LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968"

Transkript

1

2 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

3 Tidligere utkommet. LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i november 1948 og 1949 er trykt i Statistiske meldinger for 1949 og LØnnsstatistikk 1950 NOS XI 92, 1951 XI 126, 1952 XI 163, 1953 XI 189, 1954 XI 243, 1955 og 1956 XI 288, 1957 XI 339, 1958 XII 2. Ønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars 1960 NOS A 15, 1961 A 39, 1962 A 56, 1964 A 106, 1966 A 173, 1967 A 210.

4 Forord Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1968 er i hovedtrekkene lagt opp på sam me mate som for tidligere år. Arbeidet med statistikken har vært ledet av førstesekretær Grethe Hoel. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 4. september 1968 Odd Aukrust Petter Myklebust

5

6 Innhold Side Oversikt Innledning Omfanget av statistikken Månedsfortjenesten Lønnsutviklingen Kostholdsutgif ter Tabeller I. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling......, 12 II. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for skipsførere og radio-offiserer etter stilling og lønnsklasse , III. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og lønnsklasse IV. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og lønnsklasse V. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling og lønnsklasse VI. Kostholdsutgifter.., Ved Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden juli Standardtegn - Null Tall kan ikke oppgis

7

8 OVERSIKT Innledning. Siden 1948 har 'tatistisk Sentralbyrå hvert år, bortsett fra 1954, 1963 og 1965, utarbeidd lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. For årene bygger statistikken på lonnsoppgaver for november måned, mens mars er tellingsmåned for årene Statistikken for 1968 er i hovedtrekkene lagt opp på samme måte som i tidligere år. Oppgaveskjemaene blir sendt ut av Skibsfartens Arbeidsgiverforening til alle rederier som er tilsluttet denne organisasjon, Det innhentes oppgaver over opptjent lønn i tellingstil perioden spesifisert på hyre, rasjonaliseringstil, alderstil, tanktil, for fart i amerikanske farvann, til for fart utenom Skandinavia, overtidsbetaling, fritidseller kompensasjon og diverse andre aktuelle til. Lønnsoppgavene gis av skipsføre rne rederi- kontorene på et skjema for hvert skip med opplysninger for hvert enkelt besetningsmedlem og sendes Byrået gjennom Skibsfartens Arbeidsgiverforening. Omfanget av statistikken L$nnsstatistikken ; bygger på oppgaver for skip på 100 br.reg. tonn og mer som norske redere har i utenriksfart og hvor mannskapet lønnes etter norsk tariff. Statistikken omfatter ` ikke fangstskip, hvalkokerier, passasjerskip og skip som var i opplag i tellingsmåneden. Til lønnsstatistikken for mars 1968 er det bearbeidd oppgaver fra skip med en tonnasje på 16,5 mill. br.tonn og en besetning på menn og kvinner som har stått om bord i samme stilling hele måneden. Tilsvarende tall for mars 1967 var skip, 14,8 mill. br. tonn og sj ybfolk. Etter en beregning foretatt av Norges Rederforbund var det TvIxske skip (ekskl. passasjerskip, fangstskip og hvalkokerier) i utenriksfart pr. 1.mars 1968 med en samlet tonnasje på 18, 8 mill. br.tonn. Denne,undersØkel:sen omfatter således 81,0 prosent av alle skip i utenriksfart mot 82,6 prosent i.1967-undersokelsen. En fordeling av skipene på størrelsesklasser (i bruttotonn) viser at dekningsprosenten varierer noe fra klasse til klasse (se tabell 1). Det er de minste skipene som er relativt dårligst representert. Forskjellen er imidlertid ikke større enn at statistikken skulle gi et representativt uttrykk for lønnsforholdene til sjøfolk på skip i utenriksfart. Tabell 1. Skip og sjøfolk etter bruttotonnasje Br.tonn i al t pr.l.mars 1968 Skip med i tellingen Skip med i tellingen i pst. av alle skip Ordinær bemanning på skip med i tellingen Sjøfolk med i tellingen , , ' , , , , , , og over , I alt , Sjøfolkenes fordeling etter hovedgrupper av stillinger var stort sett den samme i mars 1968 som i mars 1967 (se tabell 2).

9 8 Tabell 2. Sjøfolk etter stilling Stilling SkipsfØrere Styrmenn Radio-offiserer 987 Maskinister Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale I alt Mars 1967 Mars 1968 Personer Prosent Personer Prosent 3,1 9,3 2,8.10,2 55,9 18,7 100, ,2 9,5 2,9 10,4 55,2 18, Av den samlede utbetalte lønn i utenriksfart ble 23,9 prosent utbetalt i fremmed valuta (se tabell 3). Utbetalt lønn i alt omfatter også lønnsbeløp som er sendt hjem i form av anvisninger og trekk, skattetrekk og andre avregninger i forbindelse med besetningens tilgodehavende. Tabell 3. Utbetalt lønn etter fartsområde Fartsområde Ordinær Skip bemanning Norge - Amerikasonen Norge - andre land Andre land - Amerikasonen Fart innen Amerikasonen Fart mellom andre land Utenriksfart i alt Lønn i alt Kr Av dette: Norsk valuta Kr Fremmed valuta. Kr Månedsfortjenesten SjØfolkene har etter tariffen krav på enten fri kost eller kostgodtgjørelse. På alle skip som er med i statistikken. har besetningen fri kost om bord. Verdien av denne naturallønnen er ikke regnet med i fortjenestetallene, men oppgaver over kostholdsutgiftene om bord er tatt inn i et eget aysnitt. Lønnstall for de enkelte grupper av sjøfolk er vist tabellene I-V i tabelldelen. Enkelte hovedtall er gitt i tabell 4. Tabell 4. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling. Kroner Stilling Månedsfortjeneste Hyre i alt Alders- til- 1 egg Til for fart i best. områder Av dette: Overtidstil Ras j o- naliseringstil Fritidskompensas j on VOKSNE SJØMENN B e f a l SkipsfØrere Styrmenn Radio-offiserer Maskinister Elektrikere Stuerter Andre voksne s j ømenn Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale UNGE SJØMENN PIKER

10 9 Den gjennomsnittlige månedsfortjeneste var for alle voksne sjømenn i mars 1968 kr Av dette beløp var 61 prosent fast hyre, 3 prosent til for fart i bestemte områder, 21 prosent overtidsbetaling og 7 prosent fritidskompensasjon. Befalet tjente gjennomsnittlig 63 prosent mer enn andre voksne sjømenn. Størsteparten av denne forskjellen skyldes forskjellen i hyrene, men også de forskjellige til er høyere for befalet enn for andre voksne sjømenn Skipsførere hadde den høyeste månedsfortjeneste med kr Deretter fulgte maskinister med kr og styrmenn med kr Av voksne sjøaenn i underordnet stilling hadde frysemaskinøenn en månedsfortjeneste på kr Av denne fortjeneste utgjorde 36 prosent betaling for overtid. Matroser tjente i gjennomsnitt kr og motormenn kr Unge sjox enn hadde en manedsfortjeneste på kr eller 58 prosent av fortjenesten for voksne sjømenn i underordnet stilling. Den gjennomsnittlige månedsfortjeneste for piker var kr Lønnsutviklingen Avtalene av 1966 mellom Skibsfartens Arbeidsgiverforening og sjømannsorganisasjonene hadde bestemmelser om helautomatiske indeksreguleringer med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1966 (128,1). Konsumprisindeksen pr. 15. juli 1967 viste 133,4 poeng, og det ble gitt et indekstil på 3,1 prosent til alle hyresatsene og overtidssatsene fra 15. august Avtalene løper ut 31. oktober Fra mars 1967 til mars 1968 steg gjennomsnittsfortjenesten med 6,5 prosent for voksne sjømenn. For unge sjømenn steg fortjenesten med 7,4 prosent og for piker med 7,9 prosent. Fra mars 1959 til mars 1968 steg månedsfortjenesten for voksne sjømenn med 83 prosent, for befalet med 84 prosent og for unge sjømenn og piker med henholdsvis 84 og 98 prosent (se tabell 5). Tabell 5. Lønnsutviklingen mars Stilling Månedsfortjeneste i alt Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. VOKSNE SJØMENN B e f a Skipsførere Styrmenn overstyrmenn styrmenn " Radio-offiserer Maskinister Maskinsjefer maskinister " Elektrikere Stuerter Andre voksne sjø m e n n Dekks- og maskinbesetning Tømmermenn...: Båtsmenn Matroser Motormenn Maskinassistenter Matstell- og tjenerpersonale ' kokker UNGE SJOMENN Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Smørere Maskingutter......:^ Gutter PIKER _

11 . 1 0 Kostholdsutgifter Oppgaver over kostholdsutgiftene på norske skip i utenriksfart blir, innhentet i tilknytning til lønnsstatistikken. For 1. kvartal 1968 omfatter oppgavene over kostholdsutgifter skip med en ordinær besetning på sjøfolk. Tabell 6. Gjennomsnittlige kostholdsutgifter pr. person pr. dag. Kroner Inter- Fart mellom Ikke- Uteneuro- Europa og euro- rikspeisk andre ver- peisk fart fart densdeler fart i alt Av dette: Skip som Skip som an1øp ikke an- Norge 1013 Norge 1. kvartal ,32 9,41 10,28 9,70 8,62 9,94 1. " ,92 9,07 9,93 9,35 8,46 9,52 1. It 8,86 8,98 9,69 9,25 8,45 9,40 1. It 8,79 8,94 9,55 9,20 8,45 9,30 1. it. 8,95 9,03 9,55 9,24 8,49 9,33 1. II 9,40 9,34 10,15 9,68 8,92 9,77 1. " , 99 9,68 10,27 9,97 9,48 10,04 1. It 9,76 9,38 10,23 9,80 9,37 9,88, Kostholdsutgiftene gikk fra 1. kvartal 1967 til 1. kvartal 1968 ned med 17 Øre til kr. 9,80 pr. person pr. dag. Fra 1959 til 1968 har kostholdsutgiftene pr. person pr. dag gått opp med 10 Øre eller 1,0 prosent. Tall for kostholdsutgiftene i de enkelte fartsområder er gitt i tabell VI.

12 TABELLER

13 12 Tabell I. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste etter stilling Av dette: Måneds- Motor-, Stopp- Rasjo- Fri- Sjø- forte- Ame- Utenom radio- tørn- Over-. nalise- Tank- tids- tids- Andre Stilling folk neste ders- rika- Skandi- og og i alt Hyre rings- til- l egg til- til- navia- farts- kompe- til- komil- t til tids- tanse- Pensa- spon til til Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. VOKSNE SJØMENN B e f a Skipsførere Styrmenn Overstyrmenn styrmenn ", Radio-offiserer 996 Radio-offiserer I II 32 Maskinister Maskinsjefer maskinister " " Elektrikere 948 Stuerter Andre vok s- n e s j ø m e n n Dekks- og maskinbesetning Arbeidsledere Tømmermenn Båtsmenn Matroser Matroser II 14 Elektrikerassistenter 23 Reparatører 759 Frysemaskinmenn. 63 Fryseassistenter. 10 Maskinassistenter 774 Pumpemenn. 352 Pumpemannsassistenter 14 Donkeymenn 193 Motormenn Motormenn II 17 Fyrbøtere 181 Matstell- og tjenerpersonale l.kokker 946 Messemenn Tjenere 20 UNGE SJØMENN Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter 936 Dekksgutter 796 Dekksgutter med fullført kurs for førstereisgutter 140 SmØrere Maskingutter 658 Maskingutter 508 Maskingutter etter 12 mndrs.tjenesteog maskingutter med fullført kurs for førstereisgutter kokker 733 Gutter 651 PIKER ) ) ) Radio-offiserenes fartstids-og kvalifikasjonstil og elektrikernes kvalifikasjonstil er inkludert i hyren.

14 le Tabell II. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for skipsførere og radio-offiserer etter stilling og lønnsklasse Av de tte: Månedsf ortje- _ Ras j o- Sjøfolneste Hyre rings- ders- TTank Ame- Utenom Over- Fr.i- Stilling og HKT nalise- Alle Radio i alttil- til- ank. rika- Skandi- Andre tiltil- t _ i l- tids- tids tilkompen- navia til sasjon Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Kr. Kr. SKIPSFØRERE Under _ ; _ og over RADIO-OFFISERER I ^') radio-offiserer/ sekretærer radio-offiserer. 3 RADIO-OFFISERER II 2) radio-offiserer/ sekretærer 2.radio-offiserer ` ) Radio-offiser I: l.radio-offiser med mer enn 6 måneders tjenestetid. offiser med mindre enn 6 måneders tjenestetid og 2.radio-offiser. ) Radio -offiser II: l.radio= Tabell III. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og lønnsklasse ^- Av dette: Måneds- Stopp- Styr- Rasjo-, for t j e-. Al-Utenom tørnnal^.se- Tank-.. Radio- Stilling og HKT menn neste. ders-. rika- Skandi- -^ Hyre rings-. til-. - tili alt tilti.l- til- navia- til til Kr.. Kr. Kr. Kr. Kr. STYRMENN ) Overs t y r menn Under = og over styrmenn Fri- Over- tids- Andre tids- kom- tilkompe- til- pensa- tause- sjon Under ' 117 : :: : ` 7" i ) Medregnet 26 lasteoffiserer Kr Kr ?

15 Tabell III (forts.). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for styrmenn etter stilling og lønnsklasse 1. styrmenn (forts.) og over 2. styrmenn Under ` og over 3. styrmenn 14 Av dette: 0 Stopp- Styr- Måneds-r Rasjo- Y forte Al- Ame- Utenom Fri- Overnalise- Tank- Radio - tørn- Andre Stilling og HKT menn neste Hyre ders-. rika- Skandi- og tidsi alt rangs- til- tiltil- navia- til- til - kompe- til- komtil_ gg til egg pensa- tanse- til sjon Kr. Kr. Kr.Kr. Kr. Kr. Kr.Kr. Kr.Kr.Kr Tabell IV. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og lønnsklasse Stilling og IHK MASKINISTER... Maskins j e f e r og over... 0 Av dette: Måneds. R Stopp- Maskin- ånedsas^o- Al- Ame- Utenom - nalise- Tank-. tørn- Over- Fri ister neste ders- Motorrika- Skanditids- Andre og tidsi alt Hyre rings- til- til- til- navia- til- kom- tillegtil- kompe- til- til pensa- tanse- sjon til Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

16 . Tabell IV (forts. ). Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for maskinister etter stilling og lonnsklasse Av dette: Måneds-Stopp- Maskin- fortje-al - Fri Ame- Utenom tern- Overister neste - Stilling og IHK nalise- Tankders- rika- Skandi-. Motor-. tids- Andre Hyre rings-. tidsi a tillt til-.. til- tz.l-. til- naviakom- til - til- kompe-. til-. til tansepensa- til sj on. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.. m askin is ter ' , ` og over ' 74 _ maskin is t e r U og over maskin i s t er _.., ,... ^ ^ og over :

17 16 Tabell V. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling og lønnsklasse Stilling, d.w.tonn og tjenestetid Av dette: Måneds- Rasjo- Tank- Ame- Utenom Farts- Overtil- rika- Skandi- tids- tids- tids- Fri- Sjø- fortje- nalise- dersfolk neste Hyre rings-. Al- Andre til- navia- til- til til sasjon kompen- til- i alt til-il- Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. MATSTELL- OG TJENER- PERSONALE Stuerter Under og over , kokker Under og over kokker Messemenn... Messemenn under 6 mndrs. tjeneste.. Messemenn etter 6 mndrs. tjeneste Tjenere Gutter Gutter uten førstereiskurs Gutter under 6 mndrs. tjeneste.. Gutter etter 6 mndrs. tjeneste. Gutter etter 12 mndrs. tj eneste.. Gutter med fullført før stereiskurs 1 ) Gutter under 6 mndrs. tjeneste.. Gutter etter 6 mndrs. tjeneste Piker Pikerunder 6 mndrs. tjeneste Piker etter 6 mndrs. tj eneste ) Gutter med fullført førstereiskurs og 12 måneders tjeneste er ført samwen med gutter uten førstereiskurs.

18 1 7 Tabell V I. Ko s thold sutg if ter Fartsområde Skip med Ordinær i tellin- besetning gen 1968 l.kv.1968 Kostholdsutgif ter pr. person pr. dag. Kroner 1.kv. 1.kv. l.kv kv ,61 NordsjØfar t ,58 9,17 9,77 9, Øs tersj Ofart , 5 1 9, ,79 10,29 Vest-Europa - Svartehavet/Middelhavet ,12 9,50 9,84 9,83 Kanalfart ,09 9,81 9,72 Intereuropeisk fart i alt ,95 9,40 9,99 9,76 9,19 Europa -- Canada /Lakene ,66 9,06 9,47 ^ 9,37 - USA ,02 9,30 9, 44 - Vestindia/Mellom-Amerika/ 9,87 Nordlige SØr Amerika ,43 9,74 9,44 9,91 - SØr Amerika ,92 9,85 9, 32 9, - Vest /SØr/Øst-Afrika ,94 9, , 57 9,65 - Persiske bukt ,15 9,27 9, 27 10,08 - Ørige Asia , 59 8, 76 9,28 It 9- Australia/New Zealand ,01. 8,50,1 5 9,03 Europa - andre verdensdeler i alt ,03 9, 3 4 9,68 9,38 11 Ves tindiaf ar t ,97 10,25, 18 10,47 10,48 Nord-Amerika - SØr-Amerika , 60 10,54 10,04 - Afrika ,68 10,15 10,28 10, 13 9,64 Nord-Amerikas Atlanterhavskyst - Asia , ,35 10,38 Pasifickyst - Asia ,16 9,92 10,58 10,34 Ostasiafart 1 1) , 58 9,95 9,92. 10,88 Østasi.afart II 2) ,73 10,62 12,60 9,78 Far t innen Indiske hav ,38 9,79 9,73 10,20 Annen utenriksfart ,41 10,38 10,27 Ikke -europeisk fart i alt ,55 10,15 10,23 Utenriksfart i alt , 24 9,68 9,97 9, 80 Av de tte : Skip som an1øp Norge Skip som ikke an1øp Norge ,49 8,92 9,33 9,77 9,48 10, 04 9,37 9,88 Med ordinær besetning. 2) Med kinesisk mannskap hyrt en bloc uten kost.

19

20 19 V ed 1 e gg Appe ndi x' Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli 1967 Publications issued by the Central Bureau of' Statistics since 1 July 1967 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 1967 Nr. 215 Utenrikshandel 1966 I External Trade I. Sidetall 263. Pr is kr. 9, Bedriftstelling 1963 II Varehandel Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade. Sidetall 235. Pris kr. 9, Psykiatriske sykehus 1965 Mental Hospitals. Sidetall 54. Pris kr. 6, Statistisk årbok 1967 Statistical Yearbook of Norway. Sidetall 410. Pris kr. 11, Helsestatistikk 1965 Health Statistics. Sidetall 141. Pris kr. 8, Folkemengdens bevegelse 1965 Vital Statistics and Migration Statistics. Sidetall 99. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1966 II External Trade II. Sidetall 240. Pris kr. 9, Bedriftstelling 1963 III Bygge- og ansvirksomhet, finansinstitusjoner, samferdsel og tjenesteyting Census of EstabZishments III Construction, Banks etc., Insurance, Transport etc. and Services. Sidetall 115. Pris kr. 8, Kredittmarkedstatistikk 1965 Credit Market Statistics. Sidetall 237. Pris kr. 9, Jordbruksstatistikk 1966 Agricultural Statistics. Sidetall 95. Pris kr. 8, Fiskeristatistikk 1965 Fishery Statistics. Sidetall 89. Pris kr. 7, Skattestatistikk 1965 Tax Statistics. Sidetall 79. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1966 III External Trade III. Sidetall 285. Pris kr. 9,00 Rekke A Offsettrykk 1967 Nr. 195 Undervisningsstatistikk V Universiteter og høgskoler Educational Statistics V Universities. Sidetall 49. Pris kr. 4, Jaktstatistikk 1966 Hunting Statistics. Sidetall 38. Pris kr. 4, Markedstall Bedriftstellingen 1963 III Bygge- og ansvirksomhet, samferdsel og tjenesteyting Market Data Census of Establishments III Construction, Transport and Services. Sidetall 71. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk 1966 Wage Statistics. Sidetall 58. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk I Folke- og framhaldsskoler Educational Statistics I Primary and Continuation Schools. Sidetall 52. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap National Accounts. Sidetall 49. Pris kr. 4, Veitrafikkulykker 1966 Road Traffic Accidents. Sidetall 50. Pris kr. 4, Skattestatistikk 1965 Kommuner og handelsdistrikter Tax Statistics. Municipalities and Trade Districts. Sidetall 105. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk IV Fag- og yrkesskoler Educational Statistics I V Vocational Schools. Sidetall 46. Pris kr. 4, Sivilrettsstatistikk 1966 Civil Judicial Statistics. Sidetall 22. Pris kr. 3, Alkoholstatistikk 1966 Alcohol Statistics. Sidetall 30. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1967 Salaries of Local Government Employees. Sidetall 59. Pris kr. 4, Finansinstitusjoner 1966 Financial Institutions. Sidetall 100. Pris kr. 5, Rutebilstatistikk 1966 Scheduled Road Transport. Sidetall 24. Pris kr. 3, Elektrisitetsstatistikk 1966 Electricity Statistics. Sidetall 38. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. Mars 1967 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport. Sidetall 22. Pris kr. 3, Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1967 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade. Sidetall 42. Pris kr. 4, Formuesstatistikk 1962 Property Statistics. Sidetall 27. Pris kr. 3, Sosial hjemmehjelp 1966 Social Home Help Services. Sidetall 27. Pris kr. 4, Kommunevalgene 1967 I Municipal Elections I. Sidetall 57. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet 1. september 1967 Salaries of Bank Employees. Sidetall 23. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1967 Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity. Sidetall 27. Pris kr. 4,00 Rekke XII Boktrykk 1968 Nr Økonomisk utsyn over året Economic Survey. Sidetall 158. Pris kr. 11, Skogstatistikk 1966 Forestry Statistics. Sidetall 90. Pris kr. 8, Psykiatriske sykehus 1966 MentaZ Hospitals. Sidetall 39. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1967 I External Trade I. Sidetall 263. Pris kr. 11, Samferdselsstatistikk 1966 Transport and Communication Statistics. Sidetall 165. Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse 1966 Vital Statistics and Migration Statistics. Sidetall 53. Pris kr. 7,00

21 20 Rekke XII Boktrykk 1968 (forts.) Nr. 234 Helsestatistikk 1966 Health Statistics. Sidetall 74. Pris kr. 8,00 Rekke A Offsettrykk 1968 Nr. 217 Industristatistikk 1966 Industrial Statistics. Sidetall 154. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk V Universiteter og høgskoler Educational Statistics V Universities. Sidetall 84. Pris kr. 4, Sykehusstatistikk 1966 Hospital Statistics. Sidetall 26. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap National Accounts. Sidetall 48. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni 1967 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools. Sidetall 42. Pris kr. 4, Folkemengden etter alder 31. desember 1965 Population by Age. Sidetall 56. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1967 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. Sidetall 18. Pris kr. 3, Hotellstatistikk 1967 Hotel Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3, Folketallet i kommunene Population in Municipalities. Sidetall 30. Pris kr. 4, Dødsårsaker 1966 Causes of Death. Sidetall 80. Pris kr. 5, Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket av politiet 1966 Criminal Statistics. Crimes Investigated by the Police. Sidetall 50. Pris kr. 5, Bygge- og ansstatistikk 1966 Construction Statistics. Sidetall 22. Pris kr. 3, Laks- og sjøaurefiske Salmon and Sea Trout Fisheries. Sidetall 52. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig ansvirksomhet 3. kvartal 1967 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity. Sidetall 26. Pris kr. 4, Skogavvirking Roundbood Cut. Sidetall 36. Pris kr. 4, Jaktstatistikk 1967 Hunting Statistics. Sidetall 36. Pris kr. 4, Barneomsorg 1966 Child Welfare Statistics. Sidetall 40. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk FolkehOgskolar Educational Statistics Folk High Schools. Sidetall 18. Pris kr. 3, Kommunerekneskapar 1966 Municipal Accounts. Sidetall 86. Pris kr. 5, Arbeidsmarkedstatistikk 1967 Labour Market Statistics. Sidetall 54. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk Høgre allmennskoler Educational Statistics. Secondary General Schools. Sidetall 40. Pris kr. 4, Varehandelsstatistikk 1966 Wholesale and Retail Trade Statistics. Sidetall 74. Pris kr.5, Alkoholstatistikk 1967 Alcohol Statistics. Sidetall 28. Pris kr. 4, Veitrafikkulykker 1967 Road Traffic Accidents. Sidetall 50. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler Educational Statistics Primary and Continuation Schools. Sidetall 54. Pris kr. 5, Finansinstitusjoner 1967 Financial Institutions. Sidetall 100. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. Mars 1968 Wage.Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport. Sidetall 20. Pris kr. 3,50 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 20 Det norske skattesystemet 1967 The Norwegian System of Taxation. Sidetall 146. Pris kr.9,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 19 An Analysis of the Effects of Transitory Income on Expenditure of Norwegian Households. Sidetall 28. Pris kr. 5,00-20 The Use of Computers in the National Accounts of Norway Bruk av elektronregnemaskiner i nasjonalregnskapsarbeidet i Norge. Sidetall 28. Pris kr. 5,00-21 Trends in Quantitative Economic Planning in Norway Utviklingstendensar i den kvantitative Økonomiske planinga i Norge. Sidetall 29. Pris kr. 5,00-22 Statistisk Sentralbyrås sentrale registre Registers in the Central Bureau of Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3,50-23 MODIS II A Macro-Economic Model for Short-Term Analysis and Planning MODIS II, en makro- Okonomisk modell for korttidsanalyse og planing. Sidetall 40. Pris kr. 4,50

22 ,

23 Pris kr. 3,50 Publikasjonen utgis i kommisjon hos M. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandiere.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1965 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 111 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1964 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPSJONSSTATISTIKK 966 ADOPTION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O F STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Adopsjonsstatistikk 963 A

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967

LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 210 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1960 Nr. 1 Økonomisk utsyn over året 1959 Economic survey 2 LØnnsstatistikk 1958 Wage statistics 3 Norges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å

FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 447 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å S E NTRALBYR CENTRAL BUREAU

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOSIAL HJEMMEHJELP 1973 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0426-7 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

DAGINSTITUSJONER FOR BARN

DAGINSTITUSJONER FOR BARN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 191 DAGINSTITUSJONER FOR BARN 1965 NURSERY SCHOOLS AND DAY NURSERIES 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidli ere utkommet Daginstitusjoner

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

SIVI LRETTSSTATISTI KK

SIVI LRETTSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 204 SIVI LRETTSSTATISTI KK 1966 CIVIL JUDICIAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Den civile retspleie

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 09 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Vestfold RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga 99 blir

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP 1966 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksamhet

Detaljer

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID

111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID 111111 110 111E 11 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1077 AV JON BLAALID RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/3 UNDERSØKELSE AV RENHOLDSBEDRIFTER 1977 AV JON BLAALID OSLO 1979 ISBN 82-537-0969-2 FORORD

Detaljer

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK 1953 Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI.

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 390 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK

BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 228 BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK 1966 CONSTRUCTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Forord Statistisk Sentralbyrå legger

Detaljer

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning PB/MF, 26.4.66 Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1965 bevilget sju nye organiserte stillinger. Dette gjorie blant annet visse utvidinger

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1968

MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1968 RD/PB/AA/MF, 24/4-69 MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1968 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1968 bevilget 4 nye assistentstillinger til forskjellige arbeidsoppgaver. Videre

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

LØ N N S STATI STI K K 1966

LØ N N S STATI STI K K 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 198 LØ N N S STATI STI K K 1966 WAGE STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Arbeidere: ArbeidslOnninger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 85 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 1. SEPTEMBER 1963 WAGE STATISTICS for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Hordaland og Bergen RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga

Detaljer

STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978

STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 149 STATISTIKK OVER BILVERKSTEDER MV. 1978 STATISTICS ON CAR REPAIR SHOPS ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1177-8

Detaljer

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 50 NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 Norwegian Commercial Banks 1961 STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1962 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Telemark RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga 99 blir

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 341 Jordbruksstatistikk 1958 Agricultural statistics - 342 Statistisk årbok 1959 Statistical

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 316 BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK 1968 CONSTRUCTION STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 230 MENTAL HOSPITALS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 230 MENTAL HOSPITALS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 0 PSYKIATRISKE SYKEHUS 966 MENTAL HOSPITALS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet For årene 8-87 se Sundhedstilstanden

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008:

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjømannsforbund (advokat Birger Mordt) mot Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: Staten v/fiskeri- og kystdepartementet v/havforskningsinstituttet

Detaljer

BARNEVERNSSTATISTIKK

BARNEVERNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 88 BARNEVERNSSTATISTIKK 965 CHILD WELFARE STATISTICS 965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 967 Tidligere utkommet Barnevernsstatistikken

Detaljer

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 SYKE H USSTATISTI KK 1965 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1959 Nr. 322 Økonomisk utsyn over året 1958 Economic survey 323 Folketellingen 1. desember 1950 IV Oversikt

Detaljer

Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene)

Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene) Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene) 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Hvem kan søke om tilskudd... 3 3.0 Hvilke tilskuddsordninger det kan søkes i og størrelsen

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 SYKEHUSSTATISTIKK 970 HOSPITAL STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 57 04 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII -1961 II Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr.188 Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey 189 Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK 1961 Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 Tidligere utkommet : Arbeidere: Arbeidslønninger 1875,

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 85 FISKERSTATISTIKK 975 SURVEY OF FISHERMEN 975 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 4. og 5. termin 2006 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK 1969 HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD I ;Jenne pubakasjonen legger Byraet fram

Detaljer

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER 92/3 16. januar 1992 OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER Side Numerisk oversikt: Discussion Paper 1 Interne notater 1 Emnegruppert publikas j onso v e rsikt 3 Alfabetisk publikasjonsoversikt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK 1985 WAGE STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2363-6 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÄDE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK 1983 WAGE STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2091-2 ISSN 0078-1916 I, EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 963 WAGE STATISTICS for Employees in Publicly Maintained Schools 30 June 963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK 1982 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger STI KKOR D Lønnsstatistikk

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 66 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. MAI 6 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES MAY 6 STATISTISK

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk Nr. 0 Bedriftstelling I Bergverksdrift m. v. og industri Census of Establishments I Mining and Quarrying,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Forord Departementet for

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 214 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1965 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

III. Et statistikkprogram for lønnsstatistikk

III. Et statistikkprogram for lønnsstatistikk Oslo, l4. juni 1969 IB 69/3 INTERNASJONALE STANDARDER FOR STATISTIKK OVER LØNNINGER, LØNNSKOSTNADER OG LØNNSTAKERNES INNTEKTER. Av Petter Myklebust Innhold Side I. Innledning II. Begreper og definisjoner

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 232 SAMFERDSELSSTATISTIKK 966 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 395 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1969 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 FORORD Samferdselsstatistikk

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer