SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 SYKE H USSTATISTI KK 1965 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967

3 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge , se C. 4, III, Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge NOS V, VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 NOS VI, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114, 1951 XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122. Helsestatistikk 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196.

4 Forord I denne publikasjonen legger Byrået fram statistikken over sykehusenes kapasitet, belegg, personale mv. i 1965,. For årene 1963 og 1964 har tilsvarende opplysninger vært publisert i Helsestatistikk. Statistikken over de psykiatriske sykehus og sykehjem er tatt inn i publikasjonen Psykiatriske sykehus., Fullmektig Sigrid Birknes har stått for utarbeidingen av statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. mai 1967 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

5 Preface This publication contains data on capacity, in-patients and personnel etc. in somatic hospitals in For the years 1963 and 1964, corresponding data were published in the publication Health Statistics. Statistics on hospitals and nursing homes for mental diseases are published in the publication Mental Hospitals. This Volume has been prepared by Miss Sigrid Birknes. Central Bureau of Statistics, Oslo, 10 May 1967 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

6 Innhold Side 0 iiersikt 7 beller I. Sykesenger og pasienter på sykehusene 10 II. Sykesenger og pasienter på sanatorier og tuberkulosehjem 14 III. Sykehus m.v. etter type og eierforhold.. 15 IV. Sykesenger ved sykehus m.v. etter type og avdeling 16 V. Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling 17 VI. Sykesenger på sykehus m.v. etter avdeling og fylke 18 VII. Personalet 31/ ved sykehus m.v. etter fylke 20 VIII. Personalet 31/ Ved sykehus m.v. etter sykehustype 22 Vedlegg Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Standardtegn - Null - 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 Con t ents General survey 8 Page Tables I. Beds and patients in somatic hospitals 10 II. Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis 14 III. Somatic hospitals by iype and ownership 15 IV. Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of departtent 16 V. Patients in somatic hospitals by type of department 17 VI. Beds in somatic hospitals by type of department and county 18 VII. Personnel 31/ in somatic hospitals, by county 20 VIII. Personnel 31/ in somatic hospitals, by type of hospital 22 Appendix Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Explanation of Symbols - Nil 0 Less than half of unit employed

8 OVERSIKT Byråets sykehusstatistikk bygger på årsoppgaver fra de alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer, tuberkuloseanstalter og andre spesialsykehus (unntatt psykiatriske sykehus), fodselsklinikker og fodehjem. Oppgavene omfatter også sykestuer og/eller fodehjem ved vanlige alders- og pleiehjem. Opplysninger om tallet på sykesenger, inn- og utskrivninger og kurdager er gitt for hvert enkelt sykehus etter fylke i tabell I. Tilsvarende opplysninger for de enkelte tuberkuloseanstalter er gitt i tabell II. På grunnlag av kurdager i alt i året er det dessuten både i tabell I og II regnet ut gjennomsnittlig pasientbelegg pr. dag. For de enkelte sykehus m.v. er det gitt opplysning om eierforhold, med fordeling på stat, fylke/kommune og private. Opplysningene om eierforholdet er i tabell III kombinert med sykehustype, med en hovedgruppering på alminnelige sykehus m.v., tuberkuloseanstalter, andre spesialsykehus, sykehus for langvarig behandling av kroppssyke og fodselsklinikker. Sykehus som har spesialavdelinger, skal gi særskilte oppgaver over tallet på senger og pasienter ved hver avdeling. Enkelte av sykehusene med spesialavdelinger har imidlertid ikke kunnet gi tilstrekkelige spesifikasjoner. Disse sykehusene har derfor i tabellene IV-VI blitt plassert i gruppen "Blandet belegg", dvs. sammen med vanlige sykehus som ikke har spesialavdelinger. En fylkesvis oversikt over personalet i alt ved sykehusene er satt opp i tabell VII. I tabell VIII er vist fordelingen av leger, sykepleiere og samaritter i hoved- og bistilling ved de ulike typer av sykehus.

9 GENERAL SURVEY The statistics on hospitals are based on annual reports from general hospitals, clinics and cottage hospitals, establishments for tuberculosis and other special diseases (except mental hospitals), and from maternity clinics and maternity homes. Data regarding number of beds, admissions, discharges and board days are given for each hospital by county in table I. Corresponding data on hospital establishments for tuberculosis are shown in table II. In addition to board days, the average number of in-patients has been calculated. Information on ownership (Central Government, Local Government or Private) i each hospital. A distribution of different types of hospitals by ownership is given given for in table III. Hospitals with departments for special diseases are requested to give separate data on beds and patients for each department. Some of these hospitals, however, have not been able to supply specified data and have therefore been classified as "Not specialized" in the tables IV-VI. Data on personnel in somatic hospitals by county are given in table VII. A distribution of physicians and nursing personnel by type of hospital is shown in table VIII.

10 TABELLER

11 10 Tabell I. Sykesenger og pasienter på sykehusene - Beds and patients in somatic hospitals Sykehus Hospital Sykesenger 31/ Innlagt Number. Admitted of beds Pasienter Behandlet i alt Treated Patients Utskrevet Discharged Lev- DOde ende By Alive death Kurdager i alt i året Board days, total Gjennomsnittlig daglig belegg Average number of inpatients Sentralsykehuset for Østfold, 304 Fredrikstad St. Josefs hospital, Fredrikstad Betesda sykehus, Fredrikstad Moss sykehus, Moss Halden komm. sykehus, Halden St. Josefs hospital, Halden Sarpsborg sykehus, Sarpsborg Askim komm. sykehus, Askim Edwin Ruuds hospital, Mysen Østfold sanitetsforenings beh.hjem for cerebral parese, Fredrikstad Sarpsborg pleiehjeml)sarpsborg ) Sykestuer og fødehjem I alt i Østfold I alt i Akershus Sentralsykeh. i Akershus, Nordbyhagen Bærum sykehus, Sandvika Stensby sykehus, Minnesund Lillestrøm sykehus, Lillestrøm Sunnås sykehus, Nesodden Martina Hansens hospital, Sandvika Statens sykehus for epilept.,sandvika Valstadbråten behandlingshjem for cerebral parese, Strønnen Gilinskys etterbeh.hjem for barn "ned.ortopediskê lidelser, Strømmen Sykestuer og fødehjem Rikshospitalet, 155 Oslo Oslo militære sykehus, Oslo Ullevål sykehus m/biavdelinger, Oslo Aker sykehus, Oslo Vor Frue Hospital, Oslo Rode Kors' klinikk, Oslo Diakonissehusets sykehus, Oslo Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus, Oslo Wergelandsveiens klinikk, Oslo Betanien hospital, Oslo Menighetssøsterhjemnets klinikk, Oslo Sophies Minde, ortop. hospital, Oslo Det Norske Diakonhjem, Oslo Det Norske Radiumhospital, Oslo Kronprinsesse Mfirthas institutt, Oslo Det Norske hjem for sukkersyke barn, Oslo Toyen sykehjem, Oslo Adamstuens sykehjem, Oslo Solvang sykehjem, Oslo I alt i Oslo Fylkessykehuset i Elverum Fylkessykehuset i Hamar Fylkessykehuset i Kongsvinger 0004 Fylkessykehuset i Tynset St. Torfinns klinikk, Hamar Rode Kors' klinikk, Hamar Sør-Odal revmatismesykehus, Skarnes. Østlandske vanforehjem, behandlingsavdeling, Hamar ) Åpnet 1. juni 1965 i det tidligere modrehjem.

12 11 Tabell I (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Sykehus Kurdager i alt i året Syke- Pasienter senger Be- Utskrevet 31/12 Innlagt handlet Lev- Døde 1965 i alt ende Gjennomsnittlig daglig belegg ROae Kors' sykestue, Kongsvinger Hamar sanitetsforenings behandlingshjem for cerebral parese Sykestuer og fødehjem I alt i Hedmark Lillehammer fylkessykehus, Lillehammer Gjøvik fylkessykehus, Gjøvik Røde Kors' klinikk, Lillehammer Lillehammer sanitetsforenings revmatismesykehus Rode Kors' sykehjem, Follebu Sykestuer og fødehjem I alt i Oppland Drammen sykehus, Drammen St. Josefs hospital, Drammen Kongsberg sykehus, Kongsberg St. Franciskus hospital, HOnefoss Furulund sykehjem (etterbehandling), Kongsberg Dansk ROde Kors' astmasanatorium, Kongsberg Geilomo barnesykehus (astma),geilo Fru Ramstads sykehus for barn, Hokksund Tomtebo - N.R.K.'s behandl.hjem for astmatiske barn, Vikersund Sykestuer og fødehjem I alt i Buskerud Vestfold sentralsykehus, TOnsberg Horten sykehus, Horten Larvik sykehus, Larvik Sandefjord sykehus, Sandefjord Furubakken sykehus, Larvik St. Olays klinikk, TOnsberg Kysthospitalet ved Stavern Marie Treschows Minne (polioinstitutt) pr. TOnsberg Sykestuer og fødehjem I alt i Vestfold Telemark sentralsykehus, Moflaten Betanien hospital, Skien Telemark polioinstitutt, Skien Porsgrunn Lutherske sykehus St. Josefs hospital, Porsgrunn Krager0 interkomm. sykehus, Krager Notodden kommi. sykehus, Notodden Rjukan sykehus, Rjukan Lyngbakken sykehjem, Porsgrunn Sykestuer og fødehje m I alt i Telemark Aust-Agder sentralsykehus, Arendal St. Franciskus hospital, Arendal Tvedestrand komma. sykehus, Tvedestrand Egra helseheim, Grimstad Lillesand sanitetsforenings sykehjem, Lillesand Sykestuer og fødehjem I alt i Aust-Agder

13 12 Tabell I (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Sykehus Syke - senger 31/ Innlagt Pasienter Behandlet Lev- Utskrevet Dode i alt ende Kurdager i alt i året Gjennomsnittlig daglig belegg Sentralsykehuset i Kristiansand Flekkefjord sykehus, Flekkefjord 74 Farsund sykehus, Farsund Mandal sykehus, Mandal 45 St. Josephs hospital, Kristiansand 90 Solvang sykehus, Kristiansand 50 SOrlandets revmatismesykehus, Kristiansand 59 SolhOgda helseheim, Mandal 25 Kongsgårdsheimen (behandlingsavd., Kristiansand 31 Toppenhaug cerebralparesehjem, Vågsbygd 12 Kristiansand sykehjem,kristiansand 75 Sykestuer og fødehjem 47 I alt i Vest-Agder 848 Sentralsykeh.i Rogaland, avd.rogaland sykeh. Stavanger 250 Sentralsykeh.i Rogaland, avd.stavanger sykeh. Stavanger 35O St. Franciskus hospital, Stavanger 76 Stavanger sanitetsforenings klinikk, Stavanger 40 Sandnes sykehus, Sandnes 90 Haugesund sykehus, Haugesund 216 St. Franciskus hospital, Haugesund 30 Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus 120 øvregatens sykehjem, Haugesund.. 14 Sauda sykehus, Sauda 47 Haugesund sanitetsforenings sykehjem, Fordesfjorden 23 Interkomm. sjukeheim, Hillevåg.. 41 Cerebralparesehj em. Osterlide, Stavanger 14 Bergjeland sykehjem, Stavanger 55 Rogaland vanforehjem, behandlingsavdeling, Stavanger 32 Sykestuer og fødehjem 64 I alt i Rogaland Fylkessykehuset i Odda Fylkessykehuset på Stord Fylkessykehuset på Voss 135 Hatlestad revmatismesykehus, Kalandseidet 74 Laksevåg sanitetsforenings sykehus, Laksevåg 62 Kysthospitalet i Hagevik 120 Sykestuer og f ødehjem I alt i Hordaland I/S Haukeland sykehus, Bergen 937 Sykehuset Florida, Bergen Hospitalet Betanien, Bergen 165 Diakonissehjemmets klinikk, Bergen 100 Bergen san.for.s behandlingshjem for cerebral parese, Bergen 18 Pleiestiftelsen for spedalske, Bergen 3 Bergen kamm. pleiehjem, Bergen 324 Sandviken pleiehjem, Bergen ) 25 2) ) Ny avdeling for plastisk kirurgi, åpnet 1. mai 1965 i Sanitetsforeningens klinikk, er tatt med under Stavanger sykehus. 2) Apent i 245 dager.

14 13 Tabell I (forts.). Sykesenger og -pasienter på sykehusene Sykehus Kurdager i alt i året Syke- Pasienter senger Be- Utskrevet 31/12 Innlagt handlet Lev- Døde 1965 i alt ende Gjennomsnittlig daglig belegg Bergens Indremisjons pleiehjem, Bergen Fredheim pleiehjem, Bergen Domkirkehjemmet I, Bergen Diakonissenes pleiehjem, Bergen Korskirkens pleiehjem, Bergen I alt i Bergen Sogn og Fjordane fylkessykehus, Flor Sogn og Fjordane fylkessykehus, Lærdal Sogn og Fjordane fylkessykehus, Høyanger Sogn og Fjordane fylkessykehus, Nordfjordeid Sykestuer og fødehjem I alt i Sogn og Fjordane Fylkessykehuset i Kristiansund Fylkessykehuset i Ålesund Fylkessykehuset i Volda Fylkessykehuset i Mblde Olafsminde sjukehus, Langevåg Vonheim sykehjem, Tingvoll Volda sanitetslags sykehjem, Volda Sosialmedisinsk avdeling for MOre og Romsdal, Reknes Haug be4andlingshjem for cerebral parese, Gåseid Sykestuer og fødehjem I alt i MOre og Romsdal Sentralsykehuset i Trondheim l Kalvskinnet sykehus, Trondheim St. Elisabeths hospital, Trondheim Rode Kors' klinikk, Trondheim Tyholt sykehus, Trondheim E.C. Dahls Stiftelse, Trondheim Sanitetsforeningens revmatismesykehus, Trondheim Orkdal sanitetsforenings sjukehus, Orkanger Strinda komm. sykehus, Trondheim ROrosherredenes sykehus, ROros Tronsletten cerebralpareseinstitutt, Trondheim Sykestuer og fødehjem I alt i Sør-Trøndelag Innherred sykehus, Levanger 217, Namdal sykehus, Namsos 282 ) Innherred sykeheim, Verdal St. Eysteins sykehjem, Levanger Sykestuer og fødehjem I alt i Nord-Trøndelag Sandnessjøen sykehus, Sandnessjøen Lofoten sykehus, Gravdal i Lofoten Stokmarknes sykehus, Stokmarknes BodO sykehus, Bod Narvik komm. sykehus, Narvik Mosjøen og Vefsn sykehus, Mosjøen ) Ny nevrologisk avdeling med 27 senger åpnet 27. april ) Etter ny opptelling, tidligere oppgitt for høyt sengetall.

15 14 Tabell I (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Sykehus Syke- Pasienter Gjennom- Kurdager senger Be- Utskrevet snittlig i alt 31/12 Innlagt handlet Lev- daglig Døde i året 1965 i alt ende belegg Rana sykehus, Mo i Rana Narvik komm. lasarett, Narvik Sykestuer og fødehjem , I alt i Nordland Sentralsykehuset i Troms Harstad sykehus, Harstad Sykestuer og fødehjem I alt i Troms Vardø sykehus, Vardø Vads0 sykehus, Vads Hammerfest sykehus, Hammerfest , Kirkenes sykehus, Kirkenes St. Elisabeths institutt, Hammerfest Sykestuer og fødehjem I alt i Finnmark Hele landet - The whole country Tabell II. Sykesenger og pasienter på sanatorier og tuberkulosehjem Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis Syke- Pasienter - Patients Kurdager senger i alt 31/12 Utskrevet Bei året Anstalt 1965 DischargedBoard Institution Number InnlagthandletLev- Døde Admitted i alt days, of ende By Treated total beds Alive death Gjennomsnittlig daglig belegg Average number of inpatients Glittre sanatorium, Hakadal Vardåsen sanatorium, Asker Mesnalien kursted, Mesnali Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen Granheim/Kornhaug sanatorium, Follebu Rode Kors' sanatorium, Sand Vensmoen sanatorium, Vensmoen Ringvål sanatorium, Heimdal Statens tub.sykehus, Troms Sanatorier i alt Sanatoria, total Høgli sykehus for tub., Mysen Nordstrand helseheim, Oslo Ullern helseheim, Montebello, Oslo Lier kursted, Skjåstad Rove sanatorium, Holmestrand HOgås sanatorium, Skien Furukollen sanatorium, Arendal g (3 28 Bjørkeli sjukehus, Voss Laksevåg helseheim, Laksevåg Lavik helseheim, Lavik i Sogn Gloppen sjukehus, Sandane Romsdal helseheim, tuberkuloseavdeling, Vestnes Afjord helseheim, A Namdal helseheim, Namsos Vefsn sanatorium, Mosjøen Vågan tuberkulosehjem,kabelvåg Tuberkulosehjem i alt Nursing homes, total I alt - Total ) Nedlagt 11/

16 Tabell III. Sykehus m.v. etter type og eierforhold - Somatic hospitals by type and ownership 15 Type Anstalter drevet av: Sykesenger i anstalter drevet av: Establishments run by: Beds in establishments run by: Fylket, Staten kommuner I alt Central Private I alt Staten Fylket, Private Total Govern- Local kommuner Government ment Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer - General hospitals, cottage hospitals Universitetsklinikker University (teaching) hospitals 4 Minst 3-delte sykehus Other larger hospitals 54 Blandede og 2-delte sykehus Mixed and small hospitals 19 Sykestuer - Cottage hospitals 106 Klinikker for priv. innl. leger Clinics for private phys 25 I alt - Total 208 Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tbc. Tuberkulosesanatorier - Hospitals 9 Tuberkulosehjem - Nursing homes 16 I alt - Total 25 Andre spesialsylehus Other hospitals for special diseases Kreftsykehus - Cancer hospital 1 Revmatismesykehus Rheumatic hospitals 7 Ortopediske sykehus Orthopedic hospitals 5 Epileptikersykehus Hospital for epileptics 1 Ortopedi-tuberkulosesykehus Orthopedics-tubercul.hospitals. 2 Attførings- og opptreningssykehus Rehabilitation hospitals 4 Spedalskesykehus Hospital for leprous 1 I alt - Total 21 Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Hospitals for chronic sick Sykehus for vanfore Hospitals for crippled 2 Sykehus for cerebral parese Hospitals for cerebral parese. Sykehus for astma Hospitals for asthmatics 3 Sykehus for diabetikere Hospital for diabetics 1 Sykehjem, avlastningssykehus, sykehus for pleie av gamle Others 35 I alt - Total 49 Fødselsklinikker og fødehjem Maternity clinics and maternity homes 41 I alt på ikke psykiatriske anstalter - Total in somatic hospitals ) _ _ _ _ _ ) Av dette Haukeland sykehus, drevet av staten, fylket og kommunen. - Of which 1 run jointly by central and local Government.

17 16 Tabell IV. Sykesenger ved sykehus m.v. etter type og avdeling Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department Alm. sykehus, sykestuer og fødehjeml Syke- )Sykehus Tuberku- Andre Kli- Selvsenger losenik- stenes for langnumber 3-og Syke- for Avdelingstype Blandspes ial- i alt anstalter varig be- Type of Uni- Minst ede ker Total dige Hospital handling verei- department føde- establish- hospikropps- tets- delte 2- stuer priv. hjem ments syke of for tals syke- syke- delte inn- og beds Hospitals hus hus tbc. sykefor leg- kli- for special chronic hus gende nikdiseases 2)sick leger ker Medisin - Internal medicine D Epidemiske sykdommer - Epidemic diseases Kirurgi - Surgery a Nevrokirurgi Neurosurgery Plastisk kirurgi Plastic surgery Ortopedisk kirurgi Orthopedics Kirurgisk etterbehandling - Postsurgery treatment Revmatologi Rheumatology Tann-, munn-, kjevekirurgi - Tooth-, mouth- and jaw surgery Psykiatri -Psychiatry Nevrologi 4 - Neurology Psykiatrisk observasjon - Psychiatric observation Ore-, nese-, halssykdommer - Oto-rhinolaryngology Oyensykdammer Ophtalmology Hudsykdommer Dermatology Tuberkulose Tuberculosis _ - _ _ 11 Lungesykdommer Diseases of lung Radiumbehandling Radiology Barneklinikk Children's hospital wards 000 OOOOOOO Fødende - Obstetrics Kvinnesykdommer Gynecology Kvinnesykdommer og fødende- Gynecology and obstetrics Geriatri - Geriatrics Attføring, opptrening Rehabilitation Cerebral parese Cerebral paresis Pleie - Care of chronic sick Epilepsi - Epileptics Blandet belegg - Non specialized wards., Kreft - Cancer I alt - Total ) English translation see table III. 2) De to kvinneklinikkene i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus.

18 17 Tabell V. Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling Patients in somatic hospitals by type of department Avdelingstype Type of department Tallet pa sykesenger Beds 1/1 Innlagt 1965 i året Admitted Pasienter - Behandlet i året Treated Patients Utskrevet Discharged Levende DOde Alive By death 31/ Kurdager i alt Board days, total Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi,, Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observasjon D Ore-, nese-, halssykdommer Oyensykdommer Hudsykdommer Tuberkulose Lungesykdommer Radiumbehandling Barneklinikk FOdende Kvinnesykdommer Kvinnesykdommer og 200 fodende D Geriatri Attføring-opptrening Cerebral parese, Pleie Epilepsi Blandet belegg Kreft I alt - Total ) English translation see table IV.

19 Tabell VI. Sykesenger på sykehus m.v. etter avdeling og fylke Beds in somatic hospitals by type of department and county Avdelingstype Tallet på sykesenger i alt Total number of beds Ost- Akersfold hus Oslo Fylke Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austmark land rud fold mark Agder Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi Psykiatri... OOOOO Nevrologi OOOOO Psykiatrisk observasjon Ore-, nese-, halssykdommer Oyensykdommer Hudsykdommer Tuberkulose Lungesykdommer Radiumbehandling Barneklinikk Fødende Kvinnesykdommer Kvinnesykdommer og fodende Geriatri Attføring-opptrening Cerebral parese Pleie Epilepsi Blandet belegg Kreft I alt

20 County Vest- Roga- Asder land Hordaland og Bergen Sogn og Fjordane Mere Ser-Nord- Nord - Finnog Troms TrOnde- TrOnde- land mark Ramsdal lag lag Type of department Internal medicine Epidemic diseases Surgery - - _ Neurosurgery Plastic surgery Orthopedics Post-surgery treatment Rheumatology Tooth-, mouth- and jaw surgery _ Psychiatry Neurology Psychiatric observation Oto-rhinolaryngology Ophtalmology Dermatology Tuberculosis Diseases of lung Radiology Children's hospital wards Obstetrics Gynecology Gynecology and obstetrics Geriatrics Rehabilitation Cerebral paresis Care of chronic sick Epileptics Non specialized wards Cancer Total

21 - 20 Tabell VII. Personalet 31/ ved sykehus m.v. etter fylke Personnel 31/ in somatic hospitals, by county Personale Fylke I alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vestfold hus mark land rud fold mark Agder Oslo Agder Leger A B Off. godkjente A sykepleiere B Hjelpepleiere utdan- A net ved godkjent hjelpepleierskole B 12 4 Samaritter og annen A hjelp i sykepleien B JordmOdre A B Avdelingshjelp A B Fysioterapeuter A B Arbeidsterapeuter A B Sosialarbeidere A B Administrasjons- og A kontorpersonale B Personale ved A kjøkken og vaskeri B Annet personale A B Elever: Sykepleieelever A Jordmorelever A Hjelpepleieelever A Andre elever A A I alt B Av dette utenland- A ske sykepleiere A = I hovedstilling - Main occupation. B = I bistilling - Secondary occupation.

22 County Sogn MOre SOr- Roga- Horda- og Nordland land og Bergen Nord- Fjord- Rams- TrOnde- TrOnde- land ane lag lag dal Troms Finnmark Personnel Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary 4 1 nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Auxiliary ward assistants Physiotherapists Occupational therapists Social workers Administrative staff Domestic staff Other personnel Pupils: Pupil nurses Pupil midwives Pupil auxiliary nurses Other pupils Total Of which foreign nurses

23 22 Tabell VIII. Personalet 31/ ved sykehus m.v. etter sykehustype Personnel 31/ in somatic hospitals, by type of hospital I hovedstilling I bistilling Main occupation Secondary occupation Off. god- Hjelpe- Samarit- Hjelpe- Samarit- Sykehustype Off. kjente pleiere ter og pleiere ter og g od- Type of hospital Leger syke- utd. ved annen utd. ved annen Leger kjente Physi- pleiere godkjent hjelp godkjent hjelp syke - cians Qualified hjelpepl.- i syke-hjelpeplr i sykenurses skolel) ) 2 pleiere pleien skole pleien Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals, cottage hospitals Antall - Number Universitetsklinikker University (teaching) hospitals Minst 3-delte sykehus Other larger hospitals Blandede og 2-delte sykehus - Mixed and small hospitals Sykestuer - Cottage hospitals Klinikker for privat innleggende leger- Clinics for private physicians I alt - Total Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tbc. Tuberkuldsesanatorier Hospitals Tuberkulosehjem Nursing hames I alt - Total Andre spesialsykehus Other specialized hospitals Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Hospitals for chronic sick FOdselsklinikker og fødehjem - Maternity clinics and maternity hames I alt på ikke psykiatriske anstalter - Total in somatic hospitals Pr sykesenger - Per 1000 beds Universitetsklinikker Minst 3-delte sykehus Blandede og 2-delte sykehus Sykestuer Klinikker for privat innleggende leger Tuberkulosesanatorier og -hiem Andre spesialsykehus Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke FOdselsklinikker og fødehjem I alt på ikke psykiatriske anstalter ) Qualified auxiliary nursing personnel. ) Other auxiliary nursing personnel.

24 23 Vedlegg Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1966 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1966 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 188 økonomisk utsyn over året Economic Survey - Sidetall 151. Pris kr. 11, Psykiatriske sykehus Hospitals for Mental Disease - Sidetall 49. Pris kr. 6, Skogstatistikk Forestry Statistics - Sidetall 154. Pris kr. 8, Syketrygden National Health Insurance - Sidetall 109. Pris kr. 8, Samferdselsstatistikk Transport and Communication Statistics - Sidetall 133. Pris kr. 8, Utenrikshandel 1965 I - External Trade I - Sidetall 259. Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse Vital Statistics and Migration Statistics - Sidetall 59. Pris kr. 7, Statistisk årbok Statistical Yearbook of Norway - Sidetall 397. Pris kr. 11, Helsestatistikk Health Statistics - Sidetall 90. Pris kr. 7, Forsikringsselskaper Societ6s d'assurances - Sidetall 175. Pris kr. 9, Norges postverk Statistique postale - Sidetall 200. Pris kr. 9, Stortingsvalget 1965 II - Storting Elections II - Sidetall 86. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1965 II - External Trade II - Sidetall 229. Pris kr. 9, Alkoholstatistikk Alcohol Statistics - Sidetall 36. Pris kr. 6, Jordbruksstatistikk Agricultural Statistics - Sidetall 110. Pris kr. 8, Kredittmarkedstatistikk Credit Market Statistics - Sidetall 208. Pris kr. 9, Telegrafverket Tglegraphes et tel6phones de l'etat - Sidetall 292. Pris kr.9, Utenrikshandel 1965 III - External Trade III - Sidetall 268. Pris kr. 9, Fiskeristatistikk Fishery Statistics - Sidetall 88. Pris kr. 7, Lønnsstatistikk Wage Statistics - Sidetall 114. Pris kr. 7, Bedriftstelling 1963 I Bergverksdrift m.v. og industri - Census of Establishments I Mining and Quarrying, Manufacturing - Sidetall 211. Pris kr. 9, Meieribruket i Noreg Norway's Dairy Industry - Sidetall 57. Pris kr. 7,00 Rekke XII Boktrykk 1967 Nr. 210 økonomisk utsyn over året Economic Survey - Sidetall 158. Pris kr. 11, Syketrygden National Health Insurance - Sidetall 103. Pris kr. 8, Skattestatistikk Tax Statistics - Sidetall 73. Pris kr. 7, Skogstatistikk Forestry Statistics - Sidetall 113. Pris kr. 8, Samferdselsstatistikk Transport and Communication Statistics - Sidetall 137. Pris kr. 8,00 Rekke A Stensil-, offsettrykk 1966 Nr. 140 Frukttreteljing 1965 Bruk med over 50 frukttre - Census of Fruit Trees. Holdings with more than 50 Fruit Trees - Sidetall 35. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1964 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte - Criminal Statistics II Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution - Sidetall 50. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1964 III Innsatte og 10s1atte ved fengselsanstalter - Criminal Statistics III Movement of Population in Penal Institutions - Sidetall 27. Pris kr. 4, Stats- og trygdeforvaltningens finanser Central Government and Social Security Funds Finances - Sidetall 123. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. mai Salaries of Local Government Employees - Sidetall 47. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk V Universiteter og hogskoler - Educational Statistics V Universities - Sidetall 62. Pris kr. 4, LOnnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet pr. 1. september Salaries of Bank Employees - Sidetall 23. Pris kr. 3, Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 1. september Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity - Sidetall 22. Pris kr. 3, Daginstitusjoner for barn Nursery Schools and Day Nurseries - Sidetall 17. Pris kr. 3, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade - Sidetall 19. Pris kr. 3, Dødsårsaker 1964 Hovedtabeller - Causes of Death. Main Tables - Sidetall 77. Pris kr. 4, Barnevernsstatistikk Child Welfare Statistics - Sidetall 39. Pris kr. 4, Husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie Housewife Substitute Services and Home Nursing - Sidetall 23. Pris kr. 3, Markedstall Bedriftstellingen 1963 I Bergverksdrift m.v. og industri - Market Data. Census of Establishments I Mining and Quarrying, Manufacturing - Sidetall 75. Pris kr.4, Hotellstatistikk Hotel Statistics - Sidetall 22. Pris kr. 3,00

25 Rekke A Stensil-, offsettrykk 1966 (forts.) Nr. 155 LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 2. kvartal 1965 I - Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing I - Sidetall 119. Pris kr. 5, ForsorgsstOnad og kommunal trygd Public Assistance and Municipal Social Pensions - Sidetall 24. Pris kr. 3, Industristatistikk Industrial Statistics - Sidetall 149. Pris kr. 5, Jaktstatistikk Hunting Statistics - Sidetall 39. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer II - National Accounts Classified by Fourteen and Five Industrial Sectors II - Sidetall 54. Pris kr. 4, LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1965 II - Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing II - Sidetall 56. Pris kr. 4, LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1965 III - Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing III - Sidetall 50. Pris kr. 4, Daginstitusjoner for barn Nursery Schools and Day Nurseries - Sidetall 16. Pris kr. 3, Sivilrettsstatistikk Civil Judicial Statistics - Sidetall 22. Pris kr. 3, Undervisningsstatistikk I Folke- og framhaldsskoler - Educational Statistics I Primary and Continuation Schools - Sidetall 61. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk III HOgre allmennskoler - Educational Statistics III Secondary Schools - Sidetall 39. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk IV Fag- og yrkesskoler - Educational Statistics IV Vocational Schools - Sidetall 62. Pris kr. 4, Finansinstitusjoner. Regnskapstall Financial Institutions. Summary of Accounts - Sidetall 97. Pris kr. 5, Rutebilstatistikk Scheduled Road Transport - Sidetall 18. Pris kr. 3, Adopsjonsstatistikk Adoption Statistics - Sidetall 11. Pris kr. 3, Elektrisitetsstatistikk Electricity Statistics - Sidetall 38. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1965 I Forbrytelser etterforsket av politiet - Criminal Statistics I Crimes Investigated by the Police - Sidetall 52. Pris kr. 4, Veitrafikkulykker Road Traffic Accidents - Sidetall 48. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport - Sidetall 21. Pris kr. 3, Undervisningsstatistikk II FolkehOgskolar - Educational Statistics II Folk High Schools - Sidetall 37. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1965 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte - Criminal Statistics II Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution - Sidetall 34. Pris kr. 4, Kriminalstatistikk 1965 IV Tilbakefallsstatistikk for siktede - Criminal Statistics IV Recidivism among Persons Charged with Crimes - Sidetall 23. Pris kr. 3, Kriminalstatistikk 1965 III Innsatte og loslatte ved fengselsanstalter - Criminal Statistics III Movement of Population in Penal Institutions - Sidetall 23. Pris kr.3, Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel pr. 1. mars Monthly Earnings in Wholesale and Retail Trade - Sidetall 14. Pris kr. 3, Industristatistikk Industrial Statistics - Sidetall 154. Pris kr. 5, Sosial hjemmehjelp Social Home-Help Services - Sidetall 33. Pris kr. 4, Godstransport på kysten Coastwise Transport of Goods - Rekke A Offsettrykk Nr. 182 Markedstall Bedriftstellingen 1963 II Varehandel - Market Data. Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade - Sidetall 93. Pris kr. 4, Dødsårsaker Hovedtabeller - Causes of Death. Main Tables - Sidetall 80. Pris kr.4, Aksjonærforhold og styresammensetning i aksjeselskaper Share Ownership and Composition of the Boards of Directors in Joint-Stock Companies - Sidetall 77. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart. November Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade - Sidetall 18. Pris kr. 3, Hotellstatistikk - Hotel Statistics - Sidetall 24. Pris kr. 3, Folketallet i kommunene Population in Municipalities - Sidetall 29. Pris kr. 4, Barnevernsstatistikk Child Welfare Statistics - Sidetall 34. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk III HOgre allmennskoler - Educational Statistics III Secondary Schools - Sidetall 38. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk II FolkehOgskolar - Educational Statistics II Folk High Schools - Sidetall 22. Pris kr. 3, Daginstitusjoner for barn Nursery Schools and Day Nurseries - Sidetall 22. Pris kr. 3, LOnnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity - Sidetall 25. Pris kr. 4, Sykehusstatistikk Hospital Statistics - Sidetall 25. Pris kr. 4,00

26 25 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 12 Norges økonomi etter krigen - The Norwegian Post -War Economy - Sidetall 437. Pris kr.15,00-13 Ekteskap, fødsler og vandringer i Norge Marriages, Births and Migrations in Norway - Sidetall 221. Pris, kr. 9,00-14 Foreign Ownership in Norwegian Enterprises - Utenlandske eierinteresser i norske bedrifter - Sidetall 213. Pris kr. 12,00-15 Progressiviteten i skattesystemet Statistical Tax Incidence Investigation - Sidetall 95. Pris kr. 7,00-16 Langtidslinjer i norsk Økonomi Trends in Norwegian Economy - Sidetall 152 Pris kr. 8,00-17 Dødelighet blant spedbarn i Norge Infant Mortality in Norway - Sidetall 74. Pris kr. 7,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 12 Kriminalitet, årskull og økonomisk vekst - Crimes, Generations and Economic Growth - Sidetall 63. Pris kr. 7,00-13 Desisjonstabeller og generering av maskinprogrammer for granskning av statistisk primærmateriale - Decision Tables and Generation of Computer Programs for Editing of Statistical Data - Sidetall 11. Pris kr. 4,00-14 Ekteskap og barnetall. En analyse av fruktbarhetsutviklingen i Norge - Marriages and Number of Children. An Analysis of Fertility Trend in Norway - Sidetall 29. Pris kr. 6,00-15 Tjue års Økonomisk politikk i Norge: Suksesser og mistak - Twenty Years of Norwegian Economic Policy: An Appraisal - Sidetall 38. Pris kr. 6,00-16 Long-Range Planning, Progress- and Cost-Reporting in the Central Bureau of Statistics of Norway - Langtidsprogrammering, framdrifts- og kostnadsrapportering i Statistisk Sentralbyrå - Sidetall 9. Pris kr. 4,00-17 Økonomiske konsekvenser av nedrustning i Norge - Economic Consequences of Disarmament in Norway - Sidetall 25. Pris kr. 4,00-18 Teknisk revolusjon i økonomisk analyse og politikk? - Technical Revolution in Economic Analysis and Policy? - Sidetall 23. Pris kr. 4,00

27 Pris kr. 4,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598.

KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 KU LTU RSTATISTI KK 1975 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRALBUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0598.0 FORORD Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Statistisk årbok 1995

Statistisk årbok 1995 C47 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk årbok 995 4. årgang Statistical Yearbook 995 4th Issue Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 995 Standardtegn

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

SOSIALHJELPSTATISTIKK

SOSIALHJELPSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 + SOSIALHJELPSTATISTIKK SOCIAL CARE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO ISBN 0 FORORD Sosialhjelpstatistikk inneholder opplysninger

Detaljer