STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft prioriteringr i forhold til Strtegisk pln, med vekt på 009. Vedlgt forslg til hndlingsprogrm (vedlegg ) er utrbeid med bkgrunn i dei drøftingr Regionrådet hr htt. Vedlegg er sme forslg men her er strtegir teke vekk og det er berre nytt mål som grunnlg for tiltk. Kn hende dette er eit like ryddig oppsett i forhold til ein hndlingspln. Regionrådet hr tidlegre gjeve signl om t hndlingspln skl sendst til kommunne for eventuelle kommentrr før sk blir hndsm på fyrste Hllingtinget i 009. Her vil dgleg leir peike på t Hllingtinget hndsm budsjett og hndlingsprogrm. I tillegg vr det ein eigen prosess i forhold til Strtegisk pln og drøftingr med vekt på hndlingsprogrm for 009. Her vrt det sgt t Regionrådet skl med bkgrunn i dette rbeidet drøfte prioriteringr i forhold til Strtegisk pln, med vekt på 009. Ut frå dette er det etter dgleg leir sitt syn Regionrådet som kn vedt endeleg hndlingsprogrm for 009. Vedtk Ål Knut Arne Gurigrd Dgleg leir Vedlegg. Revidert hndlingsprogrm med prioriteringr for 009, med mål strtegir og tiltk. Revidert hndlingsprogrm med prioriteringr for 009, med mål og tiltk

2 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 SAMHANDLING Frmdrift Ansvr Kostnd Pri. Mål : Kommunne i Hllingdl skl gjer kvrndre gode! Gjer Hllingdl sterkre og gje betre tenester til innbyggrne. Tettre smrbeid mellom kommunne, vidreutvikling v det interkommunle smrbeidet innn tenesteproduksjon. Hllingdl må (i perioden) få ein gjennomgng v lle (viktige) tenesteområd for å identifisere dei område der smrbeid vil gje Kont gevinst. Mål er å redusere sårbrheit, utvikle og ivret kompetnse og effektivisere bruken v dei sml ressursne. Utgreie smrbeid brnevern, sk 55/08 Rpport jn. 009 RU Utgreie smrbeid tekniske tenester i Hllingdl 009 RU Vidreføre nært smrbeid og oppfølging med NAV-Hllingdl. 009 RU eigen tid Hllingdl vidreutviklr det interkommunle smrbeidet innn dministrtive og tekniske støttefunksjonr. Kontinuerleg RU eigen tid b Open og tydeleg kommuniksjon om smrbeidsområde Betre informsjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU 0.000/år c Offensiv regionl profilering og identitetsbygging Vidreutvikle profilering/identitetsbygging. 009 RR Mål : Hllingdl sine interesser skl ivretkst gjennom eit hndlekrftig regionråd. Klrgjer kv politikkområde Regionrådet skl h eit spesielt nsvr i forhold til omverd. Setj ned rbeidsgruppe for å vurdere kv område som kn/bør regionliserst, og korleis styring, nsvr og mynde skl orgniserst 009 RR (nytt) eigen tid b Styrke og vidreutvikle Regionrådet og Hllingtinget. Regionrådet initierer ein prosess for å styrke smhndling regionlt. 009 RR (nytt)

3 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 Vidreutvikle fjellregionsmrbeidet på tvers v fylkesgrenser, stsing på internsjonlt nettverkssmrbeid gjennom deltking i c Fjellregionsmrbeidet og prosjekt og progrm som er nturleg for Hllingdl. Vidreutvikle og gjennom dette utvikle internsjonlt nettverkssmrbeid for å kome i ein meir ktiv dilog med EU Mål : Knutepunkt Gol, spelr smn med dei ndre kommunesentr Sikre og styrke sttlege og fylkeskommunle funksjonr som er loklisert i Hllingdl. Arbeide for loklisering v sttlege rbeidsplssr i Hllingdl. Vurdere utvikling v eit klrt definert regionsenter for Hllingdl til styrking v heile regionen (må sjåst i smnheng med mål ). Krtlegge ktuelle sttlege rbeidsplssr som kn ver ktuelle å desentrlisere Mål : Helsefremmnde tiltk i prtnrskp skl; uke kompetnse, fremme ktivitet og god helse og trivsel i befolkning i Hllingdl Utvikle prtnrskp mellom kommunne og fylkeskommunen til eit regionlt smrbeid om folkehelse Utrbeide regionl folkehelsepln. (verktøy for tiltk som Grøn omsorg, Friskliv, rett kosthold/fysisk ktivitet) b Vidreutvikle Hllingdl sjukestugu som distriktsmedisinsk Vidreutvikle Hllingforsk ved Hllingdl sjukestugu i smrbeid med Helse Sør Øst og Ringerike sykehus Kontinuerleg Vurdere eit forskingsprosjekt der det m.. blir nlysert kvifor Hllingdl er nnleis enn ndre distriktsregionr og fordeler/ulemper med eit regionsenter generelt og konkret for Hllingdl Aktuelt i 009, men blir sett i smnheng med. Under rbeid, nsvr Ål kommune RR eigen tid RR RR eigen tid RU eigen tid Ål kommune

4 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 KOMPETANSE Mål 5 Innbyggjrne er Hllingdl sin viktigste ressurs me vil t vre på og utvikle kompetnsen i regionen. Utvikling v opplæringstilbod gjennom uk smhndling mellom utdningsinstitusjonr på høgskule og vgs. nivå og regionlt næringsliv. Krtlegge behovet for desentrlisert høgskuleutdnning og gjennomføre desse. Stsing på kompetnsesentr innn næringsutvikling, kultur, b reiseliv, lndbruk og helse Støtte etblering v næringshgr (veksthus) i lle kommunne, desse 009 RR/Komp. nettverk Eks. Nes kommune Kommunne bør stå smn i nettverk. Arbeide for etblering v Norges Friluftshøgskole Hemsedl Arbeide for etblering v Norsk Fjellmtsenter 009 Hol/RR c Auke entreprenørskps- og innovsjonsevn. Auk stsing på entreprenørskp i skolen, m.. Ungt entreprenørskp 009 RR/NHO Hllingdl, grunnskule (prtnrskp jobbvis) Yrkesmess Husten 009 RR Bistnd til etblerrr (Hllingdl Etblerersenter) kontinuerleg RR Mål 6 Kulturliv, næringsliv og det offentlege skl stimulere kvrndre for å utvikle Hllingdl til ein profilert kulturregion. T vre på kulturrv og kulturmiljø som ressurs for verdiskping og stdsutvikling m.. gjennom kommunle plnr. Vurdere etblering regionlt fotorkiv. 009 RR/Arkiv - Verdiskping innn kulturminneområdet, med bkgrunn i MD og Riksntikvren sitt progrm (006 00) 009 RU/Hllingdl Museum /år Kommunle tilskot kjem i tillegg

5 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 Etblere eit regionlt kulturutvl 009 RR 0.000/år Styrking v vertsskpsrollr med fokus på formidling v lokl trdisjon og kultur. kont RR 0.000/år b Utvikle næringsverksemd med bsis i regionen sin kulturelle ktivitet Grdnosbreksj som internsjonl ttrksjon, oppfølging/vidreutvikling v kommunlt prosjekt Nes kommune - Hllingdl Museum som regionl institusjon i smspel kultur/turisme kontinuerleg HM/HR Utvikle/mrkndsføre nisjeprodukt og ndre opplevingr med bsis i lokl trdisjon, t.d. Hllingkost HR Utvikle betre og felles informsjon om ktivitetr og tilbod på tvers v kommunne (kv skjer) 009 RR/RU c Vidreutvikle Ål kulturhus som det regionle kulturhuset Opprette regionl produsentstilling med bse Ål kulturhus og 009 Ål kommune verksemd i heile Hllingdl? INNOVASJON, NÆRINGSLIV, REKRUTTERING Mål 7 Etblere konkrete tiltk i forhold til innovsjon, nyskping og rekruttering Bidr til etblering og vidreføring v brnsjerener/bedriftsnettverk Etblere møteplss mellom Regionrådet og næringslivet RR 0.000/år b Rekruttering, tilflytting Vidreutvikling/drifting v RR 0.000/år Støtte prosjektet Lys i lle gls RR/kommunne Utvikle tilflyttingsprosjekt i smrbeid med Plcement RR/kommunne Full stilling som kn finnsierst med sl v tenester til ulike enkelt-produksjonr og t.d. fste oppgåver for Hllingdl teterverkstd og kulturskulne.

6 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 Mål 8 Vidreutvikle Hllingdl til den fremste reiselivsregionen i lndet. Strtegir Støtte opp om reiselivssmrbeid og tiltk for profilering v Hllingdl Støtte opp om felles reiselivsselskp Hllingdl Reiseliv (Hllingdl Reiseliv må ver Hllingdls felles orgn på reiseliv med fokus på felles merkevrebygging, smrbeid, kompetnse og kvlitet.) Gjer Hllingdlselv (inkl. ndre elvr og fiskevtn i Hllingdl) til innlndsnorges mest ttrktive fiskeregion (eller Hllingdl, ørretens rike ) Inititiv for å setj i gng prosjekt der ktivitetstilbod knytt til lndbruk blir kopl smn med utvlte reiselivsbedrifter RR/HR /år Elveeigrlg/ ECO/HR/RR/ HR/RR/ Bondelg /år Konkret prosjekt for profilering v innfrtsvegne til Hllingdl 009 RR/HR - 5 Støtte prosjekt for utsiktsrydding lngs Rv7 og Rv RR/kommunne Mål 9 Lndbruket skl ver ei sterk næring i Hllingdl Strtegir Støtte tiltk som gjer det ttrktivt (for ungdom) å stse på ei frmtid innnfor primærnæringne. Stimuler til grds- og utmrksbsert turisme (Grøn turisme). Kont Bondelg/ HR eigen tid Permnent kurs- og rådgjevingstilbod til unge bønder til ein låg pris. HE/ (Etblerrgrupper, mentortilbod, studieturr, nettverksgrupper m.m.) 009 Lndbrukets -? fgsenter Utvikle nisjeløysingr for lndbruket i regionen (t.d.hllingkost) 009 Bondelg ? Etblere prosjekt mellom reiselivet og lndbruket, 009 HR/ Bondelg - 5 Støtte tiltk for uk (bruk) produksjon v bioenergi RR - 5

7 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 INFRASTRUKTUR Mål 0 Utvikle effektive, trfikksikre og miljøvennlege kommuniksjonsårer Vidreutvikling v hovudvegne til/frå Hllingdl. Påverke til t Rmsrudhellingne og Sokn Ørgenvik blir gjennomført med byggestrt Kontinuerleg RR Arbeide for t Rv7/Rv5 får ein nødvendig stndrdheving både i forhold til vedlikehld og trfikktryggleik Kontinuerleg RR Eigen tid Sikre t Rv7 over H.vidd og Rv50 Hol/Aurlnd blir prioritert som fullverdige vinterbrøyt vegr Kontinuerleg RR Støtte Trfikktryggleik Hllingdl 009 RR b Vidreutvikle Bergensbnen og rbeide for relisering v Ringeriksbnen Regionrådet intensiverr innstsen i rbeidet til Forum Nye Bergensbnen RR 0.000/år Smordn trnsporttilbod med chrtertog til området (Københvn Hllingdl, Oslo Hllingdl). Kont HR Betre kollektivtilbodet Grdermoen - Hllingdl 009 RR Mål Det Digitle Hllingdl skl ver med å gje innbyggjrr og næringsliv ein enklre kvrdg og fremje verdiskpning. Legge til rette for tilgng til Internett og digitle tenester. Utvikle breidbndnett i Hllingdl i smrbeid med Hllingdl Hkn/RR krftnett Utvikle trådluse sentrum i Hllingdl 009 RR/Hkn/komm Det Digitle Hllingdl = rbeidstittel på felles IKT stsing i Hllingdl Hllingdl Krftnett hr påteke eit nsvr for utbygging v hovudnett i Hllingdl 5 Tilskot frå KRD/Bfk 6

8 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 b Betre digitl smhndling mellom offentlege verksemder på tvers v forvltningsnivå Arbeide ktivt mot regionle/sttlege nivå for å utnytte lokle løysingr best mogeleg Kontinuerleg RU eigen tid Mål Vidreutvikle ttrktive tettstdr i Hllingdl Utvikle dei ulike kommunesentr sine fortrinn innn hndel, service, trdisjonr og kultur. Gjennomføre regionlt stdsutviklingsprosjekt 009 RR/kommunne Legge til rette for t lterntive fornybre energikjelder kn tkst i bruk i lle nye privte og kommunle utbygningr. Kontinuerleg Kommun. - 7

9 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 SAMHANDLING Frmdrift Ansvr Kostnd Pri. Mål : Kommunne i Hllingdl skl gjer kvrndre gode! Gjer Hllingdl sterkre og gje betre tenester til innbyggrne. Utgreie smrbeid brnevern, sk 55/08 Rpport jn. 009 RU Utgreie smrbeid tekniske tenester i Hllingdl 009 RU Vidreføre nært smrbeid og oppfølging med NAV-Hllingdl. 009 RU eigen tid Hllingdl vidreutviklr det interkommunle smrbeidet innn dministrtive og tekniske støttefunksjonr. Kontinuerleg RU eigen tid Betre informsjon internt og eksternt Kontinuerleg RR/RU 0.000/år Vidreutvikle profilering/identitetsbygging. 009 RR Mål : Hllingdl sine interesser skl ivretkst gjennom eit hndlekrftig regionråd. Setj ned rbeidsgruppe for å vurdere kv område som kn/bør 009 RR (nytt) eigen tid regionliserst, og korleis styring, nsvr og mynde skl orgniserst Regionrådet initierer ein prosess for å styrke smhndling regionlt. 009 RR (nytt) Vidreutvikle og gjennom dette eigen tid utvikle internsjonlt nettverkssmrbeid for å kome i ein meir ktiv Kontinuerleg RR dilog med EU Mål : Knutepunkt Gol, spelr smn med dei ndre kommunesentr Vurdere utvikling v eit klrt definert regionsenter for Hllingdl til styrking v heile regionen (må sjåst i smnheng med mål ). Krtlegge ktuelle sttlege rbeidsplssr som kn ver ktuelle å desentrlisere Mål : Helsefremmnde tiltk i prtnrskp skl; uke kompetnse, fremme ktivitet og god helse og trivsel i befolkning i Hllingdl Utrbeide regionl folkehelsepln. (verktøy for tiltk som Grøn omsorg, Friskliv, rett kosthold/fysisk ktivitet) Vurdere eit forskingsprosjekt der det m.. blir nlysert kvifor Hllingdl er nnleis enn ndre distriktsregionr og fordeler/ulemper med eit regionsenter generelt og konkret for Hllingdl Aktuelt i 009, men blir sett i smnheng med. RR RR eigen tid RU eigen tid

10 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 Vidreutvikle Hllingforsk ved Hllingdl sjukestugu i smrbeid med Helse Sør Øst og Ringerike sykehus Under rbeid, nsvr Ål kommune Ål kommune KOMPETANSE Mål 5 Innbyggjrne er Hllingdl sin viktigste ressurs me vil t vre på og utvikle kompetnsen i regionen. Krtlegge behovet for desentrlisert høgskuleutdnning og gjennomføre desse. Støtte etblering v næringshgr (veksthus) i lle kommunne, desse 009 RR/Komp. nettverk Eks. Nes kommune Kommunne bør stå smn i nettverk. Arbeide for etblering v Norges Friluftshøgskole Hemsedl Arbeide for etblering v Norsk Fjellmtsenter 009 Hol/RR Auk stsing på entreprenørskp i skolen, m.. Ungt entreprenørskp 009 RR/NHO Hllingdl, grunnskule (prtnrskp jobbvis) Yrkesmess Husten 009 RR Bistnd til etblerrr (Hllingdl Etblerersenter) kontinuerleg RR Mål 6 Kulturliv, næringsliv og det offentlege skl stimulere kvrndre for å utvikle Hllingdl til ein profilert kulturregion. Vurdere etblering regionlt fotorkiv. 009 RR/Arkiv - Verdiskping innn kulturminneområdet, med bkgrunn i MD og RU/Hllingdl 009 Riksntikvren sitt progrm (006 00) Museum /år Etblere eit regionlt kulturutvl 009 RR 0.000/år Styrking v vertsskpsrollr med fokus på formidling v lokl trdisjon og kultur. kont RR 0.000/år Grdnosbreksj som internsjonl ttrksjon, oppfølging/vidreutvikling v kommunlt prosjekt Nes kommune - Hllingdl Museum som regionl institusjon i smspel kultur/turisme kontinuerleg HM/HR Utvikle/mrkndsføre nisjeprodukt og ndre opplevingr med bsis i lokl trdisjon, t.d. Hllingkost HR Kommunle tilskot kjem i tillegg

11 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 Utvikle betre og felles informsjon om ktivitetr og tilbod på tvers v kommunne (kv skjer) Opprette regionl produsentstilling med bse Ål kulturhus og verksemd i heile Hllingdl 009 RR/RU Ål kommune? INNOVASJON, NÆRINGSLIV, REKRUTTERING Mål 7 Etblere konkrete tiltk i forhold til innovsjon, nyskping og rekruttering Etblere møteplss mellom Regionrådet og næringslivet RR 0.000/år Vidreutvikling/drifting v RR 0.000/år Støtte prosjektet Lys i lle gls RR/kommunne Utvikle tilflyttingsprosjekt i smrbeid med Plcement RR/kommunne Mål 8 Vidreutvikle Hllingdl til den fremste reiselivsregionen i lndet. Støtte opp om felles reiselivsselskp Hllingdl Reiseliv (Hllingdl Reiseliv må ver Hllingdls felles orgn på reiseliv med RR/HR /år fokus på felles merkevrebygging, smrbeid, kompetnse og kvlitet.) Gjer Hllingdlselv (inkl. ndre elvr og fiskevtn i Hllingdl) til innlndsnorges mest ttrktive fiskeregion (eller Hllingdl, ørretens rike ) Inititiv for å setj i gng prosjekt der ktivitetstilbod knytt til lndbruk blir kopl smn med utvlte reiselivsbedrifter Elveeigrlg/ ECO/HR/RR/ HR/RR/ Bondelg /år Konkret prosjekt for profilering v innfrtsvegne til Hllingdl 009 RR/HR - 5 Støtte prosjekt for utsiktsrydding lngs Rv7 og Rv RR/kommunne Mål 9 Lndbruket skl ver ei sterk næring i Hllingdl Stimuler til grds- og utmrksbsert turisme (Grøn turisme). Kont Permnent kurs- og rådgjevingstilbod til unge bønder til ein låg pris. (Etblerrgrupper, mentortilbod, studieturr, nettverksgrupper m.m.) 009 Bondelg/ HR HE/Lndbrukets fgsenter eigen tid -? Full stilling som kn finnsierst med sl v tenester til ulike enkelt-produksjonr og t.d. fste oppgåver for Hllingdl teterverkstd og kulturskulne.

12 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 Utvikle nisjeløysingr for lndbruket i regionen (t.d.hllingkost) 009 Bondelg ? Etblere prosjekt mellom reiselivet og lndbruket, 009 HR/ Bondelg - 5 Støtte tiltk for uk (bruk) produksjon v bioenergi RR - INFRASTRUKTUR Mål 0 Utvikle effektive, trfikksikre og miljøvennlege kommuniksjonsårer Påverke til t Rmsrudhellingne og Sokn Ørgenvik blir gjennomført med byggestrt Kontinuerleg RR Arbeide for t Rv7/Rv5 får ein nødvendig stndrdheving både i forhold til vedlikehld og trfikktryggleik Kontinuerleg RR Eigen tid Sikre t Rv7 over H.vidd og Rv50 Hol/Aurlnd blir prioritert som fullverdige vinterbrøyt vegr Kontinuerleg RR Støtte Trfikktryggleik Hllingdl 009 RR Regionrådet intensiverr innstsen i rbeidet til Forum Nye Bergensbnen RR 0.000/år Smordn trnsporttilbod med chrtertog til området (Københvn Hllingdl, Oslo Hllingdl). Kont HR Betre kollektivtilbodet Grdermoen - Hllingdl 009 RR Mål Det Digitle Hllingdl skl ver med å gje innbyggjrr og næringsliv ein enklre kvrdg og fremje verdiskpning. Utvikle breidbndnett i Hllingdl i smrbeid med Hllingdl Hkn/RR krftnett Utvikle trådluse sentrum i Hllingdl 009 RR/Hkn/komm Arbeide ktivt mot regionle/sttlege nivå for å utnytte lokle løysingr Kontinuerleg RU eigen tid best mogeleg Det Digitle Hllingdl = rbeidstittel på felles IKT stsing i Hllingdl Hllingdl Krftnett hr påteke eit nsvr for utbygging v hovudnett i Hllingdl 5 Tilskot frå KRD/Bfk

13 SAK 79/08, VEDLEGG, STRATEGISK PLAN, REVIDERT HANDLINGSPROGRAM, MED PRIORITERINGAR 009 Mål Vidreutvikle ttrktive tettstdr i Hllingdl Gjennomføre regionlt stdsutviklingsprosjekt 009 RR/kommunne Legge til rette for t lterntive fornybre energikjelder kn tkst i bruk i lle nye privte og kommunle utbygningr. Kontinuerleg Kommun. - 5

Kont. Rapport 2008. RU eigen tid 1

Kont. Rapport 2008. RU eigen tid 1 SAMHANDLING Frmdrift Ansvr Kostnd Pri. Mål : Kommunne i Hllingdl skl gjer kvrndre gode! Gjer Hllingdl sterkre og gje etre tenester til innyggrne. 3 4 Tettre smreid mellom kommunne, vidreutvikling v det

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

ÅRSBUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM SAK 08-08 ÅRSBUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2009 202 Sksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skl det utrbeidst økonomipln/hndlingsprogrm. Bkgrunn for økonomipln/hndlingsprogrm

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2008 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

ÅRSBUDSJETT FOR 2008 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM SAK 09-07 ÅRSBUDSJETT FOR 2008 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2008 20 Sksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skl det utrbeidst økonomipln/hndlingsprogrm. Bkgrunn for økonomipln/hndlingsprogrm

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 SAK 11-11 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsudsjett for Regionrådet skal det utareidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

ÅRSBUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM SAK 07-10 ÅRSBUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsudsjett for Regionrådet skal det utareidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2010 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

ÅRSBUDSJETT FOR 2010 OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM SAK 06-09 ÅRSBUDSJETT FOR OG ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 203 Sksopplysning I tillegg til årleg driftsudsjett for Regionrådet skl det utreidst økonomipln/hndlingsprogrm. Bkgrunn for økonomipln/hndlingsprogrm

Detaljer

SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019

SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, OPPSTART REVIDERING

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, OPPSTART REVIDERING SAK 2/4 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, OPPSTART REVIDERING Sksopplysning Utgngspunktet for ein strtegisk pln for Hllingdl er m..: - I vedtektene til Regionrådet 8 står det t det skl utreidst pln med ein

Detaljer

Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019

Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID

FORMÅL. Møtebok 24.9.2010, vedlegg 3, Hallingdal Lokalmedisinske Senter INTERKOMMUNALT SAMARBEID INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hemsedal Ål Gol Hol Nes Flå Hallingdal Lokalmedisinske Senter - utgangspunktet for prosjektet. Oddvar Grøthe, Regionrådet for Hallingdal Rådsordførar Oddvar Grøthe FORMÅL Regionrådet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Program 09.30-09.50 Innleiing 09.50-12.00 Trond F. Aarre, avdelingssjef

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, STATUS, DRØFTING MED RÅDMANNSUTVALET

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, STATUS, DRØFTING MED RÅDMANNSUTVALET SAK /07 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, STATUS, DRØFTING MED RÅDMANNSUTVALET Sksopplysning Hndlingsprogrmmet til Strtegisk pln for Hllingdl hr tiltk som Regionrådet eller Rådmnnsutvlet hr nsvret for, og

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 05-15 UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning 21.1.2015 overleverte Statens vegvesen rapport «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet» til samferdselsminister

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet 11.11.2015 032/15 HLV Formannskapet 18.02.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet 11.11.2015 032/15 HLV Formannskapet 18.02. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Skshndsmr: Hilde-Lill Våge Arkivkode: FA-Q10 Arkivsksnr: 15/864 Løpenr: 15/7756 Skstype: Politisk sk SAKSGANG Styre, utvl, komité m.m. Møtedto Sksnr. Sksbeh. Formnnskpet

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

SAK 04/18 STRATEGISK PLAN, HANDLINGSPROGRAM 2018

SAK 04/18 STRATEGISK PLAN, HANDLINGSPROGRAM 2018 SAK 04/8 STRATEGISK PLAN, HANDLINGSPROGRAM 208 Saksopplysning Hallingtinget vedtok i sak 04-7 Strategisk plan for Hallingdal 207 2020. I sak 2-7 Strategisk plan for Hallingdal, handlingsprogram gjorde

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal»

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» 1. Utviklingsprogrammet for byregionar ByR Nasjonale mål med programmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane Befolkningsutvikling Endring i næringsstruktur Skapa nye arbeidsplassar Arbeidskraft Kva type arbeidskraft Kva gjer me?

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ÅRLEG UNGDOMSRÅDSKONFERANSE I HALLINGDAL

SØKNAD OM STØTTE TIL ÅRLEG UNGDOMSRÅDSKONFERANSE I HALLINGDAL SAK 61/08 SØKNAD OM STØTTE TIL ÅRLEG UNGDOMSRÅDSKONFERANSE I HALLINGDAL Saksopplysning I søknad dat. 26.9.2008 (vedlegg 1) søkjer fritidsleiarane i Hallingdal om støtte til årleg ungdomsrådskonferanse

Detaljer

STRATEGISK PLAN, HANDLINGSPROGRAM, HANDLINGSPROGRAM MED PRIORITERINGAR 2018

STRATEGISK PLAN, HANDLINGSPROGRAM, HANDLINGSPROGRAM MED PRIORITERINGAR 2018 SAK 49/8 STRATEGISK PLAN, HANDLINGSPROGRAM, HANDLINGSPROGRAM MED PRIORITERINGAR 208 Saksopplysning Hallingtinget vedtok i sak 04-7 Strategisk plan for Hallingdal 207 2020. I sak 2-7 Strategisk plan for

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig

Oppdatere malene for driftavtalene for alle ledernivåer med tanke på Ferdig 5/2016 srbeid etter revisjoner utført v konsernrevisjonen Ansvrlig /t nr Problemstilling Sttus Ansvrlig Tidsfrist Inngår oppfølging v revisjoner og tilsyn i HF-ets etblerte system for intern styring Problemstilling

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen Sesjonsleiar Førsteamanuensis Grete Netteland, HSF Arrangør: Knutepunkt for digital kompetanse i forvaltninga helse

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYRESAK: 88/15 O STYREMØTE: 14.12.2015 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Strategisk plan - eit vik0g verktøy for regionalt samarbeid? Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal

Strategisk plan - eit vik0g verktøy for regionalt samarbeid? Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal Strategisk plan - eit vik0g verktøy for regionalt samarbeid? Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal HALLINGDAL EIN FELLES BU- OG ARBEIDSMARKNADSREGION Inn Ut Flå 47 77 Nes 140 364 Gol

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.11.2013 kl. 9:00 Stad: Ordførar sitt møterom Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 Det vil

Detaljer

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene VMÄSøYKOMMUNE I0føTEINNKAJ,LING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekst komiteen Møterom heìse/oppvekst 12.70.2015 Tid: 10:00 Representntene innklles herved. Eventuelle forfl-i snrest til tlf. 7B 42 40 02.

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Møtedato: 17.12.12.2010 Stad: Nes, Sorenskrivergården Desse møtte frå Regionrådet: Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune Torleif Dalseide, Ål kommune Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst Bakgrunn: Behovet for betre utnytting av IKT investeringar har blitt understreka av fleire og er kommen til uttrykk i nasjonale handlingsplanar som enorge 2009 og KS sin ekommune 2009 På bakgrunn av dette

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Særskilde utfordringar for kommunane Demensomsorga Grethe Fosse, kommuneoverlege og sjukeheimslege, Radøy kommune Er vi klare for samhandling? Samhandler vi på eigen

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer