Omorganisering av kunnskapssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omorganisering av kunnskapssektoren"

Transkript

1 Notat Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Kompetanse Norge v/ Gina Lund Vår dato: Omorganisering av kunnskapssektoren Innspill fra Kompetanse Norge til notatet fra KD av Kompetanse Norge bidrar til at befolkningen utvikler og tar i bruk den kompetansen samfunnet trenger. Målgruppen for Kompetanse Norge er hele den den voksne befolkningen, både de som er i og utenfor utdanningssystemet og de som er i og utenfor arbeidslivet. Omorganiseringen av kunnskapssektoren reiser grunnleggende spørsmål om forholdet mellom utdanningspolitikk og kompetansepolitikk, og om hva som særpreger kompetansepolitikken og dens virkemidler, virkeområde og målgruppe. I det følgende belyser vi kompetansepolitikkens egenart og risikofaktorer ved å legge Kompetanse Norge inn under et nytt, stort direktorat. Etter Kompetanse Norges vurdering, er det stor risiko for at måloppnåelsen og effektiviteten i det kompetansepolitiske arbeidet vil svekkes dersom Kompetanse Norge slås sammen med flere aktører og blir del av et stort direktoratet. Kompetansepolitikkens egenart Kompetansepolitikken er den samlede politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse i hele det norske samfunns- og arbeidslivet. Befolkningens kompetanse og hvordan vi klarer å utnytte den er grunnlaget for velferd, verdiskaping og bærekraft. Vår konkurranseevne og sysselsetting avhenger av god kompetanse i arbeidsstyrken. Tilgang på læring gjennom hele livet og på ulike arenaer er en forutsetning for dette. Kompetansepolitikken er det siste året satt på agendaen gjennom blant annet Meld.St.16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse, NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn, NOU 2017:2 Integrasjon og tillit Langsiktige konsekvenser av høy innvandring og, ikke minst, Nasjonal kompetansepolitisk strategi Både meldingen og utredningene peker på at kompetansepolitikken utvikles på tvers av flere politikkområder, i hovedsak mellom utdanningspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk, næringspolitikk, regionalpolitikk og integreringspolitikk. Måloppnåelsen er derfor avhengig av langt flere virkemidler enn de man rår over innenfor utdanningspolitikken. Kompetansepolitikken har voksne i og utenfor arbeidslivet som målgruppe for opplæringen. Målgruppene er differensiert når det gjelder hvor de befinner seg, hvilke behov de har og hvem som har ansvar for dem. De inkluderer: - Voksne i arbeidslivet, særlig de som arbeider i omstillingstruede virksomheter - Voksne som står utenfor arbeidslivet, som følge av manglende kvalifikasjoner i et utfordrende arbeidsmarked - Deltakere i grunn- og videregående opplæring for voksne - Deltakere i norskopplæringen og introduksjonsprogram - Innvandrere i asylmottak - Voksne skoleelever, lærlinger og studenter Målgruppen har et stort spenn i kompetanse, fra mennesker som nettopp er innvandret og mangler skolegang fra hjemlandet, via voksne nordmenn med svake grunnleggende Side 1 av 6

2 ferdigheter og/eller ingen eller lav formell kompetanse, til høyt utdannede mennesker både av norsk og utenlandsk opprinnelse. Kompetansepolitikken skal videre treffe behovene både til unge voksne, middelaldrende og seniorer som skal stå lengst mulig i arbeidslivet. Et standardisert opplæringstilbud vil ikke gi god måloppnåelse for alle disse gruppene. Læring i arbeidslivet, opplæringstilbud innenfor frivilligheten og fleksible løsninger for formell og uformell kompetanseheving er avgjørende for å lykkes med kompetansepolitikken. Arbeidslivet er også en sentral målgruppe for kompetansepolitikken. Arbeidslivet har flere roller. De er nærmest til å identifisere framtidig kompetansebehov, de sitter på fagkompetanse som kan brukes til opplæring av flere og de er den viktigste læringsarena for voksne. Arbeidslivets evne til å bidra til kompetansebygging og omstilling må understøttes av kompetansepolitikken. De raske endringene i samfunns- og arbeidslivet krever kort responstid når behovene melder seg. Uten et tett samarbeid med partene i arbeidslivet vil tiltakene treffe dårlig eller for sent. Et kompetansepolitisk organ må være rettet utover mot samarbeidspartnere i arbeidslivet, kommunalt og regionalt nivå og frivilligheten, være utviklingsorientert og kunne snu seg raskt. Utdanningspolitikken og kompetansepolitikken er politikkområder som er ulike når det gjelder målgrupper, virkeområde og til dels virkemidler. Utdanningspolitikken handler om forvaltning og utvikling av et standardisert, mest mulig likeverdig utdanningstilbud for barn og unge over hele landet. Skolen er lærested og opplæringsansvarlig, og utdanningsløpet er et dannelsesprosjekt der tid er en viktig verdi i seg selv. En ambisiøs og effektiv kompetansepolitikk: virkemidler sett i sammenheng, partnerskap med aktørene Kompetansepolitikken skal bidra til at den enkelte og samfunnet får den kompetansen som gjør Norge konkurransedyktig. Den nasjonale kompetansepolitiske strategien som nylig er signert av partene og statsministeren er et virkemiddel til å få samlet innsatsen. Kompetanse Norge vil bli en sentral aktør for å omsette strategien til handling. Den nasjonale kompetansepolitiske strategien gir en omforent retning for det kompetansepolitiske arbeidet i årene fremover. Strategien definerer tre hovedsatsingsområder, og virkemidlene knyttet til disse områdene har det til felles at samordningen mellom de aller fleste av disse ligger til et statlig organ; Kompetanse Norge 1. Gode valg for den enkelte og samfunnet: Kunnskapsutvikling om fremtidig kompetansebehov på regionalt og nasjonalt nivå, regional kompetanseplanlegging og samarbeid, karriereveiledning, karrierelæring og arbeidsretting i norskopplæringen. 2. Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse: ordninger for fagbrev på jobb, realkompetansevurdering opp mot alle utdanningsnivåer, utvikle gode koblinger mellom arbeidsliv og utdanningstilbud, dokumentasjon av kompetanse ervervet i arbeidslivet, og godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning. 3. Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet: Kompetansepluss, kartlegging av grunnleggende ferdigheter, karriereveiledning, fleksible opplæringsordninger inkludert modulbasert forberedende voksenopplæring, og styrking av frivillig sektor som opplæringsarena. Disse virkemidlene griper inn i hverandre. Kompetanse Norge har forsterket relasjonene til partene i arbeidslivet. Samarbeidet med frivillig sektor er også tett og har over år ført til at opplæringstilbudet suppleres med tilbud om opplæring fra et bredt og mangfoldig 2

3 organisasjonsliv. Gjennom samarbeid med regionale kompetansepolitiske aktører som fylkeskommuner, kommuner og NAV bidrar vi til en koordinert virkemiddelbruk. Kompetansepolitikkens store utfordring er samordning av ulike sektorers ansvarsområder og samarbeid med forvaltningsorganer om virkemidler. Dette fordrer et forvaltningsorgan hvor kompetansepolitikken representeres på høyt nok nivå til at det gir legitimitet. Behovet for koordinert virkemiddelbruk på det kompetansepolitiske området har gjort at flere land har valgt å organisere kompetansepolitikken i et eget organ med partene i arbeidslivet i en partner- eller medeier-rolle. For å illustrere den helhetlige organiseringen beskrives eksemplene fra to av disse landene i vedlegg. Til tross for at disse to landene på en del områder er svært forskjellige fra oss, mener vi at modellene illustrerer organisatoriske nyvinninger som kan være til nytte for Norge og reflektere rundt når sektorens organisering vurderes. Ikke minst bør modellene mane til ettertanke om organisasjonsprosjektets forståelse av kompetansepolitikkens bredde og tverrgående karakter. Risikofaktorer ved at Kompetanse Norge inngår i en helt ny og større organisasjon sammen med blant annet dagens utdanningsdirektorat 1) Kompetansepolitikkens betydning for andre politikkområder enn utdanningspolitikkens vil kunne reduseres Kompetansepolitikken har en viktig funksjon i den norske arbeidslivsmodellen. Prioriteringen av og innenfor dette politikkområdet har merkbare konsekvenser ikke bare for dem som har det konstitusjonelle ansvaret for utdanningspolitikken, men først og fremst for dem som har ansvar for sysselsettingen, næringsutviklingen osv. Ved å plassere et kompetansepolitisk organ i et nytt stort direktorat sammen med utdanningspolitikken, legges myndigheten over prioriteringene et helt annet sted enn der virkningene av politikken vil være størst og viktigst. Ressursbruk og poltikkutvikling på feltet vil i større grad prioriteres opp mot de målene som er satt for utdanningspolitikken, fremfor å inngå i en bredere politisk prioritering av en samlet innsats. Dette kan redusere kompetansepolitikkens betydning på andre politikkområder. 2) Oppgavene i en ny stor organisasjon vil spenne over et stort felt der opplæring for barn og unge vil måtte gis første prioritet Voksne har en helt annen livssituasjon og andre behov for tilrettelegging av opplæring enn barn og unge. Mange har dårlige erfaringer med skole og klasserom, og vegrer seg for å gå til bake dit. Mange er dessuten i jobb, har forsørgeransvar og kan ikke sette seg på skolebenken for et lengre utdanningsløp. Voksne har behov for enklere tilgang til opplæring og kompetanseheving. Det betyr også at informasjon om muligheter for realkompetansevurdering og -verdsetting må nå de voksne der de er, og at karriereveiledning er tilgjengelig for alle når de trenger det. Gjedrem-Fagernæs-rapporten påpekte at «Et argument mot å samle alt ansvaret i ett stort direktorat er risikoen for at kompetansepolitikk og voksenopplæring som politikkområde ikke vil bli prioritert. De tverrgående aspektene ved opplæringen kan bli skadelidende når fagområdet legges til et rent skoleorgan.» Kunnskapsministeren har også ved flere anledninger fremhevet at kompetansepolitikken har levd i skyggen av utdanningspolitikken og oppgavene innen grunnopplæringen for barn og unge. Det viktige samfunnsoppdraget om å sikre barn og unge likeverdig grunnopplæring av høy kvalitet, vil alltid måtte kreve 3

4 store ressurser og ha fokus på formelle og standardiserte virkemidler. Med ett stort direktorat er det risiko for at man ikke klarer å ivareta voksne som målgruppe og styrer voksne inn i samme løp som barn og unge. Dette vil kanskje gi en effektiv ressursutnyttelse når det gjelder systemer, men vil ikke ivareta de tverrgående sektoraspektene og arbeidslivets behov. Skal gevinstene ved en integrert bruk av de kompetansepolitiske virkemidlene innkasseres, må organisasjonsformen støtte og videreføre samhandlingen på tvers av sektorer slik det nå gjøres i dagens Kompetanse Norge. Det vil kreve en høy bevissthet både fra departementets side og i ledelsen for et nytt stort direktorat. Spørsmålet er om det i praksis vil være mulig å prioritere både utdanningspolitikkens og kompetansepolitikkens målgrupper. Med et skoleorgans store, tunge forvaltningsoppgaver innenfor grunnopplæringen for barn og unge, er det ikke bare en antakelse, men også en erfaring man har gjort over tid, at vekten ender med å ligge der. 3) Koblingen til arbeidslivet svekkes Målgruppens egenart og utfordringer og områdets samfunnsmessige betydning, forutsetter at både partene i arbeidslivet og frivillige aktører får mulighet til å bidra som medspillere i innsatsen for voksnes læring. Samarbeidet med de kompetansepolitiske aktørene i regionene må videreføres og styrkes, det gjelder både fylkeskommuner, kommuner, karrieresentre, Navs fylkesledd, partene i arbeidslivet på regionalt nivå, næringshager, frivillige organisasjoner mv. Dette fordrer en fleksibel og ubyråkratisk organisasjon som kan snu seg raskt og svare på utfordringer som arbeidslivet står overfor. Et utdanningsdirektorat er, og skal være, fokusert på opplæring i skole og andre utdanningsinstitusjoner. Det krever en organisasjon med stor vekt på systemer og langsomme byråkratiske prosesser. I en slik organisasjon kan det være utfordrende å komme opp med løsninger som på en rask måte svarer på arbeidslivets behov, og koblingen til arbeidslivet kan bli svekket. For voksne er læring i arbeids- og samfunnsliv et viktig alternativ til læring i skole, et aspekt som lett vil kunne få mindre oppmerksomhet. Bruken av alternativer til læring i skole, for eksempel praksiskandidatordningen og fagbrev på jobb, bør økes, og mulighetene for alternativer til læring i skole bør bli flere enn i dag. Karriereveiledningstjenestene for voksne må være tilgjengelige og tett knyttet både til arbeidslivets og de voksnes behov. God karriereveiledning bidrar til å motivere voksne i og utenfor arbeid til å øke sin kompetanse. Karriereveiledning er også et viktig virkemiddel overfor mennesker som opplever omstilling og nedbemanning i arbeidslivet, eller som har helseproblemer som gjør at de må gjøre endringer i sin arbeidstilknytning. Å innlemme Kompetanse Norge i et nytt stort direktoratet representerer en risiko for at kompetansepolitikken kobling til arbeidslivet svekkes. 4) Kvalifisering av innvandrere får ikke den nødvendige oppmerksomheten God og rask integrering av flyktninger og innvandrere blir stadig viktigere og mer krevende. Det er bred enighet om at målet er å gjøre veien til arbeidslivet kortest mulig. Voksne innvandrere bør raskest mulig integreres i arbeids- og samfunnsliv, lære norsk, få brukt og bygget videre på kompetansen sin og bli selvforsørgende. Denne målgruppen er imidlertid mye mer heterogen enn befolkningen generelt både når det gjelder utdanning og 4

5 kompetanse. Noen har høy utdanning, andre kan være helt uten skolegang når de kommer til landet. For å få en rask overgang til arbeidsliv må norskopplæringen kombineres med karriereveiledning, godkjenningsordninger, arbeidspraksis og eventuelt kompletterende kurs eller utdanning. Dette krever ulike kombinasjoner av norskopplæring og kompetansepåfyll, og arbeidspraksis. Det innebærer helt andre opplæringsløp enn de som tilbys gjennom det ordinære utdanningssystemet. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, arbeidsretting av norskopplæringen, prøver i norsk og i samfunnskunnskap og statsborgerprøven er oppdrag Kompetanse Norge får fra Justisdepartementet og utgjør for tiden over 1/3 av virksomheten. For å følge opp disse oppdragene må ressurser og oppmerksomhet avsettes. Prioriteringen av disse oppdragene kan bli svakere i et direktoratet som vil ha sitt hovedfokus på barn og unges opplæring. 5) En stor organisasjon kan gå på bekostning av effektivitet, fleksibilitet og gi svakere måloppnåelse Det er en risiko for at foreslått organisering i et nytt stort direktorat vil kunne gi mindre effektivitet og dårligere kvalitet. Kompetanse Norge er i dag en fleksibel og dynamisk organisasjon som kontinuerlig jobber for å følge tett med på utviklingen i samfunn og arbeidsliv. På bakgrunn av dette løfter vi frem kompetansepolitiske problemstillinger og gir departementene kunnskapsbaserte innspill til politikkutviklingen på området. Innlemmes kompetansepolitikken i en stor organisasjon, kan det gå på bekostning av dagens smidighet, effektivitet og bredden i policyutvikling. Sammenslåingen kan resultere i svakere måloppnåelse. Gevinstene ved å ha to organisasjoner med hver sin tydelige portefølje, som samarbeider tett, tas ikke ut. En nytt sammenslått direktorat må både kunne være et direktorat for barn og unges utdanning hvor fokus er på egen sektor, juridiske virkemidler, regler og byråkratiske prosesser, og en fleksibel organisasjon med fokus på arbeidslivet, tverrsektorielle løsninger, alternative ordninger og kort responstid for å løse nye behov i samfunns- og arbeidsliv. En slik organisasjon vil være krevende også i forhold til å bygge felles kultur og arbeidsform, og dermed kan det bli utfordrende å lykkes. Oppsummering Det er Kompetanse Norges vurdering at: De tverrgående aspektene ved kompetansepolitikken er lettere å ivareta gjennom et eget dedikert direktorat. Det brede arbeid opp mot flere departementer, partene i arbeidslivet og frivillige organisasjoner krever ressurser og dette arbeidet kan bli nedprioritert i en organisasjon hvor hovedfokus vil måtte være grunnopplæringen for barn og unge. Målgruppene blir bedre ivaretatt i adskilte organisasjoner, ved at man spesialiserer arbeidet og fagkunnskapen i organisasjonen. Opplæring og kompetanseutvikling for voksne, herunder innvandrere, læring på arbeidsplassen mv er et eget fagområde. Nye modeller for organisering av opplæringsløp for voksne som svarer på arbeidslivets behov må kunne tas i bruk raskt, mye raskere enn utdanningssystemet kan endres. Dette betyr at man ikke kan ta ut de stordriftsfordelene som man kanskje ser for seg ved sammenslåing. 5

6 Tydeligere fokus gir bedre effektivitet, og interne prosesser går raskere i mindre organisasjoner. En stor organisasjon må nødvendigvis ha mer formaliserte styringsog beslutningssystemer og hierarki. Stordriftsfordelene kan spises opp av tyngre interne prosesser. En ny organisasjon med store iboende motsetninger i virkemidlenes innretning kan gi en organisasjon hvor effektiviseringspotensialet i realiteten vil innebære en standardisering. I en slik standardisering av virkemidlene vil utdanningssidens behov måtte veie tyngst og kompetansepolitikkens virkemidler vil bli mindre fleksible og mindre målrettede. Det kan svekke måloppnåelsen i kompetansepolitikken. Hensynet til større og mer overordnet organisatorisk samordning som er en forutsetning for å lykkes i kompetansepolitikken, bør tillegges større vekt enn KDs ønske om en optimalisert og enkel styrbar sektor. Samordning uten sammenslåing mellom to organisasjoner er krevende, men nettverk, uformelt og formelt samarbeid kan etter Kompetanse Norges vurdering, gi en samlet bedre måloppnåelse, selv om det gir departementet et større styringsspenn og mer kompleks styring. 1 vedlegg 6

Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren

Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren Kunnskapsdepartementet Vår ref: 16/24 Vår dato: 11.4.16 Deres ref: 16/138 Deres dato: Høringsuttalelse fra Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Karriereveiledningen i det store bildet Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Dagens tema Samfunnsutfordringer og kompetansepolitikk Karriereveiledning

Detaljer

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn Rapport fra karriereveiledningsutvalget Avgitt til kunnskapsdepartementet 25. april 2016 INGA H. ANDREASSEN, HØGSKOLEN I BERGEN 01.11.2016

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Mal for rapportering om oppfølging fra medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 Hvordan kan de fylkeskommunale partnerskapene for karriereveiledning og karrieresentrene få

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Kompetansepolitiske virkemidler 30.03.17. Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kompetansepolitiske virkemidler Kompetansepluss

Detaljer

Oppsummering grupparbeid - Tema 2

Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Kompetanse og næringsutvikling - Hvordan sikre kompetent arbeidskraft til regionens fremtidige næringsliv? Hvordan ta ut synergiene mellom regional kompetanse- og næringspolitikken?

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Skills Strategy. Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Lene Guthu, prosjektleder Skills Strategy

Skills Strategy. Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Lene Guthu, prosjektleder Skills Strategy Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring Lene Guthu, prosjektleder Agenda Om Kompetansepolitiske utfordringer OECDs anbefalinger 2 Om Samarbeidsprosjekt mellom OECD og KD, KMD, NFD, ASD

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016))

Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016)) Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016)) Avdelingsdirektør Tone H. Sollien, 31.05.17 Nye voksengrupper og endringer i arbeidslivet krever nytenkning Voksenbefolkningen

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Voksenopplæringsforbundet til medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Meld St 16 (2015-2016) «Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats

Detaljer

Innspill nasjonal kompetansepolitisk strategi

Innspill nasjonal kompetansepolitisk strategi Journalpost:16/82789 Saksnummer Utvalg/komite Dato 314/2016 Fylkesrådet 27.09.2016 Innspill nasjonal kompetansepolitisk strategi Sammendrag Regjeringen er i ferd med å utvikle en nasjonal kompetansepolitisk

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK 1 1. OVERORDNET OM MANDATET OG DELPROSJEKTET Organiseringsprosjektet skal vurdere organiseringen

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Evaluering på systemnivå - Kvalitet i grensen mellom frivillighet og kontroll Den norske regjeringen ønsket en offentlig utredning

Detaljer

IMDis arbeid med ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Grethe Haugøy Assisterende regiondirektør IMDi Sør

IMDis arbeid med ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Grethe Haugøy Assisterende regiondirektør IMDi Sør IMDis arbeid med ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Grethe Haugøy Assisterende regiondirektør IMDi Sør Mål for arbeidet Utvikle ny og helhetlig politikk for å forbedre kunnskaper og

Detaljer

Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Karriereveiledning i et kompetansepolitisk perspektiv Gode valg for den enkelte og samfunnet «Guidance is both a service to the individual and a public policy tool» (CEDEFOP Sultana, 2004) 1. Samfunnet

Detaljer

Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse?

Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse? Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse? Samling om rådgivning og karriereveiledning 20.-21.okt 2015 Lene Guthu Ryen, prosjektleder Agenda Om Kompetansepolitiske utfordringer

Detaljer

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Husfrua, Inderøy 14. september 2016, Lisbeth Pedersen. Agenda 09.00-10.00 Kaffe og sveler 10.00-11.00 Nettverksarbeid fylkesnettverk og 5 lokale nettverk

Detaljer

Kvalifisering og integrering i Norge (og land vi liker å sammenligne oss med)

Kvalifisering og integrering i Norge (og land vi liker å sammenligne oss med) Kvalifisering og integrering i Norge (og land vi liker å sammenligne oss med) IMDI fagdag, Tønsberg 7/12-2017 Kristian Rose Tronstad forsker Internasjonale studier og migrsjon 67235676 kristian.tronstad@nibr.hioa.no

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Tittel: Høringssvar fra Vox: Karriereveiledning i en digital verden

Tittel: Høringssvar fra Vox: Karriereveiledning i en digital verden Tittel: Høringssvar fra Vox: Karriereveiledning i en digital verden Under følger høringssvar fra Vox på rapporten Karriereveiledning i en digital verden. Utvalget anbefaler at det etableres et offentlig

Detaljer

Flyktningsituasjonen og NAV Kommunekonferanser i regi av IMDi og fylkesmannen

Flyktningsituasjonen og NAV Kommunekonferanser i regi av IMDi og fylkesmannen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Lisbeth Fransplass // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND?

NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND? NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND? Høgskulen på Vestlandet - Western Norway University of Applied Sciences 2 3 HELSEDIREKTØRENS ÅRSTALE 2017 Ungdommer: Økende grad av stress, for lite søvn, mange har

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning?

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Regionalt utviklingsverksted 25.09.2017 bidra til økt deltakelse

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling-karriereveiledning for individ og samfunn

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling-karriereveiledning for individ og samfunn Arkivsak-dok. 201508390-4 Arkivkode ---/N64/&13 Saksbehandler Else Beate Husby Saksgang Møtedato Sak nr Yrkesopplæringsnemnda 26.10.2016 22/16 Hovedutvalg for utdanning 2015-2019 26.10.2016 39/16 Høringsuttalelse

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Virke 1 Tiltak 4: Videreutvikle samarbeidet mellom opplærings- og utdanningstilbydere og arbeidslivet, for å gjøre utdanningen relevant

Detaljer

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Vår dato: 30.04.2015 Vår referanse: 15/23874 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 0032 OSLO Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Helhetlig, sammenhengende og livslang karriereveiledning KARRIEREVEILEDNINGSKONFERANSEN JOBBAKTIV 16. 17.FEBRUAR 2017 1.AMANUENSIS ROGER KJÆRGÅRD Utdrag fra mandatet Vurdere og anbefale hvordan et helhetlig

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange

Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling. Ingjerd Lorange Nasjonal koordinering av karriereveiledning i Norge profesjonalisering og kompetanseutvikling Ingjerd Lorange Agenda Organisering nasjonalt - Nasjonal enhet for karriereveieledning Organisering lokalt

Detaljer

Innspill til kompetansestrategi Agder. Hans Chr. Garmann Johnsen Strand hotel Fevik, 7. desember 2017

Innspill til kompetansestrategi Agder. Hans Chr. Garmann Johnsen Strand hotel Fevik, 7. desember 2017 Innspill til kompetansestrategi Agder Hans Chr. Garmann Johnsen Strand hotel Fevik, 7. desember 2017 Hva er en kompetansestrategi? OECD definerer i sin rapport: OECD skills strategi: Action report Norway,

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Kompetansepolitikken - Nasjonalt EVU-forum 2015

Kompetansepolitikken - Nasjonalt EVU-forum 2015 Kompetansepolitikken - Nasjonalt EVU-forum 2015 Anders K. Rinna HiØ 20/10.2015 Agenda Om Skills Strategy Kompetansepolitiske utfordringer og OECDs anbefalinger Nasjonal kompetansepolitisk strategi Etter-

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Strategiplan for inkludering og mangfold

Strategiplan for inkludering og mangfold Bakgrunn Strategiplan for inkludering og mangfold o Stor tilstrømming av flyktninger i 2015 og 2016, 31.000 asylsøkere til Norge Stortingsmelding om integreringspolitikk Prosjekt for å utarbeide strategiplan

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk PB 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1742-3 16.02.2016 VOX Statsbudsjettet 2016 Tildelingsbrev tillegg 01/2016 oppdrag knyttet til kartleggingsverktøy,

Detaljer

Digitaliseringens utfordringer i kunnskapssektorene

Digitaliseringens utfordringer i kunnskapssektorene Digitaliseringens utfordringer i kunnskapssektorene Regjeringens forvaltningspolitikk henger sammen med digitalisering, og digitaliseringstiltak er et sentralt virkemiddel for forvaltningsutvikling. Regjeringens

Detaljer

Anne Nora Herlofsen, NAV Intro Bergen. Trenger vi nye tiltak og metoder i kvalifiseringsarbeidet?

Anne Nora Herlofsen, NAV Intro Bergen. Trenger vi nye tiltak og metoder i kvalifiseringsarbeidet? Anne Nora Herlofsen, NAV Intro Bergen Trenger vi nye tiltak og metoder i kvalifiseringsarbeidet? NAV Intro Spesialenheter i arbeids- og velferdsetaten, den statlige delen av NAV. NAV Intro Trondheim, Oslo,

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars Gode grep og statlige virkemidler NAV Ledighetsprosent innvandrer Ledighetsprosent norskfødte 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NAV, 17.03.2016 Side 2 Fakta

Detaljer

Dette får vi til sammen!

Dette får vi til sammen! Dette får vi til sammen! Lisbeth Fransplass assisterende Arbeids- og tjenestedirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet Oslo 26.10.16 Oppdrag: Styrke A-en i NAV Arbeid Arbeid grunnlaget for velferd Høy

Detaljer

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013 Karriereveiledningsfeltet i Norge hvem gjør hva og for hvem? Gardermoen 4. mars 2013 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Agenda Hva er karriereveiledning? De nasjonale målene Offentlig karriereveiledningstjenester

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Utdanningslinja - oppfølging og strategier for institusjonene EVU-forum, Tromsø, 7. oktober 2010 Avd.dir. Fredrik Dalen Tennøe Kunnskapssamfunnet - bakteppe Høyt kunnskapsbehov, stadig økende behov og

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN 1 1. OVERORDNET OM MANDATET OG DELPROSJEKTET Organiseringsprosjektet skal vurdere organiseringen

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.09.2017 14.07.2017 17/01476-22 Kristin Vik Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142235 forskning Justis-

Detaljer

Oppsummering av innspill til strategipartmøtet 19. januar

Oppsummering av innspill til strategipartmøtet 19. januar Oppsummering av innspill til strategipartmøtet 19. januar Dette dokumentet inneholder en oppsummering av muntlig innspill som kom frem i forbindelse med oppfølgingsmøtet «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»

Detaljer

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune Byrådssak 1184 /17 Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune TANB ESARK-03-201702728-14 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt planforslag til Regional

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn Postmottak@kd.dep.no Bergen, 07.11.2016 Vår referanse Vår dato 15/01987-4 Deres referanse 01.11.2016 Deres dato 16/4797 22.07.2016 Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Karriereveiledning i en digital verden

Karriereveiledning i en digital verden Karriereveiledning i en digital verden Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Brit Flatås og Stig Solum Levanger 30. november 2015 Partnerskap mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO Karriereveiledning i en digital verden

Detaljer

Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen

Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen Nytt fra KS: - Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk - Hurtigspor for flyktninger - Endringer i utlendingslovgivningen Effektiviseringsnettverk intro, Gardermoen

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i et psykososialt perspektiv

Bosetting og integrering av flyktninger i et psykososialt perspektiv Bosetting og integrering av flyktninger i et psykososialt perspektiv 15.06.2016 IMDi Sør Fevik 06.06. «Bærekraftig integrering er en ordinær kommunal oppgave og hele kommunens ansvar» 15.06.2016 2 Hva

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Mot en nasjonal kompetansepolitisk strategi

Mot en nasjonal kompetansepolitisk strategi Mot en nasjonal kompetansepolitisk strategi Dette dokument dannet utgangspunkt for drøfting på oppfølgingsmøtet med strategipartene 19. januar 2016, der hensikten var å avklare temaområder og prosess for

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

ERFARINGSKONFERANSE OM INTEGRERING Molde, oktober 2017

ERFARINGSKONFERANSE OM INTEGRERING Molde, oktober 2017 ERFARINGSKONFERANSE OM INTEGRERING Molde, 18.-19.oktober 2017 Tema: Korleis kan vi jobbe i lag for å tilby minoritetsspråklege ei vidaregåande utdanning? Innspill fra kommuneperspektivet ved Borghild Drejer,

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse: STRATEGIDOKUMENT 2018-2022 2 Innledning Om NAKMI Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å frembringe

Detaljer

Videregående opplæring som del av Introduksjonsprogrammet i lys av Stortingsmelding 16- «Fra utenforskap til ny sjanse»

Videregående opplæring som del av Introduksjonsprogrammet i lys av Stortingsmelding 16- «Fra utenforskap til ny sjanse» Videregående opplæring som del av Introduksjonsprogrammet i lys av Stortingsmelding 16- «Fra utenforskap til ny sjanse» Ohene Aboagye Regiondirektør, IMDi Vest Nasjonal nettverkssamling for fylkeskommuner

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Organisering av oppgaver i kunnskapssektoren innspill fra Vox

Organisering av oppgaver i kunnskapssektoren innspill fra Vox Kunnskapsdepartementet Att. Nina Ruth Kristoffersen Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref: Vår dato: 23.10.16 Deres ref: 16/6808 Deres dato: 26.9.16 Organisering av oppgaver i kunnskapssektoren innspill

Detaljer

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic Karrieresenter Østfold 7.November, Predrag Grozdanic Fakta Oppstart 2009, fast etablert 2012 Organisert som et partnerskap med eget styre 5,6 årsverk Vår visjon: «Vi lar mennesker finne muligheter» Verdier:

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

HB 3.D.10. Strategi

HB 3.D.10. Strategi HB 3.D.10 Strategi 2016-2021 Innhold 1. Visjonen side 3 2. Husbankens mål i perioden side 3 3. Strategiske veivalg for å nå målene side 4 1. Visjonen «Alle skal bo godt og trygt» 2. Husbankens mål i perioden

Detaljer

Høring - NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit - Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Høring - NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit - Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1131 - ALI 17/874-11 603.1/OYNI Oslo, 28.06.2017 Høring - NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit - Langsiktige konsekvenser

Detaljer

Deres ref.: Vår ref juni 2016

Deres ref.: Vår ref juni 2016 Utvalg om innvandringens konsekvenser inko@jd.dep.no Deres ref.: Vår ref. 207.14 6. juni 2016 Innspill til utvalg om innvandringens konsekvenser Akademikerne viser til henvendelse datert 27.4.16 fra utvalget

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:7 Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport

Høringssvar NOU 2016:7 Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport TIL Kunnskapsdepartementet KD Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 07.11.2016 Vår ref: Anne K. Eggen Lervik/ 15-33231 Høringssvar NOU 2016:7 Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport Hovedorganisasjonen

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Sysselsetting av innvandrere regionale muligheter og barrierer for inkludering

Sysselsetting av innvandrere regionale muligheter og barrierer for inkludering Sysselsetting av innvandrere regionale muligheter og barrierer for inkludering Kristian Rose Tronstad Forsker Avd. internasjonale studier og migrasjon Tlf. 99 54 59 36 kristian.tronstad@nibr.hioa.no Opplegg

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Kunnskapssektoren sett utenfra

Kunnskapssektoren sett utenfra Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren Trond Risa sekretariatet UHRs biblioteksutvalgs lederforum 14. mars 2016 1 Bakgrunn

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Helhetlig blikk Samarbeid og enighet om mål Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge - presentasjon av oppdragets innhold og innretning

Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge - presentasjon av oppdragets innhold og innretning Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge - presentasjon av oppdragets innhold og innretning Erik Bolstad Pettersen, divisjonsdirektør Utdanningsdirektoratet Elever som har fullført

Detaljer