NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

3 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge , se C. 4, III, Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge NOS V, VI. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1916 NOS VI, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153. Sunnhetstilstanden og medicinalforholdene 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, X 97, X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114, 1951 XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122. Helsestatistikk 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196, 1965 XII 219. Sykehusstatistikk 1965 NOS A 193.

4 Forord I denne publikasjonen legger Byrået fram statistikken over sykehusenes kapasitet, belegg, personale m.v. i Statistikken er utarbeidd på samme måte som for Statistikken over de psykiatriske sykehus og sykehjem er tatt inn i publikasjonen Psykiatriske sykebus. Fullmektig Sigrid Birknes har stått for utarbeidingen av statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 24. januar 1968 Fetter Jakob Bjerve Gisle Skancke

5 Preface This publication contains data onk capacity, in-patients and personnel e c.. in somatic hospitals in The,statistics appear in thea same form as for 1965., Statistics on hospitals and nursing homes for mental diseases are published in the public-, ation Mental Hospitals. This volume has been prepared by Miss Sigrid Birknes. Central Bureau of Statistics, Oslo, 24 January 1968 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

6 Innhold Side Oversikt 7 Tabeller I. Sykesenger og pasienter på sykehusene 10 II. Sykesenger og pasienter på sanatorier og tuberkulosehjem 15 III. Sykehus m.v. etter type og eierforhold 16 IV. Sykesenger ved sykehus m.v. etter type og avdeling 18 V. Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling 19 VI. Sykesenger på sykehus m.v. etter avdeling og fylke 20 VII. Personalet 31/ ved sykehus m.v. etter fylke. 22 VIII. Personalet 31/ ved sykehus m.v. etter sykehustype 24 _ Ved leg g Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Standardtegn - Null 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 Contents General survey 8 Page Tab 1 e s I. Beds and patients in somatic hospitals 10 II. Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis 15 III. Somatic hospitals by type and ownership 16 IV. Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department 18 V. Patients in somatic hospitals by type of department 19 VI. Beds in somatic hospitals by type of department and county 20 VII. Personnel 31/ in somatic hospitals, by county 22 VIII. Personnel 31/ in somatic hospitals, by type of hospital 24 Appendix Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Explanation of Symbols - Nil 0 Less than half of unit employed

8 OVERSIKT Byråets sykehusstatistikk bygger på årsoppgaver fra de alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer, tuberkuloseanstalter og andre spesialsykehus (unntatt psykiatriske sykehus), fødselsklinikker og fodehjem. Oppgavene omfatter også sykestuer og/eller fodehjem ved vanlige alders- og pleiehjem. Opplysninger om tallet på sykesengpr, inn- og utskrivninger og kurdager er gitt for hvert enkelt sykehus etter fylke i tabell I. Tilsvarende opplysninger for de enkelte tuberkuloseanstalter er gitt i tabell II. På grunnlag av kurdager i alt i året er det dessuten både i tabell I og II regnet ut gjennomsnittlig pasientbelegg pr. dag. For de enkelte sykehus m.v. er det gitt opplysning om eierforhold, med fordeling på stat, fylke/kommune og private. Opplysningene om eierforholdet er i tabell III kombinert med sykehustype, med en hovedgruppering på alminnelige sykehus m.v., tuberkuloseanstalter, andre spesialsykehus, sykehus for langvarig behandling av kroppssyke og fodselsklinikker. Sykehus som har spesialavdelinger, skal gi særskilte oppgaver over tallet på senger og pasienter ved hver avdeling. Enkelte av sykehusene med spesialavdelinger har imidlertid ikke kunnet gi tilstrekkelige spesifikasjoner. Disse sykehusene har derfor i tabellene IV-VI blitt plassert i gruppen "Blandet belegg", dvs. sammen med vanlige sykehus som ikke har spesialavdelinger. En fylkesvis oversikt over personalet i alt ved sykehusene er satt opp i tabell VII. I tabell VIII er vist fordelingen av leger, sykepleiere og samaritter i hoved - og bistilling ved de ulike typer av sykehus.

9 8 G E N E R!1 L S U 1: V l : Y The statistics on hospitals are based on annual reports from general hospitals, clinics and cottage hospitals, establishments for tuberculosis and other special diseases (except mental hospitals), and from maternity clinics and maternity homes. Data regarding number of beds, admissions, discharges and board days are given for each hospital by county in table I. Corresponding data on hospital establishments for tuberculosis are shown in table II. In addition to board days, the average number of in-patients has been calculated. Information on ownership (Central Government, Local Government or Private) is given for each hospital. A distribution of different types of hospitals by ownership is given in table III. Hospitals with departments for special diseases are requested to give separate data on beds and patients for each department. Some of these hospitals, however, have not been able to supply specified data and have therefore been classified as "Not specialized" in the tables IV-VI. Data on personnel in somatic hospitals by county are given in table VII. A distribution of physicians and nursing personnel by type of hospital is shown in table VIII.

10 ^ 411E ER

11 1 0 Tabell I. Sykesenger og pasienter på sykehusene - Beds and patients in somatic hospitals Sykehus Hospitals Sykesenger Pasienter - Patients Kurdager i alt Gjennomsnittlig daglig 31/12 Be- Utskrevet i året belegg 1966 Innlagt handlet Discharged Board Average Number Admitted i alt Lev- Døde days, number Treated ende By total of in- of beds Alive death patients Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad., St. Josefs hospital, Fredrikstad Betesda sykehus, Fredrikstad Moss sykehus, Moss Halden sykehus, Halden St. Josefs hospital, Halden Sarpsborg sykehus, Sarpsborg Askim sykehus, Askim Østfold sanitetsforenings behandlingshjem for cerebral parese, 8 Fredrikstad Edwin Ruuds hospital, Mysen Sarpsborg pleiehjem, Sarpsborg Sykestuer og fødehjem I alt i Østfold Sentralsykehuset for Akershus, Nordbyhagen p. å Bærum sykehus, Sandvika Stensby sykehus, Minnesund Lillestrøm sykehus, Lillestrøm Sunnås sykehus, Nesodden Martina Hansens hospital, Sandvika Statens sykehus for epileptikere, Sandvika Valstadbråten behandlingshjem for cerebral parese, Strømmen Gilinskys etterbehandlingshjem for barn, Strømmen Sykestuer og fødehjem I alt i Akershus Rikshospitalet, Oslo Ullevål sykehus m/biavdelinger, Oslo Aker sykehus, Oslo Vor Frue hospital, Oslo Røde Kors' klinikk, Oslo Diakonissehusets sykehus Lovisenberg, Oslo Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus, Oslo Wergelandsveiens klinikk, Oslo Betanien hospital, Oslo Menighetssøsterhjemmets klinikk, Oslo Sophies Minde, ortopedisk hospital, Oslo Det Norske diakonhjem, Oslo Det Norske radiumhospital, Oslo Kronprinsesse Mgrthas institutt, Oslo Det Norske hjem for sukkersyke barn, Oslo Tøyen sykehjem, Oslo Adamstuen sykehjem, Oslo Solvang sykehjem, Oslo I alt i Oslo Fylkessykehuset i Elverum Fylkessykehuset i Hamar Fylkessykehuset i Kongsvinger Fylkessykehuset på Tynset

12 11 Tabell 1 (forts.). Sykepenger o8 pasienter p4 sykehusene Tr r, Sykeh4s Syke- Pasienter senger Vie- Utskre et 31/12 Innlagt handled Lev- Dcde 1966 alt ende Kurdager i alt i året Gj ennomsnittlig daglig belegg St. Torfinns klinikk, Hamar..., Rode Kors' klinikk, Hamar,...,..,, SØr-Odal Revmatismesykehus, Skarnes Østlandske vanførehjem, behand l ingsavdel ing, Hapaar, RØde Kors' sykestue, Kongsvinger T Hamar sanitetsf9reiings hjem for cerebral parese, Hamar Sykestuer og fødehjem..,,., ,,, 17 I alt i Hedmark : Lillehammer fylkessykehus, Lille^ hammer t...,,..,, r, GjØvik'fylkessykehus, Gjøvik.,.. t RØde Kors' klinikk, Lillehammer., RØde Kors' sykehjem, Fo1lebu,...., Lillehammer sanitetsforenings revmatismesykehus, Lill.ehammer, sykestuer og fødehjem r ^ ,. - I alt i Qppland,,,, T Drammen sykehus, Drammen.,.,,..., Kongsberg sykehus, Kongsberg.,.,, Ringerike sykehus, HØnefoss St. Josefs hospttal, Drammen,,. T e t St. Franeiskus hospital, HØnefoss T : Furulund sykehjem, Kongsberg...t, Qanske RØde Kors' astmasanatorium, Kongsberg l ) t Q Getlomo barnesykehus (astnia), Gei.lo Fru Ramstads barnesykehus, Hokksund Tomtebo - N. R. K. t s behs.nd 1 ing sh j eø for astmatiske barn...,,.., T Sykestuer Y o og fødehjem ^..,.,,... 1, I alt i Buskerud ,... t Vestfold sentralsykehus, TØnsberg., Lorten sykehus, Horten,..,, Larvik sykehus, Larvik..,, Sandefjord sykehus, Sandefjord Sandefjor... 11Q Furubakken sykehus, Larvik,. f., St. Olavs klinikk, TØnsberg., Kysthospitalet ved Stavern Marie Treschows Minne (polioinstitutt) pr. TØnsberg Sykestuer og f Ød eh j em I alt i Vestfold Telemark sentralsykehus, Skien..,. 226 Notodden sykehus, Notodden..,,..,. 72 Betanien hospital, Skien..,..., Telemark poliomyelitt institutt, Skien,,,, f,...,, Porsgrunn Lutherske sykehus, Porsgrunn, t. Josefs hospital, Porsgrunn, Kragerø interkomm, sykehus, Kragen Rjukan sykehus, Rjukapi, ) Oppgave mangler.

13 . '. 12 Tabell I (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Sykehus Syke- Pasienter senger Be- Utskrevet 31/12 Innlagt handlet Lev- Døde 1966 i alt ende Kurdager i alt i året Gjennomsnittlig daglig belegg Porsgrunn sanitetsforenings sykehus "Lyngbakken", Porsgrunn Sykestuer og fødehjem I alt i Telemark Aust-Agder sentralsykehus, Arendal St. Franciskus hospital, Arendal i Tvedestrand komm. sykehus, Tvede- } 'strand : Egra helseheim; Grimstad Lillesand Sykestuer og fødehjem Lillesand sanitetsforenings sykehus, _... I alt,i Aust-Agder... Y... s _ Sentralsykehuset i Kristiansand ; 74 Flekkefjord sykehus, Flekkefjord Farsund sykehus, Farsund..., 75, Mandal sykehus, Mandal St. Josefs 'hospital, Kristiansand i. _," Kristiansand sanitetsforenings sykehus "Solvang", Kristiansand SØrlandets revmatismesykehus,.. Kristiansand ` ` : ; Solhøgda helseheim, Mandal :.. 24 ` ``+13, Kongsgårdsheimen polioinstitutt 32 (beh.avdeling), Kristiansand `M Toppenhaug behandl ingshjem for cerebral parese, Vågsbygd ' Kristiansand sykehjem, Kristiansand Sykestuer og fødehjem I alt i Vest-Agder Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Rogaland sykehus, Stavanger $ Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Stavanger sykehus, Stavanger Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Sandnes sykehus, Sandnes Haugesund sykehus, Haugesund ' St. Franciskus hospital, Stavanger Stavanger sanitetsforenings klinikk, Stavanger St. Franciskus hospital, Haugesund Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus, Haugesund Sauda sykehus, Sauda ' Interkommunal sjukeheim, Hillevåg Cerebral-paresehjemmet "Østerlide", Stavanger Øvregatens sykehjem, Haugesund Bergjeland sykehjem, Stavanger Rogaland vanførehjem, behandlingsavdeling, Stavanger ? ) Våland sykehjem, Stavanger ;2 Sykestuer og fødehjem I alt i Rogaland ) Apnet 9/11 = 52 dagers drift.

14 13 Tabell I (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Sykehus Syke- Pasienter senger Be- Utskrevet 31/12 Innlagt handlet Lev- Døde 1966 i alt ende Kurdager i alt i året Gjennomsnittlig daglig belegg Fylkessykehuset i Odda Fylkessykehuset på Stord Fylkessykehuset på Voss Hatlestad revmatismesykehus, Kalandseidet Laksevåg sanitetsforenings sykehus, Laksevåg Kysthospitalet i Hagevik, Hagevik Sykestuer og fødehjem I alt i Hordaland I/S Haukeland sykehus, Bergen Sykehuset Florida, Bergen Hospitalet Betanien, Bergen Bergens diakonissehjems klinikk, Bergen Bergen sanitetsforenings behandlingshjem for cerebral parese, Bergen 18, Pleiestiftelsen for spedalske, Bergen Bergen konen. pleiehjem, Bergen Sandvikens pleiehjem, Bergen Bergens Indremisjons pleiehjem, Bergen Fredheim pleiehjem, Bergen Domkirkehjemmet, Bergen Diakonissenes pleiehjem, Bergen Korskirkens pleiehjem, Bergen I alt i Bergen Sogn og Fjordane fylkessykehus, Florø Sogn og Fjordane fylkessykehus, Laerdal Sogn og Fjordane fylkessykehus, Høyanger Sogn og Fjordane fylkessykehus, Nordfjordeid Sykestuer og fødehjem I alt i Sogn og Fjordane Fylkessykehuset i Kristiansund Fylkessykehuset i Ålesund Fylkessykehuset i Volda Fylkessykehuset i Molde Olafsminde sjukehus, Langevåg Sosialmedisinsk avdeling for Møre og Romsdal, Reknes Vonheim helseheim, Tingvoll Volda sykehjem, Volda Haug behandlingshjem for cerebral parese, Gåseid ) Molde sykehjem, Molde Sykestuer og fødehjem I alt i Møre og Romsdal ) Åpnet i november.

15 - 14 Tabell I (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Sykehus Syke- Pasienter senger Be- Utskrevet 31/12 Innlagt handlet Lev- DØde 1966 i alt ende Kurdager i alt i året Gjennomsnittlig daglig belegg Sentralsykehuset i Trondheim Kalvskinnet sykehus, Trondheim St. Elisabeths hospital, Trondheim RØde Kors'klinikk, Trondheim Tyholt sykehus, Trondheim E.C. Dahls stiftelse, Trondheim Orkdal sanitetsforenings sjukehus, Orkanger Strinda komma sykehus, Trondheim RØros sykehus, RØros Tronsletten cerebralpareseinstitutt, Trondheim Sykestuer og fødehjem I alt i Sør-Trøndelag ) Innherred sykehus, Levanger Namdal sykehus, Namsos Innherred sykeheim, Verdal St. Eysteins sykehjem, Levanger Sykestuer og fødehjem I alt i Nord-TrØndelag SandnessjØen sykehus, SandnessjØen Gravdal sykehus, Gravdal Stokmarknes sykehus, Stokmarknes BodØ sykehus, BodØ ) Narvik sykehus, Narvik Rana sykehus, Mo i Rana Vefsn sykehus, Mosjøen Vefsn sanatorium, Mosjøen Vågan tidl. tuberkulosehjem, Kabelvåg Narvik komma. lasarett, Narvik Sykestuer og fødehjem I alt i Nordland Sentralsykehuset i TromsØ Harstad sykehus, Harstad Sykestuer og fødehjem I alt i Troms VardØ sykehus, VardØ VadsØ sykehus, VadsØ Hammerfest sykehus, Hammerfest Kirkenes sykehus, Kirkenes St. Elisabeths institutt, Hammerfest Sykestuer og fødehjem I alt i Finnmark I alt - Total ) Lungeavdeling med 65 senger åpnet 1/10. 2) Lungeavdeling med 76 senger åpnet 2/10.

16 15 Tabell II. Sykesenger og pasienter på sanatorier og tuberkulosehjem Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis Gjennom- Syke- Pasienter - Patients Kurdager snittlig senger i alt daglig 31/12 Anstalt Utskrevet i året belegg Institution 1966 Be- Board Discharged Average Number Innlagt handlet of Admitted i alt beds Treated Lev-DØde ende By Alive death days, number total of in- R2Litgla Glittre sanatorium, Hakadal Vardåsen sykehus, Asker Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen Mesnalien kursted, Mesnali Granheim/ Kornhaug sanatorium, Follebu Statens tuberkulosesykehus, TromsØ Sanatorier, total H Hogli sykehus for tuberkuløse, Mysen Nordstrand helseheim, Oslo Ullern helseheim, Montebello, Oslo Rove sanatorium, Holmestrand HØgås sanatorium, Skien Furukollen sanatorium, Arendal BjØrkeli sjukehus, Voss Laksevåg helseheim, Laksevåg Lavik helseheim, Lavik i Sogn Afjord helseheim, A Tuberkulosehjem i alt Nursing homes, total I alt - Total

17 16 Tabell III. Sykehus m.v. etter type og eierforhold - Somatic hospitals by type and ownership Type Anstalter drevet av: Sykesenger i anstalter drevet av: Establishments run by: Beds in establishments run by: Staten Fylket, I alt Central kommuner Private I alt Staten Fylket, Private Total Govern- Goca kommuner overn- ment G ment Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer Universitetsklinikker 4 22 Minst 3-delte sykehus Blandede og 2-delte sykehus Sykestuer KlinikkLL for priv. innl. leger I alt Tuberkuloseanstalter Tuberkulosesanatorier 6 Tuberkulosehjem 10 I alt Andre spesialsykehus - Kreftsykehus Revmatismesykehus Ortopediske sykehus Epileptikersykehus i Ortopedi-tuberkulosesykehus AttfØrings- og opptreningssykehus Spedalskesykehus I alt Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Sykehus for vanføre 2 Sykehus for Cerebral parese 8 Sykehus for astma 3 Sykehus for diabetikere 1 Sykehjem, avlastningssykehus, sykehus for pleie av gamle I alt Fødselsklinikker og fødehjem I alt på ikke psykiatriske anstalter ) Av dette Haukeland sykehus, drevet av staten, fylket og kommunen. - Of which I run jointly by central and local Government.

18 17 Innlagte pasienter i anstalter Kurdager(1000) i anstalter drevet drevet av: - Patients admitted in av: - Board days(1000) in establishments run by: establishments run by: I alt Staten Fylket, Private I alt Staten Fylket, Private kommuner kommuner Type of hospital General hospitals, cottage hospitals University(teaching)hospitals Other larger hospitals Mixed and small hospitals Cottage hospitals Clinics for private physicians Total Hospitals Nursing homes Total Cancer hospital Hospital establishments for tbc. Other hospitals for special diseases Rheumatic hospitals Orthopedic hospitals Hospitals for epileptics Orthopedics-tubercul. hospitals Rehabilitation hospitals Hospitals for leprous Total Hospitals for chronic sick Hospitals for crippled Hospitals for cerebral parese Hospitals for asthmatics Hospitals for diabetics Others Total Maternity clinics and maternity homes Total in somatic hospitals

19 18 Tabell IV. Sykesenger ved sykehus m.v. etter type og avdeling Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department Sykesenger Avdeling i alt Type of Total department number of beds Alm. sykehus, sykes tuer og fødehj eml) Tuberku- Kli- Selv- Bland- nik- stendige loseanstalter Minst ede ker føde- Hospital 3- og Syke- for delte 2- stuer priv. hjem establishsyke- delte inn- og ments for tbc. hussyke- leg- klihus gende nik2 ) l ejer ker Un i- versitetssykehus Andre spesialsykehus Other hospitals for special diseases Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Hospitals for chronic sick Medisin - Internal medicine Epidemiske sykdommer - Epidemic diseases Kirurgi - Surgery Nevrokirurgi Neurosurgery 106, Plastisk kirurgi P1astic surgery Ortopedisk kirurgi Orthopedics Kirurgisk etterbehandling - Postsurgery treatment Revmatologi Rheumatology Tann-, munn-, kjevekirurgi - Tooth-, mouth- and jaw surgery Psykiatri - Psychiatry Nevrologi - Neurology Psykiatrisk observasjon - Psychiatric observation Ore-, nese-, halssykdommer - Oto-rhinolaryngology Øyensykdommer Ophtalmology Hudsykdommer, Dermatology Tuberkulose - - u - Tuberculosis Lungesykdommer Diseases of lung Radiumbehandling Radiology 35 ' Kreft - Cancer Barneklinikk `... Children's hospital wards FØdende - Obstetrics Kvinne sykdommer Gynecology Kvinnesykdommer og fødende - Gynecology and obstetrics., Geriatri - Geriatrics ' Attføring, opptrening Rehabilitation Cerebral parese Cerebral paresis Pleie - Care of chronic sick Epilepsi - Epileptics Blandet belegg - Non specialized wards I alt - Total ) English translation see table III. 2) De to kvinneklinikkene i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus.

20 19 Tabell V. Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling. Patients in somatic hospitals by type of. department Tallet Pasienter - Patients Kurdager Avdeling Bel) På Utskrevet 1/1 Innlagt Behandlet 31/12 i alt leggs- Type of department syke- Discharged 1966 i året i året 1966 Boa rd grosenger Admitted Treated Levende DØde days, sent 2) Beds Alive By death total Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann.-, munn-, kjevekirurgi Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observasjon Øre-, nese-, halssykdommer Øyensykdommer Hudsykdommer Tuberkulose Lungesykdommer Radiumbehandling Kreft Barneklinikk FØdende Kvinnesykdommer Kvinnesykdommer og fødende Geriatri AttfØring-opptrening Cerebral parese Pleie Epilepsi Blandet belegg I alt - Total ) English translation see table IV. 2) Gjennomsnittlig daglig belegg i pst. av sykeplassene. Occupancy percentage.

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer