Fakta om NJs krav i MBL-oppgjøret 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om NJs krav i MBL-oppgjøret 2004"

Transkript

1 Fakta om NJ-kravene MBL-oppgjørene

2 Fakta om NJs krav i MBL-oppgjøret Dette heftet er myntet på NJ-medlemmer som skal informere om NJs krav på streikevakter, stands og andre steder. Her finner du kortfattet informasjon om hovedkravene. Heftet kommer til å bli oppdatert etter hvert som behovene melder seg. I denne første utgaven finner du bakgrunnsinformasjon til løpesedlene som er laget om Pensjon, Lavtlønnskravet og Midlertidige ansatte. Informasjonen består dels av argumenter samlet spesielt fra dette heftet, og dels av artikler hentet fra NJs hjemmesider: Der finner du mer informasjon både om kravene og bakgrunnen for kravene. Dette heftet, løpesedler, plakater og annet informasjonsmateriell vil være tilgjengelig på våre hjemmesider. Dersom du har innspill eller spørsmål, send dem til Takk for at du støtter opp under streiken! Trond Idås Informasjonsansvarlig Innholdsfortegnelse: Pensjonskravet s. 3 o Artikler om pensjon s. 4 Midlertidig ansatte s. 8 o Artikler om midlertidige s. 9 Lavlønnskravet s. 10 o Artikler om lavtlønnskravet s. 11

3 Pensjonskravet Norsk Journalistlag krever slutt på arbeidsgivernes ensidige makt når det gjelder pensjon. Ingen pensjonsordning skal kunne endres uten avtale med de ansatte. I dag kan arbeidsgiver bestemme seg for å innføre en dårligere pensjonsordning for de ansatte uten medinnflytelse fra arbeidstakerne. Arbeidsgiverne har vist at de vil spare ved å gå løs på de ansattes pensjon. Hver tredje MBL-bedrift har endret pensjonsordningen de siste tre årene. Orkla og A-pressen har gjort omfattende pensjonsendringer, slik at mange ansatte får dårligere pensjon enn tidligere. I Schibsted, i regionavisene og i andre bedrifter er lignende prosesser varslet. NJ krever at de ansatte skal ha en hånd med på rattet. Arbeidsgiver kan ikke redusere lønnen til de ansatte uten avtale. Hvorfor skal de kunne gjøre det med pensjon? Pensjon = etterlønn. Lønn som opptjenes mens vi jobber og utbetales etterpå. NJ fremmer ikke noe nytt og revolusjonerende krav. Pensjon er avtalefestet i mange andre områder. I vår bransje er NRK, TV2, TV2 Interaktiv og i TV2 Nettavisen eksempler på dette. Et ferskt eksempel fra en annen bransje er at post-ansatte har fått medhold i kravet om at deres ytelsesbaserte pensjonsordning ikke kan endres uten etter avtale. NJ er ikke alene i kampen. Forbundene Handel og Kontor, PRIFO, og Norsk Grafisk Forbund har fremmet tilsvarende krav som oss og har blitt møtt med samme steile holdning fra MBL. NJs kamp står dermed for langt flere enn oss selv. Dette er et krav som ikke koster mye. De fleste NJ-medlemmer har en pensjonsordning fra før. Vi krever at arbeidsgiverne ikke kan rasere ordninger bare for å spare penger. 10 % av våre medlemmer i aviser og lokal-tv har ikke ordning om pensjon i det hele tatt. Vi krever at de skal få en avtale om det innen utgangen av Regjeringens løfter om lovbestemt tjenestepensjon for alle vil bli minimumsløsninger innført av arbeidsgiver alene. NJ krever at de ansatte får være med på å utforme sin lokale pensjonsordning. Det er to typer pensjonsordninger. En ytelsesbasert, der bedriften forplikter seg til å betale en viss prosent (gjerne 66 %) årlig av den ansattes sluttlønn i pensjon. Den andre typen er innskuddsbasert, der bedriften årlig betaler inn en prosent av lønnen inn på den enkeltes pensjonskonto. Hva den ansatte får i pensjon er usikkert, og er avhengig av både størrelsen på innskuddet og avkastning av pengene. Risikoen ligger på den enkelte ansatt. Der endringer har skjedd har bedriftene ønsket å gå fra ytelsesbasert pensjon og over til innskuddsbasert. Med andre ord ønsker de å skyve ansvaret fra seg og over på den enkelte ansatt. NJ krever ikke en bestemt type pensjon for alle. Vi krever ikke avtalefesting av eksisterende ordning. NJ krever bare at de ansatte skal være med og bestemme over egen ordning. Det er et rimelig og rettferdig krav. 3

4 Fra : Spørsmål og svar om NJs pensjonskrav - og litt til om pensjon Av Ann-Magrit Austenå 7. mai Hvorfor stiller NJ pensjonskrav når Bondevik-regjeringen i brev til partene i oppgjøret mellom Fellesforbundet og Teknologibedriftene/Byggenæringen allerede har varslet at det kommer et forslag om lovpålagt innføring av tjenestepensjon? Mellom 8 og 10 prosent av NJs medlemmer i MBL-området har fortsatt ikke tjenestepensjon. Et forslag om lovpålagt innføring av tjenestepensjon vil sannsynligvis få flertall på Stortinget. Men Bondeviks brev til partene i LO-NHO-oppgjøret sier bare at det vil komme et lovforslag i løpet av året. Brevet antyder ingen tidsfrist for innføring av tjenestepensjoner og sier ingenting om hva slike tjenestepensjonsordninger skal inneholde, hvem de skal omfatte eller hvilken form de skal ha. Det er likevel klart at det vil bli en innskuddsbasert ordning hvor de ansatte selv skal betale inntil halvparten av premien. NJ krever at tjenestepensjon skal innføres som avtaler mellom partene lokalt. Det er ikke tilstrekkelig at en lovpålagt minimumsløsning, som antagelig vil bli svært dårlig, påtvinges de ansatte. 2. Men vil ikke et lovforslag bestemme hva slags pensjonsordninger som skal innføres? Nei, trolig ikke. Dersom lovforslaget inneholder konkrete anvisninger, vil det være minimumsstandarder. Det Bondevik sier i brevet, er at Regjeringen legger vekt på at en tjenestepensjonsordning skal "gjøres økonomisk forutsigbar for virksomhetene". Dette kan vanskelig leses på annen måte enn at det Regjeringen vil foreslå, er en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. Dette er ordninger som det blir hevdet er mer forutsigbare for bedriften, enn de tradisjonelle ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene. 3. Mener NJ at bedrifter som har tjenestepensjonsordninger skal avtalefeste allerede eksisterende ordninger? Nei. NJ krever trygghet og forutsigbarhet for sine medlemmer når det gjelder medlemmenes tjenestepensjon. Eksisterende ordninger må gjerne videreføres. Det NJ krever for det store flertallet av våre medlemmer som har tjenestepensjonsordning, er at disse ordningene ikke skal endres ensidig av bedriftene. Pensjon er lønn som utbetales når arbeidsforholdet opphører. Alle andre viktige lønns- og arbeidsbetingelser er avtaleregulert. Flere NJ-medlemmer som de siste årene har opplevd ensidige endringer i sine tjenestepensjonsordninger, har enten opplevd å få svekkede ytelsesbaserte ordninger eller blitt påtvunget en ikke ønsket overgang fra ytelsesbaserte til usikre eller for dårlige innskuddsbaserte ordninger. Flere medlemmer har opplevd dette til tross for at medlemmene selv, gjennom lokale oppgjør, har bidratt til de ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene de senere ensidig er blitt tvunget til å endre. Derfor krever NJ at endringer i våre medlemmers tjenestepensjonsordninger heretter skal skje gjennom avtale mellom partene lokalt. 4. Krever NJ vetorett mot all endring av pensjonsordninger? Nei. NJ krever at både endringer av eksisterende tjenestepensjonsordninger og innføring av nye pensjonsordninger skal avtales mellom ansatte og arbeidsgiverne lokalt. NJ godtar ikke ensidig diktat. 5. Hva er forskjellen på en ytelsesbasert og en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning? Med en ytelsesbasert ordning er bedriften forpliktet til årlig å betale den pensjonerte ansatte en viss prosent av den lønna den ansatte hadde ved pensjonering, avhengig av hvor lenge vedkommende har arbeidet i bedriften. For å kunne gjøre dette, avsetter bedriften penger i et pensjonsfond i et livsforsikringsselskap eller en pensjonskasse. Mange steder bidrar de ansatte til pensjonsordningen, gjennom lokale avtaler, ved at en andel av lønna settes av for framtidig pensjonsutbetaling. Disse pensjonspengene fra bedrift og ansatte investeres eller forvaltes gjennom pensjonsfond for best mulig avkastning, slik at bedriften kan møte sine forpliktelser overfor nåværende og framtidige pensjonister. Ved en ytelsesbasert pensjonsordning er det bedriften, som bærer ansvaret for forvaltningen av pensjonsmidlene og som har ansvaret for at pensjonen blir på det nivået som er avtalt eller forutsatt. Ved en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning, betaler bedriften en viss prosent av lønna (eller et visst beløp) hvert år inn til de ansattes individuelle Pensjonsfond. Her er den ansatte ikke gitt noen garanti for hva pensjonsutbetalingene vil bli når de når pensjonsalder. Størrelsen på den tjenestepensjon som til slutt kommer til utbetaling, avhenger av to forhold: 1. Hvor stor premie som innbetales årlig, og 2: Hvilken avkastning den enkelte kan få på sitt personline pensjonsfond. I motsetning til ved ytelsesbasert tjenestepensjon er risiko og usikkerhet knyttet til forvaltningen av 4

5 pensjonsmidlene flyttet over fra bedriften til den enkelte. De ansatte har ingen garanti for hvor stor pensjonen blir. 6. Kan de ansatte bli pålagt egenandeler også i innskuddspensjonsordninger? Da ordningen med innskuddsbasert pensjon ble innført i 2001 ble det ikke åpnet for det. Men Finansdepartementet har nå ute til høring et lovendringsforslag som åpner for egenandeler også i innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger. Finansdepartementet skriver i brevet som følger forslaget at "Fordelingen av innskudd mellom de ansatte og arbeidsgiver vil naturlig følge av forhandlinger mellom partene i foretaket". Dette kan vanskelig forstås på annen måte enn at Finansdepartementet viser til at innføring av egenandeler i innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger er et spørsmål om forhandlinger og avtale mellom partene lokalt. MBLs pensjonsundersøkelse: En av tre bedrifter har endret pensjon siden 2001 Av Trond Idås 4. mai 2004 Hver tredje MBL-bedrift har endret pensjonsordning siden MBLs egen undersøkelse viser også at 9 av 10 NJ-medlemmer har tjenestepensjon. Dette er noen av resultatene fra de av MBL-bedriftene som har NJ-medlemmer. MBL har kartlagt hvilke bedrifter som har tjenestepensjonsordning, hvilke type ordning de hadde per (ytelse- eller innskuddsbasert ordning, se nedenfor) og hvilke endringer som er gjort etter lovendringen som åpnet for dette i bedrifter har svart. NJ har medlemmer i 130 av disse. Undersøkelsen gir svært interessante funn i forhold NJs krav ved vårens lønnsoppgjør. Vi har krevd at alle medlemmer skal ha en tjenestepensjonsordning innen utgangen av 2005, og at eventuelle endringer i pensjonsordningen skal skje etter avtale mellom partene. Hovedfunnene Nesten alle har: Undersøkelsen viser for det første at bare 8 prosent av NJs medlemmer i MBLområdet står uten tjenestepensjon (se Tabell 1 nedenfor). I 7 av 10 bedrifter er det etablert pensjonsordning. Det er først og fremst mindre bedrifter som står uten pensjonsordning. (Tabell 1 og 2). Under sterkt press: To av tre medlemmer har fortsatt ytelsesbasert tjenestepensjon (Tabell 3), men i perioden har 35 prosent av bedriftene med NJ-ansatte endret pensjonsordning (Tabell 4 og 5). Ca. 25 prosent av medlemmene er ansatt i disse bedriftene. Endringen er enten at ytelsespensjon er erstattet med innskuddspensjon, eller at nyansatte får innskuddsbasert ordning mens eksisterende arbeidsstokk beholder den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Forskjellen på ytelse og innskudd Hovedforskjellen på en ytelsesbasert og en innskuddsbasert pensjonsordning er at mens bedriften garanterer et visst nivå pensjonen ved ytelsesbaserte ordninger (for eksempel 66 prosent av lønn), innebærer en innskuddsbasert ordning at bedriften skyter inn en prosentdel av lønna i et personlig pensjonsfond for den ansatte. Størrelsen på innskuddet og avkastningen på fondet vil være avgjørende for pensjonsutbetalingen. Risikoen er dermed flyttet fra bedrift til arbeidstaker. NJ har ikke fremmet krav om at den ene eller andre pensjonsordningen skal velges. Det overlates til partene i den enkelte bedrift. Tallmaterialet NJ har bearbeidet MBLs tallmateriale for å få fram resultatene for bedriftene hvor NJ har medlemmer. Det er totalt 183 bedrifter som har svart MBL. NJ har medlemmer i 130 av disse. Totalt representerer undersøkelsen ca av NJs medlemmer i MBL-bedriftene. NJ har ca medlemmer i MBLområdet. I tabellene nedenfor tas det forbehold om feil i tallmaterialet vi har mottatt fra MBL. 5

6 Tabell 1: NJ-medlemmer med tjenestepensjon Antall NJmedlemmer % Medlemmer med pensjonsordning Medlemmer uten pensjonsordning Medlemmer med i undersøkelsen Tabell 2: Bedrifter med NJ-medlemmer som har tjenestepensjon Antall bedrifter % Bedrifter med pensjonsordning Bedrifter uten pensjonsordning Bedrifter med i undersøkelsen Tabell 3: NJ-medlemmer etter type pensjonsordning Antall NJmedlemmer % Medlemmer med ytelsesordning Medlemmer med innskuddsordning Medlemmer i bedrifter med begge ordninger (Ytelsesordning fases ut) Medlemmer med tjenestepensjon

7 Tabell 4: Bedrifter med NJ-medlemmer etter type pensjonsordning Antall bedrifter % Bedrifter med ytelsesordning Bedrifter med innskuddsordning Bedrifter med begge ordninger (ytelsesordning fases ut) Bedrifter med tjenestepensjon Tabell 5: Bedrifter som har endret pensjonsordning siden 2001 Antall bedrifter % Endret fra ytelse- til innskuddsordning Ytelsesordningen er lukket. Nyansatte får innskuddsordning Ytelsesordningen er opprettholdt Bedrifter med tjenestepensjon i

8 Midlertidig ansatte - NJ krever bedring for løshundene? Flere faste jobber Kampen om jobbene har blitt beinhard. Nesten halvparten av journalistene under 30 år er uten fast jobb. Mangelen på trygghet og forutsigbarhet sliter på disse arbeidstakerne og på redaksjonene. Et utvalg (Arbeidslivslovutvalget) har lagt frem forslag om endring av arbeidsmiljøloven som vil åpne for enda færre fast ansatte og flere midlertidige. Dette er en utvikling NJ og andre organisasjoner kjemper imot. NJ krever begrenset bruk av midlertidig ansatte. Dersom bedriften trenger ansatte til å fylle permanente oppgaver skal disse få fast jobb. NJ krever at arbeidsgiverne påtar seg ansvaret for de ansatte ved å gi dem trygghet og forutsigbarhet. Likebehandling I mange tilfeller får de midlertidig ansatte dårligere lønn og ytelser enn de fast ansatte. Dette er grovt urettferdig og i strid med et EU-direktiv som Norge har akseptert. NJ krever likebehandling mellom faste og midlertidig ansatte. Alle journalister skal behandles likt i spørsmål om lønn og arbeidsforhold. Det skal ikke lønne seg for bedriften å bruke løst tilknyttede medarbeidere. Alle er tjent med en stabil og lojal stab med journalister. I tariffoppgjøret i NRK fikk NJ medhold i at gruppene skal behandles likt. Derfor er det ingen grunn til at arbeidsgiverne i aviser, ukepresse og digitale medier skal stritte imot. 8

9 Fra Midlertidiges rettigheter: Kamp mot usikkerheten Av Elin Floberghagen 10. mai 2004 Nesten halvparten av NJs medlemmer under 30 år har ikke fast jobb. Ofte går de for lut og kaldt vann. NJ går derfor tungt inn med krav for å sikre vikarenes rettigheter i årets oppgjør. Kampen om de faste jobbene er beinhard. Når så mange av NJs medlemmer er vikarer og midlertidig ansatt, er det desto viktigere for oss å sikre deres rettigheter. Derfor står kravet om likebehandling mellom faste og midlertidige sentralt i årets krav fra NJ. Likebehandling betyr at man ikke kan gjøre forskjell på vikarer og fast ansattes lønns- og arbeidsforhold. Et EU-direktiv fra 1999 har slått fast dette prinsippet, og norske myndigheter har forutsatt at dette skal løses mellom partene i arbeidslivet. Derfor ligger alt til rette for at kravet skal gå igjennom. Løsning i NRK Tariffoppgjøret i NRK viste at kravet er velbegrunnet. Der kom vi i land med en løsning som sikrer likebehandling, og som også sikrer oss forhandlingsrett for de med kortere vikariater kalt tilkallingsvikarer. Fra nå av er alle typer ansatte omfattet av Journalistavtalen. Det betyr at de skal inn på samme lønnssystem, at de skal ha de samme rettighetene som faste har, både i forhold til ulempetillegg, arbeidstid, skjerming, overtid osv. NRK er trolig den største enkeltbrukeren korttidsansatte journalister, og derfor er det svært viktig for NJ å ha fått gjennomslag for prinsippet. Mye tyder på at arbeidsgiverne i NRK og MBL har hatt kontakt med hverandre i disse spørsmålene, og nå bør et viktig skritt videre være tatt for å komme til enighet i meklingen med MBL. Flest fast ansatte NJ mener at det er et svakhetstegn hos mange redaksjoner at så mange journalister er midlertidig ansatt. Derfor går vi også inn med krav som skal sikre at faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen. Vi ønsker å sikre at det kun unntaksvis skal være lov å ansette folk for kortere perioder. I hovedsak krever vi at det kun skal være lov når man er vikar for en navngitt person, når en midlertidig trengs for å utføre arbeid som ikke er en del av redaksjonens normale drift, og når studenter og andre er ute i praksis i redaksjonene. Alt annet behov for arbeidskraft skal gi faste jobber. Skremmende utsikter NJs landsmøte har bestemt at kampen om jobbene er jobb nummer 1 for organisasjonen. Det betyr ikke bare kamp mot nedbemanning, men også kamp om de faste jobbene. At journalistene skal ha trygghet nok til å utføre en god jobb, og ikke bruke energien på å frykte arbeidsledigheten neste måned. Slik sett er det ikke gode nyheter når Arbeidslivslovutvalget (ALLU) legger frem forslag til lovendring som vil gjøre det enklere for arbeidsgiver å ansette folk midlertidig. Og derfor blir det enda viktigere for Norsk Journalistlag å få gjennomslag for kravene som reduserer bruken av midlertidige, snarere enn å øke den. 9

10 Lavtlønnskravet Fakta: NJ krever inntil kroner i ekstra tillegg til journalistene med et personlig tillegg under kroner Kravet tilgodeser 479 medlemmer, dvs. 13 prosent av medlemmene Disse journalistene har i snitt over 14 års ansiennitet Disse journalistene har i snitt en årslønn på under Disse journalistene har lavere lønn enn en industriarbeider i snitt De yngste journalistene har ned mot kroner i årslønn Det finnes lavtlønnede journalister! Journalister er på jobb døgnet rundt. En journalist tar aldri helt fri. Journalister har ofte lengre utdanning uten å få ekstra lønn for det. Journalistenes minstelønnsstige gir liten lønn. På toppen skal vi ha et personlig tillegg. Men vi aksepterer ikke at dette tillegget i praksis er lik 0! Minstelønnsstigen skal være fleksibel i forhold til bedriftenes økonomiske situasjon. Mange arbeidsgivere gir lite igjen for fleksibiliteten. De gir nesten ikke noe ekstra - noen gang. Mange tror at journalister er høytlønnede. Noen er det. Mange er det ikke. Journalister som er lavtlønnede fortjener et ekstra tillegg. Lavtlønnskrav blant journalister er ikke noe annet enn lavtlønnskrav i andre yrkesgrupper. Det viktigste lønnskravet en fagforening kan ha, er å heve de med dårligst lønn. Noen arbeidsgivere spekulerer i dårlig lønn. Journalister spekulerer mest på hvordan de kan gjøre jobben bedre. Journalister skal også betale husleie og barnehageplass. Journalister gjør ikke en dårligere jobb fordi om de har dårlige betingelser. Navnet deres er knyttet sterkt opp til jobben de gjør. Norsk Journalistlag arbeider mot dårlige betingelser. 10

11 Fra : Verst hos MBL-lederen: NJ-krav om ekstra tillegg til de dårligst betalte Av Frode Eriksen 6. mai NJ-medlemmer i MBL-området har under kr i personlig tillegg, og en snittlønn på under kroner. NJ krever en lønnsjustering på inntil kroner for disse 13 prosentene av medlemmene. Flest er det hos MBL-leder Olav Terje Bergo. NJs lønnsstatistikk er en kraftig vekker for folk som tror at alle journalister har Akersgata-lønn. De 479 vi ønsker å nå gjennom dette kravet er lysende eksempler på dette. Selv med en gjennomsnittlig ansiennitet på over 14 år, utgjør gjennomsnittlig fastlønn under kroner. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er til sammenligning ca kroner. Kravet innebærer at alle med mindre enn kroner i personlig tillegg, løftes med inntil kroner. I praksis vil det si at medlemmer med for eksempel kroner i personlig tillegg får 5 000, mens medlemmer med eller mindre får kroner. 163 medlemmer ligger i sjiktet mellom kroner. 295 medlemmer ligger under kroner, og får økt tilegget med dersom kravet blir innfridd. Verst hos MBL-lederen I 22 MBL-bedrifter har samtlige medlemmer under kroner ( se egen sak ). Flest er det i MBLleder Olav Terje Bergos avis: 40 av 45 NJ ere i Bergensavisa har under i personlig tillegg. På andreplass følger Telemarksavisa med 24 medlemmer. Også dette en A-presse-avis. 22 medlemmer innenfor EA (lokalfjernsyn) har på samme måte personlige tillegg under , fra to medlemmer som har 0 til medlemmer som ligger oppunder taket på av disse vil med NJs krav få maksimalt tillegg på på det personlige tillegget. NJs medlemmer med personlig tillegg under kr: Lengde ansiennitet Antall medlemmer Gj. snitt minstelønn Gj. snitt personlig tilegg Fastlønn 0-9 år kr kr år kr kr år kr kr

12 Bedriftseksempler: Bedrift Ant. NJ-medl Ant. under Gj. snitt Ansiennitet* Gj. snitt pers. tillegg* Gj. snitt Fastlønn* Bergensavisen , kr kr Porsgrunns Dagblad , kr kr Sunnhordland , kr kr Vest-Telemark Blad 7 6 8, kr kr Østlendingen kr kr *= Beregnet for gruppen med personlig tillegg under kr 22 MBL-bedrifter har alle under kr Av Frode Eriksen 6. mai 2004 I 22 MBL-bedrifter ligger alle NJs medlemmer under kroner i personlig tillegg. Bedrift NJ-medl. under kr i pers. till. NJ-medl. totalt i bedriften Prosent av ant. medl. under kr i pers. till. Agder (Flekkefjords Tidende) Agderposten Akershus Amtstidende Andøyposten Arbeidets Rett Askøyværingen Aura Avis Aust Agder Blad Avisenes nyhetsbyrå Bergensavisen Bladet Vesterålen Brønnøysunds Avis Bygdanytt Dagen Demokraten Driva Eidsvold Blad/Ullensaker Blad Fanaposten Farsunds Avis Finnmark Dagblad Finnmarken Firda Firdaposten Fosna-Folket Fremover Grimstad Adressetidende Hadeland

13 Hamar Arbeiderblad Hamar Dagblad Haramsnytt Hardanger Folkeblad Harstad Tidende Helgeland Arbeiderblad Helgelands Blad Hordaland Indre Akershus Blad Innherreds Folkeblad og Verdalingen Jarlsberg Kragerø Blad Vestmar Kvinnheringen Levanger-Avisa Lindesnes Lofotposten Lofot-Tidende Laagendalsposten Malvik-Bladet Moss Avis Moss Dagblad Namdals-Avisa Nordhordland Nye Troms Opdalingen Porsgrunns Dagblad Raumnes Ringsaker Blad Rjukan Arbeiderblad Rogalands Avis Sogn Avis Stjørdalens Blad Strilen Sunnhordland Sør-Trøndelag Sør-Varanger Avis Telemarksavisa Telen Tidens Krav Troms Folkeblad Tromsø Trønderbladet Tvedestrandsposten Valdres Varingen VestNytt Vest-Telemark Blad Vikebladet Vestposten Ytre Sogn Avis Ytringen Østlands-Posten Østlendingen

14 TV Drammen TV Haugaland TV Sør TV Telemark TV Østfold Listen er ikke komplett. Den er basert på sist tilgjengelige lønnsstatistikk. 14

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep Mediestatistikk 19.09.2012 Profil:1000 åpne hager Offset: Profil:1000 åpne hager (1 år) 400 300 200 100 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep Total 0 6 2 66 18 18 35 403 7 555 Åndalsnes Avis - Papirutgaven

Detaljer

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser 2014 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Total Adresseavisen 61 086 60 165 63 981 3 839 Aftenposten Junior 21 817 21 817 1 430 Aftenposten,

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11

1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ID-nummer Aktørnavn 1 ADRESSEAVISEN 2 AFTENPOSTEN 143 AGDER FLEKKEFJORDS TIDENDE 5 AGDERPOSTEN 6 AKERS AVIS GRORUDDALEN 7 AKERSHUS AMTSTIDENDE 10 ALTAPOSTEN 11 ANDØYPOSTEN 14 ARBEIDETS RETT 371 ARENDALS

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte

Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte Norsk presse - kontaktinfo - Folkevalgte age.starheim@stortinget.no akhtar.chaudhry@stortinget.no aksel.hagen@stortinget.no alf-egil.holmelid@stortinget.no alf.holmelid@stortinget.no anders.anundsen@stortinget.no

Detaljer

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Pr. 28.11.14 JIN Antall aviser: 156 Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk N=Nynorsk eller begge målformer (46 aviser) S=Samisk (1 avis) Kilder: MBL, NAL, Medienorge og Medietilsynet Avisnavn

Detaljer

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Pr. 28.11.14 JIN Antall aviser: 156 N=Nynorsk eller begge målformer (46 aviser) S=Samisk (1 avis) Kilder: MBL, NAL, Medienorge og Medietilsynet Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Avisnavn

Detaljer

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk

Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Pr. 28.11.14 JIN Antall aviser: 156 N=Nynorsk eller begge målformer (46 aviser) S=Samisk (1 avis) Kilder: MBL, NAL, Medienorge og Medietilsynet Aviser godkjent for statsannonsering, alfabetisk Utgiversted

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Nyhetsklipp Klappet og klart for DAB Oppland Arbeiderblad 04.04.2014 Millionsalg av nettbrett Dagens Næringsliv 24.04.2014 Tre tips til påskefotograferingen

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 06.06.2014 100 artikler

Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 06.06.2014 100 artikler Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 06.06.2014 100 artikler Nyhetsklipp Klappet og klart for DAB Oppland Arbeiderblad 04.04.2014 Millionsalg av nettbrett Dagens Næringsliv 24.04.2014 Tre tips til påskefotograferingen

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen

Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Arbeiderbevegelsens Presseforbund Til alle medlemmer og avdelinger Oslo 17-3-2015 Landsmøtet 27. 28. april 2015 på Gardermoen Vi viser til tidligere innkalling til seminar og landsmøte i Arbeiderbevegelsens

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

NOTAT. Ny lovgivning for tjenestepensjon

NOTAT. Ny lovgivning for tjenestepensjon NOTAT Til: Ledergruppa Dato: 13.9.2012 Fra: Knut Skaslien Ny lovgivning for tjenestepensjon Banklovkommisjonen har lagt frem forslag til nytt lovverk for tjenestepensjoner. Forslaget ventes å lede til

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK pensjonsveileder.indd 1 08.03.16 14.59 1 Generelt Arbeidstaker har krav på tjenestepensjonsordning Arbeidstaker har krav på at det etableres en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler Felles utredning om tjenestepensjon for Fellesforbundet og Norsk Industri - Hovedpunkter i felles forslag til endringer i dagens innskuddspensjonsregulering Vidar Nilsen Deloitte Christian Fotland Gabler

Detaljer

Privat pensjon er konkurransedyktig. Hovedfunn i analysen til Norwegian Insurance Partner (NIP)

Privat pensjon er konkurransedyktig. Hovedfunn i analysen til Norwegian Insurance Partner (NIP) Privat pensjon er konkurransedyktig Hovedfunn i analysen til Norwegian Insurance Partner (NIP) Kort om analysen Utført av pensjonsekspert i Norwegian Insurance Partner (NIP) på oppdrag fra NHO Service.

Detaljer

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Aktuelle pensjonspolitiske tema for Fagforbundet Pensjonsreformen så langt Ny uføretrygd Pensjon i privat sektor Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag Pensjonspolitisk

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Medieeierskap: Aviser

Medieeierskap: Aviser Medieeierskap: Aviser Idnr Avisnavn Eier Opplag 2014 Medieregion Utgiversted 1 ADRESSEAVISEN Polaris Media 63 981 Trøndelag Trondheim 2 AFTENPOSTEN Schibsted 221 659 Stor-Oslo Oslo 399 AFTENPOSTEN JUNIOR

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 13.09.2013 Elektronikkbransjen i media

Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 13.09.2013 Elektronikkbransjen i media Stiftelsen Elektronikkbransjen Uttak 13.09.2013 Elektronikkbransjen i media Oppsummering august 2013 Antall saker totalt: 145 Antall saker papir: 30 Antall saker nett: 115 Antall oppslag riksmedier: 11

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Vår ref. Dato. Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen)

Vår ref. Dato. Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1 cr'-3-1- (t Deres ref. 12/185 KSj Vår ref. Dato 8.5.2012 Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen) Det vises

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Mediedekning juli 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning juli 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning juli 2013 Stiftelsen Elektronikkbransjen Oppsummering juni 2013 Antall saker totalt: 161 Antall saker papir: 30 Antall saker nett: 131 Antall oppslag riksmedier: 11 Antall oppslag regional-

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Problembeskrivelse Hovedutfordringer med dagens pensjonssystem Nivå Utvikling hvor er vi på vei? 21. mai 2014 side 2 Tittel på foredrag

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Avtale om pensjonsreform

Avtale om pensjonsreform Avtale om pensjonsreform Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre (heretter kalt avtalepartene ) er enige om følgende avtale om pensjonsreform, jf. St. meld. nr. 12 (2004-2005).

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

Mediedekning juni 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning juni 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning juni 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Elektronikkbransjen i media, juni 2012 Enda mer tv-revolusjon Stavanger.. (1 likt treff) 27.06.2012 Overtar Elektronikkbransjen Aftenposten Morgen

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler Ny tjenestepensjon - en jungel? I Norge er det kommet forslag til ny tjenestepensjon for bedrifter. Forslaget kan oppfattes som en jungel det er vanskelig å finne ut av hva innebærer. Private tjenestepensjonsordninger

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger. Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo

Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger. Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo Hva strides det om hvor? Vet ikke helt ennå krav Frontfaget

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Den kostbare senioren fakta eller myte?

Den kostbare senioren fakta eller myte? Rapport 213 6 3.9.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse... 5 2. Overordnet beskrivelse av de forskjellige pensjonsordningene... 7 2.1 Ytelsesordninger... 7 2.2

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen.

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. FOTO: MATTHIAS RHOMBERG / FLICKR Sårbar pensjon Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. De fleste

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene. Fullversjon per 19.08.04. Frode Eriksen frode.eriksen@nj.no

Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene. Fullversjon per 19.08.04. Frode Eriksen frode.eriksen@nj.no Mediestreiken 2004 NJs spørreundersøkelse etter MBL-oppgjørene Fullversjon per 19.08.04 Frode Eriksen frode.eriksen@nj.no God streik ga for lite på pensjon NJs medlemmer og tillitsvalgte støttet kravene,

Detaljer

Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger

Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger Andeler av arbeidstakere i privat sektor dekket av ulike kombinasjoner av AFP og tjenestepensjon Andeler av

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Mediaseminar i regi av A-pressen ASA Christiania Markets. Oslo, 4. april 2000 Alf Hildrum

Mediaseminar i regi av A-pressen ASA Christiania Markets. Oslo, 4. april 2000 Alf Hildrum Mediaseminar i regi av ASA Oslo, Alf Hildrum Viktigste strategiske hendelser 1999 kjøper og etablerer flere mindre aviser; Øyene, Halden Dagblad, Jarlsberg og Porsgrunn DB etablerer avistrykkeri i Ekaterinburg

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det?

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? Notat 7:2012 Stein Stugu Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? 1 Hvorfor dette notatet? 2 Tjenestepensjonsordninger i privat sektor NOTAT 7:2012 NYE FORSLAG TIL TJENESTEPENSJON 2 2.1

Detaljer

Utvikling i medieomtale for Forskningsdagene per år Antall oppslag per år

Utvikling i medieomtale for Forskningsdagene per år Antall oppslag per år Medieanalyse Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norges Forskningsråd har InterMedium foretatt en analyse av Forskningsdagenes medieomtale i papir-, nett- og etermedier. Analysen tar utgangspunkt i Norges

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/2315 fm gk Vår ref.: 2005/972 MAB-M2 JOAA 544.0 Saksbeh.: Dato: 19. september 2005 Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Opoints trykte medier (Norge)

Opoints trykte medier (Norge) Opoints trykte medier (Norge) 15. juli 2015 A-magasinet Adresseavisa Advokatbladet Aftenposten Morgen Agder Flekkefjords Tidende Agderposten Akers Avis Groruddalen Akershus Amtstidende Allers Allers Bilag

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer