SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969"

Transkript

1

2 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969

3 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge , se C. 4, III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge NOS V, VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 NOS VI, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114, 1951 XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122. Helsestatistikk 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196, 1965 XII 219, 1966 XII 234. Sykehusstatistikk 1965 NOS A 193, 1966 A 219.

4 FORORD I denne publikasjonen legger Byrået fram statistikken over sykehusenes kapasitet, belegg, personale an.v. i Statistikken er utarbeidd på samme mate som for Statistikken over de psykiatriske sykehus og sykehjem er tatt inn i publikasj onen Psykiatriske sykehus. Fullmektig Sigrid Birknes har stått for utarbeidingen av statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. januar 1969 Odd Aukrust Gi sle Skancke.

5 PREFACE This publication contains data on capacity, in-patients and personnel etc. in somatic hospitals in The statistics appear in the same form as for Statistics on hospitals and nursing homes for mental diseases are published in the publication Mental Hospitals. This volume has been prepared by Miss Sigrid Birknes. Central Bureau of Statistics, Oslo, 10 January 1969 Odd Aukrust Gisle Skancke

6 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner 7 Tabeller 1. Sykesenger og pasienter på sykehusene 2. Sykesenger og pasienter på sanatorier og tuberkulosehjem Sykehus m.v. etter type og eierforhold Sykesenger på sykehus m.v. etter type og avdeling Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling. OOOOOOOO OOOOOO 6. Sykesenger på sykehus m.v. etter avdeling og fylke O 7 Personalet ved sykehus m.v. etter fylke 8. Personalet ved sykehus m.v. etter sykehustype OOOO. O 00 OOOOO Ved leg g Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1968 O. OOO Standardtegn - Null 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 CONTENTS Page Principles and definitions 8 Tab l e s 1. Beds and patients in somatic hospitals Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis Somatic hospitals by type and ownership Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department Patients in somatic hospitals by type of department Beds in somatic hospitals by type of department and county Personnel in somatic hospitals, by county Personnel in somatic hospitals, by type of hospital 24 App end i x Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Explanation of Symbols - Nil 0 Less than half of unit employed

8 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Byråets sykehusstatistikk bygger på årsoppgaver fra de alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer, tuberkuloseanstalter og andre spesialsykehus (unntatt psykiatriske sykehus ), fødselskl inikker og fødehjem. Oppgavene omfatter også sykestuer og /eller f Ødehjem ved vanlige alders- og pleiehj em. Opplysninger om tallet på sykesenger, inn- og utskrivninger og kurdager er gitt for hvert enkelt sykehus etter fylke i tabell 1. Tilsvarende opplysninger for de enkelte tuberkuloseanstal - ter er gitt i tabell 2. På grunnlag av kurdager i alt i året er det dessuten både i tabell 1 og 2 regnet ut gjennomsnittlig pasientbelegg pr. dag. For de enkelte sykehus m.v. er det gitt opplysning om eierforhold, med fordeling på stat, fylke/kommune og private. Opplysningene om eierforholdet er i tabell 3 kombinert med sykehustype, med en hovedgruppering på alminnelige sykehus m.v., tuberkuloseanstalter, andre spesialsykehus, sykehus for langvarig behandl ing av kroppssyke og fodselsklinikker. Sykehus som har spesialavdelinger, skal gi særskilte oppgaver over tallet på senger og pasienter ved hver avdeling. Enkelte av sykehusene med spesialavdelinger har imidlertid ikke kunnet gi tilstrekkelige spesifikasjoner. Disse sykehusene er derfor i tabellene 4-6 blitt plassert i gruppen "Blandet belegg", dvs. sammen med vanlige sykehus som ikke har spesialavdelinger. En fylkesvis oversikt over personalet i alt 31/ ved sykehusene er satt opp i tabell 7. I tabell 8 er vist fordelingen av leger, sykepleiere, hjelpepleiere og samaritter i hoved- og bistilling ved de ulike typer av sykehus.

9 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics on hospitals are based on annual reports from general hospitals, clinics and cottage hospitals, establishments for tuberculosis and other special diseases (except mental hospitals), and from maternity clinics and maternity homes. Data regarding number of beds, admissions, discharges and board days are given for each hospital by county in table 1. Corresponding data on hospital establishments for tuberculosis are shown in table 2. In addition to board days, the average number of in-patients has been calculated. Information on ownership (Central Government, Local Government or Private) is given for each hospital. A distribution of different types of hospitals by ownership is given in table 3. Hospitals with departments for special diseases are requested to furnish separate data on beds and patients for each department. Some of these hospitals, however, have not been able to supply specified data and have therefore been classified as "Not specialized" in the tables 4-6. Data on personnel in somatic hospitals by county are given in table 7. A distribution of physicians and nursing personnel by type of hospital is shown in table 8.

10 T A B E' L L E R TABLES

11 Tabell 1. Sykesenger og pasienter på sykehusene Beds and patients in somatic hospitals Gj ennom- Sykepasienter Patients Kurdager snittlig senger i alt daglig Sykehus 31/12 Be- Utskrevet i året belegg 1967 Hospital Innlagt handlet Number Ad- DischargedBoard Average i alt Lev- Døde of muted days, number Treated ende By total beds of in- Alive death patients Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad St. Josefs hospital, Fredrikstad Betesda sykehus, Fredrikstad Moss sykehus, Moss Halden sykehus, Halden St. Josefs hospital, Halden Sarpsborg sykehus, Sarpsborg Askim sykehus, Askim Østfold sanitetsforeningers behandlingshjem for cerebral parese, "Furutun", Fredrikstad Edwin Ruuds hospital, Mysen Sarpsborg pleiehjem, Sarpsborg Sykestuer og fødehjem I alt i Østfold Sentralsykehuset for Akershus, Nordbyhagen p.å Bærum sykehus, Sandvika Stensby sykehus, Minnesund Lillestrøm sykehus, Lillestrøm Sunnås sykehus, Nesodden Martina Hansens hospital, Sandvika Statens sykehus for epileptikere, Sandvika Valstadbråten behandlingshjem for cerebral parese, Strømamen Gilinskys etterbehandlingshjem for barn, Strøomnen Sykestuer og f Ødehjem I alt i Akershus Rikshospitalet, Oslo Ullevål sykehus m/biavdelinger, Oslo Aker sykehus, Oslo Vor Frue hospital, Oslo Røde Kors' klinikk, Oslo Diakonissehusets sykehus Lovisenberg, Oslo Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus, Oslo Wergelandsveiens klinikk, Oslo Betanien hospital, Oslo MenighetssØsterhjemmets klinikk, Oslo Sophies Minde, ortopedisk hospital, Oslo Det Norske Diakonhjem, Oslo Det Norske Radiumhospital, Oslo Kronprinsesse Mårthas institutt, Oslo Ullern helseheim, Oslo Det Norske hjem for sukkersyke barn, Oslo Tøyen sykehjem, Oslo Adamstuen sykehjem, Oslo Solvang sykehjem, Oslo Berg gård, centralinstitutt for cerebral parese (behandlingsavdelingen), Oslo I alt i Oslo

12 Tabell 1(forts. ^og. Sykesenger P o pasienter ^ på P^ sykehusene Y Beds and: patients in somatic hospitals Sykehu s Hospital 11 Sykesenger 31/ Innlagt Number Adof mitted beds Gj ennom- Pasienter Patients Kurdager snittlig i alt daglig Be- Utskreveti året belegg handlet DischargedBoard Average i alt Lev- DØde days, number Treated ende By total of in- Alive death atients Fylkessykehuset i Elverum Fylkessykehuset i Hamar St. Torfinns klinikk, Hamar Røde Kors' klinikk, Hamar Fylkessykehuset i Kongsvinger Stange sykehus, Stange Ringsaker sykehus, Moelv Fylkessykehuset på Tynset SOr-Odal Revmatismesykehus, Skarnes Ostlandske vanf Ørehj em, behandlingsavdelingen, Hamar Rode Kors' sykestue, Kongsvinger Hamar sanitetsforenings behandlingsh j em for cerebral parese, Hamar Sykestuer og fødehjem...: I alt i Hedmark Lillehammer fylkessykehus,lillehammer Gjøvik fylkessykehus, Gjøvik Rode Kors' klinikk, Lillehammer Rode Kors' sykehus, Follebu Lillehammer sanitetsforenings revmatismesykehus, Lillehammer Sykestuer og f Ødehj em I alt i Oppland Drammen sykehus, Drammen St. Josefs hospital, Drammen...; Kongsberg sykehus, Kongsberg Furulund sykehjem, Kongsberg Danske RØde Kors' astmasanator ium for barn, Kongsberg Geilomo barnesykehus (astma), Geilo Fru Ramstads barnesykehus, Hokksund Tomtebo- N.R.K.'s behandlingshjem for astmatiske barn, Hokksund Ringerike sykehus, HØnefoss Blentenborg cerebral paresehjem Blentenborg, Konnerud Sykestuer og fødehjem I alt i Buskerud ' Vestfold Sentralsykehus, TØnsberg" Horten sykehus, Horten Larvik sykehus, Larvik Sandefjord sykehus, Sandefjord Furubakken sykehus, Larvik St. Olavs klinikk, TOnsberg Kysthospitalet ved Stavern Marie Treschows Minde, N. Nes pr. TØnsberg NØtterØ sanitetsforenings sykehj em for vanføre, Ostegård Sykestuer og fødehjem I alt i Vestfold Telemark sentralsykehus, Moflaten Betanien hospital, Skien Telemark polio-institutt, Skien Porsgrunn Lutherske sykehus, Porsgrunn St. Josefs hospital, Porsgrunn Langesund sykehus, Langesund

13 Tabell 1 (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Beds and patients in somatic hospitals 12 Sykehus Hospital Sykesenger 31/ Innlagt Number Adof mitted beds Gj ennom- Pasienter Patients Kurdager snittlig i alt daglig Be- Utskrevet i året belegg handlet Discharged Board Average i alt Lev- Døde days, number Treated ende By total of in- Alive death patients Kragerø interkomm. sykehus, Kragerø Notodden sykehus, Notodden Rjukan sykehus, Rjukan Porsgrunn sanitetsforenings sykehus, "Lyngbakken", Porsgrunn Brevik sykehjem, Brevik Sykestuer og fødehjem I alt i Telemark Aust-Agder sentralsykehus, Arendal St. Franciskus hospital, Arendal Tvedestrand sykehus, Tvedestrand Egra helseheim, Grimstad Lillesand sykehjem, Lillesand Sykestuer og fødehjem I alt i Aust-Agder Sentralsykehuset i Kristiansand Flekkefjord sykehus, Flekkefjord Farsund sykehus, Farsund Mandal sykehus, Mandal Kristiansand sanitetsforenings sykehus, "Solvang", Kristiansand Sørlandets revmatismesykehus, Kristiansand Solhøgda helseheim, Mandal Kongsgårdsheimen polioinstitutt (behandlingsavdelingen), Kristiansand Toppenhaug behandlingshjem for cerebral parese, Vågsbygd Kristiansands sykehjem, Kristiansand Sykestuer og fødehjem I alt i Vest-Agder Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Rogaland sykehus, Stavanger Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Stavanger sykehus, Stavanger Sentralsykehuset i Rogaland, avd. Sandnes sykehus, Sandnes Haugesund sykehus, Haugesund St. Franciskus hospital, Stavanger Stavanger sanitetsforenings klinikk, Stavanger St. Franciskus hospital, Haugesund Haugesund sanitetsforenings, revmatismesykehus, Haugesund Sauda sykehus, Sauda Interkommunal sjukeheim, Hillevåg Cerebral-paresehjemmiet "Osterlide", Stavanger Øregatens sykehjem, Stavanger Bergjeland sykehjem, Stavanger Rogaland vanførehjems behandlingsavdeling, Stavanger Våland sykehjem, Stavanger Sykestuer og fødehjem I alt i Rogaland

14 Tabell i tforts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Beds and patients in somatic hospitals Sykehus Hospital 13 Sykesenger 31/ Innlagt Number Adof mitted beds Fylkessykehuset i Odda Fylkessykehuset på Stord Fylkessykehuset på Voss Hatlestad revmatismesykehus, Kalandseidet Laksevåg sanitetsforenings sykehus, Pasienter Patients Behandlet i alt Treated Utskrevet Discharged Lev- DØde ende By Alive death Gj ennom- Kurdager snittlig i alt daglig i året belegg Board Average days, number total of in- atients Laksevåg Laksevåg helseheim, Laksevåg Kysthospitalet i Hagevik, Hagevik Sykestuer og fødehjem I alt i Hordaland I/S Haukeland sykehus, Bergen Sykehuset "Flor ida", Bergen Hospitalet Betanien, Bergen DiakonissehjemØets klinikk, Bergen Bergens sanitetsforenings beh.hjem for barn med cerebral parese, Bergen Pleiestiftelsen for spedalske, Ber gen Bergens kommunale pleiehjem, Bergen Sandvikens pleiehjem, Bergen Bergens Indremisjons pleiehj em, Bergen Bergens komm. pleiehjem "Fredheim", 3Bergen Domkirkehjemnet, Bergen Diakonissenes pleiehjem, Bergen Korskirkens pleiehjem, Bergen I alt i Bergen Sogn og Fjordane fylkessykehus,florø Sogn og Fjordane ylkessykehus,lærdal Sogn og Fjordane fylkessykehus, HØyanger Sogn og Fjordane fylkessykehus, 1 Nordfjordeid Lavik helseheim, Lavik Sykestuer og fødehjem I alt i Sogn og Fjordane Fylkessykehuset i Kristiansund... Fylkessykehuset i Alesund...:.. Fylkessykehuset i Volda Fylkessykehuset i Molde Olafsminde sjukehus. Langevåg "Stella Maris" pleiesykehus, Kristiansund Sosialmedisinsk avdeling for Møre og Romsdal, Reknes Vonheim hel seheim, Tingvoll Volda helseheim, Volda Haug behandlingshjem for cerebral parese, Gåseid Molde sykehjem, Molde Sykestuer og f Ødehj em I alt i MØre og Romsdal Sentralsykehuset i Trondheim... Kalvskinnet sykehus, Trondheim... St. Elisabeths hospital, Trondheim.. RØde Kors' klinikk, Trondheim

15 Tabell 1 (forts.). Sykesenger og pasienter på sykehusene Beds and patients in somatic hospitals Sykehus Hospital 14 Sykesenger 31/ Innlagt Number Adof mitted beds Tyholt sykehus, Trondheim E.C. Dahls stiftelse, Trondheim Orkdal sanitetsforenings sjukehus, Gjennom- Pasienter Patients Kurdager snittlig i alt daglig Be- Utskrevet i året belegg handlet Discharged Board Average i alt Lev- Døde days, number Treated ende By total of in- Alive death atients Orkanger Strinda sykehus, Trondheim Røros sykehus, Røros Afjord helseheim, A i Afjord Tronsletten cerebralparese-institutt, Trondheim Sykestuer og fødehjem I alt i Sør-Trøndelag Innherred sykehus, Levanger Namdal sykehus, Namsos Innherred sykeheim, Verdal St. Eysteins sykehjem, Levanger Sykestuer og fødehjem I alt i Nord-Trøndelag Sandnessjøen sykehus, Sandnessjøen Gravdal sykehus, Gravdal Stokmarknes sykehus, Stokmarknes Bode sykehus, Bode Narvik sykehus, Narvik Vefsn sykehus, Mosjøen Vefsn pleiehjem (tidl. tuberkulosesanatorium), Mosjøen Rana sykehus, Mo i Rana Narvik komen. lasarett, Narvik Sykestuer og fødehjem I alt i Nordland Sentralsykehuset i Tromsø Harstad sykehus, Harstad Sykestuer og fødehjem I alt i Troms Vardø sykehus, Vardø Vadsø sykehus, Vadsø Hammerfest sykehus, Hammerfest Kirkenes sykehus, Kirkenes Sykestuer og fødehjem I alt i Finnmark I alt Total

16 Tabell 2. Sykesenger og pas ienter på _ sanatorier og tuberkulosehjem Beds and patients in sanatoria and nursing homes for tuberculosis Anstalt Institution 15 Gjennom- Sykesenger Pasienter Patients Kurdager snittlig i alt daglig 31/12 Be- Utskrevet 1967 Innlagt i året belegg handlet Dumber Adof mitted DischargedBoard Average i alt Lev- Døde dags, number beds Treated ende By total of in- Alive death atients Glittre sanatorium, Hakadal Vardåsen sykehus, Asker Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen Mesnalien kursted, Mesnali Granheim/Kornhaug sanatorium, Follebu Statens tuberkulosesykehus, Troms Sanatorier i alt Sanatoria, total HØg1i sykehus for tuberkulqese, Mysen Nordstrand helseheim, Oslo Rove sanatorium, Holmestrand Høgås sanatorium, Skien Furukollen sanatorium, Arendal ` BjOrkeli sjukehus, Voss Tuberkulosehjem i alt Nursing homes, total alt Total

17 16 Tabell 3. Sykehus m.v. etter type og eierforhold Anstalter Sykesenger 31/ Establishments Beds 31/ Drevet av I anstalter drevet av Run by In establishments run by Type I alt Staten Fylket, I alt Staten Fylket, Total Central al Z private P Govern- Local Privat e ment Government Government Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer Universitetsklinikker 4 21) Minst 3-delte sykehus Blandede og 2-delte sykehus Sykestuer Klinikker for priv. innl. leger I alt ment Tuberkuloseanstalter Tuberkulosesanatorier Tuberkulosehjem I alt Andre spesialsykehus Kreftsykehus 1 - Revmatismesykehus 6 - Ortopediske sykehus 5 2 Epileptikersykehus Ortopedi-tuberkulosesykehus 2 1 AttfØrings- og opptreningssykehus Spedalskesykehua Ialt Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Sykehus for vanf Øre Sykehus for cerebral parese Sykehus for astma Sykehus for diabetikere Sykehjem, avlastningssykehus, sykehus for pleie av gamle I alt FØdselsklinikker og fødehjeø I alt på ikke psykiatriske anstalter N o t e: 1) Av dette Haukeland sykehus, drevet av staten, fylket og kommunen

18 17 Somatic hospitals by type and ownership I alt Total Innlagte pasienter Patients aøritted I anstalter drevet av In establishments run bk Staten Fylket, Central kommuner. Local Pri.vate Govern - Govern- Private ment ment I alt Total Kurdager (1 000) Board Øys (1 000) I anstalter drevet av In establishments run by Staten Fylket, Central ko mmuner Private Govern- Local private ment Government Type o f hospital General hospitals, cottage hospitals University(teaching)hospitals Other larger hospitals Mixed and sma l l hospitals Cottage hospitals Clinics for private physicians Total Hospital establishments for tbc. Hospitals Nursing homes Total Cancer hospital other hospitals for special diseases Rheumatic hospitals orthopedic hospitals - - Hospitals for epileptics - 46 orthopedics-tubercuz. hospitals , Rehabilitation hospitals Hospital for leprous TotaZ Hospitals for chronic sick Hospital s for crippled 57 Hospitals for cerebral paresis 39 Hospitals for asthmatics 3 Hospitals for diabetics Others Total Maternity clinics and 72 maternity homes TotaZ in somatic hospitals Note: 1) Of which 1 runjointly by Central and Local Government.

19 18 Tabell 4. Sykesenger på sykehus m.v. etter type og avdeling. 31/ Beds in somatic hospitals by type of hospital and type of department. 31/ Alm. sykehus, sykestuer o f ødehjeml) Tuberku- Sykehus Andre Kli- Selv- lose- Sykesenger s p es ial - for lang- Bland- nik- sten- anstal- varig be- Uni- Minst ede ker dige ter sykehus handling Avdeling i alt Type of' department ver s i- 3- Total og _ for f Øde- Hospital ØØr_ av kroppstets- delte 2- Syke priv. hjem number estab- ^Øi syke syke- syke- delte of stuer inn- og Zishtals Hospitals hus hus syke- leg- klibeds ments for for hus gende nik- for disens l chro nic leger ker 2) tbc. iseases sick Medisin Internal medicine Epidemiske sykdommer Epidemic diseases Kirurgi Surgery Nevrokirurgi Neurosurgery Plastisk kirurgi Plastic surgery Ortopedisk kirurgi Orthopedics Kirurgisk etterbehandling post surgery treatment Revmatologi Rheumatology Tann-, munn-, kjevekirurgi Tooth, mouth and jaw surgery Psykiatri Psychiatry Nevrologi Neurology Psykiatrisk observasjon Psychiatric observation Øre-, nese-, halssykdommer Oto-rhinolaryngology Øyensykdommer Ophta lmo logy Hud sykdommer Dermatology Tuberkulose Tuberculosis Lungesykdommer Diseases of lung Radiumbehandling Radiology Kreft Cancer Barneklinikk Children's hospital wards Fødende Obstetrics Kvinnesykdommer Gynecology Kvinnesykdommer og fødende Gynecology and obstetrics Geriatri Geriatrics Attføring, opptrening Rehabilitation Cerebral parese Cerebral paresis Pleie Care of chronic sick Epilepsi Epileptics Blandet belegg Non specialized wards I alt Total N ote r: 1) Engelsk oversettelse se tabell 3. 2) De to kvinneklinikker. i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus. Notes: 1) English translation see table 3. 2) The three maternity clinics in Oslo and Bergen are included as departments under university hospitals.

20 - Tabell 5. Pasienter på sykehus m.v. etter avdeling Patients in somatic hospitals by type of department 19 Tallet på Pasienter Patients Be- Kurdager. e ggs sykel _ Avdeling Utskrevet i alt Type of department1) senger 1/1 Innlagt Behandlet Diacharged 31/12 pro- Board 31/ i gret i året sent 1967 days 1967 Levende Admitted Døde Treated t Occupancy Beds Alive By death totac percentage Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etter - behandling Revmatologi Tann-, munn-, kjevekirurgi Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observasjon Ore-, nese-, halssykdammer Oyensykdammer Hudsykdommer Tuberkulose Lungesykdommer Radiumbehandling Kreft Barneklinikk Fødende Kvinnesykdammer Kvinnesykdammer og fødende Geriatri Attføring, opptrening Cerebral parese Pleie Epilepsi Blandet belegg I alt Total Note: 1) English translation see table 4.

21 Avdeling Tabell 6. Sykesenger på sykehus m.v. etter avdeling og fylke. 31/ Tallet på sykesenger i alt Total Øst- Akersnumber fold hus of beds Oslo Fylke Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austmark land rud fold mark Agder Medisin Epidemiske sykdommer Kirurgi Nevrokirurgi Plastisk kirurgi Ortopedisk kirurgi Kirurgisk etterbehandling Revmatologi Tann-, munn-,, kj evekirurgi Psykiatri Nevrologi Psykiatrisk observasjon Øre-, nese-, halssykdommer Øyensykdonmer Hudsykdommer Tuberkulose..., Lungesykdommer Radiumbehandling 1) Kreft Barneklinikk FØdende Kvinnesykdommer Kvinnesykdommer og fødende Geriatri AttfUring,opptrening Cerebral parese Pleie Epilepsi Blandet belegg I alt N; o t e: 1) Plasser for radiumbehandling på Radiumhospitalet er ikke spesifisert, men går inn under plasser for kreft.

22 Beds in somatic hospitals by type of department and county. 31/ County Horda- Vest- Roga- land Agder land og Ber Sogn MØre og og Fjord- Romsane dal Internal medicine 2 21 SØr- Nord- Nord- Finn- TrØnd e- TrØnde- land Troms mark lag lag Type of department Epidemic diseases Surgery Neurosurgery - - -Plastic surgery Orthopedics 57 Post-surgery treatment Rheumatology -_ Tooth, mouth and jaw aw surgery Psychiatry 78 _ Neurology Psychiatric observation 4to -rhino -^ = laryngology ØhtaZmoZogy Dermatology Tuberculosis ` 40 Diseases of lung Radiology 1 i Cancer ChiZdren's hospitaz wards Obstetrics Gynecology Gyneco logy and obstetrics Geriatrics Rehabilitation Cerebral paresis Care of' chronic sick Epileptics ' 391Non specialized wards Total Note :1) Beds for radiology at the Norwegian Radium Hospital are not specified, ied, but are included with beds for cancer.

23 22 Tabell 7. Personalet ved sykehus m.v. etter fylke. 31/ Personale Fylke I alt Total Øst- Akers- Oslo Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vestfold hus mark land rud fold mark Agder Agder Leger A B Offentlig godkjente. A sykepleiere B Hjelpepleiere utdannet ved godkjent hjelpepleierskole Samaritter og annen hjelp i sykepleien Jordmodre Avdelingshjelp A B A A A B Fysioterapeuter B Arbeidsterapeuter Mensendiecksykegymnaster A B Psykologer A B Sosialarbeidere A B 14 3 Administrasjons- og A kontorpersonale B Personale ved A kjøkken og vaskeri B A Annet personale B I alt Av dette utenlandske sykepleiere A Elever: Sykepleieelever Jordmorelever Hjelpepleieelever Andre elever A = I hovedstilling. B = I bistilling.

24 Personnel in somatic hospitals, by county. 31/ County Sogn MØre Roga- Horda- og og land land Bergen Fjord- Romsanedal SØr- Nord-. Tronde- TrØnde- Nord- Troms Fi.nnlag lag land mark Personnel Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary _ 1 _ - 1 nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Auxiliary ward assistants Physiotherapists Occupational therapists _ Mensendieck physiotherapists Psychologists Social workers Administrative staff Domestic staff Other personne l Total Of which foreign nurses Pupils Pupil nurses Pupi l midwives Pupi l auxiliary nurses Other pupils - Main occupation. B = Secondary occupation

25 Tabell 8. Personalet ved sykehus m.v. etter sykehustype. 31/ Personnel in somatic hospitals, by type of hospital. 31/ Sykehustype Type of hospital Leger Physicians 24 I hovedstilling Main occupation Of f ent- Hjelpepleiere lig god- utdannet kjente ved syke- godkjent pleiere hjelpe- Qualified pleiernurses skole Samaritter og annen hjelp i sykepleien2 ) I bistilling Secondary occupation Hjelpe Of f ent- pleiere Samaritlig utdannet ter og god- ved annen Leger kjente godkjent hjelp syke- hjelpe- i sykepleiere pleier- pleien skole Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals, cottage hospitals Universitetsklinikker University (teaching) hospitals Minst 3-delte sykehus Other larger hospitals Blandede og 2-delte sykehus Mixed and sma l l hospitals Sykestuer Cottage 1 hospitals Klinikker for privat innleggende leger Clinics for private physicians I alt Total Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tbc. Tuberkulosesanatorier Hospitals Tuberkulosehj em Nursing homes I alt Total Andre spesialsykehus Other specialized 402 hospitals Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke Hospitals for chronic sick FØdselsklinikker og fødehjem Maternity clinics and maternity homes I alt på ikke psykiatriske anstalter Total in somatic hospitals Universitetsklinikker Minst 3-delte sykehus Blandede og 2-delte sykehus Sykestuer Klinikker for privat innleggende leger Tuberkulosesanatorier og -hjem Andre spesialsykehus... Sykehus for langvarig behandling av kroppssyke. Fødselsklinikker og fødehjem... I alt på ikke psykiatriske anstalter..... Notes: 1) Qualified auxiliary Pr sykesenger Per beds nursing personnel. 2) Other auxiliary nursing personnel

26 25 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1968 Publications issued by the Central Bureau o f Statistics since 1 January 1968 Rekke XII Boktrykk Nr. 228 Økonomisk utsyn over året 1967 Economic Survey. Sidetall 158. Pris kr. 11, Skogstatistikk 1966 Forestry Statistics. Sidetall 90. Pris kr. 8, Psykiatriske sykehus 1966 Mental Hospitals. Sidetall 39. Pris kr. 7, Utenrikshandel 1967 I External Trade I. Sidetall 263. Pris kr. 11, Samferdselsstatistikk 1966 Transport and Communication Statistics. Sidetall Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse 1966 Vital Statistics and Migration Statistics. S idetall 53. Pris kr. 7, Helsestatistikk 1966 Health Statistics. Sidetall 71. Pris kr. 8, Statistisk årbok 1968 Statistical Yearbook of Norwsy. Sidetall 417. Pris kr. 15, Jordbruksstatistikk 1967 Agricultural Statistics. Sidetall 87. Pris kr. 8, Utenrikshandel 1967 II External Trade II. Sidetall 247. Pris kr. 11, Utenrikshandel 1967 III External Vade III. Sidetall 288. Pris kr. 11, Kredittmarkedstatistikk 1966 Credit Market Statistics. Sidetall 219. Pris kr. 11,00 Rekke A Offsettrykk 1968 Nr. 217 Industristatistikk 1966 Industrial Statistics. Sidetall 154. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk V Univers iteter og høgskoler Educational Statistics V universities. Sidetall 84. Pris kr. 4, Sykehusstatistikk 1966 Hospital Statistics. Sidetall 26. Pris kr. 4, Nasjonalregnskap National Accounts. Sidetall 48. Pris kr. 5, LØnnsstati stikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni 1967 Wage Statistics for EØloyees in Publicly Maintained Schools. Sidetall 42. Pris kr. 4, Folkemengden etter alder 31. desember 1965 Population by Age. Sidetall 56. Pris kr. 4, Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1967 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. Sidetall 18. Pris kr. 3, Hotellstatistikk 1967 Hotel Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3, Folketallet i kommunene Population in Municipalities. Sidetall 30. Pris kr.4, Dødsårsaker 1966 Causes of Death. Sidetall 80. Pris kr. 5, Kri.minalstatistikk. Forbrytelser etterforsket av politiet 1966 Criminal Statisti cs. Crimes Investigated by the Police. Sidetall 50. Pris kr. 5, Bygge- og anleggsstatis tikk 1966 Construction Statistics. Sidetall 22. Pris kr. 3, Laks - og s j øauref iske Salmon and Sea Trout Fisheries. Sidetall 52. Pris 'kr.5, Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1967 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity. Sidetall 26. Pris kr. 4,50 ' Skogavvirking Roundwood Cut. Sidetall 36. Pris kr. 4, Jaktstatistikk 1967 Hunting Statistics. Sidetall 36. Pris kr. 4, Barneomsorg 1966 Child WeZfare Statistics. Sidetall 40. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk FolkehOgskolar Educational Statistics Folk High Schools. Sidetall 18. Pris kr. 3, Kommunerekneskapar 1966 Municipal Accounts. S idetall 86. Pris kr. 5, Arbeidsmarkedstatistikk 1967 ØbØ Mdrket Statistics. Sidetall 54. Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk Høgre allmennskoler Educational Statistics. Secondary General Schools. Sidetall 40. Pris kr. 4, Varehandelsstatistikk 1966 Wholesale and Retail Trade Statistics. Sidetall 74. Pris kr.5, Alkoholstatistikk 1967 Alcohol Statistics. Sidetall 2 8. Pris kr. 4,50 -; 240 Veitrafikkulykker 1967 Road Traffic Accidents. Sidetall 50. Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler Educational Statistics Primary and Continuation Schools. Sidetall 54. Pris kr. 5, Finansinstitusjoner-1967 Financial Institutions. Sidetall 100. Pris kr. 5,00 ` Lønnsstatistikk for s jøfolk på skip i utenriksfart. Mars 1968 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport. Sidetall 20. Pris kr. 3, Flyttestatistikk 1967 Migration Statistics. Sidetall 58. Pris kr. 5, Lønnsstatistikk 1967 Wage Statistics. Sidetall 78. Pris kr. 6, Elektrisitetsstatistikk 1967 Electricity Statistics. Sidetall 38. Pr is kr. 4, Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler Educational Statistics Vocational Schools. Sidetall 64. Pris kr. 5, LØnnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1968 Monthly Earnings of Employees in Wholesale and RetaiZ Trade. Sidetall 22. Pris kr. 4,50 _ 249 Sivilrettsstatistikk 1967 Civil judicial Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3,50

27 Rekke A 26 Offsettrykk 1968 (forts.) Nr. 250 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1967 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police. Sidetall 50. Pris kr. 5, Skattestatistikk 1966 Tax Statistics. Sidetall 70. Pris kr. 5, Adopsjonsstatistikk 1966 Adoption Statistics. Sidetall 18. Pris kr. 3, Rutebilstatistikk 1967 Scheduled Road Transport. Sidetall 24. Pris kr. 3, Kryssløpstall for norske næringer 1954, 1959 og 1964 Input-Output Data for Norwegian Industries. Sidetall 332. Pris kr. 7, Sosial hjemmehjelp 1967 Social Home-Help Services. Sidetall 24. Pris kr. 4, Industristatistikk 1967 Industrial Statistics. Sidetall 154. Pris kr. 6, DØdsårsaker 1967 Causes of Death. Sidetall 78. Pris kr. 5,00 Rekke XII Boktrykk 1969 Nr. 240 Økonomisk utsyn over året 1968 Economic Survey. Sidetall 155. Pris kr. 15, Fiskeristatistikk 1966 Fishery Statistics. Sidetall 96. Pris kr. 8,00 Rekke A Offsettrykk 1969 Nr. 258 Laks- og sjøauref iske 1967 Salmon and Sea, Trout Fisheries. Sidetall 30. Pris kr. 5, Sykehusstatistikk 1967 Hospital Statistics. Sidetall 26. Pris kr. 4,50 I serien SamfunnsØkonomiske studier (SOS): Nr. 20 Det norske skattesystemet 1967 The Norwegian System of Taxation. Sidetall 146. Pris kr.9,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 19 An Analysis of the Effects of Transitory Income on Expenditure of Norwegian Households. Sidetall 28. Pris kr. 5,00-20 The Use of Computers in the National Accounts of Norway Bruk av elektronregnemaskiner i nasjonalregnskapsarbeidet i Norge. Sidetall 28. Pris kr. 5,00-21 Trends in Quantitative Economic Planning in Norway Utviklingstendensar i den kvantitative Økonomiske planlegginga i Norge. Sidetall 29. Pris kr. 5,00-22 Statistisk Sentralbyrås sentrale registre Registers in the Central Bureau of Statistics. Sidetall 24. Pris kr. 3,50-23 MODIS II A Macro-Economic Model for Short-Term Analysis and Planning MODIS II, en makro- Økonomisk modell for korttidsanalyse og planlegging. Sidetall 40. Pris kr. 4,50-24 A Precise Description of the System of Equations of the Economic Model MODIS III Likningssystemet i den økonomiske modell MODIS III. Sidetall 36. Pris kr. 4,50-25 Prinsipielt om måling av samfunnets utdanningskapital og et forsøk på å måle utdanningskapitalen i Norge i 1960 On the Measurement of the Stock of Educational Capital and an Attempt to Measure Norway's Stock of Educational Capital in Sidetall 60. Pris kr. 5,00

28 Pfie kr. 4,50 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

STORTINGSVALGET 1965

STORTINGSVALGET 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199 STORTINGSVALGET 1965 HEFTE II OVERSIKT STORTING ELECTIONS 1965 Volume II General Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Tidligere

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK

SAMFERDSELSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 92 SAMFERDSELSSTATISTIKK 964 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 966 Tidligere utkommet Norges

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer