ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene."

Transkript

1 ubileumsvis CUlstein kc Ungdomslg Jllustrsjon: Eit pr v sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene Deter i desse dgr 00 r sidn sokneprest Anker tok inititiv til skipe Ulfstens Ynglingeforeining Skipingsm0tet vrt hlde i skulehuset p Skeide, 23 mrs 882, 62 menn skreiv seg inn og foreining omftt Ulfstens sokn Nmnet p foreining hr skift, Ulsteins Yngingeforening, Ulstein U ngdomsforening og i dg Ulstein kr Ungdomslg, men foreining hr gjennom ile r, og Srerleg dei f0rste femti r 0Vd sterkt pverknd p kujturlivet i TJlstein dg hr ungdomslget c 400 medlemr i ile ldersgrupper, fordelt p 3 undervdelingr og rbeidslg i tillegg til hovudforeinig lnnnfor lget blir det kvrt r vvikl over 800 hundre smlingr det tilsvrr over 20 smlingr i vek, eller 3 smlingr pr dg i gjennomsnitt i den tid v ret d foreiningne er i ktivitet F 0regngsmenn i Ulstein vr tidleg ute med t opp dei nye impulsne D Ulfstens Ynglingeforening vrt skip vr foreining mellom dei 9 f0rste i lndet Ynglingeforeningne vr f0rst og fremst eit byfenomen og foreining i Ulstein vr ein v dei ller f0rste p lndsbygd Her p Sunnm0re vr det til d skip ynglingeforeining berre i Alesund F0rst fern, seks r seinre kom det frt i rbeidet p bygdene, d vr det vnleg t foreiningne som vrt skip vr ungdomsforeiningr, og dermed pne for jentene fr strten Sleis vrt det skip ungdomsforeiningr p Hreid i 886, p Vrtdl i 889 L oss pmve skissere den historiske bkgrunnen med nokre enkle strek Ein kn seie t histori til foreining fell ito hovedperiodr, dei f0rste f0rti, femti r, hd de ein eit uhyre vidt og kulturope progrm, tyngd v ktiviteten i hovudforeinig og her melde ile gutr seg inn etter konfirmsjonen, seinre i 895 vrt foreining omskip til ungdomsforeining og pn for jentene og her vr oppslutnden like stor Omskifte kom grdvs 20- og 30-r Dei kulturopne grundtviginrne vrt skuv til sides og eit roseninsk kristendomssyn fekk st0rre rom i foreining Progrmmet vrt snevrre, det vrt etter kvrt slutt p t ile konfirmntne melde seg inn tillegg hr hovudtyngd nr det gjeld ktivitet og medlemstl dei siste femti, seksti r forflytt seg fr hovudforeining og til stendig fleire undervdelingr Hovudforeining er i dg berre ei st0tteforeining v vksne medlemr og ein pr ply over heile rbeidet Brnerbeidet og speidrrbeidet kjem til i byrjing v den siste perioden og dette rbeidet hr vore dreve serleg ktivt Kursen for foreining er stk opp i prgrfen i dei f0rste lovene Her heiter det t «foreningens formal er Guds ord og den lutherske kirkes bekjennelsesgrunn t fremme sunn kristeleg og folkelig opplysning og smt kmertskb blnt foreningens medlemen> Dette vii ein oppn ved «foredrg, opplresning og smtle om kristelige og llmennyttige gjenstnde, smt oppbyggelse f Guds ord», og ved bygge opp eit bibliotek v b0ker og tidsskrifter til bruk for foreiningsmedlemne Dei f0rste b0kene til biblioteket vrt innkj0pt i 883, og ved rhundreskiftet hdde ein over fire hundre bnd U ngdomsm0tet vr s og seie einerdnde m0teform dei f0rste ti r, heile det kulturopne progrmmet i dette omgrepet, ein tok opp eit vidt spekter v emne, det vrt hlde foredrg om kunst og kultur, historie og nreringsliv Kjende personr som Ludvig Holberg, Hns Nilsen Huge og Mrtin Luther vrt portretterte, ein diskuterte etiske sp0rsma og ein lng rekkje ndre llmene og kristelege emne, i tillegg hdde ein ofte song og musikkinnslg p m0t Dette breie engsjementet f0rde med seg ein rekkje knoppskytingr, srerleg nr det gldt sng og musikkliv 885 vrt det skip mnnssngforeining (i dg Ulstein Mnnskor), i 893 musikkforeining (i dg M usikklget ULF) og i 922 fekk foreining eige slon- Frmh/d side 3

2 2 ULSTEN KR UNGDOMSAG <<EG VET OM GJERNNGANE DNE>> 'jubileumsvis (Johs opb 2,-7) Utgjeven!lV: Ulstein kr: Ungdomslg Sts og trykk: Y_ikebldet A S, Ulsteinvik Redksjon/lyout: Kristen Ulstein Htlebrekke D postelen Pulus fekk det store synet pii Ptmos, som om Jesus seier ogs til oss: «J, eg veit om ile fll hn som ded ned p mrk Gud synte hn leynd- gjerningne dykkd> omr om endetid Men f0rst fekk hn eit nn opp- 00-rs jubilnten i Efesos fekk klr tle fr Jesus: drg: Kyrkjelydne i Vesle-Asi skulle f Jesu eigen End eg veit om lle desse gjerningne dine, s hr eg nlyse v deir situsjon Ein v desse sju kyrkjelydne imot det fordi «du hr gjeve opp dinferste kjcerleik, heldt til i Efesos Og det vr nok bortimot eit 00-rsju- Vend om og gjer p nytt dei ferste gjerningne dine bileum kyrkjelyden i Efesos vr komne til d postelen Elles kjem eg over deg og tek ljosestken din bort!» fr diktert kv hn skl skrive til denne blomstrnde kristenflokken: S b0yer vi oss under Jes~ rnsknde nlyse ved «D u hr rbeidt Du hr hlde ut Du kn ikkje tle vrt 00-rs jubile~m Og Vl sp0r: Jesus, kv ~r v~ dei vonde Du hr vshm l~_rr ou hr tlt mykje f0rste kjrerleik?- Men vi veit eigentleg svret: KJ:!rlezDu hr ikkje gtt tn'lytt Du hr ht nikolittne som ken til Jesus! Og berre s len&e ungdom~l~et hr dette hevdr t dei kn eve eit lussloppe liv og likevel bevre klrt for ug i lt sitt rbetd og ll sm mnsts, kn nd si rein for Gud Dei htr eg og» lysestken bli stnde mellom oss D kn «Guds herlegdom i J esu Kristi syn lyse frm fr OSS)) - gjer:nom lt - Kn Ulstein kr U ngdomslg innkssere ein slik vrt rbeid, inn i nye 00 r Det vr det Jesus Vlle ~ed glimrnde ttest for sine 00 r? Neppe End sog til nlysere oss - ut fr sitt eige Ord - ved pen Heilge lget kn syne frm ei rd med rike personlegdomr og And e Og vi kjenner hns hovudopp~ve pjord: (J?hs periodisk sterk pverknd v bygdelivet - med Fred- 6,4) «Hn skl herleggjere meg» Dtfor er det Vktlg t heim som utgngspunkt Gjerningne hr vore mnge, eg og du blir fylt v Guds Ande Kjrtn Grimstd grtisinnstsen omfttnde, fellesinnstsen stor- Deter Ulstein kr Ungdoms/~ er 00 dr Det er dijor nturle_g 4_ SJO jrmover, men ogsd sjd tilbke og tkke l0pet v 00 ~r hr mnge hundre htt verv ~g lei~ropp gver innn Ungdomslgct Dcsse hr of~ fntd s p t ndre skulle f vere med i eit kristem rbed og h0yre Guds ord Dessutn er utllige dugndstimr brukte til hlde Fredheim i stnd Leirne hrvore fored0me for dei unge, og sleis vist dei den rette vegen Vi som er i U ngdomslget i dg er tkksme for det grunnlget dei hr skpt for oss kkje berre ndeleg- dei hrog overlete oss eit hus driverbeidet i Ulstein kr Ungdomslg hr i dg cin nnn struktur enn i strten tredver tok lget til bli meir oppstykk i sj~lv stend ige einingr Aktiviteten vrt meir spreidt og fleire ldersgrupper kom med i rbeidet Frm til vr tid hr tilbod til born og unge uk omfng og breidde Dette hr skpt ein konkurrnsesitusjon som stiller store krv til oss, og som legg eit s:rleg press p leirne Ulstein kr Ungdomslg driv eit ktivt og mngfldig ungdomsrbeid Skl dette rbeidet h livsrett, rn det drivst godt Vi vonr t det ogs i frmtid er leirr som vil ofre v fritid si for det kristene brne- og ungdomsrbeder KFUK og KFUM i Ulsteinvik Nr ktiviteten innn Ungdornslget hr vkse og utvtkl seg, skuldst ikkje det berre stor innsts fni lei~ne Ulstein kr Ungdomslg hr vore- og er- svrert vhengg v 0konomiske midlr til den dglige drift v lget og F redhem Vi tkkr Ulstein kommune for ll ~konomisk st0tte som vi hr filtt fr dei Vi seier ogs hjrteleg tkk for ile frivillige gver, freinskildperso nr, som lget hr fttgjen~oj_00 ~! Under 00 rs jubileet skl lle f h0vc til gi el gve til Ulstein kr Ungdomslg Du kn gi ei gve ved nytte den vedlgde postgiroblnketten, eller du kn gje kollekt p ei v smlingne vre Eg vii p f0rehnd tkke Ue som gr et gve tl Ungdo mslget under jubileet Ei tkk ogs til ll~ nnons~rne i jubileumsvis vr Det t rengst store 0konomiske ressursr for drive rbeidet vidre frmover! Mnge er og dei trufste kristne som tek Ulstein kr Ungdomslg med i si forb0n Dette rbeidet kn ikkje lget klre seg utn Forb0n for lget, leirne og lgsmedlemne er grunnlget fo t vi flir vere med og drive ungdomsrbeid Ei yrm tld<: til deg som bed for Ulstein kr ~,Ungdo~mslg' 00-rs jubileet sk:l vi ogs nytte til sj frrrlover Ungdomsforbundet br lltid vore rdiklt nr det gjeld rbeidsformer Dettevil vi fortsette med i frmt id Vi vilrbeide for finne rbeidsforrner som er tenlege, slik t vi kn n enger ut mellom dei unge - og vere kyrkj si forleng hnd inn i ungdomsverd Men frmfor lt ynskjer vi smle oss om det sentrle m ottoet v rt: Asbjem Gjengedl - nytilsett generlsekretrer i Ungdomsforbundet: «- Vi er ein jestleg og numgfoldigfloklo> - Forst Gjenged/, kn du medf ord krkterisere Norges kri~telige Ungdomsforhund? - Ungdomsforbundet er ein festleg og mngfldig flokk som smlst under moltoet Nor~ ungdom for Krist us Det\{!g Set: mest pris p er- t det er -noko frisk og nturleg over det Dette hr nok igjen smnheng med trekntprogrmmet- vi kjenner nsvr for heile mennesket Vi hr gripe tk i den nytilsette generlen i ei puse under Vintertreff -82 i Vold Smtlen gr f0re seg i ein krok p drettsbygget Det er oppmontert nokre krftige h0yllrr like ved og ut gjennom dei dundrr rockemusikken fr ein kssettspelr p miksebordet Vi rn rctt nok rope til kvrndre, men elles er rmme for intervjuet nturleg nok: midt i mn~ fldet under eit pulsernde ungdomstreff Asbj0rn Gjengedl er42llr og for tid sokneprest i Gloppen i Nordfjord Det vr ogs der hn i si tid tr0dde brndomsskorne sine Hn vr ferdigprest i 967, gjorde s feltprestteneste i Trms i to r og vrt utnemnd til reskp i Gloppen i s0kte hn og fekk sokneprestembetet sme std ;z;;;;~~q~;; Ein presentsjon smbnd med eit 00-rs jubileum er det nturleg sj tilbke J, meir enn det: Det er l:rerikt og nudsynleg sj seg til bke for i kunne stke ut kursen i!ln i frmtid: K v k~ vi ikkie lrere v ndre sine r0ynsler - V som str mdt oppe rbeidet i dg! Nr vi ikcvel ikkje hr gitt det historiske stoffet s bre plss i denne JUBLEUMSA VSA, hr det smnheng med t vi medvite hr ynskt presenteredet rbei~et som_fktisk er i gng i Ulstcin Kr Ungdomslg 982 De neste sdene s~ulle vise t 00-ringen frmleis er sprelllevnde Rett nok slit em del v einingne innn lget med leirproblem, og drleg ~konomi kn vel til tider vere ei bremse, men ingen kn vere i tvil om t Ulstein kr Ungdomslg hr frmtid for seg Tilbodstr der Det opne KFUK- og KFUM-pr?grmmet skulle kunne gi plss for lle Du er velkomen mn Ogs oppgver er et nok v og det trengs folk med ulike interesser og visjonr Det vr berre det vi ville h sgt F0rste tillitsverv i ungdomsforbundet _ REDAKT0R ~ 0 betlnde medlemr Hovudforeining Formnn: Lidbj0rn Vtt0y Styret i jubileumsret: ngrid Ellingse~ (~est formnn), Arne Wlderhug (sekr), SigbJ0rn Hlle, Jostein Kipperberg, Solgunn Moldskred, Tove Sreter og vrrepresentntne lnge Hkonsholm, Ruth-ngrid Ulstein og Ole Osnes Styret i hovudforeining ~r hovudnsvr _for lt rbeid i get og for forsmhnp;shuset Fredhetm Metektivitet: Torsdgsm0te s seie kvr veke tillegg desse fste rrngement: Opnmgsfest, forbundsvek, julefest og konfirmntfest generelt Eg trur det er viktig t vi ikkje berre under held dei unge - dei rn ogs f oppgver dei ' kn klre vekse p og f kjenne gled ved yte noko Vi hr ogs eit oppdrg som rbeidslg i kyrkj Behovet for leirr er st0rre enn nokon gong P sme tid hr folk flest meir fritid enn f0r Her rn vi kome inn og molivere til nsvrleg bruk v fritid og f fleire frivillige med i rbeidet Det er ein frleg tendens til profesj onlisering ogs i kristent rbeid Det er mnge negtive trekk i smfunnsutvikling Eg tenkjer ikkje minst p normoppl0ysp0rsma om kv vi hr gjort for sing Vi kristne sit inne med ndre og ikkje om vi hr klrt l0ysing p dette probl~met utnytte den kristne fridomen om vi berre mktr i tilpsse mksimlt, s hn mellom nn forkynning til dgcns situsjon, hevdr Gjengedl Det hr vore sgt t generlsekret<erjobben er f0rste tillitsvervet hn hr i Ungdomsforbund-smnheng Hn bekreftr det, men vedgr ikevel t hn ikkje er heilt blnk F0rst og fremst hr hn htt eit godt smrbeid-med NKUF gjennom klubbrbeid, ungdomslg og konfirmntrbeid i kyrkjelyden sin Elles hr hn vore med i ei tenkegruppe i Nordfjord krins sm frm eit nott om Ungdomsforbundet sin ideologi og profil p lndsm0tet i fj or Gjengedl hr ogs r0ynsle fr ndre orgnissjonr: Hn hr mellom nn vore formnn i krinsstyret for Misjonsselskpet - Dufrmhevr det store mngf/det i Ungdomsforhundet Finst det grenserfor mngfldet? - Heilt klrt Vi hr forplikt oss p vedkjenning Den grens str fst Vi kn nok kome i situsjonr der det kn bli nudsynleg mrkere t det finst grenser - Kv rolle skt Ungdomsforbundet spele i kyrkjelivet frmover? - Eg trur det er viktig t vi plsserr oss meir medvite i kyr'kj elivet Vi rn rekne oss som ein dei v kyrk;j - og kyrkj rna r~kne med o~s ~ekmnnsr0rs! g)orde det tl et slgord t em skulle rbeide i kyrkj, men ikkje under kyrkj Eg kn ikkje sj t kyrkj er s skrremnde som mnge vii h det til Pden ndre sid gjer vi kyrkj den beste tenest ved vere orgnistol'isk sj0lvstendige Den fridomen vi! vi ikkjc ofrc Vi kn ikkje gl0yme t vi ogs er ein del v ein verdsorgnissjon Ungdomsforbundet ynskjer f0re dei unge inn i kyrkj, legg gjengedl til Nr ein f0rst ertenringgrdetikkjemngerf0r ein er vksen Vi veit t leirr til det fste -trdisjonelle kyrkjejydsrbeidet i stor grd blir rekrutterte fr vre milj~, og det ynskjer vi skl hlde frm Rett og viktig hlde kristne smn Asbj0rn Gjengedl hr nettopp hlde bibeltime for dei 500 treffdeltkrne over mottoet «Lever vi, s lever vi for Herrem> Hn meinte kunne finne tt eit m0nster fr kyrkjelyden i Rom ogs i dg Kyrkjelyden vr delt i to grupper: Dei sterke - P bkgrunn v bibeltimen- er du diplomt? - Det hr i s fll ikkje berre med perso nleg legning gjere Eg ser det som eit rett og viktig kristent nliggnde hlde dei kristnesmn Vi mgreie vise smhldet Press hr ein tendens til blse opp kontrovers Dersom du derimot med diplomt meiner ein som uttlr scg rundt og uklrt, k:jenner eg meg ikkje tt Tvert i mot meinr eg deter nudsynt t vi klrr opp i mistydingr og feiloppftningr ulike grupper hr om kvrndre- bde innnfor Ungdomsforbundet og i tilh0vet il ndre kristrie orgnissionr - Ungdomsfordningne hr ein funksjon som st0ttegrupper Deter behov fo r vksne til h omsorg for brne- og ungdomsrbeidet Smstundes er det lettre der ein hr ungdomsforeining skpe medvit om t dei ulike einingne h0yrer til i ein og sme orgnissjon, og t vi st r i ein KFUK- og KFU M-smnheng - Du lulr ft vore ein tur i Oslo og du hr ogsd f dtt prejve generlsekretrerstolen Kor lcnge blir du sitjnde? Hjrtesker - Hr du nokre hjrtesker? - Det er ei v dei gmle ungdomsforeiningne som jubilerer lir ungdomsforeiningne noko frmtid e//er vii ile einingne etterk vrt bli lgde direkte under kyrkjelyden? - Eg vii vere fors iktig med komemed progrmerklreringr, smiler Gjengedl til det veit eg ltfor lite om situsjonen rundt om Det m~ i s fll bli svrert -Det er svrert vnskeleg vite - nlinst 5 r smiler Asbj0rn Gjengedl, som flyttr til Oslo fori t over nsvret i ugust KrUls Grtulerer med 00 drs-jubileet GARSHOLS MATHUS ~ - som t kj~t, og dei veike som ikkje gjorde det Dei sterke vrt freist til fts j ned p dei veike Dei veikede~mdedei sterke Hn presiserte den kristne fridomcn i sp0rsmt om lkoholbruk og dns: lngenting er ureint i seg sj0lv Men, s Gjengedl, nr fridomen er sikr, rn vi vite t vi ikkjc lever for oss sj0lve, men for Herren P~ dommedg blir det Ulsteinvik Telefon

3 JUBJLEUMSAVS gorkester (i dg Ulstein og Hreid Fellesorkester) Fr midten v 90-r ser vi t dei mest rdikle i foreining fr noko st0rre spelerom, og ein tek opp ein rekkje «frilynde» sker Slik blir Ulstein Mllg skip, etter eit inititiv i u ngdomsforeining i 898, men det f0rste mlforedrget vrt hlde i foreining llereie i 882, smeleis steller foreining seg no i brodden for 7 mi feiring Rett nok fekk Hnsteen til eit kompromi, slik t ein i spissen for toget br eit «unionsmerket flgg p h0gre, og eit reint flgg p venstre side», men det vr slett ikkje ile som vr like gld for t venstresker og nsjonle ider fekk for stort innpss i foreining Det rn ogs riemnst t losje Tru vrt skip etter press fr ungdomsforeining Etter t ungdomsloklet Fredheim vrt vigsl i 909, dreiv ein ogs eit ktivt idrettsrbeid her ein tid, srerleg turn, s KFUM-idrettslget i Ulsteinvik, skip i 970, hr ein lng trdisjon knyte seg til her Sett p bkgrunn v det omfttnde song og musikkrbeidet i foreining, er heller ikkje Ten Sing noko vgjernde nytt Alt i 892 hr ein i ungdomsforeining smtlt om skeivheitene «skjevhederne hos de vgte», men konflikten mellom indremisjonen og ungdomsforeining blei 3 tydelegre ved rhundreskiftet d det frilynde ungdomslget «Klmil» gjekk inn i ungdomsforeining D UF vrt skip etter vekkjingne i byrjing v 30-r, slo konflikten ut for fullt, og f0rde til kl0yving i ungdomsflokken, og motsetndstilh0ve vr noks sterkt ei tid Krv om det skl vere ndkt p ile m0te er nedfellt i lovene, men dei f0rste femti r sto det ofte strid om kor stor plss det ndelege skulle h i progrmmet Smeleis vrt det ofte diskutert om folk som ikkje rekn seg som personleg kristne kunne h leirnsvr i foreining:striden kuliminerte d «Herem's» testmente vrt vedteke i byrjing v 20-r Det innebr t berre personlege kristne kunne veljst inn i styret, og fr no v er det ein klr tendens t breidd i emnevl blir mindre og ein blir meir opptekne v «det eine nudsynlege» Formenn gjennom 00 r Nils Christin Anker Crsten Blthzr Hns teen J0rgen Sven0e Olus Alme Peter Htl0 Olus Alme Edvrd Stndl Severin Hop John Hoem Olus Alme Edvrd Stndl Osvld Ulstein Edvrd Stndl Otto Holms Hns Skeide J ohn Seter Oddmund Ulstein Georg Sundgot A nfinn Sundnes Ommund Eikill Georg Sundgot Ole-Lrs Ulstein John 0 Ulstein Oskr V Sundgot John 0 Ulstein Leif H nsen Oddlug Ulstein Arild Myklebust Hjlmr Holte Kjrtn Grimstd Svein R0dset Lidbj0rn Vtt0y Ein gjer merksm p t dette er dei formennene som hr vore vlde einskilde h0ve hr ndre fungert som formenn i delr v perioden Desse er ikkje medtekne p list ovnfor NOKREAV DESOM GJEKK FORE Vi hr tke portrettet v nokre v dei som gjekk f0re ned fr veggen Aile fern vr sentrle personr i lget og fekk mykie seie for den retning rbeidet tok dei f0rste r Rerleggerforretning 6065 Ulsteinvik Grtulerer med 00-rs jubileet! Bvn Grill GATEKJ0KKEN Johnnes P Skeide ( ) Mrtinus Bj0rndl (843-96) Nils Christin Anker (848-?) Crsten Blthzr Hnsteen (856 -?) Hn vr en frmt0k mnn All i 853 hdde hn skff seg og fmilien btplss til Amerik, men mtte gjere V'endereis Hn kom ttende til Ulstein, kj0pte tilbke grden p Vollne og dreiv hn frm til eit m0nsterbruk J P Skeide kom med i ei huginsk vekkjing i ung lder og vrt etterkvrt!itt v ein lekmnnshovding Hn vr f0rste lekmnnen som vrt formnn i Ulstein Missionsforening ( 873) og serleg etter vekjing i smlst det ein fst flokk v <<Vgte» rundt J P Skeide - i Vollegrden og p:i bedehuset Hn vrt sleis stnde sentrit d Ynglingeforeining og ndremisjonsforeining ( 883) vrt sk ip og st i begge styr fn strten til hn d0ydde Johnnes vr ein typisk huginr - ein foregngsmnn p del ndelege sve] som det prktiske omrdet Hn vr mellorn dei som sto bk skiping v Ulfstens Sogns Spreforening (Forbruksforening) i 872 og vr ordf0rr i Ulstein og Mrtinus Bj0rndl vr sterkt politisk engsjert og h0yrde til dei meir kulturopne Ynghnge- f Ungdomsforeining Hn ivr for mlsk og folkeopplysning og desse skne kom ogs til prege progrmme! i foreining Av yrke vr hn le~r Det vr Bj0rndl som tok inititive! til Forbruksforeining og hn vr formnn i styret i 3 r Hn sto i brodden d det vrt skip Venstre-lg i Ulstein og vr orclf0rr og Mrtinus Bj0rndl hdde eit godt lg med ungdomen og kunne inspirere og engsjere Hn vrt vld inn i f0rste styret i Ynglingeforeining og st i 2 r - heile tid som nestformnn Oil Anker forlet Ulstein i 894, fungerte hn ei kort periode som formnn Anker kom til Ulstein fr Rmnes i Yestfold i 88 Hn vr sokneprest i Ulsteinf r 88 til vrt hn utnemnd til prost i S0re Sunnm0re prosti Det vr i hns tid t det kristelege lgslivet for lvor tok seg opp og vrt ein viktig fktor i bygdelivet Anker vr drivkrft bde d Ynglingeforein ing vrt skip og noko seinre d lndremisjonen vrt orgnisert Kon hns, Gbrielle, vr serleg oppteken v rbeidet mellom born og ho fekk i gng fleire sundgsskulr N C Anker hd de eit sterkt syn for sosilt rbeid Hn fekk skip «kirkelig fttigple ie» innnfor rmm v lndremisjonen og hn vr nok ogs drivnde krft pden f0rste ldersheimen p Sunnm0rsbygdene vrt reist i Ulstein Anker st som - fo rmnn bde i lndremisjonsforeining og Ynglingeforeining s lenge hn vr i Ulstein P mnge omrde vr hn konservtiv, men hn sto likevel p god fot med lekfo lket Hn forlet Ulstein for bli soknepresti Trom0y Hnsteen vrt sokneprest i Ulstein i 894 Tid egre hd de hn mellom nn vore sj 0mnnsprest i New York og reisesekreter i sj0mnnsmisjonen Amerik kom hn i kontkt med sundgsskulerbeidet og vrt ogs ein ivrig mlsmnn for dette hns tid vrt det orgnisert sundgsskulr i ile krinsr i Ulstein Hnsteen skreiv og g ut bok «S0ndgsskolen» i 893 der hn gjorde greie for idene sine Hn vr sv:rt godt likt som pres! og frmfor lt vr hn ein frmifr tlr Som formnn i Ungdomsforeining gjorde hn mykje for hlde ungdomen smn Det vr hn som rbeidde sterkst for t det nyskip frilynde ungdomslget «Kolmil» skulle egge ned og g inn i Ungdomsforeining tt Det er nok rett eie t kompromisslin til Hnsteen f0rde til t dei mest kulturopne i foreining fekk st0rre spelerom enn dei hdde htt - og forein ing vrt opn mot nsjonlistiske og rdikle strumdrg Hnsteen st som formnn i Sunnm0re Krins v NKUF i ei periode Hn s0kte og fekk stilling som sekret:r for Oslo lndremisjon og forlet Ulstein i 899 Tlf Ulsteinvik AUDHLD WGG GATEKJ0KEN Vi ynskjer til lukke med jubileet PF WAAGE Tlf 8 86 Klever Atomic og P0lsevreforretning Telefon 42 A~ J~ EKE~ Bok- 4 Ppirhndel Kle for heile huslyden finn De hj~ 6065 ULSTENVK BOTNEN MANUFAKTVR Tlf Ulstenv ik Olus ALme, eller O lvius som hn eigentleg heitte, er ein v dei ein ikkje kjem utnom nr ein skl skrive om Ungdomsforeining i Ulstein nesten 20 r st hn som formnn Ein kn knpt forestille seg kor mykje hn rn h ofr v tid og k refter p dette rbeidet Hn vr drivnde krft d «Fredheim» vrt reist i 908 Olus vr lerr Hn hde gtt lerrskulen p H mr og vrt tilsett ved Hsund skule i 899 Hn vrt klokkr i Ulstein d Augustin Buset gjekk v i 900 Hn slutt som klokkr i 935 l lgslivet f0rte hn vi dre idene til dei som hdde gtt f0re Hn vr ogs ein v leirne i lndremisjonen og tilh0vet mellom dei to foreiningne vr godt A lme vr ogs mykje brukt som tlr og foredrgshldr rundt om p Sunnm0re Snnsynlegvis er det mykje hn tkke t vi fekk Sunnm0re Kristelege Ungdomsskule hit i 908 og t Ulsteinvik sleis vrt eit senter for U ngdomskrinsen Johs Rsmussen eftf BAKER- OG KONOTORVARER Telefon JEANS CORD OG DONGER KLESENTERET Olus Alme (865 -?) Kotnplett reklntepkke ~ ; eller enkeltstende rnindre oppdrg r'k~?' l FirmvigncU R0RLEGGER SVBNROPPEN Tlf Ulsteinvik Ulstein Sko 6065 Ulsteinvik 2 T rykkskopplegg 3 Annonser, brosjyrer og publiksjonr tbgneren 6072 Hodl Tlf: 07/84288

4 4 ULSTEN KR UNG DOMSLA G KFUM U/steinvik hevdr seg godt og stsr jriskt, men Susnn Sreter (75): «Viss e!( hdde vkse opp utn d h ungdomsmbt pd Fredheim, veil eg ikkje kor det hdde vore medmeg!» MANGLAR VAKSNE LEARAR Age Grimswd er formnn i KFUM Ulsteim ik HoSnn vr berre 6 Ar da fmilien fytt inn pa Fredheim i 93 Ungdomsskulen heldt til i huset paden tid, men elevne budde privt rundtom pa bygd Utnom fmilien Hop, bud de det berre nokre kj0kenjenter pa Fredheim, og jentene budde heilt oppunder m0net Skulen fytt uti 99 Fren, Severin Hop, vrikkje berre ein dugnde styrr for U ngdomsskulen gjennom mnge Ar, hn vr ogsa ktiv i ungdomsrbeidet i Ulstein Snn forte/: - Eg hugsr f0re konfirmsjonen Fr byrj med eit songkor da Hn hdde nok gjere fra f0r, det vr ikkje det, men det vr sa om ruere for hn t vi born skulle kome inn i godt lg: Hn Pe~ vr med i tringelgutvdeling, og eg og mnge v Jmnldrmgne mme vr med i dette koret Eg vrt konfirmert i 92 og eg trur ile konfirmntne melde seg inn Ungdomsforeining da Her vr ikkje noko nn for ungdom her, ikkje fril)lndt rbeid heller, og det trur e~ vr godt Hugsr ikkje f0rste m0tet med Ungdomsforeinmg, men Vl vr no med p ungdomsm0t Torsdgne vr det bibeltime Her vr det oftst dilrleg frmm0te Annnkvr s0ndg derimot vr det ungdomsm0te ~g dil m0tte ungdomen mnnjmnt fr~m _Des~e m0t hdde et meir festleg preg Vi hd de detveldg kjekt lg Kmertskpet vr svll!rt godt Vi s<;mg ~YkJe, hd de opplesing fr bldet, deklmsjon, tlr og djskusjonr - Kv fekk Ungdomsforeining seie for deg? - Viss eg hd de vkse opp utn h ungdomsm0t pil Fredheim, veit eg ikkje kor det hdde vore mcd meg- om eg hd de vore ein kristen Eg hr sett stor pris pil Fredheim Her fekk ungdomen vere med i sty ret Vi vrt vist tillit og fekk nsvr og det trur eg ungdomen hr godt v - Korleis vr tilhevet til dei som gjekk pii bedehuset? - P bedehuset vr vi ikkje heilt velkomne, vi som gjekk pil Fredheim Det vr eit noksa skrpt skilje ei stund - det matte vere i 20-Ar Heldigvis er det ikkje slik enger, men det heng nok tt litt v det enno Vii Ungdomsforeining kunne smle oss om td fedrelndssongr eller songr om nturen og det vr nll!rmst sett pil som ugudeleg Og sa leik vi oss- ringleikr som slil pil ringen og siste pr ut - det vrt regert pil det ogsil No vr det mykje sme folket som gjekk begge stdr Dei feste v dei eldre hdde vore med i Ungdomsforeining Det kunne vere ungdomen som vr mest uforsonleg og d0mnde Eg hugsr lir etter t Lrs Lied hd devore her Hn fekk med seg ungdomen og indremisjonen vrt nll!rmst delt, syns eg -Men det vr vel vekkjingstider ogs- tid leg i 30-r til demes? - J, det vr vel A 0 Eidsil som vr her d Hn vr vidgjeten som stortlr Hdde vel vore i Amerik ogsil Hn hd de ei svll!r vekkjingstid her i Ulstein cckristenfolkets kon> trur eg vr skip d Det vr H olmas og EidsA som fekk i stnd det for dei som kom med i vekkjing Det vr vel byrjing til Ulstein kr Blndkor Vekkjing vr gjennomgripnde og sml dei kristne det vr eitt ynskje: t kristenfolket skulle bli forny og t nye sku lie bli frelste Det vr sll!rleg innrett p dei unge Nr dei kristne str sml, er det godt Men etter vekkjing bluss striden opp tt Dei kristne delte seg i grupper og ile ropte «kom til OSS)) - Og ungdomsstemn, forte/ om dei! - NAr det vr ungdomsstemne her i Ulstein, vr hmn heilt svrt v btr Overlt lngs vegne kom det folk gande og syklnde Det vr reine syttnde-mi-stemning Og ved slike h0ve mtte ein t j bruk det som vr v husrom Eg hugsr ein gong i Syvde Vi sku lie overntte hos ein fmilie der Dei vr ti born og mor hdde nettopp d0ydd pa brseng Dei tok imot 30 menneske i huset den ntt Det synes eg vr imponernde 7 mi, j, seier hosnn D m0ttest vi i Strndb0en, vi fr Vik og Hsund-foreining Det vr stor sts S!rleg stor sts vr det med hornmusikken Vi vr kry v den elles ogsll, nar vi vr pa stemne i ndre bygder Eit rtig innslg i feiring v nsjonldgen vr nar gmlekrne drog tu Det skl eg seie deg t dei lvor i, minnst Susnn S!ter Oppslutnden om KFUMidrettslget i Ulsteinvik er uknde, men Jget slit med mngel p vksne leirr Deter Age Grimstd-formnn og spelnde trenr - som opplyser dette - Vi str for mykje leine Dei som er s opptekne v kritisere, burde heller sja det some i oppgve og eit nsvr g inn og hjelpe til Dette kn du gjerne formulere!itt krsst, legg hn til og presiserer t hn sj0lv hr stor tru pa det rbeidet hn driv - Vier den rbeidsgrein som hr!lest ikkje-kristne medlemr - berre vel hlvprten er kristne Von er t milj0et frmleis kn vere s ope t ile kjenner seg velkomne i smnhengen, seier hn lkkje kseptert - Eg hr ei kjensle v t idrettsrbeidet frmleis ikkje er skikkeleg kseptert Deter rett og slett ikkje set p som kristeleg nok Kritikrne er opptekne v t det gar med mykje tidunderforstatt: tid kunne vore brukt betre i nn kristent rbeid Det er berre A innsja t skl ein hevde seg, rn ein ofre tid p trening og ein rna hevde seg nokonlunde for t rbeidet skl vere ttrktivt og dermed for t vi skl n den grupp vi yns<jer n - det siste hr vi forresten merk t volleybll hr vorte meir popul!rt og treningne vre blir prioriterte Slik hr det ikkje lltid vore tidlegre Eg trur dette hr smnheng med t vi hr eit fst treningsopplegg, jmnt og godt oppm0te og t vi k0yrer itt hrd re enn tidlegre Volleybll hr vore sett pa som ein «fr0kensport», men no k0yrer vi i ile h0ve med styrketrening og er godt sveitte etter treingne Det gr mot 2 plss i serien KFUM Ulsteinvik stiller i r berre med herrelget i serien Lget hr hevd seg godt i 4 divisjon og kjem til ende pa, ndre plss Dersom SJ':iell tile L«o~~qev trekkjer sitt Jg, kjem KFUM Ulsteinvik til rykkje opp, og det er det god von om A v ndre sportslege brgder nemner Grimstd KFUK/K FUM-mesterskpet i Trondheim i hust Her stilte ein med eit gutelg som spelte seg til finlen Finlekmpen mot KFUM H0nefoss end rett nok med tp, men ein ndreplss er slett ikkje forkte Juniorlget spelte seg til ein ndreplss i kvlifisering til Juniormesterskpet i Alesund Det vrt tp mot KFUM Vold i den vgjernde kmpen, men ulsteiningne tok eit sett Berre eit Jg kunne ga vidre KFUM Ulsteinvik fekk berre gjort det klrt t dei kn stille med det nest beste juniorlget i krinsen kkje lite det heller Det kryr v ndreplssr, men rett skl vere rett: Herrelget vnn juleturnering i Berg S0y No rn det vel ogs seist t det er noksa stor grd v overlpping mellom dei lg ein hr stilt med i ulike smnhengr Og no stsr lget friskt: - Dersom lt gr etter plnen, kjem vi til rrngere ei turnerlng ro: - 8 pril, forte! Age Grimstd Vi hr sendt ut inn- - Kvifor eit kristent idreus/g? byding til ile lg i M 0 re og - Heilt enkelt: Somme er - Romsdl, og hr god von om interesserte i spele volleybll T med 20 lg eller c 200 delt krr Det hr ldri tidlegre vore rrngert ei slik turnering der ogs 3, 4 og 5 divisjon hr vore med Ein stsr pa t progrmme! rundt turnering skl vere eit KFUM-progrm Utover varen hr ein invitert feire Ten Sing-kor til Ulstein vik og ein plnlegg ungdoms kveldr i smbnd med desse vitjingne Dei kn vi n med Guds ord gjennom dette rbeidet Vi hr ikkje htt ei einste trening dette ret utn ndkt Odd Mgnus Osnes hr hjelpt oss mykje og deter vi svll!rt tkksme for Vi vii gjerne h ein Andeleg leir i lget Elles er kroppen vilr noko v det Gud hr gitt oss A t vre p og forvlte Det er ikkje rett om vi berre let kroppen vilr forflle - Merkr de konkurrnse fr Hedd? - kkje direkte Vi driv berre med volleybll- det tilbodet hr ikkje H0dd Men vi merkr kunkurrnsen p den mten t mnge v vre medlemr ogs er medlemr i H0dd og trenr fotbll eller friidrett der, seier Age Grimstd Gode sponsorvtlr - 0konomien hr i r vore betre enn nokon gong Vi hr ftt god st0tte fril til d0mes Ulstein Htl0 og forretningsstnden og bedrifter i det heile Ulstein Sprebnk spnderte grtis overtrekksdrkter p oss Dette er vi svll!rt tkksme for Elles fr vi inn ein del pa med- V GRATULERER USTENKR UNGDOMSLAG med 00 dr i byggjnde rbeid ~~" c=:)) (~ L ULSTEN SPAREBANK DSTRKTET Sl TENESTE SD AN 927 BRUK BANKEN-BYGG BYGDA Mens sn in corpore sno- vi kn ikkje vere nemne delle vise ordet p vismenns sprk -ei sunn sjel i ein sunn lekm Det er eit idel vi gjerne kunne pusse blnkt Og volleybll er ei sportsgrein i medvind - det berre vere sg/! lemskontingent Men p den ndre sid er reinsebudsjettet stort, og st0rre vii det bli neste sesong med fleire Jg og spel i ein h0gre divisjon Dersom ein rykkjer opp, vii ein ogs mtte leige Ulsteinhllen til kmpne pg krv forbundet stiller Lget investerte i nye drkter i r til 3000 kroner S pengr er det bmk for - Vi vii stse litt pa 0konomien, seier Grimstd Dette er ein v grunnne til t vi pr0ver f i gng ei st0ttegruppe Men viktigste grunnen er t vi kjenner behov for h vksne i ryggen Vi str for mykje leine, slik det er i dg, sluttr hn KFUM Ulsteinvik : Skip i 970 : 25 jenter, 0 gutr og 5-20 herrr : Formnn: Age Grimstd Trenrr: Knut Osnes Genter) og Age Grimstd/ Age Skeide (gutr herrr) : Treningstider p Sunnm0re Folkeh0gskule: Tirsdg kl Genter), mndg kl og onsdg kl (gutrj herrr) Ein stiller i r berre med eit herrelg i serien : Jentetreningne kom for seint i gong til t ein kunne melde p lg L-- Arne Wlderhug er gruppeleir for KFUM-speidrne: <<- For meg er det vik~ig~t t speidipg er et kristent rbed>> - Eg stsr no medvite p byggje opp f0rrptruljen, seier Wlderhug Den viktigste oppgv for meg er inspirere til eit kristent fellesskp i dette forumet og sa vonr eg t inspirsjonen kn n dei ndre ogsil - Kv slgsfortrinn hr speidrrbeidet frmfor nn kristent brne- og undomsrbeid? - Leirfostring, kjem det kontnt og med t rbeidet er s ktivitetspreg, fr speidrne Arne Wlderhug oppl!ring i t nsvr og rbeide sj0lvstendig Eit like viktig fortrinn er t den sme person en som lll!rer fr seg knutr og ndre speidrtekniske ting, ogsa er kristen og forkynnr Dermed far vi som speidrleirr eit spesielt h0ve til vise t kristendomen h0yrer dette livet til og skl gjennomsyre lt - Er det ein spesie/ mennesketype som blir speidrr? - K v slgs mennesketypr som er innom rbeidet, trur eg vrierer mykje Speidrrbeidet hr plss for ile, men det blir sj0lvsgt ei viss vskling delet er nok ofte den friske og ktive friluftsty_pen - Uniformene er frmleis i bruk Er ikkje der einforridslevning? - Utgngspunktet for unif ormene vr t ein ville hindre t det skulle bli sosile skilje mellorn born som vr med Nr ile vr likt kledde, vr det vnskeleg A sj kven som vr fttig og kven som vr rik No kn ein sj0lvsgt seie t deter sidrump hlde p uniform, men eg syns det hr ein viss verdi Det

fagterminologien? Rapport fra en strategikonferanse om terminologi og fagspråk i Norge

fagterminologien? Rapport fra en strategikonferanse om terminologi og fagspråk i Norge Hvem tr nsvret for fgterminologien? Rpport fr en strtegikonfernse om terminologi og fgspråk i Norge OSLO, 13, OKTOBER 04 Redigert v Jn Hoel Språkrådet Hvem tr nsvret for fgterminologien? Rpport fr en strtegikonfernse

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter, dei ansar han aldri på.

Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter, dei ansar han aldri på. Nr 2 2011 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 29 ~ laussal kr 20.- ~ Klyp lype peepostten ynskjer kjer allle lesarane ei god jul og eitt godt n nyyttt år! å Den annsame Han har ikkje stund til å stogge

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK For nokre år sidan var eg fast gjesteskribent i spalta "Dagens gjest" i Tønsbergs Blad. Det hende at eg fekk respons på tekstane mine, gjerne i form av vennlege og varsamt nedlatande

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer