Virksomhetsrapport. August Helgelandssykehuset. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport. August 2015. Helgelandssykehuset. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal"

Transkript

1 Vedlegg styresak 62/2015: Virksomhetsrapport august 2015 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport August 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett Personell - månedsverk Aktivitet - DRG Plantall Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 1 av 21

2 Innhold Oppsummering av utvikling...3 Kvalitet...5 Ventetid...5 Fristbrudd...5 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS...6 Andeler kontroller poliklinikker...7 Pasientsikkerhetsprogrammet...7 Aktivitet...8 Somatikk...8 Psykisk helsevern og Rus...9 Rus-omsorg...9 Prehospital enhet Økonomi Resultat Resultat enhetene Funksjonsregnskap Likviditeten Investering Prognose Tiltak Gjennomføring av tiltaksplanen Personell Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospitalt Andel deltid fastansatte Sykefravær Kommunikasjon Ordforklaringer Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 2 av 21

3 Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid (dager) Andel fristbrudd august 9,0 % 2,0 p.p. 4,0 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter DRG poeng Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik August ,3 2,1 Hitil i år 11,2 1,2 Tiltak Plan 2015 Risikojustert Realisert hitil i år MNOK 17,7 12,1 5,5 Likviditet Trekkramme Faktisk brukt Disponibel saldo August 2015 MNOK Endring fra Personell Gjennomsnitt Endring fra i fjor forrige mnd Månedsverk pr. august Sykefravær jun.15 Endring fra i fjor Realisert hitil i år Prosent 8,1 % + 1,3 p.p 8,0 % Resultatet hittil i år pr. august viser et overskudd på 11,2 mill. kroner. Det er et positivt resultat i august måned 2,1 mill. kr bedre enn budsjett. Sykehuset har hatt høy aktivitet i sommer med høye inntekter og et kostnadsnivå totalt sett under kontroll. Aktiviteten (DRG-poeng) innenfor somatisk virksomhet har en økning på ca 4 % sammenlignet med i fjor og er 2 % høyere enn plantall. Aktiviteten for psykisk helse er høyere enn for 2014, men er lavere enn plantall for polikliniske konsultasjoner. Kvalitet Gjennomsnittlig avviklet ventetid er redusert i august og er på 65 dager for helseforetaket. Antall ventende fristbrudd er redusert, mens andel avviklede fristbrudd øker. Det er fremdeles utfordringene med ventetid og fristbrudd, spesielt innen hudsykdommer, men det jobbes aktivt med løsning på problemene. Stadig utfordringer når det gjelder åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder. Aktivitet Totalt antall DRG-poeng denne måneden og hittil i år er over plantall og også sammenlignet med i fjor. Totalt antall opphold i somatikken har også økning sammenlignet med i fjor. For psykisk helse for voksne er aktiviteten for polikliniske konsultasjoner høyere enn i 2014, men lavere enn plantall. Innen psykisk helse for barn og unge (BUP) har aktiviteten i august måned for konsultasjoner og liggedøgn vært høyere enn fjoråret og plantall. Innen rusomsorg er aktiviteten noe lavere enn i fjor og lavere enn plantall. Økonomisk resultat Inntektene er over budsjett i august måned og over budsjett hittil i år. Den høye inntekten kommer i hovedsak fra ISF egen aktivitet ved alle enheter. Overforbruket på kostnadssiden er spesielt på varekostnadene på kostbare legemidler, men også på kjøp av helsetjenester og da spesielt innen rusområdet. De totale lønnskostnadene er under budsjett i august. Det er fremdeles overforbruk på de somatiske enhetene og et underforbruk ved psykisk helse. Prehospital enhet har kostnader under budsjett i august. Prognose Prognose for 2015 er satt til et overskudd på 20 mill. kr, noe som er 5,0 mill. bedre enn resultatkravet fra Helse Nord. Noe av årsaken til dette er at det i budsjett 2015 ble foretatt en rekke disponeringer av midler knyttet til nye og styrkede pasienttilbud, kvalitetsprosjekter og prosjektstillinger. Mye er iverksatt, men har kommet i gang på et senere tidspunkt enn planlagt. Ugiftene er derfor noe mindre, men i henhold til budsjett. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 3 av 21

4 Tiltak Effekten av budsjetterte tiltak innarbeidet i budsjett er pr. august på 5,5 mill.kr mot den planlagte økonomiske effekten 10,8 mill. kroner. Tiltak knyttet til sommerferieavvikling har hatt god effekt. Personell Personelldata for august er ikke oppdatert og personellkommentarene vil derfor basere seg på julitall. I juli 2015 hadde foretaket et forbruk på forbrukte månedsverk. Det gir et snittforbruk pr måned hittil i år på Sammenlignet samme periode i 2014 er det en økning på 81 månedsverk. Mye av økningen i personellforbruket gjelder planlagte økte årsverk i forbindelse med nye satsningsområder i Økt sykefravær har generert økt behov for innleie og vikarer og dette påvirker også månedsverksforbruket. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år er på 8,1 % mot gjennomsnittlig sykefravær for hele 2014 var på 7,1 %. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 4 av 21

5 Kvalitet Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter er for august 65 dager, som er en økning fra juli. Denne trenden ser vi etter sommerferieavvikling da pasienter tatt til helsehjelp i august har ventet over sommeren. Fristbrudd 14% 12% Andel fristbrudd 10% 8% 6% 4% % 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Andel avviklete pasienter med fristbrudd er definert som antall avviklede fristbrudd / antall avviklede med rett til prioritert helsehjelp i aktuell periode. Andelen pr. juli 7 % og pr august 9 %. Den største del av økningen skyldes at antall ventende fristbrud innen hudsykdommer er redusert fra 121 til hudpasienter står i fare for å oppleve fristbrudd dersom de ikke gis time i september. Det er satt inn en rekke tiltak for å løse fristbruddsproblematikken innen hudsykdommer. Aleris er brukt for å gi pasienter tilbud, innleie lege kommer ila høsten og det er rekruttert en tredje hudlege. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 5 av 21

6 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS (Oppdatert pr ) A. Indikator tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført Prosedyre PR33539 Helseforetak/-institusjon Gj.sn. antall dager (forrige mnd) Andel vurdert innen 10 dager * Trend vurdert Innen 10 dager (forrige mnd) Helgelandssykehuset 2,0 (2,5) 2314/2377 =97 % Økning (94 %) Helgelandssykehuset Mo i Rana Helgelandssykehuset Mosjøen Helgelandssykehuset Sandnessjøen 2,1 (2,4) 790/809 = 98 % Økning (96 %) 2,2 (3,5) 738/758 =97 % Stabil (97 %) 1,8 (2,5) 786/810 = 97 % Økning (93 %) *Ikke inkl rtg, Indikatoren skal bidra til å sikre at vurderingsgarantien på 30 dager innen mottatt henvisning blir oppfylt. Vurdering: Gjennomsnittlig tid til vurdering av henvisinger er gått ned ved to av sykehusenhetene og i helseforetaket som helhet. Andel henvisninger vurdert innen 10 dager varierer mellom 96 % og 93 % B. Indikator antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager Prosedyre PR Helseforetak/-institusjon Total antall åpne Helgelandssykehuset HF Mo i Rana 964 Mosjøen 243 Sandnessjøen Vurdering: Omtrent uforandret, vedtatt handlingsplanen har foreløpig ikke hatt effekt. Arbeidet med denne vil bli intensivert når sommeravviklingen er over. - C. Indikator antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt Prosedyre PR33540 Helseforetak/-institusjon Antall åpne henvisninger Trend (forrige mnd) Helgelandssykehuset Positiv (9.242) Helgelandssykehuset Mo i Rana Positiv Helgelandssykehuset Mosjøen 937 Negativ Helgelandssykehuset Sandnessjøen 850 Positiv Vurdering: En reduksjon for Helseforetaket på 9,4 %. Fortsatt betydelige utfordringer spesielt i Mo i Rana, og arbeidet ihht tiltaksplanen vil bli intensivert når sommeravviklingen er over. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 6 av 21

7 Andeler kontroller poliklinikker 30 Kontrollandel Helgelandssykehuset HF Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Andel kontroller ved poliklinikk, ekskl. laboratorieprøver og radiologi, har variert mellom ca 25 % og 28 % i Andel kontroller er lavere enn de øvrige helseforetak i Helse Nord, men i hele regionen er det noe usikkerhet forbundet med registreringspraksis for kontroller. Pasientsikkerhetsprogrammet Status innføring av tiltakspakker per juli 2015 Foretak/syke hus Forebyggi ng selvmord Forebyggi ng overdose Tryg g kirur gi Samste m Hjernesl ag Helgeland- Mo i Rana Helgeland- Mosjøen Helgeland- Sandnessjøe n Grønn: Implementert. Gul: Under implementering. Grå ikke aktuelt U VI SV K FAL L Tryk k-sår ledel se 13.6 ble det bestemt at tiltakspakkene for trykksår og fall implementeres på alle tre sykehusenhetene fra 1.9. Det vil bli gitt opplæring i Extranet for å kvalitetssikre at enhetene har samme forståelse av datagrunnlaget som skal leveres. Resultater fra journalundersøkelser ved GTT er sendt inn for 2014 fra sykehusenhetene i Mo i Rana og Mosjøen, men ikke fra Sandnessjøen pga frafall i GTT- teamet. Pr viser data fra hjerneslagregisteret viser at 26 % av pasientene i Helgelandssykehuset med hjerneslag har fått trombolytisk behandling fra til Det nasjonale målet er 20 %. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 7 av 21

8 Aktivitet Somatikk Pr August Somatikk Resultat HELGELANDSSYKEHUSET HF Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Pr August Somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Totalt antall opphold ,03 Totalt antall opphold % Heldøgn % Heldøgn % Innlagte dagopphold % Innlagte dagopphold % Polikliniske dagopphold % Polikliniske dagopphold % Polikliniske konsultasjoner % Polikliniske konsultasjoner % Total antall DRG poeng % Total antall DRG poeng % Heldøgn 7519, % Heldøgn 1158, % Innlagte dagopphold 123, % Innlagte dagopphold 38, % Polikliniske dagopphold 883, % Polikliniske dagopphold 328, % Polikliniske konsultasjoner 1832, % Polikliniske konsultasjoner 539, % MOSJØEN Pr August Somatikk Resultat MO I RANA Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Totalt antall opphold % Totalt antall opphold % Heldøgn % Heldøgn % Innlagte dagopphold % Innlagte dagopphold % Polikliniske dagopphold % Polikliniske dagopphold % Polikliniske konsultasjoner % Polikliniske konsultasjoner % Total antall DRG poeng % Total antall DRG poeng % Heldøgn 3413, % Heldøgn 2794, % Innlagte dagopphold 28, % Innlagte dagopphold 54, % Polikliniske dagopphold 327, % Polikliniske dagopphold 224, % Polikliniske konsultasjoner 674, % Polikliniske konsultasjoner 608, % SANDNESSJØEN Aktiviteten innen somatisk virksomhet i august har vært under plan for heldøgn og over for poliklinikk. Antall DRG-poeng i august er høyere enn plantall. Alle enhetene har høyere aktivitet enn i fjor målt i DRG-poeng. Mo i Rana Antall DRG-poeng høyere enn fjoråret og plantall hittil i år, og for august måned er aktiviteten rundt plan. Det har vært høy aktivitet på medisinsk område med en høy beleggsprosent over ønskelig nivå. Kirurgisk område har hatt aktivitet som i fjor i sommermånedene, der det ikke har vært utført elektiv kirurgi. Mosjøen Antall DRG-poeng er over fjoråret, plan for august og hittil i år. Aktiviteten for sommermånedene har vært lav i henhold til plan for sommerferieavvikling og stenging av fødestuo. Sandnessjøen Antall DRG-poeng er nå over fjoråret etter en periode med høy aktivitet, men er fremdeles bak plantall hittil i år med 3 %. Den høye aktiviteten gjelder både medisinsk område med habillitering og kirurgisk område. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 8 av 21

9 Psykisk helsevern og rus Pr aug Psykiatri Resultat Helgelandssykehuset HF Voksenpsykiatri Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Antall utskrivninger % Antall liggedøgn % Antall polikliniske konsultasjoner PSYK % hvorav polikliniske konsultasjoner RUS 567 Barne-og undomspsykiatri: Antall utskrivninger % Antall liggedøgn % Antall polikliniske konsultasjoner % Rusomsorg Antall utskrivninger % Antall liggedøgn % Innen psykisk helse for voksne er aktiviteten for polikliniske konsultasjoner høyere enn i 2014, men lavere enn plantall. Hovedårsaken for planavvik skyldes vakante stillinger. Antall liggedøgn innen psykiske helse for voksne er noe lavere enn plantall, mens antall utskrivinger er over plan. Denne effekten kommer fra arbeid med rask ø-hjelp innleggelser ut ifra et raskt forløpsarbeid med blant annet etablering av krise- og akuttsenger og ambulant akutteam. Innen psykisk helse for barn og unge (BUP) har aktiviteten hittil i år for konsultasjoner vært høyere enn fjoråret og under plantall. Rusomsorg Innen rusomsorg er aktiviteten noe lavere enn i fjor og lavere enn plantall. For sommermånedene skyldes dette delvis behandlingsbrudd på brukerstyrte senger. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 9 av 21

10 Prehospital enhet Ambulansebiler hadde høy aktivitet i juni og juli med mange akutt- og hasteoppdrag. I august var det langt færre oppdrag. Noe av den økte aktiviteten i sommermånedene skyldes økning i turisttrafikken, spesielt på kysten Antall oppdrag totalt - biler Jan Feb Mar Snitt oppdrag 2014 Antall oppdrag 2015 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall km pr mnd - båter År 2013 År jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Pasienttransport har hatt lavere aktivitet i sommermånedene, som budsjettert. Kjørte turer - taxi Tur-/returbilletter - fly Antall jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 10 av 21

11 Økonomi Tall i mill.kroner Juli August Akkumulert per August Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme 97,2 102,9 102,9 0,0 0 % 852,0 852,0 0,0 0 % 114,7 16 % Kvalitetsbasert finansiering 0,9 0,9 0,9 0,0 0 % 7,4 7,4 0,0 0 % 0,7 10 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 26,0 30,2 28,6 1,6 6 % 254,1 248,7 5,4 2 % 68,0 37 % ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -50,8-100 % Samlet ordinær ISF-inntekt 26,0 30,2 28,6 1,6 6 % 254,1 248,7 5,4 2 % 17,3 7 % ISF av legemidler utenfor sykehus 1,4 1,4 1,6-0,2-13 % 16,9 16,3 0,6 4 % 2,1 14 % Gjestepasientinntekter 0,8 1,6 1,1 0,6 54 % 5,0 3,6 1,4 40 % 0,4 10 % Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røn 1,9 3,0 2,5 0,5 19 % 25,3 23,1 2,2 10 % 1,8 8 % Utskrivningsklare pasienter 0,0 0,0 0,1-0,1-100 % 0,3 0,5-0,2-41 % -0,4-58 % Inntekter "raskere tilbake" 0,7 1,3 0,7 0,6 74 % 7,7 6,2 1,5 25 % 2,4 46 % Andre øremerkede tilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -0,6-100 % Andre driftsinntekter 6,7 6,8 6,6 0,1 2 % 56,2 56,4-0,3 0 % 1,7 3 % Sum driftsinntekter 135,7 148,1 145,0 3,0 2 % 1 224, ,2 10,7 1 % 140,0 13 % Kjøp av offentlige helsetjenester 7,7 10,1 10,3-0,2-2 % 87,7 82,5 5,2 6 % 9,0 11 % Kjøp av private helsetjenester 7,3 4,8 5,0-0,2-4 % 42,0 40,1 2,0 5 % 0,4 1 % Varekostnader knyttet til aktivitet 12,3 11,1 10,5 0,7 6 % 102,8 89,7 13,1 15 % 10,8 12 % Innleid arbeidskraft 1,6 2,2 1,7 0,5 31 % 12,2 7,9 4,2 53 % 0,7 6 % Lønn til fast ansatte 52,4 61,7 62,9-1,3-2 % 530,2 526,3 3,9 1 % 53,0 11 % Overtid og ekstrahjelp 3,8 4,2 2,5 1,7 71 % 29,6 16,2 13,4 83 % 5,8 25 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 17,8 17,8 17,8 0,0 0 % 142,4 142,4 0,0 0 % 38,2 37 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -4,7-4,4-2,2-2,2 102 % -34,4-17,3-17,2 99 % -5,1 17 % Annen lønnskostnad 5,1 5,0 5,7-0,7-12 % 38,0 42,0-4,0-10 % 3,6 10 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 58,3 68,7 70,5-1,9-3 % 575,6 575,2 0,4 0 % 58,1 11 % Avskrivninger 5,8 5,8 5,9-0,1-2 % 46,9 47,5-0,6-1 % 1,6 4 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Andre driftskostnader 26,3 27,0 23,7 3,3 14 % 219,6 227,1-7,5-3 % 19,2 10 % Sum driftskostnader 135,6 145,3 143,8 1,5 1 % 1 217, ,4 12,6 1 % 137,4 12,7 % Driftsresultat 0,0 2,7 1,2 1,5 125 % 7,9 9,8-1,9-19 % 2,6-50 % Finansinntekter 0,6 0,6 0,1 0,5 597 % 3,5 0,7 2,8 422 % 1,6-84 % Finanskostnader 0,0 0,0 0,1 0,0-75 % 0,1 0,4-0,3-70 % 0,0-22 % Finansresultat 0,5 0,6 0,0 0, % 3,4 0,2 3, % 1,6-94 % Ordinært resultat 0,6 3,3 1,2 2,1 165 % 11,2 10,0 1,2 12 % 4,2-61 % Resultat Regnskapsresultatet for august måned er positivt med 3,3 mill. kroner. Dette er 2,1 mill. kr over budsjett, og gir ett akkumulert resultat på 11,2 mill. kr, som er 1,2 mill. kr foran budsjett. Det er gode resultater på alle enhetene og årets sommerferieavvikling har vært positiv økonomisk. For august er totale inntekter over budsjett. Inntektene over budsjett kommer i hovedsak fra ISF-inntekter på egen produksjon ved alle sykehusenhetene. Varekostnadene er litt over budsjett mens totale lønnskostnader er under budsjett. Sum lønn og innleie er under budsjett denne måneden, men akkumulert hittil i år litt over budsjett. For august måned er beregning og kostnadsføring av lønnsoppgjøret startet. Det er inntektsført 4,5 mill. kr fordelt på enhetene som kompensasjon for lønnsoppgjøret 2015, i henhold til økte lønnskostnader. Høye gjestepasientinntekter hittil i år gir tilsvarende høye gjestepasientkostnader. Denne måneden er ISF-inntektene på kostbare legemidler under budsjett, mens kostnader er noe over budsjett. Gjestepasientkostandene på rus er over budsjett, mens disse er under budsjett på psykisk helse. For august måned har det også vært kostnader ved brekkasjer og vannlekkasje. Den største er vannlekkasje ved enhet Mo i Rana. Der er det foretatt en avsetning på 1,0 mill. kr i august til dekning av egenandel på forsikring. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 11 av 21

12 Resultat enhetene I område analysen under vises det at sykehusenhetene Sandnessjøen, Mosjøen og Prehospital har positive perioderesultat, men negative resultat hittil i år. Mo i Rana har negativt resultat i august måned, men et positivt resultat hittil i år. Fellesområdet,med sine inntektsføringer av reserver og overskuddskrav, viser positivt avvik mot budsjett. Helgelandssykehuset HF August Akkumulert i år Akk. I fjor Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Felleskostnader/adm Mo i Rana Intern service Mo i Rana Akutt/Kirurgi Mo i Rana Medisin Mo i Rana Psykiatri Mo i Rana Helgelandssykehuset Mo i Rana Felleskostnader/adm Mosjøen Intern service Mosjøen Kirurgi Mosjøen Medisin Mosjøen Psykiatri Mosjøen Helgelandssykehuset Mosjøen Felleskostnader/adm Sandnessjøen Intern service Sandnessjøen Kirurgi Sandnessjøen Medisin Sandnessjøen Psykiatri Sandnessjøen Helgelandssykehuset Sandnessjøen Administrasjon Prehositalt omr Ambulanse AMK og Luftambulanse Pasientreiser omr Helgelandssykehuset Prehospitalt omr Felles Gjestepasient omr Helgelandssykehuset Felles Resultat HF Tabell 3 (hele 1.000) Mo i Rana har fortsatt et positivt resultat akkumulert hittil i år mens perioderesultatet for august ble negativt. Underskuddet i august måned skyldes en avsetning for egenandel (1 mill.kr) på den omfattende vannskaden som inntraff tidlig i august. Det ble også gjort en avsetning for levert IKT-utstyr til operasjon og intensiv der fakturaen ennå ikke er kommet (0,5 mill.kr). Ellers er det fortsatt høy aktivitet på enheten med store budsjettavvik på varekostnader (medikamenter, implantater/proteser, instrumenter og medisinske forbruksvarer). Disse økte kostnadene veies imidlertid opp av stort positivt avvik på ISF-inntekter. I august er det også spesielt høye ISF-inntekter for gjestepasienter. Innleie av personell og variable lønnskostnader har et negativt avvik i perioden grunnet avvikling av ferie, høy aktivitet, prosjekter og sykefravær. Overforbruket av lønnskostnader er i somatikken, men innen psykisk helse er det et underforbruk som skyldes vakante stillinger. Område intern service har per august det største avviket mot budsjett. Dette skyldes som tidligere i høy grad uforutsette reparasjoner og planlagt vedlikehold. Det er totalt sett et overskudd innenfor psykiatrisk funksjon og et underskudd i somatikken. Mosjøen har et positivt resultat denne måneden og negativt hittil i år. Inntektene for august måned er over budsjett. Antall opphold og konsultasjoner ligger over plantall denne måneden. Størst avvik er det på øye. Dette fordi det bare finnes en øyelege. Det er fristbrudd på hudområdet selv om aktiviteten er over plantall og fjoråret. Det er overforbruk på andre driftskostnader. Dette skyldes innkjøp av medisinteknisk utstyr og vedlikeholdsarbeid. Sandnessjøen har et positivt resultat denne måneden men negativt hittil i år. ISF-inntektene for august måned er over budsjett. Aktiviteten er over plantall på ØNH, poliklinikken i Brønnøysund og medisinsk pol/dialyse. I tillegg er det økt inntektsføring på Raskere tilbake for CFS/ME. Det største budsjettmessige overforbruket er på kirurgisk område, men sammenlignet med i fjor er kostnadsøkningen ikke så høy. Medisinsk område har redusert overtid og innleie og har et resultat som er omtrent på budsjett. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 12 av 21

13 Prehospital har et positivt resultat denne måneden men negativt resultat hittil i år. Overforbruket hittil i år skyldes i hovedsak pasientreiser og ambulanseområdet som har høy aktivitet og økte priser. Fellesområdet har overforbruk på gjestepasienter somatikk og rus. I tillegg er det et overforbruk på kostbare legemidler og behandlingshjelpemidler. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB totalt i år fjor - hittil i år Somatikk inkl lab/rtg 709,7 803,1 797,0 6,0 13,2 % Psykisk helse 144,5 166,1 176,2 (10,1) 15,0 % 277 Rusomsorg 23,5 30,6 20,1 10,5 30,0 % 31 Prehospitale tjenester 198,2 213,4 205,8 7,6 7,7 % 321 Personal 3,7 3,8 5,4 (1,6) 3,4 % 6 Sum driftskostnader 1 079, , ,5 12,5 12,7 % Funksjonsregnskapet viser delvis samme tendens som i fjor, med størst økning på rus og psykisk helse. Økning av kostnader på rusomsorg skyldes også økte gjestepasientkostander på dette området. Likviditeten Likviditeten er god og har forbedret seg i løpet av i år og forrige år. Ved utgangen av august 2015 var det et innskudd på 222 mill.kr som er rundt korrigert plan. Trekkrammen er justert ned fra 200 mill. kr til 100 mill. kr i mai. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 13 av 21

14 Investering Total investeringsramme for 2015 er på 87,1 mill. kr og denne er fullstendig disponert. Hittil i år er det forbrukt 25,2 mill. kr i investeringsmidler. Overført ramme fra 2014 er på 23,8 mill. kroner. Bokførte investeringer i august måned er i hovedsak enøk-tiltak og ombygging medisin/intensiv i Mosjøen. Gjennomførte investeringer Overført Investerings- Investerings- Investert ramme ramme i år ramme SUM hittil i år Investering HF - til disponering Investering MIR Investering MSJ Investering SSJ Investering Prehospital Investering AMB Investering Felles SUM Prognose Prognose for 2015 er satt til et overskudd på 20 mill. kr, noe som er 5,0 mill. bedre enn resultatkravet fra Helse Nord. Noe av årsaken til dette er at det i budsjett 2015 ble foretatt en rekke disponeringer av midler knyttet til nye og styrkede pasienttilbud, kvalitetsprosjekter og prosjektstillinger. Mye er iverksatt, men har kommet i gang på et senere tidspunkt enn planlagt. Utgiftene er derfor noe mindre, men i henhold til budsjett. Tiltak Gjennomføring av tiltaksplanen Titaksplanen for 2015 som er innarbeidet i budsjettet og har en total planlagt økonomisk effekt på 17,7 mill. kroner. I henhold til Helse Nord sin risikovekting gir dette en risiko vektet planlagt økonomisk effekt på 12,1 mill. kroner. Hittil i år er den planlagte økonomiske effekten 10,8 mill. kr, mens den reelle effekten av tiltakene pr. august er på 5,5 mill. kroner. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 14 av 21

15 TILTAKSPLAN 2015 Planlagt økonomisk effekt 2015 i 1000 kr Realisert økonomisk effekt hitil i år Tiltakets "navn" Enhets område 0 0 Fokus på effektivisering av drift og årsverksforbruk 0 0 Totalt Mo i Rana Et område innen somatikken Permanent samdrift, intensiv - med.avd Redusksjon variabel lønn, samdrift - med avd Fødestuo sommerstenging Styre merkantile ressurser til inntaktskontor Vakante stillinger, Nevropsyk tj testteknikker Vakante stillinger, Aktivitør døgnavd voksne Enøk tiltak, Investering Salg av eiendom Totalt Mosjøen Lysenhet, redusert bemanning Endret tjenestplan med. Leger Inntekt avskrivninger Fylkestannlegen Bedre koding FRM, 42 drg Redusert stilling fødeavd Økt aktivitet kirurgi (GYN) Audiometri, økt aktivitet Tiltak kir. Område Økt inntekt boliger Faste vikarer, med Sengepost Sommerstengt 5 rehab-senger Bedre oppfølging overtidsforbruk med. Område Div mindre tiltak og justeringer Totalt Sandnessjøen Redusere antall grønne turer Alternativ ambulasnebåtbase Tjøtta Initativ ovenfor kommuner som har høyt forbruk av drosje Reduksjon av helseforetakets gjestepasient forbruk mot UNN Bedre organisering av transport mellom SSJ og BNN Totalt Prehospitalt Totalt Felles 0 0 SUM nye tiltak 2015 Totalt Mo i Rana har ingen spesielle tiltak i tiltaksplanen, men arbeider spesielt med effektivisering av drift og årsverksforbruk. Mosjøen har en total tiltaksplan i år på 3,3 mill. kroner. De fleste tiltakene er satt i drift og har gitt effekt i henhold til plan. Sandnessjøen har en tiltaksplan på 7,4 mill. kroner. Det er en økning i antall tiltak som har hatt effekt. Prehospitalt har en tiltaksplan på 7,0 mill. kr der tre av fem tiltak er satt i drift og har hatt effekt som forventet. Pasientreiser viser nå reduksjon av flyreisekostnader, men om dette gjelder kun reiser til Tromsø er det for tidlig å si noe om. I løpet av høsten skal organisering av transport organiseres på en bedre måte. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 15 av 21

16 Personell (juli) I juli 2015 hadde foretaket et forbruk på forbrukte månedsverk. Det gir et snittforbruk pr måned hittil i år på Sammenlignet samme periode i 2014 er det en økning på nesten 81 månedsverk. I rammeverket for bemanningsforbruk var det gjennom nye satsningsområder for foretaket planlagt en økning av 69 årsverk sammenlignet med rammen for Av disse gjenstår det fortsatt noen stillinger som ikke er besatt pr juli Det betyr at vi så langt har et høyere forbruk av månedsverk i forhold til det som er budsjettert for. Nedenstående graf viser forbruk sammenlignet med tidligere år og mot ramme for forbruk 2015: 1600, , , , , , ,00 Foretaket totalt 2013 Foretaket totalt 2014 Foretaket totalt 2015 Ramme for foretaket , , Mo i Rana På enhet Mo i Rana har det hittil i år i gjennomsnitt vært forbrukt 3,1 færre månedslønnede enn det som var budsjettert for. Særlig på kirurgisk avdeling og innen område for psykisk helse og rus har det vært mange vakante stillinger. Disse har blitt dekket gjennom timelønnede, overtid og fakturainnleie. Det fører til et høyere forbruk av variabellønn enn plantallene. Det har medført et merforbruk på nesten 21 variable årsverk. Utover dekning av vakante stillinger så har vi et høyt forbruk av variabellønn av flere grunner: Sykefravær som dekkes gjennom timelønnede eller overtid (blant annet på renhold, operasjon og medisinsk sengepost) Økning i tyngre kirurgiske inngrep, særlig protesekirurgi og tarminngrep. Dette har medført mye overtid på kirurgisk område for leger og operasjonsavdeling. Ikke utført elektivt i ferien, men en økning i antall senger sammenlignet med ferieavvikling Høy beleggsprosent og bortimot sprengt kapasitet på tilgjengelige liggedøgn på medisinsk sengepost. Økningen fra i fjor er fra 19 til 21,4 senger, sammenlignet med planlagt på 20. I hovedsak kommer økningen innen øyeblikkelig hjelp. Sammenstilt med høyt sykefravær gir dette utslag i mye bruk av variabel lønn Det totale bildet på bemanningsforbruk uttalt i månedsverk hittil i år opp mot budsjett for enhet Mo i Rana ser slik ut: Periode: Januar - juli 2015 Mo i Rana Avvik 2015 Budsjett 2015 Forbruk 2015 Månedslønn 461,6 458,5-3,1 Variabellønn 32,2 53,1 20,9 Totalt 493,8 511,6 17,8 Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 16 av 21

17 Det jobbes med flere tiltak for å holde kontroll på bemanningsforbruk. Særlig jobbes det med å ansette i vakanser, og det er allerede på plass avtaler med sykepleiere og annet helsepersonell ved kirurgisk avdeling. Disse startet i juni og forventes å være med på å stabilisere personalsituasjon der og flytte forbruk over fra variabel til månedslønn. En sentral del av budsjettarbeidet for 2016 vil være å se på dimensjonering av indremedisinske senger i nedslagsfeltet. Mosjøen I Mosjøen ligger personellforbruket foreløpig noe under planlagt. Dette kommer blant annet av at det fortsatt gjenstår å ansette i noen stillinger relatert til nysatsning for 2015 (i hovedsak LIS-stillinger innen psykisk helse og rus, røntgen og hud), samt vakanser på blant annet øyelege, røntgenlege, og overleger på psykiatrisk døgnavdeling og BUP. Totalbildet viser ikke like stort mindreforbruk da det blant annet har vært gjort ekstra sekretærtilsetting i forbindelse med håndtering av ventelister hud, tilsetting av sekretærressurs i forbindelse med pilot for ass.leder prosjekt, og andre mindre justeringer. Ovennevnte vakanser, enkelte avdelinger med svangerskapsfravær og en liten generell økning i sykefravær resulterer i noe merforbruk av variabellønn, som vist her: Periode: Januar - juli 2015 Mosjøen Budsjett 2015 Forbruk 2015 Avvik 2015 Månedslønn 280,6 272,2-8,5 Variabellønn 22,5 25,5 3,0 Totalt 303,1 297,6-5,5 Bemanningsarbeidet i Mosjøen konsentreres i hovedsak om å fylle vakanser og redusere sykefravær. Sandnessjøen Av den planlagte nysatsningen for 2015 i Sandnessjøen gjenstår det å ansette i tre LIS-stillinger (ØNH, anestesi og psykisk helse og rus) og en stilling i ambulant akutteam. I Sandnessjøen er det noe merforbruk på månedslønnede, mens variabellønn står for det meste av totalt merforbruk sammenlignet med budsjett: Periode: Januar - juli 2015 Sandnessjøen Budsjett 2015 Forbruk 2015 Avvik 2015 Månedslønn 381,8 385,1 3,3 Variabellønn 22,5 40,3 17,8 Totalt 404,3 425,4 21,1 Punkter som drar opp forbruket av variabellønn er: Det er utført kveldspoliklinikk på medisinsk poliklinikk for å ta unna ventelister Ekstra tunge pasienter (trakeostomi) Det er iverksatt ekstra tiltak på oppfølging av overtidsbruk på medisinsk område. I tillegg er det her arbeidet med sykefraværsoppfølging, som har resultert i en reduksjon fra over 20 % i perioder i 2014 til ned rundt 5 % i år. Effekten av disse ser vi på at variabellønnen ikke har økt vesentlig gjennom ferieavviklingen kontra trenden før ferien. Prehospitalt Prehospitalt område har alle nye lærlingeplasser i forbindelse med ny ramme for 2015 på plass. Vi har også ett ekstra årsverk som går på topp ved ambulanse Vega på grunn av en intern flytting. Dette vil vedvare til september. De fleste vakansene ved de store ambulansestasjonene er dekket opp. Unntaket er i Mosjøen, der to hele stillinger har vært ute i prosjektarbeid rettet mot opplæring av nytt nødnett. I tillegg har det vært nødvendig å holde to stillinger vakant i påvente av avklaring om rettigheter knyttet til utvidet stillingsandel Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 17 av 21

18 for deltidsansatte. Dette har blitt ivaretatt av timeinnleide og gjennom overtid, noe som gir et høyere forbruk av variabellønn enn budsjettert for. Juni og juli hadde stor aktivitet i ambulansen, helt opp mot kjørte km, mot normalt ca km. Økt antall innleggelser og feriemåneder med økt innbyggertall som følge av turister, særlig på kysten, som igjen har tunge ambulansebrukere fordi de krever mye transport pr utrykning. I tillegg har det vært et ekstra merforbruk av variabellønn i ambulanseområdet grunnet: økning i sykefravær ved stasjon Mo i Rana. 20 % flere turer til Bodø innen psykiatri og rus sammenlignet med fjoråret endret turnus som har gitt noe mer utrykning på vakt enn budsjettert for Det totale bildet på bemanningsforbruk hittil i år uttalt i månedsverk opp mot budsjett ser slik ut: Periode: Januar juli 2015 Prehospitale tjenester Budsjett 2015 Forbruk 2015 Avvik 2015 Månedslønn 157,5 154,6-2,9 Variabellønn 22,0 31,4 9,5 Totalt 179,5 180,6 6,6 Det har ikke vært en merkbar effekt på antall turer til Nordlandssykehuset i Bodø som følge av opprettelsen av ambulant akutteam. Det virker imidlertid som om den særskilte gjennomgangen av bemanningsforbruket ved ambulansestasjon ved Mo i Rana, med fokus på sykefravær, har hatt en positiv effekt på tilstedeprosent. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 18 av 21

19 Andel deltid fastansatte Antall Ansatte (ett Arbeidsforhold Pr. Ansatt Pr. Foretak) Måned 2015M M M M M M M M08 Deltid Fast Heltid Fast Total Ledere benytter behovskartlegging jf rekrutteringsprosedyre hvor det avklares om deltidsansatte ønsker økt stillingsprosent. Eget prosjekt eller tiltak er ikke startet opp. Sykefravær 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Foretaket 2014 Foretaket 2015 Enhet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Helgelandssykehuset Mo i Rana 10,1 10,8 9,5 9,8 9,9 10,5 Helgelandssykehuset Mosjøen 8,1 8,3 7,2 7,9 9,0 9,3 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 6,6 8,4 6,5 6,0 6,5 6,1 Helgelandssykehuset Prehospitalt område 6,4 6,9 6,5 6,5 5,1 6,0 Helgelandssykehuset foretaksledelse med stab 5,8 6,6 6,2 3,6 3,4 4,0 Helgelandssykehuset totalt 8,0 8,9 7,6 7,6 7,9 8,1 Ledere følger opp sine medarbeidere ved sykefravær i henhold til IA-retningslinjene. Senter for HR, BHT og IA-rådgiverne fra NAV bistår ved behov/bestilling. Ettersom vi har funnet at sykefraværet ved noen avdelinger utpeker seg som generelt høgt er vi i gang med ei sykefraværskartlegging ved alle avdelinger hvor sykefraværet overstiger 10 %. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 19 av 21

20 Kommunikasjon Pressedekningen i august bar preg av det forestående kommune- og fylkestingsvalget. Mange lokalpolitikere tonet flagg i helsepolitiske spørsmål, blant annet i debatten om lokalisering av fremtidig sykehus på Helgeland og ny ambulanseplan. Helseministerens besøk i Rana og Sandnessjøen ble også dekket av lokalavisene. Helgelandssykehuset sendte ut en pressemelding i august. Den omtalte miljøsertifisering av virksomheten. Både Helgelands Blad, Helgelendingen og Rana Blad hadde denne på trykk. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 20 av 21

21 Ordforklaringer DRG Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt sykehusopphold i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG blir blant annen brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad per sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er for 2015 fastsatt til kroner (kostnaden for en gjennomsnittpasient). DRG -vekt kalles også kostnadsvekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende operasjon som er høyt vektet. Liggedøgn En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. Sykehusoppphold Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. Poliklinikk Undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehuset. Poliklinisk konsultasjon undersøkelse/kontroll på en poliklinikk. Somatikk Kroppslig (i motsetning til psykisk). Elektiv Planlagt (i motsetning til akutt). ØH / Ø -hjelp Øyeblikkelig hjelp. Dagopphold Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. Dagbehandling Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting. Innleggelse Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 21 av 21

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1. Vedlegg til styresak 04/2015: Virksomhetsrapport januar 2015 Helgelandssykehuset Virksomhetsrappport Januar 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000

Detaljer

Virksomhetsrapport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.

Virksomhetsrapport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1. Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport Juli 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016

Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016 Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016 Møtedato: 29.03.16 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset.

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Foreløpig årsresultat 2015

Foreløpig årsresultat 2015 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) -48750-51054 -59206-1186 -18856-14618 -3113-19236 -31835 30751 16300-75739 -98699-73318

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.

Virksomhetsrapport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1. Vedlegg 1, sak 53/2015 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport Juni 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 13/2015: Virksomhetsrapport februar 2015

Styresak 13/2015: Virksomhetsrapport februar 2015 Styresak 13/2015: Virksomhetsrapport februar 2015 Møtedato: 25.03.15 Møtested: Bodø Innledning Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset. Det økonomiske

Detaljer

Styresak 82/2015: Virksomhetsrapport oktober 2015

Styresak 82/2015: Virksomhetsrapport oktober 2015 Styresak 82/2015: Virksomhetsrapport oktober 2015 Møtedato: 17.11.15 Møtested: Telefon Innledning Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset. Det

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Møtedato: 16.04.12 Møtested: Telefon Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for mars 2012 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder

Detaljer

Virksomhetsrapport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.

Virksomhetsrapport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1. Styresak 87/2015 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport November 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal 20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) 15

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Møtedato: 21.02.2014 Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultat Resultatet for desember er positivt og viser et overskudd på 5,1 mill.kr noe som gir et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak 09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013

Styresak 09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013 Styresak 9/213: Resultat- og tiltaksrapport per 1/213 Møtedato: 26.2.213 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte resultatrapport for januar 213 som oppsummerer resultatene

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 33/2014: Virksomhetsrapport april 2015

Styresak 33/2014: Virksomhetsrapport april 2015 Styresak 33/2014: Virksomhetsrapport april 2015 Møtedato: 26.05.15 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015

Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 21 Virksomhetsrapporten viser utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og kvalitet på tjenester,

Detaljer

Virksomhetsrapport. November 2013

Virksomhetsrapport. November 2013 Helse Finnmark Virksomhetsrapport Til foretakets styre November 2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 22 Månedsrapporten gir en status i utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF 13.12.2016 Driftsrapport november 2016 Nordlandssykehuset HF 1 Innhold 1 Oppsummering av utvikling... 3 2 Kvalitet... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd avviklede... 4 2.3 Fristbrudd ventende... 4 2.4

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/2012 - økonomi Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for januar 2012 som oppsummerer resultatene fra

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Trude Jensen, 78 42 11 14 Hammerfest, 19.5.2015 Saksnummer 32/2015 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef Møtedato:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak: 18/2017: Virksomhetsrapport pr. januar 2017

Styresak: 18/2017: Virksomhetsrapport pr. januar 2017 Styresak: 18/2017: Virksomhetsrapport pr. januar 2017 Møtedato: 06.03.2017 Møtested: Sandnessjøen, Helgelandssykehuset Innledning Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer