NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 33 SYKEHUSSTATISTIKK 968 HOSPITAL STATISTICS 968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90

3 FORORD I denne publikasjonen legger ByrAet fram statistikken over sykehusenes kapasitet, belegg, personale m.v. i 968. Statistikken er utarbeidd pa sae nate sam for 967. Statistikken over de psykiatriske sykehus og sykehjem er tatt inn i publikasjonen Psykiatriske sykehus. Fullmektig Sigrid Birknes har statt for utarbeidingen av statistikken. Statistisk SentralbyrA, Oslo, 9. januar 970 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

4 PREFACE This publication contains data on capacity, in-patients and personnel etc. in somatic hospitals in 968. The statistics appear in the same form as for 967. Statistics on hospitals and nursing homes for mental diseases are published in the publication Mental Hospitals. This volume has been prepared by Miss Sigrid Birknes. Central Bureau of Statistics, Oslo, 9 January 970 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

5 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner pa engelsk O OOO O 8 Tabellregister is, 0 Vedlegg. Tidligere utkommet OO Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyri siden. januar Utkommet i serien Statistisk Sentralbyris HandbOker (SSW.. 3 Standardtegn - Null

6 CONTENTS Page Principles and definitions 8 Index of tables 0 Appendices. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Issued in the series Statistisk Sentralbyras HandbOker (SSH) 3 Explanation of Symbols - Nil

7 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER ByrAets sykehusstatistikk bygger pa Arsoppgaver fra de alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer, tuberkuloseanstalter og andre spesialsykehus (unntatt psykiatriske sykehus), fodselsklinikker og fodehjem. Oppgavene omfatter ogsa sykestuer og/eller fodehjem ved vanlige alders- og pleiehj em. Opplysninger am tallet pa sykesenger, inn- og utskrivninger og kurdager er gitt for hvert enkelt sykehus etter fylke i tabell. Tilsvarende opplysninger for de enkelte tuberkuloseanstalter er gitt i tabell 2. pa grunnlag av kurdager i alt i Aret er det dessuten bade i tabell og 2 regnet ut gjennomsnittlig pasientbelegg pr. dag. For de enkelte sykehus m.v. er det gitt opplysning QM eierforhold, med fordeling pa stat, fylke/kommune og private. Opplysningene om eierforholdet er i tabell 3 kombinert med sykehustype, med en hovedgruppering pa alminnelige sykehus m.v., tuberkuloseanstalter, andre spesialsykehus, sykehus for langvarig behandling av kroppssyke og fodselsklinikker. Sykehus som har spesialavdelinger, skal gi smrskilte oppgaver over tallet pa senger og pasienter ved hver avdeling. Enkelte av sykehusene med spesialavdelinger har imidlertid ikke kunnet gi tilstrekkelige spesifikasjoner. Disse sykehusene er derfor i tabellene 4-6 blitt plassert i gruppen "Blandet belegg", dvs. sammen med vanlige sykehus sam ikke har spesialavdelinger. En fylkesvis oversikt over personalet i alt 3/2 968 ved sykehusene er satt opp i tabell 7. I tabell 8 er vist fordelingen av leger, sykepleiere, hjelpepleiere og samaritter i hoved- og bistilling ved de ulike typer av sykehus.

8 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics on hospitals are based on annual reports from general hospitals, clinics and cottage hospitals, establishments for tuberculosis and other special diseases (except mental hospitals), and from maternity clinics and maternity homes. Data regarding number of beds, admissions, discharges and patient days are given for each hospital by county in table. Corresponding data on hospital establishments for tuberculosis are shown in table 2. In addition to patient days, the average number of in-patients has been calculated. Information on ownership (Central Government, Local Government or Private) is given for each hospital. A distribution of different types of hospitals by ownership is given in table 3. Hospitals with departments for special diseases are requested to furnish separate data on beds and patients for each department. Some of these hospitals, however, have not been able to supply specified data and have therefore been classified as "Not specialized" in the tables 4-6. Data on personnel in somatic hospitals by county are given in table 7. A distribution of physicians and nursing personnel by type of hospital is shown in table 8.

9 9 T ABELLER TABLES

10 0 TABELLREGISTER Side. Sykesenger og belegg pa sykehus m.v. 2. Sykesenger og belegg pa sanatorier og tuberkulosehjem 5 3. Sykehus m.v. etter eierforhold og type 6 4. Sykesenger pa sykehus m.v. etter type og avdeling 8 5. Pasienter pa sykehus m.v. etter avdeling 9 6. Sykesenger pa sykehus m.v. etter fylke og avdeling Personalet ved sykehus m.v. etter fylke Personalet ved sykehus m.v. etter sykehustype 24 INDEX OF TABLES Page. Beds and patient population in somatic hospitals 2. Beds and patient population in sanatoria and nursing homes for tuberculosis 5 3. Somatic hospitals by ownership and type 6 4. Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department 8 5. Patients in somatic hospitals by type of department 9 6. Beds in somatic hospitals by county and type of department Personnel in somatic hospitals, by county Personnel in somatic hospitals, by type of hospital 24

11 Tabell. Sykesenger og belegg pa sykehus m.v. Beds and patient population in somatic hospitals Sykehus Hospital Sentralsykehuset for Ostfold, Fredrikstad St. Josephs hospital, Fredrikstad Betesda sykehus, Fredrikstad Moss sykehus, Moss Halden sykehus, Halden St. Josephs hospital, Halden Sarpsborg sykehus, Sarpsborg Askim sykehus, Askim Ostfold sanitetsforeningers behandlingshjem for cerebral parese, "Furutue, Fredrikstad Edwin Ruuds hospital, Mysen Sarpsborg pleiehjem, Sarpsborg Sykestuer og fodehjem I alt i Ostfold Gjennom- Kursnittlig dager daglig i alt belegg iaret Average days, number total of inatients Sykesenger 3/2 968 Number of beds Inn- Tilfelle legg- beinger handlet Ad- Cases missions treated Utskrivinger Discharges Lev- DOde ende By Alive death Sentralsykehuset i Akershus, Nordbyhagen p a Bmrum komm. sykehus, Sandvika Stensby sjukehus, Minnesund LillestrOm sykehus, LillestrOm Sunnas sykehus, Nesodden Martina Hansens hospital, Sandvika Statens sykehus for epileptikere,sandvika Valstadbraten behandlingshjem for cerebral parese, StrOmmen Gilinskys etterbehandlingshjem for barn, Strommen Sykestuer og fodehjem I alt i Akershus Rikshospitalet, Oslo Ulleval sykehus med biavdelinger, Oslo. Aker sykehus, Oslo Vor Frue hospital, Oslo ROde Kors' klinikk, Oslo Diakonissehusets sykehus,lovisenberg,oslo Oslo Sanitetsforenings revmatismesykehus, Oslo Wergelandsveiens klinikk, Oslo Betanien hospital, Oslo MenighetssOsterhjemmets klinikk, Oslo Sophies Minde, ortopedisk hospital, Oslo Det Norske Diakonhjem, Oslo Det Norske Radiumhospital, Oslo Kronprinsesse Marthas institutt, Oslo. Ullern sykehjem, Oslo Det Norske hjem for sukkersyke barn, Oslo TOyen sykehjem, Oslo Adamstuen sykehjem, Oslo Solvang sykehjem, Oslo Berg gard, sentralinstitutt for cerebral parese (behandlingsavdelingen), Oslo. I alt i Oslo Fylkessykehuset i Elverum Fylkessykehuset i Hamar St. Torfinns Oyenklinikk, Hamar ROde Kors' klinikk, Hamar Fylkessykehuset i Kongsvinger Stange sykehus, Stange Ringsaker komm. sykehus, Moelv Fylkessykehuset pa Tynset Sor-Odal Revmatismesykehus, Skarnes Ostlandske vanforehjem, behandlingsavdelingen, Hamar ' ,

12 Tabell (forts.). Sykesenger og belegg pg sykehus m.v. Beds and patient population in somatic hospitals Sykehus ROde Kors' sykestue, Kongsvinger Hamar sanitetsforenings behandlingshjem for cerebral parese, Hamar Sykestuer og fodehjem I alt i Hedmark Sykesenger 3/ Inn- Tilfelle Utskrivinger legg- be- Lev- DOde inger handlet ende Kur- Gjennomdager snittlig i alt daglig i gret belegg Lillehammer fylkessykehus, Lillehammer GjOvik fylkessykehus, GjOvik Rode Kors' klinikk, Lillehammer Rode Kors' sykehus, Follebu Lillehammer sanitetsforenings revmatikerinstitutt, Lillehammer Sykestuer og fodehjem I alt i Oppland Drammen sykehus, Drammen St. Josephs hospital, Drammen Kongsberg sykehus, Kongsberg Furulund sykehjem, Kongsberg Danske ROde Kors' astmasanatorium for barn, Kongsberg Geilomo barnesykehus (astma), Geilo Fru Ramstads barnesykehus, Hokksund Tomtebo, N.R.K.'s behandlingshjem for astmatiske barn, Hokksund Ringerike fylkessykehus, HOnefoss Blentenborg cerebral paresehjem, Konnerud Sykestuer og fodehjem alt i Buskerud Vestfold sentralsykehus, TOnsberg Horten sykehus, Horten Larvik sykehus, Larvik Sandefjord sykehus, Sandefjord Furubakken sykehus, Larvik St. Olavs klinikk, TOnsberg Kysthospitalet ved Stavern Marie Treschows Minde, N. Nes pr.tonsberg NOtterOy sanitetsforenings sykehjem for vanfore, Ostegaard... Sykestuer og fodehjem I alt i Vestfold Telemark sentralsjukehus, Skien Betanien hospital, Skien Porsgrunn Lutherske sykehus, Porsgrunn St. Josephs hospital, Porsgrunn Kroger(/' sykehus, Krager0... Notodden sykehus, Notodden Rjukan sykehus, Rjukan Brevik syke- og pleiehjem, Brevik Sykestuer og fodehjem I alt i Telemark Aust-Agder sentralsjukehus, Arendal 666 St. Franciscus hospital, Arendal... Tvedestrand komm. sykehus, Tvedestrand Egra helseheim,-grimstad..... Lillesand sykehjem, Lillesand Furukollen sanatorium, Arendal Sykestuer og fodehjem... I alt i Aust-Agder... Sentralsykehuset i Kristiansand Flekkefjord sykehus, Flekkefjord Farsund sykehus, Farsund Mandal sykehus, Mandal Kristiansand sanitetsforenings sykehjem, "Solvang", Kristiansand... SOrlandets revmatismesykehus,kristiansand I I

13 Tabell (forts.). Sykesenger og belegg pa sykehus m.v. Beds and patient population in somatic hospitals Sykehus Sohogda helseheim, Mandal Kongsgardheimen vanforehjem (behandl.avd Kristiansand Toppenhaug behandlingshjem for cerebral parese, VAgsbygd Kristiansand alders- og sykehjen, Kristiansand Sykestuer og fodehjem Sykesenger 3/2 968 I alt i Vest-Agder Inn- Tilfelle Utskrivinger legg- be- Lev- DOde inger handlet ende Kur- Gjennomdager snittlig i alt daglig i aret belegg Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Rogaland sykehus, Stavanger 270 Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Stavanger sykehus, Stavanger 344 Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Sandnes sykehus, Sandnes 85 Haugesund sykehus, Haugesund 202 St. Franciskus hospital, Stavanger 76 Stavanger sanitetsforenings klinikk, Stavanger 36 St. Franciskus hospital, Haugesund 30 Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus, Haugesund 20 Sauda sykehus, Sauda 48 Interkommunal sjukeheim, Hillevag 4 Cerebral paresehjemmet "Osterlide", Stavanger 4 Ovregatens sykehjem, Haugesund 4 Bergjeland sykehjem, Stavanger 50 Rogaland vanforeheims behandlingsavdeling, Stavanger 32 Valand sykehjem, Stavanger 9 Sykestuer og fodehjem 58 I alt i Rogaland Fylkessjukehuset i Odda 00 Fylkessjukehuset pa Stord 69 Fylkessjukehuset pa Voss 35 Hatlestad revmatismesykehus, Kalandseidet 74 Laksevag sanitetsforenings sykehus, Laksevag 66 Kysthospitalet i Hagavik, Hagavik 0 Sykestuer og fodehjem 87 I alt i Hordaland Haukeland sykehus, Bergen 079 Sykehuset "Florida", Bergen 50 Betanien hospital, Bergen 62 Diakonissehjemmets klinikk, Bergen 04 Bergens sanitetsforenings behandlingshjem for barn med cerebral parese, Bergen. 22 Pleiestiftelsen for spedalske, Bergen Bergens kommunale pleiehjem, Bergen 322 Sandviken pleiehjem, Bergen 38 Bergens Indremisjons gamle- og pleiehjem, Bergen 28 "Fredheim" pleiehjem, Bergen 3 Domkirkehjemmet, Bergen 29 Diakonissenes pleiehjem, Bergen 24 Korskirkehjemmet, Bergen 58 I alt i Bergen Fylkessykehuset i Flor0 0 Fylkessjukehuset i Lardal 50 Fylkessjukehuset i HOyanger 60 Nordfjord sjukehus, Nordfiordeid 64 Lavik helseheim, Lavik 3 Sykestuer og fodehjem 94 I alt i Sogn og Fjordane

14 Tabell (forts.). Sykesenger og belegg pa sykehus m.v. Beds and patient population in somatic hospitals Sykehus Sykesenger 3/2 968 Fylkessjukehuset i Kristiansund Fylkessjukehuset i Alesund Fylkessjukehuset i Volda 2 Fylkessjukehuset i Molde Olafsminde sjukehus, Langevag 70 Sykeklinikken "Stella Mans", Kristiansund 3 Sosialmedisinsk avdeling for MOre og Romsdal, Reknes 35 Vonheim helseheim, Tingvoll 3 Volda pleieheim, Volda 6 Haug behandlingshjem for cerebral parese, Skuggen, Alesund 5 Molde sykehjem, Molde 2 Sykestuer og fodehjem 8 I alt i MOre og Romsdal 274 Sentralsykehuset i Trondheim Kalvskinnet sykehus, Trondheim 07 St. Elisabeths hospital, Trondheim 2 Rode Kors' klinikk, Trondheim 4 3 Tyholt sykehus, Trondheim 60 E.C. Dahls stiftelse, Trondheim 57 3 Orkdal sanitetsforenings sjukehus, Orkanger 43 3 Strinda sykehus, Trondheim 78 ROros sykehus, ROros 40 Afjord helsehus, A i Afjord 30 Trondsletten cerebral pareseinstitutt, Trondheim Sykestuer og fodehjem I alt i Sr-TrOndelag Innherred sykehus, Levanger 27 6 Namdal sykehus, Namsos Innherred sykeheim, Verdal 45 St. Eystein sykehjem, Levanger 23 Sykestuer og fodehjem 30 alt i Nord-Trondelag SandnessjOen sykehus, SandnessjOen Gravdal sykehus, Gravdal Stokmarknes sykehjem, Stokmarknes BodO sykehus, Bode Narvik sykehus, Narvik Vefsn sykehus, MosjOen Rana sykehus, Mo i Rana Vefsn pleiehjem, (tidl. tuberkulosesanatorium), MosjOen Sykestuer og fodehjem alt i Nordland Sentralsykehuset i Troms Harstad sykehus, Harstad 52 4 Sykestuer og fodehjem 80 2 I alt i Troms Vard0 sykehus, Vard0 60 VaGs0 sykehus, Vads0 36 Hammerfest sykehus, Hammerfest 90 4 Kirkenes sykehus, Kirkenes 05 2 Sykestuer og fodehjem I alt i Finnmark Inn- Tilfelle legg- beinger handlet 26 Utskrivinger Levende DOde Kur- Gjennomdager snittlig i alt daglig i aret bele ' ' _ alt Total

15 Tabell 2. Sykesenger og belegg pa sanatorier og tuberkulosehjem Beds and patient population in sanatoria and nursing homes for tuberculosis Anstalt Institution 5 Utskrivinger Gjennom- Syke- Discharges Kurdager snittlig senger Tilfelle i alt daglig 3/2 Innlegginger behandlet i aret belegg 968 Ad- Cases Levende DOde Patient Average Number By missions treated Alive days, number of death total of beds in- atients Glittre sanatorium, Hakadal Vardasen sykehus, Asker Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen Mesnalien kursted, Mesnali Granheim/Kornhaug sanatorium, Follebu Statens tuberkulosesykehus, Troms0 Sanatorier i alt Sanatoria, total ' Hogli sykehus for tuberkulose, Mysen Nordstrand helseheim, Oslo Rove sanatorium, Holmestrand BjOrkeli sjukehus, Voss Tuberkulosehjem i alt Nursing homes, total I alt Total

16 6 Tabell 3. Sykehus m.v. etter eierforhold og type Sykesenger 3 2 Bede 3/2 968 I anstalter drevet av In establishments run by Anstalter Establishments Drevet av Run by Type Fylket, I alt Staten Total Central kammuner Private Govern- Local Government Private ment I alt Staten Fylket, kommuner Total Central Private Local Govern- Government Private ment Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer Universitetsklinikker 4 Minst 3-delte sykehus 57 Blandede og 2-delte sykehus 8 Sykestuer 02 Klinikker for priv. innl. leger 2 I alt ) Tuberkuloseanstalter Tuberkulosesanatorier 6 Tuberkulosehjem 4 I alt Andre spesialsykehus Kreftsykehus Revmatismesykehus... 6 Ortopediske sykehus 4 Epileptikersykehus - Ortopedi-tuberkulosesykehus 2 Attforings- og opptreningssykehus 4 Spedalskesykehus I alt Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Sykehus for vanfore 3 Sykehus for cerebral parese 0 Sykehus for astma 3 Sykehus for diabetikere Sykehj em, avlastningssykehus, sykehus for pleie av gamle 42 I alt FOdselsklinikker og fodehjem I alt pa ikke psykiatriske anstalter N o t e: ) Av dette Haukeland sykehus, drevet av staten, fylket og kommunen

17 7 Somatic hospitals by ownership and type Innagte pasienter Kurdager ( 000) Patients admitted Patient days ( 000) I anstalter drevet av In establishments run by I alt Staten Total Central Government Fylket, kammuner Local Government Private Private I alt Total I anstalter drevet av In establishments run by Staten Central Government 643 Fylket, kommuner Local Government Private Private , Type of hospital General hospitals, cottage hospitals University(teaching)hospitals Other larger hospitals Mixed and small hospitals Cottage hospitals Clinics for private physicians Total Hospital establishments for tbc. Hospitals Nursing homes Total Other hospitals for special diseases Cancer hospital Rheumatic hospitals Orthopedic hospitals Hospitals for epileptics Orthopedics-tubercul. hospitals Rehabilitation hospitals Hospital for leprous Total Hospitals for chronic sick Hospitals for crippled Hospitals for cerebral paresis Hospitals for asthmatics Hospitals for diabetics Others Total - Maternity clinics and maternity homes Total in somatic hospitals Note: ) Of which run jointly by Central and Local Government.

18 8 Tabell 4. Sykesenger pa sykehus m.v. etter type og avdeling. 3/2 968 Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department. 3/2 968 Alm. S kehus s kestuer o fodeh'eml) Tuberku- Sykehus Andre Kli- Selv- lose- for lang- Syke- Bland- nik- sten- anstal- spesial- varg i besenger sykehus Uni- Minst ede ker dige ter handling Avdeling i alt Other versi- 3- og for fode- Hospital. av kroppsnumber stuer tals Type of department Total Syke- hospi,- tets- delte 2- priv. hjem estabsyke- syke- delte inn- og Zishfor Hospitals of hus hus syke- leg- kli- ments for beds special hus gende nik-, for diseases chronic leger ker 2) tbc. sick Medisin Internal medicine Epidomiske sykdommer Epidemic diseases Kirurgi Surgery Nevrokirurgi Neurosurgery Plastisk kirurgi Plastic surgery Ortopedisk kirurgi Orthopedics Kirurgisk etterbehandling Postsurgery treatment Revmatologi RheumatoZogy Tann-, munn-, kjevekirurgi Tooth, mouth and jaw surgery Psykiatri Psychiatry Nevrologi Neurology Psykiatrisk observasjon Psychiatric observation Ore-, nese-, halssykdommer Oto-rhinolaryngology Oyensykdommer Ophtalmology _ Hudsykdommer Dermatology Tuberkulose Tuberculosis Lunge sykdommer Diseases of lung Radiumbehandling Radiology _ - Kreft Cancer Barneklinikk Children's hospital wards Fodende Obstetrics Kvinnesykdommer Gynecology Kvinnesykdommer og fodende Gynecology and obstetrics Geriatri Geriatrics AttfOring, opptrening Rehabilitation _ Cerebral parese Cerebral paresis Pleie Care of chronic sick Epilepsi Epileptics Blandet belegg Non specialized wards alt Total Noter: ) Engelsk oversettelse se tabell 3. 2) De to kvinneklinikkerioslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus. Notes: ) English translation see table 3. 2) The three maternity clinics in Oslo and Bergen are included as departments under university hospitals

19 Tabell 5. Pasienter pa sykehus m.v. etter avdeling Patients in somatic hospitals by type of department Tallet Utskrivinger. PA Pasien- Inn- Tilfelle Discharges Pasien- Avdeling syke- ter leggin- behand- ter Type of department ) senger Patients ger let Levende DOde Patients 3/2 / Ad- Cases Alive By death 3/ missions treated 968 Beds 96 Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi... Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observasjon Ore -, nese-, halssykdammer Oyensykdommer Hudsykdommer Tuberkulose Lungesykdommer Radiumbehandling Kreft Barneklinikk Fodende Kvinnesykdommer.. Kvinnesykdommer og fodende Geriatri AttfOring, opptrening Cerebral parese.. Pleie Epilepsi Blandet belegg Kur- Bedager leggsi alt pro- Patient sent days, Occupancy total percentage I alt Total Note: ) English translation see table 4.

20 Avdeling Tabell 6. Sykesenger pa sykehus m.v. etter fylke og avdeling. 3/2 968 Tallet p& sykesenger i alt Total Ost- Akersnumber fold hus of beds Oslo Fylke Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austmark land rud fold mark Agder Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi.. Ortopedisk kirurgi.. Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observesjon Ore-, nese-, halssykdommer Oyensykdommer Hudsykdoramer Tuberkulose Lungesykdommer ) Radiumbehandling l Kreft Barneklinikk Fodende Kvinnesykdommer _ Kvinnesykdommer og 6 fodende Geriatri Attforing,opptrening Cerebral parese Pleie Epilepsi Blandet belegg alt N o t e: ) Plasser for radiumbehandling pa Radiumhospitalet er ikke spesifisert, men gar inn under plasser for kreft.

21 Beds in somatic hospitals by county and type of department. 3/ County Vest- Agder Rogaland Hordaland og Beren Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr- Nord- TrOnde- TrOndelag lag Troms Nordland Finnmark Type of department Internal medicine Epidemic diseases Surgery Neurosurgery Plastic surgery Orthopedics Post-surgery treatment Rheumatology Tooth, mouth and jaw surgery _ Psychiatry Neurology Psychiatric observation Oto-rhino- Zaryngology Ophtalmology Dermatology Tuberculosis Diseases of lung Radiology" Cancer Children's hospital wards Obstetrics Gynecology Gynecology and obstetrics Geriatrics Rehabilitation Cerebral paresis Care of chronic sick Epileptics Non specialized wards Total Note:) Beds for radiology at the Norwegian Radium Hospital are not specified, but are included with beds for cancer.

22 22 Tabell 7. Personalet ved sykehus m.v. etter fylke. 3/2 968 Per sonale Fylke I alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vest- Oslo fold hus mark land rud fold mark Agder Agder Leger A Offentlig godkjente sykepleiere A Hjelpepleiere utdannet ved godkjent hjelpepleierskole A B Samaritter og annen hjelp i sykepleien A B Jordmodre A Avdelingshjelp A B Fysioterapeuter A B Arbeidsterapeuter A B _ - 2 Mensendieck- A 8-7 sykegymnaster B _ Psykologer A Sosialarbeidere A Administrasjons- og kontorpersonale A Personale ved kjokken og vaskeri A Annet personale A I alt A Av dette utenlandske sykepleiere A Elever: Sykepleieelever Jordmorelever Hjelpepleieelever Andre elever A = I hovedstilling, B = I bistilling,

23 23 Personnel in somatic hospitals, by county. 3/2 968 County Sogn MOre Roga- Horda- og og SOr-Nord- Nord- Bergen land land TrOnde- TrOnde- Fjord- Roms- land lag lag ane dal Troms Finnmark PersonneZ ' Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwive s Auxiliary ward assistants Physiotherapists Occupational therapists Mensendieck physiotherapists Psychologists Social workers AdMinistrative staff Domestic staff Other personnel Total Of which foreign nurses Pupils: Pupil nurses Pupil midwives Pupil auxiliary nurses Other pupils A = Main occupation. B = Secondary occupation

24 Tabell 8. Personalet ved sykehus m.v. etter sykehustype. 3/2 968 Personnel in somatic hospitals, by type of hospital. 3/2 968 Sykehustype Type of hospital I hovedstilling Main occupation Offent- Hjelpelig pleiere Samaritgod- utdannet ter og Leger. physi_ kjente ved annen syke- godkjent hjelp cians plelere hjelpe- i syke- Qualified pleier- pleien 2 ) nurses skolel) 24 I bistilling Secondary occupation Hjepe- Offent- pleiere Samaritlig utdannet ter og god- ved annen Leger kjente godkjent hjelp syke- hjelpe- i sykepleiere pleier- pleien skole Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals, cottage hospitals Universitetskinikker 3) University (teaching) hospitals Minst 3-delte sykehus Other Larger hospitals 2 Blandede og 2-delte sykehus Mixed and small hospitals 53 Sykestuer Cottage hospitals 3 Klinikker for privat inn-. eggende leger Clinics for private physicians.. 33 I alt Total 903 Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tbc. Tuberkulosesanatorier Hospitals 2 Tuberkulosehjem Nursing homes I alt Total Andre spesialsykehus Other specialized hospitals Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke3 ) Hospitals for chronic sick3) FOdselsklinikker og fodehjem Maternity clinics and maternity homes I alt pa ikke psykiatriske anstalter Total in somatic hospitals Universitetskinikker3) Minst 3-dete sykehus Blandede og 2-delte sykehus Sykestuer Klinikker for privat ina- eggende eger Tuberkulosesanatorier og -hjem Andre spesiasykehus Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke3 Fodselsklinikker og fodehjem I alt pa ikke psykiatriske anstalter Pr. 000 sykesenger Per 000 beds N o t e : 3) Personalet ved sykehjemmene TOyen, Adamstuen og Solvang er tatt med under UllevAl sykehus med biavdeinger. Notes: ) Qualified auxiliary nursing personnel. 2) Other auxiliary nursing personnel. 3) Personnel at Toyen, Adamstuen and SoZvang is included under UZZevaZ hospital.

25 25 Vedleggl Appendix Tidligere utkommet Previously issued Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge , se C. 4, III, IV Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge NOS V, VI Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 96 NOS VI, 97 VII 3, 98 VII 58, 99 VII 08, 920 VII 38, 92 VII 52, 922 VII 88, 923 VIII 3, 924 VIII 29, 925 VIII 59, 926 VIII 8, 927 VIII 6, 928 VIII 42, 929 VIII 74, 930 IX 2, 93 IX 20, 932 IX 49, 933 IX 78, 934 IX 0, 935 IX 25, 936 IX 53 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 937 NOS IX 78, 938 IX 94, 939 X 2, 940 X 55, 94 X 97, X 60, 945 X 79, 946 X 9, 947 XI 20, 948 XI 35, 949 XI 88, 950 XI 4, 95 XI 56, 952 XI 96, 953 XI 229, 954 XI 257, 955 XI 306, 956 XI 332, 957 XII 5, 958 XII 25, 959 XII 58, 960 XII 9, 96 XII 22 Helsestatistikk Health Statistics 962 NOS XII 35, 963 XII 80, 964 XII 96, 965 XII 29, 966 XII 234, 967 XII 250 Sykehusstatistikk Hospital Statistics 965 NOS A 93, 966 A 29, 967 A.259

26

27 27 Vedlegg2 Appendix 2 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyra siden. januar 969 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 969 Rekke XII Boktrykk 969 Nr. 240 Okonamisk utsyn over aret 968 Economic Survey Sidetall 56 Pris kr. 5,00-24 Fiskeristatistikk 966 Fishery Statistics Sidetall 88. Pris kr. 8, Psykiatriske sykehus 967 Mental Hospitals Sidetall 39 Pris kr. 7, Yrkesskadetrygden Occupational Injuries Insurance Sidetall 99 Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse 967 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 45 Pris kr.7, Historisk statistikk 968 Historical Statistics Sidetall 648 Pris kr. 5, Syketrygden 966 National Health Insurance Sidetall 05 Pris kr. 9, Veterinmrstatistikk Veterinary Statistics Sidetall 27 Pris kr. 9, Skogstatistikk 967 Forestry Statistics Sidetall 7 Pris kr. 9, Samferdselsstatistikk 967 Transport and Communication Statistics Sidetall 57 Pris kr.9, Helsestatistikk 967 Health Statistics Sidetall 62 Pris kr. 8,00-25 Syketrygden 967 National Health Insurance Sidetall 06 Pris kr. 9, Statistisk arbok 969 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 4 Pris kr. 5, Utenrikshandel 968u External Trade II Sidetall 295 Pris kr., Jordbruksstatistikk 968 Agricultural Statistics Sidetall 09 Pris kr. 9, Skogbrukstelling. september 967 I Census of Forestry I Sidetall 277 Pris kr., Skogstatistikk 968 Forestry Statistics Sidetall 08 Pris kr. 9,00 Rekke A Offsettrykk 969 Nr. 258 Laks- og sjoaurefiske 967 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 30 Pris kr. 5, Sykehusstatistikk 967 Hospital Statistics Sidetall 26 Pris kr. 4, Varehandelsstatistikk 967 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 72 Pris kr. 5,00-26 Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 52 Pris kr. 5, Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og patalefritatte 966 Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall 44 Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk Universiteter og hogskoler Educational Statistics Universities Sidetall 0 Pris kr. 5, Barneomsorg 967 Child Welfare Statistics Sidetall 48 Pris kr. 4, Kriminalstatistikk Tilbakefall blant siktede i Criminal Statistics Recidivism Among Persons Charged with Crimes Sidetall 26 Pris kr. 4, Folkemengden etter alder 3.desember 967 Population by Age Sidetall 56 Pris kr. 5, Hotellstatistikk 968 Hotel Statistics Sidetall 26 Pris kr. 3, LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3.kvartal 968 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 24 Pris kr. 4, LOnnsstatistikk for sjofolk p& skip i innenriks rutefart November 968 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 22 Pris kr. 3, Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 30 Pris kr. 4,50-27 Sosialhjelpstatistikk 966 Social, Care Statistics Sidetall 58 Pris kr. 5, Bygge- og anleggsstatistikk 967 Construction Statistics Sidetall 24 Pris kr. 3, Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og patalefritatte 967 Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall 44 Pris kr. 4, LOnnsstatistikk for ansatte i jordbruket September 968 Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Emloyees in Agriculture Sidetall 22 Pris kr. 3, Arbeidsmarkedstatistikk 968 Labour Market Statistics Sidetall 68 Pris kr. 5, Utenrikshandel 968 I External Trade I Sidetall 222 Pris kr., Undervisningsstatistikk HOgre allmennskoler Educational Statistics Secondary General Schools Sidetall 42 Pris kr. 4, Veterinmrstatistikk 967 Veterinary Statistics Sidetall 66 Pris kr. 5, Kommunevalgene 967 II Municipal Elections II Sidetall 50 Pris kr. 4, ForbruksundersOkelse 967 I Survey of Consumer Expenditure I Sidetall 6 Pris kr. 6,00-28 Kriminalstatistikk Tilbakefall i blant domfelte, botlagte og patalefritatte for forbrytelser i 957 Criminal Statistics Recidivism among Persons Found Guilty of Crimes in 957 Sidetall 38 Pris kr. 4, Skogavvirking Roundwood Cut Sidetall 38 Pris kr. 4, Jaktstatistikk 968 Hunting Statistics Sidetall 40 Prig kr. 4, Sysselsatte lonnstakere etter bosted og arbeidssted 3.mars 968 Salaried Employees and Wage Earners by Residence and Place of Work Sidetall 64 Pris kr. 4,50

28 Rekke A 28 Offsettrykk 969 (forts.) Nr. 285 Sivirettsstatistikk 968 Civil Judicial Statistics Sidetall 28 Pris kr. 4, Veitrafikkulykker 968 Road Traffic Accidents Sidetall 58 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler. oktober 968 Educational Statistics Primary and Continuation Schools Sidetall 58 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler. oktober 968 Educational Statistics Vocational Schools Sidetall 68 Pris kr. 5, Byggearealstatistikk 967 Building Statistics Sidetall 64 Pris kr. 5, LOnnsstatistikk 968 Wage Statistics Sidetall 58 Pris kr. 5,00-29 Kriminalstatistikk Fanger 966 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 46 Kr. 5, Flyttestatistikk 968 Migration Statistics Sidetall 62 Pris kr. 5,Q0-293 LOnnsstatistikk for kommuhale arbeidstakere pr.. Januar 969 Salames of Local Government EMployees Sidetall 86 Pris kr. 5, Alkoholstatistikk 968 Alcohol Statistics Sidetall 32 Pris kr. 4, Finansinstitusjoner 968 Financial Institutions Sidetall 00 Pris kr. 6, Utenrikshandel External Trade Sidetall 68 Pris kr. 5, Sosiahjelpstatistikk 967 Social Care Statistics Sidetall ca. 80 Pris kr. 5, podelighetsforholdene i fylkene Mortaiity Rates in Counties Sidetall 5 Pris kr. 4, Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 968 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall 50 Pris kr. 5, ForbruksundersOkelse 967 II Survey of Consumer Expenditure II Sidetall 38 Pris kr. 5,00-30 Elektrisitetsstatistikk 968 Electricity Statistics Sidetall 43 Pris kr. 4, Laks- og sjoaurefiske 968 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 35 Pris kr. 5, Lonnsstatistikk for ansatte i. varehandel. mars 969 Wage Statistics for Ehployees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 59 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folkehogskolar. oktober 968 Educational Statistics Folk High Schools Sidetal 43 Prig kr. 4, LOnnsstatistikk for sjofolk pa skip i utenriksfart Mars 969 Wage Statistics for Seamen on Ships In Ocean Transport Sidetall 25 Pris kr. 3, Kredittmarkedstatistikk 967 Credit Market Statistics Sidetall ca. 200 Pris kr. 7, Framskriving av folkemengden til 990 Population Projection Sidetall 93 Pris kr. 5, Stortingsvalget 969 I Storting Elctions I Sidetall 85 Pris kr. 5,00 Rekke XII Boktrykk 970 Nr. 257 Okonomisk utsyn over hret 969 Economic Survey Sidetall 56 Pris kr. 5,00 Rekke A Offsettrykk 970 Nr. 309 DOds&rsaker 968 Causes of Death Sidetall 79 Pris kr. 5,00-30 Industristatistikk 968 Industrial, Statistics Sidetall 63 Pris kr. 6,00-3 Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og pitalefritatte 968 Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall 47 Pris kr. 4,50-32 Kriminastatistikk Fanger 967 Criminal StatiTtics Prisoners Sidetall 49 Pris kr. 5,00-33 Sykehusstatistikk 968 Hospital Statintics Sidetall 3 Pris kr. 4,50

29 29 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyri (ART): Nr. 26 Aktuelle skattetall 968 Ctirrents Tax Data Sidetall 40 Pris kr. 7,00-27 Inntekts- og formuesskattlegging av norske kapitalplasseringer i utlandet Income and Net Wealth Taxes of Norwegian Investment in Foreign Countries Sidetall 40 Pris kr. 7,00-28 Automasjon i statistikkproduksjonen Automation of the Production of Statistics Sidetall 30 Pris kr. 7,00-29 En analyse av industriens investeringsplaner An Analysis of the Industries Investment Plans Sidetall 25 Pris kr. 5,00-30 To artikler om norsk industri Two Articles on Norwegian Manufacturing Industries Sidetall 40 Pris kr. 7,00-3 Virkninger av skattereformen av 969 Effects of the Taxation Reform Sidetall 35 Pris kr. 7,00-32 The Stability of Input-Output Coefficients Stabilitet i krysslopskoeffisienter Sidetall 40 Pris kr. 7,00-33 Inntektsfordelingsvirkninger av skattereformen av 969 Income Distribution Effects of the Taxation Reform of 969 Sidetall 29 Pris kr. 7,00-34 Dataregistrering, dataarkiver og samfunnsforskning Data Registration, Data Banks and Social Research Sidetall 43 Pris kr. 7,00

30

31 3 Vedlegg3 Appendix 3 Utkommet i serien Statistisk Sentralbyras HfindbOker (SSH) Issued in the series Statistisk Sentranyrds HdndbOker (SSH) Nr. Regler for publikasjonenes utstyr m.v. i serien Statistisk Sentralbyrfis HfindbOker 2 Veiledning for nye assistenter 'It 3 Regler for maskinskrivning i Statistisk SentralbyrN 4 InnfOring i maskinregning. Hefte. Addisjonsmaskiner 5 InnfOring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner 6 Regler for utstyr m.v. for publikasjoner i seriene Norges offisiele statistikk (NOS) og SamfunnsOkonomiske studier (SOS) og publikasjonen Statistiske meldinger 7 Prinsipper for konstruksjon av statistiske blanketter 8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi 9 Standard for nmringsgruppering i offentlig norsk statistikk 0 Hjemmel for innkreving av oppgaver Kurs i hulkortmaskiner 2 Adresseliste over folkeregistrene 3 Standard for handelsomrader 4 InnfOring i DEUCE 5 Programmering for DEUCE. FOrste hefte 6 Alfasystemet. Et lettkodingssystem for DEUCE 7 Handbok for DEUCE-operatorer 8 Programmering for DEUCE. Annet hefte 9 Varenomenklatur for industristatistikken 20 Regler for publiseringsarbeidet m.v. i Statistisk Sentralbyrfi 2 Handbok for 40-programmerere og -operatorer 22 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger 23 Utsnitt on prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk 24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dodsfirsaker i offentlig norsk statistikk 25 Veiledning for bruken av den Okonomiske modell MODIS III 26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 27 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra ForbruksundersOkelsen 958

32 Pris kr. 4,50 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK 1969 HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD I ;Jenne pubakasjonen legger Byraet fram

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 SYKE H USSTATISTI KK 1965 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 SYKEHUSSTATISTIKK 970 HOSPITAL STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 57 04 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OSLO NORWY NORGES OFFI SIELLE STTISTIKK 745 SYKEHUSSTTISTIKK 1974 HO PTL STTISTICS 1974 STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO 1975

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A61 SYKEHUSSTATISTIKK 197 HOSPITAL STATISTICS 1 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 85370335 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOSIAL HJEMMEHJELP 1973 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0426-7 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPSJONSSTATISTIKK 966 ADOPTION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O F STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Adopsjonsstatistikk 963 A

Detaljer

DAGINSTITUSJONER FOR BARN

DAGINSTITUSJONER FOR BARN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 191 DAGINSTITUSJONER FOR BARN 1965 NURSERY SCHOOLS AND DAY NURSERIES 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidli ere utkommet Daginstitusjoner

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 RUTEBILSTATISTIKK 1967 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Statistiske

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 09 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Vestfold RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga 99 blir

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

SIVI LRETTSSTATISTI KK

SIVI LRETTSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 204 SIVI LRETTSSTATISTI KK 1966 CIVIL JUDICIAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Den civile retspleie

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

FOLKETALLET I KOMMUNENE

FOLKETALLET I KOMMUNENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A FOLKETALLET I KOMMUNENE 970-97 POPULATION IN MUNICIPALITIES 970-97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD Denne publikasjonen gir folketallet

Detaljer

SYKEHUSSTAT1STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 996 HOSPITAL STATISTICS 1977 ISBN STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1979

SYKEHUSSTAT1STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 996 HOSPITAL STATISTICS 1977 ISBN STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 996 SYKEHUSSTATSTIKK 977 HOSPITAL STATISTICS 977 STATISTISK SENTRALBY RA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 853709099 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP 1966 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksamhet

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 316 BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK 1968 CONSTRUCTION STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A746 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO '1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A746 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO '1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A746 SOSIAL HJEMMEHJELP 1974 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO '1975 ISBN 82-537-0525-5 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 379 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1970

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 379 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 379 SOSIAL HJEMMEHJELP 1969 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Sosial hjemmehjelp 1969 gir opplysninger

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 81 HELSEINSTITUSJONER 1991

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 183 Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey - 189 Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer