Innkalling til møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte 16.09.2014"

Transkript

1 Innkalling til møte Created By: Ove Rødstøl on at 09:44 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (Krf), Cecilie Bjelland (Ap), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Tore B. Kallevig (FrP), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (uavh), Bjarne Kvadsheim (Sp) Inger Østensjø, Leidulf Skjørestad, Grete Kvinnesland, Ove Rødstøl Cicel Aarrestad (Rogaland Revisjon IKS) 37/14 Referat fra møte /14 Forslag til ny prosedyre for saker til Forhandlingsutvalget Notat av vedlegges. 39/14 Forespørsel om kjøp av av Lagårdsveien 47 mm - Smedvig Eiendom Notat av vedlegges. 40/14 Forespørsmål om kjøp av Haugåsstubben 9 - Smedvig Eiendom Notat av vedlegges. 41/14 Søknad om utsatt igangsettingsfrist - tomt for nytt lagerbygg - Norsk Oljemuseum Notat av vedlegges. 42/14 Status salg felt K3 i Jåttåvågen 2 Notat av unntatt offentlighet iht. Offl. 23 vedlegges. 43/14 Status i prosessen Folkebadet i Jåttåvågen Notat av vedlegges.

2 44/14 Eventuelt...

3 37/14 - Referat fra møte Created By: Ove Rødstøl on at 13:49 Category: Referat Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Forfall: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Tore B. Kallevig (FrP), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (uavh), Bjarne Kvadsheim (Sp), Kari Nessa Nordtun (Ap) Inger Østensjø, Leidulf Skjørestad og Ove Rødstøl Cecilie Bjelland (Ap), Bjørg Tysdal Moe (KrF) og Grete Kvinnesland. Cicel Aarrestad (Rogaland Revisjon IKS) 30/14 Referat fra møte Referatet ble godkjent, men det ble påpekt at det fortsatt er noen skrivefeil. Disse skal nå være rettet opp. 31/14 Håndtering av saker når rådmannen er inhabil Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat fra kommuneadvokaten av og bystyresak 124/12 vedrørende delegering av avgjørelsesmundighet. Etter en del spørsmål som kommuneadvokaten besvarte i møtet ble saken tatt til orientering. 32/14 Status avtaleforhold gnr/bnr 29/63 Lierdal Gård - Henning Stokke Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av Saken ble tatt til orientering. 33/14 Mandat til å endre vilkår ved en eventuell forlengelse av opsjonsavtalen - Forum Pluss AS Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av Etter en nærmere drøftelse og klargjøring gjennom svar på spørsmål var det et flertall som sluttet seg til rådmannens anbefaling. 34/14 Søknad om utsatt igangsettingsfrist - tomt for nytt lagerbydgg - Norsk Oljemuseum Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av

4 Etter nærmere drøftelse ønsket man en avklaring på hvorfor ikke Norsk Oljemuseum kan benytte det underjordiske lageret på Åmøy før man endelig tar stilling til søknaden om en utsatt igangsettingsfrist. 35/14 Status salgsprosess Utenriksterminalen Forhandlingsutvalget hadde på forhånd fått tilsendt et notat av Etter nærmere drøftelse og klargjøring gjennom svar på spørsmål var det enighet om at bystyrets vedtak om salg ligger fast. Dersom rådmannen mener at salget av grunner som nevnt bør utskytes i tid bes det fremlagt en sak til formannskapet. I tillegg til de grunner som er nevnt og som bør utdypes noe mer bes det isåfall også redegjøres for de økonomiske aspekter ved utleie kontra salg. 36/14 Eventuelt Tore B. Kallevig (FrP) fremmet forslag om at sakskart for forhandlingsutvalget legges inn i GoodReader på lik linje med øvrige styrer, råd og utvalg. FrP fremmet også et spørsmål om status mm i saken om salg av feltet K3 i Jåttåvågen til Hinna Park AS, jf. vedlegg. Det vil bli gitt svar på disse spørsmål i et senere møte i forhandlingsutvalget....

5 38/14 - Forslag til ny prosedyre for saker til Forhandlingsutvalget Created By: Grete Kvinnesland on at 16:02 Category: Notat Bakgrunn for saken I forhandlingsutvalgets møte , fremmet Tore B. Kallevig (FrP) følgende forslag: «Kan vi få sakskart for forhandlingsutvalget inn i Goodreader på lik linje med øvrige styrer, råd og utvalg?». Forslaget fra Tore B. Kallevig er noe både administrasjon og politiske miljø har ønsket å få på plass, men man har inntil nå avventet nytt sak arkiv system. Det er et mål at prosedyrer og saksgang er så lik og enkel som mulig mellom de ulike styrer, råd og utvalg i kommunen. Nå viser det seg imidlertid at det skal være mulig å få dette på plass innenfor dagens programvare. Forhandlingsutvalget skiller seg fra de fleste andre politiske utvalg i det at utvalget ikke har noen avgjørelsesmyndighet. I reglementet 3 heter det:: "Forhandlingsutvalgets oppgave er å så tidlig som mulig å gi styringssignaler og retningslinjer for rådmannens arbeid med forhandling Forhandlingene føres av rådmannen eller de han/hun måtte utpeke. Utvalget skal bare unntaksvis delta i direkte forhandlinger med Utvalget har ingen avgjørelsesmyndighet innenfor ovennevnte virksomhetsområde. Avgjørelsesmyndigheten vil være regulert i henhold ti Drøftelsen i utvalget skjer i hovedsak med grunnlag i notater der rådmannen anbefaler, evt. informerer. I tillegg har e Forslag til ny prosedyre for saker til forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalgets sakspapirer har til nå blitt sendt ut på følgende måter: 1. Saker som er offentlige er sendt på epost til utvalgets medlemmer og også lagt ut på kommunens nettside. 2. Saker som er unntatt offentlighet er sendt i post til utvalgets medlemmer. Disse sakene har ikke blitt publisert på kommunens nettside. Det forslås følgende løsning for sakslister, sakspapirer og møteprotokoller for forhandlingsutvalget: 1. Saker som er offentlige vil knyttes til møtekalender på kommunens nettside og vil også være mulige å synkronisere i Goodreader (på lik linje med andre styrer, råd og utvalg) 2. Saker som er unntatt offentlighet, vil fortsatt sendes i posten til det enkelte medlem. I tillegg vil vi publisere offentlige sakslister og møteprotokoller på kommunens nettside. Det vil fungere på samme måte som Stavanger formannskap unntatt offentlighet : og demokrati/styrer rad og utvalg/stavanger for mannskap1/stavanger formannskap unntatt offentlighet/ Rådmannen tar sikte på at denne prosesdyre vil være på plass fra neste forhandlingsutvalgets møte

6 21. oktober I henhold til 6 i forhandlingsutvalgets reglement vil Rådmannen ved direktør for Bymiljø og utbygging ivaretar saksforberedelse og forhandlinger med eksterne parter. Politisk sekretariat vil ivareta sekretariatsfunksjonen for forhandlingsutvalget og føre protokoll....

7 39/14 - Forespørsel om kjøp av Lagårdsveien 47 mm - Smedvig Eiendom Created By: Leidulf Skjørestad on at 12:49 Category: Notat FORESPØRSEL OM KJØP AV LAGÅRDSVEIEN 47 MM - SMEDVIG EIENDOM Saken gjelder Forespørsel om kjøp av Lagårdsveien 47, kommunalt hybelhus og annet tilgrensende kommunalt areal Bakgrunn for saken Rådmannen ble i sak 40/13 gitt mandat til å forhandle med Smedvig eiendom AS om en rett til å kjøpe Lagårdsveien 43. I etterkant har Smedvig etter dialog med byplan utvidet sin interesse til også å gjelde annet tilgrensende kommunalt areal, herunder Lagårdsveien 47.. Lagårdsveien 47, tidligere Heimly pensjonat er et kommunalt hybelhus med 14 hybler og personalfasiliteter. Vurdering I notatet til sak 40/13 presiserte rådmannen hvor viktig og god beliggenheten er for Lagård dag og natt. Dette gjelder like mye for Lagårdsveien 47. I tillegg er denne eiendommen nylig ervervet og betydelig oppgradert. Ervervet og oppgraderingen er delvis finansiert med husbanktilskudd. Husbankens retningslinjer er i etterkant endret slik at det ikke lenger gis tilskudd til slike boligtiltak. Det er derfor en risiko for at ikke avskrevet del av tilskuddet må tilbakebetales ved en reetablering. Det kan ikke påregnes nytt tilskudd. Lagårdsveien 47 er et botilbud til personer mellom 18 og 25 (28) år. Huset har 14 hybler, felles og personalfasiliteter. Beliggenheten er meget god i forhold til behovet og nabolaget og det vurderes som særdeles vanskelig å finne en alternativ lokalisering. Nærliggende kommunale botilbud med tett oppfølging er i Lagårdsveien 43 (Lagård dag og natt som også omfattes av forespørselen fra Smedvig), boligtiltaket i Musegt 100 (tdl Ungkarshjemmet), boligbrakkene sør for skattens hus og nytt hybelhus i Normannsgt 1. Alle disse har nytte av felles personell og gir et meget godt og rasjonelt boligsosialt virkemiddel. Vedlagt følger notat fra levekår som beskriver virksomheten i Lagårdsveien 47 nærmere. Et vilkår for salg må være at virksomheten ivaretas på en god måte. Relokalisering må skje i nært samarbeid med levekår. Det anbefales at Smedvig på egen regning og risiko kan utrede bruk av eiendommen og at en overtakelse forutsetter en tilfredsstillende løsning kommunens aktivitet på eiendommene. Om salgssum vil være dekkende for reetablering er tvilsomt og kommunen må forvente at det ved et salg vi det påløpe investeringskostnader tilsvarende oppgradering av bygningskvalitet. Konklusjon Kjøpsopsjon uten vederlag anbefales gitt på følgende vilkår: 1. Igangværende virksomhet sikres en tilfredstillende reetablering fortrinnsvis i samme område. 2. Smedvig forutsettes å medvirke til dette. 3. Salgssummen forutsettes å dekke en reetablering av virksomheten.

8 Vedlegg Brev fra Smedvig av E-post fra Levekår med vedlegg av Notat fra levekår om Lagårdsveien 47 Kart og illustrasjoner...

9

10

11

12

13

14

15

16

17 40/14 - Forespørsel om kjøp av Haugåsstubben 9 - Smedvig Eiendom Created By: Leidulf Skjørestad on at 12:50 Category: Notat FORSPØRSEL OM KJØP AV HAUGÅSSTUBBEN 9 - SMEDVIG EIENDOM Saken gjelder Forespørsel om kjøp av Haugåsstubben 9, hvor ungdommens motorsenter er lokalisert. Bakgrunn for saken Smedvig har spurt om å få kjøpe ovennevnte eiendom for en helhetlig utvikling av området. De eier allerede flere andre eiendommer i området og er i dialog om kjøp av ytterligere. Se brev vedlegg 1 og flyfoto vedlegg 2 Vurdering Ungdommens motorsenter ble etablert i 1983 og er et tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år. En nærmere beskrivelse som viser mangfoldet og betydningen av virskomheten følger som vedlegg 3. Ungdommens motorsenter har i de to siste årene gjort betydelige investeringer i oppgradering av verkstedene med tanke på fornying av lokalene slik at en hele tiden er tritt med samfunnets krav. Eiendommen ble tidligere vurdert ervervet og utbygget i regi av Attende, som er lokalsert på naboeiendomen. Attende har nå besluttet å finne en annen lokalisereing for sin virksomhet og Smedvig er også interessert i å kjøpe Attende sin eiendom. Kommunens eiendom er vurdert til å ha en høyere utnyttelsesmulighet enn dagens. Ny reguleringsplan er vedtatt. Vedtaket er opphevet av Fylkesmannen p g a mangelfull begrunnelse og saken er stilt i bero. Om salgsverdi vil være dekkende for reetablering er usikkert og kommunen må forvente at ved et salg kan påløpe investeringskostnader tilsvarende oppgradering av bygningskvalitet. Dette vil også bli tillagt vekt når kommunen tar endelig stilling til et evt. salg av denne eiendommen. Rådmannen anbefaler at Smedvig gis opsjon på kjøp under forutsetning av tilfredsstillende løsning for Ungdommens motorsenter. Forhandlinger og taksering skjer for Smedvig sin regning og risiko. Konklusjon Kjøpsopsjon uten vederlag kan gis på følgende vilkår: 1. Ungdommens Motorsenter må om nødvendig sikres en tilfredstillende reetablering. 2. Smedvig forutsettes å medvirke til dette. Vedlegg 1. Brev fra Smedvig av Flyfoto 3. E.post av hvor virksomheten beskrives...

18

19

20

21

22

23

24

25 41/14 - Søknad om utsatt igangsetting for bygging på kommunal tomt i Dusavik - Norsk Oljemuseum Created By: Leidulf Skjørestad on at 12:42 Category: Notat Søknad om utsatt igangsettingsfrist for bygging på kommunal tomt i Dusavik - Norsk Oljemuseum 1. Bakgrunn faktaopplysninger Forhandlingsutvalget behandlet denne sak i møte den , sak 34/14. Det vises til tidligere utsendt notat av hvor det redegjøres nærmere for sakens bakgrunn og begrunnelse for søknaden. Etter drøfting av saken i møte den ønsket forhandlingsutvalget en avklaring på hvorfor ikke Norsk Oljemuseum kan benytte det underjordiske lageret på Åmøy, før man tar endelig stilling til søknaden om en utsatt igangsettingsfrist. Etter å ha forelagt -utvalgets anmodning om nye opplysninger for Norsk Oljemuseum, har rådmannen mottatt følgende tilbakemelding pr. e-post datert fra museets direktør, Finn E. Krogh: 1. Det finnes i dag ingen ledig kapasitet i det eksisterende fjellanlegget på Åmøy. Dette må bero på en misforståelse. Disse arealene ble for flere år siden delt mellom mange museer i fylket. Oljemuseet ble da tildelt ca. 400 kvm fordelt på to mindre haller. Vi ønsker å beholde disse selv om vi klarer å realisere det nye magasinprosjektet. 2. Situasjonen for Norsk Oljemuseum er grundig beskrevet i rapporten fra forprosjektet som dere tidligere har mottatt. Her er alternative lagringsmuligheter vurdert. Situasjonen er ikke forandret siden denne rapporten ble skrevet. Vi baserer oss i dag på leie av ordinære lagerlokaler som ikke er egnet til formålet og som bare kan betraktes som midlertidige løsninger. 3. Skisseprosjektet for museumsmagasinet viser et totalanlegg på ca kvm, fordelt på ca kvm magasindel og ca. 800 kvm servicedel. Servicedelen skal sette museet i stand til å ta imot, reingjøre og konservere gjenstander fra oljeindustrien. Denne funksjonen er helt grunnleggende for å gjøre en faglig forsvarlig jobb og museet disponerer ikke slike fasiliteter i dag. 4. Tomten i Dusavik er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne fremme søknaden overfor Olje- og energidepartementet om investeringstilskudd til bygging av magasinet. Hele saken ble på nytt presentert i møte med den nye politiske ledelsen i departementet 30. april med utgangspunkt i siste søknad til OED, datert (vedlegg). Stavanger kommune har tidligere mottatt kopi. Jeg håper dette kan være klargjørende. Ta kontakt hvis det er behov for ytterligere

26 informasjon. 2. Vurdering Rådannen finner på bakgrunn av mottatte opplysninger fra museets ledelse, jf. over, å kunne tilrå at iverksettingsfristen forlenges med ytterligere to år (mot omsøkt 3 år), dvs. fram til høsten For en nærmere begrunnelse for dette, henvises til tidligere utsendt notat av til Forhandlingsutvalget (sak 34/14). Vedlegg Tidligere notat av

27 43/14 - Status i prosessen Folkebadet i Jåttåvågen Created By: Leidulf Skjørestad on at 13:46 Category: Notat STATUS I PROSESSEN FOLKEBADET I JÅTTÅVÅGEN I konkurransen om leveranse av Folkebad er det en kvalifisert tilbyder, et joint venture mellom Kruse-Smith AS og Hinna Park AS (KS/HP). Formannskapet har i møtet vedtatt å fortsette konkurransen med denne ene tilbyder. Det vises til Formannskapets sak 33/14. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut Det vises også til notat behandlet i Forhandlingsutvalgets møte , sak 20/14, vedrørende orientering om videre prosess. Det er som redegjort for i sak 20/14 etablert en forhandlingsgruppe som har nødvendig kontakt og dialog med KS/HP under konkurransen, og som skal gjennomføre forhandlingene etter innlevert tilbud. Forhandlingsgruppen forholder seg til konkurransegrunnlaget og de forutsetninger som ligger til grunn for dette. Forhandlingsgruppen vil som nevnt i forrige orientering sørge for internt å avklare sitt mandat med direktør for BMU og rådmannen. Ved behov vil en i samråd med administrativ ledelse legge frem spørsmål for Forhandlingsutvalget for drøfting og avklaring av forhandlingsmandatet. Bedømmelseskomite Som tidligere opplyst i saksfremlegg og i notatet i sak 20/14 skal det etableres en bedømmelseskomite som skal evaluere tilbudets prosjektutforming og kvaliteter. Denne komiteen er nå etablert og vil tre i virksomhet med et første møte om arbeidet som skal gjøres i forkant av at tilbudet skal leveres. Bedømmelseskomiteen består av personer med kompetanse på arkitektur og plan, idrett- og svømmehaller, driftsmessige forhold, i tillegg til tre personer fra forhandlingsgruppen. Som det fremgår er det medlemmer både fra egen administrasjon så vel som vel kvalifiserte eksterne fagpersoner. Bedømmelseskomiteens medlemmer er: 1. Ørjan Berven, prosjektleder for anskaffelsen og leder av forhandlingsgruppen 2. Kjell-André Honerud, juridisk rådgiver for anskaffelsen og medlem av forhandlingsgruppen 3. Odd Kåre Kvelvane, tidligere prosjektsjef Stavanger Eiendom og medlem av forhandlingsgruppen 4. Arne Tennfjord, idrettssjef BMU, SK 5. Grete Kvinnesland, utbyggingssjef BMU, SK. Arkitekt og planfaglig kompetanse 6. Arkitekt Knut Longva, Longva arkitekter 7. Arkitekt Tonje Broch Moe, KAP as 8. Direktør Knut J. Pettersen, Stiftelsen Trondheim Pirbad. I tillegg vil bedømmelseskomiteen kunne innhente tekniske råd i den utstrekning det er nødvendig bl.a. fra kommunens tekniske rådgiver under anskaffelsen (Rambøll) og planfaglige råd fra byplanavdelingen. Utsatt innleveringsfrist og prosessen videre Etter at konkurransegrunnlaget ble sendt ut er det gjennomført to møter med KS/HP, samt noe skriftlig dialog vedrørende avklaring av konkurransegrunnlagets rammer. Det antas å bli flere slike

28 møter i tiden frem til tilbudslevering med formål å skape et best mulig grunnlag for at det tilbud som blir levert er overensstemmende med kommunens ønsker og behov. Opprinnelig frist for levering av tilbud var i konkurransegrunnlaget satt til Innleveringsfrist er nå utsatt til 31. oktober 2014 etter felles forståelse mellom oss og tilbyder i konkurransen om at det ville være behov for noe utsatt frist. Denne utsettelsen antas ikke å forsinke prosjektet i nevneverdig grad. Det er enighet med tilbyder om at tilbud som blir levert vil være basert på en noe forenklet prosjektering, men vil inneholde beskrivelser både i tekst og med tegninger, planer og illustrasjoner som er tilstrekkelig for at tilbudet kan vurderes både vedrørende prosjektutforming og kvaliteter og i forhold til den pris for årlig leie som tilbys. Dersom bystyret finner grunnlag for å kunne inngå avtale ut fra fremforhandlet økonomisk ramme for prosjektet vil detaljprosjektering gjennomføres innen den angitte kostnadsramme i videre dialog med kommunen. Dette anses som en hensiktsmessig fremgangsmåte for å ikke bruke store ressurser på prosjektering før det er avklart om det er økonomisk grunnlag for å realisere et prosjekt som etterspurt. Forhandlinger om det innleverte tilbud vil skje fra november 2014 og planlegges å være avsluttet til ca midten av januar. En endelig fremforhandlet kontrakt skal forelegges bystyret som må ta stilling til avtalen og hvorvidt kommunen skal gå for prosjektet. Dette vil antakelig kunne skje i møtet i februar

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE 2013 UTARBEIDET AV www.vestfoldevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Selskapskontroll Stjørdal kommune 2013 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars 2012 til februar 2013 gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Steinar Lille orienterer om Årsrapport finansplasseringer Barn, familie og helse v/eli Haugen orienterer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 80/08 Sak 80/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 80/08 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008 Arkivsaknr: 08/3808 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

www.pwc.no Rock City Namsos AS Gjennomgang av utvalgte deler av virksomheten 25. februar 2013

www.pwc.no Rock City Namsos AS Gjennomgang av utvalgte deler av virksomheten 25. februar 2013 www.pwc.no Rock City Namsos AS Gjennomgang av utvalgte deler av virksomheten 25. februar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Mandat og metode... 5 1.1 Gjennomgang Rock City Namsos mandat og avgrensning... 5 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09:00 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

Årsprogram 2014. BMU Juridisk og Utbygging. Revidert august 2014

Årsprogram 2014. BMU Juridisk og Utbygging. Revidert august 2014 Revidert august 2014 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING.3 ARBEIDSOPPGAVER.4 NYE PROSJEKTER I 2014 7 FRIOMRÅDEPROSJEKTET..12 UTLEIEPROSJEKTET 13 UTBYGGINGSPLAN 2011 2015 OPPFØLGING... 14 UTBYGGINGSPROSJEKTER

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 19.02.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 19.02.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 19.02.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer