PLANID Detaljregulering for Feda brygge og småbåthavn, Kvinesdal kommune rev BESTEMMELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANID 10372010009 Detaljregulering for Feda brygge og småbåthavn, Kvinesdal kommune rev. 03.09.12 BESTEMMELSER"

Transkript

1 PLANID Detaljregulering for Feda brygge og småbåthavn, Kvinesdal kommune rev BESTEMMELSER Tilhørende dokumenter: Planbeskrivelse rev Plankart 1 datert , sist rev Plankart 2 datert , sist rev GENERELT 1 Det planlagte området er vist på reguleringsplanen med to plankart for henholdsvis på og under terreng, med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartene. PLANFORMÅL 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, pkt 1) - Boligbebyggelse (B1-B2) - Boligbebyggelse blokkbebyggelse (BB1A-C, BB2A-C,BB3A-C, BB4A-C, BB5A_B) - Andre typer bebyggelse og anlegg (f_trapp) - Renovasjon(o_REN) - Lekeplass (f_lek) - Bolig/forretning/kontor (B/F/K1-6) - Næring/tjenesteyting (N/T1-2) - Vann og avløpsanlegg (o_a1)(under bakken) Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, pkt 2) - Kjøreveg (o_fv, o_v1,3 og 5, f_v2 og 4) - Fortau (o_s1-2) - Gangveg/gangareal (o_s4, f_s3) - Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_av1-4, AV5-9) - Holdeplass o_h1-2 - Leskur o_l1-2 - Havn (o_ha) - Parkeringsplasser (o_p1 og o_p7, f_p2-5, f_p6 og P8) - Parkeringsanlegg. (PH1-2) (Under bakken) Grønnstruktur (PBL 12-5, pkt 3) - Grønnstruktur Landbruks-, natur og friluftsområder (PBL 12-5, pkt 5) - Jordbruk(J1-J3) Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL 12-5, pkt 6) - Småbåthavn (VA1-VA4 og o_va5) Hensynssoner (PBL 12-6)

2 - Frisikt (H140_1-8) - Ras og Skredfare (H310_9) - Høyspenningsanalegg (H370_10) - Bevaring av kulturmiljø (H570_11 13) BEBYGGELSE OG ANLEGG 3 Generelt for byggeområdene BB1A-C, BB2A-C, BB3A-C, BB4A-C, BB5A-B, B/F/K1-6 og N/T Utnyttelsesgrad: BRA: Areal under 1. etasje regnes ikke med i BRA. Parkeringsplasser regnes ikke med i BRA. 3.2 Plassering av bebyggelsen Omriss av planlagt bebyggelse er veiledende og ikke juridisk bindende. Grense for byggeområdet er også byggegrense der ikke annen byggegrense er angitt. 3.3 Tilgjengelige boliger Bebyggelsen, inklusiv adkomst fra parkeringsplass, skal ha en utforming som sikrer tilgjengelighet for alle. 3.4 Form, farge og materialer Bebyggelsen skal ha flatt tak eller saltak. Det er angitt hvilke tak som skal være flate i for hvert byggeområde. Der det er angitt mønehøyde skal det være saltak Takvinkel på saltak skal være mellom Takflater skal være rene uten kvist eller lignende Ytterkledning på all bebyggelse skal være panel og glatte flater Farger: Tak i planområdet skal ha farger innenfor dette fargesjiktet: 4502-Y-6502-Y CA. For bygninger må det velges ett av disse alternativene: Alternativ 1: BB1A-C: Lys oker NCS 2030-Y20R B/FK2-6: Oker NCS 3040-Y20R BB5B: Rød NCS 5030-Y70R Resterende: Hvit NCS 0500 Alternativ 2: BB3A: Lys oker NCS 2030-Y20R BB5B: Oker NCS 3040-Y20R BB1 B-C og B/FK2-6: Rød NCS 5030-Y70R Resterende: Hvit NCS Tak skal tekkes med stein. 3.5 Ferdig gulv skal ligge over kote 2.5 for alle bygg. 2

3 4 Frittliggende boligbebyggelse B1 og B2 Innenfor de på planen angitte byggegrenser tillates oppført frittliggende boliger. Utnyttelsesgrad: I B1 er maks BYA 320 m 2 og i B2 er maks BRA 250 m 2. Takutforming: Takvinkel skal ikke overstige 42 grader. Takopplett er tillatt over 1/3 av mønets lengde. Høyder for bolig: Maksimal tillatt gesimshøyde er 6 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maksimal tillatt mønehøyde er 8 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. Der det bygges kvist, takopplett eller pulttak, kan gesimshøyde være inntil 7,5m. Terrengtilpasning: Bebyggelsen kan bebygges med sokkeletasje som bygges inn i terrenget i bakkant. Parkering: Det skal tilrettelegges for to biloppstillingsplasser per boenhet, som inngår i BYA/BRA. Garasje /bod: Innenfor hver enkelt tomt tillates oppført garasje kombinert med bod på inntil 100m 2 grunnflateareal. Tillatt gesims- og mønehøyde over planert terrengs gjennomsnittsnivå på hhv 4 og 6m. Farger: Skal ikke skille seg nevneverdig ut fra eksisterende bebyggelse på Feda. 5 Boligbebyggelse Blokkbebyggelse BB1A-C, BB2 A-C, BB3 A-C, BB4 A-C og BB5 A-B 5.1 BYA skal være maksimalt 95 % 5.2 BB1A: Maksimal gesimshøyde kote: 14 Flatt tak BB1B: Maksimal gesimshøyde kote: 14,5 Mønehøyde kote:18 BB1C: Maksimal gesimshøyde kote: 14,5 Mønehøyde kote:18 Samlet BRA for BB1A-C skal ikke overskride 975m². Antall boenheter i BB1A-C skal ikke overstige BB2A: Maksimal gesimshøyde kote: 14 Flatt tak BB2B: Maksimal gesimshøyde kote: 14,5 Maksimal mønehøyde kote:18 BB2C: Maksimal gesimshøyde kote: 14,5 Maksimal mønehøyde kote:18 3

4 Samlet BRA for BB2A-C skal ikke overskride 975m² Antall boenheter i BB2A-C skal ikke overstige BB3A Etasjer: 2 Maksimal gesimshøyde kote: 9 Maksimal mønehøyde kote:12.5 BB3B: Maksimal gesimshøyde kote: 11,5 Flatt tak BB3C: Maksimal gesimshøyde kote: 12 Maksimal mønehøyde kote:15,5 Samlet BRA for BB3A-C skal ikke overskride 975m². Antall boenheter i BB3A-C skal ikke overstige BB4A Etasjer: 2 Maksimal gesimshøyde kote: 9 Maksimal mønehøyde kote:12.5 BB4B: Maksimal gesimshøyde kote: 11,5 Flatt tak BB4C: Maksimal gesimshøyde kote: 12 Maksimal mønehøyde kote:15,5 Samlet BRA for f_bb4a-c skal ikke overskride 975m². Antall boenheter i f_bb4a-c skal ikke overstige BB5A: Maksimal gesimshøyde kote: 11,5 Flatt tak 6 f_trapp BB5B: Maksimal gesimshøyde kote: 12 Maksimal mønehøyde kote:15,5 Samlet BRA for BB5A-B skal ikke overskride 625m². Antall boenheter i BB5A-C skal ikke overstige 5. 4

5 7 o_ren 6.1 Det kan opparbeides trapp/heis i dette området. f_trapp er felles for BB1-BB Det skal avsettes areal for å håndtere avhenting av kildesortert avfall fra boligene i området. 8 f_lek 8.1 Lekeplassen skal være universelt utformet og opparbeidet med egnet dekke, sand, benk og 3 forskjellige lekeapparater. Lekeplassen er felles for F_BB1-5 og B/K. 9 Bebyggelse for bolig/foretning/kontor B/F/K BYA skal være maksimalt 95 %. 9.2 B/F/K1-6: Ferdig gulv skal ligge over kote 2.5 for alle bygg. Maksimalt BRA: 3430 m² Det kan etableres parkering på nivå med 1.etasje. 1. etasje er forbeholdt forretning/kontor. I resterende etasjer kan formål kombineres med bolig. Totalt i bygget kan det etableres inntil 6 boenheter. Det kan drives utvikling og produksjon av høyteknologisk utstyr, samt annen ikke støyende virksomhet. 9.3 B/F/K1: Maksimal gesimshøyde kote: 13,5 Maksimal mønehøyde/ høyde kote: B/F/K2: Maksimal gesimshøyde kote: 13,5 Maksimal mønehøyde/ høyde kote: B/F/K3: Etasjer: 4 Maksimal gesimshøyde kote: 13,5 Maksimal mønehøyde/ høyde kote: B/F/K4: Etasjer: 5 Maksimal gesimshøyde kote: 16 Maksimal mønehøyde/ høyde kote: B/F/K5: Etasjer: 2 Maksimal gesimshøyde kote: 10,5 Flatt tak. 9.8 B/F/K6: 5

6 Etasjer: 4 Maksimal gesimshøyde kote: 13,5 Maksimal mønehøyde/ høyde kote: Bebyggelse for næring / tjenesteyting N/T BYA skal være maksimalt 50 % N/T1-2: Etasjer: 1 BRA: 250 m² Maksimal gesimshøyde kote: 6.5 Maksimal mønehøyde/ høyde kote: Farger: Tak i planområdet skal ha farger innenfor dette fargesjiktet: 4502-Y-6502 Y CA. Hovedflater skal være: Rød NCS 5030-Y70R 10.4 I område N/T tillates etablering av installasjoner i tilknytning til vann og avløpsanlegg o_a. Næring/tjenesteyting som skal etableres her må være sjørelatert. 11 Anlegg for offentlig vann og avløp o_a 11.1 o_a anlegget skal anlegges i fjell. Lufteanlegg og annet som kan skape sjenerende lukt skal føres vekk fra bebyggelse (se plankart 2 for anlegg under bakken). SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 12 Kjøreveg o_fv, o_v1,3 og 5, f_v2 og o_fv er innregulert med bredde 7m. Formålet er offentlig o_v1 er offentlig og skal gi adkomst til boliger brygge og o_p1. Vegbredde er 5 m o_v3 skal gi adkomst til B/F/K1-6, f_p6, f_p8 og brygge Avkjørsel o_v5 er offentlig og kan stenges med bom om kommunen mener dette er nødvendig Avkjørsel f_v2 felles for f_bb1-2. Veg fortsetter i plankart under bakken og fører til parkeringshus her Avkjørsel f_v4 felles for B1 og B2. Vegen skal opparbeides med 4m bredde og maksimal stigning på 12.5 %. 13 Fortau o_s1 og o_s2 Det er inntegnet fortau med regulert bredde 3m. 6

7 14 Gangveg/gangarea f_s3, f_s4 (under bakken) og o_s f_s3 er felles for BB1-5 og B/F/K f_s4 (under bakken)er felles for BB Gangareal o_s5 er offentlig og skal være åpen for allmenn ferdsel. I område offentlig gangareal langs bryggekant skal det tilrettelegges for at rullestolbrukere enkelt kan komme inn og ut av båt på egnet sted. 15 Annen veggrunn 15.1 Det er inntegnet annen veggrunn o_av3 og 4 i forbindelse med avkjøring o_v3. Innefor området skal det anlegges belegningsstein som virker avvisende for vanlig trafikk, men er overkjørbar for større kjøretøy som har adgang til brygga i o_ha 15.2 Annen veggrunn kan innholde grøft, skjæring, fylling eller nødvendige murer. 16 Holdeplass (o_h1-2) 19.1 Det er inntegnet plattformområde i forbindelse med holdeplass for buss. Plattformen skal være 3 x 15 m. o_h2 skal også fungere som fortau. 17 Leskur (o_l1) 17.1 Det er inntegnet leskur i forbindelse med holdeplass. Leskuret er regulert til 2.5x1.5m. Leskur skal opparbeides inntil eksisterende kirkegårdsmur. 18 Havn (o_ha) 18.1 Havneområde i sjø og vassdrag (o_ha): I området kan det ilandføres gods fra båttransport. 19 Parkering 19.1 Parkeringskravet til bebyggelsen skal dekkes innenfor de på plankartene viste parkeringsområder Det skal opparbeides minimum 1,5 biloppstillingsplass pr. leilighet og min. 1 parkeringsplass pr. 100m² forretning/kontor og N/T. 20 Parkeringsplasser o_p1 og o_p7, f_p2- f_p6 og P Parkeringsplass o_p1 er offentlig Parkeringsplass f_p2 er felles for brukere av båthavna og beboere av f_bb1-5. 0,5 parkeringsplasser skal være tilgjengelig for hver leilighet i området f_bb Parkeringsplass f_p3 er felles for boenhetene i blokk f_bb Parkeringsplass f_p4 er felles for boenhetene i blokk f_bb_ Parkeringsplass f_p6 er felles for kontor og boenheter i blokk B/F/K1-6. 7

8 20.6 Parkeringsplass o_p7 disponeres av Kvinesdal kommune I område P8 kan det etableres parkering med adkomst fra o_v Parkeringspass f_p5 disponeres av B/F/K og har adkomst under bygg. 21 Parkeringsanlegg PH1 og PH Det skal være to parkeringsanlegg under terreng, PH1 og PH2 under henholdsvis BB1 og BB2, slik som vist på plankart Parkeringsanlegg PH1 skal være under blokkbebyggelse BB1. Dette er for blokkbebyggelsen BB Parkeringsanlegg PH2 skal være under blokkbebyggelse BB2. Dette er for blokkbebyggelsen f_bb BYA kan være 100 % for f_ PH1 og f_ph2. GRØNNSTRUKTUR 22 Grønnstruktur Grønnstruktur skal opparbeides og skjøttes som grøntområde. LNFR OMRÅDER 23 Jordbruk Det skal drives tradisjonelt landbruk innenfor området. Innenfor område J1 kan det oppføres redskapsbu/driftsbygning med maksimal størrelse 40m 2 i grunnflate. - Maksimal gesimshøyde er 5 m - Maksimal mønehøyde er 7.5 m BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 24 Småbåtanlegg og havneområde i sjø og vassdrag VA1-4, o_va VA1-2 er småbåtanlegg på land. Eksisterende VA-anlegg innenfor området kan drives inntil nytt VA-anlegg settes i drift Innenfor området VA1 kan det tillates oppført bygg med følgende begrensninger: Etasjer: 1 Maks :BRA: 50 m² Maks gesimshøyde kote: 8 Maks mønehøyde/maks høyde Kote:10.5 Minimum ferdig gulv kote 2.5. Form, farge og materialer Bebyggelsen skal ha saltak. 8

9 Takvinkel på saltak skal være mellom 40-45g. Takflater skal være rene uten kvist eller lignende Ytterkledning på all bebyggelse skal være panel og glatte flater Tak skal tekkes med stein Farger: Tak i planområdet skal ha farger innenfor dette fargesjiktet: 4502-Y-6502 Y CA. Hovedflater skal være: Rød NCS 5030-Y70R 24.3 Det tillates parkering tilknyttet virksomheten på området VA1-2. Parkeringsdekning skal ikke være større en 0,5 plasser per båtplass Dersom det skal tillates opplag av båter i VA1-2 kreves det fast dekke og oljeutskiller mot sjø Dersom det skal foregå vedlikehold/rengjøring av båter på utsettingsrampe må det anlegges oljeutskiller på rampa Det kan ikke anlegges bensinstasjon eller lignende innefor VA Innenfor VA3 skal eksisterende båtanlegg drives videre. Eksisterende molo kan rustes opp/repareres der den er ødelagt/seget Innenfor VA4 kan det anlegges båtplasser langs land, samt nytt flytebryggeanlegg med nødvendig bølgebryter Det kan anlegges bro i molo mellom o_s4 og nytt fundament for bølgebryter o_va5 er offentlig brygge. HENSYNSSONER 25 Frisiktsone (H140_1-8) Innenfor området tillates ikke etablert tiltak eller vegetasjon som rager over 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 26 Ras og skredfare(h310_9) Innenfor området skal det utføres tiltak beskrevet i rapport fra Arentz & Kjellesvig datert Tiltakene skal tilfredsstille sikkerhetskravene gitt i TEK Høyspenningsanlegg inkludert høyspentkabler (H370_10) Innenfor området skal det ikke utføres tiltak som kommer i konflikt med installasjoner tilknyttet elektriske anlegg. 28 Bevaring av kulturmiljø 28.1 H570_11 er inntegnet av hensyn til eksisterende bebyggelse på Feda. Ny bebyggelse og installasjoner skal innenfor dette området underordne seg eksisterende bygninger og bygningsmiljø med arkitektonisk verdi. Byggesaker skal forelegges fylkeskonservator for uttalelse før godkjenning H570_12-13 er inntegnet rundt arkeologisk fornminne registrert i Askeladden. Det kan drives ordinær landbruksdrift innenfor området. Det kan imidlertid ikke gjøres tiltak som kan skade fornminnet registrert i området. 9

10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 29 Lekeplassen skal ferdigstilles før boliger i planområdet tas i bruk. 30 Antall parkeringsplasser beskrevet i 14 skal være tilgjengelige før de respektive bygg tas i bruk. 31 f_s3 og o_s4 skal være ferdig opparbeidet før første bolig tas i bruk. o_s1 og 2 skal ferdigstilles og videreføres til eksisterende fortau lenger nord før første bolig tas i bruk. 32 Renseanlegget på Feda må bygges og ferdigstilles før første boenhet i planområdet tas i bruk. 33 Byggeplan for omlegging av fylkesveg og nye holdeplasser skal sendes Statens Vegvesen for godkjenning før omlegging blir igangsatt. 34 Ras og skredsikring skal utføres i henhold til 23 før bygging kan iversettes. Vedlegg: Rasrapport av Arentz & Kjellesvig datert

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planbestemmelser for R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planen er vist på plankart datert 25.05.2010 Plan med bestemmelser er sist revidert 25.05.2010. GENERELT Der er registrert automatisk fredede kulturminner

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 15.3.2010. 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen Hamarøy kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG Dato Sign. Saksnr. BYGNINGSLOVEN Vedtatt kommunestyret 08.09.2011 I.D.L. 43/11 Fylkesmannen

Detaljer