Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientdata, psykisk helsevern for voksne"

Transkript

1 Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner er primært hentet fra pasientdata, kontrollert og samlet inn ved Norsk Pasientregister (NPR). For de institusjonene som ikke har levert komplette pasientdata er aktivitetstall fra samleoppgavene (skjema 44) innrapportert til SSB lagt til grunn. Det er institusjoner som ikke innrapporterer sin fulle aktivitet i form av pasientopplysninger til NPR. En årsak til at innrapporteringen til NPR ennå ikke er komplett er at arbeidet med kvalitetssikring av innrapportering av NPR-meldingen tar tid. Inntil helseforetakene har en tilfredsstillende innrapportering på dette formatet, vil det gamle formatet (MBDS for voksenpsykiatrien) ligge til grunn for pasientdata fra NPR. En følge av omleggingen er at det nye formatet blir prioritert fremfor å gjøre opprettinger og forbedringer i datauttak basert på det gamle formatet med den konsekvens at kvaliteten i pasientdata voksenpsykiatri vil fremstå som noe dårligere i en overgangsperiode. Kun tre helseforetak har tilfredsstillende avlevering av pasientdata som følger kravspesifikasjonen i NPR meldingen. Alle tre helseforetak benytter egenutviklede pasientadministrative system eller systemleverandører som dekker et relativt sett lite volum i voksenpsykiatrien. For aktivitetsåret 2006 hadde vi komplette pasientdata for i alt 81 prosent av døgnvirksomheten, målt ved antall oppholdsdøgn og døgnopphold. Dette gjelder 85 av de 105 institusjonene som rapporterte døgnvirksomhet for For den polikliniske virksomheten er 59 prosent av de refusjonsberettigede konsultasjonene dekket av pasientdata. Andelen dekker 64 av totalt 103 voksenpsykiatriske institusjoner som i 2006 rapporterer slik poliklinisk virksomhet. Institusjoner som rapporterer komplette pasientdata vil ligge til grunn for analyser av innholdet i pasientbehandlingen og karakteristika knyttet til pasientpopulasjonen i voksenpsykiatrien dette året. Et døgnopphold er definert som den perioden en pasient får sammenhengende døgnbehandling ved institusjonen. Det vil si at i de tilfeller en pasient har flere opphold ved ulike enheter ved samme institusjon som avløser hverandre, blir disse lenket sammen til ett institusjonsopphold. Når det gjelder forholdet mellom pasienter og opphold, er det verdt å merke seg at enkelte pasienter kan ha flere institusjonsopphold. Noen behandlingsforløp er karakterisert ved få lange opphold ved samme enhet. Andre forløp består av hyppige og korte opphold. Dette er forhold som har betydning for antall opphold som presenteres og som illustrerer at bruk av opphold som mål på aktivitet har sine begrensninger. En pasient kan følges gjennom året ved samme institusjon og til en viss grad mellom institusjoner innen samme helseforetak. Bruk av pasient som analyseenhet i større målestokk vil ikke være mulig å gjennomføre før det personidentifiserbare registeret blir operativt. Forutsetningen er imidlertid stadig vekk komplett avlevering av pasientopplysninger fra de enkelte institusjoner til NPR. 1

2 Definisjon av institusjoner og samarbeid institusjonene imellom i pasientbehandlingen ved helseforetakene vil også påvirke antall opphold på institusjonsnivå. Samarbeid i form av utstrakt grad av overføringer mellom enheter som defineres som ulike institusjoner, vil resultatet bli flere institusjonsopphold sammenlignet med helseforetak hvor tilsvarende enheter organisatorisk er ved samme institusjon. I PV3.1 viser vi en oversikt over hvilke institusjoner som har levert pasientdata til NPR av akseptabel kvalitet slik at de kan ligge til grunn for samlet aktivitetsnivå for døgnbehandling og eller poliklinisk behandling i det psykiske helsevernet for voksne. Når det står NPR i tabellen, betyr det at pasientdata fra Norsk pasientregister er datakilden. Står det SSB er det Statistisk sentralbyrås samleoppgaver som er lagt til grunn. Dette gjelder statistikk over volumet av aktiviteten målt i opphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede konsultasjoner innen aktivitetsåret. Tabell PV 3.1 Oversikt over datakilde for de ulike døgninstitusjonene som inngår i statistikk over døgnaktivitet og over voksenpsykiatriske institusjoner som til byr poliklinisk behandling som inngår i statistikk over refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner i RHF/ HF/ Institusjon Døgnaktivitet Poliklinisk virksomhet Helse Øst RHF Sykehuset Østfold HF DPS Edwin Ruud NPR NPR DPS Fredrikstad NPR NPR DPS Halden/Sarpsborg NPR NPR DPS Moss NPR NPR Sykehuset Østfold NPR SSB Akershus universitetssykehus HF Akershus Universitetssykehus NPR NPR Grorud DPS NPR NPR Jessheimklinikken DPS NPR NPR Lillestrømklinikken DPS NPR NPR Sykehuset Asker og Bærum HF Blakstad sykehus NPR NPR Psykiatrisk senter Asker NPR NPR Psykiatrisk senter Bærum NPR NPR Aker universitetssykehus HF Aker universitetssykehus NPR NPR Alna DPS NPR NPR Folloklinikken NPR NPR Ullevål universitetssykehus HF Bymisjonens psyk døgnrehab NPR Ikke aktuelt Josefinegt DPS NPR SSB Solbu ettervernshjem NPR Ikke aktuelt Søndre Oslo DPS NPR NPR 2

3 RHF/ HF/ Institusjon Døgnaktivitet Poliklinisk virksomhet Ullevål universitetssykehus NPR NPR Sykehuset Innlandet HF DPS Gjøvik NPR SSB DPS Hamar Ikke aktuelt SSB DPS Kongsvinger NPR SSB DPS Lillehammer NPR SSB DPS Tynset NPR NPR Sykehuset Innlandet NPR SSB Direkte under Helse Øst RHF Diakonhjemmets sykehus NPR SSB DPS Vinderen NPR NPR Furukollen psykiatriske senter SSB Ikke aktuelt Grefsenlia BOB SSB Ikke aktuelt Lovisenberg diakonale sykehus SSB NPR Lovisenberg DPS Ikke aktuelt SSB Manifestsenteret NPR SSB Oslo Hospital NPR Ikke aktuelt Skjelfoss psyk senter SSB Ikke aktuelt Tøyen DPS NPR SSB Helse Sør RHF Sykehuset Buskerud HF Drammen psyk senter NPR NPR Sykehuset Buskerud NPR NPR Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu NPR NPR Poliklinikken, Modum Bad Ikke aktuelt NPR Ringerike psyk senter NPR NPR Blefjell sykehus HF DPS Notodden/Seljord NPR SSB Kongsberg sykehus NPR NPR Psykiatrien i Vestfold HF Nordre Vestfold DPS NPR NPR Psykiatrien i Vestfold, Fylkesavdelingen NPR SSB Søndre Vestfold DPS NPR NPR Tønsberg DPS NPR NPR 3

4 RHF/ HF/ Institusjon Døgnaktivitet Poliklinisk virksomhet Sykehuset i Telemark HF DPS Porsgrunn Ikke aktuelt SSB DPS Skien NPR SSB Kragerød sykehus DPS Vestmar Ikke aktuelt SSB Sykehuset Telemark NPR SSB Sørlandet sykehus HF DPS Aust-Agder NPR SSB DPS Lister NPR NPR DPS Lovisenlund NPR SSB DPS Mandal NPR SSB DPS Solvang NPR SSB Sørlandet sykehus Arendal SSB NPR Sørlandet sykehus Kristiansand NPR SSB Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Dalane DPS NPR NPR Ryfylket DPS NPR NPR Sandnes DPS NPR NPR Stavanger DPS NPR NPR Stavanger univ.sjukehus NPR SSB Helse Fonna HF Folgefonn DPS NPR SSB Haugaland DPS NPR SSB Haugesund sjukehus NPR SSB Karmøy DPS NPR SSB Stord DPS NPR NPR Valen sjukehus NPR Ikke aktuelt Helse Bergen HF Askviknes voksenpsyk senter NPR Ikke aktuelt Bjørgvin DPS NPR NPR Fjell og Årstad DPS NPR NPR Haukeland univ.sjukehus NPR NPR Voss DPS Ikke aktuelt NPR 4

5 RHF/ HF/ Institusjon Døgnaktivitet Poliklinisk virksomhet Helse Førde HF Helse Førde, Psykiatrisk klinikk NPR NPR Indre Sogn psykiatrisenter NPR SSB Nordfjord psykiatrisenter NPR NPR Direkte under Helse Vest RHF Betanien DPS NPR NPR Jæren DPS NPR SSB NKS Olaviken alderspsyk sykehus SSB NPR Solli sykehus NPR SSB Voss DPS, NKS Bjørkeli NPR Ikke aktuelt Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF DPA, Helse Sunnmøre SSB SSB Ålesund sjukehus SSB SSB Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal DPA SSB SSB Molde sjukehus SSB NPR St. Olavs Hospital HF Betania Malvik SSB Ikke aktuelt Habiliteringstjenesten for voksne, St Olav Ikke aktuelt SSB Leistad DPS SSB NPR Orkdal DPS SSB SSB Psykosos team flyktn. MN Ikke aktuelt SSB St Olavs hospital SSB NPR Tiller DPS SSB NPR Helse Nord-Trøndelag HF Betania psyk senter Sparbu NPR Ikke aktuelt DPS Kolvereid SSB SSB DPS Stjørdal SSB SSB Sykehuset Levanger SSB SSB Sykehuset Namsos SSB SSB Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Psyk senter Mo i Rana NPR NPR Psyk senter Mosjøen NPR NPR Psyk senter Ytre Helgeland Ikke aktuelt NPR 5

6 RHF/ HF/ Institusjon Døgnaktivitet Poliklinisk virksomhet Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset, Salten NPR NPR Psyk poliklinikk Lofoten Ikke aktuelt NPR Hålogalandssykehuset HF DPS Sør-Troms NPR NPR Ofoten psyk senter NPR NPR Vesterålen DPS NPR NPR Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Senter for psyk helse, Midt-Troms NPR NPR Senter for psyk helse, Nord-Troms NPR NPR Senter for psyk helse, Tromsø/Karlsøy NPR NPR Universitetssykehuset i Nord-Norge NPR NPR Helse Finnmark HF Senter for psyk helse, Midt-Finnmark NPR SSB Senter for psyk helse, Vest-Finnmark NPR NPR Senter for psyk helse, Øst-Finnmark NPR NPR Direkte under Helse Nord RHF Kløveråsen utredn. og komp.senter NPR SSB Direkte under Staten Modum Bad NPR Ikke aktuelt 6

7 Tabell PV 3.2 Oversikt over datagrunnlaget for de ulike døgninstitusjonene som inngår i statistikk over samlet aktivitetsnivå, oppholdstider, diagnose og tvangsinnleggelser Institusjonsnavn Samlet aktivitetsnivå Oppholdstider Diagnoseregistreringer Opplysninger om tvangsinnleggelser Helse Øst RHF Sykehuset Østfold HF DPS Edwin Ruud NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt DPS Fredrikstad NPR NPR NPR NPR DPS Halden/Sarpsborg NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt DPS Moss NPR NPR NPR Ikke aktuelt Sykehuset i Østfold NPR NPR NPR NPR Akershus universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus NPR NPR Ikke godkjent NPR Grorud DPS NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Jessheimklinikken DPS NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Lillestrømklinikken DPS NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Sykehuset Asker og Bærum HF Blakstad sykehus NPR NPR NPR NPR Psykiatrisk senter Asker NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Psykiatrisk senter Bærum NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Aker universitetssykehus HF Aker universitetssykehus NPR NPR Ikke godkjent NPR Alna DPS NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Folloklinikken NPR NPR NPR Ikke aktuelt Ullevål universitetssykehus HF Bymisjonens psykiatriske døgnrehabilitering NPR NPR NPR Ikke aktuelt Josefinegate DPS NPR NPR NPR Ikke aktuelt Solbu ettervernshjem NPR NPR NPR Ikke aktuelt Søndre Oslo DPS NPR NPR NPR Ikke aktuelt Ullevål universitetssykehus NPR NPR NPR NPR Sykehuset Innlandet HF DPS Gjøvik NPR NPR NPR NPR DPS Hamar Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt DPS Kongsvinger NPR NPR NPR Ikke aktuelt DPS Lillehammer NPR NPR NPR Ikke aktuelt DPS Tynset NPR NPR NPR Ikke aktuelt Sykehuset Innlandet NPR NPR NPR NPR 7

8 Institusjonsnavn Samlet aktivitetsnivå Oppholdstider Diagnoseregistreringer Opplysninger om tvangsinnleggelser Direkte under Helse Øst RHF Diakonhjemmets sykehus NPR NPR NPR NPR DPS Vinderen NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Furukollen psykiatriske senter SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Grefsenlia BOB SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Lovisenberg diakonale sykehus SSB Ikke godkjent Ikke godjent Ikke godkjent Lovisenberg DPS Ikke aktuelt Ikke aktuelt Manifestsenteret NPR NPR NPR Ikke aktuelt Oslo Hospital NPR NPR Ikke godkjent NPR Skjelfoss psykiatriske senter SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Tøyen DPS NPR NPR NPR Ikke aktuelt Helse Sør RHF Sykehuset Buskerud HF Drammen psyk senter NPR NPR NPR NPR Sykehuset Buskerud NPR NPR NPR NPR Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Ringerike psykiatriske senter NPR NPR NPR Ikke aktuelt Blefjell sykehus HF DPS Notodden/Seljord NPR NPR Ikke godkjent NPR Kongsberg sykehus NPR NPR NPR Ikke godkjent Psykiatrien i Vestfold HF Nordre Vestfold DPS NPR NPR Ikke godkjent NPR Psykiatrien i Vestfold, Fylkesavdelingen NPR NPR NPR NPR Søndre Vestfold DPS NPR NPR NPR NPR Tønsberg DPS NPR NPR Ikke godkjent NPR Sykehuset Telemark HF DPS Porsgrunn Ikke aktuelt Ikke aktuelt DPS Skien NPR NPR NPR NPR Kragerød sykehus DPS Vestmar Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Sykehuset Telemark NPR NPR NPR NPR 8

9 Institusjonsnavn Samlet aktivitetsnivå Oppholdstider Diagnoseregistreringer Opplysninger om tvangsinnleggelser Sørlandet Sykehus HF DPS Aust-Agder NPR NPR NPR NPR DPS Lister NPR NPR NPR Ikke aktuelt DPS Lovisenlund NPR NPR NPR Ikke aktuelt DPS Mandal NPR NPR NPR Ikke aktuelt DPS Solvang NPR NPR NPR NPR Sørlandet sykehus, Arendal SSB NPR NPR Ikke godkjent Sørlandet sykehus Kristiansand NPR NPR NPR NPR Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Dalane DPS NPR NPR NPR NPR Ryfylke DPS NPR NPR Ikke godkjent NPR Sandnes DPS NPR NPR Ikke godkjent NPR Stavanger DPS NPR NPR Ikke godkjent Ikke godkjent Stavanger universitetssykehus NPR NPR NPR NPR Helse Fonna HF Folgefonn DPS NPR NPR NPR NPR Haugaland DPS NPR NPR NPR NPR Haugesund sjukehus NPR NPR NPR NPR Karmøy DPS NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Stord DPS NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Valen sjukehus NPR NPR NPR NPR Helse Bergen HF Askviknes voksenpsykiatrisk senter NPR NPR NPR Ikke aktuelt Bjørgvin DPS NPR NPR Ikke godkjent NPR Fjell og Årstad DPS NPR NPR Ikke godkjent NPR Haukeland Universitetssjukehus NPR NPR NPR NPR Voss DPS Ikke aktuelt Ikke aktuelt Helse Førde HF Helse Førde, psykiatrisk klinikk NPR NPR NPR NPR Indre Sogn psykiatrisenter NPR NPR NPR NPR Nordfjord psykiatrisenter NPR NPR NPR NPR 9

10 Institusjonsnavn Samlet aktivitetsnivå Oppholdstider Diagnoseregistreringer Opplysninger om tvangsinnleggelser Direkte under Helse Vest RHF Betanien DPS NPR NPR NPR Ikke aktuelt Jæren DPS NPR NPR NPR NPR NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Solli sykehus NPR NPR NPR Ikke aktuelt Voss DPS, NKS Bjørkeli NPR NPR NPR Ikke aktuelt Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF DPA Helse Sunnmøre SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke aktuelt Ålesund sjukehus SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal DPA SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke aktuelt Molde sjukehus SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent St. Olavs Hospital HF Betania Malvik SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke aktuelt Habiliteringstjenesten for voksne, St Olav Ikke aktuelt Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke aktuelt Leistad DPS SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Orkdal DPS SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Psykosos team flyktn. MN Ikke aktuelt Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke aktuelt St Olavs hospital SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Tiller DPS SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Helse Nord Trøndelag HF Betania Sparbu, psykiatrisk senter NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt DPS Kolvereid SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent DPS Stjørdal SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Sykehuset Levanger SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Sykehuset Namsos SSB Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Psyk senter Mo i Rana NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Psyk senter Mosjøen NPR NPR NPR Ikke aktuelt Psykiatrisk senter Ytre Helgeland Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 10

11 Institusjonsnavn Samlet aktivitetsnivå Oppholdstider Diagnoseregistreringer Opplysninger om tvangsinnleggelser Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset, Salten NPR NPR NPR NPR Hålogalandssykehuset HF DPS Sør-Troms NPR NPR Ikke godkjent NPR Ofoten psyk senter NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Vesterålen DPS NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Universitetssykehuset I Nord Norge HF Senter for Psykisk helse Midt- Troms NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Senter for Psykisk helse Nord- Troms NPR NPR NPR Ikke aktuelt Senter for psykisk helse, Tromsø/Karlsøy NPR NPR NPR Ikke godkjent Universitetssykehuset i Nord- Norge NPR NPR NPR Ikke godkjent Helse Finmark HF Senter for psykisk helsevern, Midt- Finnmark NPR NPR NPR Ikke aktuelt Senter for psykisk helse, Vest- Finnmark NPR NPR NPR Ikke aktuelt Senter for psykisk helse, Øst- Finnmark NPR NPR NPR Ikke aktuelt Direkte under Helse Nord RHF Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter NPR NPR Ikke godkjent Ikke aktuelt Direkte under Staten Modum Bad NPR NPR NPR Ikke aktuelt 11

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne

Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne PG2 Grunnlagsdata psykisk helsevern for voksne Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for voksne. 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Antall utskr fra

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet Produktivitet poliklinikker for barn og unge I nøkkeltallsrapporten er indikatorer på produktivitet på nasjonalt nivå, regionalt

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Institusjonsresultater PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 6 2008 fra Kunnskapssenteret Tittel Brukererfaringer med poliklinikker for voksne

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater. PasOpp rapport Nr 7 2012 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister

Datakvalitet og validering. Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Datakvalitet og validering Ingvild B. M. Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Agenda Hva er hjertestans Hvorfor dokumentere det vi gjør Hvordan dokumentere Hvordan kvalitetssikre data Hvordan

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister

IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008. Norsk pasientregister IS-1749 Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne 2008 Utgitt: 09/2009 Bestillingsnummer: IS-1749 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF

Orgnr. Foretak Orgnr. Foretak Orgnr. Virksomhet Institusjonsnavn Type tjeneste Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Statistikkåret 2015 Helseregion 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF 12 993467049 879594162 Oslo universitetssykehus HF, Rusbehandling Aker, Avd avgift 1 og 2 Tverrfaglig

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport IS-2027 Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: Oktober 2012 Bestillingsnummer: IS-2027 ISBN-nr. 978-82-8081-270-4 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service

Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 2015 Health region 12 - HELSE SØR-ØST Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Health region Orgnr. Enterprise Orgnr. Institution Institution Service 12 993467049 879594162

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48

Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Fylke 56 totalt Østfold 3 Østfold I Kontrollkommisjon for Navn på enheter Funksjon Fornavn Etternavn Telefon 1 Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Leder Asbjørn Bøe 95 18 17 48 Østfold II Leder Kjerstin

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Landets kontrollkommisjoner

Landets kontrollkommisjoner Landets kontrollkommisjoner Fylke Kontrollkommisjon for Navn på enheter Leder Østfold Østfold I Akuttavdelingene på Veum, 9,10,12 og 20 Asbjørn Bøe Østfold II Åsebråten Barnepsykiatrisk Klinikk John Grimstad

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2013. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 2013 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-2235 ISBN: 978-82-8081-338-1 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister

Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Overlevelse i Norge, blir vi bedre? Resultater fra Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Agenda

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse N orsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Rapport IS-2195 Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt register for leddproteser, Hofteprotese og Norsk pasientregister FORORD Publikasjonens tittel:

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 27 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4 259 Telefaks: 932 7 8 Rapport 2/8 ISBN 978-82-14-4511-6 ISSN 82-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00194-26 Avtale om tidspunkt for gjennomgang av internkontroll 2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Hammerfest Helse Finnmark HF Pasientreiser

Detaljer

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/7639 - AMJ 17.11.2015 Spørsmål nr 186 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen Spørsmål:

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS

Forbruk av antibiotika tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Forbruk av antibiotika 2012 2. tertial 2017 NORSKE SYKEHUS Helse Nord RHF Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre IS-96 Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 00 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Heftets tittel: Distriktspsykiatriske tjenester 00. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 590 Telefaks: 93 70 800 Rapport /08 ISBN 978-8-4-045-6 ISSN 080-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Organisering og struktur

Organisering og struktur Organisering og struktur Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB Guri Spilhaug, leder av NK-TSB Oversikt og kunnskap -> vi kan få til det vi vil Har vi oversikt over

Detaljer

Avbrudd i behandling i TSB

Avbrudd i behandling i TSB Avbrudd i i TSB Behandlingssted Andel pasienter med avbrudd i Hele landet 9,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 5,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 0,0 3 _UP_Akershus universitetssykehus, avd. rus og avhengighet

Detaljer

Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatiske sentra i 2006 Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse

Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatiske sentra i 2006 Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatiske sentra i 2006 Hovedresultater fra nasjonal undersøkelse Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 14-2006 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Ansvarlig

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer