REGULERINGSBESTEMMELSER Alt. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER Alt. 1"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER Alt. 1 OMRÅDEREGULERING ETTER PBL 12-2 FOR EIENDOMMEN GNR/BNR 99/44 M. FL VED OSLOVEIEN PLAN ID: Planens dato: , revidert Bystyrets vedtak: dat , sak 38/14 1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. 2 Området reguleres til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (B1, B3 og B4) Sosi Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (B2) Sosi Lekeplass (Lek 1, f_kvartalslek 1,2 og 3) Sosi Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr.2) - Kjøreveg (o_kjøreveg, f_kjøreveg 1, 2 og 3) Sosi Fortau (f_fortau) Sosi Gang- og sykkelvei (o_gang/sykkelveg) Sosi Annen veggrunn-grøntareal Sosi Holdeplass (o_holdeplass) Sosi Parkeringsplasser (Parkering) Sosi Grønnstruktur (PBL 12-5, nr.3) - Turdrag (f_turdrag 1, 2, 3 og 4) Sosi Turvei (f_turdrag) Sosi FELLES BESTEMMELSER SOM GJELDER HELE PLANOMRÅDET 3.1 Formål Planen legger til rette for en fortetting av eksisterende bebygd område i form av blokkbebyggelse. Planområdet skal ha et gjennomgående grøntdrag hvor eksisterende vegetasjon i størst mulig grad skal bevares. 3.2 Generelle krav til estetikk a) Bebyggelsen skal gis et moderne arkitektonisk utrykk, og skal utformes slik at bygningsmassen fremstår som helhetlig med felles trekk i volum og eksteriør. b) Bebyggelsens utvendige farger og materialbruk skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og miljø. c) Bygninger skal tilpasses terrenget og dokumenteres med terrengsnitt. d) Eksisterende trær i planområdet skal i størst mulig grad bevares. 1

2 3.3 Krav til dokumentasjon av tiltak a) Sammen med søknad om rammetillatelse leveres: 1. Situasjonsplan som viser: Bebyggelsens plassering herunder garasje Atkomst til tomt og bolig, plasser for biloppstilling med manøvreringsareal Høyde angitt som kotehøyde for overkant gulv i inngangsetasje. Uteoppholdsareal og lekeareal Terrengforhold vist ved koter for eksisterende og nytt terreng, forstøtningsmurer, støyskjermer, voller e.l. 2. Det skal leveres terrengsnitt som viser bebyggelsen med eksisterende og nytt terreng. 3. Eksisterende vegetasjon skal dokumenteres på eget kart. b) For felt B1, B3 og B4 skal det sammen med søknad om igangsettingstillatelse eller ett-trinns søknad leveres utomhusplan i 1: 200 eller 1:500 som viser: 1. Reguleringsgrenser, byggegrenser og eiendomsgrenser 2. Bebyggelsens plassering og kotehøyde målsatt ved utgangsdører og kjøreporter 3. Trafikkforhold, herunder areal for gående og kjørende med angivelse av stigningsforhold og materialbruk i overflatedekker, framkommelighet for kjøretøy ved renovasjon, utrykning, brøyting med mer, parkering på terreng og i garasje, inkludert plassering og utforming av HC-parkering og sykkelparkering, gang- og sykkeladkomst til parkeringskjeller. 4. Terrengforhold, herunder eksisterende og fremtidig terreng, skråningsutslag, murer og nødvendige punkthøyder ved steder som inngang, sluk, trapper, topp/bunn mur. 5. Utforming og plassering av opplegg for renovasjon, postkasser, utvendig bod og eventuell innbygging/skjerming av disse skal beskrives og vises. 6. Eksisterende vegetasjon som skal bevares og nyplanting med angivelse av planteslag, samt stigningsforhold og eventuelle ledelinjer på uteoppholdsareal. 7. Utforming og møblering av felles arealer for lek og uteopphold 8. Tekniske forhold, herunder lokal håndtering av overvann, plassering av sluk, benker, belysning, gjerder/rekkverk, trapper, ramper, støyskjermer/- voller. 9. Vinterbruk, herunder snølagring, belysning, vinteraktiviteter med mer. 3.4 Universell utforming a) Alle boliger i planområdet skal ha trinnfri adkomst fra boligens inngangsplan til parkering og felles uteoppholdsareal, og fra stue til terrasse/balkong. b) I bebyggelse som skal inneholde omsorgsboliger er det krav om sengeheis. 2

3 3.5 Funksjons- og kvalitetskrav for lek og uteoppholdsarealer Uteoppholdsareal inkludert lekeareal for små barn skal ha en solrik beliggenhet og ha sol på minst 50% av arealet ved jevndøgn (21.mars og 23. sept.) kl Areal brattere enn 1:5 eller smalere enn 5 meter skal ikke regnes inn som en del av arealet. 3.6 Støy a) Støynivå på uteoppholdsareal inkludert lekeareal for små barn og felles kvartalslekeplasser skal ikke overstige Lden 55 db. Støyskjermer som er vist på plankart skal anlegges med en høyde på 3 meter. b) For bebyggelsen i felt B1, B3 og B4 stilles følgende krav: - Alle boenheter skal ha minst ett soverom mot stille side. - Alle boenheter skal ha innendørs støynivå under Lekv 30 dba. - Veranda/terrasser skal skjermes slik at deler av disse får støynivå under Lden 55 db. Bebyggelsen må være prosjektert med henblikk på en enhetlig løsning av dette. - Bebyggelsen skal ha balansert ventilasjon. c) For bebyggelsen i felt B2 stilles følgende krav: - Støynivå på uteoppholdsareal inkludert lekeareal og fasade utenfor 3.7 Automatisk fredete kulturminner rom med støyfølsom bruk, skal ikke overstige Lden 55 db. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper av trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 8. 4 KRAV OM DETALJREGULERING (PBL 12-7 NR.11) 4.1 Detaljregulering For felt B3 og B4 må det foreligge vedtatt detaljregulering før tillatelse til tiltak kan gis. 5 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (PBL 12-6) 5.1 Sikringssone frisikt Innenfor områdene tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 m over tilstøtende veibaner. Enkelte oppstammede trær uten grener eller løvverk i høyde opp til 3 m over tilstøtende veibaner kan tillates. 6 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL (PBL 12-7 NR.1,2,7 OG 14) 6.1 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (B1) a) Innenfor felt B1 tillates oppført blokkbebyggelse. 3

4 b) Prosent bebygd areal må ikke overstige %-BYA=40% og beregnes i henhold til TEK10. c) Minste uteoppholdsareal inkludert lekeareal for små barn pr bolig MUA = 25m². d) Maksimal gesimshøyde for de ulike takflatene er vist på plankartet. Bygningene skal ha flate tak. Tekniske installasjoner skal integreres i bygningskroppen og det ikke tillatt med takoppbygg over maksimal byggehøyde, med unntak for piper og nødvendige heisoppbygg som kan rage opptil 1,5 meter over taket. e) Det skal sikres minimum 1 parkeringsplass for personbil pr boenhet i kjeller eller i byggets inngangsplan. Minimum 5% av plassene på området B1 skal være HCparkering og plasseres i nærhet av byggets inngangsparti. Det skal legges til rette for lading av EL-bil, minimum 16A 240 Volts kurs, på 20% av plassene. f) Det skal sikres minimum 1 p-plass for sykkel pr boenhet i forbindelse med inngang. g) Anlegg for avfallshåndtering skal løses som en del av bygget eller i form av nedgravd anlegg. 6.2 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (B3-B4) a) Innenfor felt B3 og B4 tillates oppført blokkbebyggelse. b) Prosent bebygd areal må ikke overstige %BYA=40% og beregnes i henhold til TEK10. c) Minste uteoppholdsareal inklusive lekeareal pr bolig MUA = 25m 2. Minimum 5m 2 pr boenhet men ikke mindre enn 100m 2, skal opparbeides som lekeareal for små barn. d) Innenfor felt B3 tillates bebyggelsen oppført med maksimal gesimshøyde opp til kote 136 m.o.h. Bygningene skal ha flate tak. e) Innenfor felt B4 tillates bebyggelsen oppført med maksimal gesimshøyde opp til kote 133 m.o.h. Bygningene skal ha flate tak. f) Det tillates vedlikehold av eksisterende bebyggelse og oppføring av garasje for inntil 2 biloppstillingsplasser pr boenhet. 6.3 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (B2) a) Innenfor felt B2 tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse. b) Prosent bebygd areal må ikke overstige %BYA=35% og beregnes i henhold til TEK10. c) Minste uteoppholdsareal inklusive lekeareal pr bolig MUA = 50m². Minimum 5m 2 pr boenhet men ikke mindre enn 100m 2, skal opparbeides som felles lekeareal. d) Bebyggelsen tillates oppført med maksimal tillatt gesimshøyde opp til kote m.o.h. Bygningene skal ha flate tak/pulttak. e) Krav til parkeringsdekning: 2 plasser pr bolig, hvorav 1 i garasje. 6.4 Annet uteoppholdsareal, Kvartalslekeplasser a) Kvartalslekeplasser, benevnt f_kvartalslek 1, 2 og 3, skal være felles for samtlige utbyggingsfelt i planområdet. Kvartalslekeplasser skal etableres som felleseiendom ved at det enkelte utbyggingsfelt gis hjemmel til området når disse 4

5 opprettes som egne eiendommer. b) Hver kvartalslekeplass skal minimum være opparbeidet med et drenert, flatt areal på 150m 2 med gruslagt dekke. Kvartalslekeplassene tillates ellers opparbeidet for lek, ballspill, skate og annet. 6.5 Grønnstruktur, Felles turvei og felles turdrag a) Turvei, benevnt f_turvei, og turdrag, benevnt f_turdrag 1, 2, 3 og 4, skal være felles for samtlige utbyggingsfelt i planområdet. b) Turvei og turdrag skal etableres som felleseiendom ved at det enkelte utbyggingsfelt gis hjemmel til området når disse opprettes som egne eiendommer. c) Turvei skal opparbeides med bærelag og grusdekke. d) Det skal opparbeides en smal, gruset tursti gjennom turdragene som binder sammen de tre kvartalslekeplassene i planområdet. 6.6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur a) Parkering og felles kjørevei 3 skal være felles for B1. b) Felles kjørevei 1 er felles for B2 og eiendommene 99/289, 99/290. c) Felles kjørevei 2 og felles fortau er felles for B3 og B4. 7 KRAV OM REKKEFØLGE FOR GJENNOMFØRING (PBL 12-7 NR.10) a) Deling og/eller utbygging innenfor regulerte byggeområder tillates ikke før offentlig vei, vann- og avløpsanlegg er opparbeidet og godkjent fram til og langs den side av tomta hvor tomta har sin adkomst. b) Nødvendige støytiltak må være ferdigstilt før brukstillatelse til første bolig kan gis. c) Søknad om oppføring av støyskjerm skal følge søknad om oppføring av boliger. Byggeplan for støyskjerming skal godkjennes av Statens vegvesen før tiltaket iverksettes. Støyskjermingen må være ferdigstilt før brukstillatelse til første bolig kan gis i B1 eller B3. d) Utomhusarealer inkludert lekeareal for små barn tilknyttet det enkelte bygg må være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan før brukstillatelse kan gis. e) Felling av trær tillates ikke før igangsettingstillatelse er gitt. f) f_kvartalslek 1 og f_turdrag 1 med tilhørende terrengjustering, skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til første bolig i B1 eller B2. g) f_kvartalslek 2, f_turvei og f_turdrag 2 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for første bolig i B3. h) Kvartalslek 3, turdrag 3 og turdrag 4 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for første bolig i B4. i) Kjørevei 2 med tilhørende fortau skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for første bolig i B3 eller B4. 5

6 j) Statens Vegvesen skal godkjenne byggeplan for kryssutforming av kjørevei 2. Veikrysset skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til første bolig i B3 eller B4. k) Kjørevei 1 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for første bolig i B2. l) Det skal opparbeides universelt utformet bussholdeplass langs Osloveien før det gis brukstillatelse til første bolig i B3 eller B4. 8 KRAV OM NÆRMERE UNDERSØKELSER (PBL 12-7 NR.12) a) Det skal gjennomføres geoteknisk grunnundersøkelse for felt B2 i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak, og for B3 og B4 i forbindelse med detaljregulering. b) Det skal utføres støyberegninger for felt B3 og B4 i forbindelse med detaljregulering. 9 FORDELING AV AREALVERDIER OG KOSTNADER (PBL 12-7 NR.13) a) Før det gis tillatelse til tiltak innenfor felt B1, B2, f_kvartalslek 1 og f_turdrag 1 må det ved skriftlig avtale mellom berørte parter eller ved jordskifte i henhold til jordskifteloven 2 bokstav h, jf. 5 annet ledd ha kommet i stand en ordning med fordeling av arealverdier og kostnader ved felles tiltak knyttet til felt B1 og B2. b) Før det gis tillatelse til tiltak innenfor felt B3, f_kvartalslek 2, f_turdrag 2, f_turveg og f_kjøreveg 2 med tilhørende fortau, må det ved skriftlig avtale mellom berørte parter eller ved jordskifte i henhold til jordskifteloven 2 bokstav h, jf. 5 annet ledd ha kommet i stand en ordning med fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor de nevnte regulerte feltene. Dersom f_turveg og f_kjøreveg 2 med tilhørende fortau allerede er opparbeidet, skal disse arealene utelates fra det området som er gjenstand for avtale eller jordskifte. c) Før det gis tillatelse til tiltak innenfor felt B4, f_kvartalslek 3, f_turdrag 3, f_turveg og f_kjøreveg 2 med tilhørende fortau, må det ved skriftlig avtale mellom berørte parter eller ved jordskifte i henhold til jordskifteloven 2 bokstav h, jf. 5 annet ledd ha kommet i stand en ordning med fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor de nevnte regulerte feltene. Dersom f_turveg og f_kjøreveg 2 med tilhørende fortau allerede er opparbeidet, skal disse arealene utelates fra det området som er gjenstand for avtale eller jordskifte. d) Når f_turveg og f_kjøreveg 2 med tilhørende fortau er opparbeidet kan det ikke gis tillatelse til tiltak før det ved skriftlig avtale eller ved jordskifte i henhold til jordskifteloven 2 bokstav h, jf. 5 annet ledd er kommet i stand en ordning med fordeling av kostnadene ved opparbeidelsen av disse mellom det feltet som allerede er bygd ut og med berørte parter innenfor det feltet som skal bygges ut. 6

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

RYGGE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR NY UNGDOMSSKOLE PÅ BREDSAND 1. AVGRENSNING 2. FORMÅL 3. FELLESBESTEMMELSER

RYGGE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR NY UNGDOMSSKOLE PÅ BREDSAND 1. AVGRENSNING 2. FORMÅL 3. FELLESBESTEMMELSER RYGGE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR NY UNGDOMSSKOLE PÅ BREDSAND OFFENTLIG SAKSBEHANDLING: SAKSNR: REVISJONER: Igangsettingsvarsel: 22.03.12 1.gangsbehandlet: xx.xx.xx sak xxx

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 1 HENSIKT 2 FORMÅL.

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 1 HENSIKT 2 FORMÅL. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SPIKKESTADKVARTALENE, FELT S11 DATO: 23.11.2012 Planbestemmelsene er utfyllende i forhold til bestemmelser til områdeplan for Spikkestad sentrum

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 30.08.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Bestemmelser til områdereguleringsplan for. Bjørnstadveien 50

Bestemmelser til områdereguleringsplan for. Bjørnstadveien 50 Nasjonal planid: 0105 21045 Bestemmelser til områdereguleringsplan for Bjørnstadveien 50 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 13.03.15 Revidert: 1 Innhold 2 FORMÅL MED

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier.

5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier. Detaljregulering for Bleget-Fagerholt, Kristiansand kommune Planbestemmelser Datert: 1.10.2013 Sist revidert: 8.6.2015 / 29.6.2015 ALTERNATIVT FORSLAG Plan nr. 1001-1263 1 Fellesbestemmelser 1.1 Situasjonsplan

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Kongsberg kommune 382R Opprinnelig plan 382R-1 Mindre endring avkjørsel, endring kun planbestemmelser 382R-2 Mindre endring byggehøyder 382R-3 Mindre

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer