NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 33 SYKEHUSSTATISTIKK 968 HOSPITAL STATISTICS 968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90

3 FORORD I denne publikasjonen legger ByrAet fram statistikken over sykehusenes kapasitet, belegg, personale m.v. i 968. Statistikken er utarbeidd pa sae nate sam for 967. Statistikken over de psykiatriske sykehus og sykehjem er tatt inn i publikasjonen Psykiatriske sykehus. Fullmektig Sigrid Birknes har statt for utarbeidingen av statistikken. Statistisk SentralbyrA, Oslo, 9. januar 970 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

4 PREFACE This publication contains data on capacity, in-patients and personnel etc. in somatic hospitals in 968. The statistics appear in the same form as for 967. Statistics on hospitals and nursing homes for mental diseases are published in the publication Mental Hospitals. This volume has been prepared by Miss Sigrid Birknes. Central Bureau of Statistics, Oslo, 9 January 970 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

5 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner pa engelsk O OOO O 8 Tabellregister is, 0 Vedlegg. Tidligere utkommet OO Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyri siden. januar Utkommet i serien Statistisk Sentralbyris HandbOker (SSW.. 3 Standardtegn - Null

6 CONTENTS Page Principles and definitions 8 Index of tables 0 Appendices. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Issued in the series Statistisk Sentralbyras HandbOker (SSH) 3 Explanation of Symbols - Nil

7 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER ByrAets sykehusstatistikk bygger pa Arsoppgaver fra de alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer, tuberkuloseanstalter og andre spesialsykehus (unntatt psykiatriske sykehus), fodselsklinikker og fodehjem. Oppgavene omfatter ogsa sykestuer og/eller fodehjem ved vanlige alders- og pleiehj em. Opplysninger am tallet pa sykesenger, inn- og utskrivninger og kurdager er gitt for hvert enkelt sykehus etter fylke i tabell. Tilsvarende opplysninger for de enkelte tuberkuloseanstalter er gitt i tabell 2. pa grunnlag av kurdager i alt i Aret er det dessuten bade i tabell og 2 regnet ut gjennomsnittlig pasientbelegg pr. dag. For de enkelte sykehus m.v. er det gitt opplysning QM eierforhold, med fordeling pa stat, fylke/kommune og private. Opplysningene om eierforholdet er i tabell 3 kombinert med sykehustype, med en hovedgruppering pa alminnelige sykehus m.v., tuberkuloseanstalter, andre spesialsykehus, sykehus for langvarig behandling av kroppssyke og fodselsklinikker. Sykehus som har spesialavdelinger, skal gi smrskilte oppgaver over tallet pa senger og pasienter ved hver avdeling. Enkelte av sykehusene med spesialavdelinger har imidlertid ikke kunnet gi tilstrekkelige spesifikasjoner. Disse sykehusene er derfor i tabellene 4-6 blitt plassert i gruppen "Blandet belegg", dvs. sammen med vanlige sykehus sam ikke har spesialavdelinger. En fylkesvis oversikt over personalet i alt 3/2 968 ved sykehusene er satt opp i tabell 7. I tabell 8 er vist fordelingen av leger, sykepleiere, hjelpepleiere og samaritter i hoved- og bistilling ved de ulike typer av sykehus.

8 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics on hospitals are based on annual reports from general hospitals, clinics and cottage hospitals, establishments for tuberculosis and other special diseases (except mental hospitals), and from maternity clinics and maternity homes. Data regarding number of beds, admissions, discharges and patient days are given for each hospital by county in table. Corresponding data on hospital establishments for tuberculosis are shown in table 2. In addition to patient days, the average number of in-patients has been calculated. Information on ownership (Central Government, Local Government or Private) is given for each hospital. A distribution of different types of hospitals by ownership is given in table 3. Hospitals with departments for special diseases are requested to furnish separate data on beds and patients for each department. Some of these hospitals, however, have not been able to supply specified data and have therefore been classified as "Not specialized" in the tables 4-6. Data on personnel in somatic hospitals by county are given in table 7. A distribution of physicians and nursing personnel by type of hospital is shown in table 8.

9 9 T ABELLER TABLES

10 0 TABELLREGISTER Side. Sykesenger og belegg pa sykehus m.v. 2. Sykesenger og belegg pa sanatorier og tuberkulosehjem 5 3. Sykehus m.v. etter eierforhold og type 6 4. Sykesenger pa sykehus m.v. etter type og avdeling 8 5. Pasienter pa sykehus m.v. etter avdeling 9 6. Sykesenger pa sykehus m.v. etter fylke og avdeling Personalet ved sykehus m.v. etter fylke Personalet ved sykehus m.v. etter sykehustype 24 INDEX OF TABLES Page. Beds and patient population in somatic hospitals 2. Beds and patient population in sanatoria and nursing homes for tuberculosis 5 3. Somatic hospitals by ownership and type 6 4. Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department 8 5. Patients in somatic hospitals by type of department 9 6. Beds in somatic hospitals by county and type of department Personnel in somatic hospitals, by county Personnel in somatic hospitals, by type of hospital 24

11 Tabell. Sykesenger og belegg pa sykehus m.v. Beds and patient population in somatic hospitals Sykehus Hospital Sentralsykehuset for Ostfold, Fredrikstad St. Josephs hospital, Fredrikstad Betesda sykehus, Fredrikstad Moss sykehus, Moss Halden sykehus, Halden St. Josephs hospital, Halden Sarpsborg sykehus, Sarpsborg Askim sykehus, Askim Ostfold sanitetsforeningers behandlingshjem for cerebral parese, "Furutue, Fredrikstad Edwin Ruuds hospital, Mysen Sarpsborg pleiehjem, Sarpsborg Sykestuer og fodehjem I alt i Ostfold Gjennom- Kursnittlig dager daglig i alt belegg iaret Average days, number total of inatients Sykesenger 3/2 968 Number of beds Inn- Tilfelle legg- beinger handlet Ad- Cases missions treated Utskrivinger Discharges Lev- DOde ende By Alive death Sentralsykehuset i Akershus, Nordbyhagen p a Bmrum komm. sykehus, Sandvika Stensby sjukehus, Minnesund LillestrOm sykehus, LillestrOm Sunnas sykehus, Nesodden Martina Hansens hospital, Sandvika Statens sykehus for epileptikere,sandvika Valstadbraten behandlingshjem for cerebral parese, StrOmmen Gilinskys etterbehandlingshjem for barn, Strommen Sykestuer og fodehjem I alt i Akershus Rikshospitalet, Oslo Ulleval sykehus med biavdelinger, Oslo. Aker sykehus, Oslo Vor Frue hospital, Oslo ROde Kors' klinikk, Oslo Diakonissehusets sykehus,lovisenberg,oslo Oslo Sanitetsforenings revmatismesykehus, Oslo Wergelandsveiens klinikk, Oslo Betanien hospital, Oslo MenighetssOsterhjemmets klinikk, Oslo Sophies Minde, ortopedisk hospital, Oslo Det Norske Diakonhjem, Oslo Det Norske Radiumhospital, Oslo Kronprinsesse Marthas institutt, Oslo. Ullern sykehjem, Oslo Det Norske hjem for sukkersyke barn, Oslo TOyen sykehjem, Oslo Adamstuen sykehjem, Oslo Solvang sykehjem, Oslo Berg gard, sentralinstitutt for cerebral parese (behandlingsavdelingen), Oslo. I alt i Oslo Fylkessykehuset i Elverum Fylkessykehuset i Hamar St. Torfinns Oyenklinikk, Hamar ROde Kors' klinikk, Hamar Fylkessykehuset i Kongsvinger Stange sykehus, Stange Ringsaker komm. sykehus, Moelv Fylkessykehuset pa Tynset Sor-Odal Revmatismesykehus, Skarnes Ostlandske vanforehjem, behandlingsavdelingen, Hamar ' ,

12 Tabell (forts.). Sykesenger og belegg pg sykehus m.v. Beds and patient population in somatic hospitals Sykehus ROde Kors' sykestue, Kongsvinger Hamar sanitetsforenings behandlingshjem for cerebral parese, Hamar Sykestuer og fodehjem I alt i Hedmark Sykesenger 3/ Inn- Tilfelle Utskrivinger legg- be- Lev- DOde inger handlet ende Kur- Gjennomdager snittlig i alt daglig i gret belegg Lillehammer fylkessykehus, Lillehammer GjOvik fylkessykehus, GjOvik Rode Kors' klinikk, Lillehammer Rode Kors' sykehus, Follebu Lillehammer sanitetsforenings revmatikerinstitutt, Lillehammer Sykestuer og fodehjem I alt i Oppland Drammen sykehus, Drammen St. Josephs hospital, Drammen Kongsberg sykehus, Kongsberg Furulund sykehjem, Kongsberg Danske ROde Kors' astmasanatorium for barn, Kongsberg Geilomo barnesykehus (astma), Geilo Fru Ramstads barnesykehus, Hokksund Tomtebo, N.R.K.'s behandlingshjem for astmatiske barn, Hokksund Ringerike fylkessykehus, HOnefoss Blentenborg cerebral paresehjem, Konnerud Sykestuer og fodehjem alt i Buskerud Vestfold sentralsykehus, TOnsberg Horten sykehus, Horten Larvik sykehus, Larvik Sandefjord sykehus, Sandefjord Furubakken sykehus, Larvik St. Olavs klinikk, TOnsberg Kysthospitalet ved Stavern Marie Treschows Minde, N. Nes pr.tonsberg NOtterOy sanitetsforenings sykehjem for vanfore, Ostegaard... Sykestuer og fodehjem I alt i Vestfold Telemark sentralsjukehus, Skien Betanien hospital, Skien Porsgrunn Lutherske sykehus, Porsgrunn St. Josephs hospital, Porsgrunn Kroger(/' sykehus, Krager0... Notodden sykehus, Notodden Rjukan sykehus, Rjukan Brevik syke- og pleiehjem, Brevik Sykestuer og fodehjem I alt i Telemark Aust-Agder sentralsjukehus, Arendal 666 St. Franciscus hospital, Arendal... Tvedestrand komm. sykehus, Tvedestrand Egra helseheim,-grimstad..... Lillesand sykehjem, Lillesand Furukollen sanatorium, Arendal Sykestuer og fodehjem... I alt i Aust-Agder... Sentralsykehuset i Kristiansand Flekkefjord sykehus, Flekkefjord Farsund sykehus, Farsund Mandal sykehus, Mandal Kristiansand sanitetsforenings sykehjem, "Solvang", Kristiansand... SOrlandets revmatismesykehus,kristiansand I I

13 Tabell (forts.). Sykesenger og belegg pa sykehus m.v. Beds and patient population in somatic hospitals Sykehus Sohogda helseheim, Mandal Kongsgardheimen vanforehjem (behandl.avd Kristiansand Toppenhaug behandlingshjem for cerebral parese, VAgsbygd Kristiansand alders- og sykehjen, Kristiansand Sykestuer og fodehjem Sykesenger 3/2 968 I alt i Vest-Agder Inn- Tilfelle Utskrivinger legg- be- Lev- DOde inger handlet ende Kur- Gjennomdager snittlig i alt daglig i aret belegg Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Rogaland sykehus, Stavanger 270 Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Stavanger sykehus, Stavanger 344 Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Sandnes sykehus, Sandnes 85 Haugesund sykehus, Haugesund 202 St. Franciskus hospital, Stavanger 76 Stavanger sanitetsforenings klinikk, Stavanger 36 St. Franciskus hospital, Haugesund 30 Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus, Haugesund 20 Sauda sykehus, Sauda 48 Interkommunal sjukeheim, Hillevag 4 Cerebral paresehjemmet "Osterlide", Stavanger 4 Ovregatens sykehjem, Haugesund 4 Bergjeland sykehjem, Stavanger 50 Rogaland vanforeheims behandlingsavdeling, Stavanger 32 Valand sykehjem, Stavanger 9 Sykestuer og fodehjem 58 I alt i Rogaland Fylkessjukehuset i Odda 00 Fylkessjukehuset pa Stord 69 Fylkessjukehuset pa Voss 35 Hatlestad revmatismesykehus, Kalandseidet 74 Laksevag sanitetsforenings sykehus, Laksevag 66 Kysthospitalet i Hagavik, Hagavik 0 Sykestuer og fodehjem 87 I alt i Hordaland Haukeland sykehus, Bergen 079 Sykehuset "Florida", Bergen 50 Betanien hospital, Bergen 62 Diakonissehjemmets klinikk, Bergen 04 Bergens sanitetsforenings behandlingshjem for barn med cerebral parese, Bergen. 22 Pleiestiftelsen for spedalske, Bergen Bergens kommunale pleiehjem, Bergen 322 Sandviken pleiehjem, Bergen 38 Bergens Indremisjons gamle- og pleiehjem, Bergen 28 "Fredheim" pleiehjem, Bergen 3 Domkirkehjemmet, Bergen 29 Diakonissenes pleiehjem, Bergen 24 Korskirkehjemmet, Bergen 58 I alt i Bergen Fylkessykehuset i Flor0 0 Fylkessjukehuset i Lardal 50 Fylkessjukehuset i HOyanger 60 Nordfjord sjukehus, Nordfiordeid 64 Lavik helseheim, Lavik 3 Sykestuer og fodehjem 94 I alt i Sogn og Fjordane

14 Tabell (forts.). Sykesenger og belegg pa sykehus m.v. Beds and patient population in somatic hospitals Sykehus Sykesenger 3/2 968 Fylkessjukehuset i Kristiansund Fylkessjukehuset i Alesund Fylkessjukehuset i Volda 2 Fylkessjukehuset i Molde Olafsminde sjukehus, Langevag 70 Sykeklinikken "Stella Mans", Kristiansund 3 Sosialmedisinsk avdeling for MOre og Romsdal, Reknes 35 Vonheim helseheim, Tingvoll 3 Volda pleieheim, Volda 6 Haug behandlingshjem for cerebral parese, Skuggen, Alesund 5 Molde sykehjem, Molde 2 Sykestuer og fodehjem 8 I alt i MOre og Romsdal 274 Sentralsykehuset i Trondheim Kalvskinnet sykehus, Trondheim 07 St. Elisabeths hospital, Trondheim 2 Rode Kors' klinikk, Trondheim 4 3 Tyholt sykehus, Trondheim 60 E.C. Dahls stiftelse, Trondheim 57 3 Orkdal sanitetsforenings sjukehus, Orkanger 43 3 Strinda sykehus, Trondheim 78 ROros sykehus, ROros 40 Afjord helsehus, A i Afjord 30 Trondsletten cerebral pareseinstitutt, Trondheim Sykestuer og fodehjem I alt i Sr-TrOndelag Innherred sykehus, Levanger 27 6 Namdal sykehus, Namsos Innherred sykeheim, Verdal 45 St. Eystein sykehjem, Levanger 23 Sykestuer og fodehjem 30 alt i Nord-Trondelag SandnessjOen sykehus, SandnessjOen Gravdal sykehus, Gravdal Stokmarknes sykehjem, Stokmarknes BodO sykehus, Bode Narvik sykehus, Narvik Vefsn sykehus, MosjOen Rana sykehus, Mo i Rana Vefsn pleiehjem, (tidl. tuberkulosesanatorium), MosjOen Sykestuer og fodehjem alt i Nordland Sentralsykehuset i Troms Harstad sykehus, Harstad 52 4 Sykestuer og fodehjem 80 2 I alt i Troms Vard0 sykehus, Vard0 60 VaGs0 sykehus, Vads0 36 Hammerfest sykehus, Hammerfest 90 4 Kirkenes sykehus, Kirkenes 05 2 Sykestuer og fodehjem I alt i Finnmark Inn- Tilfelle legg- beinger handlet 26 Utskrivinger Levende DOde Kur- Gjennomdager snittlig i alt daglig i aret bele ' ' _ alt Total

15 Tabell 2. Sykesenger og belegg pa sanatorier og tuberkulosehjem Beds and patient population in sanatoria and nursing homes for tuberculosis Anstalt Institution 5 Utskrivinger Gjennom- Syke- Discharges Kurdager snittlig senger Tilfelle i alt daglig 3/2 Innlegginger behandlet i aret belegg 968 Ad- Cases Levende DOde Patient Average Number By missions treated Alive days, number of death total of beds in- atients Glittre sanatorium, Hakadal Vardasen sykehus, Asker Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen Mesnalien kursted, Mesnali Granheim/Kornhaug sanatorium, Follebu Statens tuberkulosesykehus, Troms0 Sanatorier i alt Sanatoria, total ' Hogli sykehus for tuberkulose, Mysen Nordstrand helseheim, Oslo Rove sanatorium, Holmestrand BjOrkeli sjukehus, Voss Tuberkulosehjem i alt Nursing homes, total I alt Total

16 6 Tabell 3. Sykehus m.v. etter eierforhold og type Sykesenger 3 2 Bede 3/2 968 I anstalter drevet av In establishments run by Anstalter Establishments Drevet av Run by Type Fylket, I alt Staten Total Central kammuner Private Govern- Local Government Private ment I alt Staten Fylket, kommuner Total Central Private Local Govern- Government Private ment Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer Universitetsklinikker 4 Minst 3-delte sykehus 57 Blandede og 2-delte sykehus 8 Sykestuer 02 Klinikker for priv. innl. leger 2 I alt ) Tuberkuloseanstalter Tuberkulosesanatorier 6 Tuberkulosehjem 4 I alt Andre spesialsykehus Kreftsykehus Revmatismesykehus... 6 Ortopediske sykehus 4 Epileptikersykehus - Ortopedi-tuberkulosesykehus 2 Attforings- og opptreningssykehus 4 Spedalskesykehus I alt Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Sykehus for vanfore 3 Sykehus for cerebral parese 0 Sykehus for astma 3 Sykehus for diabetikere Sykehj em, avlastningssykehus, sykehus for pleie av gamle 42 I alt FOdselsklinikker og fodehjem I alt pa ikke psykiatriske anstalter N o t e: ) Av dette Haukeland sykehus, drevet av staten, fylket og kommunen

17 7 Somatic hospitals by ownership and type Innagte pasienter Kurdager ( 000) Patients admitted Patient days ( 000) I anstalter drevet av In establishments run by I alt Staten Total Central Government Fylket, kammuner Local Government Private Private I alt Total I anstalter drevet av In establishments run by Staten Central Government 643 Fylket, kommuner Local Government Private Private , Type of hospital General hospitals, cottage hospitals University(teaching)hospitals Other larger hospitals Mixed and small hospitals Cottage hospitals Clinics for private physicians Total Hospital establishments for tbc. Hospitals Nursing homes Total Other hospitals for special diseases Cancer hospital Rheumatic hospitals Orthopedic hospitals Hospitals for epileptics Orthopedics-tubercul. hospitals Rehabilitation hospitals Hospital for leprous Total Hospitals for chronic sick Hospitals for crippled Hospitals for cerebral paresis Hospitals for asthmatics Hospitals for diabetics Others Total - Maternity clinics and maternity homes Total in somatic hospitals Note: ) Of which run jointly by Central and Local Government.

18 8 Tabell 4. Sykesenger pa sykehus m.v. etter type og avdeling. 3/2 968 Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department. 3/2 968 Alm. S kehus s kestuer o fodeh'eml) Tuberku- Sykehus Andre Kli- Selv- lose- for lang- Syke- Bland- nik- sten- anstal- spesial- varg i besenger sykehus Uni- Minst ede ker dige ter handling Avdeling i alt Other versi- 3- og for fode- Hospital. av kroppsnumber stuer tals Type of department Total Syke- hospi,- tets- delte 2- priv. hjem estabsyke- syke- delte inn- og Zishfor Hospitals of hus hus syke- leg- kli- ments for beds special hus gende nik-, for diseases chronic leger ker 2) tbc. sick Medisin Internal medicine Epidomiske sykdommer Epidemic diseases Kirurgi Surgery Nevrokirurgi Neurosurgery Plastisk kirurgi Plastic surgery Ortopedisk kirurgi Orthopedics Kirurgisk etterbehandling Postsurgery treatment Revmatologi RheumatoZogy Tann-, munn-, kjevekirurgi Tooth, mouth and jaw surgery Psykiatri Psychiatry Nevrologi Neurology Psykiatrisk observasjon Psychiatric observation Ore-, nese-, halssykdommer Oto-rhinolaryngology Oyensykdommer Ophtalmology _ Hudsykdommer Dermatology Tuberkulose Tuberculosis Lunge sykdommer Diseases of lung Radiumbehandling Radiology _ - Kreft Cancer Barneklinikk Children's hospital wards Fodende Obstetrics Kvinnesykdommer Gynecology Kvinnesykdommer og fodende Gynecology and obstetrics Geriatri Geriatrics AttfOring, opptrening Rehabilitation _ Cerebral parese Cerebral paresis Pleie Care of chronic sick Epilepsi Epileptics Blandet belegg Non specialized wards alt Total Noter: ) Engelsk oversettelse se tabell 3. 2) De to kvinneklinikkerioslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus. Notes: ) English translation see table 3. 2) The three maternity clinics in Oslo and Bergen are included as departments under university hospitals

19 Tabell 5. Pasienter pa sykehus m.v. etter avdeling Patients in somatic hospitals by type of department Tallet Utskrivinger. PA Pasien- Inn- Tilfelle Discharges Pasien- Avdeling syke- ter leggin- behand- ter Type of department ) senger Patients ger let Levende DOde Patients 3/2 / Ad- Cases Alive By death 3/ missions treated 968 Beds 96 Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi... Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observasjon Ore -, nese-, halssykdammer Oyensykdommer Hudsykdommer Tuberkulose Lungesykdommer Radiumbehandling Kreft Barneklinikk Fodende Kvinnesykdommer.. Kvinnesykdommer og fodende Geriatri AttfOring, opptrening Cerebral parese.. Pleie Epilepsi Blandet belegg Kur- Bedager leggsi alt pro- Patient sent days, Occupancy total percentage I alt Total Note: ) English translation see table 4.

20 Avdeling Tabell 6. Sykesenger pa sykehus m.v. etter fylke og avdeling. 3/2 968 Tallet p& sykesenger i alt Total Ost- Akersnumber fold hus of beds Oslo Fylke Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austmark land rud fold mark Agder Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi.. Ortopedisk kirurgi.. Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observesjon Ore-, nese-, halssykdommer Oyensykdommer Hudsykdoramer Tuberkulose Lungesykdommer ) Radiumbehandling l Kreft Barneklinikk Fodende Kvinnesykdommer _ Kvinnesykdommer og 6 fodende Geriatri Attforing,opptrening Cerebral parese Pleie Epilepsi Blandet belegg alt N o t e: ) Plasser for radiumbehandling pa Radiumhospitalet er ikke spesifisert, men gar inn under plasser for kreft.

21 Beds in somatic hospitals by county and type of department. 3/ County Vest- Agder Rogaland Hordaland og Beren Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr- Nord- TrOnde- TrOndelag lag Troms Nordland Finnmark Type of department Internal medicine Epidemic diseases Surgery Neurosurgery Plastic surgery Orthopedics Post-surgery treatment Rheumatology Tooth, mouth and jaw surgery _ Psychiatry Neurology Psychiatric observation Oto-rhino- Zaryngology Ophtalmology Dermatology Tuberculosis Diseases of lung Radiology" Cancer Children's hospital wards Obstetrics Gynecology Gynecology and obstetrics Geriatrics Rehabilitation Cerebral paresis Care of chronic sick Epileptics Non specialized wards Total Note:) Beds for radiology at the Norwegian Radium Hospital are not specified, but are included with beds for cancer.

22 22 Tabell 7. Personalet ved sykehus m.v. etter fylke. 3/2 968 Per sonale Fylke I alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vest- Oslo fold hus mark land rud fold mark Agder Agder Leger A Offentlig godkjente sykepleiere A Hjelpepleiere utdannet ved godkjent hjelpepleierskole A B Samaritter og annen hjelp i sykepleien A B Jordmodre A Avdelingshjelp A B Fysioterapeuter A B Arbeidsterapeuter A B _ - 2 Mensendieck- A 8-7 sykegymnaster B _ Psykologer A Sosialarbeidere A Administrasjons- og kontorpersonale A Personale ved kjokken og vaskeri A Annet personale A I alt A Av dette utenlandske sykepleiere A Elever: Sykepleieelever Jordmorelever Hjelpepleieelever Andre elever A = I hovedstilling, B = I bistilling,

23 23 Personnel in somatic hospitals, by county. 3/2 968 County Sogn MOre Roga- Horda- og og SOr-Nord- Nord- Bergen land land TrOnde- TrOnde- Fjord- Roms- land lag lag ane dal Troms Finnmark PersonneZ ' Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwive s Auxiliary ward assistants Physiotherapists Occupational therapists Mensendieck physiotherapists Psychologists Social workers AdMinistrative staff Domestic staff Other personnel Total Of which foreign nurses Pupils: Pupil nurses Pupil midwives Pupil auxiliary nurses Other pupils A = Main occupation. B = Secondary occupation

24 Tabell 8. Personalet ved sykehus m.v. etter sykehustype. 3/2 968 Personnel in somatic hospitals, by type of hospital. 3/2 968 Sykehustype Type of hospital I hovedstilling Main occupation Offent- Hjelpelig pleiere Samaritgod- utdannet ter og Leger. physi_ kjente ved annen syke- godkjent hjelp cians plelere hjelpe- i syke- Qualified pleier- pleien 2 ) nurses skolel) 24 I bistilling Secondary occupation Hjepe- Offent- pleiere Samaritlig utdannet ter og god- ved annen Leger kjente godkjent hjelp syke- hjelpe- i sykepleiere pleier- pleien skole Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals, cottage hospitals Universitetskinikker 3) University (teaching) hospitals Minst 3-delte sykehus Other Larger hospitals 2 Blandede og 2-delte sykehus Mixed and small hospitals 53 Sykestuer Cottage hospitals 3 Klinikker for privat inn-. eggende leger Clinics for private physicians.. 33 I alt Total 903 Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tbc. Tuberkulosesanatorier Hospitals 2 Tuberkulosehjem Nursing homes I alt Total Andre spesialsykehus Other specialized hospitals Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke3 ) Hospitals for chronic sick3) FOdselsklinikker og fodehjem Maternity clinics and maternity homes I alt pa ikke psykiatriske anstalter Total in somatic hospitals Universitetskinikker3) Minst 3-dete sykehus Blandede og 2-delte sykehus Sykestuer Klinikker for privat ina- eggende eger Tuberkulosesanatorier og -hjem Andre spesiasykehus Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke3 Fodselsklinikker og fodehjem I alt pa ikke psykiatriske anstalter Pr. 000 sykesenger Per 000 beds N o t e : 3) Personalet ved sykehjemmene TOyen, Adamstuen og Solvang er tatt med under UllevAl sykehus med biavdeinger. Notes: ) Qualified auxiliary nursing personnel. 2) Other auxiliary nursing personnel. 3) Personnel at Toyen, Adamstuen and SoZvang is included under UZZevaZ hospital.

25 25 Vedleggl Appendix Tidligere utkommet Previously issued Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge , se C. 4, III, IV Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge NOS V, VI Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 96 NOS VI, 97 VII 3, 98 VII 58, 99 VII 08, 920 VII 38, 92 VII 52, 922 VII 88, 923 VIII 3, 924 VIII 29, 925 VIII 59, 926 VIII 8, 927 VIII 6, 928 VIII 42, 929 VIII 74, 930 IX 2, 93 IX 20, 932 IX 49, 933 IX 78, 934 IX 0, 935 IX 25, 936 IX 53 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 937 NOS IX 78, 938 IX 94, 939 X 2, 940 X 55, 94 X 97, X 60, 945 X 79, 946 X 9, 947 XI 20, 948 XI 35, 949 XI 88, 950 XI 4, 95 XI 56, 952 XI 96, 953 XI 229, 954 XI 257, 955 XI 306, 956 XI 332, 957 XII 5, 958 XII 25, 959 XII 58, 960 XII 9, 96 XII 22 Helsestatistikk Health Statistics 962 NOS XII 35, 963 XII 80, 964 XII 96, 965 XII 29, 966 XII 234, 967 XII 250 Sykehusstatistikk Hospital Statistics 965 NOS A 93, 966 A 29, 967 A.259

26

27 27 Vedlegg2 Appendix 2 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyra siden. januar 969 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 969 Rekke XII Boktrykk 969 Nr. 240 Okonamisk utsyn over aret 968 Economic Survey Sidetall 56 Pris kr. 5,00-24 Fiskeristatistikk 966 Fishery Statistics Sidetall 88. Pris kr. 8, Psykiatriske sykehus 967 Mental Hospitals Sidetall 39 Pris kr. 7, Yrkesskadetrygden Occupational Injuries Insurance Sidetall 99 Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse 967 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 45 Pris kr.7, Historisk statistikk 968 Historical Statistics Sidetall 648 Pris kr. 5, Syketrygden 966 National Health Insurance Sidetall 05 Pris kr. 9, Veterinmrstatistikk Veterinary Statistics Sidetall 27 Pris kr. 9, Skogstatistikk 967 Forestry Statistics Sidetall 7 Pris kr. 9, Samferdselsstatistikk 967 Transport and Communication Statistics Sidetall 57 Pris kr.9, Helsestatistikk 967 Health Statistics Sidetall 62 Pris kr. 8,00-25 Syketrygden 967 National Health Insurance Sidetall 06 Pris kr. 9, Statistisk arbok 969 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 4 Pris kr. 5, Utenrikshandel 968u External Trade II Sidetall 295 Pris kr., Jordbruksstatistikk 968 Agricultural Statistics Sidetall 09 Pris kr. 9, Skogbrukstelling. september 967 I Census of Forestry I Sidetall 277 Pris kr., Skogstatistikk 968 Forestry Statistics Sidetall 08 Pris kr. 9,00 Rekke A Offsettrykk 969 Nr. 258 Laks- og sjoaurefiske 967 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 30 Pris kr. 5, Sykehusstatistikk 967 Hospital Statistics Sidetall 26 Pris kr. 4, Varehandelsstatistikk 967 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 72 Pris kr. 5,00-26 Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 52 Pris kr. 5, Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og patalefritatte 966 Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall 44 Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk Universiteter og hogskoler Educational Statistics Universities Sidetall 0 Pris kr. 5, Barneomsorg 967 Child Welfare Statistics Sidetall 48 Pris kr. 4, Kriminalstatistikk Tilbakefall blant siktede i Criminal Statistics Recidivism Among Persons Charged with Crimes Sidetall 26 Pris kr. 4, Folkemengden etter alder 3.desember 967 Population by Age Sidetall 56 Pris kr. 5, Hotellstatistikk 968 Hotel Statistics Sidetall 26 Pris kr. 3, LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3.kvartal 968 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 24 Pris kr. 4, LOnnsstatistikk for sjofolk p& skip i innenriks rutefart November 968 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 22 Pris kr. 3, Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 30 Pris kr. 4,50-27 Sosialhjelpstatistikk 966 Social, Care Statistics Sidetall 58 Pris kr. 5, Bygge- og anleggsstatistikk 967 Construction Statistics Sidetall 24 Pris kr. 3, Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og patalefritatte 967 Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall 44 Pris kr. 4, LOnnsstatistikk for ansatte i jordbruket September 968 Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Emloyees in Agriculture Sidetall 22 Pris kr. 3, Arbeidsmarkedstatistikk 968 Labour Market Statistics Sidetall 68 Pris kr. 5, Utenrikshandel 968 I External Trade I Sidetall 222 Pris kr., Undervisningsstatistikk HOgre allmennskoler Educational Statistics Secondary General Schools Sidetall 42 Pris kr. 4, Veterinmrstatistikk 967 Veterinary Statistics Sidetall 66 Pris kr. 5, Kommunevalgene 967 II Municipal Elections II Sidetall 50 Pris kr. 4, ForbruksundersOkelse 967 I Survey of Consumer Expenditure I Sidetall 6 Pris kr. 6,00-28 Kriminalstatistikk Tilbakefall i blant domfelte, botlagte og patalefritatte for forbrytelser i 957 Criminal Statistics Recidivism among Persons Found Guilty of Crimes in 957 Sidetall 38 Pris kr. 4, Skogavvirking Roundwood Cut Sidetall 38 Pris kr. 4, Jaktstatistikk 968 Hunting Statistics Sidetall 40 Prig kr. 4, Sysselsatte lonnstakere etter bosted og arbeidssted 3.mars 968 Salaried Employees and Wage Earners by Residence and Place of Work Sidetall 64 Pris kr. 4,50

28 Rekke A 28 Offsettrykk 969 (forts.) Nr. 285 Sivirettsstatistikk 968 Civil Judicial Statistics Sidetall 28 Pris kr. 4, Veitrafikkulykker 968 Road Traffic Accidents Sidetall 58 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler. oktober 968 Educational Statistics Primary and Continuation Schools Sidetall 58 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler. oktober 968 Educational Statistics Vocational Schools Sidetall 68 Pris kr. 5, Byggearealstatistikk 967 Building Statistics Sidetall 64 Pris kr. 5, LOnnsstatistikk 968 Wage Statistics Sidetall 58 Pris kr. 5,00-29 Kriminalstatistikk Fanger 966 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 46 Kr. 5, Flyttestatistikk 968 Migration Statistics Sidetall 62 Pris kr. 5,Q0-293 LOnnsstatistikk for kommuhale arbeidstakere pr.. Januar 969 Salames of Local Government EMployees Sidetall 86 Pris kr. 5, Alkoholstatistikk 968 Alcohol Statistics Sidetall 32 Pris kr. 4, Finansinstitusjoner 968 Financial Institutions Sidetall 00 Pris kr. 6, Utenrikshandel External Trade Sidetall 68 Pris kr. 5, Sosiahjelpstatistikk 967 Social Care Statistics Sidetall ca. 80 Pris kr. 5, podelighetsforholdene i fylkene Mortaiity Rates in Counties Sidetall 5 Pris kr. 4, Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 968 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall 50 Pris kr. 5, ForbruksundersOkelse 967 II Survey of Consumer Expenditure II Sidetall 38 Pris kr. 5,00-30 Elektrisitetsstatistikk 968 Electricity Statistics Sidetall 43 Pris kr. 4, Laks- og sjoaurefiske 968 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 35 Pris kr. 5, Lonnsstatistikk for ansatte i. varehandel. mars 969 Wage Statistics for Ehployees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 59 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folkehogskolar. oktober 968 Educational Statistics Folk High Schools Sidetal 43 Prig kr. 4, LOnnsstatistikk for sjofolk pa skip i utenriksfart Mars 969 Wage Statistics for Seamen on Ships In Ocean Transport Sidetall 25 Pris kr. 3, Kredittmarkedstatistikk 967 Credit Market Statistics Sidetall ca. 200 Pris kr. 7, Framskriving av folkemengden til 990 Population Projection Sidetall 93 Pris kr. 5, Stortingsvalget 969 I Storting Elctions I Sidetall 85 Pris kr. 5,00 Rekke XII Boktrykk 970 Nr. 257 Okonomisk utsyn over hret 969 Economic Survey Sidetall 56 Pris kr. 5,00 Rekke A Offsettrykk 970 Nr. 309 DOds&rsaker 968 Causes of Death Sidetall 79 Pris kr. 5,00-30 Industristatistikk 968 Industrial, Statistics Sidetall 63 Pris kr. 6,00-3 Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og pitalefritatte 968 Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall 47 Pris kr. 4,50-32 Kriminastatistikk Fanger 967 Criminal StatiTtics Prisoners Sidetall 49 Pris kr. 5,00-33 Sykehusstatistikk 968 Hospital Statintics Sidetall 3 Pris kr. 4,50

29 29 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyri (ART): Nr. 26 Aktuelle skattetall 968 Ctirrents Tax Data Sidetall 40 Pris kr. 7,00-27 Inntekts- og formuesskattlegging av norske kapitalplasseringer i utlandet Income and Net Wealth Taxes of Norwegian Investment in Foreign Countries Sidetall 40 Pris kr. 7,00-28 Automasjon i statistikkproduksjonen Automation of the Production of Statistics Sidetall 30 Pris kr. 7,00-29 En analyse av industriens investeringsplaner An Analysis of the Industries Investment Plans Sidetall 25 Pris kr. 5,00-30 To artikler om norsk industri Two Articles on Norwegian Manufacturing Industries Sidetall 40 Pris kr. 7,00-3 Virkninger av skattereformen av 969 Effects of the Taxation Reform Sidetall 35 Pris kr. 7,00-32 The Stability of Input-Output Coefficients Stabilitet i krysslopskoeffisienter Sidetall 40 Pris kr. 7,00-33 Inntektsfordelingsvirkninger av skattereformen av 969 Income Distribution Effects of the Taxation Reform of 969 Sidetall 29 Pris kr. 7,00-34 Dataregistrering, dataarkiver og samfunnsforskning Data Registration, Data Banks and Social Research Sidetall 43 Pris kr. 7,00

30

31 3 Vedlegg3 Appendix 3 Utkommet i serien Statistisk Sentralbyras HfindbOker (SSH) Issued in the series Statistisk Sentranyrds HdndbOker (SSH) Nr. Regler for publikasjonenes utstyr m.v. i serien Statistisk Sentralbyrfis HfindbOker 2 Veiledning for nye assistenter 'It 3 Regler for maskinskrivning i Statistisk SentralbyrN 4 InnfOring i maskinregning. Hefte. Addisjonsmaskiner 5 InnfOring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner 6 Regler for utstyr m.v. for publikasjoner i seriene Norges offisiele statistikk (NOS) og SamfunnsOkonomiske studier (SOS) og publikasjonen Statistiske meldinger 7 Prinsipper for konstruksjon av statistiske blanketter 8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi 9 Standard for nmringsgruppering i offentlig norsk statistikk 0 Hjemmel for innkreving av oppgaver Kurs i hulkortmaskiner 2 Adresseliste over folkeregistrene 3 Standard for handelsomrader 4 InnfOring i DEUCE 5 Programmering for DEUCE. FOrste hefte 6 Alfasystemet. Et lettkodingssystem for DEUCE 7 Handbok for DEUCE-operatorer 8 Programmering for DEUCE. Annet hefte 9 Varenomenklatur for industristatistikken 20 Regler for publiseringsarbeidet m.v. i Statistisk Sentralbyrfi 2 Handbok for 40-programmerere og -operatorer 22 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger 23 Utsnitt on prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk 24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dodsfirsaker i offentlig norsk statistikk 25 Veiledning for bruken av den Okonomiske modell MODIS III 26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 27 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra ForbruksundersOkelsen 958

32 Pris kr. 4,50 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 SYKE H USSTATISTI KK 1965 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 196 JAKTSTATISTIKK HUNTING STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 196 JAKTSTATISTIKK HUNTING STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 JAKTSTATISTIKK 966 HUNTING STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96 Tidligere utkommet Jaktstatistikk 96 NOS A, 96 A 8. Forord

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598.

KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 KU LTU RSTATISTI KK 1975 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRALBUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0598.0 FORORD Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 N 109 Forsikringsselskaper 1961 Socia6s d'assurances 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

SOSIALHJELPSTATISTIKK

SOSIALHJELPSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 + SOSIALHJELPSTATISTIKK SOCIAL CARE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 0 FORORD Sosialhjelpstatistikk inneholder opplysninger

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer