Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013"

Transkript

1 Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Møtedato: Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultat Resultatet for desember er positivt og viser et overskudd på 5,1 mill.kr noe som gir et negativt resultat for 2013 på 3,1 mill.kr. Akkumulert gir dette et budsjettavvik på 8,1 mill.kr. for Sammenlignet mot resultatet for 2012 er dette en resultatforbedring på 11,5 mill. kr. Det positive resultatet for desember kommer blant annet av at kostnadene på Høykostnadsmedisin ble 2,0 mill.kr. lavere enn det som har vært prognostisert. Borettslaget i Sandnessjøen er tatt inn i regnskapet, og dette ga en positiv effekt på 3,1 mill.kr. på års resultatet. ISF-avregningen for 2012 ga en positiv effekt med 3,3 mill.kr. Denne avregningen har tidligere år kommet i oktober/november, men for 2013 kom denne i desember. I tillegg er ga en del andre periodiseringer en positiv effekt, da kostnadene ikke ble like høye som prognosen. For desember er inntektene omtrent på budsjett. Lønnskostnadene var litt under budsjett, mens vedlikeholdskostnadene var spesielt store for desember. Resultatet for 2013 er bedre enn den underliggende driften tilsier, noe som skyldes blant annet flere positive engangseffekter som lavere pensjon enn budsjettert, lavere lønnsoppgjør, salg av bolig og borettslaget i Sandnessjøen. Resultatområdene Akkumulert resultat pr. desember, viser at sykehusenheten Mo i Rana har et akkumulert underskudd på 0,6 mill.kr. som er en forverring på 4,5 mill.kr fra forrige måned. Dette skyldes store vedlikeholds kostnader som er foretatt på slutten av året. Mosjøen har et underskudd på 7,5 mill.kr. hittil i år som er en forverring fra forrige måned på 2,0 mill.kr. Sandnessjøen har et negativt resultat på 10,2 mill.kr. som er en forbedring på 0,5 mill.kr fra forrige måned. Den positive forbedringen skyldes som nevnt over at borettslaget er tatt inn i regnskapet med en positiv effekt på 3,1 mill.kr. Foreløpig årsregnskap Side 1 av 10

2 Felles området har et positivt resultat på 11,1 mill.kr. i desember. Dette kommer av kostnader som Høykostnadsmedisin ikke ble som høy som antatt, fellesområdets andel av ISF-avregning for 2012, samt ett lønnsoppgjør som ikke ble så høyt som antatt. Lønnskostnader Lønnskostnadene er totalt sett under budsjett med 7,5 mill. kr, men 18,6 mill.kr. høyere enn i fjor. Tidligere i år har det vært gjort analyse på månedsverksforbruket der Mosjøen og Mo i Rana har redusert månedsverksforbruket i forhold til i fjor. Dette har ikke kunnet bli nærmere analysert etter innføring av nytt lønns- og personalsystem, men tendensen er den samme på lønnskostnadene. Økningen på lønnskostnadene i forhold til i 2012 på 18,6 mill.kr er mye lavere enn fra 2011 til 2012, da denne var på 41 mill.kr. Tiltak Effekt av tiltaksplanen for desember er beregnet til 1,4 mill. kr. Overhengseffekt av årsverksreduksjon fra 2012 er på 0,6 mill. kr., reduksjon i kostnader knyttet til Helseparken er på 0,2 mill. kr., reduksjon i reisekostnader på 0,4 mill. kr. er de tiltakene med størst effekt denne måneden. Total tiltakseffekt for 2013 er på 21,6 mill. kr eller 64 % av total plan. Bemanning Analyse av bemanning og sykefravær er ikke tilgjengelig ennå på grunn av innføring av nytt lønns- og personalssystem. Aktivitet Aktiviteten hittil i år i for somatikken er 576 drg. poeng bak plan og 376 drg. poeng bak samme periode i fjor. VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat 2013 til orientering. Per Martin Knutsen administrerende direktør Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell Vedlegg: Foreløpig årsresultat 2013 Foreløpig årsregnskap Side 2 av 10

3 Foreløpig årsresultat Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per Helgelandssykehuset HF Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng 900 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per Foreløpig årsregnskap Side 3 av 10

4 Innhold Oppsummering av resultatutvikling... 4 Inntektsavviket... 5 Kostnadsavviket... 5 Funksjons område analyse... 5 Område analyse... 6 Funksjonsregnskap... 7 Gjennomføring av tiltak... 7 Likviditet og investeringer... 8 Likviditeten... 8 Investeringsrammen... 8 Personell... 9 Aktivitet... 9 Somatikk:... 9 Psykisk helsevern Aktivitet TSB Utskrivningsklare døgn Oppsummering av resultatutvikling Resultatet for desember måned viser et positivt resultat med 5,1 mill.kr. og gir et akkumulert negativt resultat på 3,1 mill.kr. Budsjettavviket hittil i år er på -8,1 mill.kr. Resultatforbedringen er på 11,5 mill.kr sammenlignet med i fjor. Nov Desember Akkumulert per Desember Akkumulert per Desember Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme 104,1 108,8 109,0-0,2 0 % 1 150, ,1-0,2 0 % 56,7 5 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 18,3 19,0 16,8 2,2 13 % 207,1 211,4-4,4-2 % 6,3 3 % ISF kommunal medfinansiering 6,8 6,3 5,9 0,4 6 % 74,3 75,0-0,8-1 % -9,2 Samlet ordinær ISF-inntekt 25,1 25,2 22,7 2,5 11 % 281,3 286,5-5,1-2 % -2,8-1 % ISF av legemidler utenfor sykehus 0,8 1,2 0,7 0,5 63 % 14,8 14,7 0,1 1 % 1,1 8 % Gjestepasientinntekter 0,0 0,3 0,3 0,0 6 % 4,3 5,1-0,8-16 % 0,0 1 % Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røn 3,0 2,6 2,6 0,0 1 % 33,4 34,1-0,8-2 % 1,6 5 % Utskrivningsklare pasienter 0,4 0,1 0,2-0,2-64 % 1,7 3,0-1,2-42 % -2,0-54 % Inntekter "raskere tilbake" 0,2 0,5 0,7-0,2-24 % 8,0 8,0 0,0 0 % -0,1-1 % Andre øremerkede tilskudd 0,1 1,3 1,3 0,0 0 % 2,6 2,6 0,0 0 % 1,5 130 % Andre driftsinntekter 6,4 6,9 7,3-0,4-5 % 83,5 85,6-2,1-2 % 3,5 4 % Sum driftsinntekter 140,1 147,0 144,8 2,2 2 % 1 579, ,6-10,1-1 % 59,6 4 % Kjøp av offentlige helsetjenester 9,2 10,3 8,4 1,8 22 % 120,6 105,4 15,2 14 % 13,0 12 % Kjøp av private helsetjenester 3,3 4,2 5,1-0,9-18 % 55,7 65,4-9,7-15 % -6,7-11 % Varekostnader knyttet til aktivitet 15,2 8,1 14,2-6,1-43 % 132,4 129,7 2,7 2 % -3,1-2 % Innleid arbeidskraft 0,5 3,4 0,5 2,9 606 % 13,5 6,2 7,3 118 % -2,1-13 % Lønn til fast ansatte 62,7 62,4 62,3 0,1 0 % 680,2 679,9 0,3 0 % 26,8 4 % Vikarer 3,5 2,8 3,2-0,4-12 % 31,9 32,1-0,3-1 % -2,2-7 % Overtid og ekstrahjelp 3,7 2,7 1,9 0,8 45 % 32,5 23,4 9,0 38 % 0,5 2 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 12,3 12,6 12,3 0,3 3 % 147,7 147,4 0,4 0 % 0,9 1 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -4,2-5,4-2,5-2,8 113 % -42,0-29,3-12,6 43 % -2,6 7 % Annen lønnskostnad 1,0 3,4 6,2-2,8-45 % 53,6 64,9-11,3-17 % -1,7-3 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 67,2 69,4 71,5-2,2-3 % 769,7 777,2-7,5-1 % 18,6 2 % Avskrivninger 5,8 6,2 6,1 0,2 3 % 70,9 72,9-2,0-3 % 2,1 3 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Andre driftskostnader 24,2 33,7 26,9 6,8 25 % 287,9 283,3 4,6 2 % 26,6 10 % Sum driftskostnader 137,2 144,4 144,5-0,1 0 % 1 584, ,2 3,7 0 % 51,3 3,3 % Driftsresultat 2,9 2,6 0,3 2,3 808 % -5,4 8,4-13,8-164 % 8,3 60 % Finansinntekter 0,1 2,5 0,1 2, % 3,6 0,6 3,0 495 % 2,2-159 % Finanskostnader 0,0 0,0 0,3-0,3-93 % 1,3 4,0-2,7-68 % -1,0-45 % Finansresultat 0,1 2,5-0,3 2,8-983 % 2,3-3,4 5,7-167 % 3,2 344 % Ordinært resultat 3,0 5,1 0,0 5,1 ######## -3,1 5,0-8,1-162 % 11,5 79 % Foreløpig årsregnskap Side 4 av 10

5 Inntektsavviket for foretaket er negativ i desember og hittil i år. Avviket mot budsjett er på 10,1 mill. kr. ISF-inntekter på dag/døgn aktivitet og poliklinikk for desember er litt under budsjett. Totale ISFinntekter er over budsjett på grunn av inntektsføring av oppgjør fra Inntektene hittil i år er 2,8 mill.kr. lavere enn i fjor og 5,1 mill.kr. lavere enn budsjett. Utskrivningsklare pasienter 1,2 mill. kr lavere enn budsjettert. Andre inntekter er 2,1 mill. kr. lavere og skyldes i hovedsak lavere inntekter knyttet til legevaktsformidling. Kostnadsavviket er positiv denne måneden og negativ hittil i år. De største avvikene er: Kjøp av helsetjenester har en økning som skyldes økt kjøp av gjestepasienter somatikk og avregning på privat rehabilitering som er høyere enn avsetning fra tidligere år. Etterslep på fakturaer knyttet til privat rehabilitering ga en kostnad på 2,3 mill. kr. Sum lønn er under budsjett både i desember og totalt i år, men er likevel 18,6 mill. kr. høyere en for Økningen totalt sett er på bare 2 %, noe som er lavere enn lønnsøkningen. Noe av årsaken er lavere pensjonskostnad. Store vedlikeholdskostnader på slutten av året gjør andre driftskostnader får et negativt budsjettavvik på 4,6 mill.kr. for Funksjons område analyse Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Per / Somatikk (funks enhetene 10,20,30) Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) Fellesområde (inkl amb.) Ambulanse Resultat HF Budsjettavvik Tabell 1 (hele 1.000) Funksjonsområde analyse tabellen over viser som tidligere måneder, ett overforbruk i somatikk og et underforbruk ved psykisk helse og fellesområdet. Somatikk Mo i Rana har forbedret resultatet fra i fjor, mens somatisk virksomhet i Mosjøen og Sandnessjøen har forverret resultatet. Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2012 pr. Des 2013 pr. Des Pr / Somatikk (funks enhetene 10,20,30) Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) Fellesområde (inkl amb.) Ambulanse Resultat HF Budsjettavvik Tabell 2 (hele 1.000) Foreløpig årsregnskap Side 5 av 10

6 Område analyse Helgelandssykehuset HF Desember Akkumulert i år Akk. I fjor Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Felleskostnader/adm Mo i Rana Intern service Mo i Rana Akutt/Kirurgi Mo i Rana Medisin Mo i Rana Lab/Røntgen Mo i Rana Psykiatri Mo i Rana Helgelandssykehuset Mo i Rana Felleskostnader/adm Mosjøen Intern service Mosjøen Kirurgi Mosjøen Medisin Mosjøen Psykiatri Mosjøen Helgelandssykehuset Mosjøen Felleskostnader/adm Sandnessjøen Akutt Sandnessjøen Intern service Sandnessjøen Kirurgi Sandnessjøen Medisin Sandnessjøen Røntgen Sandnessjøen Gyn/Føde Sandnessjøen Rehab Sandnessjøen Pediatri Sandnessjøen Psykiatri Sandnessjøen Helgelandssykehuset Sandnessjøen Felles Ambulanse Gjestepasient omr Pasientreiser omr Helgelandssykehuset Felles Resultat HF Tabell 3 (hele 1.000) Mo i Rana: Har et negativt resultat for 2013 med 0,6 mill.kr. Det negative resultatet i desember kommer spesielt av høye vedlikeholds kostnader. For 2013 er totale inntekter under budsjett, der det er aktiviteten med ISF- inntekter som er under plan. Totale driftskostnader er lik budsjett, der totale lønnskostnader er noe under budsjett, mens andre driftskostnader er over budsjett. Mosjøen: Har et negativt resultat for 2013 på 7,5 mill.kr. dette til tross for gevinst ved boligsalg på 1,8 mill.kr. Inntektene er 0,9 mill.kr. under budsjett, noe som skyldes lavere ISF-inntekter enn planlagt. Totale driftskostnader er 6,7 mill.kr. over budsjett. Dette skyldes i hovedsak overforbruk av lønnskostnader ved somatikken med 5,6 mill.kr. Selv med en redusert bemanning fra i fjor og lønnskostnader lik i fjor, er kostnadene ikke redusert tilsvarende som inntektsfordelingsmodell, tilsier. Sandnessjøen: Har et negativt resultat for 2013 på 10,3 mill.kr. Inntektsavviket er på 9,5 mill.kr. der ISFinntektene er 4 mill.kr. under budsjett, samt at budsjetterte inntekter på legevaktsformidling har et avvik på ca 2,0 mill.kr. I tillegg har de totale driftskostnader et negativt avvik på 3,1 mill.kr der det er et overforbruk på andre driftskostnader og varekostnader. Personellutviklingen har vært økende sammenlignet med 2013, noe som har gitt økte lønnskostnader med 9,1 mill.kr, sammenlignet med 2012, som er en økning på 4,2 %. Borettslaget i Sandnessjøen er tatt inn i regnskapet, og dette ga en positiv effekt på 3,1 mill.kr. på års resultatet. Ambulanse: Har et negativt budsjettavvik for 2013 med 8,2 mill.kr. Overforbruk av kostnadene er i hovedsak på lønnsområdet, men også noe på leie av lokaler og drivstoff. Ambulanseområdet har også fått økte kostnader som følge av økt antall kjørte km på ambulansebåtene. Gjestepasient omr: har et overforbruk for 2013 som skyldes etterregning på privat rehabilitering fra tidligere år, som er videre fakturert gjennom Helse Nord. I tillegg er kostnadene på rehabilitering og somatikk høyere enn budsjettert. Felles: Har et overskudd mot budsjett. Kostnadene på Kostbare legemidler ble 2,0 mill.kr. lavere enn det som var prognosert. Lønnsoppgjøret for 2013 ble lavere enn budsjettert. I tillegg ble kostnadene til Ø-hjelpsplasser lavere enn budsjettert, samt at enkelte andre kostnader også ble lavere enn budsjett. Foreløpig årsregnskap Side 6 av 10

7 Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i fjor - hittil i år JB 2013 Somatikk inkl lab/rtg 1 060, , ,5 20,6 0,1 % Psykisk helse 179,9 203,2 222,9 (19,7) 12,9 % 223 Rusomsorg 22,3 31,7 26,5 5,1 41,9 % 27 Prehospitale tjenester 267,4 285,2 276,9 8,2 6,6 % 277 Personal 3,9 3,9 14,4 (10,5) 0,1 % 14 Sum driftskostnader 1 533, , ,2 3,7 3,3 % Funksjon somatikk bruker omtrent likt med det som ble brukt på samme tid i fjor. Men er noe over budsjett. Det er økning på somatisk rehabilitering og lab/røntgen. Psykisk helsevern har en økning i forbruket, men likevel under budsjett. Dette gjelder både Bup og Vop. Det er en økning i kostnadene på rusomsorg i forhold til i fjor. Det er en liten økning både på rusavdelingen og gjestepasientkostnadene. I tillegg er funksjonskodene endret noe, slik at funksjon rus får en andel av felleskostnadene. Prehospitale tjenester har en økning i kostnadene fra i fjor og et forbruk over budsjett. Dette gjelder både ambulanse og pasienttransport. De økte kostnadene gjelder spesielt på ambulansebåter og pasienttransport fly. Gjennomføring av tiltak Total tiltaks effekt hittil i år er på 21,6 mill.kr. Effekt av tiltaksplan 2013 er på 12,5 mill. kr. og overhengseffekt av tiltak fra 2012 på kr. 9,1 mill. kr. Totalt utgjør dette en tiltakseffekt på 64 % av plan. De tiltakene som har hatt størst effekt denne måneden er overhengseffekt av årsverksreduksjon fra 2012 med 0,5 mill. kr., oppsigelse Helseparkavtale med 0,2 mill. kr. og reduksjon av reisekostnader med 0,4 mill. kr. REALISERT OMSTILLING 2013 Aug Sept Okt Nov Des Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helgelandssykehuset For året 2013 er overhengseffekt fra 2012 av årsverksreduksjoner i Mo i Rana og Mosjøen det tiltaket som har gitt størst effekt. Reduksjon av fristbrudd, reduserte reisekostnader (utenom prosjekt), salg av bolig og oppsigelse av helseparkavtale de tiltakene som har hatt de største enkelteffektene i Foreløpig årsregnskap Side 7 av 10

8 Likviditet og investeringer Likviditeten er god og bedre enn budsjett og har forbedret seg mye i forhold til forrige år. Sammenlignet med 2012 er premie til pensjonskostnader 42 mill.kr. lavere, noe som gir en stor forbedring av likviditeten. I tillegg gir et etterslep av investeringer, men også et investeringsnivå som er lavere enn avskrivningene forbedret likviditet. Forbrukt trekkramme pr var 2,1 mill.kr., noe som er ca 100 mill.kr bedre enn ved inngang av året. Trekkrammen er på 200 mill.kr. Likviditet 2013 Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Regnskap Investeringsrammen for 2013 er i hovedsak disponert, men forbrukt med 41% av total ramme. Ramme overført 13 Ramme 13 Justering Ramme 13 sep okt nov des Investert hittil 13 Ubrukt ramme Forbruk av ramme Investeringer Mo i Rana % Mosjøen % Sandnessjøen % Felles % EK KLP % SUM øvrig ramme % Prosjekter: 0 0 Rusenhet (28 mill) % MR 2011 MIR % MR 2011 SSJ % CT- MSJ % Ambulanser % Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p ) % Ombygging msj , fase 2 (p ) % Brannsikring SSJ #DIV/0! Nødstrøm #DIV/0! Ombygging kjøkken MIR #DIV/0! Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd % Serverrom MIR % Pc'er Windows % SUM total % Foreløpig årsregnskap Side 8 av 10

9 Personell For desember foreligger det ennå ikke personell data, på grunn av overgang til nytt lønns- og personalsystem. Aktivitet Somatikk: Helgelandssykehuset har en nedgang i aktivitet på samtlige omsorgsnivå målt mot Aktiviteten for heldøgn, dag og poliklinikk er også lavere enn plantall for perioden. Dette forklarer noe av inntektssvikten på ISF inntekten. Det har vært en reduksjon i heldøgnsopphold ved alle sykehusenhetene ift 2012, størst i Mosjøen, minst i Sandnessjøen. Reduksjonen forklares dels i effekt av samhandlingsreformen, og dels en sannsynlig justering ift et høyt sykehusforbruk. Ift plantall 2013 er avviket størst i Mo i Rana. Endringer innenfor dag innleggelser er størst ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, samtlige av disse er innenfor medisinskområde. Innenfor dagbehandling i Mo i Rana og Mosjøen har det vært en nedgang i dialysebehandlinger, mens Sandnessjøen har en økning. Svingninger innen for denne pasientgruppen er vanlig og holdes derfor ofte utenfor analyser av aktivitetsendring. Reduksjon innenfor dagkirurgi ift er størst ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, mens reduksjon ift plantall er størst i Mosjøen.. Totalt har helseforetaket 103 færre kontakter innenfor dagkirurgi og kjemoterapi sammenlignet med 2012, mens avviket ift plantallene er 383. Innenfor polikliniske konsultasjoner er det en reduksjon på 5,8 %, 4587 konsultasjoner færre i forhold til Generell nedgang innenfor de fleste fagområdene. Ift til plantallene er reduksjonen 6,2 %, 4903 konsultasjoner Reduksjonen i aktivitet gjør at foretaket nå har 326 drg poeng færre enn pr desember 2012, Differansen i forhold til plantall er 576 DRG-poeng. Foreløpig årsregnskap Side 9 av 10

10 Aktivitetsreduksjonen innen somatikk kan sees som en følge av samhandlingsreformen, og også en sannsynlig justering ift.et høyt sykehusforbruk, men reduksjonen innenfor dagkirurgi er en utfordring som må følges opp. Psykisk helsevern Endringer innenfor antall liggedøgn kommer fra sommerstengt sengeavdeling, med naturlig færre liggedøgn. Økt antall dagbehandlinger, reduksjon i Mo, størst økning i Brønnøysund. Økningen av dagbehandling i Brønnøysund kan forklare noe av nedgangen i polikliniske kontakter. Økning innenfor habilitering. Økt antall polikliniske konsultasjoner VOP sammenlignet med nivå 2012 men bak plantall. Tilsvarende endring innenfor døgnbehandling barn og ungdomspsykiatri som for voksenpsykiatri. Endringer pga av sommerstegning. Reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner BUP ift 2012 og aktivitet mindre enn plantall. Differansen ift noe mindre enn i november, som tilsier at aktiviteten i desember mnd har vært noe høyere enn i Forskjeller i dataregistrering mellom Dips og BupData. forklarer deler av nedgangen i tiltak innenfor BUP. Dels også noe manglende registrering på faktisk aktivitet i BUP pga endrete rutiner for registrering ved overgang til DIPS: Manglende registrering gir et feil bilde av aktivitet og manglende inntekter. Aktivitet TSB Aktivitet innenfor Rusomsorg er omtrent som aktivitet 2012 og i henhold til plantall. Utskrivningsklare døgn Det er få utskrivningsklare pasienter i foretaket. Endringer i antall døgn pr mnd nå er endringer som skyldes enkeltpasienter. Foreløpig årsregnskap Side 10 av 10

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Møtedato: 16.04.12 Møtested: Telefon Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for mars 2012 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder

Detaljer

Styresak 09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013

Styresak 09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013 Styresak 9/213: Resultat- og tiltaksrapport per 1/213 Møtedato: 26.2.213 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte resultatrapport for januar 213 som oppsummerer resultatene

Detaljer

Styresak 89/2013: Resultat og tiltaksrapport per 10/ Økonomi

Styresak 89/2013: Resultat og tiltaksrapport per 10/ Økonomi Styresak 89/2013: Resultat og tiltaksrapport per 10/2013 - Økonomi Møtedato: 26.11.13 Møtested: Telefon Innledning Resultat Resultatet for oktober er positivt og viser et overskudd på 1,4 mill.kr noe som

Detaljer

Styresak 16/2013: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 16/2013: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 16/213: Resultat og tiltaksrapport per 2/213 - Økonomi Møtedato: 2.3.13 Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for februar 213 som oppsummerer

Detaljer

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en

Detaljer

Regnskapsresultat (hele 1.000)

Regnskapsresultat (hele 1.000) Styresak 10/2012: Foreløpig regnskap 2011 Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Innledning Foreløpig årsresultat for 2011 viser et resultat på 17,906 mill.kr. For nærmere informasjon om resultatet vises

Detaljer

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for april

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/2012 - økonomi Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for januar 2012 som oppsummerer resultatene fra

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/2012 - Økonomi Møtedato: 28.02.12 Møtested: Brønnøysund Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for februar 2012 som oppsummerer resultatene

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1. Vedlegg til styresak 04/2015: Virksomhetsrapport januar 2015 Helgelandssykehuset Virksomhetsrappport Januar 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak 53/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2012 Økonomi

Styresak 53/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2012 Økonomi Styresak 53/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2012 Økonomi Møtedato: 28.08.12 Møtested: Sandnessjøen Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for juli 2012 som oppsummerer resultatene fra

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styresak 13/2015: Virksomhetsrapport februar 2015

Styresak 13/2015: Virksomhetsrapport februar 2015 Styresak 13/2015: Virksomhetsrapport februar 2015 Møtedato: 25.03.15 Møtested: Bodø Innledning Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset. Det økonomiske

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016

Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016 Styresak 19/2016: Virksomhetsrapport pr. februar 2016 Møtedato: 29.03.16 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere informasjon om status for Helgelandssykehuset.

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Økonomi

Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Økonomi Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/2013 - Økonomi Møtedato: 18.06.13 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for mai 2013 som

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 31. mai 2010 21.05.2010

STYREDOKUMENT. Styremøte 31. mai 2010 21.05.2010 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 74/2012: Bærekraftsanalyse og tiltaksplan

Styresak 74/2012: Bærekraftsanalyse og tiltaksplan Styresak 74/2012: Bærekraftsanalyse og tiltaksplan 2013-2016 Møtedato: 31.10.12 Møtested: Tromsø, hotell Radisson Blu I forbindelse med Budsjettbrev 2 2013 Planpremisser 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars 2011 Møtedato: 23. og 24. mars 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 15/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer