SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 SYKE H USSTATISTI KK 1965 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

3 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge , se C. 4, III, Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge NOS V, VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 NOS VI, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114, 1951 XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122. Helsestatistikk 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196.

4 Forord I denne publikasjonen legger Byrået fram statistikken over sykehusenes kapasitet, belegg, personale mv. i 1965,. For årene 1963 og 1964 har tilsvarende opplysninger vært publisert i Helsestatistikk. Statistikken over de psykiatriske sykehus og sykehjem er tatt inn i publikasjonen Psykiatriske sykehus., Fullmektig Sigrid Birknes har stått for utarbeidingen av statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. mai 1967 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

5 Preface This publication contains data on capacity, in-patients and personnel etc. in somatic hospitals in For the years 1963 and 1964, corresponding data were published in the publication Health Statistics. Statistics on hospitals and nursing homes for mental diseases are published in the publication Mental Hospitals. This Volume has been prepared by Miss Sigrid Birknes. Central Bureau of Statistics, Oslo, 10 May 1967 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

6 Innhold Side 0 iiersikt 7 beller I. Sykesenger og pasienter på sykehusene 10 II. Sykesenger og pasienter på sanatorier og tuberkulosehjem 14 III. Sykehus m.v. etter type og eierforhold.. 15 IV. Sykesenger ved sykehus m.v. etter type og avdeling 16 V. Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling 17 VI. Sykesenger på sykehus m.v. etter avdeling og fylke 18 VII. Personalet 31/ ved sykehus m.v. etter fylke 20 VIII. Personalet 31/ Ved sykehus m.v. etter sykehustype 22 Vedlegg Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Standardtegn - Null - 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 Con t ents General survey 8 Page Tables I. Beds and patients in somatic hospitals 10 II. Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis 14 III. Somatic hospitals by iype and ownership 15 IV. Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of departtent 16 V. Patients in somatic hospitals by type of department 17 VI. Beds in somatic hospitals by type of department and county 18 VII. Personnel 31/ in somatic hospitals, by county 20 VIII. Personnel 31/ in somatic hospitals, by type of hospital 22 Appendix Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Explanation of Symbols - Nil 0 Less than half of unit employed

8 OVERSIKT Byråets sykehusstatistikk bygger på årsoppgaver fra de alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer, tuberkuloseanstalter og andre spesialsykehus (unntatt psykiatriske sykehus), fodselsklinikker og fodehjem. Oppgavene omfatter også sykestuer og/eller fodehjem ved vanlige alders- og pleiehjem. Opplysninger om tallet på sykesenger, inn- og utskrivninger og kurdager er gitt for hvert enkelt sykehus etter fylke i tabell I. Tilsvarende opplysninger for de enkelte tuberkuloseanstalter er gitt i tabell II. På grunnlag av kurdager i alt i året er det dessuten både i tabell I og II regnet ut gjennomsnittlig pasientbelegg pr. dag. For de enkelte sykehus m.v. er det gitt opplysning om eierforhold, med fordeling på stat, fylke/kommune og private. Opplysningene om eierforholdet er i tabell III kombinert med sykehustype, med en hovedgruppering på alminnelige sykehus m.v., tuberkuloseanstalter, andre spesialsykehus, sykehus for langvarig behandling av kroppssyke og fodselsklinikker. Sykehus som har spesialavdelinger, skal gi særskilte oppgaver over tallet på senger og pasienter ved hver avdeling. Enkelte av sykehusene med spesialavdelinger har imidlertid ikke kunnet gi tilstrekkelige spesifikasjoner. Disse sykehusene har derfor i tabellene IV-VI blitt plassert i gruppen "Blandet belegg", dvs. sammen med vanlige sykehus som ikke har spesialavdelinger. En fylkesvis oversikt over personalet i alt ved sykehusene er satt opp i tabell VII. I tabell VIII er vist fordelingen av leger, sykepleiere og samaritter i hoved- og bistilling ved de ulike typer av sykehus.

9 GENERAL SURVEY The statistics on hospitals are based on annual reports from general hospitals, clinics and cottage hospitals, establishments for tuberculosis and other special diseases (except mental hospitals), and from maternity clinics and maternity homes. Data regarding number of beds, admissions, discharges and board days are given for each hospital by county in table I. Corresponding data on hospital establishments for tuberculosis are shown in table II. In addition to board days, the average number of in-patients has been calculated. Information on ownership (Central Government, Local Government or Private) i each hospital. A distribution of different types of hospitals by ownership is given given for in table III. Hospitals with departments for special diseases are requested to give separate data on beds and patients for each department. Some of these hospitals, however, have not been able to supply specified data and have therefore been classified as "Not specialized" in the tables IV-VI. Data on personnel in somatic hospitals by county are given in table VII. A distribution of physicians and nursing personnel by type of hospital is shown in table VIII.

10 TABELLER

11 10 Tabell I. Sykesenger og pasienter på sykehusene - Beds and patients in somatic hospitals Sykehus Hospital Sykesenger 31/ Innlagt Number. Admitted of beds Pasienter Behandlet i alt Treated Patients Utskrevet Discharged Lev- DOde ende By Alive death Kurdager i alt i året Board days, total Gjennomsnittlig daglig belegg Average number of inpatients Sentralsykehuset for Østfold, 304 Fredrikstad St. Josefs hospital, Fredrikstad Betesda sykehus, Fredrikstad Moss sykehus, Moss Halden komm. sykehus, Halden St. Josefs hospital, Halden Sarpsborg sykehus, Sarpsborg Askim komm. sykehus, Askim Edwin Ruuds hospital, Mysen Østfold sanitetsforenings beh.hjem for cerebral parese, Fredrikstad Sarpsborg pleiehjeml)sarpsborg ) Sykestuer og fødehjem I alt i Østfold I alt i Akershus Sentralsykeh. i Akershus, Nordbyhagen Bærum sykehus, Sandvika Stensby sykehus, Minnesund Lillestrøm sykehus, Lillestrøm Sunnås sykehus, Nesodden Martina Hansens hospital, Sandvika Statens sykehus for epilept.,sandvika Valstadbråten behandlingshjem for cerebral parese, Strønnen Gilinskys etterbeh.hjem for barn "ned.ortopediskê lidelser, Strømmen Sykestuer og fødehjem Rikshospitalet, 155 Oslo Oslo militære sykehus, Oslo Ullevål sykehus m/biavdelinger, Oslo Aker sykehus, Oslo Vor Frue Hospital, Oslo Rode Kors' klinikk, Oslo Diakonissehusets sykehus, Oslo Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus, Oslo Wergelandsveiens klinikk, Oslo Betanien hospital, Oslo Menighetssøsterhjemnets klinikk, Oslo Sophies Minde, ortop. hospital, Oslo Det Norske Diakonhjem, Oslo Det Norske Radiumhospital, Oslo Kronprinsesse Mfirthas institutt, Oslo Det Norske hjem for sukkersyke barn, Oslo Toyen sykehjem, Oslo Adamstuens sykehjem, Oslo Solvang sykehjem, Oslo I alt i Oslo Fylkessykehuset i Elverum Fylkessykehuset i Hamar Fylkessykehuset i Kongsvinger 0004 Fylkessykehuset i Tynset St. Torfinns klinikk, Hamar Rode Kors' klinikk, Hamar Sør-Odal revmatismesykehus, Skarnes. Østlandske vanforehjem, behandlingsavdeling, Hamar ) Åpnet 1. juni 1965 i det tidligere modrehjem.

12 11 Tabell I (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Sykehus Kurdager i alt i året Syke- Pasienter senger Be- Utskrevet 31/12 Innlagt handlet Lev- Døde 1965 i alt ende Gjennomsnittlig daglig belegg ROae Kors' sykestue, Kongsvinger Hamar sanitetsforenings behandlingshjem for cerebral parese Sykestuer og fødehjem I alt i Hedmark Lillehammer fylkessykehus, Lillehammer Gjøvik fylkessykehus, Gjøvik Røde Kors' klinikk, Lillehammer Lillehammer sanitetsforenings revmatismesykehus Rode Kors' sykehjem, Follebu Sykestuer og fødehjem I alt i Oppland Drammen sykehus, Drammen St. Josefs hospital, Drammen Kongsberg sykehus, Kongsberg St. Franciskus hospital, HOnefoss Furulund sykehjem (etterbehandling), Kongsberg Dansk ROde Kors' astmasanatorium, Kongsberg Geilomo barnesykehus (astma),geilo Fru Ramstads sykehus for barn, Hokksund Tomtebo - N.R.K.'s behandl.hjem for astmatiske barn, Vikersund Sykestuer og fødehjem I alt i Buskerud Vestfold sentralsykehus, TOnsberg Horten sykehus, Horten Larvik sykehus, Larvik Sandefjord sykehus, Sandefjord Furubakken sykehus, Larvik St. Olays klinikk, TOnsberg Kysthospitalet ved Stavern Marie Treschows Minne (polioinstitutt) pr. TOnsberg Sykestuer og fødehjem I alt i Vestfold Telemark sentralsykehus, Moflaten Betanien hospital, Skien Telemark polioinstitutt, Skien Porsgrunn Lutherske sykehus St. Josefs hospital, Porsgrunn Krager0 interkomm. sykehus, Krager Notodden kommi. sykehus, Notodden Rjukan sykehus, Rjukan Lyngbakken sykehjem, Porsgrunn Sykestuer og fødehje m I alt i Telemark Aust-Agder sentralsykehus, Arendal St. Franciskus hospital, Arendal Tvedestrand komma. sykehus, Tvedestrand Egra helseheim, Grimstad Lillesand sanitetsforenings sykehjem, Lillesand Sykestuer og fødehjem I alt i Aust-Agder

13 12 Tabell I (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Sykehus Syke - senger 31/ Innlagt Pasienter Behandlet Lev- Utskrevet Dode i alt ende Kurdager i alt i året Gjennomsnittlig daglig belegg Sentralsykehuset i Kristiansand Flekkefjord sykehus, Flekkefjord 74 Farsund sykehus, Farsund Mandal sykehus, Mandal 45 St. Josephs hospital, Kristiansand 90 Solvang sykehus, Kristiansand 50 SOrlandets revmatismesykehus, Kristiansand 59 SolhOgda helseheim, Mandal 25 Kongsgårdsheimen (behandlingsavd., Kristiansand 31 Toppenhaug cerebralparesehjem, Vågsbygd 12 Kristiansand sykehjem,kristiansand 75 Sykestuer og fødehjem 47 I alt i Vest-Agder 848 Sentralsykeh.i Rogaland, avd.rogaland sykeh. Stavanger 250 Sentralsykeh.i Rogaland, avd.stavanger sykeh. Stavanger 35O St. Franciskus hospital, Stavanger 76 Stavanger sanitetsforenings klinikk, Stavanger 40 Sandnes sykehus, Sandnes 90 Haugesund sykehus, Haugesund 216 St. Franciskus hospital, Haugesund 30 Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus 120 øvregatens sykehjem, Haugesund.. 14 Sauda sykehus, Sauda 47 Haugesund sanitetsforenings sykehjem, Fordesfjorden 23 Interkomm. sjukeheim, Hillevåg.. 41 Cerebralparesehj em. Osterlide, Stavanger 14 Bergjeland sykehjem, Stavanger 55 Rogaland vanforehjem, behandlingsavdeling, Stavanger 32 Sykestuer og fødehjem 64 I alt i Rogaland Fylkessykehuset i Odda Fylkessykehuset på Stord Fylkessykehuset på Voss 135 Hatlestad revmatismesykehus, Kalandseidet 74 Laksevåg sanitetsforenings sykehus, Laksevåg 62 Kysthospitalet i Hagevik 120 Sykestuer og f ødehjem I alt i Hordaland I/S Haukeland sykehus, Bergen 937 Sykehuset Florida, Bergen Hospitalet Betanien, Bergen 165 Diakonissehjemmets klinikk, Bergen 100 Bergen san.for.s behandlingshjem for cerebral parese, Bergen 18 Pleiestiftelsen for spedalske, Bergen 3 Bergen kamm. pleiehjem, Bergen 324 Sandviken pleiehjem, Bergen ) 25 2) ) Ny avdeling for plastisk kirurgi, åpnet 1. mai 1965 i Sanitetsforeningens klinikk, er tatt med under Stavanger sykehus. 2) Apent i 245 dager.

14 13 Tabell I (forts.). Sykesenger og -pasienter på sykehusene Sykehus Kurdager i alt i året Syke- Pasienter senger Be- Utskrevet 31/12 Innlagt handlet Lev- Døde 1965 i alt ende Gjennomsnittlig daglig belegg Bergens Indremisjons pleiehjem, Bergen Fredheim pleiehjem, Bergen Domkirkehjemmet I, Bergen Diakonissenes pleiehjem, Bergen Korskirkens pleiehjem, Bergen I alt i Bergen Sogn og Fjordane fylkessykehus, Flor Sogn og Fjordane fylkessykehus, Lærdal Sogn og Fjordane fylkessykehus, Høyanger Sogn og Fjordane fylkessykehus, Nordfjordeid Sykestuer og fødehjem I alt i Sogn og Fjordane Fylkessykehuset i Kristiansund Fylkessykehuset i Ålesund Fylkessykehuset i Volda Fylkessykehuset i Mblde Olafsminde sjukehus, Langevåg Vonheim sykehjem, Tingvoll Volda sanitetslags sykehjem, Volda Sosialmedisinsk avdeling for MOre og Romsdal, Reknes Haug be4andlingshjem for cerebral parese, Gåseid Sykestuer og fødehjem I alt i MOre og Romsdal Sentralsykehuset i Trondheim l Kalvskinnet sykehus, Trondheim St. Elisabeths hospital, Trondheim Rode Kors' klinikk, Trondheim Tyholt sykehus, Trondheim E.C. Dahls Stiftelse, Trondheim Sanitetsforeningens revmatismesykehus, Trondheim Orkdal sanitetsforenings sjukehus, Orkanger Strinda komm. sykehus, Trondheim ROrosherredenes sykehus, ROros Tronsletten cerebralpareseinstitutt, Trondheim Sykestuer og fødehjem I alt i Sør-Trøndelag Innherred sykehus, Levanger 217, Namdal sykehus, Namsos 282 ) Innherred sykeheim, Verdal St. Eysteins sykehjem, Levanger Sykestuer og fødehjem I alt i Nord-Trøndelag Sandnessjøen sykehus, Sandnessjøen Lofoten sykehus, Gravdal i Lofoten Stokmarknes sykehus, Stokmarknes BodO sykehus, Bod Narvik komm. sykehus, Narvik Mosjøen og Vefsn sykehus, Mosjøen ) Ny nevrologisk avdeling med 27 senger åpnet 27. april ) Etter ny opptelling, tidligere oppgitt for høyt sengetall.

15 14 Tabell I (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Sykehus Syke- Pasienter Gjennom- Kurdager senger Be- Utskrevet snittlig i alt 31/12 Innlagt handlet Lev- daglig Døde i året 1965 i alt ende belegg Rana sykehus, Mo i Rana Narvik komm. lasarett, Narvik Sykestuer og fødehjem , I alt i Nordland Sentralsykehuset i Troms Harstad sykehus, Harstad Sykestuer og fødehjem I alt i Troms Vardø sykehus, Vardø Vads0 sykehus, Vads Hammerfest sykehus, Hammerfest , Kirkenes sykehus, Kirkenes St. Elisabeths institutt, Hammerfest Sykestuer og fødehjem I alt i Finnmark Hele landet - The whole country Tabell II. Sykesenger og pasienter på sanatorier og tuberkulosehjem Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis Syke- Pasienter - Patients Kurdager senger i alt 31/12 Utskrevet Bei året Anstalt 1965 DischargedBoard Institution Number InnlagthandletLev- Døde Admitted i alt days, of ende By Treated total beds Alive death Gjennomsnittlig daglig belegg Average number of inpatients Glittre sanatorium, Hakadal Vardåsen sanatorium, Asker Mesnalien kursted, Mesnali Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen Granheim/Kornhaug sanatorium, Follebu Rode Kors' sanatorium, Sand Vensmoen sanatorium, Vensmoen Ringvål sanatorium, Heimdal Statens tub.sykehus, Troms Sanatorier i alt Sanatoria, total Høgli sykehus for tub., Mysen Nordstrand helseheim, Oslo Ullern helseheim, Montebello, Oslo Lier kursted, Skjåstad Rove sanatorium, Holmestrand HOgås sanatorium, Skien Furukollen sanatorium, Arendal g (3 28 Bjørkeli sjukehus, Voss Laksevåg helseheim, Laksevåg Lavik helseheim, Lavik i Sogn Gloppen sjukehus, Sandane Romsdal helseheim, tuberkuloseavdeling, Vestnes Afjord helseheim, A Namdal helseheim, Namsos Vefsn sanatorium, Mosjøen Vågan tuberkulosehjem,kabelvåg Tuberkulosehjem i alt Nursing homes, total I alt - Total ) Nedlagt 11/

16 Tabell III. Sykehus m.v. etter type og eierforhold - Somatic hospitals by type and ownership 15 Type Anstalter drevet av: Sykesenger i anstalter drevet av: Establishments run by: Beds in establishments run by: Fylket, Staten kommuner I alt Central Private I alt Staten Fylket, Private Total Govern- Local kommuner Government ment Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer - General hospitals, cottage hospitals Universitetsklinikker University (teaching) hospitals 4 Minst 3-delte sykehus Other larger hospitals 54 Blandede og 2-delte sykehus Mixed and small hospitals 19 Sykestuer - Cottage hospitals 106 Klinikker for priv. innl. leger Clinics for private phys 25 I alt - Total 208 Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tbc. Tuberkulosesanatorier - Hospitals 9 Tuberkulosehjem - Nursing homes 16 I alt - Total 25 Andre spesialsylehus Other hospitals for special diseases Kreftsykehus - Cancer hospital 1 Revmatismesykehus Rheumatic hospitals 7 Ortopediske sykehus Orthopedic hospitals 5 Epileptikersykehus Hospital for epileptics 1 Ortopedi-tuberkulosesykehus Orthopedics-tubercul.hospitals. 2 Attførings- og opptreningssykehus Rehabilitation hospitals 4 Spedalskesykehus Hospital for leprous 1 I alt - Total 21 Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Hospitals for chronic sick Sykehus for vanfore Hospitals for crippled 2 Sykehus for cerebral parese Hospitals for cerebral parese. Sykehus for astma Hospitals for asthmatics 3 Sykehus for diabetikere Hospital for diabetics 1 Sykehjem, avlastningssykehus, sykehus for pleie av gamle Others 35 I alt - Total 49 Fødselsklinikker og fødehjem Maternity clinics and maternity homes 41 I alt på ikke psykiatriske anstalter - Total in somatic hospitals ) _ _ _ _ _ ) Av dette Haukeland sykehus, drevet av staten, fylket og kommunen. - Of which 1 run jointly by central and local Government.

17 16 Tabell IV. Sykesenger ved sykehus m.v. etter type og avdeling Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department Alm. sykehus, sykestuer og fødehjeml Syke- )Sykehus Tuberku- Andre Kli- Selvsenger losenik- stenes for langnumber 3-og Syke- for Avdelingstype Blandspes ial- i alt anstalter varig be- Type of Uni- Minst ede ker Total dige Hospital handling verei- department føde- establish- hospikropps- tets- delte 2- stuer priv. hjem ments syke of for tals syke- syke- delte inn- og beds Hospitals hus hus tbc. sykefor leg- kli- for special chronic hus gende nikdiseases 2)sick leger ker Medisin - Internal medicine D Epidemiske sykdommer - Epidemic diseases Kirurgi - Surgery a Nevrokirurgi Neurosurgery Plastisk kirurgi Plastic surgery Ortopedisk kirurgi Orthopedics Kirurgisk etterbehandling - Postsurgery treatment Revmatologi Rheumatology Tann-, munn-, kjevekirurgi - Tooth-, mouth- and jaw surgery Psykiatri -Psychiatry Nevrologi 4 - Neurology Psykiatrisk observasjon - Psychiatric observation Ore-, nese-, halssykdommer - Oto-rhinolaryngology Oyensykdammer Ophtalmology Hudsykdommer Dermatology Tuberkulose Tuberculosis _ - _ _ 11 Lungesykdommer Diseases of lung Radiumbehandling Radiology Barneklinikk Children's hospital wards 000 OOOOOOO Fødende - Obstetrics Kvinnesykdommer Gynecology Kvinnesykdommer og fødende- Gynecology and obstetrics Geriatri - Geriatrics Attføring, opptrening Rehabilitation Cerebral parese Cerebral paresis Pleie - Care of chronic sick Epilepsi - Epileptics Blandet belegg - Non specialized wards., Kreft - Cancer I alt - Total ) English translation see table III. 2) De to kvinneklinikkene i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus.

18 17 Tabell V. Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling Patients in somatic hospitals by type of department Avdelingstype Type of department Tallet pa sykesenger Beds 1/1 Innlagt 1965 i året Admitted Pasienter - Behandlet i året Treated Patients Utskrevet Discharged Levende DOde Alive By death 31/ Kurdager i alt Board days, total Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi,, Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observasjon D Ore-, nese-, halssykdommer Oyensykdommer Hudsykdommer Tuberkulose Lungesykdommer Radiumbehandling Barneklinikk FOdende Kvinnesykdommer Kvinnesykdommer og 200 fodende D Geriatri Attføring-opptrening Cerebral parese, Pleie Epilepsi Blandet belegg Kreft I alt - Total ) English translation see table IV.

19 Tabell VI. Sykesenger på sykehus m.v. etter avdeling og fylke Beds in somatic hospitals by type of department and county Avdelingstype Tallet på sykesenger i alt Total number of beds Ost- Akersfold hus Oslo Fylke Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austmark land rud fold mark Agder Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi Psykiatri... OOOOO Nevrologi OOOOO Psykiatrisk observasjon Ore-, nese-, halssykdommer Oyensykdommer Hudsykdommer Tuberkulose Lungesykdommer Radiumbehandling Barneklinikk Fødende Kvinnesykdommer Kvinnesykdommer og fodende Geriatri Attføring-opptrening Cerebral parese Pleie Epilepsi Blandet belegg Kreft I alt

20 County Vest- Roga- Asder land Hordaland og Bergen Sogn og Fjordane Mere Ser-Nord- Nord - Finnog Troms TrOnde- TrOnde- land mark Ramsdal lag lag Type of department Internal medicine Epidemic diseases Surgery - - _ Neurosurgery Plastic surgery Orthopedics Post-surgery treatment Rheumatology Tooth-, mouth- and jaw surgery _ Psychiatry Neurology Psychiatric observation Oto-rhinolaryngology Ophtalmology Dermatology Tuberculosis Diseases of lung Radiology Children's hospital wards Obstetrics Gynecology Gynecology and obstetrics Geriatrics Rehabilitation Cerebral paresis Care of chronic sick Epileptics Non specialized wards Cancer Total

21 - 20 Tabell VII. Personalet 31/ ved sykehus m.v. etter fylke Personnel 31/ in somatic hospitals, by county Personale Fylke I alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vestfold hus mark land rud fold mark Agder Oslo Agder Leger A B Off. godkjente A sykepleiere B Hjelpepleiere utdan- A net ved godkjent hjelpepleierskole B 12 4 Samaritter og annen A hjelp i sykepleien B JordmOdre A B Avdelingshjelp A B Fysioterapeuter A B Arbeidsterapeuter A B Sosialarbeidere A B Administrasjons- og A kontorpersonale B Personale ved A kjøkken og vaskeri B Annet personale A B Elever: Sykepleieelever A Jordmorelever A Hjelpepleieelever A Andre elever A A I alt B Av dette utenland- A ske sykepleiere A = I hovedstilling - Main occupation. B = I bistilling - Secondary occupation.

22 County Sogn MOre SOr- Roga- Horda- og Nordland land og Bergen Nord- Fjord- Rams- TrOnde- TrOnde- land ane lag lag dal Troms Finnmark Personnel Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary 4 1 nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Auxiliary ward assistants Physiotherapists Occupational therapists Social workers Administrative staff Domestic staff Other personnel Pupils: Pupil nurses Pupil midwives Pupil auxiliary nurses Other pupils Total Of which foreign nurses

23 22 Tabell VIII. Personalet 31/ ved sykehus m.v. etter sykehustype Personnel 31/ in somatic hospitals, by type of hospital I hovedstilling I bistilling Main occupation Secondary occupation Off. god- Hjelpe- Samarit- Hjelpe- Samarit- Sykehustype Off. kjente pleiere ter og pleiere ter og g od- Type of hospital Leger syke- utd. ved annen utd. ved annen Leger kjente Physi- pleiere godkjent hjelp godkjent hjelp syke - cians Qualified hjelpepl.- i syke-hjelpeplr i sykenurses skolel) ) 2 pleiere pleien skole pleien Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals, cottage hospitals Antall - Number Universitetsklinikker University (teaching) hospitals Minst 3-delte sykehus Other larger hospitals Blandede og 2-delte sykehus - Mixed and small hospitals Sykestuer - Cottage hospitals Klinikker for privat innleggende leger- Clinics for private physicians I alt - Total Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tbc. Tuberkuldsesanatorier Hospitals Tuberkulosehjem Nursing hames I alt - Total Andre spesialsykehus Other specialized hospitals Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Hospitals for chronic sick FOdselsklinikker og fødehjem - Maternity clinics and maternity hames I alt på ikke psykiatriske anstalter - Total in somatic hospitals Pr sykesenger - Per 1000 beds Universitetsklinikker Minst 3-delte sykehus Blandede og 2-delte sykehus Sykestuer Klinikker for privat innleggende leger Tuberkulosesanatorier og -hiem Andre spesialsykehus Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke FOdselsklinikker og fødehjem I alt på ikke psykiatriske anstalter ) Qualified auxiliary nursing personnel. ) Other auxiliary nursing personnel.

24 23 Vedlegg Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1966 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1966 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 188 økonomisk utsyn over året Economic Survey - Sidetall 151. Pris kr. 11, Psykiatriske sykehus Hospitals for Mental Disease - Sidetall 49. Pris kr. 6, Skogstatistikk Forestry Statistics - Sidetall 154. Pris kr. 8, Syketrygden National Health Insurance - Sidetall 109. Pris kr. 8, Samferdselsstatistikk Transport and Communication Statistics - Sidetall 133. Pris kr. 8, Utenrikshandel 1965 I - External Trade I - Sidetall 259. Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse Vital Statistics and Migration Statistics - Sidetall 59. Pris kr. 7, Statistisk årbok Statistical Yearbook of Norway - Sidetall 397. Pris kr. 11, Helsestatistikk Health Statistics - Sidetall 90. Pris kr. 7, Forsikringsselskaper Societ6s d'assurances - Sidetall 175. Pris kr. 9, Norges postverk Statistique postale - Sidetall 200. Pris kr. 9, Stortingsvalget 1965 II - Storting Elections II - Sidetall 86. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1965 II - External Trade II - Sidetall 229. Pris kr. 9, Alkoholstatistikk Alcohol Statistics - Sidetall 36. Pris kr. 6, Jordbruksstatistikk Agricultural Statistics - Sidetall 110. Pris kr. 8, Kredittmarkedstatistikk Credit Market Statistics - Sidetall 208. Pris kr. 9, Telegrafverket Tglegraphes et tel6phones de l'etat - Sidetall 292. Pris kr.9, Utenrikshandel 1965 III - External Trade III - Sidetall 268. Pris kr. 9, Fiskeristatistikk Fishery Statistics - Sidetall 88. Pris kr. 7, Lønnsstatistikk Wage Statistics - Sidetall 114. Pris kr. 7, Bedriftstelling 1963 I Bergverksdrift m.v. og industri - Census of Establishments I Mining and Quarrying, Manufacturing - Sidetall 211. Pris kr. 9, Meieribruket i Noreg Norway's Dairy Industry - Sidetall 57. Pris kr. 7,00 Rekke XII Boktrykk 1967 Nr. 210 økonomisk utsyn over året Economic Survey - Sidetall 158. Pris kr. 11, Syketrygden National Health Insurance - Sidetall 103. Pris kr. 8, Skattestatistikk Tax Statistics - Sidetall 73. Pris kr. 7, Skogstatistikk Forestry Statistics - Sidetall 113. Pris kr. 8, Samferdselsstatistikk Transport and Communication Statistics - Sidetall 137. Pris kr. 8,00 Rekke A Stensil-, offsettrykk 1966 Nr. 140 Frukttreteljing 1965 Bruk med over 50 frukttre - Census of Fruit Trees. Holdings with more than 50 Fruit Trees - Sidetall 35. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1964 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte - Criminal Statistics II Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution - Sidetall 50. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1964 III Innsatte og 10s1atte ved fengselsanstalter - Criminal Statistics III Movement of Population in Penal Institutions - Sidetall 27. Pris kr. 4, Stats- og trygdeforvaltningens finanser Central Government and Social Security Funds Finances - Sidetall 123. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. mai Salaries of Local Government Employees - Sidetall 47. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk V Universiteter og hogskoler - Educational Statistics V Universities - Sidetall 62. Pris kr. 4, LOnnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet pr. 1. september Salaries of Bank Employees - Sidetall 23. Pris kr. 3, Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 1. september Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity - Sidetall 22. Pris kr. 3, Daginstitusjoner for barn Nursery Schools and Day Nurseries - Sidetall 17. Pris kr. 3, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade - Sidetall 19. Pris kr. 3, Dødsårsaker 1964 Hovedtabeller - Causes of Death. Main Tables - Sidetall 77. Pris kr. 4, Barnevernsstatistikk Child Welfare Statistics - Sidetall 39. Pris kr. 4, Husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie Housewife Substitute Services and Home Nursing - Sidetall 23. Pris kr. 3, Markedstall Bedriftstellingen 1963 I Bergverksdrift m.v. og industri - Market Data. Census of Establishments I Mining and Quarrying, Manufacturing - Sidetall 75. Pris kr.4, Hotellstatistikk Hotel Statistics - Sidetall 22. Pris kr. 3,00

25 Rekke A Stensil-, offsettrykk 1966 (forts.) Nr. 155 LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 2. kvartal 1965 I - Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing I - Sidetall 119. Pris kr. 5, ForsorgsstOnad og kommunal trygd Public Assistance and Municipal Social Pensions - Sidetall 24. Pris kr. 3, Industristatistikk Industrial Statistics - Sidetall 149. Pris kr. 5, Jaktstatistikk Hunting Statistics - Sidetall 39. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer II - National Accounts Classified by Fourteen and Five Industrial Sectors II - Sidetall 54. Pris kr. 4, LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1965 II - Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing II - Sidetall 56. Pris kr. 4, LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1965 III - Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing III - Sidetall 50. Pris kr. 4, Daginstitusjoner for barn Nursery Schools and Day Nurseries - Sidetall 16. Pris kr. 3, Sivilrettsstatistikk Civil Judicial Statistics - Sidetall 22. Pris kr. 3, Undervisningsstatistikk I Folke- og framhaldsskoler - Educational Statistics I Primary and Continuation Schools - Sidetall 61. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk III HOgre allmennskoler - Educational Statistics III Secondary Schools - Sidetall 39. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk IV Fag- og yrkesskoler - Educational Statistics IV Vocational Schools - Sidetall 62. Pris kr. 4, Finansinstitusjoner. Regnskapstall Financial Institutions. Summary of Accounts - Sidetall 97. Pris kr. 5, Rutebilstatistikk Scheduled Road Transport - Sidetall 18. Pris kr. 3, Adopsjonsstatistikk Adoption Statistics - Sidetall 11. Pris kr. 3, Elektrisitetsstatistikk Electricity Statistics - Sidetall 38. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1965 I Forbrytelser etterforsket av politiet - Criminal Statistics I Crimes Investigated by the Police - Sidetall 52. Pris kr. 4, Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents - Sidetall 48. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport - Sidetall 21. Pris kr. 3, Undervisningsstatistikk II FolkehOgskolar - Educational Statistics II Folk High Schools - Sidetall 37. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1965 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte - Criminal Statistics II Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution - Sidetall 34. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1965 IV Tilbakefallsstatistikk for siktede - Criminal Statistics IV Recidivism among Persons Charged with Crimes - Sidetall 23. Pris kr. 3, Kriminalstatistikk 1965 III Innsatte og loslatte ved fengselsanstalter - Criminal Statistics III Movement of Population in Penal Institutions - Sidetall 23. Pris kr.3, Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel pr. 1. mars Monthly Earnings in Wholesale and Retail Trade - Sidetall 14. Pris kr. 3, Industristatistikk Industrial Statistics - Sidetall 154. Pris kr. 5, Sosial hjemmehjelp Social Home-Help Services - Sidetall 33. Pris kr. 4, Godstransport på kysten Coastwise Transport of Goods - Rekke A Offsettrykk Nr. 182 Markedstall Bedriftstellingen 1963 II Varehandel - Market Data. Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade - Sidetall 93. Pris kr. 4, Dødsårsaker Hovedtabeller - Causes of Death. Main Tables - Sidetall 80. Pris kr.4, Aksjonærforhold og styresammensetning i aksjeselskaper Share Ownership and Composition of the Boards of Directors in Joint-Stock Companies - Sidetall 77. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart. November Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade - Sidetall 18. Pris kr. 3, Hotellstatistikk - Hotel Statistics - Sidetall 24. Pris kr. 3, Folketallet i kommunene Population in Municipalities - Sidetall 29. Pris kr. 4, Barnevernsstatistikk Child Welfare Statistics - Sidetall 34. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk III HOgre allmennskoler - Educational Statistics III Secondary Schools - Sidetall 38. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk II FolkehOgskolar - Educational Statistics II Folk High Schools - Sidetall 22. Pris kr. 3, Daginstitusjoner for barn Nursery Schools and Day Nurseries - Sidetall 22. Pris kr. 3, LOnnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity - Sidetall 25. Pris kr. 4, Sykehusstatistikk Hospital Statistics - Sidetall 25. Pris kr. 4,00

26 25 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 12 Norges økonomi etter krigen - The Norwegian Post -War Economy - Sidetall 437. Pris kr.15,00-13 Ekteskap, fødsler og vandringer i Norge Marriages, Births and Migrations in Norway - Sidetall 221. Pris, kr. 9,00-14 Foreign Ownership in Norwegian Enterprises - Utenlandske eierinteresser i norske bedrifter - Sidetall 213. Pris kr. 12,00-15 Progressiviteten i skattesystemet Statistical Tax Incidence Investigation - Sidetall 95. Pris kr. 7,00-16 Langtidslinjer i norsk Økonomi Trends in Norwegian Economy - Sidetall 152 Pris kr. 8,00-17 Dødelighet blant spedbarn i Norge Infant Mortality in Norway - Sidetall 74. Pris kr. 7,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 12 Kriminalitet, årskull og økonomisk vekst - Crimes, Generations and Economic Growth - Sidetall 63. Pris kr. 7,00-13 Desisjonstabeller og generering av maskinprogrammer for granskning av statistisk primærmateriale - Decision Tables and Generation of Computer Programs for Editing of Statistical Data - Sidetall 11. Pris kr. 4,00-14 Ekteskap og barnetall. En analyse av fruktbarhetsutviklingen i Norge - Marriages and Number of Children. An Analysis of Fertility Trend in Norway - Sidetall 29. Pris kr. 6,00-15 Tjue års Økonomisk politikk i Norge: Suksesser og mistak - Twenty Years of Norwegian Economic Policy: An Appraisal - Sidetall 38. Pris kr. 6,00-16 Long-Range Planning, Progress- and Cost-Reporting in the Central Bureau of Statistics of Norway - Langtidsprogrammering, framdrifts- og kostnadsrapportering i Statistisk Sentralbyrå - Sidetall 9. Pris kr. 4,00-17 Økonomiske konsekvenser av nedrustning i Norge - Economic Consequences of Disarmament in Norway - Sidetall 25. Pris kr. 4,00-18 Teknisk revolusjon i økonomisk analyse og politikk? - Technical Revolution in Economic Analysis and Policy? - Sidetall 23. Pris kr. 4,00

27 Pris kr. 4,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK 1969 HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD I ;Jenne pubakasjonen legger Byraet fram

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 33 SYKEHUSSTATISTIKK 968 HOSPITAL STATISTICS 968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90 FORORD I denne publikasjonen legger ByrAet fram statistikken

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 SYKEHUSSTATISTIKK 970 HOSPITAL STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 57 04 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

DAGINSTITUSJONER FOR BARN

DAGINSTITUSJONER FOR BARN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 191 DAGINSTITUSJONER FOR BARN 1965 NURSERY SCHOOLS AND DAY NURSERIES 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidli ere utkommet Daginstitusjoner

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 183 Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey - 189 Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

SIVI LRETTSSTATISTI KK

SIVI LRETTSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 204 SIVI LRETTSSTATISTI KK 1966 CIVIL JUDICIAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Den civile retspleie

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A61 SYKEHUSSTATISTIKK 197 HOSPITAL STATISTICS 1 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 85370335 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OSLO NORWY NORGES OFFI SIELLE STTISTIKK 745 SYKEHUSSTTISTIKK 1974 HO PTL STTISTICS 1974 STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO 1975

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK A 190 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 1966-67 HEFTE II FOLKEHØGSKOLAR EDUCATIONAL STATISTICS 1966-67 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPSJONSSTATISTIKK 966 ADOPTION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O F STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Adopsjonsstatistikk 963 A

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP SOCIAL HOME-HELP SERVICES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A213 SOSIAL HJEMMEHJELP 1966 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksamhet

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY

THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 20 SÆRTRYKK FRA THE REVIEW OF INCOME AND WEALTH, SERIES 12, NUMBER 4, 1966 THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY By Thomas Schiøtz BRUK AV ELEKTRONREGNEMASKINER

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 RUTEBILSTATISTIKK 1967 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Statistiske

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A

PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A NORGES OFFISIELLE STATISTI KK A 615 PUBLIKASJONER SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK -1973 PUBLICATIONS IN THE SERIES NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS -1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOSIAL HJEMMEHJELP 1973 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0426-7 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 HELSESTATISTIKK 1964 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 1964 112th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 0 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 09 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Vestfold RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga 99 blir

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer