Virksomhetsrapport. August Helgelandssykehuset. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport. August 2015. Helgelandssykehuset. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal"

Transkript

1 Vedlegg styresak 62/2015: Virksomhetsrapport august 2015 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport August 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett Personell - månedsverk Aktivitet - DRG Plantall Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 1 av 21

2 Innhold Oppsummering av utvikling...3 Kvalitet...5 Ventetid...5 Fristbrudd...5 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS...6 Andeler kontroller poliklinikker...7 Pasientsikkerhetsprogrammet...7 Aktivitet...8 Somatikk...8 Psykisk helsevern og Rus...9 Rus-omsorg...9 Prehospital enhet Økonomi Resultat Resultat enhetene Funksjonsregnskap Likviditeten Investering Prognose Tiltak Gjennomføring av tiltaksplanen Personell Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospitalt Andel deltid fastansatte Sykefravær Kommunikasjon Ordforklaringer Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 2 av 21

3 Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid (dager) Andel fristbrudd august 9,0 % 2,0 p.p. 4,0 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter DRG poeng Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik August ,3 2,1 Hitil i år 11,2 1,2 Tiltak Plan 2015 Risikojustert Realisert hitil i år MNOK 17,7 12,1 5,5 Likviditet Trekkramme Faktisk brukt Disponibel saldo August 2015 MNOK Endring fra Personell Gjennomsnitt Endring fra i fjor forrige mnd Månedsverk pr. august Sykefravær jun.15 Endring fra i fjor Realisert hitil i år Prosent 8,1 % + 1,3 p.p 8,0 % Resultatet hittil i år pr. august viser et overskudd på 11,2 mill. kroner. Det er et positivt resultat i august måned 2,1 mill. kr bedre enn budsjett. Sykehuset har hatt høy aktivitet i sommer med høye inntekter og et kostnadsnivå totalt sett under kontroll. Aktiviteten (DRG-poeng) innenfor somatisk virksomhet har en økning på ca 4 % sammenlignet med i fjor og er 2 % høyere enn plantall. Aktiviteten for psykisk helse er høyere enn for 2014, men er lavere enn plantall for polikliniske konsultasjoner. Kvalitet Gjennomsnittlig avviklet ventetid er redusert i august og er på 65 dager for helseforetaket. Antall ventende fristbrudd er redusert, mens andel avviklede fristbrudd øker. Det er fremdeles utfordringene med ventetid og fristbrudd, spesielt innen hudsykdommer, men det jobbes aktivt med løsning på problemene. Stadig utfordringer når det gjelder åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder. Aktivitet Totalt antall DRG-poeng denne måneden og hittil i år er over plantall og også sammenlignet med i fjor. Totalt antall opphold i somatikken har også økning sammenlignet med i fjor. For psykisk helse for voksne er aktiviteten for polikliniske konsultasjoner høyere enn i 2014, men lavere enn plantall. Innen psykisk helse for barn og unge (BUP) har aktiviteten i august måned for konsultasjoner og liggedøgn vært høyere enn fjoråret og plantall. Innen rusomsorg er aktiviteten noe lavere enn i fjor og lavere enn plantall. Økonomisk resultat Inntektene er over budsjett i august måned og over budsjett hittil i år. Den høye inntekten kommer i hovedsak fra ISF egen aktivitet ved alle enheter. Overforbruket på kostnadssiden er spesielt på varekostnadene på kostbare legemidler, men også på kjøp av helsetjenester og da spesielt innen rusområdet. De totale lønnskostnadene er under budsjett i august. Det er fremdeles overforbruk på de somatiske enhetene og et underforbruk ved psykisk helse. Prehospital enhet har kostnader under budsjett i august. Prognose Prognose for 2015 er satt til et overskudd på 20 mill. kr, noe som er 5,0 mill. bedre enn resultatkravet fra Helse Nord. Noe av årsaken til dette er at det i budsjett 2015 ble foretatt en rekke disponeringer av midler knyttet til nye og styrkede pasienttilbud, kvalitetsprosjekter og prosjektstillinger. Mye er iverksatt, men har kommet i gang på et senere tidspunkt enn planlagt. Ugiftene er derfor noe mindre, men i henhold til budsjett. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 3 av 21

4 Tiltak Effekten av budsjetterte tiltak innarbeidet i budsjett er pr. august på 5,5 mill.kr mot den planlagte økonomiske effekten 10,8 mill. kroner. Tiltak knyttet til sommerferieavvikling har hatt god effekt. Personell Personelldata for august er ikke oppdatert og personellkommentarene vil derfor basere seg på julitall. I juli 2015 hadde foretaket et forbruk på forbrukte månedsverk. Det gir et snittforbruk pr måned hittil i år på Sammenlignet samme periode i 2014 er det en økning på 81 månedsverk. Mye av økningen i personellforbruket gjelder planlagte økte årsverk i forbindelse med nye satsningsområder i Økt sykefravær har generert økt behov for innleie og vikarer og dette påvirker også månedsverksforbruket. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år er på 8,1 % mot gjennomsnittlig sykefravær for hele 2014 var på 7,1 %. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 4 av 21

5 Kvalitet Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter er for august 65 dager, som er en økning fra juli. Denne trenden ser vi etter sommerferieavvikling da pasienter tatt til helsehjelp i august har ventet over sommeren. Fristbrudd 14% 12% Andel fristbrudd 10% 8% 6% 4% % 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Andel avviklete pasienter med fristbrudd er definert som antall avviklede fristbrudd / antall avviklede med rett til prioritert helsehjelp i aktuell periode. Andelen pr. juli 7 % og pr august 9 %. Den største del av økningen skyldes at antall ventende fristbrud innen hudsykdommer er redusert fra 121 til hudpasienter står i fare for å oppleve fristbrudd dersom de ikke gis time i september. Det er satt inn en rekke tiltak for å løse fristbruddsproblematikken innen hudsykdommer. Aleris er brukt for å gi pasienter tilbud, innleie lege kommer ila høsten og det er rekruttert en tredje hudlege. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 5 av 21

6 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS (Oppdatert pr ) A. Indikator tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført Prosedyre PR33539 Helseforetak/-institusjon Gj.sn. antall dager (forrige mnd) Andel vurdert innen 10 dager * Trend vurdert Innen 10 dager (forrige mnd) Helgelandssykehuset 2,0 (2,5) 2314/2377 =97 % Økning (94 %) Helgelandssykehuset Mo i Rana Helgelandssykehuset Mosjøen Helgelandssykehuset Sandnessjøen 2,1 (2,4) 790/809 = 98 % Økning (96 %) 2,2 (3,5) 738/758 =97 % Stabil (97 %) 1,8 (2,5) 786/810 = 97 % Økning (93 %) *Ikke inkl rtg, Indikatoren skal bidra til å sikre at vurderingsgarantien på 30 dager innen mottatt henvisning blir oppfylt. Vurdering: Gjennomsnittlig tid til vurdering av henvisinger er gått ned ved to av sykehusenhetene og i helseforetaket som helhet. Andel henvisninger vurdert innen 10 dager varierer mellom 96 % og 93 % B. Indikator antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager Prosedyre PR Helseforetak/-institusjon Total antall åpne Helgelandssykehuset HF Mo i Rana 964 Mosjøen 243 Sandnessjøen Vurdering: Omtrent uforandret, vedtatt handlingsplanen har foreløpig ikke hatt effekt. Arbeidet med denne vil bli intensivert når sommeravviklingen er over. - C. Indikator antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt Prosedyre PR33540 Helseforetak/-institusjon Antall åpne henvisninger Trend (forrige mnd) Helgelandssykehuset Positiv (9.242) Helgelandssykehuset Mo i Rana Positiv Helgelandssykehuset Mosjøen 937 Negativ Helgelandssykehuset Sandnessjøen 850 Positiv Vurdering: En reduksjon for Helseforetaket på 9,4 %. Fortsatt betydelige utfordringer spesielt i Mo i Rana, og arbeidet ihht tiltaksplanen vil bli intensivert når sommeravviklingen er over. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 6 av 21

7 Andeler kontroller poliklinikker 30 Kontrollandel Helgelandssykehuset HF Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Andel kontroller ved poliklinikk, ekskl. laboratorieprøver og radiologi, har variert mellom ca 25 % og 28 % i Andel kontroller er lavere enn de øvrige helseforetak i Helse Nord, men i hele regionen er det noe usikkerhet forbundet med registreringspraksis for kontroller. Pasientsikkerhetsprogrammet Status innføring av tiltakspakker per juli 2015 Foretak/syke hus Forebyggi ng selvmord Forebyggi ng overdose Tryg g kirur gi Samste m Hjernesl ag Helgeland- Mo i Rana Helgeland- Mosjøen Helgeland- Sandnessjøe n Grønn: Implementert. Gul: Under implementering. Grå ikke aktuelt U VI SV K FAL L Tryk k-sår ledel se 13.6 ble det bestemt at tiltakspakkene for trykksår og fall implementeres på alle tre sykehusenhetene fra 1.9. Det vil bli gitt opplæring i Extranet for å kvalitetssikre at enhetene har samme forståelse av datagrunnlaget som skal leveres. Resultater fra journalundersøkelser ved GTT er sendt inn for 2014 fra sykehusenhetene i Mo i Rana og Mosjøen, men ikke fra Sandnessjøen pga frafall i GTT- teamet. Pr viser data fra hjerneslagregisteret viser at 26 % av pasientene i Helgelandssykehuset med hjerneslag har fått trombolytisk behandling fra til Det nasjonale målet er 20 %. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 7 av 21

8 Aktivitet Somatikk Pr August Somatikk Resultat HELGELANDSSYKEHUSET HF Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Pr August Somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Totalt antall opphold ,03 Totalt antall opphold % Heldøgn % Heldøgn % Innlagte dagopphold % Innlagte dagopphold % Polikliniske dagopphold % Polikliniske dagopphold % Polikliniske konsultasjoner % Polikliniske konsultasjoner % Total antall DRG poeng % Total antall DRG poeng % Heldøgn 7519, % Heldøgn 1158, % Innlagte dagopphold 123, % Innlagte dagopphold 38, % Polikliniske dagopphold 883, % Polikliniske dagopphold 328, % Polikliniske konsultasjoner 1832, % Polikliniske konsultasjoner 539, % MOSJØEN Pr August Somatikk Resultat MO I RANA Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Totalt antall opphold % Totalt antall opphold % Heldøgn % Heldøgn % Innlagte dagopphold % Innlagte dagopphold % Polikliniske dagopphold % Polikliniske dagopphold % Polikliniske konsultasjoner % Polikliniske konsultasjoner % Total antall DRG poeng % Total antall DRG poeng % Heldøgn 3413, % Heldøgn 2794, % Innlagte dagopphold 28, % Innlagte dagopphold 54, % Polikliniske dagopphold 327, % Polikliniske dagopphold 224, % Polikliniske konsultasjoner 674, % Polikliniske konsultasjoner 608, % SANDNESSJØEN Aktiviteten innen somatisk virksomhet i august har vært under plan for heldøgn og over for poliklinikk. Antall DRG-poeng i august er høyere enn plantall. Alle enhetene har høyere aktivitet enn i fjor målt i DRG-poeng. Mo i Rana Antall DRG-poeng høyere enn fjoråret og plantall hittil i år, og for august måned er aktiviteten rundt plan. Det har vært høy aktivitet på medisinsk område med en høy beleggsprosent over ønskelig nivå. Kirurgisk område har hatt aktivitet som i fjor i sommermånedene, der det ikke har vært utført elektiv kirurgi. Mosjøen Antall DRG-poeng er over fjoråret, plan for august og hittil i år. Aktiviteten for sommermånedene har vært lav i henhold til plan for sommerferieavvikling og stenging av fødestuo. Sandnessjøen Antall DRG-poeng er nå over fjoråret etter en periode med høy aktivitet, men er fremdeles bak plantall hittil i år med 3 %. Den høye aktiviteten gjelder både medisinsk område med habillitering og kirurgisk område. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 8 av 21

9 Psykisk helsevern og rus Pr aug Psykiatri Resultat Helgelandssykehuset HF Voksenpsykiatri Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Antall utskrivninger % Antall liggedøgn % Antall polikliniske konsultasjoner PSYK % hvorav polikliniske konsultasjoner RUS 567 Barne-og undomspsykiatri: Antall utskrivninger % Antall liggedøgn % Antall polikliniske konsultasjoner % Rusomsorg Antall utskrivninger % Antall liggedøgn % Innen psykisk helse for voksne er aktiviteten for polikliniske konsultasjoner høyere enn i 2014, men lavere enn plantall. Hovedårsaken for planavvik skyldes vakante stillinger. Antall liggedøgn innen psykiske helse for voksne er noe lavere enn plantall, mens antall utskrivinger er over plan. Denne effekten kommer fra arbeid med rask ø-hjelp innleggelser ut ifra et raskt forløpsarbeid med blant annet etablering av krise- og akuttsenger og ambulant akutteam. Innen psykisk helse for barn og unge (BUP) har aktiviteten hittil i år for konsultasjoner vært høyere enn fjoråret og under plantall. Rusomsorg Innen rusomsorg er aktiviteten noe lavere enn i fjor og lavere enn plantall. For sommermånedene skyldes dette delvis behandlingsbrudd på brukerstyrte senger. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 9 av 21

10 Prehospital enhet Ambulansebiler hadde høy aktivitet i juni og juli med mange akutt- og hasteoppdrag. I august var det langt færre oppdrag. Noe av den økte aktiviteten i sommermånedene skyldes økning i turisttrafikken, spesielt på kysten Antall oppdrag totalt - biler Jan Feb Mar Snitt oppdrag 2014 Antall oppdrag 2015 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall km pr mnd - båter År 2013 År jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Pasienttransport har hatt lavere aktivitet i sommermånedene, som budsjettert. Kjørte turer - taxi Tur-/returbilletter - fly Antall jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 10 av 21

11 Økonomi Tall i mill.kroner Juli August Akkumulert per August Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2014 Endring i % Basisramme 97,2 102,9 102,9 0,0 0 % 852,0 852,0 0,0 0 % 114,7 16 % Kvalitetsbasert finansiering 0,9 0,9 0,9 0,0 0 % 7,4 7,4 0,0 0 % 0,7 10 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 26,0 30,2 28,6 1,6 6 % 254,1 248,7 5,4 2 % 68,0 37 % ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -50,8-100 % Samlet ordinær ISF-inntekt 26,0 30,2 28,6 1,6 6 % 254,1 248,7 5,4 2 % 17,3 7 % ISF av legemidler utenfor sykehus 1,4 1,4 1,6-0,2-13 % 16,9 16,3 0,6 4 % 2,1 14 % Gjestepasientinntekter 0,8 1,6 1,1 0,6 54 % 5,0 3,6 1,4 40 % 0,4 10 % Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røn 1,9 3,0 2,5 0,5 19 % 25,3 23,1 2,2 10 % 1,8 8 % Utskrivningsklare pasienter 0,0 0,0 0,1-0,1-100 % 0,3 0,5-0,2-41 % -0,4-58 % Inntekter "raskere tilbake" 0,7 1,3 0,7 0,6 74 % 7,7 6,2 1,5 25 % 2,4 46 % Andre øremerkede tilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -0,6-100 % Andre driftsinntekter 6,7 6,8 6,6 0,1 2 % 56,2 56,4-0,3 0 % 1,7 3 % Sum driftsinntekter 135,7 148,1 145,0 3,0 2 % 1 224, ,2 10,7 1 % 140,0 13 % Kjøp av offentlige helsetjenester 7,7 10,1 10,3-0,2-2 % 87,7 82,5 5,2 6 % 9,0 11 % Kjøp av private helsetjenester 7,3 4,8 5,0-0,2-4 % 42,0 40,1 2,0 5 % 0,4 1 % Varekostnader knyttet til aktivitet 12,3 11,1 10,5 0,7 6 % 102,8 89,7 13,1 15 % 10,8 12 % Innleid arbeidskraft 1,6 2,2 1,7 0,5 31 % 12,2 7,9 4,2 53 % 0,7 6 % Lønn til fast ansatte 52,4 61,7 62,9-1,3-2 % 530,2 526,3 3,9 1 % 53,0 11 % Overtid og ekstrahjelp 3,8 4,2 2,5 1,7 71 % 29,6 16,2 13,4 83 % 5,8 25 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 17,8 17,8 17,8 0,0 0 % 142,4 142,4 0,0 0 % 38,2 37 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -4,7-4,4-2,2-2,2 102 % -34,4-17,3-17,2 99 % -5,1 17 % Annen lønnskostnad 5,1 5,0 5,7-0,7-12 % 38,0 42,0-4,0-10 % 3,6 10 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 58,3 68,7 70,5-1,9-3 % 575,6 575,2 0,4 0 % 58,1 11 % Avskrivninger 5,8 5,8 5,9-0,1-2 % 46,9 47,5-0,6-1 % 1,6 4 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Andre driftskostnader 26,3 27,0 23,7 3,3 14 % 219,6 227,1-7,5-3 % 19,2 10 % Sum driftskostnader 135,6 145,3 143,8 1,5 1 % 1 217, ,4 12,6 1 % 137,4 12,7 % Driftsresultat 0,0 2,7 1,2 1,5 125 % 7,9 9,8-1,9-19 % 2,6-50 % Finansinntekter 0,6 0,6 0,1 0,5 597 % 3,5 0,7 2,8 422 % 1,6-84 % Finanskostnader 0,0 0,0 0,1 0,0-75 % 0,1 0,4-0,3-70 % 0,0-22 % Finansresultat 0,5 0,6 0,0 0, % 3,4 0,2 3, % 1,6-94 % Ordinært resultat 0,6 3,3 1,2 2,1 165 % 11,2 10,0 1,2 12 % 4,2-61 % Resultat Regnskapsresultatet for august måned er positivt med 3,3 mill. kroner. Dette er 2,1 mill. kr over budsjett, og gir ett akkumulert resultat på 11,2 mill. kr, som er 1,2 mill. kr foran budsjett. Det er gode resultater på alle enhetene og årets sommerferieavvikling har vært positiv økonomisk. For august er totale inntekter over budsjett. Inntektene over budsjett kommer i hovedsak fra ISF-inntekter på egen produksjon ved alle sykehusenhetene. Varekostnadene er litt over budsjett mens totale lønnskostnader er under budsjett. Sum lønn og innleie er under budsjett denne måneden, men akkumulert hittil i år litt over budsjett. For august måned er beregning og kostnadsføring av lønnsoppgjøret startet. Det er inntektsført 4,5 mill. kr fordelt på enhetene som kompensasjon for lønnsoppgjøret 2015, i henhold til økte lønnskostnader. Høye gjestepasientinntekter hittil i år gir tilsvarende høye gjestepasientkostnader. Denne måneden er ISF-inntektene på kostbare legemidler under budsjett, mens kostnader er noe over budsjett. Gjestepasientkostandene på rus er over budsjett, mens disse er under budsjett på psykisk helse. For august måned har det også vært kostnader ved brekkasjer og vannlekkasje. Den største er vannlekkasje ved enhet Mo i Rana. Der er det foretatt en avsetning på 1,0 mill. kr i august til dekning av egenandel på forsikring. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 11 av 21

12 Resultat enhetene I område analysen under vises det at sykehusenhetene Sandnessjøen, Mosjøen og Prehospital har positive perioderesultat, men negative resultat hittil i år. Mo i Rana har negativt resultat i august måned, men et positivt resultat hittil i år. Fellesområdet,med sine inntektsføringer av reserver og overskuddskrav, viser positivt avvik mot budsjett. Helgelandssykehuset HF August Akkumulert i år Akk. I fjor Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Felleskostnader/adm Mo i Rana Intern service Mo i Rana Akutt/Kirurgi Mo i Rana Medisin Mo i Rana Psykiatri Mo i Rana Helgelandssykehuset Mo i Rana Felleskostnader/adm Mosjøen Intern service Mosjøen Kirurgi Mosjøen Medisin Mosjøen Psykiatri Mosjøen Helgelandssykehuset Mosjøen Felleskostnader/adm Sandnessjøen Intern service Sandnessjøen Kirurgi Sandnessjøen Medisin Sandnessjøen Psykiatri Sandnessjøen Helgelandssykehuset Sandnessjøen Administrasjon Prehositalt omr Ambulanse AMK og Luftambulanse Pasientreiser omr Helgelandssykehuset Prehospitalt omr Felles Gjestepasient omr Helgelandssykehuset Felles Resultat HF Tabell 3 (hele 1.000) Mo i Rana har fortsatt et positivt resultat akkumulert hittil i år mens perioderesultatet for august ble negativt. Underskuddet i august måned skyldes en avsetning for egenandel (1 mill.kr) på den omfattende vannskaden som inntraff tidlig i august. Det ble også gjort en avsetning for levert IKT-utstyr til operasjon og intensiv der fakturaen ennå ikke er kommet (0,5 mill.kr). Ellers er det fortsatt høy aktivitet på enheten med store budsjettavvik på varekostnader (medikamenter, implantater/proteser, instrumenter og medisinske forbruksvarer). Disse økte kostnadene veies imidlertid opp av stort positivt avvik på ISF-inntekter. I august er det også spesielt høye ISF-inntekter for gjestepasienter. Innleie av personell og variable lønnskostnader har et negativt avvik i perioden grunnet avvikling av ferie, høy aktivitet, prosjekter og sykefravær. Overforbruket av lønnskostnader er i somatikken, men innen psykisk helse er det et underforbruk som skyldes vakante stillinger. Område intern service har per august det største avviket mot budsjett. Dette skyldes som tidligere i høy grad uforutsette reparasjoner og planlagt vedlikehold. Det er totalt sett et overskudd innenfor psykiatrisk funksjon og et underskudd i somatikken. Mosjøen har et positivt resultat denne måneden og negativt hittil i år. Inntektene for august måned er over budsjett. Antall opphold og konsultasjoner ligger over plantall denne måneden. Størst avvik er det på øye. Dette fordi det bare finnes en øyelege. Det er fristbrudd på hudområdet selv om aktiviteten er over plantall og fjoråret. Det er overforbruk på andre driftskostnader. Dette skyldes innkjøp av medisinteknisk utstyr og vedlikeholdsarbeid. Sandnessjøen har et positivt resultat denne måneden men negativt hittil i år. ISF-inntektene for august måned er over budsjett. Aktiviteten er over plantall på ØNH, poliklinikken i Brønnøysund og medisinsk pol/dialyse. I tillegg er det økt inntektsføring på Raskere tilbake for CFS/ME. Det største budsjettmessige overforbruket er på kirurgisk område, men sammenlignet med i fjor er kostnadsøkningen ikke så høy. Medisinsk område har redusert overtid og innleie og har et resultat som er omtrent på budsjett. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 12 av 21

13 Prehospital har et positivt resultat denne måneden men negativt resultat hittil i år. Overforbruket hittil i år skyldes i hovedsak pasientreiser og ambulanseområdet som har høy aktivitet og økte priser. Fellesområdet har overforbruk på gjestepasienter somatikk og rus. I tillegg er det et overforbruk på kostbare legemidler og behandlingshjelpemidler. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB totalt i år fjor - hittil i år Somatikk inkl lab/rtg 709,7 803,1 797,0 6,0 13,2 % Psykisk helse 144,5 166,1 176,2 (10,1) 15,0 % 277 Rusomsorg 23,5 30,6 20,1 10,5 30,0 % 31 Prehospitale tjenester 198,2 213,4 205,8 7,6 7,7 % 321 Personal 3,7 3,8 5,4 (1,6) 3,4 % 6 Sum driftskostnader 1 079, , ,5 12,5 12,7 % Funksjonsregnskapet viser delvis samme tendens som i fjor, med størst økning på rus og psykisk helse. Økning av kostnader på rusomsorg skyldes også økte gjestepasientkostander på dette området. Likviditeten Likviditeten er god og har forbedret seg i løpet av i år og forrige år. Ved utgangen av august 2015 var det et innskudd på 222 mill.kr som er rundt korrigert plan. Trekkrammen er justert ned fra 200 mill. kr til 100 mill. kr i mai. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 13 av 21

14 Investering Total investeringsramme for 2015 er på 87,1 mill. kr og denne er fullstendig disponert. Hittil i år er det forbrukt 25,2 mill. kr i investeringsmidler. Overført ramme fra 2014 er på 23,8 mill. kroner. Bokførte investeringer i august måned er i hovedsak enøk-tiltak og ombygging medisin/intensiv i Mosjøen. Gjennomførte investeringer Overført Investerings- Investerings- Investert ramme ramme i år ramme SUM hittil i år Investering HF - til disponering Investering MIR Investering MSJ Investering SSJ Investering Prehospital Investering AMB Investering Felles SUM Prognose Prognose for 2015 er satt til et overskudd på 20 mill. kr, noe som er 5,0 mill. bedre enn resultatkravet fra Helse Nord. Noe av årsaken til dette er at det i budsjett 2015 ble foretatt en rekke disponeringer av midler knyttet til nye og styrkede pasienttilbud, kvalitetsprosjekter og prosjektstillinger. Mye er iverksatt, men har kommet i gang på et senere tidspunkt enn planlagt. Utgiftene er derfor noe mindre, men i henhold til budsjett. Tiltak Gjennomføring av tiltaksplanen Titaksplanen for 2015 som er innarbeidet i budsjettet og har en total planlagt økonomisk effekt på 17,7 mill. kroner. I henhold til Helse Nord sin risikovekting gir dette en risiko vektet planlagt økonomisk effekt på 12,1 mill. kroner. Hittil i år er den planlagte økonomiske effekten 10,8 mill. kr, mens den reelle effekten av tiltakene pr. august er på 5,5 mill. kroner. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 14 av 21

15 TILTAKSPLAN 2015 Planlagt økonomisk effekt 2015 i 1000 kr Realisert økonomisk effekt hitil i år Tiltakets "navn" Enhets område 0 0 Fokus på effektivisering av drift og årsverksforbruk 0 0 Totalt Mo i Rana Et område innen somatikken Permanent samdrift, intensiv - med.avd Redusksjon variabel lønn, samdrift - med avd Fødestuo sommerstenging Styre merkantile ressurser til inntaktskontor Vakante stillinger, Nevropsyk tj testteknikker Vakante stillinger, Aktivitør døgnavd voksne Enøk tiltak, Investering Salg av eiendom Totalt Mosjøen Lysenhet, redusert bemanning Endret tjenestplan med. Leger Inntekt avskrivninger Fylkestannlegen Bedre koding FRM, 42 drg Redusert stilling fødeavd Økt aktivitet kirurgi (GYN) Audiometri, økt aktivitet Tiltak kir. Område Økt inntekt boliger Faste vikarer, med Sengepost Sommerstengt 5 rehab-senger Bedre oppfølging overtidsforbruk med. Område Div mindre tiltak og justeringer Totalt Sandnessjøen Redusere antall grønne turer Alternativ ambulasnebåtbase Tjøtta Initativ ovenfor kommuner som har høyt forbruk av drosje Reduksjon av helseforetakets gjestepasient forbruk mot UNN Bedre organisering av transport mellom SSJ og BNN Totalt Prehospitalt Totalt Felles 0 0 SUM nye tiltak 2015 Totalt Mo i Rana har ingen spesielle tiltak i tiltaksplanen, men arbeider spesielt med effektivisering av drift og årsverksforbruk. Mosjøen har en total tiltaksplan i år på 3,3 mill. kroner. De fleste tiltakene er satt i drift og har gitt effekt i henhold til plan. Sandnessjøen har en tiltaksplan på 7,4 mill. kroner. Det er en økning i antall tiltak som har hatt effekt. Prehospitalt har en tiltaksplan på 7,0 mill. kr der tre av fem tiltak er satt i drift og har hatt effekt som forventet. Pasientreiser viser nå reduksjon av flyreisekostnader, men om dette gjelder kun reiser til Tromsø er det for tidlig å si noe om. I løpet av høsten skal organisering av transport organiseres på en bedre måte. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 15 av 21

16 Personell (juli) I juli 2015 hadde foretaket et forbruk på forbrukte månedsverk. Det gir et snittforbruk pr måned hittil i år på Sammenlignet samme periode i 2014 er det en økning på nesten 81 månedsverk. I rammeverket for bemanningsforbruk var det gjennom nye satsningsområder for foretaket planlagt en økning av 69 årsverk sammenlignet med rammen for Av disse gjenstår det fortsatt noen stillinger som ikke er besatt pr juli Det betyr at vi så langt har et høyere forbruk av månedsverk i forhold til det som er budsjettert for. Nedenstående graf viser forbruk sammenlignet med tidligere år og mot ramme for forbruk 2015: 1600, , , , , , ,00 Foretaket totalt 2013 Foretaket totalt 2014 Foretaket totalt 2015 Ramme for foretaket , , Mo i Rana På enhet Mo i Rana har det hittil i år i gjennomsnitt vært forbrukt 3,1 færre månedslønnede enn det som var budsjettert for. Særlig på kirurgisk avdeling og innen område for psykisk helse og rus har det vært mange vakante stillinger. Disse har blitt dekket gjennom timelønnede, overtid og fakturainnleie. Det fører til et høyere forbruk av variabellønn enn plantallene. Det har medført et merforbruk på nesten 21 variable årsverk. Utover dekning av vakante stillinger så har vi et høyt forbruk av variabellønn av flere grunner: Sykefravær som dekkes gjennom timelønnede eller overtid (blant annet på renhold, operasjon og medisinsk sengepost) Økning i tyngre kirurgiske inngrep, særlig protesekirurgi og tarminngrep. Dette har medført mye overtid på kirurgisk område for leger og operasjonsavdeling. Ikke utført elektivt i ferien, men en økning i antall senger sammenlignet med ferieavvikling Høy beleggsprosent og bortimot sprengt kapasitet på tilgjengelige liggedøgn på medisinsk sengepost. Økningen fra i fjor er fra 19 til 21,4 senger, sammenlignet med planlagt på 20. I hovedsak kommer økningen innen øyeblikkelig hjelp. Sammenstilt med høyt sykefravær gir dette utslag i mye bruk av variabel lønn Det totale bildet på bemanningsforbruk uttalt i månedsverk hittil i år opp mot budsjett for enhet Mo i Rana ser slik ut: Periode: Januar - juli 2015 Mo i Rana Avvik 2015 Budsjett 2015 Forbruk 2015 Månedslønn 461,6 458,5-3,1 Variabellønn 32,2 53,1 20,9 Totalt 493,8 511,6 17,8 Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 16 av 21

17 Det jobbes med flere tiltak for å holde kontroll på bemanningsforbruk. Særlig jobbes det med å ansette i vakanser, og det er allerede på plass avtaler med sykepleiere og annet helsepersonell ved kirurgisk avdeling. Disse startet i juni og forventes å være med på å stabilisere personalsituasjon der og flytte forbruk over fra variabel til månedslønn. En sentral del av budsjettarbeidet for 2016 vil være å se på dimensjonering av indremedisinske senger i nedslagsfeltet. Mosjøen I Mosjøen ligger personellforbruket foreløpig noe under planlagt. Dette kommer blant annet av at det fortsatt gjenstår å ansette i noen stillinger relatert til nysatsning for 2015 (i hovedsak LIS-stillinger innen psykisk helse og rus, røntgen og hud), samt vakanser på blant annet øyelege, røntgenlege, og overleger på psykiatrisk døgnavdeling og BUP. Totalbildet viser ikke like stort mindreforbruk da det blant annet har vært gjort ekstra sekretærtilsetting i forbindelse med håndtering av ventelister hud, tilsetting av sekretærressurs i forbindelse med pilot for ass.leder prosjekt, og andre mindre justeringer. Ovennevnte vakanser, enkelte avdelinger med svangerskapsfravær og en liten generell økning i sykefravær resulterer i noe merforbruk av variabellønn, som vist her: Periode: Januar - juli 2015 Mosjøen Budsjett 2015 Forbruk 2015 Avvik 2015 Månedslønn 280,6 272,2-8,5 Variabellønn 22,5 25,5 3,0 Totalt 303,1 297,6-5,5 Bemanningsarbeidet i Mosjøen konsentreres i hovedsak om å fylle vakanser og redusere sykefravær. Sandnessjøen Av den planlagte nysatsningen for 2015 i Sandnessjøen gjenstår det å ansette i tre LIS-stillinger (ØNH, anestesi og psykisk helse og rus) og en stilling i ambulant akutteam. I Sandnessjøen er det noe merforbruk på månedslønnede, mens variabellønn står for det meste av totalt merforbruk sammenlignet med budsjett: Periode: Januar - juli 2015 Sandnessjøen Budsjett 2015 Forbruk 2015 Avvik 2015 Månedslønn 381,8 385,1 3,3 Variabellønn 22,5 40,3 17,8 Totalt 404,3 425,4 21,1 Punkter som drar opp forbruket av variabellønn er: Det er utført kveldspoliklinikk på medisinsk poliklinikk for å ta unna ventelister Ekstra tunge pasienter (trakeostomi) Det er iverksatt ekstra tiltak på oppfølging av overtidsbruk på medisinsk område. I tillegg er det her arbeidet med sykefraværsoppfølging, som har resultert i en reduksjon fra over 20 % i perioder i 2014 til ned rundt 5 % i år. Effekten av disse ser vi på at variabellønnen ikke har økt vesentlig gjennom ferieavviklingen kontra trenden før ferien. Prehospitalt Prehospitalt område har alle nye lærlingeplasser i forbindelse med ny ramme for 2015 på plass. Vi har også ett ekstra årsverk som går på topp ved ambulanse Vega på grunn av en intern flytting. Dette vil vedvare til september. De fleste vakansene ved de store ambulansestasjonene er dekket opp. Unntaket er i Mosjøen, der to hele stillinger har vært ute i prosjektarbeid rettet mot opplæring av nytt nødnett. I tillegg har det vært nødvendig å holde to stillinger vakant i påvente av avklaring om rettigheter knyttet til utvidet stillingsandel Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 17 av 21

18 for deltidsansatte. Dette har blitt ivaretatt av timeinnleide og gjennom overtid, noe som gir et høyere forbruk av variabellønn enn budsjettert for. Juni og juli hadde stor aktivitet i ambulansen, helt opp mot kjørte km, mot normalt ca km. Økt antall innleggelser og feriemåneder med økt innbyggertall som følge av turister, særlig på kysten, som igjen har tunge ambulansebrukere fordi de krever mye transport pr utrykning. I tillegg har det vært et ekstra merforbruk av variabellønn i ambulanseområdet grunnet: økning i sykefravær ved stasjon Mo i Rana. 20 % flere turer til Bodø innen psykiatri og rus sammenlignet med fjoråret endret turnus som har gitt noe mer utrykning på vakt enn budsjettert for Det totale bildet på bemanningsforbruk hittil i år uttalt i månedsverk opp mot budsjett ser slik ut: Periode: Januar juli 2015 Prehospitale tjenester Budsjett 2015 Forbruk 2015 Avvik 2015 Månedslønn 157,5 154,6-2,9 Variabellønn 22,0 31,4 9,5 Totalt 179,5 180,6 6,6 Det har ikke vært en merkbar effekt på antall turer til Nordlandssykehuset i Bodø som følge av opprettelsen av ambulant akutteam. Det virker imidlertid som om den særskilte gjennomgangen av bemanningsforbruket ved ambulansestasjon ved Mo i Rana, med fokus på sykefravær, har hatt en positiv effekt på tilstedeprosent. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 18 av 21

19 Andel deltid fastansatte Antall Ansatte (ett Arbeidsforhold Pr. Ansatt Pr. Foretak) Måned 2015M M M M M M M M08 Deltid Fast Heltid Fast Total Ledere benytter behovskartlegging jf rekrutteringsprosedyre hvor det avklares om deltidsansatte ønsker økt stillingsprosent. Eget prosjekt eller tiltak er ikke startet opp. Sykefravær 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Foretaket 2014 Foretaket 2015 Enhet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Helgelandssykehuset Mo i Rana 10,1 10,8 9,5 9,8 9,9 10,5 Helgelandssykehuset Mosjøen 8,1 8,3 7,2 7,9 9,0 9,3 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 6,6 8,4 6,5 6,0 6,5 6,1 Helgelandssykehuset Prehospitalt område 6,4 6,9 6,5 6,5 5,1 6,0 Helgelandssykehuset foretaksledelse med stab 5,8 6,6 6,2 3,6 3,4 4,0 Helgelandssykehuset totalt 8,0 8,9 7,6 7,6 7,9 8,1 Ledere følger opp sine medarbeidere ved sykefravær i henhold til IA-retningslinjene. Senter for HR, BHT og IA-rådgiverne fra NAV bistår ved behov/bestilling. Ettersom vi har funnet at sykefraværet ved noen avdelinger utpeker seg som generelt høgt er vi i gang med ei sykefraværskartlegging ved alle avdelinger hvor sykefraværet overstiger 10 %. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 19 av 21

20 Kommunikasjon Pressedekningen i august bar preg av det forestående kommune- og fylkestingsvalget. Mange lokalpolitikere tonet flagg i helsepolitiske spørsmål, blant annet i debatten om lokalisering av fremtidig sykehus på Helgeland og ny ambulanseplan. Helseministerens besøk i Rana og Sandnessjøen ble også dekket av lokalavisene. Helgelandssykehuset sendte ut en pressemelding i august. Den omtalte miljøsertifisering av virksomheten. Både Helgelands Blad, Helgelendingen og Rana Blad hadde denne på trykk. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 20 av 21

21 Ordforklaringer DRG Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt sykehusopphold i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG blir blant annen brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad per sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er for 2015 fastsatt til kroner (kostnaden for en gjennomsnittpasient). DRG -vekt kalles også kostnadsvekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende operasjon som er høyt vektet. Liggedøgn En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. Sykehusoppphold Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. Poliklinikk Undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehuset. Poliklinisk konsultasjon undersøkelse/kontroll på en poliklinikk. Somatikk Kroppslig (i motsetning til psykisk). Elektiv Planlagt (i motsetning til akutt). ØH / Ø -hjelp Øyeblikkelig hjelp. Dagopphold Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. Dagbehandling Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting. Innleggelse Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. Virksomhetsrapport august_2015 (Styresak)_fredag.docx Side 21 av 21