SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969"

Transkript

1

2 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969

3 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge , se C. 4, III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge NOS V, VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 NOS VI, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114, 1951 XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122. Helsestatistikk 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196, 1965 XII 219, 1966 XII 234. Sykehusstatistikk 1965 NOS A 193, 1966 A 219.

4 FORORD I denne publikasjonen legger Byrået fram statistikken over sykehusenes kapasitet, belegg, personale an.v. i Statistikken er utarbeidd på samme mate som for Statistikken over de psykiatriske sykehus og sykehjem er tatt inn i publikasj onen Psykiatriske sykehus. Fullmektig Sigrid Birknes har stått for utarbeidingen av statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. januar 1969 Odd Aukrust Gi sle Skancke.

5 PREFACE This publication contains data on capacity, in-patients and personnel etc. in somatic hospitals in The statistics appear in the same form as for Statistics on hospitals and nursing homes for mental diseases are published in the publication Mental Hospitals. This volume has been prepared by Miss Sigrid Birknes. Central Bureau of Statistics, Oslo, 10 January 1969 Odd Aukrust Gisle Skancke

6 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner 7 Tabeller 1. Sykesenger og pasienter på sykehusene 2. Sykesenger og pasienter på sanatorier og tuberkulosehjem Sykehus m.v. etter type og eierforhold Sykesenger på sykehus m.v. etter type og avdeling Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling. OOOOOOOO OOOOOO 6. Sykesenger på sykehus m.v. etter avdeling og fylke O 7 Personalet ved sykehus m.v. etter fylke 8. Personalet ved sykehus m.v. etter sykehustype OOOO. O 00 OOOOO Ved leg g Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1968 O. OOO Standardtegn - Null 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 CONTENTS Page Principles and definitions 8 Tab l e s 1. Beds and patients in somatic hospitals Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis Somatic hospitals by type and ownership Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department Patients in somatic hospitals by type of department Beds in somatic hospitals by type of department and county Personnel in somatic hospitals, by county Personnel in somatic hospitals, by type of hospital 24 App end i x Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Explanation of Symbols - Nil 0 Less than half of unit employed

8 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Byråets sykehusstatistikk bygger på årsoppgaver fra de alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer, tuberkuloseanstalter og andre spesialsykehus (unntatt psykiatriske sykehus ), fødselskl inikker og fødehjem. Oppgavene omfatter også sykestuer og /eller f Ødehjem ved vanlige alders- og pleiehj em. Opplysninger om tallet på sykesenger, inn- og utskrivninger og kurdager er gitt for hvert enkelt sykehus etter fylke i tabell 1. Tilsvarende opplysninger for de enkelte tuberkuloseanstal - ter er gitt i tabell 2. På grunnlag av kurdager i alt i året er det dessuten både i tabell 1 og 2 regnet ut gjennomsnittlig pasientbelegg pr. dag. For de enkelte sykehus m.v. er det gitt opplysning om eierforhold, med fordeling på stat, fylke/kommune og private. Opplysningene om eierforholdet er i tabell 3 kombinert med sykehustype, med en hovedgruppering på alminnelige sykehus m.v., tuberkuloseanstalter, andre spesialsykehus, sykehus for langvarig behandl ing av kroppssyke og fodselsklinikker. Sykehus som har spesialavdelinger, skal gi særskilte oppgaver over tallet på senger og pasienter ved hver avdeling. Enkelte av sykehusene med spesialavdelinger har imidlertid ikke kunnet gi tilstrekkelige spesifikasjoner. Disse sykehusene er derfor i tabellene 4-6 blitt plassert i gruppen "Blandet belegg", dvs. sammen med vanlige sykehus som ikke har spesialavdelinger. En fylkesvis oversikt over personalet i alt 31/ ved sykehusene er satt opp i tabell 7. I tabell 8 er vist fordelingen av leger, sykepleiere, hjelpepleiere og samaritter i hoved- og bistilling ved de ulike typer av sykehus.

9 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics on hospitals are based on annual reports from general hospitals, clinics and cottage hospitals, establishments for tuberculosis and other special diseases (except mental hospitals), and from maternity clinics and maternity homes. Data regarding number of beds, admissions, discharges and board days are given for each hospital by county in table 1. Corresponding data on hospital establishments for tuberculosis are shown in table 2. In addition to board days, the average number of in-patients has been calculated. Information on ownership (Central Government, Local Government or Private) is given for each hospital. A distribution of different types of hospitals by ownership is given in table 3. Hospitals with departments for special diseases are requested to furnish separate data on beds and patients for each department. Some of these hospitals, however, have not been able to supply specified data and have therefore been classified as "Not specialized" in the tables 4-6. Data on personnel in somatic hospitals by county are given in table 7. A distribution of physicians and nursing personnel by type of hospital is shown in table 8.

10 T A B E' L L E R TABLES

11 Tabell 1. Sykesenger og pasienter på sykehusene Beds and patients in somatic hospitals Gj ennom- Sykepasienter Patients Kurdager snittlig senger i alt daglig Sykehus 31/12 Be- Utskrevet i året belegg 1967 Hospital Innlagt handlet Number Ad- DischargedBoard Average i alt Lev- Døde of muted days, number Treated ende By total beds of in- Alive death patients Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad St. Josefs hospital, Fredrikstad Betesda sykehus, Fredrikstad Moss sykehus, Moss Halden sykehus, Halden St. Josefs hospital, Halden Sarpsborg sykehus, Sarpsborg Askim sykehus, Askim Østfold sanitetsforeningers behandlingshjem for cerebral parese, "Furutun", Fredrikstad Edwin Ruuds hospital, Mysen Sarpsborg pleiehjem, Sarpsborg Sykestuer og fødehjem I alt i Østfold Sentralsykehuset for Akershus, Nordbyhagen p.å Bærum sykehus, Sandvika Stensby sykehus, Minnesund Lillestrøm sykehus, Lillestrøm Sunnås sykehus, Nesodden Martina Hansens hospital, Sandvika Statens sykehus for epileptikere, Sandvika Valstadbråten behandlingshjem for cerebral parese, Strømamen Gilinskys etterbehandlingshjem for barn, Strøomnen Sykestuer og f Ødehjem I alt i Akershus Rikshospitalet, Oslo Ullevål sykehus m/biavdelinger, Oslo Aker sykehus, Oslo Vor Frue hospital, Oslo Røde Kors' klinikk, Oslo Diakonissehusets sykehus Lovisenberg, Oslo Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus, Oslo Wergelandsveiens klinikk, Oslo Betanien hospital, Oslo MenighetssØsterhjemmets klinikk, Oslo Sophies Minde, ortopedisk hospital, Oslo Det Norske Diakonhjem, Oslo Det Norske Radiumhospital, Oslo Kronprinsesse Mårthas institutt, Oslo Ullern helseheim, Oslo Det Norske hjem for sukkersyke barn, Oslo Tøyen sykehjem, Oslo Adamstuen sykehjem, Oslo Solvang sykehjem, Oslo Berg gård, centralinstitutt for cerebral parese (behandlingsavdelingen), Oslo I alt i Oslo

12 Tabell 1(forts. ^og. Sykesenger P o pasienter ^ på P^ sykehusene Y Beds and: patients in somatic hospitals Sykehu s Hospital 11 Sykesenger 31/ Innlagt Number Adof mitted beds Gj ennom- Pasienter Patients Kurdager snittlig i alt daglig Be- Utskreveti året belegg handlet DischargedBoard Average i alt Lev- DØde days, number Treated ende By total of in- Alive death atients Fylkessykehuset i Elverum Fylkessykehuset i Hamar St. Torfinns klinikk, Hamar Røde Kors' klinikk, Hamar Fylkessykehuset i Kongsvinger Stange sykehus, Stange Ringsaker sykehus, Moelv Fylkessykehuset på Tynset SOr-Odal Revmatismesykehus, Skarnes Ostlandske vanf Ørehj em, behandlingsavdelingen, Hamar Rode Kors' sykestue, Kongsvinger Hamar sanitetsforenings behandlingsh j em for cerebral parese, Hamar Sykestuer og fødehjem...: I alt i Hedmark Lillehammer fylkessykehus,lillehammer Gjøvik fylkessykehus, Gjøvik Rode Kors' klinikk, Lillehammer Rode Kors' sykehus, Follebu Lillehammer sanitetsforenings revmatismesykehus, Lillehammer Sykestuer og f Ødehj em I alt i Oppland Drammen sykehus, Drammen St. Josefs hospital, Drammen...; Kongsberg sykehus, Kongsberg Furulund sykehjem, Kongsberg Danske RØde Kors' astmasanator ium for barn, Kongsberg Geilomo barnesykehus (astma), Geilo Fru Ramstads barnesykehus, Hokksund Tomtebo- N.R.K.'s behandlingshjem for astmatiske barn, Hokksund Ringerike sykehus, HØnefoss Blentenborg cerebral paresehjem Blentenborg, Konnerud Sykestuer og fødehjem I alt i Buskerud ' Vestfold Sentralsykehus, TØnsberg" Horten sykehus, Horten Larvik sykehus, Larvik Sandefjord sykehus, Sandefjord Furubakken sykehus, Larvik St. Olavs klinikk, TOnsberg Kysthospitalet ved Stavern Marie Treschows Minde, N. Nes pr. TØnsberg NØtterØ sanitetsforenings sykehj em for vanføre, Ostegård Sykestuer og fødehjem I alt i Vestfold Telemark sentralsykehus, Moflaten Betanien hospital, Skien Telemark polio-institutt, Skien Porsgrunn Lutherske sykehus, Porsgrunn St. Josefs hospital, Porsgrunn Langesund sykehus, Langesund

13 Tabell 1 (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Beds and patients in somatic hospitals 12 Sykehus Hospital Sykesenger 31/ Innlagt Number Adof mitted beds Gj ennom- Pasienter Patients Kurdager snittlig i alt daglig Be- Utskrevet i året belegg handlet Discharged Board Average i alt Lev- Døde days, number Treated ende By total of in- Alive death patients Kragerø interkomm. sykehus, Kragerø Notodden sykehus, Notodden Rjukan sykehus, Rjukan Porsgrunn sanitetsforenings sykehus, "Lyngbakken", Porsgrunn Brevik sykehjem, Brevik Sykestuer og fødehjem I alt i Telemark Aust-Agder sentralsykehus, Arendal St. Franciskus hospital, Arendal Tvedestrand sykehus, Tvedestrand Egra helseheim, Grimstad Lillesand sykehjem, Lillesand Sykestuer og fødehjem I alt i Aust-Agder Sentralsykehuset i Kristiansand Flekkefjord sykehus, Flekkefjord Farsund sykehus, Farsund Mandal sykehus, Mandal Kristiansand sanitetsforenings sykehus, "Solvang", Kristiansand Sørlandets revmatismesykehus, Kristiansand Solhøgda helseheim, Mandal Kongsgårdsheimen polioinstitutt (behandlingsavdelingen), Kristiansand Toppenhaug behandlingshjem for cerebral parese, Vågsbygd Kristiansands sykehjem, Kristiansand Sykestuer og fødehjem I alt i Vest-Agder Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Rogaland sykehus, Stavanger Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Stavanger sykehus, Stavanger Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Sandnes sykehus, Sandnes Haugesund sykehus, Haugesund St. Franciskus hospital, Stavanger Stavanger sanitetsforenings klinikk, Stavanger St. Franciskus hospital, Haugesund Haugesund sanitetsforenings, revmatismesykehus, Haugesund Sauda sykehus, Sauda Interkommunal sjukeheim, Hillevåg Cerebral-paresehjemmiet "Osterlide", Stavanger Øregatens sykehjem, Stavanger Bergjeland sykehjem, Stavanger Rogaland vanførehjems behandlingsavdeling, Stavanger Våland sykehjem, Stavanger Sykestuer og fødehjem I alt i Rogaland

14 Tabell i tforts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Beds and patients in somatic hospitals Sykehus Hospital 13 Sykesenger 31/ Innlagt Number Adof mitted beds Fylkessykehuset i Odda Fylkessykehuset på Stord Fylkessykehuset på Voss Hatlestad revmatismesykehus, Kalandseidet Laksevåg sanitetsforenings sykehus, Pasienter Patients Behandlet i alt Treated Utskrevet Discharged Lev- DØde ende By Alive death Gj ennom- Kurdager snittlig i alt daglig i året belegg Board Average days, number total of in- atients Laksevåg Laksevåg helseheim, Laksevåg Kysthospitalet i Hagevik, Hagevik Sykestuer og fødehjem I alt i Hordaland I/S Haukeland sykehus, Bergen Sykehuset "Flor ida", Bergen Hospitalet Betanien, Bergen DiakonissehjemØets klinikk, Bergen Bergens sanitetsforenings beh.hjem for barn med cerebral parese, Bergen Pleiestiftelsen for spedalske, Ber gen Bergens kommunale pleiehjem, Bergen Sandvikens pleiehjem, Bergen Bergens Indremisjons pleiehj em, Bergen Bergens komm. pleiehjem "Fredheim", 3Bergen Domkirkehjemnet, Bergen Diakonissenes pleiehjem, Bergen Korskirkens pleiehjem, Bergen I alt i Bergen Sogn og Fjordane fylkessykehus,florø Sogn og Fjordane ylkessykehus,lærdal Sogn og Fjordane fylkessykehus, HØyanger Sogn og Fjordane fylkessykehus, 1 Nordfjordeid Lavik helseheim, Lavik Sykestuer og fødehjem I alt i Sogn og Fjordane Fylkessykehuset i Kristiansund... Fylkessykehuset i Alesund...:.. Fylkessykehuset i Volda Fylkessykehuset i Molde Olafsminde sjukehus. Langevåg "Stella Maris" pleiesykehus, Kristiansund Sosialmedisinsk avdeling for Møre og Romsdal, Reknes Vonheim hel seheim, Tingvoll Volda helseheim, Volda Haug behandlingshjem for cerebral parese, Gåseid Molde sykehjem, Molde Sykestuer og f Ødehj em I alt i MØre og Romsdal Sentralsykehuset i Trondheim... Kalvskinnet sykehus, Trondheim... St. Elisabeths hospital, Trondheim.. RØde Kors' klinikk, Trondheim

15 Tabell 1 (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Beds and patients in somatic hospitals Sykehus Hospital 14 Sykesenger 31/ Innlagt Number Adof mitted beds Tyholt sykehus, Trondheim E.C. Dahls stiftelse, Trondheim Orkdal sanitetsforenings sjukehus, Gjennom- Pasienter Patients Kurdager snittlig i alt daglig Be- Utskrevet i året belegg handlet Discharged Board Average i alt Lev- Døde days, number Treated ende By total of in- Alive death atients Orkanger Strinda sykehus, Trondheim Røros sykehus, Røros Afjord helseheim, A i Afjord Tronsletten cerebralparese-institutt, Trondheim Sykestuer og fødehjem I alt i Sør-Trøndelag Innherred sykehus, Levanger Namdal sykehus, Namsos Innherred sykeheim, Verdal St. Eysteins sykehjem, Levanger Sykestuer og fødehjem I alt i Nord-Trøndelag Sandnessjøen sykehus, Sandnessjøen Gravdal sykehus, Gravdal Stokmarknes sykehus, Stokmarknes Bode sykehus, Bode Narvik sykehus, Narvik Vefsn sykehus, Mosjøen Vefsn pleiehjem (tidl. tuberkulosesanatorium), Mosjøen Rana sykehus, Mo i Rana Narvik komen. lasarett, Narvik Sykestuer og fødehjem I alt i Nordland Sentralsykehuset i Tromsø Harstad sykehus, Harstad Sykestuer og fødehjem I alt i Troms Vardø sykehus, Vardø Vadsø sykehus, Vadsø Hammerfest sykehus, Hammerfest Kirkenes sykehus, Kirkenes Sykestuer og fødehjem I alt i Finnmark I alt Total

16 Tabell 2. Sykesenger og pas ienter på _ sanatorier og tuberkulosehjem Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis Anstalt Institution 15 Gjennom- Sykesenger Pasienter Patients Kurdager snittlig i alt daglig 31/12 Be- Utskrevet 1967 Innlagt i året belegg handlet Dumber Adof mitted DischargedBoard Average i alt Lev- Døde dags, number beds Treated ende By total of in- Alive death atients Glittre sanatorium, Hakadal Vardåsen sykehus, Asker Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen Mesnalien kursted, Mesnali Granheim/Kornhaug sanatorium, Follebu Statens tuberkulosesykehus, Troms Sanatorier i alt Sanatoria, total HØg1i sykehus for tuberkulqese, Mysen Nordstrand helseheim, Oslo Rove sanatorium, Holmestrand Høgås sanatorium, Skien Furukollen sanatorium, Arendal ` BjOrkeli sjukehus, Voss Tuberkulosehjem i alt Nursing homes, total alt Total

17 16 Tabell 3. Sykehus m.v. etter type og eierforhold Anstalter Sykesenger 31/ Establishments Beds 31/ Drevet av I anstalter drevet av Run by In establishments run by Type I alt Staten Fylket, I alt Staten Fylket, Total Central al Z private P Govern- Local Privat e ment Government Government Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer Universitetsklinikker 4 21) Minst 3-delte sykehus Blandede og 2-delte sykehus Sykestuer Klinikker for priv. innl. leger I alt ment Tuberkuloseanstalter Tuberkulosesanatorier Tuberkulosehjem I alt Andre spesialsykehus Kreftsykehus 1 - Revmatismesykehus 6 - Ortopediske sykehus 5 2 Epileptikersykehus Ortopedi-tuberkulosesykehus 2 1 AttfØrings- og opptreningssykehus Spedalskesykehua Ialt Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Sykehus for vanf Øre Sykehus for cerebral parese Sykehus for astma Sykehus for diabetikere Sykehjem, avlastningssykehus, sykehus for pleie av gamle I alt FØdselsklinikker og fødehjeø I alt på ikke psykiatriske anstalter N o t e: 1) Av dette Haukeland sykehus, drevet av staten, fylket og kommunen

18 17 Somatic hospitals by type and ownership I alt Total Innlagte pasienter Patients aøritted I anstalter drevet av In establishments run bk Staten Fylket, Central kommuner. Local Pri.vate Govern - Govern- Private ment ment I alt Total Kurdager (1 000) Board Øys (1 000) I anstalter drevet av In establishments run by Staten Fylket, Central ko mmuner Private Govern- Local private ment Government Type o f hospital General hospitals, cottage hospitals University(teaching)hospitals Other larger hospitals Mixed and sma l l hospitals Cottage hospitals Clinics for private physicians Total Hospital establishments for tbc. Hospitals Nursing homes Total Cancer hospital other hospitals for special diseases Rheumatic hospitals orthopedic hospitals - - Hospitals for epileptics - 46 orthopedics-tubercuz. hospitals , Rehabilitation hospitals Hospital for leprous TotaZ Hospitals for chronic sick Hospital s for crippled 57 Hospitals for cerebral paresis 39 Hospitals for asthmatics 3 Hospitals for diabetics Others Total Maternity clinics and 72 maternity homes TotaZ in somatic hospitals Note: 1) Of which 1 runjointly by Central and Local Government.

19 18 Tabell 4. Sykesenger på sykehus m.v. etter type og avdeling. 31/ Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department. 31/ Alm. sykehus, sykestuer o f ødehjeml) Tuberku- Sykehus Andre Kli- Selv- lose- Sykesenger s p es ial - for lang- Bland- nik- sten- anstal- varig be- Uni- Minst ede ker dige ter sykehus handling Avdeling i alt Type of' department ver s i- 3- Total og _ for f Øde- Hospital ØØr_ av kroppstets- delte 2- Syke priv. hjem number estab- ^Øi syke syke- syke- delte of stuer inn- og Zishtals Hospitals hus hus syke- leg- klibeds ments for for hus gende nik- for disens l chro nic leger ker 2) tbc. iseases sick Medisin Internal medicine Epidemiske sykdommer Epidemic diseases Kirurgi Surgery Nevrokirurgi Neurosurgery Plastisk kirurgi Plastic surgery Ortopedisk kirurgi Orthopedics Kirurgisk etterbehandling post surgery treatment Revmatologi Rheumatology Tann-, munn-, kjevekirurgi Tooth, mouth and jaw surgery Psykiatri Psychiatry Nevrologi Neurology Psykiatrisk observasjon Psychiatric observation Øre-, nese-, halssykdommer Oto-rhinolaryngology Øyensykdommer Ophta lmo logy Hud sykdommer Dermatology Tuberkulose Tuberculosis Lungesykdommer Diseases of lung Radiumbehandling Radiology Kreft Cancer Barneklinikk Children's hospital wards Fødende Obstetrics Kvinnesykdommer Gynecology Kvinnesykdommer og fødende Gynecology and obstetrics Geriatri Geriatrics Attføring, opptrening Rehabilitation Cerebral parese Cerebral paresis Pleie Care of chronic sick Epilepsi Epileptics Blandet belegg Non specialized wards I alt Total N ote r: 1) Engelsk oversettelse se tabell 3. 2) De to kvinneklinikker. i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus. Notes: 1) English translation see table 3. 2) The three maternity clinics in Oslo and Bergen are included as departments under university hospitals.

20 - Tabell 5. Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling Patients in somatic hospitals by type of department 19 Tallet på Pasienter Patients Be- Kurdager. e ggs sykel _ Avdeling Utskrevet i alt Type of department1) senger 1/1 Innlagt Behandlet Diacharged 31/12 pro- Board 31/ i gret i året sent 1967 days 1967 Levende Admitted Døde Treated t Occupancy Beds Alive By death totac percentage Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etter - behandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observasjon Ore-, nese-, halssykdammer Oyensykdammer Hudsykdommer Tuberkulose Lungesykdommer Radiumbehandling Kreft Barneklinikk Fødende Kvinnesykdammer Kvinnesykdammer og fødende Geriatri Attføring, opptrening Cerebral parese Pleie Epilepsi Blandet belegg I alt Total Note: 1) English translation see table 4.

21 Avdeling Tabell 6. Sykesenger på sykehus m.v. etter avdeling og fylke. 31/ Tallet på sykesenger i alt Total Øst- Akersnumber fold hus of beds Oslo Fylke Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austmark land rud fold mark Agder Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-,, kj evekirurgi Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observasjon Øre-, nese-, halssykdommer Øyensykdonmer Hudsykdommer Tuberkulose..., Lungesykdommer Radiumbehandling 1) Kreft Barneklinikk FØdende Kvinnesykdommer Kvinnesykdommer og fødende Geriatri AttfUring,opptrening Cerebral parese Pleie Epilepsi Blandet belegg I alt N; o t e: 1) Plasser for radiumbehandling på Radiumhospitalet er ikke spesifisert, men går inn under plasser for kreft.

22 Beds in somatic hospitals by type of department and county. 31/ County Horda- Vest- Roga- land Agder land og Ber Sogn MØre og og Fjord- Romsane dal Internal medicine 2 21 SØr- Nord- Nord- Finn- TrØnd e- TrØnde- land Troms mark lag lag Type of department Epidemic diseases Surgery Neurosurgery - - -Plastic surgery Orthopedics 57 Post-surgery treatment Rheumatology -_ Tooth, mouth and jaw aw surgery Psychiatry 78 _ Neurology Psychiatric observation 4to -rhino -^ = laryngology ØhtaZmoZogy Dermatology Tuberculosis ` 40 Diseases of lung Radiology 1 i Cancer ChiZdren's hospitaz wards Obstetrics Gynecology Gyneco logy and obstetrics Geriatrics Rehabilitation Cerebral paresis Care of' chronic sick Epileptics ' 391Non specialized wards Total Note :1) Beds for radiology at the Norwegian Radium Hospital are not specified, ied, but are included with beds for cancer.

23 22 Tabell 7. Personalet ved sykehus m.v. etter fylke. 31/ Personale Fylke I alt Total Øst- Akers- Oslo Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vestfold hus mark land rud fold mark Agder Agder Leger A B Offentlig godkjente. A sykepleiere B Hjelpepleiere utdannet ved godkjent hjelpepleierskole Samaritter og annen hjelp i sykepleien Jordmodre Avdelingshjelp A B A A A B Fysioterapeuter B Arbeidsterapeuter Mensendiecksykegymnaster A B Psykologer A B Sosialarbeidere A B 14 3 Administrasjons- og A kontorpersonale B Personale ved A kjøkken og vaskeri B A Annet personale B I alt Av dette utenlandske sykepleiere A Elever: Sykepleieelever Jordmorelever Hjelpepleieelever Andre elever A = I hovedstilling. B = I bistilling.

24 Personnel in somatic hospitals, by county. 31/ County Sogn MØre Roga- Horda- og og land land Bergen Fjord- Romsanedal SØr- Nord-. Tronde- TrØnde- Nord- Troms Fi.nnlag lag land mark Personnel Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary _ 1 _ - 1 nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Auxiliary ward assistants Physiotherapists Occupational therapists _ Mensendieck physiotherapists Psychologists Social workers Administrative staff Domestic staff Other personne l Total Of which foreign nurses Pupils Pupil nurses Pupi l midwives Pupi l auxiliary nurses Other pupils - Main occupation. B = Secondary occupation

25 Tabell 8. Personalet ved sykehus m.v. etter sykehustype. 31/ Personnel in somatic hospitals, by type of hospital. 31/ Sykehustype Type of hospital Leger Physicians 24 I hovedstilling Main occupation Of f ent- Hjelpepleiere lig god- utdannet kjente ved syke- godkjent pleiere hjelpe- Qualified pleiernurses skole Samaritter og annen hjelp i sykepleien2 ) I bistilling Secondary occupation Hjelpe Of f ent- pleiere Samaritlig utdannet ter og god- ved annen Leger kjente godkjent hjelp syke- hjelpe- i sykepleiere pleier- pleien skole Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals, cottage hospitals Universitetsklinikker University (teaching) hospitals Minst 3-delte sykehus Other larger hospitals Blandede og 2-delte sykehus Mixed and sma l l hospitals Sykestuer Cottage 1 hospitals Klinikker for privat innleggende leger Clinics for private physicians I alt Total Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tbc. Tuberkulosesanatorier Hospitals Tuberkulosehj em Nursing homes I alt Total Andre spesialsykehus Other specialized 402 hospitals Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Hospitals for chronic sick FØdselsklinikker og fødehjem Maternity clinics and maternity homes I alt på ikke psykiatriske anstalter Total in somatic hospitals Universitetsklinikker Minst 3-delte sykehus Blandede og 2-delte sykehus Sykestuer Klinikker for privat innleggende leger Tuberkulosesanatorier og -hjem Andre spesialsykehus... Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke. Fødselsklinikker og fødehjem... I alt på ikke psykiatriske anstalter..... Notes: 1) Qualified auxiliary Pr sykesenger Per beds nursing personnel. 2) Other auxiliary nursing personnel

26 25 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1968 Publications issued by the Central Bureau o f Statistics since 1 January 1968 Rekke XII Boktrykk Nr. 228 Økonomisk utsyn over året 1967 Economic Survey. Sidetall 158. Pris kr. 11, Skogstatistikk 1966 Forestry Statistics. Sidetall 90. Pris kr. 8, Psykiatriske sykehus 1966 Mental Hospitals. Sidetall 39. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1967 I External Trade I. Sidetall 263. Pris kr. 11, Samferdselsstatistikk 1966 Transport and Communication Statistics. Sidetall Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse 1966 Vital Statistics and Migration Statistics. S idetall 53. Pris kr. 7, Helsestatistikk 1966 Health Statistics. Sidetall 71. Pris kr. 8, Statistisk årbok 1968 Statistical Yearbook of Norwsy. Sidetall 417. Pris kr. 15, Jordbruksstatistikk 1967 Agricultural Statistics. Sidetall 87. Pris kr. 8, Utenrikshandel 1967 II External Trade II. Sidetall 247. Pris kr. 11, Utenrikshandel 1967 III External Vade III. Sidetall 288. Pris kr. 11, Kredittmarkedstatistikk 1966 Credit Market Statistics. Sidetall 219. Pris kr. 11,00 Rekke A Offsettrykk 1968 Nr. 217 Industristatistikk 1966 Industrial Statistics. Sidetall 154. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk V Univers iteter og høgskoler Educational Statistics V universities. Sidetall 84. Pris kr. 4, Sykehusstatistikk 1966 Hospital Statistics. Sidetall 26. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap National Accounts. Sidetall 48. Pris kr. 5, LØnnsstati stikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni 1967 Wage Statistics for EØloyees in Publicly Maintained Schools. Sidetall 42. Pris kr. 4, Folkemengden etter alder 31. desember 1965 Population by Age. Sidetall 56. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1967 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. Sidetall 18. Pris kr. 3, Hotellstatistikk 1967 Hotel Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3, Folketallet i kommunene Population in Municipalities. Sidetall 30. Pris kr.4, Dødsårsaker 1966 Causes of Death. Sidetall 80. Pris kr. 5, Kri.minalstatistikk. Forbrytelser etterforsket av politiet 1966 Criminal Statisti cs. Crimes Investigated by the Police. Sidetall 50. Pris kr. 5, Bygge- og anleggsstatis tikk 1966 Construction Statistics. Sidetall 22. Pris kr. 3, Laks - og s j øauref iske Salmon and Sea Trout Fisheries. Sidetall 52. Pris 'kr.5, Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1967 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity. Sidetall 26. Pris kr. 4,50 ' Skogavvirking Roundwood Cut. Sidetall 36. Pris kr. 4, Jaktstatistikk 1967 Hunting Statistics. Sidetall 36. Pris kr. 4, Barneomsorg 1966 Child WeZfare Statistics. Sidetall 40. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk FolkehOgskolar Educational Statistics Folk High Schools. Sidetall 18. Pris kr. 3, Kommunerekneskapar 1966 Municipal Accounts. S idetall 86. Pris kr. 5, Arbeidsmarkedstatistikk 1967 ØbØ Mdrket Statistics. Sidetall 54. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk Høgre allmennskoler Educational Statistics. Secondary General Schools. Sidetall 40. Pris kr. 4, Varehandelsstatistikk 1966 Wholesale and Retail Trade Statistics. Sidetall 74. Pris kr.5, Alkoholstatistikk 1967 Alcohol Statistics. Sidetall 2 8. Pris kr. 4,50 -; 240 Veitrafikkulykker 1967 Road Traffic Accidents. Sidetall 50. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler Educational Statistics Primary and Continuation Schools. Sidetall 54. Pris kr. 5, Finansinstitusjoner-1967 Financial Institutions. Sidetall 100. Pris kr. 5,00 ` Lønnsstatistikk for s jøfolk på skip i utenriksfart. Mars 1968 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport. Sidetall 20. Pris kr. 3, Flyttestatistikk 1967 Migration Statistics. Sidetall 58. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk 1967 Wage Statistics. Sidetall 78. Pris kr. 6, Elektrisitetsstatistikk 1967 Electricity Statistics. Sidetall 38. Pr is kr. 4, Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler Educational Statistics Vocational Schools. Sidetall 64. Pris kr. 5, LØnnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1968 Monthly Earnings of Employees in Wholesale and RetaiZ Trade. Sidetall 22. Pris kr. 4,50 _ 249 Sivilrettsstatistikk 1967 Civil judicial Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3,50

27 Rekke A 26 Offsettrykk 1968 (forts.) Nr. 250 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1967 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police. Sidetall 50. Pris kr. 5, Skattestatistikk 1966 Tax Statistics. Sidetall 70. Pris kr. 5, Adopsjonsstatistikk 1966 Adoption Statistics. Sidetall 18. Pris kr. 3, Rutebilstatistikk 1967 Scheduled Road Transport. Sidetall 24. Pris kr. 3, Kryssløpstall for norske næringer 1954, 1959 og 1964 Input-Output Data for Norwegian Industries. Sidetall 332. Pris kr. 7, Sosial hjemmehjelp 1967 Social Home-Help Services. Sidetall 24. Pris kr. 4, Industristatistikk 1967 Industrial Statistics. Sidetall 154. Pris kr. 6, DØdsårsaker 1967 Causes of Death. Sidetall 78. Pris kr. 5,00 Rekke XII Boktrykk 1969 Nr. 240 Økonomisk utsyn over året 1968 Economic Survey. Sidetall 155. Pris kr. 15, Fiskeristatistikk 1966 Fishery Statistics. Sidetall 96. Pris kr. 8,00 Rekke A Offsettrykk 1969 Nr. 258 Laks- og sjøauref iske 1967 Salmon and Sea, Trout Fisheries. Sidetall 30. Pris kr. 5, Sykehusstatistikk 1967 Hospital Statistics. Sidetall 26. Pris kr. 4,50 I serien SamfunnsØkonomiske studier (SOS): Nr. 20 Det norske skattesystemet 1967 The Norwegian System of Taxation. Sidetall 146. Pris kr.9,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 19 An Analysis of the Effects of Transitory Income on Expenditure of Norwegian Households. Sidetall 28. Pris kr. 5,00-20 The Use of Computers in the National Accounts of Norway Bruk av elektronregnemaskiner i nasjonalregnskapsarbeidet i Norge. Sidetall 28. Pris kr. 5,00-21 Trends in Quantitative Economic Planning in Norway Utviklingstendensar i den kvantitative Økonomiske planlegginga i Norge. Sidetall 29. Pris kr. 5,00-22 Statistisk Sentralbyrås sentrale registre Registers in the Central Bureau of Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3,50-23 MODIS II A Macro-Economic Model for Short-Term Analysis and Planning MODIS II, en makro- Økonomisk modell for korttidsanalyse og planlegging. Sidetall 40. Pris kr. 4,50-24 A Precise Description of the System of Equations of the Economic Model MODIS III Likningssystemet i den økonomiske modell MODIS III. Sidetall 36. Pris kr. 4,50-25 Prinsipielt om måling av samfunnets utdanningskapital og et forsøk på å måle utdanningskapitalen i Norge i 1960 On the Measurement of the Stock of Educational Capital and an Attempt to Measure Norway's Stock of Educational Capital in Sidetall 60. Pris kr. 5,00

28 Pfie kr. 4,50 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK 1969 HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD I ;Jenne pubakasjonen legger Byraet fram

Detaljer

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 SYKE H USSTATISTI KK 1965 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 33 SYKEHUSSTATISTIKK 968 HOSPITAL STATISTICS 968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90 FORORD I denne publikasjonen legger ByrAet fram statistikken

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 SYKEHUSSTATISTIKK 970 HOSPITAL STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 57 04 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A61 SYKEHUSSTATISTIKK 197 HOSPITAL STATISTICS 1 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 85370335 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OSLO NORWY NORGES OFFI SIELLE STTISTIKK 745 SYKEHUSSTTISTIKK 1974 HO PTL STTISTICS 1974 STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO 1975

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

ADOPSJONSSTATISTIKK N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPTION STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N ORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 252 ADOPSJONSSTATISTIKK 966 ADOPTION STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O F STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Adopsjonsstatistikk 963 A

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 539 HOSPITAL STATISTICS 1971 ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 539 HOSPITAL STATISTICS 1971 ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 539 SYKEHUSSTATISTIKK 1971 HOSPITAL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 8253702353 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 RUTEBILSTATISTIKK 1967 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Statistiske

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister

Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Kvalitetsindikatorer fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda NAKOS Historiens syn på

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

SOSIAL HJEMMEHJELP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOCIAL HOME-HELP SERVICES ISBN 82-537-0426-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A678 SOSIAL HJEMMEHJELP 1973 SOCIAL HOME-HELP SERVICES 1 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0426-7 FORORD Sosial hjemmehjelp

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer