LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968"

Transkript

1

2 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

3 Tidligere utkommet. LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i november 1948 og 1949 er trykt i Statistiske meldinger for 1949 og LØnnsstatistikk 1950 NOS XI 92, 1951 XI 126, 1952 XI 163, 1953 XI 189, 1954 XI 243, 1955 og 1956 XI 288, 1957 XI 339, 1958 XII 2. Ønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars 1960 NOS A 15, 1961 A 39, 1962 A 56, 1964 A 106, 1966 A 173, 1967 A 210.

4 Forord Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1968 er i hovedtrekkene lagt opp på sam me mate som for tidligere år. Arbeidet med statistikken har vært ledet av førstesekretær Grethe Hoel. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 4. september 1968 Odd Aukrust Petter Myklebust

5

6 Innhold Side Oversikt Innledning Omfanget av statistikken Månedsfortjenesten Lønnsutviklingen Kostholdsutgif ter Tabeller I. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling......, 12 II. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for skipsførere og radio-offiserer etter stilling og lønnsklasse , III. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og lønnsklasse IV. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og lønnsklasse V. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling og lønnsklasse VI. Kostholdsutgifter.., Ved Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden juli Standardtegn - Null Tall kan ikke oppgis

7

8 OVERSIKT Innledning. Siden 1948 har 'tatistisk Sentralbyrå hvert år, bortsett fra 1954, 1963 og 1965, utarbeidd lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. For årene bygger statistikken på lonnsoppgaver for november måned, mens mars er tellingsmåned for årene Statistikken for 1968 er i hovedtrekkene lagt opp på samme måte som i tidligere år. Oppgaveskjemaene blir sendt ut av Skibsfartens Arbeidsgiverforening til alle rederier som er tilsluttet denne organisasjon, Det innhentes oppgaver over opptjent lønn i tellingstil perioden spesifisert på hyre, rasjonaliseringstil, alderstil, tanktil, for fart i amerikanske farvann, til for fart utenom Skandinavia, overtidsbetaling, fritidseller kompensasjon og diverse andre aktuelle til. Lønnsoppgavene gis av skipsføre rne rederi- kontorene på et skjema for hvert skip med opplysninger for hvert enkelt besetningsmedlem og sendes Byrået gjennom Skibsfartens Arbeidsgiverforening. Omfanget av statistikken L$nnsstatistikken ; bygger på oppgaver for skip på 100 br.reg. tonn og mer som norske redere har i utenriksfart og hvor mannskapet lønnes etter norsk tariff. Statistikken omfatter ` ikke fangstskip, hvalkokerier, passasjerskip og skip som var i opplag i tellingsmåneden. Til lønnsstatistikken for mars 1968 er det bearbeidd oppgaver fra skip med en tonnasje på 16,5 mill. br.tonn og en besetning på menn og kvinner som har stått om bord i samme stilling hele måneden. Tilsvarende tall for mars 1967 var skip, 14,8 mill. br. tonn og sj ybfolk. Etter en beregning foretatt av Norges Rederforbund var det TvIxske skip (ekskl. passasjerskip, fangstskip og hvalkokerier) i utenriksfart pr. 1.mars 1968 med en samlet tonnasje på 18, 8 mill. br.tonn. Denne,undersØkel:sen omfatter således 81,0 prosent av alle skip i utenriksfart mot 82,6 prosent i.1967-undersokelsen. En fordeling av skipene på størrelsesklasser (i bruttotonn) viser at dekningsprosenten varierer noe fra klasse til klasse (se tabell 1). Det er de minste skipene som er relativt dårligst representert. Forskjellen er imidlertid ikke større enn at statistikken skulle gi et representativt uttrykk for lønnsforholdene til sjøfolk på skip i utenriksfart. Tabell 1. Skip og sjøfolk etter bruttotonnasje Br.tonn i al t pr.l.mars 1968 Skip med i tellingen Skip med i tellingen i pst. av alle skip Ordinær bemanning på skip med i tellingen Sjøfolk med i tellingen , , ' , , , , , , og over , I alt , Sjøfolkenes fordeling etter hovedgrupper av stillinger var stort sett den samme i mars 1968 som i mars 1967 (se tabell 2).

9 8 Tabell 2. Sjøfolk etter stilling Stilling SkipsfØrere Styrmenn Radio-offiserer 987 Maskinister Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale I alt Mars 1967 Mars 1968 Personer Prosent Personer Prosent 3,1 9,3 2,8.10,2 55,9 18,7 100, ,2 9,5 2,9 10,4 55,2 18, Av den samlede utbetalte lønn i utenriksfart ble 23,9 prosent utbetalt i fremmed valuta (se tabell 3). Utbetalt lønn i alt omfatter også lønnsbeløp som er sendt hjem i form av anvisninger og trekk, skattetrekk og andre avregninger i forbindelse med besetningens tilgodehavende. Tabell 3. Utbetalt lønn etter fartsområde Fartsområde Ordinær Skip bemanning Norge - Amerikasonen Norge - andre land Andre land - Amerikasonen Fart innen Amerikasonen Fart mellom andre land Utenriksfart i alt Lønn i alt Kr Av dette: Norsk valuta Kr Fremmed valuta. Kr Månedsfortjenesten SjØfolkene har etter tariffen krav på enten fri kost eller kostgodtgjørelse. På alle skip som er med i statistikken. har besetningen fri kost om bord. Verdien av denne naturallønnen er ikke regnet med i fortjenestetallene, men oppgaver over kostholdsutgiftene om bord er tatt inn i et eget aysnitt. Lønnstall for de enkelte grupper av sjøfolk er vist tabellene I-V i tabelldelen. Enkelte hovedtall er gitt i tabell 4. Tabell 4. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling. Kroner Stilling Månedsfortjeneste Hyre i alt Alders- til- 1 egg Til for fart i best. områder Av dette: Overtidstil Ras j o- naliseringstil Fritidskompensas j on VOKSNE SJØMENN B e f a l SkipsfØrere Styrmenn Radio-offiserer Maskinister Elektrikere Stuerter Andre voksne s j ømenn Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale UNGE SJØMENN PIKER

10 9 Den gjennomsnittlige månedsfortjeneste var for alle voksne sjømenn i mars 1968 kr Av dette beløp var 61 prosent fast hyre, 3 prosent til for fart i bestemte områder, 21 prosent overtidsbetaling og 7 prosent fritidskompensasjon. Befalet tjente gjennomsnittlig 63 prosent mer enn andre voksne sjømenn. Størsteparten av denne forskjellen skyldes forskjellen i hyrene, men også de forskjellige til er høyere for befalet enn for andre voksne sjømenn Skipsførere hadde den høyeste månedsfortjeneste med kr Deretter fulgte maskinister med kr og styrmenn med kr Av voksne sjøaenn i underordnet stilling hadde frysemaskinøenn en månedsfortjeneste på kr Av denne fortjeneste utgjorde 36 prosent betaling for overtid. Matroser tjente i gjennomsnitt kr og motormenn kr Unge sjox enn hadde en manedsfortjeneste på kr eller 58 prosent av fortjenesten for voksne sjømenn i underordnet stilling. Den gjennomsnittlige månedsfortjeneste for piker var kr Lønnsutviklingen Avtalene av 1966 mellom Skibsfartens Arbeidsgiverforening og sjømannsorganisasjonene hadde bestemmelser om helautomatiske indeksreguleringer med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1966 (128,1). Konsumprisindeksen pr. 15. juli 1967 viste 133,4 poeng, og det ble gitt et indekstil på 3,1 prosent til alle hyresatsene og overtidssatsene fra 15. august Avtalene løper ut 31. oktober Fra mars 1967 til mars 1968 steg gjennomsnittsfortjenesten med 6,5 prosent for voksne sjømenn. For unge sjømenn steg fortjenesten med 7,4 prosent og for piker med 7,9 prosent. Fra mars 1959 til mars 1968 steg månedsfortjenesten for voksne sjømenn med 83 prosent, for befalet med 84 prosent og for unge sjømenn og piker med henholdsvis 84 og 98 prosent (se tabell 5). Tabell 5. Lønnsutviklingen mars Stilling Månedsfortjeneste i alt Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. VOKSNE SJØMENN B e f a Skipsførere Styrmenn overstyrmenn styrmenn " Radio-offiserer Maskinister Maskinsjefer maskinister " Elektrikere Stuerter Andre voksne sjø m e n n Dekks- og maskinbesetning Tømmermenn...: Båtsmenn Matroser Motormenn Maskinassistenter Matstell- og tjenerpersonale ' kokker UNGE SJOMENN Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Smørere Maskingutter......:^ Gutter PIKER _

11 . 1 0 Kostholdsutgifter Oppgaver over kostholdsutgiftene på norske skip i utenriksfart blir, innhentet i tilknytning til lønnsstatistikken. For 1. kvartal 1968 omfatter oppgavene over kostholdsutgifter skip med en ordinær besetning på sjøfolk. Tabell 6. Gjennomsnittlige kostholdsutgifter pr. person pr. dag. Kroner Inter- Fart mellom Ikke- Uteneuro- Europa og euro- rikspeisk andre ver- peisk fart fart densdeler fart i alt Av dette: Skip som Skip som an1øp ikke an- Norge 1013 Norge 1. kvartal ,32 9,41 10,28 9,70 8,62 9,94 1. " ,92 9,07 9,93 9,35 8,46 9,52 1. It 8,86 8,98 9,69 9,25 8,45 9,40 1. It 8,79 8,94 9,55 9,20 8,45 9,30 1. it. 8,95 9,03 9,55 9,24 8,49 9,33 1. II 9,40 9,34 10,15 9,68 8,92 9,77 1. " , 99 9,68 10,27 9,97 9,48 10,04 1. It 9,76 9,38 10,23 9,80 9,37 9,88, Kostholdsutgiftene gikk fra 1. kvartal 1967 til 1. kvartal 1968 ned med 17 Øre til kr. 9,80 pr. person pr. dag. Fra 1959 til 1968 har kostholdsutgiftene pr. person pr. dag gått opp med 10 Øre eller 1,0 prosent. Tall for kostholdsutgiftene i de enkelte fartsområder er gitt i tabell VI.

12 TABELLER

13 12 Tabell I. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling Av dette: Måneds- Motor-, Stopp- Rasjo- Fri- Sjø- forte- Ame- Utenom radio- tørn- Over-. nalise- Tank- tids- tids- Andre Stilling folk neste ders- rika- Skandi- og og i alt Hyre rings- til- l egg til- til- navia- farts- kompe- til- komil- t til tids- tanse- Pensa- spon til til Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. VOKSNE SJØMENN B e f a Skipsførere Styrmenn Overstyrmenn styrmenn ", Radio-offiserer 996 Radio-offiserer I II 32 Maskinister Maskinsjefer maskinister " " Elektrikere 948 Stuerter Andre vok s- n e s j ø m e n n Dekks- og maskinbesetning Arbeidsledere Tømmermenn Båtsmenn Matroser Matroser II 14 Elektrikerassistenter 23 Reparatører 759 Frysemaskinmenn. 63 Fryseassistenter. 10 Maskinassistenter 774 Pumpemenn. 352 Pumpemannsassistenter 14 Donkeymenn 193 Motormenn Motormenn II 17 Fyrbøtere 181 Matstell- og tjenerpersonale l.kokker 946 Messemenn Tjenere 20 UNGE SJØMENN Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter 936 Dekksgutter 796 Dekksgutter med fullført kurs for førstereisgutter 140 SmØrere Maskingutter 658 Maskingutter 508 Maskingutter etter 12 mndrs.tjenesteog maskingutter med fullført kurs for førstereisgutter kokker 733 Gutter 651 PIKER ) ) ) Radio-offiserenes fartstids-og kvalifikasjonstil og elektrikernes kvalifikasjonstil er inkludert i hyren.

14 le Tabell II. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for skipsførere og radio-offiserer etter stilling og lønnsklasse Av de tte: Månedsf ortje- _ Ras j o- Sjøfolneste Hyre rings- ders- TTank Ame- Utenom Over- Fr.i- Stilling og HKT nalise- Alle Radio i alttil- til- ank. rika- Skandi- Andre tiltil- t _ i l- tids- tids tilkompen- navia til sasjon Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Kr. Kr. SKIPSFØRERE Under _ ; _ og over RADIO-OFFISERER I ^') radio-offiserer/ sekretærer radio-offiserer. 3 RADIO-OFFISERER II 2) radio-offiserer/ sekretærer 2.radio-offiserer ` ) Radio-offiser I: l.radio-offiser med mer enn 6 måneders tjenestetid. offiser med mindre enn 6 måneders tjenestetid og 2.radio-offiser. ) Radio -offiser II: l.radio= Tabell III. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og lønnsklasse ^- Av dette: Måneds- Stopp- Styr- Rasjo-, for t j e-. Al-Utenom tørnnal^.se- Tank-.. Radio- Stilling og HKT menn neste. ders-. rika- Skandi- -^ Hyre rings-. til-. - tili alt tilti.l- til- navia- til til Kr.. Kr. Kr. Kr. Kr. STYRMENN ) Overs t y r menn Under = og over styrmenn Fri- Over- tids- Andre tids- kom- tilkompe- til- pensa- tause- sjon Under ' 117 : :: : ` 7" i ) Medregnet 26 lasteoffiserer Kr Kr ?

15 Tabell III (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og lønnsklasse 1. styrmenn (forts.) og over 2. styrmenn Under ` og over 3. styrmenn 14 Av dette: 0 Stopp- Styr- Måneds-r Rasjo- Y forte Al- Ame- Utenom Fri- Overnalise- Tank- Radio - tørn- Andre Stilling og HKT menn neste Hyre ders-. rika- Skandi- og tidsi alt rangs- til- tiltil- navia- til- til - kompe- til- komtil_ gg til egg pensa- tanse- til sjon Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr. Kr.Kr. Kr.Kr.Kr Tabell IV. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og lønnsklasse Stilling og IHK MASKINISTER... Maskins j e f e r og over... 0 Av dette: Måneds. R Stopp- Maskin- ånedsas^o- Al- Ame- Utenom - nalise- Tank-. tørn- Over- Fri ister neste ders- Motorrika- Skanditids- Andre og tidsi alt Hyre rings- til- til- til- navia- til- kom- tillegtil- kompe- til- til pensa- tanse- sjon til Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

16 . Tabell IV (forts. ). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og lonnsklasse Av dette: Måneds-Stopp- Maskin- fortje-al - Fri Ame- Utenom tern- Overister neste - Stilling og IHK nalise- Tankders- rika- Skandi-. Motor-. tids- Andre Hyre rings-. tidsi a tillt til-.. til- tz.l-. til- naviakom- til - til- kompe-. til-. til tansepensa- til sj on. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.. m askin is ter ' , ` og over ' 74 _ maskin is t e r U og over maskin i s t er _.., ,... ^ ^ og over :

17 16 Tabell V. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling og lønnsklasse Stilling, d.w.tonn og tjenestetid Av dette: Måneds- Rasjo- Tank- Ame- Utenom Farts- Overtil- rika- Skandi- tids- tids- tids- Fri- Sjø- fortje- nalise- dersfolk neste Hyre rings-. Al- Andre til- navia- til- til til sasjon kompen- til- i alt til-il- Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. MATSTELL- OG TJENER- PERSONALE Stuerter Under og over , kokker Under og over kokker Messemenn... Messemenn under 6 mndrs. tjeneste.. Messemenn etter 6 mndrs. tjeneste Tjenere Gutter Gutter uten førstereiskurs Gutter under 6 mndrs. tjeneste.. Gutter etter 6 mndrs. tjeneste. Gutter etter 12 mndrs. tj eneste.. Gutter med fullført før stereiskurs 1 ) Gutter under 6 mndrs. tjeneste.. Gutter etter 6 mndrs. tjeneste Piker Pikerunder 6 mndrs. tjeneste Piker etter 6 mndrs. tj eneste ) Gutter med fullført førstereiskurs og 12 måneders tjeneste er ført samwen med gutter uten førstereiskurs.

18 1 7 Tabell V I. Ko s thold sutg if ter Fartsområde Skip med Ordinær i tellin- besetning gen 1968 l.kv.1968 Kostholdsutgif ter pr. person pr. dag. Kroner 1.kv. 1.kv. l.kv kv ,61 NordsjØfar t ,58 9,17 9,77 9, Øs tersj Ofart , 5 1 9, ,79 10,29 Vest-Europa - Svartehavet/Middelhavet ,12 9,50 9,84 9,83 Kanalfart ,09 9,81 9,72 Intereuropeisk fart i alt ,95 9,40 9,99 9,76 9,19 Europa -- Canada /Lakene ,66 9,06 9,47 ^ 9,37 - USA ,02 9,30 9, 44 - Vestindia/Mellom-Amerika/ 9,87 Nordlige SØr Amerika ,43 9,74 9,44 9,91 - SØr Amerika ,92 9,85 9, 32 9, - Vest /SØr/Øst-Afrika ,94 9, , 57 9,65 - Persiske bukt ,15 9,27 9, 27 10,08 - Ørige Asia , 59 8, 76 9,28 It 9- Australia/New Zealand ,01. 8,50,1 5 9,03 Europa - andre verdensdeler i alt ,03 9, 3 4 9,68 9,38 11 Ves tindiaf ar t ,97 10,25, 18 10,47 10,48 Nord-Amerika - SØr-Amerika , 60 10,54 10,04 - Afrika ,68 10,15 10,28 10, 13 9,64 Nord-Amerikas Atlanterhavskyst - Asia , ,35 10,38 Pasifickyst - Asia ,16 9,92 10,58 10,34 Ostasiafart 1 1) , 58 9,95 9,92. 10,88 Østasi.afart II 2) ,73 10,62 12,60 9,78 Far t innen Indiske hav ,38 9,79 9,73 10,20 Annen utenriksfart ,41 10,38 10,27 Ikke -europeisk fart i alt ,55 10,15 10,23 Utenriksfart i alt , 24 9,68 9,97 9, 80 Av de tte : Skip som an1øp Norge Skip som ikke an1øp Norge ,49 8,92 9,33 9,77 9,48 10, 04 9,37 9,88 Med ordinær besetning. 2) Med kinesisk mannskap hyrt en bloc uten kost.

19

20 19 V ed 1 e gg Appe ndi x' Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli 1967 Publications issued by the Central Bureau of' Statistics since 1 July 1967 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 1967 Nr. 215 Utenrikshandel 1966 I External Trade I. Sidetall 263. Pr is kr. 9, Bedriftstelling 1963 II Varehandel Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade. Sidetall 235. Pris kr. 9, Psykiatriske sykehus 1965 Mental Hospitals. Sidetall 54. Pris kr. 6, Statistisk årbok 1967 Statistical Yearbook of Norway. Sidetall 410. Pris kr. 11, Helsestatistikk 1965 Health Statistics. Sidetall 141. Pris kr. 8, Folkemengdens bevegelse 1965 Vital Statistics and Migration Statistics. Sidetall 99. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1966 II External Trade II. Sidetall 240. Pris kr. 9, Bedriftstelling 1963 III Bygge- og ansvirksomhet, finansinstitusjoner, samferdsel og tjenesteyting Census of EstabZishments III Construction, Banks etc., Insurance, Transport etc. and Services. Sidetall 115. Pris kr. 8, Kredittmarkedstatistikk 1965 Credit Market Statistics. Sidetall 237. Pris kr. 9, Jordbruksstatistikk 1966 Agricultural Statistics. Sidetall 95. Pris kr. 8, Fiskeristatistikk 1965 Fishery Statistics. Sidetall 89. Pris kr. 7, Skattestatistikk 1965 Tax Statistics. Sidetall 79. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1966 III External Trade III. Sidetall 285. Pris kr. 9,00 Rekke A Offsettrykk 1967 Nr. 195 Undervisningsstatistikk V Universiteter og høgskoler Educational Statistics V Universities. Sidetall 49. Pris kr. 4, Jaktstatistikk 1966 Hunting Statistics. Sidetall 38. Pris kr. 4, Markedstall Bedriftstellingen 1963 III Bygge- og ansvirksomhet, samferdsel og tjenesteyting Market Data Census of Establishments III Construction, Transport and Services. Sidetall 71. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk 1966 Wage Statistics. Sidetall 58. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk I Folke- og framhaldsskoler Educational Statistics I Primary and Continuation Schools. Sidetall 52. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap National Accounts. Sidetall 49. Pris kr. 4, Veitrafikkulykker 1966 Road Traffic Accidents. Sidetall 50. Pris kr. 4, Skattestatistikk 1965 Kommuner og handelsdistrikter Tax Statistics. Municipalities and Trade Districts. Sidetall 105. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk IV Fag- og yrkesskoler Educational Statistics I V Vocational Schools. Sidetall 46. Pris kr. 4, Sivilrettsstatistikk 1966 Civil Judicial Statistics. Sidetall 22. Pris kr. 3, Alkoholstatistikk 1966 Alcohol Statistics. Sidetall 30. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1967 Salaries of Local Government Employees. Sidetall 59. Pris kr. 4, Finansinstitusjoner 1966 Financial Institutions. Sidetall 100. Pris kr. 5, Rutebilstatistikk 1966 Scheduled Road Transport. Sidetall 24. Pris kr. 3, Elektrisitetsstatistikk 1966 Electricity Statistics. Sidetall 38. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. Mars 1967 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport. Sidetall 22. Pris kr. 3, Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1967 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade. Sidetall 42. Pris kr. 4, Formuesstatistikk 1962 Property Statistics. Sidetall 27. Pris kr. 3, Sosial hjemmehjelp 1966 Social Home Help Services. Sidetall 27. Pris kr. 4, Kommunevalgene 1967 I Municipal Elections I. Sidetall 57. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet 1. september 1967 Salaries of Bank Employees. Sidetall 23. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1967 Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity. Sidetall 27. Pris kr. 4,00 Rekke XII Boktrykk 1968 Nr Økonomisk utsyn over året Economic Survey. Sidetall 158. Pris kr. 11, Skogstatistikk 1966 Forestry Statistics. Sidetall 90. Pris kr. 8, Psykiatriske sykehus 1966 MentaZ Hospitals. Sidetall 39. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1967 I External Trade I. Sidetall 263. Pris kr. 11, Samferdselsstatistikk 1966 Transport and Communication Statistics. Sidetall 165. Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse 1966 Vital Statistics and Migration Statistics. Sidetall 53. Pris kr. 7,00

21 20 Rekke XII Boktrykk 1968 (forts.) Nr. 234 Helsestatistikk 1966 Health Statistics. Sidetall 74. Pris kr. 8,00 Rekke A Offsettrykk 1968 Nr. 217 Industristatistikk 1966 Industrial Statistics. Sidetall 154. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk V Universiteter og høgskoler Educational Statistics V Universities. Sidetall 84. Pris kr. 4, Sykehusstatistikk 1966 Hospital Statistics. Sidetall 26. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap National Accounts. Sidetall 48. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni 1967 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools. Sidetall 42. Pris kr. 4, Folkemengden etter alder 31. desember 1965 Population by Age. Sidetall 56. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1967 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. Sidetall 18. Pris kr. 3, Hotellstatistikk 1967 Hotel Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3, Folketallet i kommunene Population in Municipalities. Sidetall 30. Pris kr. 4, Dødsårsaker 1966 Causes of Death. Sidetall 80. Pris kr. 5, Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket av politiet 1966 Criminal Statistics. Crimes Investigated by the Police. Sidetall 50. Pris kr. 5, Bygge- og ansstatistikk 1966 Construction Statistics. Sidetall 22. Pris kr. 3, Laks- og sjøaurefiske Salmon and Sea Trout Fisheries. Sidetall 52. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig ansvirksomhet 3. kvartal 1967 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity. Sidetall 26. Pris kr. 4, Skogavvirking Roundbood Cut. Sidetall 36. Pris kr. 4, Jaktstatistikk 1967 Hunting Statistics. Sidetall 36. Pris kr. 4, Barneomsorg 1966 Child Welfare Statistics. Sidetall 40. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk FolkehOgskolar Educational Statistics Folk High Schools. Sidetall 18. Pris kr. 3, Kommunerekneskapar 1966 Municipal Accounts. Sidetall 86. Pris kr. 5, Arbeidsmarkedstatistikk 1967 Labour Market Statistics. Sidetall 54. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk Høgre allmennskoler Educational Statistics. Secondary General Schools. Sidetall 40. Pris kr. 4, Varehandelsstatistikk 1966 Wholesale and Retail Trade Statistics. Sidetall 74. Pris kr.5, Alkoholstatistikk 1967 Alcohol Statistics. Sidetall 28. Pris kr. 4, Veitrafikkulykker 1967 Road Traffic Accidents. Sidetall 50. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler Educational Statistics Primary and Continuation Schools. Sidetall 54. Pris kr. 5, Finansinstitusjoner 1967 Financial Institutions. Sidetall 100. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. Mars 1968 Wage.Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport. Sidetall 20. Pris kr. 3,50 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 20 Det norske skattesystemet 1967 The Norwegian System of Taxation. Sidetall 146. Pris kr.9,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 19 An Analysis of the Effects of Transitory Income on Expenditure of Norwegian Households. Sidetall 28. Pris kr. 5,00-20 The Use of Computers in the National Accounts of Norway Bruk av elektronregnemaskiner i nasjonalregnskapsarbeidet i Norge. Sidetall 28. Pris kr. 5,00-21 Trends in Quantitative Economic Planning in Norway Utviklingstendensar i den kvantitative Økonomiske planinga i Norge. Sidetall 29. Pris kr. 5,00-22 Statistisk Sentralbyrås sentrale registre Registers in the Central Bureau of Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3,50-23 MODIS II A Macro-Economic Model for Short-Term Analysis and Planning MODIS II, en makro- Okonomisk modell for korttidsanalyse og planing. Sidetall 40. Pris kr. 4,50

22 ,

23 Pris kr. 3,50 Publikasjonen utgis i kommisjon hos M. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandiere.

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 111 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1964 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 896 SAMFERDSELSSTATISTIKK 976 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 85707509 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 962-63 HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 962 63 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer