Innkalling til møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte 16.09.2014"

Transkript

1 Innkalling til møte Created By: Ove Rødstøl on at 09:44 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (Krf), Cecilie Bjelland (Ap), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Tore B. Kallevig (FrP), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (uavh), Bjarne Kvadsheim (Sp) Inger Østensjø, Leidulf Skjørestad, Grete Kvinnesland, Ove Rødstøl Cicel Aarrestad (Rogaland Revisjon IKS) 37/14 Referat fra møte /14 Forslag til ny prosedyre for saker til Forhandlingsutvalget Notat av vedlegges. 39/14 Forespørsel om kjøp av av Lagårdsveien 47 mm - Smedvig Eiendom Notat av vedlegges. 40/14 Forespørsmål om kjøp av Haugåsstubben 9 - Smedvig Eiendom Notat av vedlegges. 41/14 Søknad om utsatt igangsettingsfrist - tomt for nytt lagerbygg - Norsk Oljemuseum Notat av vedlegges. 42/14 Status salg felt K3 i Jåttåvågen 2 Notat av unntatt offentlighet iht. Offl. 23 vedlegges. 43/14 Status i prosessen Folkebadet i Jåttåvågen Notat av vedlegges.

2 44/14 Eventuelt...

3 37/14 - Referat fra møte Created By: Ove Rødstøl on at 13:49 Category: Referat Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Forfall: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Tore B. Kallevig (FrP), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (uavh), Bjarne Kvadsheim (Sp), Kari Nessa Nordtun (Ap) Inger Østensjø, Leidulf Skjørestad og Ove Rødstøl Cecilie Bjelland (Ap), Bjørg Tysdal Moe (KrF) og Grete Kvinnesland. Cicel Aarrestad (Rogaland Revisjon IKS) 30/14 Referat fra møte Referatet ble godkjent, men det ble påpekt at det fortsatt er noen skrivefeil. Disse skal nå være rettet opp. 31/14 Håndtering av saker når rådmannen er inhabil Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat fra kommuneadvokaten av og bystyresak 124/12 vedrørende delegering av avgjørelsesmundighet. Etter en del spørsmål som kommuneadvokaten besvarte i møtet ble saken tatt til orientering. 32/14 Status avtaleforhold gnr/bnr 29/63 Lierdal Gård - Henning Stokke Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av Saken ble tatt til orientering. 33/14 Mandat til å endre vilkår ved en eventuell forlengelse av opsjonsavtalen - Forum Pluss AS Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av Etter en nærmere drøftelse og klargjøring gjennom svar på spørsmål var det et flertall som sluttet seg til rådmannens anbefaling. 34/14 Søknad om utsatt igangsettingsfrist - tomt for nytt lagerbydgg - Norsk Oljemuseum Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av

4 Etter nærmere drøftelse ønsket man en avklaring på hvorfor ikke Norsk Oljemuseum kan benytte det underjordiske lageret på Åmøy før man endelig tar stilling til søknaden om en utsatt igangsettingsfrist. 35/14 Status salgsprosess Utenriksterminalen Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av Etter nærmere drøftelse og klargjøring gjennom svar på spørsmål var det enighet om at bystyrets vedtak om salg ligger fast. Dersom rådmannen mener at salget av grunner som nevnt bør utskytes i tid bes det fremlagt en sak til formannskapet. I tillegg til de grunner som er nevnt og som bør utdypes noe mer bes det isåfall også redegjøres for de økonomiske aspekter ved utleie kontra salg. 36/14 Eventuelt Tore B. Kallevig (FrP) fremmet forslag om at sakskart for forhandlingsutvalget legges inn i GoodReader på lik linje med øvrige styrer, råd og utvalg. FrP fremmet også et spørsmål om status mm i saken om salg av feltet K3 i Jåttåvågen til Hinna Park AS, jf. vedlegg. Det vil bli gitt svar på disse spørsmål i et senere møte i forhandlingsutvalget....

5 38/14 - Forslag til ny prosedyre for saker til Forhandlingsutvalget Created By: Grete Kvinnesland on at 16:02 Category: Notat Bakgrunn for saken I forhandlingsutvalgets møte , fremmet Tore B. Kallevig (FrP) følgende forslag: «Kan vi få sakskart for forhandlingsutvalget inn i Goodreader på lik linje med øvrige styrer, råd og utvalg?». Forslaget fra Tore B. Kallevig er noe både administrasjon og politiske miljø har ønsket å få på plass, men man har inntil nå avventet nytt sak arkiv system. Det er et mål at prosedyrer og saksgang er så lik og enkel som mulig mellom de ulike styrer, råd og utvalg i kommunen. Nå viser det seg imidlertid at det skal være mulig å få dette på plass innenfor dagens programvare. Forhandlingsutvalget skiller seg fra de fleste andre politiske utvalg i det at utvalget ikke har noen avgjørelsesmyndighet. I reglementet 3 heter det:: "Forhandlingsutvalgets oppgave er å så tidlig som mulig å gi styringssignaler og retningslinjer for rådmannens arbeid med forhandling Forhandlingene føres av rådmannen eller de han/hun måtte utpeke. Utvalget skal bare unntaksvis delta i direkte forhandlinger med Utvalget har ingen avgjørelsesmyndighet innenfor ovennevnte virksomhetsområde. Avgjørelsesmyndigheten vil være regulert i henhold ti Drøftelsen i utvalget skjer i hovedsak med grunnlag i notater der rådmannen anbefaler, evt. informerer. I tillegg har e Forslag til ny prosedyre for saker til forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalgets sakspapirer har til nå blitt sendt ut på følgende måter: 1. Saker som er offentlige er sendt på epost til utvalgets medlemmer og også lagt ut på kommunens nettside. 2. Saker som er unntatt offentlighet er sendt i post til utvalgets medlemmer. Disse sakene har ikke blitt publisert på kommunens nettside. Det forslås følgende løsning for sakslister, sakspapirer og møteprotokoller for forhandlingsutvalget: 1. Saker som er offentlige vil knyttes til møtekalender på kommunens nettside og vil også være mulige å synkronisere i Goodreader (på lik linje med andre styrer, råd og utvalg) 2. Saker som er unntatt offentlighet, vil fortsatt sendes i posten til det enkelte medlem. I tillegg vil vi publisere offentlige sakslister og møteprotokoller på kommunens nettside. Det vil fungere på samme måte som Stavanger formannskap unntatt offentlighet : og demokrati/styrer rad og utvalg/stavanger for mannskap1/stavanger formannskap unntatt offentlighet/ Rådmannen tar sikte på at denne prosesdyre vil være på plass fra neste forhandlingsutvalgets møte

6 21. oktober I henhold til 6 i forhandlingsutvalgets reglement vil Rådmannen ved direktør for Bymiljø og utbygging ivaretar saksforberedelse og forhandlinger med eksterne parter. Politisk sekretariat vil ivareta sekretariatsfunksjonen for forhandlingsutvalget og føre protokoll....

7 39/14 - Forespørsel om kjøp av Lagårdsveien 47 mm - Smedvig Eiendom Created By: Leidulf Skjørestad on at 12:49 Category: Notat FORESPØRSEL OM KJØP AV LAGÅRDSVEIEN 47 MM - SMEDVIG EIENDOM Saken gjelder Forespørsel om kjøp av Lagårdsveien 47, kommunalt hybelhus og annet tilgrensende kommunalt areal Bakgrunn for saken Rådmannen ble i sak 40/13 gitt mandat til å forhandle med Smedvig eiendom AS om en rett til å kjøpe Lagårdsveien 43. I etterkant har Smedvig etter dialog med byplan utvidet sin interesse til også å gjelde annet tilgrensende kommunalt areal, herunder Lagårdsveien 47.. Lagårdsveien 47, tidligere Heimly pensjonat er et kommunalt hybelhus med 14 hybler og personalfasiliteter. Vurdering I notatet til sak 40/13 presiserte rådmannen hvor viktig og god beliggenheten er for Lagård dag og natt. Dette gjelder like mye for Lagårdsveien 47. I tillegg er denne eiendommen nylig ervervet og betydelig oppgradert. Ervervet og oppgraderingen er delvis finansiert med husbanktilskudd. Husbankens retningslinjer er i etterkant endret slik at det ikke lenger gis tilskudd til slike boligtiltak. Det er derfor en risiko for at ikke avskrevet del av tilskuddet må tilbakebetales ved en reetablering. Det kan ikke påregnes nytt tilskudd. Lagårdsveien 47 er et botilbud til personer mellom 18 og 25 (28) år. Huset har 14 hybler, felles og personalfasiliteter. Beliggenheten er meget god i forhold til behovet og nabolaget og det vurderes som særdeles vanskelig å finne en alternativ lokalisering. Nærliggende kommunale botilbud med tett oppfølging er i Lagårdsveien 43 (Lagård dag og natt som også omfattes av forespørselen fra Smedvig), boligtiltaket i Musegt 100 (tdl Ungkarshjemmet), boligbrakkene sør for skattens hus og nytt hybelhus i Normannsgt 1. Alle disse har nytte av felles personell og gir et meget godt og rasjonelt boligsosialt virkemiddel. Vedlagt følger notat fra levekår som beskriver virksomheten i Lagårdsveien 47 nærmere. Et vilkår for salg må være at virksomheten ivaretas på en god måte. Relokalisering må skje i nært samarbeid med levekår. Det anbefales at Smedvig på egen regning og risiko kan utrede bruk av eiendommen og at en overtakelse forutsetter en tilfredsstillende løsning kommunens aktivitet på eiendommene. Om salgssum vil være dekkende for reetablering er tvilsomt og kommunen må forvente at det ved et salg vi det påløpe investeringskostnader tilsvarende oppgradering av bygningskvalitet. Konklusjon Kjøpsopsjon uten vederlag anbefales gitt på følgende vilkår: 1. Igangværende virksomhet sikres en tilfredstillende reetablering fortrinnsvis i samme område. 2. Smedvig forutsettes å medvirke til dette. 3. Salgssummen forutsettes å dekke en reetablering av virksomheten.

8 Vedlegg Brev fra Smedvig av E-post fra Levekår med vedlegg av Notat fra levekår om Lagårdsveien 47 Kart og illustrasjoner...

9

10

11

12

13

14

15

16

17 40/14 - Forespørsel om kjøp av Haugåsstubben 9 - Smedvig Eiendom Created By: Leidulf Skjørestad on at 12:50 Category: Notat FORSPØRSEL OM KJØP AV HAUGÅSSTUBBEN 9 - SMEDVIG EIENDOM Saken gjelder Forespørsel om kjøp av Haugåsstubben 9, hvor ungdommens motorsenter er lokalisert. Bakgrunn for saken Smedvig har spurt om å få kjøpe ovennevnte eiendom for en helhetlig utvikling av området. De eier allerede flere andre eiendommer i området og er i dialog om kjøp av ytterligere. Se brev vedlegg 1 og flyfoto vedlegg 2 Vurdering Ungdommens motorsenter ble etablert i 1983 og er et tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år. En nærmere beskrivelse som viser mangfoldet og betydningen av virskomheten følger som vedlegg 3. Ungdommens motorsenter har i de to siste årene gjort betydelige investeringer i oppgradering av verkstedene med tanke på fornying av lokalene slik at en hele tiden er tritt med samfunnets krav. Eiendommen ble tidligere vurdert ervervet og utbygget i regi av Attende, som er lokalsert på naboeiendomen. Attende har nå besluttet å finne en annen lokalisereing for sin virksomhet og Smedvig er også interessert i å kjøpe Attende sin eiendom. Kommunens eiendom er vurdert til å ha en høyere utnyttelsesmulighet enn dagens. Ny reguleringsplan er vedtatt. Vedtaket er opphevet av Fylkesmannen p g a mangelfull begrunnelse og saken er stilt i bero. Om salgsverdi vil være dekkende for reetablering er usikkert og kommunen må forvente at ved et salg kan påløpe investeringskostnader tilsvarende oppgradering av bygningskvalitet. Dette vil også bli tillagt vekt når kommunen tar endelig stilling til et evt. salg av denne eiendommen. Rådmannen anbefaler at Smedvig gis opsjon på kjøp under forutsetning av tilfredsstillende løsning for Ungdommens motorsenter. Forhandlinger og taksering skjer for Smedvig sin regning og risiko. Konklusjon Kjøpsopsjon uten vederlag kan gis på følgende vilkår: 1. Ungdommens Motorsenter må om nødvendig sikres en tilfredstillende reetablering. 2. Smedvig forutsettes å medvirke til dette. Vedlegg 1. Brev fra Smedvig av Flyfoto 3. E.post av hvor virksomheten beskrives...

18

19

20

21

22

23

24

25 41/14 - Søknad om utsatt igangsetting for bygging på kommunal tomt i Dusavik - Norsk Oljemuseum Created By: Leidulf Skjørestad on at 12:42 Category: Notat Søknad om utsatt igangsettingsfrist for bygging på kommunal tomt i Dusavik - Norsk Oljemuseum 1. Bakgrunn faktaopplysninger Forhandlingsutvalget behandlet denne sak i møte den , sak 34/14. Det vises til tidligere utsendt notat av hvor det redegjøres nærmere for sakens bakgrunn og begrunnelse for søknaden. Etter drøfting av saken i møte den ønsket forhandlingsutvalget en avklaring på hvorfor ikke Norsk Oljemuseum kan benytte det underjordiske lageret på Åmøy, før man tar endelig stilling til søknaden om en utsatt igangsettingsfrist. Etter å ha forelagt -utvalgets anmodning om nye opplysninger for Norsk Oljemuseum, har rådmannen mottatt følgende tilbakemelding pr. e-post datert fra museets direktør, Finn E. Krogh: 1. Det finnes i dag ingen ledig kapasitet i det eksisterende fjellanlegget på Åmøy. Dette må bero på en misforståelse. Disse arealene ble for flere år siden delt mellom mange museer i fylket. Oljemuseet ble da tildelt ca. 400 kvm fordelt på to mindre haller. Vi ønsker å beholde disse selv om vi klarer å realisere det nye magasinprosjektet. 2. Situasjonen for Norsk Oljemuseum er grundig beskrevet i rapporten fra forprosjektet som dere tidligere har mottatt. Her er alternative lagringsmuligheter vurdert. Situasjonen er ikke forandret siden denne rapporten ble skrevet. Vi baserer oss i dag på leie av ordinære lagerlokaler som ikke er egnet til formålet og som bare kan betraktes som midlertidige løsninger. 3. Skisseprosjektet for museumsmagasinet viser et totalanlegg på ca kvm, fordelt på ca kvm magasindel og ca. 800 kvm servicedel. Servicedelen skal sette museet i stand til å ta imot, reingjøre og konservere gjenstander fra oljeindustrien. Denne funksjonen er helt grunnleggende for å gjøre en faglig forsvarlig jobb og museet disponerer ikke slike fasiliteter i dag. 4. Tomten i Dusavik er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne fremme søknaden overfor Olje- og energidepartementet om investeringstilskudd til bygging av magasinet. Hele saken ble på nytt presentert i møte med den nye politiske ledelsen i departementet 30. april med utgangspunkt i siste søknad til OED, datert (vedlegg). Stavanger kommune har tidligere mottatt kopi. Jeg håper dette kan være klargjørende. Ta kontakt hvis det er behov for ytterligere

26 informasjon. 2. Vurdering Rådannen finner på bakgrunn av mottatte opplysninger fra museets ledelse, jf. over, å kunne tilrå at iverksettingsfristen forlenges med ytterligere to år (mot omsøkt 3 år), dvs. fram til høsten For en nærmere begrunnelse for dette, henvises til tidligere utsendt notat av til Forhandlingsutvalget (sak 34/14). Vedlegg Tidligere notat av

27 43/14 - Status i prosessen Folkebadet i Jåttåvågen Created By: Leidulf Skjørestad on at 13:46 Category: Notat STATUS I PROSESSEN FOLKEBADET I JÅTTÅVÅGEN I konkurransen om leveranse av Folkebad er det en kvalifisert tilbyder, et joint venture mellom Kruse-Smith AS og Hinna Park AS (KS/HP). Formannskapet har i møtet vedtatt å fortsette konkurransen med denne ene tilbyder. Det vises til Formannskapets sak 33/14. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut Det vises også til notat behandlet i Forhandlingsutvalgets møte , sak 20/14, vedrørende orientering om videre prosess. Det er som redegjort for i sak 20/14 etablert en forhandlingsgruppe som har nødvendig kontakt og dialog med KS/HP under konkurransen, og som skal gjennomføre forhandlingene etter innlevert tilbud. Forhandlingsgruppen forholder seg til konkurransegrunnlaget og de forutsetninger som ligger til grunn for dette. Forhandlingsgruppen vil som nevnt i forrige orientering sørge for internt å avklare sitt mandat med direktør for BMU og rådmannen. Ved behov vil en i samråd med administrativ ledelse legge frem spørsmål for Forhandlingsutvalget for drøfting og avklaring av forhandlingsmandatet. Bedømmelseskomite Som tidligere opplyst i saksfremlegg og i notatet i sak 20/14 skal det etableres en bedømmelseskomite som skal evaluere tilbudets prosjektutforming og kvaliteter. Denne komiteen er nå etablert og vil tre i virksomhet med et første møte om arbeidet som skal gjøres i forkant av at tilbudet skal leveres. Bedømmelseskomiteen består av personer med kompetanse på arkitektur og plan, idrett- og svømmehaller, driftsmessige forhold, i tillegg til tre personer fra forhandlingsgruppen. Som det fremgår er det medlemmer både fra egen administrasjon så vel som vel kvalifiserte eksterne fagpersoner. Bedømmelseskomiteens medlemmer er: 1. Ørjan Berven, prosjektleder for anskaffelsen og leder av forhandlingsgruppen 2. Kjell-André Honerud, juridisk rådgiver for anskaffelsen og medlem av forhandlingsgruppen 3. Odd Kåre Kvelvane, tidligere prosjektsjef Stavanger Eiendom og medlem av forhandlingsgruppen 4. Arne Tennfjord, idrettssjef BMU, SK 5. Grete Kvinnesland, utbyggingssjef BMU, SK. Arkitekt og planfaglig kompetanse 6. Arkitekt Knut Longva, Longva arkitekter 7. Arkitekt Tonje Broch Moe, KAP as 8. Direktør Knut J. Pettersen, Stiftelsen Trondheim Pirbad. I tillegg vil bedømmelseskomiteen kunne innhente tekniske råd i den utstrekning det er nødvendig bl.a. fra kommunens tekniske rådgiver under anskaffelsen (Rambøll) og planfaglige råd fra byplanavdelingen. Utsatt innleveringsfrist og prosessen videre Etter at konkurransegrunnlaget ble sendt ut er det gjennomført to møter med KS/HP, samt noe skriftlig dialog vedrørende avklaring av konkurransegrunnlagets rammer. Det antas å bli flere slike

28 møter i tiden frem til tilbudslevering med formål å skape et best mulig grunnlag for at det tilbud som blir levert er overensstemmende med kommunens ønsker og behov. Opprinnelig frist for levering av tilbud var i konkurransegrunnlaget satt til Innleveringsfrist er nå utsatt til 31. oktober 2014 etter felles forståelse mellom oss og tilbyder i konkurransen om at det ville være behov for noe utsatt frist. Denne utsettelsen antas ikke å forsinke prosjektet i nevneverdig grad. Det er enighet med tilbyder om at tilbud som blir levert vil være basert på en noe forenklet prosjektering, men vil inneholde beskrivelser både i tekst og med tegninger, planer og illustrasjoner som er tilstrekkelig for at tilbudet kan vurderes både vedrørende prosjektutforming og kvaliteter og i forhold til den pris for årlig leie som tilbys. Dersom bystyret finner grunnlag for å kunne inngå avtale ut fra fremforhandlet økonomisk ramme for prosjektet vil detaljprosjektering gjennomføres innen den angitte kostnadsramme i videre dialog med kommunen. Dette anses som en hensiktsmessig fremgangsmåte for å ikke bruke store ressurser på prosjektering før det er avklart om det er økonomisk grunnlag for å realisere et prosjekt som etterspurt. Forhandlinger om det innleverte tilbud vil skje fra november 2014 og planlegges å være avsluttet til ca midten av januar. En endelig fremforhandlet kontrakt skal forelegges bystyret som må ta stilling til avtalen og hvorvidt kommunen skal gå for prosjektet. Dette vil antakelig kunne skje i møtet i februar

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 20.05.2014

Innkalling til møte 20.05.2014 Innkalling til møte 20.05.2014 Created By: Ove Rødstøl on 13.05.2014 at 14:50 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2014 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 19.02.2013

Innkalling til møte 19.02.2013 Innkalling til møte 19.02.2013 Created By: Ove Rødstøl on 11.02.2013 at 09:03 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 19.03.2012

Innkalling til møte 19.03.2012 Innkalling til møte 19.03.2012 Created By: Ove Rødstøl on 13.03.2013 at 17:27 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 22.05.2012 Created By: Ove Rødstøl on 11.05.2012 at 09:17 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2012 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 25.03.2014

Innkalling til møte 25.03.2014 Innkalling til møte 25.03.2014 Created By: Ove Rødstøl on 20.03.2014 at 12:25 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2014 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 10.09.2013

Innkalling til møte 10.09.2013 Innkalling til møte 10.09.2013 Created By: Ove Rødstøl on 04.09.2013 at 15:05 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2013 Møtetid:

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 31.01.2012 Created By: Grete Kvinnesland on 24.01.2012 at 10:29 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2012 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Innkalling til møte 30.04.2013

Innkalling til møte 30.04.2013 Innkalling til møte 30.04.2013 Created By: Ove Rødstøl on 19.04.2013 at 15:07 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Møtetid:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2004 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Innkalling til møte 04.12.2012

Innkalling til møte 04.12.2012 Innkalling til møte 04.12.2012 Created By: Grete Kvinnesland on 26.11.2012 at 15:41 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2012 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 Fra PK-sak: 15/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 20/10 Til kl.: 2130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 14.06.2016 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 25.03.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 25.03.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 25.03.2010 Fra PK-sak: 09/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 14/10 Til kl.: 2000 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

Eli Aga, Frede Cappelen, Kari Raustein, Karl W. Sandvik, Sara Nustad Mauland, Grete Kvinnesland Leidulf Skjørestad

Eli Aga, Frede Cappelen, Kari Raustein, Karl W. Sandvik, Sara Nustad Mauland, Grete Kvinnesland Leidulf Skjørestad Møteinnkalling Gruppe: Styremøte 3/16 Stavanger utvikling KF Møtested: Rådhuset, møterom Breiavatnet Møtedato/ -tid: 02.09.2016, kl. 09.00 12.00 Deltakere: John Peter Hernes Kari Nessa Nordtun Christian

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 09.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Bjørn Ekeberg, Hanne Therese Myhrer, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Biblioteket, undervisningsrom 18.4.2017 10.00 12.15 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 04.10.2016 Tid: kl 13.30 kl 16.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage

Detaljer

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS Bystyret 19.05.09 sak 64/09 vedlegg 1 Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS 22.04.2009 Gruppe: Representantskapet Stavanger2008 IKS Møtested: Norges Bank bygget, Domkirkeplassen 3 Møtedato/-tid:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 9.30

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 9.30 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 23.04.2015 Tidspunkt: 9.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jeanette Myrvold Jansson Leder Nestleder Kari

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.mars 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 13.03.08 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 16.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Møteprotokoll. Byutviklingskomite

Møteprotokoll. Byutviklingskomite Møteprotokoll Byutviklingskomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.11.2017 Tid: 17:00-21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 Den 26. september 2011 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2011/19025-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Anne-Karin Hyværinen, leder Anne K. Haug, medlem Lars Einar Karlsen,

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 13.00-15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. JANUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. JANUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. JANUAR 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 15.07.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Harald

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET TID: 03.11.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 11.12.2013, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:30 Møtested: Rådhuset, møterom «Møterom 1» (gamle rådhus) Fra til saksnr.: 13/63-13/68 Frammøte: Medlemmer

Detaljer

Innkalling til møte 08.04.2014

Innkalling til møte 08.04.2014 Innkalling til møte 08.04.2014 Created By: Grete Kvinnesland on 03.04.2014 at 10:09 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Helsesenteret, møterom Båten 2.11.2016 Fra sak: Til sak: 12/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 25.03.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 REVISJONSAVTALE - BRUK AV OPSJON Kontrollutvalgets forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. februar 2008 Møtetid: 0900 1130 Møtested: Miljøbygget, møterom Hurtigruta Saker: 001/08 007/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 8-2015 Møtedato: 27.11.2015 Utvalgssaksnr.: 50/15-56/15 Faste medlemmer: Sveinung Skjørestad Jon Torger Hetland

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Tore E. Brath (H), Hilde Hovengen

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møtedato: Mandag 25.01.2016 Møtested: Himmelsyna Møtetid: 18:00 19:35 Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Saksliste Saksnr Tittel 001/16 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2015 002/16 Meldinger

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOM MUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Tid: 12:55 13:30 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Bystyresalen Sandefjord kommune Møtedato: 14.04.2015 Tid: 11:45 12:15 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 03.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 006/11-006/11 Følgende medlemmer

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 07.03.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-21:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 17:30 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/13-012/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 5. april 2013 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2013/17038-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Halvor Pettersen, leder Harald Olafson, medlem Arild Johansen, varamedlem

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer