Innkalling til møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte 20.05.2014"

Transkript

1 Innkalling til møte Created By: Ove Rødstøl on at 14:50 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Kopi til: Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (Krf), Cecilie Bjelland (AP) og Arnt-Heikki Steinbakk (AP), Tore B. Kallevig (FRP), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (UAVH), Bjarne Kvadsheim (SP) Inger Østensjø, Leidulf Skjørestad, Grete Kvinnesland, Ove Rødstøl Cicel Aarrestad (revisor) 30/14 Referat fra møte Kopi av referat følger vedlagt. 31/14 Håndtering av saker når rådmannen er inhabil Notat fra kommuneadvokaten av og bystyre sak 124/12 vedrørende delegering av avgjørelsesmundighet vedlegges. 32/14 Status avtaleforhold gnr/bnr 29/63 Lierdal Gård - Henning Stokke Notat av følger vedlagt. 33/14 Mandat til å endre vilkår ved en eventuell forlengelse av opsjonsavtalen - Forum Pluss AS Notat av følger vedlagt. 34/14 Søknad om utsatt igangsettingsfrist - tomt for nytt lagerbydgg - Norsk Oljemuseum Notat av følger vedlagt.

2 35/14 Status salgsprosess Utenriksterminalen Notat av følger vedlagt. 36/14 Eventuelt...

3 30/14 - Referat fra møte Created By: Ove Rødstøl on at 16:13 Category: Referat Med forbehold om godkjenning i møte Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Etter kommunalutvalget Deltakere: Forfall: Kopi til: John Peter Hernes (H), Karl W. Sandvig (PP), Bjørg Tysdal Moe (Krf), og Arnt-Heikki Steinbakk (AP), Lars Anders Myhre (AP), Tore B. Kallevig (FRP), Per A. Thorbjørnsen (V), Hilde Karlsen (UAVH), Bjarne Kvadsheim (SP) Kristine C. Hernes, Leidulf Skjørestad, Grete Kvinnesland, Ove Rødstøl Christine Sagen Helgø (H), Cecilie Bjelland (AP), Inger Østensjø Cicel Aarrestad (revisor) Forhandlingsutvalgets møte var åpent da det ikke var notater som var unntatt offentlighet i noen saker. 24/14 Referat fra møte Arnt H. Steinbakk hadde en rekke rettelser til referatene fra møtet og som nå skal være rettet opp, jf. vedlegg. Når det gjelder spørsmål om habilitet i sak 11/14 i møte vises det til vedlagte notat fra kommuneadvokaten av. Kommuneadvokaten vil også møte og kunne svare på eventuelle spørsmål. Referat fra møte ble forøvrig godkjent. 25/14 Orienteringssak om ny skoletomt på Storhaug - mullighetsstudie Midjord Forhandlingsutvalget sluttet seg enstemmig til rådmannens anbefaling om videre prosess i notat av /14 Mandat om oppkjøp av seksjoner i Sandvigå 7 (tidl. 27) Forhandlingsutvalget ba etter en nærmere drøftelse at sak om kjøp fremmes for formannskapet til avgjørelse i henhold til notat av

4 27/14 Mandat om gå i forhandlinger med Statens Vegvesen om ny rv 509 Forhandlingsutvalget ga rådmannen mandat som anmodet om å gå i forhandlinger med Statens vegvesen i henhold til den vurdering og anbefaling som fremkommer i notat av /14 Mandat om kjøp av areal innenfor plan 2442 Jåttå Nord til selvbyggervirksomheten Forhandlingsutvalget ga rådmannen mandat som anmodet i notat av , men med den endring at kjøp av arealer skal øremerkes "Boliger i kommunal regi" og ikke eksplesitt selvbyggervirksomheten. 29/14 Status avtaleforhold gnr/bnr 29/63 Lierdal Gård - Henning Stokke Grete Kvinnesland har meldt seg innhabil i denne sak. Forhandlingsutvalget drøftet saken med utgangspunkt i et notat med vedlegg av , notat fra Henning Stokke datert og en muntlig gjennomgang og redegjørelse fra rådmannen. Saken ble foreløpig tatt til orientering, men rådmannen ble gitt mandat som anmodet om fortsatt å arbeide for en gjennomføring av foreliggende avtale mellom partene. ORDFØREREN I STAVANGER, / 2014 Christine Sagen Helgø......

5 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Fra: Kopi til: Forhandlingsutvalget Kommuneadvokaten Rådmannen Dato: Rådmannens habilitet I Innledning Kommuneadvokaten er gitt i oppdrag å besvare følgende spørsmål; - Hvordan håndteres saker fra administrasjonen når rådmannen er inhabil til å møte i FU. II Rettslige utgangspunkt Når en tjenestemann rammes av inhabilitet som følge av reglene i fvl. 6, 1. eller 2.ledd, kan vedkommende hverken tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak. Utfordringene i denne forbindelse oppstår som følge av regelen i fvl. 6, 3.ledd: «Er overordnet tjenestemann ugild, kan avgjørelsen i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.» Det følger av komml 23, nr. 1 at rådmannen er den øverste leder for kommunens samlede administrasjon, og hennes inhabilitet «smitter» således hele administrasjonen. Det er imidlertid slik at bestemmelsen i 6, 3.ledd ikke er til hinder for at en underordnet tjenestemann forbereder en sak der hans overordnede er inhabil. Dette benevnes avledet inhabilitet. Inhabilitet «smitter» bare hva gjelder adgangen til å avgjøre saken og den underordnede kan derfor forberede en sak hvor dennes overordnede er inhabil. Det følger således av dette at administrasjonen kan fremme saker til politisk behandling, selv om rådmannen er inhabil, da avgjørelsene fattes i politiske organ. Innstillingen fra rådmannen er da å betrakte som en tilretteleggelse av grunnlaget for en avgjørelse, og da inntrer ikke «smittsom» inhabilitet. Rådmannen må imidlertid være fraværende i administrasjonens saksbehandling. Reglementet for delegering av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett ble enstemmig vedtatt i bystyret den På side 5 i saksfremlegget fremgår følgende; «Spesielt om innstillingsordning og behandling av saker når rådmannen er inhabil. «Det følger av kommuneloven at når rådmannen er inhabil, er også direktører og andre ansatte i kommunen inhabile til å delta ved behandlingen av en sak. Inhabiliteten gjelder imidlertid kun i forhold til å treffe avgjørelser, og administrasjonen vil derfor fortsatt kunne forberede saken. Slike saker oppstår sjeldent. Innarbeidet praksis i Stavanger kommune er at kommuneadvokaten går inn i rådmannens sted når denne fratrer som inhabil. Dette gjelder både ved å skrive under på aktuelle notat - forhandlingsutvalget

6 STAVANGER KOMMUNE saker til politisk behandling og gjennom å delta ved behandlingen av saken i aktuelt politisk organ. Dette er det hjemmel for på grunnlag av kommuneadvokatens frie og uavhengige stilling.» III Betydning for saker i forhandlingsutvalget Det forhold at rådmannen er inhabil medfører da at hun ikke møter og deltar i samtaler hva gjelder angjeldende sak. For øvrig får dette forhold ingen betydning for FU og de diskusjoner og sonderingen som foregår i møter med administrasjonen. Kommuneadvokaten Birgit Seierstad notat - forhandlingsutvalget

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 32/14 - Status avtaleforhold gnr/bnr 29/63 Lierdal Gård - Henning Stokke Created By: Ove Rødstøl on at 16:16 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Status avtaleforhold gnr/bnr 29/63 Lierdal Gård - Henning Stokke Denne sak fremlegges forhandlingsutvalget som politisk styringsgruppe for prosjekt friområde. Saken gjelder: Denne sak har vært drøftet en rekke ganger i forhandlingsutvalget senest i møte med grunnlag i et notat med vedlegg av samt en muntlig redegjørelse. Saken gjelder manglende tinglysning av avtalen da en av eierne av Lierdal Gård, Tone Stokke, ikke har ønsket å medvirke til undertegning av denne. Sakens bakgrunn: Partene har siden forhandlingsutvalgets siste møte gjennomført 3 konstruktive møter for å avklare partenes synspunkter. Avtalen er nå undertegnet av Tone Stokke, jf. vedlegg. Rådmannens vurdering og anbefaling: Rådmannen konstaterer med tilfredshet at partene gjennom en fornyet dialog har skapt tillit til at prosessen omkring gjennomføring av turvei og andre tiltak på eiendommen vil kunne skje i en god dialog og i henhold til avtalens bestemmelser. Det har særlig vært prosessen omkring oppfølging avtalens punkt 6 og 11 som har vært tema for våre møter. Rådmannen vil så snart som mulig gjenoppta dialogen med eierne av Lierdal Gård i henhold til avtalens bestemmelser. Vedlegg: Avtalen...

20

21

22

23 33/14 - Mandat til å endre vilkår ved en eventuell forlengelse av opsjonsavtalen utover Forum Pluss AS Created By: Ove Rødstøl on at 15:18 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Mandat til å endre vilkår ved en eventuell forelngelse av opsjonsavtalen utover Forum Pluss AS Bakgrunn Formannskapet godkjente i 2011, sak 41/11, opsjonsavtale om kjøp av felt I innenfor plan 2209 Stavanger Forum. Avtalen var mellom Stavavanger kommune og det nystiftede selskapet Forum Pluss. Den aktuelle tomten ligger tett inntil Stavanger idrettshall og med Scandic Forum hotell (tidligere Rica Forum) på andre siden. Tomten er regulert til hotell og er ca kvadratmeter stor. Det er i reguleringsplanen gitt mulighet for inntil 6000 kvm BRA. Opsjonspremien tok utgangspunkt i en verdi tilsvarende kvadratmeterprisen for andre hotelleiendommer på området. Det ble i avtalen gitt fradrag for opsjonspremien i den endelige kjøpesummen ettersom det på dette tidspunktet forelå en reguleringsmessig usikkerhet. Opsjonsavtalen ble inngått i starten på 2011 og gjaldt i utgangspunktet kun for to år. Ved avtaleperiodens utløp ble det fra Forum Pluss sin side bedt om ytterligere forlengelse ettersom en ikke hadde lykkes med å inngå avtale om drifter av hotellet. Rådmannen gikk med på å forlenge avtalen i ytterligere to år med samme betingelser. Spørsmål om ytterligere forlengelse av opsjonsavtalen Forum Pluss AS har nå i underkant av ett år igjen av den siste forlengelsen av opsjonsavtalen og har bedt rådmannen vurdere ytterligere forlengelse av opsjonsavtalen. Bakgrunnen for henvendelsen er at det har vært et skifte av drifter i tidligere Rica Forum, nå Scandic Forum. Dette har medført en utfordring for Forum Pluss som ønsker samdrift med dette hotellet. Rådmannen har svart henvendelsen med at en ytterligere forlengelse vil kunne anbefales, men under forutsetning av at følgende vilkår i opsjonsavtalen endres; - Byggingen og anleggsvirksomheten tilpasses ONS 2016 slik at det ikke kommer i konflikt med dette arrangementet. - Det innhentes ny takst av eiendommen. Stavanger kommune avgjør selv hvilken av takstene som skal legges til grunn for opsjonspremien. - Opsjonspremien for år 2015 og utover går ikke til fradrag i kjøpesummen og refunderes heller ikke dersom opsjonen ikke benyttes. Dette med bakgrunn i at det nå ikke foreligger

24 reguleringsmessig usikkerhet for eiendommen. Rådmannen har også signalisert at det kan være aktuelt allerede nå å inngå dialog om kjøp av eiendommen i stedet for en ytterligere forlenget opsjonsavtale. Dette må eventuelt skje på nærmere avtalte vilkår for blant annet byggeplikt og tidspunkt for igangsetting på tomten. Forum Pluss har på sin side ennå ikke godtatt en endring av vilkåret om ny takst og at opsjonspremien for ytterligere forlengelse ikke går til fradrag i kjøpesummen. Vurdering Rådmannen mener at bygging av hotell på felt I vil være positivt for området. Hotellbygget vil erstatte dagens idrettshalls bakside med en ny attraktiv fasade, samtidig som det med en mulig bro over til Scandic forum vil gi nye bruksmuligheter og samtidig skape en fin inngangsport til resten av messeområdet. Selv om tiltaket er positivt, mener rådmannen det er på tide å skjerpe vilkårene i opsjonsavtalen for å fremskynde bygging på tomten. Den gjeldende opsjonsavtalen er gunstig på den måten at en ved å betale opsjonspremie i realiteten betaler ned på kjøpesummen. Dette avdempes riktignok noe av at den opprinnelige kjøpesummen prisjusteres for hvert år, men det foreligger likevel ikke et stort incentiv til å starte byggingen raskt. I tillegg begynner nå opprinnelig verditakst å bli så gammel at senere års stigning i eiendomsprisene ikke lenger er reflektert i avtalen. Konklusjon Rådmannen vil anbefale at opsjonsavtalen eventuelt ytterligere forlenges, men da på de nye vilkår som skissert....

25 34/14 - Søknad om utvidelse av aktivitetsplikten for tildelt tomt til nytt museumsmagasin- Norsk Oljemuseum Created By: Ove Rødstøl on at 15:24 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Søknad om utvidelse av aktivitetsplikten for tildelt tomt til nytt museumsmagasin- Norsk Oljemuseum 1. Bakgrunn faktaopplysninger Stavanger formannskap fattet den , sak 3201/08, følgende (enstemmige) vedtak: 1. Norsk Oljemuseum tildeles tomt på ca 4 daa innenfor Finnestad /Dusavik næringsområde. 2 Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og undertegne en festeavtale for tomten, hvor det inntas vilkår som beskrevet i denne sak. De vilkår det henvises til, jf. over, fremgår av saksforelegget til sak 3201/08, pkt. 2.4 Rådmannens vurdering og anbefaling: Tomten foreslås stilt til disposisjon for museet for det nevnte formål gjennom en festeavtale, og med lav, indeksregulert festeavgift til dekning av administrative kostnader og lignende. Rådmannen tilrår videre at tomt tildeles/bortfestes under forutsetning av at Norsk Oljemuseum lykkes i å finansiere et byggeprosjekt/lager og igangsetter byggearbeider på tomten innen 3 år regnet fra tildelingsdato (aktiviseringsplikt). Festeavtalen bør ellers innta vilkår som sikrer kommunale interesser ved ev. fremtidig endring/bortfall av behov for lager for museet på den aktuelle tomt. Det er senere avtalt med Oljemuseet (møte/referat, nov. 2008) at formalisering av en festekontrakt kan avventes, inntil en finansieringsplan som gir grunnlag for gjennomføring foreligger. Oljemuseet har utarbeidet et skisseprosjekt for lagerbygget, som ble oversendt Stavanger kommune v/rådmannen i mars 2010, sammen med kopier av søknader om investeringstilskudd fra staten og sponsorer. Fastsatt frist for igangsetting av byggearbeider på tomten var iht. tildelingsforutsetningene, jf. over, Kommunen innvilget tidlig i 2012, etter drøfting av saken i Forhandlingsutvalget (sak 6/12), søknad om utsettelse av igangsettingsfristen (2011) fram til høsten Begrunnelsen for dette var at de ennå ikke hadde lykkes i å oppnå finansiering av planlagt lagerbygg. Norsk Oljemuseum har søkt staten v/olje- og energidepartementet om investeringstilskudd til

26 bygging av prosjektert lagerbygg/magasin for budsjettårene 2012, 2013 og 2014, uten å oppnå tilsagn om slikt tilskudd. Museets styre har nå besluttet å fremme ny søknad om investeringstilskudd fra staten for årene 2015 og Det er en forutsetning for slik søknad at kommunen innvilger utsatt frist for iverksettelse av byggearbeider på tomten i samme periode. Det søkes om utsatt iverksetting for ytterligere 3 år. Oppdatert kostnadskalkyle for magasinprosjektet inkl. framskriving av forventet kostnadsvekst i byggeperioden (-2016) gir en kalkulert kostnad på kr 60,5 mill eks mva. Det fremmes søknad om nær fullfinansiering av prosjektet fra staten, da museet kun har oppnådd tilsagn om i alt kr 10 mill. i støtte fra sine hovedsponsorer (begrunnet i at de anser finansiering av museumslagre som en statlig oppgave). 2. Vurdering Det er nå på det rene at museet søknad om investeringstilskudd ikke ble innvilget ved tildeling av midler over statsbudsjettet, verken for 2012, 2013 eller I følge muntlige «signaler» fra departementet gitt til museets ledelse kan imidlertid søknaden fremmes på nytt, med mulighet for tildeling i 2015/2016. Oljemuseets styre har med grunnlag i dette allerede besluttet å sende en fornyet søknad til Olje- og energidepartementet om statlig investeringstilskudd over statsbudsjettet for 2015 og Det er her tatt forbehold om at Stavanger kommune fortsatt stiller tomten til disposisjon for nytt lagerbygg. Søknader om utsettelse av fastsatt igangsettingsfrist ved tildeling av kommunale næringstomter behandles iht. gjeldende praksis administrativt for en periode på inntil ett år om gangen, men maksimalt to år. Praksis tilsier at en (tidsbegrenset) forlengelse av igangsettingsfristen innvilges, når slik utsettelse er saklig begrunnet. Rådmannen vurderer søknaden fra Norsk Oljemuseum som saklig begrunnet, men ettersom omsøkt utsettelse av fristen her gjelder en periode på 3+3 år, fremlegges saken/søknaden for forhandlingsutvalget til informasjon og tilrådning. Rådmannen finner å kunne tilrå at iverksettingsfristen forlenges med ytterligere to år (mot omsøkt 3 år), dvs. fram til høsten Begrunnelsen for dette er hovedsakelig at tilgrensende areal (del av 31/212) ved forrige regulering av kommuneplanen er omdisponert fra LNF- til næringsformål, og at tomten ved ev. senere «tilbakeføring» til kommunen derved kan utvides til en salgbar næringstomt på vel 7 daa (tidl. 4 daa), og med en utnyttingsgrad som sannsynligvis vil være en god del høyere enn i gjeldende plan for Dusavik/Finnestad næringsområde (Dusavik I). Det vil etter rådmannens vurdering også være «strategisk» for kommunen å eie/disponere arealer av en viss størrelse i tilknytning til mulig, fremtidig makebytte av arealer i forbindelse med gjennomføring av ny områdeplan (bl.a. foreslått nytt offentlig idrettsanlegg). Ny, samlet områderegulering for både Dusavik I og frigitt område; Dusavik II, er igangsatt, men vil neppe foreligge før om ett til to år pga. områdets størrelse og kompleksitet, - spesielt knyttet til ny, overordnet infrastruktur og planlagt omlegging av E39. Det kan opplyses at rådmannen nylig har mottatt et par henvendelser ang. interesse for kjøp av den aktuelle tomten, fra virksomheter som allerede er etablert i området og som ønsker utvidelsesmuligheter, men at det som sagt vurderes som lite strategisk å selge til andre nå. I tillegg kommer at Oljemuseet bør kunne gis en ny mulighet til «å selge inn sitt magasinprosjekt» til ny regjering for statsbudsjettene i 2015/2016, men at det deretter etter rådmannens vurdering ikke bør kunne påregnes ytterligere fristforlengelse for gjennomføring av prosjektet. Vedlegg: Kart/ortofoto

27 ...

28

29 35/14 - Status salgsprosess utenriksterminalen Created By: Ove Rødstøl on at 15:31 Category: Notat Notat Til: Forhandlingsutvalget Fra: Rådmannen Dato: Emne: Status salgsprosess utenriksterminalen Saken gjelder: Salg av 2. etasje i utenriksterminalen. Vurdering av utleie. Bakgrunn / status: 2. etasje i utenriksterminalen ble i Handlings og økonomiplanen for vedtatt solgt. Inntektene skal gå til finansieringen av Nye Tou. Lokalene er i bruk fram til og med sommeren Før lokalene kan selges må de seksjoneres. Der er bestilt en teknisk utredning og forklaring av bygget fra Stavanger eiendom. Denne skal danne grunnlagt for seksjonering av bygget og et salgsprospekt. Som forberedende salgsarbeid er muligheten for skjenking i lokalet utredet. Konklusjonen er at kommunen har stor grad av frihet i forhold til hvilke hensyn det kan legges vekt på ved en evt skjenkesøknad for 2.etg. Det er en skjønnsmessig vurdering som tilligger formannskapet å avgjøre, herunder om det er ønskelig med alkoholservering i nær tilknytning til Kulturskolen i første etasje hvor barn og ungdom oppholder seg. Lokalet forventes å være salgsklart til høsten. I ny kommunedelplan for sentrum som snart skal legges frem til politisk behandling, vurderes forslag som vil gi føringer for utenriksterminalen og området rundt denne. Dette kan ha betydning for salget og fremtidig disponering av eiendommen. Utkast til plan forventes snart å være klar for å legges ut til høring. Kommunen har nå valgt hotellutbygger i Bjergsted. Dette valget kan ha betydning for interessen for lokalet. Rådmannen har fått henvendelser der det vises interesse for lokalet, både for kjøp og leie. Rådmannens vurdering og anbefaling Rådmannen vil henvise til at området rundt Utenrikstermialen kan bli et tema i den kommende

30 kommunedelplanen for sentrum. Med dette utgangspunkt anbefaler rådmannen at dette forhold avklares før det gjennomføres et salg. Rådmannen mener imidlertid at videre utleie inntil videre da vil kunne være et godt alternativ til salg. Ved et salg har kommunen mindre styring på innholdet i lokalet. Ved utleie har kommunen kontroll. Seksjonering og salg av en seksjon vil gi kommunen en ekstern part som sameier på like vilkår i eiendommen. Et slikt sameie har rådmannen tildligere erfart vil kunne medføre interessemotsetninger og dermed drifts og vedlikeholdsmessige utfordringer. At kommunen nå velger å leie ut lokalet vil ikke stå til hinder for et senere salg. Rådmannen ber derfor om at utleie inntil videre vurderes som alternativ til salg....

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 16.09.2014

Innkalling til møte 16.09.2014 Innkalling til møte 16.09.2014 Created By: Ove Rødstøl on 10.09.2014 at 09:44 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 19.02.2013

Innkalling til møte 19.02.2013 Innkalling til møte 19.02.2013 Created By: Ove Rødstøl on 11.02.2013 at 09:03 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 31.01.2012 Created By: Grete Kvinnesland on 24.01.2012 at 10:29 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2012 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 19.03.2012

Innkalling til møte 19.03.2012 Innkalling til møte 19.03.2012 Created By: Ove Rødstøl on 13.03.2013 at 17:27 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 22.05.2012 Created By: Ove Rødstøl on 11.05.2012 at 09:17 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2012 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 30.04.2013

Innkalling til møte 30.04.2013 Innkalling til møte 30.04.2013 Created By: Ove Rødstøl on 19.04.2013 at 15:07 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Møtetid:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

Innkalling til møte 10.09.2013

Innkalling til møte 10.09.2013 Innkalling til møte 10.09.2013 Created By: Ove Rødstøl on 04.09.2013 at 15:05 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2013 Møtetid:

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Innkalling til møte 25.03.2014

Innkalling til møte 25.03.2014 Innkalling til møte 25.03.2014 Created By: Ove Rødstøl on 20.03.2014 at 12:25 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2014 Møtetid:

Detaljer

Innkalling til møte 08.04.2014

Innkalling til møte 08.04.2014 Innkalling til møte 08.04.2014 Created By: Grete Kvinnesland on 03.04.2014 at 10:09 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 10.05.2006 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4173 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 04/2774 r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr. 072/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 25.03.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE 1. VALG OG SAMMENSETNING Bystyret velger selv et formannskap bestående av 7 representanter. Disse velges for 4 år av og blant medlemmene av bystyret. 2. ANSVARS-

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 14.06.2016 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 07/ 2016 Sak 17-19/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, Heggenes Møtedato: Mandag 14.11. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.30 14.30 Følgende deltok i møtet: Arnfinn Beito -

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE 1. Generelt 1.1 Retningslinjene for tildeling av kommunale tomter/områder tar mål av seg å sikre god, forutsigbar og effektiv

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål.

Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål. Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål. 20.08.2015. Forklaring av kursiv og farget tekst: Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret 02.05.13 Forslag

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. desember 2015 TID: 15.00 STED: Biblioteket, Steinkjer rådhus, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom 4 etasje Møtedato: 21.10.2014 Varighet: 10.00 12.05 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Revisjonens lokaler

Møteinnkalling. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Revisjonens lokaler Møteinnkalling TID: 20.01.06 kl 13.00 STED: Revisjonens lokaler Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 13.03.2012 12/138 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 12.00 Møtested: Møterom 1. etasje,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 11:15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tor-Arne Isaksen MEDL KRF Øyvind Evanger fra kl 10:00 Leder Ap

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tor-Arne Isaksen MEDL KRF Øyvind Evanger fra kl 10:00 Leder Ap Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Leder

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø Gro Losvik Sverre Nergaard Jarle Bø Kirsten Clausen Kurt Randaberg

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget for alkoholloven - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: 20.10.2016 Tid: 08:00 Merk tiden! Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TBWE-11/11795-33 27660/12 30.04.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalutvalget 22.05.2012 Kommunalstyret

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.17 1/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen 2/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannens stedfortredere

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.01.2018 18/216 18/1891 Saksbehandler: Ove Myrvåg Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 28.06.17 Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 28.06.2017. 1. Innhold

Detaljer

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, AP Kirsten Clausen, H Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randaberg, FrP

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, AP Kirsten Clausen, H Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randaberg, FrP Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 03.03.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, AP Kirsten Clausen, H

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.40 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune Saksbeh: Åge Sandsengen Tlf : 90944797 Vår ref : 2017-001- Sted og dato: Slidre 04.01.2017 Til Møte 01/2017 Sak 01-02/2017 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2016 kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen i Vestby rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer