NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI"

Transkript

1 FRAMLEGG TIL NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI UTARBEIDD AV EN NORDISK KOMITÉ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

2 FRAMLEGG TIL NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI UTARBEIDD AV EN NORDISK KOMITË STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

3

4 Forord. De som arbeider med metoder og prinsipper for tolkning av statistiske tallmaterialer, trenger ord og uttrykk for en rekke grunnleggende omgrep. På engelsk har det festnet seg en bestemt terminologi på dette felt. Men de engelske statistiske termer er tildels blitt ulikt oversatt av de enkelte statistikere i de nordiske land. For å oppnå en ensartet terminologi innen de enkelte nordiske land og en mest mulig ensartet terminologi landene imellom, nedsatte de nordiske statistiske foreninger i 1949 hver sin komité. Den norske komité hadde følgende sammensetning : Konsulent Svein Brenna, professor Ragnar Frisch, dosent Olav Reiersøl og professor Erling Sverdrup. Komiteene har samarbeidd om et framlegg til statistiske termer på de nordiske språk. Den norske komité har dessuten funnet det nødvendig å utarbeide en norsk-engelsk nomenklaturliste. Etter oppfordring fra den norske komité utgir Byrået her begge nomenklaturlistene. Til den nordiske listen har en fått høve til å nytte særtrykk av meldingen om Den nordiske statistikerkongress i Kobenhavn, sommeren Oslo, den 28. november PETTER JAKOB BJERVE.

5

6 Innhold. Side Forord 3 A. Oversettelse fra engelsk til dansk, norsk, finsk og svensk 8 B. Oversettelse fra norsk til engelsk 28

7

8 ORDLISTER

9 8 Betænkning angående nordisk statistisk nomenklatur. Vid det nordiska statistikermötet i Helsingfors 1949 beslöts att söka få till stånd en såvitt möjligt enhetlig nordisk nomenklatur på det statistiska området. De statistiska föreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsatte därför var sin nomenklaturkommitté, och dessa har sedan var för sig och i samarbete med varandra utformat den nu föreliggande ordlistan. Huvuddelen av denna fastställdes vid möten mellan representanter för kommittéerna vid det nordiska statistikermötet i Köbenhavn Syftemålet med ordlistan är att utgöra en rekommendation för uppnående av en nordisk statistisk standardterminologi. Utan att göra anspråk på någon fullständighet tar den med utgångspunkt från de engelska benämningarna upp de viktigare statistiska termer, för vilka inte såväl betydelse som översättning frå,n engelska är helt självklar. Om någon risk för missförstånd inte ansetts föreligga, har fiera synonymer medtagits, där fiera termer redan år allmänt A. Oversettelse fra engelsk ti English Dansk Norsk Absolutely continuous distribution function Acceptance region Acceptance sampling Accidental selection Admissible [decision function] Admissible hypothesis Analysis of variance Area [sampling] Arithmetic mean Autocorrelation Average Average sample number Absolut kontinuert sumfunktion Godkendelsesområde Acceptområde Vilkårlig udvælgelse Ikke-domineret [decisionsfunktion] Betragtet hypotese Variansanalyse Arealudvælgelse Aritmetisk gennemsnit Middeltal Autokorrelation Gennemsnit Middelværdi af observationsantal Absolutt kontinuerlig fordelingsfunksjon Godtakingsområde Vilkårlig utvelging Ikke dominert [desidator] Konsiderert hypotese Variansanalyse Arealutvalg Aritmetisk gjennomsnitt Middeltall Autokorrelasj on Gjennomsnitt (Lokaliseringsmål) Forventet observasjonsantall

10 9 accepterade eller där det kan vara motiverat att i olika sammanhang anvä,nda olika ord. Kommittéerna rekommenderar emellertid användningen av den i varje särskilt fall först nämnda synonymen, dä,r denna inte är uppenbart olämplig. I fiera fall har helt nya termer skapats. Framför alit gäller detta sådana begrepp, där det engelska ordet hittills använts oöversatt i de nordiska språken, eller där en direkt översättning av den engelska termen inte ansetts nöjaktigt beskriva det ifrågavarande begreppet. I anmärkningskolumnen ges en kortare definition av vissa termer, som ofta vant föremål för missförstånd eller för vilka den engelska termen inte är fullständigt entydig. I samma kolumn ges också utan försök till fullständighet engelska synonymer till termen. ( ) i översättningskolumnerna betecknar ord eller delar av ord, som alternativt kan uteslutas i översättningen. Tecknet användes också omkring sådana synonymer, som endast är användbara i vissa fall. [ I betecknar i flerordiga termer sådana ord, som utgör egna uppslagsord och som alternativt kan översättas på annat sätt. tansk, norsk, finsk og svensk. Suomi Svenska Anm. (Absoluuttisesti) jatkuva jakautumafunktio Hyvä,ksymisalue Absolut kontinuerlig fördelningsfunktion Acceptansområde Tarkastusotanta Mielivaltainen poiminta Ei-dominoitu [päätösfunktio] Kelvollinen [pä,ätösfunktio] Sallittu hypoteesi Varianssianalyysi Alue-[otanta] Aritmeettinen keskiarvo Keskiarvo Autokorrelaatio Keskiluku Paikallistamisluku Nä,yteyksiköiden odotettu luku Otoksen keskisuuruus Granskningsuttagning Godtycklig uttagning Icke-dominerad [desidator] Beaktad hypotes Variansanalys Yt-[urval] Aritmetiskt genomsnitt Medeltal Autokorrelation Genomsnitt (Lokaliseringsmått) Förväntat observationsantal Chunk 1 Allmän term för arithmetic mean, geometric mean, median etc. Average används ibland synonymt med arithmetic mean och hör dä, översättas så som anges vid detta ord

11 10 English Dansk Norsk Bias Biased Bimodal Block Bunch map Skævhed Forskydning Skævt Forskudt Topuklet (Bimodal) Blok Knippediagram a) Forventningsskjevhet b) Styrkeskjevhet a) Forventningsskjevt b) Styrkeskjevt Totoppet Blokk Knippekart Central moment Characteristic function Chunk Cluster Middelmoment Karakteristisk funktion Vilkårligt udvalg Klynge Sentralmoment Karakteristisk funksjon Vilkårlig utvelging Knytte Coefficient of variation Complete enumeration Composite hypothesis Conditional distribution Confidence coefficient Variationskoefficient Fuldstændig tælling Totaltælling Delvis specificeret hypotese Betinget fordeling Konfidens-koefficient eller niveau Sikkerheds-koefficient eller niveau Variasjonskoeffisient Totaltelling Delvis spesifisert hypotese Betinget fordeling Konfidensgrad Konfidensgradkomplement Confidence interval Confidence level Confidence limit Confidence region Configuration Confluence analysis Konfidensinterval Sikkerhedsinterval Konfidensgreense Sikkerhedsgrænse Konfidensområde Sikkerhedsområde Monster Konfluensanalyse Konfidensintervall Konfidensgrense Konfidensområde Monster Konfluensanalyse

12 11 Suomi Svenska Anm. Harha Harhainen Kaksihuippuinen Lohko Slädekimppu Keskusmomentti Karakteristinen funktio Nlielivaltainen poiminta Ryväs Variaatiokerroin Täydellinen laskenta a) (Förväntnings-)skevhet b) Styrkeskevhet a) (Förvä,ntnings-)skev b) Styrkeskev Tvåtoppig Bimodal Block Strålknippsdiagram Centralmoment Karakteristisk funktion Godtycklig uttagning Flock Klump Variationskoefficient Totalrä,kning Oversättningarna under a) används om estimatorer, de under b) om testmetoder J I samband med variansanalys, ej om block -- kvarter i stad = Accidental selection Osittain määrätty hypoteesi Ehdollinen jakautuma Konfidenssiaste Varmuusaste Delvis specificerad hypotes Betingad fördelning Konfidens Säkerhetsnivå { Anger sannolikheten att konfidensområdet övertäcker parameterpunkten, säg 0.95 eller 0.99 Konfidenssiväli Varmuusväli Konfidenssiraj a Varmuusraja Konfidenssialue Varmuusalue Nluodostuma Konfluenssianalyysi Osäkerhetsnivå Risknivå Konfidensintervall Konfidensgrans Konfidensområde Mönster Konfluensanalys J Komplementet till ovanstående san- \ nolikhet, alltså, t. ex eller 0.01 f Vissa författare använder detta ord synonymt med confidence coefficient, medan andra låter det beteckna komplementet till confidence coefficient

13 12 English Dansk Norsk Confounding Kobling Konfundering Consistent [estimate] Konsistent [estimator] Konsistent [estimator] Continuous distribution function Correlation Covariance Coverage Critical region Cumulative distribution function Kontinuert sumfunktion Korrelation Kovarians Forkastelsesområde Kritisk område Kumuleret (kumulativ) fordelingsfunktion Sumfunktion Absolutt kontinuerlig fordelingsfunksjon Korrelasjon Kovarians Utvalgsbroken Forkastingsområde Kumulert fordelingsfunksjon Kumulert sannsynlighetsfunksjon Curtail Decile Afstumpe Decil Avstumpe Desil Decision Decision function Decision procedure Decision rule Degree of freedom Design Deviation Discrete distribution function Decision Decisionsfunktion Decisionsregel Decisionsregel Frihedsgrad Plan Planlægning Afvigelse Diskret sumfunktion Desisjon Desidator Desisjonsfunksjon Desidator Desisjonsfremgangsmå'ite Desidator Desisjonsregel Frihetsgrad Plan Planlegging Avvik Diskret fordelingsfunksjon Dispersion Distribution Dispersion Fordeling Spredning Fordeling

14 13 Suomi Svenska Anm. ulautus larkentuva Consistentti [estimaattori] atkuva jakautumafunktio Correlaatio :ovarianssi 'eittävyys fylkäämisalue :riitillinen able :ertymäfunktio :umulatiivinen todennäköisyysfunktio ummafunktio ypistää :ymmenespiste esiiii äätös äätösfunktio äätösmenettely äätösohje apausaste mnnitelma mnnittelu ikkeama iskreetti jakautumafunktio )rrasfunktio ajonta ukautuma Koppling Sammansmältning Konsistent [estimator] (Absolut) kontinuerlig fördelningsfunktion Korrelation Kovarians Täckning Förkastelseområde Kritiskt område Kumulerad fördelningsfunktion Kumulerad sannolikhetsfunktion Summafunktion Stympa Decil Beslut Desidator Beslutfunktion Desidator Beslutförfarande Desidator Beslutregel Frihetsgrad Plan Planläggning Avvikelse Diskret fördelningsfunktion Spridning Fördelning 1 En I fördelningsfunktion, som i dagligt tal benämnes kontinuerlig, Sr i själva verket enligt gängse matematisk terminologi absolut kontinuerlig Anger urvalets andel av populationen. Jfr representative och sampling ratio = Rejection region = Truncate Allman term

15 14 English Dansk Norsk Distribution function Sumfunktion Fordelingsfunksjon Double [sampling] Efficient Elementary unit EfficientI Effisient Analyseenhed Error of first kind Error of second kind Estimate (subst.) Estimate (verb) Estimation Estimator Forkastelsesfejl Godkendelsesfejl a) Estimator b) Estimat Slum Estimere Skønne Estimation Slum Estimator Forkastingsfeil Godtakingsfeil a) Estimator b) Estimat Estimere Estimering Estimator Excess Eksces Expectation Forventning (Teoretisk) middelværdi Eksess Forventning Factor analysis (psykol.) Faktoranalyse Faktoranalyse Factorial experimentkombinationsforsøg First kind of error Forkastelsesfejl Fourfold table Firefeltstabel Fractile Fraktil Frame Ramme Frequency Hyppighed Forkastingsfeil To-gange-to-felt-tabell Fraktil Ramme Hyppighet

16 15 Jakautumafunktio Suomi Svenska Anm. Kaksinkertainen [otanta] Täystehoinen Alkeisyksikkö Alkio Hylkäämiserhe Hyväksymiserhe a) Estimaattori Estimointifunktio b) Estimaatti Laskettu arvic Estimoida Arvioida Estimointi Arviointi Estimaattori Estimointifunktio Huipukkuus Odotusarvo Perusjoukon keskiarvo Faktorianalyysi Yhdistelykoe Hylkäämiserhe Nelikenttä(-taulu) Fraktiili Kehikko Frekvenssi Lukuisuus Fördelningsfunktion DubbeKsampling] Efficient Elementar enhet Förkastelsefel Acceptansfel a) Estimator (Upp-)skattningsfunktion b) Estimat (Upp-)skattning Estimera (Upp-)skatta Estimation (Upp-)skattning Estimator (Upp-)skattningsfunktion Excess Matematisk förväntan Väntevarde (Teoretiskt) medelvärde Faktoranalys Kombinationsexperiment Förkastelsefel Fyrfältstabell Fraktil Ram Frekvens 1 Anvä,ndningen av denna term Sr något vacklande Sven i engelskspraig litteratur. För undvikande av missförstånd bör termen dä,rför förtydligas och översättas så som anges vid cumulative distribution function resp. i förekommande fall vid frequency function { Double sampling Sr ett specialfall av sequential sampling, dä,r uttagningen avbryts senast efter två etapper. Se också multiphase sampling 1 Översättningarna under a) avser funktioner av observationerna (== estimator) och under b) observerade viirden av dessa funktioner = Estimate (subst.) 2 x 2 table = Quantile

17 16 English Dansk Norsk Frequency function a) Sandsynlighedstæthed b) Diskret sandsynlighedsfunktion c) Fordelingsfunktion a) Sannsynlighetstetthet Tetthetsfunksjon b) Diskret sannsynlighetsfunksjon c) Elementær fordelingsfunksjon Sannsynlighetsfunksjon Gaussian distribution Generating function Geometric mean Graeco-Latin square Gross correlation Harmonic mean Hypothesis Identifiable Interaction Inter-class variance Interpenetrating [sample] Interquartile range Intra-class variance Latin square Least squares method Normal fordeling Gaussisk fordeling Frembringende funktion Geometrisk gennemsnit Græsk-romersk kvadrat Bruttokorrelation Harmonisk gennemsnit Hypotese Identificerbar Samspil Kombinationsvirkning Varians mellem klasser Kvartilaf stand Varians inden for klasser Romersk kvadrat Mindste kvadraters metode Normal fordeling Gaussisk fordeling Genererende funksjon Geometrisk gjennomsnitt Gresk-latinsk kvadrat Brutto-korrelasjon Harmonisk gjennomsnitt Hypotese Identifiserbar Samspill Varians mellom klasser (Mellomvarians) Parallelle [utvalg] Kvartilavstand Gjennomsnittsvarians innen klasser (Innenvariansen) Latinsk kvadrat Minste kvadraters metode Level of significance Signifikansniveau Forkastingsnivå Likelihood Likelihood ratio test Sandsynlighedskvotienttest Sannsynlighetskvotetest

18 17 Suomi Svenska Anm. a) Todennaköisyystiheys Tiheysfunktio b) Diskreetti todennaköisyysfunktio c) Elementaarinen todennaköisyysfunktio Frekvenssifunktio Normaalijakautuma Emafunktio Geometrinen keskiarvo Kreikkalais-latinalainen neliö Kokonaiskorrelaatio Harmooninen keskiarvo Hypoteesi Identifioitavissa oleva Yhdysvaikutus Lraokkien valinen varianssi Ositteiden valinen varianssi Rinnakkais-(nayte) Neljannespisteiden väli Kvartiilivali Luokkien siskinen varianssi Ositteiden sisainen varianssi a) Sannolikhetstathet Tathetsfunktion b) Diskret sannolikhetsfunktion c) Elementar fördelningsfunktion Elementar sannolikhetsfunktion Normalfördelning Gaussfördelning Genererande funktion Geometriskt genomsnitt Grekisk-romersk kvadrat Bruttokorrelation Harmoniskt genomsnitt Hypotes Identifierbar Samspel Kombinationsverkan Varians mellan klasser Parallell-[urval] Kvartilavstånd Varians inom klasser I. Översättningarna under a) avser det kontinuerliga och under b) det diskreta fallet. Oversättningarna under c) kan användas som sammanfattfling av a) och b) ' = Total correlation J Innebär att fiera urval drages fran samma population f Hela avstandet mellan första och tredje kvartilen Latinalainen neliö Pienimmän neliösumman menetelma Merkitsevyystaso Uskottavuus (TJskottavuus-) osamaaratesti Romersk kvadrat Minstakvadratmetoden Osäkerhetsnivå Risknivå (Sannolikhets-)kvottest { Behöver ingen speciell översättning; kan i de fiesta fall ersättas med Oversättningarna till probability eller probability density 2

19 18 English Dansk Norsk Main effect Marginal distribution Master [sample} Mathematical expectation Egenvirkning Gennemsnitsvirkning Marginal fordeling Forventning (Teoretisk) middelværdi Egenvirkning Marginalfordeling Basis-[utvalg] Forventning Maximum likelihood method Maksimaliseringsmetoden Sannsynlighetsmaksimaliseringsmetoden Mean Mean deviation a) (Teoretisk) middelværdi b) Aritmetisk gennemsnit Middeltal Gennemsnitlig (numerisk) afvigelse a) Forventning b) Aritmetisk gjennomsnitt Middeltall Gjennomsnittsavvik Tallverdiavvik Mean square error Median Mode Moment Most powerful Moving average Multiphase [sampling] Multiple correlation Multistage [sampling] Non-parametric Non-response Normal distribution Bruttovarians Median Midttal Bruttovarians Median a) Typetal a) Typetall Modus Modalverdi b) b) Moment Moment Stærkest Sterkest Glidende gennemsnit Glidende gjennomsnitt Udvælgelse i flere faser Flerfase-[utvald Multipel korrelation Multippel korrelasjon Udvælgelse i flere trin Flertrinns-[utvalg] Ikke-parametrisk Ikke-parametrisk Bortfall Normal fordeling Normal fordeling Gaussisk fordeling

20 19 Suomi Svenska Anm, Omavaikutus Reunajakautuma Kanta-[näyte] Odotusarvo Perusjoukon keskiarvo Suurimman uskottavuuden menetelmä (Uskottavuuden) maksimointimenetelmä a) Perusjoukon keskiarvo b) Otoksen keskiarvo Poikkeaman keskiarvo Egenverkan Genomsnittsverkan Marginalfördelning Bas-[urval] Matematisk förväntan Väntevärde (Teoretiskt) medelvärde (Sannolikhets-) maximeringsmetoden a) (Teoretiskt) medelvärde b) Aritmetiskt genomsnitt Medeltal Genomsnittlig avvikelse J Ett sample, avsett att an.vändas vid \. ett flertal undersökningar 1 Översättningarna under a) används om the mean of a theoretical distribution, de under b) om (arithmetic) mean of a sample or of a finite population Bruttovarianssi Mediaani Keskusarvo a) Tyyppiarvo Moodi b) Valta-arvo Momentti Voimakkain Liukuva keskiluku Monivaiheinen [otanta] Yhteiskorrelaatio Moniasteinen [otanta] Ei-parametrinen Vastaamisen laiminlyönti Normaalijakautuma Bruttovarians Median a) Typ(-tal) Modalvärde b) Det vanligaste värdet Moment Starkast Glidande genomsnitt Flerfas-[urval] Multipelkorrelation Flerstegs-[urval] Icke-parametrisk Bortfall Normalfördelning Gaussfördelning { En (förväntningsskev) estimators andramoment kring parametervärdet 1 ö versättningarna under a) kan användas genereilt, de under b) endast 1 för en observerad fördelning Tillgår i allmänhet så: Varja enhet i en ändlig population karakteriseras av variablerna x, y, z etc. I ett sampelobserveras variabeln x, i ett subsampel därav variabelny, i ett subsubsampel variabeln z etc. Twophase sampling dä,r observationerna ph x används för att förbättra ett estimat av produktionsmedetalety har stundom kallats double sampling. Bör i detta fall översättas som two-phase sampling. ( Beteeknar ett förfaringssätt, där ) först ett antal primära sampling- 1 enheter (t. ex. kommuner) uttas. mom varie sådan uttas sedan ett antal sekundära samplingenheter (t. ex. invånare i kommunen) etc. 2*

21 20 English Dansk Norsk Operating characteristic Optimum allocation Parameter Styrkekomplement Godkendelsessandsynlighed Acceptsandsynlighed Optimal allokation Parameter Styrkekomplement Godtakingssannsynlighet Optimal allokering Parameter Partial correlation Partial survey Percentile Pilot survey Plot Partiel korrelation Partiel undersøgelse Percentil Proveundersøgelse Forundersogelse Parcel Partiell korrelasjon Partialundersøkelse Persentil Prøve-undersøkelse Forundersokelse Rute Population Population Populasj on Power Probability Probability density Probability ratio test Probit Purposive selection (Test)-Styrke Forkastelsessandsynlighed Sandsynlighed Sandsynlighedstæthed Sandsynlighedskvotienttest Probit Bevidst udvælgelse (Test-)styrke Sannsynlighet Sannsynlighetstetthet Sannsynlighetskvotetest Probit Betinget utvelging Quantile Quartile Fraktil Kvartil Fraktil Kvartil Quartile deviation Quota sampling Random Kvartilafvigelse Kvotaudvælgelse Tilfældig Stokastisk Kvartilavvik Kvoteutvelging Tilfeldig Stokastisk

22 21 Suomi Svenska Anm. 0C-kayrä, Hyväksymistodennäköisyys Styrkekomplement Acceptanssannolikhet Suotuisin kiintiöinti Parametri Perusjoukon tunnusluku Osittaiskorrelaatio Vajaamuotoinen poimintatutkimus Sadannespiste Prosenttipiste Esitutkimus Ruutu Palsta Perusjoukko Voimakkuus Hylkää,mistodennäköisyys Todennäköisyys Todennäköisyystiheys Todennäköisyysosamäärätesti Probiitti fiarkintavalinta Fraktiili Neljännespiste Kvartiili Neljännespoikkeama Kvartiilipoikkeama Kiintiöpoiminta Satunnainen Stokastinen Satunnais- Optimal allokering Parameter Populationskarakteristika Partialkorrelation Partialundersökning Percentil Provundersökning Förundersökning Ruta Parcell Population Modermassa (Test-)styrka Förkastelsesannolikhet Sannolikhet Sannolikhetstäthet (Sannolikhets-)kvottest Probit Betingad uttagning Prövningsuttagning Fraktil Kvartil Kvartilavvikelse Kvotuttagning Tilifällig Stokastisk Slumpmässig Slump- Universe Fractile Semi-interquartile range = 11, in- ' terquartile range

23 22 English Dansk Norsk Randomize Range Gore tilfældig Variationsbredde Randomisere Tilfeldiggjøre Variasjonsbredde Rank (subst.) Rang Rang Rank (verb) Ordne (i rækkefølge efter storr.) Ratio [estimate] Kvotient [slum] Rectangular distribution Rektangulær fordeling Regression Regression Rejection region Forkastelsesområde Kritisk område Rang-ordne Representative Repræsentativ Representativ Residual Residual Residual (adj.) Rest Residuum (subst.) Risk function Risikofunktion Risikofunksjon Sample (subst.) Udvalg a) Utvalg Stikprøve b) Sampel Sample (verb) Udvælge Velge ut Udtage Sample Brøkformet estimator Rektangulær fordeling Regresj on Forkastingsområde [Sample] space Observationsrum Sampel-rom [Sample] survey Stikproveundersogelse Sampelundersøkeise [Sampling] ratio Utvalgsbrøken (Utvalgsprosenten) [Sampling] variation Tilfældig variation Samplingvariasjon [Sampling] unit Udvælgelsesenhed Utvalgsenhet Second kind of error Godkendelsesfejl Godtakingsfeil Semi-interquartile range K artilavvik

24 23 Suomi Svenska Anm. Satunnaistaa Randomisera Tilifälliggöra Vaihteluväli Variationsbredd Vaihtelualue Variationsvidd Järjestys Rang Aste Asettaa järjestykseen (Rang-)ordna Suhde-estimaatti Kvot-[estimat] Tasainen jakautuma Rektanguliir fördelning Regressio Regression Hylkäämisalue Förkastelseområde Kriitillinen alue Kritiskt område Edustava Representativ Residuaali Residual Jäännös Rest Riskifunktio Riskfunktion a) Nä,yte a) Urval Uttag Stickprov b) Otos b) Sampel (ett s., fiera sampel) Poimia Utvälja Ottaa (näyte) Uttaga Sampla [Otantadkenttä, [Sampeldrymd [Otanta-]tutkimus [Sampel-]undersökning Otantaosuus Uttagskvot -- Uniform distribution --- Critical region I Anger urvalets eller urvalsmetodens förmäga att ge säkra eller kontrollerbarn estimat. Får ej förväxlas med coverage 1 Når urvalet är slumpmä,ssigt uttaget kan detta markeras med ett adjektiv (se översättningar till random) eller med användning av översättningarna under b) [Otanta-lvariaatio [Sampling-] variation [Näyte-jyksikkö [Urvals-]enhet Otosyksikkö Hyväksymiserhe Acceptansfel Neljä,nnespoikkeama Kvartilavvikelse Kvartiilipoikkeama = Quartile deviation

25 24 English Dansk Norsk Sequential Sekvens- Sekvens- Significance level Signifikansniveau Forkastingsnivå Significant Similar region Simple hypothesis Skewness Split-plot design Signifikant Signifikant Utsagnskraftig Skævhed Nivåkonstant område Helt (fuldstændig) specificeret Helspesifisert hypotese hypotese Skjevhet Rutesplitting Stage Standard deviation Trin Trinn (Standard)-Spredning Standardafvigelse Standardavvik Standard error Statistic Middelfejl Spredning på estimat Standardavvik Observator Stochastic Stokastisk Stokastisk Tilfældig Tilfeldig Stratify Stratificere Stratifisere Stratum Stratum Stratum Sufficient Systematic selection Test (subst.) Test (verb) Time-lag Sufficient Systematisk udvælgelse Test Teste Prove Tidsforskydning Suffisient Ekvidistant utvelging Test Teste Prove Tidsforskyvning

26 25 Suomi Svenska Anm. Merkitsevyystaso Merkitsevä, Sekvenssi- Peräkkäis- Sekvens- Successiv Osäkerhetsnivå Risknivå Signifikant Samantasoinen alue Täysin määrätty hypoteesi Nivåkonstant område Helt specificerad hypotes Vinous Osaruutusuunnitelma Osapalstasuunnitelma Aste Standarclipoikkeama Keskihajonta Varianssijuuri Keskivirhe Standardivirhe Näytteen tunnusluku Otoksen tunnusluku Stokastinen Satunnais- Stratifioida Osittaa Osite Tyhjentä,vä Tasavälinen poiminta Testi Testata Viivästys Snedhet Rutspjälkning Steg Standardspridning Standardavvikelse Variansrot Medelfel Observator [Sampel-] karakteristika Stokastisk Tillfällig Slumpmässig Slump- Stratifiera Skikta Stratum Skikt Sufficient Ekvidistant uttagning Test (ett t., fiera test) Testa Pröva Tidsförskjutning 1 0m Se multistage sampling observator används för en funktion av observationerna, blir ett observerat värde av denna funktion ett observat

27 26 English Dansk Norsk Total correlation Truncate Two-by-two table Unbiased Uniform distribution Uniformly better Uniformly most powerful Unimodal Universe Variance Variance analysis Bruttokorrelation Bruttokorrelasjon Afstumpe Avstumpe To gange to tabel To-gange-to-felts tabell Firefeltstabel a) Centralt a) Forventningsrett (Lige) b) b) Styrkerett Rektangulær fordeling Rektangulær fordeling Overalt bedre Distinkt bedre Overalt stærkest Overalt sterkest Enpuklet Entoppet Population Populasjon Univers VariansI Varians Variansanalyse I Variansanalyse

28 27 Suomi Svenska Anm. Kokonaiskorrelaatio Bruttokorrelation Typistii Stympa = Gross correlation Curtail Nelikentti(-taulu) Fyrfiltstabell =- Fourfold table a) Harhaton a) Förvintningsrätt b) Harhaton b) Styrkeritt Tasainen jakautuma Rektangulir fördelning Kauttaaltaan parempi Överallt bittre Kauttaaltaan voimakkain Överallt starkast Yksihuippuinen Entoppig Unimodal Perusjoukko Population Modermassa Varianssi Varians Varianssianalyysi Variansanalys Oversättningen under a) används om estimatorer, den under b) om testmetoder (Liven unbiased region) = Rectangular distribution I fråga om desidatorer Om test -=. Population

29 28 B. Oversettelse fra norsk til engelsk. Norsk Engelsk Anm. Absolutt kontinuerlig fordelingsfunksjon Arealutvalg Aritmetisk gjennomsnitt Autokorrelasj on Avstumpe Avvik Basis-utvalg Betinget fordeling Betinget utvelging Blokk Bortfall Brokformet estimator Bruttokorrelasj on Bruttovarians Delvis spesifisert hypotese Desidator Desil Desisjon Desisjonsfremgangsmåte Desisjonsfunksjon Desisjonsregel Diskret fordelingsfunksjon Diskret sannsynlighetsfunksj on Distinkt bedre Effisient Egenvirkning Eksess Ekvidistant utvelging Elementær fordelingsfunksjon Entoppet Absolutely continuous. distribution function, Continuous distribution function Area sampling (Arithmetic) mean Autocorrelation Curtail, Truncate Deviation Master sample Conditional distribution Purposive selection Block Non-response Ratio estimate Gross correlation, Total correlation Mean square error Composite hypothesis Decision function, Decision procedure, Decision rule Decile Decision Decision procedure, Decision rule, Decision function Decision function, Decision rule, Decision procedure Decision rule, Decision function, Decision procedure Discrete distribution function J Et utvalg som skal brukes ved flere ' undersøkelser. I variansanalysen. { En (forventningsskjev) estimators annenmoment omkring den sanne parameterverdi. I Brukes om den elementære sannsynlighetsfunksjon i det diskrete tilfelle. På engelsk brukes av og til, uttrykket»frequency functions. Uniformly better Om desidatorer. EfficientI om estimatorer. Main effect I variansanalysen. Excess Systematic selection Unimodal ( Brukes ved ekvidistant utvelging I med et initialpunkt som ikke nød- ', vendigvis er første enhet i populak sjonen. i Alminnelig uttrykk for savel sannsynlighetstettheten som den diskrete sannsynlighetsfunksjon. PA. engelsk brukes av og til»frequency functions.

30 29 Norsk Engelsk Anm. Estimat Estimator Estimere Estimering Faktoranalyse Flerfase-(utvalg) Flertrinns-(utvalg) Fordeling Fordelingsfunksjon Forkastingsfeil Forkastingsnivå Forkastingsområde Forundersokelse Forventet observasjonsantall Forventning Forventningsrett Forventningsskjevhet Forventningsskj evt Fraktil Frihetsgrad Gaussisk fordeling Genererende funksjon Geometrisk gjennomsnitt Gjennomsnitt Gjennomsnittsavvik Gjennomsnittsvarians innen klasser Glidende gjennomsnitt Godtakingsfeil Godtakingsområde Gresk-latinsk kvadrat Harmonisk gjennomsnitt Helspesifisert hypotese Hypotese Hyppighet Identifiserbar Estimate Estimate, Estimator Estimate Estimation Factor analysis (psykol.) Multiphase (sampling) Multistage (sampling) Distribution Distribution function First kind of error, Error o first kind Level of significance, Significance level Critical region, Rejection region Pilot survey Average sample number Expectation, Mathematical expectation, Mean Unbiased Bias Biased Fractile, Quantile Degree of freedom Gaussian distribution, Normal distribution Generating function Geometric mean Average Mean deviation Intra-class variance Moving average Error of second kind, Second kind of error Acceptance region Graeco-Latin square Harmonic mean Simple hypothesis Hypothesis Frequency Identifiable Estimator er en funksjon av observasjonene. Estimat er en observert verdi av denne funksjon. en fremgangsmåte hvor først et antall enheter (f. eks. kommuner) uttas. Innen hver sadan uttas deretter et antall sekundære enheter (f. eks. personer innen kom- / Betegner munen) etc. I Vaklende språkbruk. Man NH bruke cumulative distribution function, probability density etc. alt etter hva man mener. I = Lokaliseringsmål. Generelt uttrykk for aritmetisk gjennomsnitt, geometrisk gjennomsnitt etc. Brukes av og til synonymt med aritmetisk gjennomsnitt. = Tallverdiavvik. { = Innenvarians. Betyr gjennomsnittsverdien av variansene hver tatt innen sin klasse. f Tidligere kalt»bevegelig gjennom- ' snitt«.

31 30 Norsk Engelsk Anm. Ikke dominert Ikke-parametrisk Innenvariansen Karakteristisk funksjon Knippekart Knytte (subst.) Konfidensgrad Konfidensgradkomplement Konfidensgrense Konfidensintervall Konfidensområde Konfluensanalyse Konfundering Konsiderert hypotese Konsistent (estimator) Korrelasj on Kovarians Kumulert fordelingsfunksjon Kvartil Kvartilavstand Kvartilavvik Kvoteutvelging Latinsk kvadrat Lokaliseringsmål Marginalfordeling Median Mellomvarians Minste kvadraters metode Modalverdi Moment Multippel korrelasjon Monster Nivåkonstant område Normal fordeling Observator Observat Optimal allokering Overalt sterkest Admissible (decision function) Non-parametric, Distributionsfree. Intra-class variance Characteristic function Bunch map Cluster Confidence coefficient Confidence limit Confidence interval Confidence region Confluence analysis Confounding Admissible hypothesis Consistent (estimate) Correlation Covariance Cumulative distribution function Quartile Interquartile range Quartile deviation, Semiinterquartile range Quota sampling Latin square Average Marginal distribution Median Inter-class variance Least squares method Mode Moment Multiple correlation Configuration Similar region Normal distribution, Gaussian distribution Statistic Optimum allocation Uniformly most powerful Om en desidator. 1 = Gjennomsnittsvarians innen Idasser. Betyr gjennomsnittsverdien av variansene hver tatt innen sin klasse. Angir sannsynligheten forat kontidensområdet dekker parameterpunktet konfidensgraden. Halvparten av ointerquartile range«. Gjennomsnitt. J Varians mellom klasser. Variansen \ for gruppegjennomsnittene. Typetall. I Brukes for en funksjon av observa- ' sjonene. J Kan brukes om en verdi for observa- ' toren.

32 31 Norsk Engelsk Anm. Parallelle utvalg Interpenetrating (samples) Parameter Parameter Partialundersokelse Partial survey Partiell korrelasjon Partial correlation Persentil Percentile Plan Design Planlegging Design PopulasjonPopulation, Universe Probit Probit Prove (verb.) Test Prøve-undersøkelsePilot survey Ramme Frame Randomisere Randomize Rang Rank (subst.) Rang-ordne Rank (verb.) Regresj on Regression Rektangulær fordeling Rectangular distribution, Uniform distribution Representativ Representative Residual Residual Residuum Residual Risikofunksjon Risk function Rute Plot Rutesplitting Split-plot design Sampel (subst.) Sample Sampel-rom Sample space Sampelundersokelse Sample survey Sample (verb.) Sample Samplingvariasj on Sampling variation Samspill Interaction Sannsynlighet Probability, Likelihood Sannsynlighetsfunksjon Frequency function Sannsynlighetskvotetest Probability ratio test, Likelihood ratio test Sannsynlighetsmaksimalise- Maximum likelihood method ringsmetoden Sannsynlighetstetthet Probability density, Frequency function Sekvens- Sequential Sentralmoment Central moment Signifikant Significant Skjevhet Skewness Flere utvalg fra samme populasjon. f På norsk bor»teste«foretrekkes for A.»prove«. = tilfeldiggjøre. F. eks. rang-korrelasjon. Ved variansanalyse. J- Brukes nil* utvalget er stokastisk k valgt. Brukes i variansanalysen. = Elementær fordelingsfunksjon. J Brukes i det absolutt kontinuerlige tilfelle. f Om formen på den elementære fork_ delingsfunksjon.

33 32 Norsk Engelsk Anm. Spredning Standardavvik Sterkest (test) Stokastisk Stratifisere Stratum Styrke Styrkekomplement Styrkerett Styrkeskjevhet Styrkeskjevt Suffisient Tallverdiavvik Teststyrke Test Teste Tetthetsfunksjon Tidsforskyvning Tilfeldig Tilfeldiggj ore Trinn To-gange-to-felt-tabell Totaltelling Totoppet Typetall Utsagnskraftig Utvalg Utvalgsbroken Utvalgsenhet Utvalgsprosenten Varians Varians mellom klasser Variansanalyse Variasjonsbredde Variasjonskoeffisient Velge ut Vilkårlig utvelging Dispersion Standard deviation, Standard error Most powerful (test) Random, Stochastic Stratify Stratum Power Operating characteristic Unbiased Bias Biased Sufficient Mean deviation Power Test Test Frequency function Time-lag Random, Stochastic Randomize Stage Fourfold table, Two-by-two table Complete enumeration Bimodal Mode Significant Sample Coverage, Sampling ratio Sampling unit Sampling ratio Variance Inter-class variance Analysis of variance, Variance analysis Range Coefficient of variation Sample Accidental selection, Chunk Generelt uttrykk. Brukes i hypoteseprovningsteorien. J- = Teststyrke. Brukes i hypotese- ' provningsteorien. Gjennomsnittsavvik. f Sannsynlighetstettheten. Brukes k i det absolutt kontinuerlige tilfelle. = Randomisere = Modalverdi. Jfr. Sampel. J = Mellomvarians. Variansen for k gruppegjennomsnittene. BIANCO LUNO KriEi.

34 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. Pris kr I- oms. avgift. SIAN. LUNO- 1,1314.

Ordliste faguttrykk; ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk

Ordliste faguttrykk; ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk Ordliste faguttrykk; ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk average cell center class intervall class midpoint cluster cumulative frequency descriptive descriptive statistics deviation distribution

Detaljer

Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik. Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold. Peder Bacher

Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik. Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold. Peder Bacher Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Peder Bacher DTU Compute, Dynamiske Systemer Building 303B, Room 017 Danish Technical University 2800 Lyngby

Detaljer

Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål. Tron Anders Moger

Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål. Tron Anders Moger Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål Tron Anders Moger 20. april 2005 1 Forrige gang: Så på et eksempel med data over medisinerstudenter Lærte hvordan man skulle få oversikt over dataene ved

Detaljer

Kapittel 4.4: Forventning og varians til stokastiske variable

Kapittel 4.4: Forventning og varians til stokastiske variable Kapittel 4.4: Forventning og varians til stokastiske variable Forventning og varians til stokastiske variable Histogrammer for observerte data: Sannsynlighets-histogrammer og tetthetskurver for stokastiske

Detaljer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression Anna Lindgren 21+22 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F14: Regression 1/21 Hypotesprövning Olika metoder

Detaljer

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger Intro til hypotesetesting Analyse av kontinuerlige data 21. april 2005 Tron Anders Moger Seksjon for medisinsk statistikk, UIO 1 Repetisjon fra i går: Normalfordelingen Variasjon i målinger kan ofte beskrives

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Martin Rasmussen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 12.12.13 Eksamenstid

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1. Eksamensdag: Mandag 1. desember 2014. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet

Detaljer

Sammenlikninger av gjennomsnitt. SOS1120 Kvantitativ metode. Kan besvare to spørsmål: Sammenlikning av to gjennomsnitt

Sammenlikninger av gjennomsnitt. SOS1120 Kvantitativ metode. Kan besvare to spørsmål: Sammenlikning av to gjennomsnitt SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 10. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Sammenlikninger av gjennomsnitt Sammenlikner gjennomsnittet på avhengig variabel for ulike grupper av enheter Kan

Detaljer

Medisinsk statistikk Del I høsten 2009:

Medisinsk statistikk Del I høsten 2009: Medisinsk statistikk Del I høsten 2009: Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger Pål Romundstad Beregning av sannsynlighet i en binomisk forsøksrekke generelt Sannsynligheten for at suksess intreffer X

Detaljer

Lineære modeller i praksis

Lineære modeller i praksis Lineære modeller Regresjonsmodeller med Forskjellige spesialtilfeller Uavhengige variabler Én binær variabel Analysen omtales som Toutvalgs t-test én responsvariabel: Y én eller flere uavhengige variabler:

Detaljer

Sannsynlighetsregning og Statistikk.

Sannsynlighetsregning og Statistikk. Sannsynlighetsregning og Statistikk. Leksjon Velkommen til dette kurset i sannsynlighetsregning og statistikk! Vi vil som lærebok benytte Gunnar G. Løvås:Statistikk for universiteter og høyskoler. I den

Detaljer

Krysstabellanalyse (forts.) SOS1120 Kvantitativ metode. 4. Statistisk generalisering. Forelesningsnotater 9. forelesning høsten 2005.

Krysstabellanalyse (forts.) SOS1120 Kvantitativ metode. 4. Statistisk generalisering. Forelesningsnotater 9. forelesning høsten 2005. SOS112 Kvantitativ metode Krysstabellanalyse (forts.) Forelesningsnotater 9. forelesning høsten 25 4. Statistisk generalisering Per Arne Tufte Eksempel: Hypoteser Eksempel: observerte frekvenser (O) Hvordan

Detaljer

Første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015

Første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015 Første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015 Dette er det første obligatoriske oppgavesettet i STK1110 høsten 2015. Oppgavesettet består av fire oppgaver. Du må bruke Matematisk institutts

Detaljer

Løsningsforslag øving 9, ST1301

Løsningsforslag øving 9, ST1301 Løsningsforslag øving 9, ST1301 Oppgave 1 Regresjon. Estimering av arvbarhet. a) Legg inn din egen høyde, din mors høyde, din fars høyde, og ditt kjønn via linken på fagets hjemmeside 1. Last så ned dataene

Detaljer

1 Section 7-2: Estimere populasjonsandelen. 2 Section 7-4: Estimere µ når σ er ukjent

1 Section 7-2: Estimere populasjonsandelen. 2 Section 7-4: Estimere µ når σ er ukjent 1 Section 7-2: Estimere populasjonsandelen 2 Section 7-4: Estimere µ når σ er ukjent Kapittel 7 Nå begynner vi med statistisk inferens! Bruke stikkprøven til å 1 Estimere verdien til en parameter i populasjonen.

Detaljer

Statistikk 1. Nico Keilman. ECON 2130 Vår 2014

Statistikk 1. Nico Keilman. ECON 2130 Vår 2014 Statistikk 1 Nico Keilman ECON 2130 Vår 2014 Pensum Kap 1-7.3.6 fra Løvås «Statistikk for universiteter og høgskoler» 3. utgave 2013 (eventuelt 2. utgave) Se overspringelsesliste på emnesiden Supplerende

Detaljer

Statistikk er begripelig

Statistikk er begripelig Statistikk er begripelig men man må begynne med ABC ANOVA ANOVA er brukt til å sammenligne gjennomsnittsverdier Slik er det, selv om det er Analysis of Variance man sier BIVARIAT Bivariat analyse er godt

Detaljer

år i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alder x i 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tid y i 45.54 41.38 42.50 38.80 41.26 37.20 38.19 38.05 37.45 i=1 (x i x) 2 = 60, 9

år i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alder x i 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tid y i 45.54 41.38 42.50 38.80 41.26 37.20 38.19 38.05 37.45 i=1 (x i x) 2 = 60, 9 TMA424 Statistikk Vår 214 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer 11, blokk II Oppgave 1 Matlabkoden linearreg.m, tilgjengelig fra emnets hjemmeside, utfører

Detaljer

Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. Datamatrisen. Forelesningsnotater 6. forelesning høsten 2005

Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. Datamatrisen. Forelesningsnotater 6. forelesning høsten 2005 SOS110 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 6 forelesning høsten 005 Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler (Univariat analyse) Per Arne Tufte Disposisjon Datamatrisen Variabler Datamatrisen Frekvensfordelinger

Detaljer

Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave. Pensumoversikt. Oversikt. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave. Pensumoversikt. Oversikt. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 3 4 Pensumoversikt Oversikt Kap. 2 Beskrivende

Detaljer

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon Inferens for regresjon 10.1 Enkel lineær regresjon 11.1-11.2 Multippel regresjon 2012 W.H. Freeman and Company Denne uken: Enkel lineær regresjon Litt repetisjon fra kapittel 2 Statistisk modell for enkel

Detaljer

Formelsamling V-2014 MAT110. Statistikk 1. Per Kristian Rekdal

Formelsamling V-2014 MAT110. Statistikk 1. Per Kristian Rekdal Formelsamling V-2014 MAT110 Statistikk 1 Per Kristian Rekdal 2 Forord Dette er formelsamlingen i emnet MAT110 Statistikk 1 ved høgskolen i Molde. Formlene i denne formelsamlingen er stort sett de formlene

Detaljer

1 Section 6-2: Standard normalfordelingen. 2 Section 6-3: Anvendelser av normalfordelingen. 3 Section 6-4: Observator fordeling

1 Section 6-2: Standard normalfordelingen. 2 Section 6-3: Anvendelser av normalfordelingen. 3 Section 6-4: Observator fordeling 1 Section 6-2: Standard normalfordelingen 2 Section 6-3: Anvendelser av normalfordelingen 3 Section 6-4: Observator fordeling 4 Section 6-5: Sentralgrenseteoremet Oversikt Kapittel 6 Kontinuerlige tilfeldige

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Underveiseksamen i: STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 13/10, 2004. Tid for eksamen: Kl. 09.00 11.00. Vedlegg:

Detaljer

SOS 31 MULTIVARIAT ANALYSE

SOS 31 MULTIVARIAT ANALYSE 1 SOS 31 MULTIVARIAT ANALYSE Eksamensdag: 9. desember 1996 Eksamensstad: Dragvoll Auditorium VIII og IX Tid til eksamen: 6 timar Vekttal: 4 Talet på sider med nynorsk: 33 Dato for sensur: 20 desember 1996

Detaljer

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Ravi Varadhan, Ganesh Subramaniam Johns Hopkins University AT&T Labs - Research 1 / 28 Introduction Goal:

Detaljer

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Wilcoxon Signed-Rank Test I uke, bruker vi Z test eller t-test for hypotesen H:, og begge tester er basert på forutsetningen om normalfordeling

Detaljer

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Regresjonsanalyse Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Lineær sammenheng I Lineær sammenheng II Ukelønn i kroner 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Detaljer

Klassisk ANOVA/ lineær modell

Klassisk ANOVA/ lineær modell Anvendt medisinsk statistikk, vår 008: - Varianskomponenter - Sammensatt lineær modell med faste og tilfeldige effekter - Evt. faktoriell design Eirik Skogvoll Overlege, Klinikk for anestesi og akuttmedisin

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 10 sider inkludert forsiden

Detaljer

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 26. september 2011. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 26. september 2011. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator Side 1 av 11 sider EKSAMENSOPPGAVE I STA-1002 Eksamen i : STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Eksamensdato : 26. september 2011. Tid : 09-13. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : -

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013 1 Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 013 Vi antar at vårt utvalg er et tilfeldig og representativt utvalg for

Detaljer

Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011.

Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011. Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011. Oppgave 1 (a) Angi tetthet/punktsannsynlighet for eksponensielle klasser med og uten sprednings(dispersjons)ledd. Nevn alle fordelingsklassene du kjenner som kan

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 9: Inferens om én populasjon Statistisk inferens har som mål å tolke/analysere

Detaljer

Medisinsk statistikk Del I høsten 2008:

Medisinsk statistikk Del I høsten 2008: Medisinsk statistikk Del I høsten 2008: Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger Pål Romundstad Noen tips Boka Summary etter hvert kapittel forteller hvor dere har vært og hva som er sentralt Øvingene Overdriv

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK1004 STATISTIKK FOR ØKONOMER STATISTICS FOR ECONOMISTS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK1004 STATISTIKK FOR ØKONOMER STATISTICS FOR ECONOMISTS NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK004 STATISTIKK FOR ØKONOMER STATISTICS FOR ECONOMISTS Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Empirical methods in Economics

Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Empirical methods in Economics Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Empirical methods in Economics Faglig kontakt under eksamen: Lars-Erik Borge Tlf.: 73 59 19 41 Eksamensdato: 5. juni 2013 Eksamenstid:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1120 Statistiske metoder og dataanalyse 2. Eksamensdag: Tirsdag 2. juni 2009. Tid for eksamen: 14.30 17.30. Oppgavesettet

Detaljer

Øving 7: Statistikk for trafikkingeniører

Øving 7: Statistikk for trafikkingeniører NTNU Veg og samferdsel EVU kurs Trafikkteknikk Oslo / høsten 2007 Øving 7: Statistikk for trafikkingeniører Det anbefales generelt å arbeide i grupper med 2-3 studenter i hver gruppe. Bruk gjerne Excel

Detaljer

Innhold. Innledning. Del I

Innhold. Innledning. Del I Innhold Del I Innledning 1 Hva er statistikk?...17 1.1 Bokas innhold 18 1.1.1 Noen eksempler 18 1.1.2 Historie 21 1.1.3 Bokas oppbygning 22 1.2 Noen viktige begreper 23 1.2.1 Populasjon og utvalg 23 1.2.2

Detaljer

Multisample Inference del 2 (Rosner 12.5 12.7) Øyvind Salvesen

Multisample Inference del 2 (Rosner 12.5 12.7) Øyvind Salvesen Multisample Inference del 2 (Rosner 12.5 12.7) Øyvind Salvesen Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU Inference oversettes med slutning inference n. a. The act or process of deriving logical conclusions

Detaljer

Page 1 EN DAG PÅ HELSESTASJONEN. Lises klassevenninnner. Formelen: Du har en hypotese om vanlig høyde

Page 1 EN DAG PÅ HELSESTASJONEN. Lises klassevenninnner. Formelen: Du har en hypotese om vanlig høyde 1 E DAG PÅ HELSESTASJOE Lises klassevenninnner Lise er veldig liten Hva gjør at du sier at hun er liten? Du har en hypotese om vanlig høyde Du har en hypotese om vanlig høyde Du sammenligner Lises høyde

Detaljer

Eksamensoppgave i ST3001

Eksamensoppgave i ST3001 Det medisinske fakultet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Eksamensoppgave i ST3001 fredag 25. mai 2012, kl. 9.00 13:00 Antall studiepoeng: 7.5 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og alle

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 12. oktober 2011. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 3. juni Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 3. juni Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator Side 1 av 11 sider EKSAMENSOPPGAVE I STA-1002 Eksamen i : STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Eksamensdato : 3. juni 2011. Tid : 09-13. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent

Detaljer

EKSAMEN I TMA4255 ANVENDT STATISTIKK

EKSAMEN I TMA4255 ANVENDT STATISTIKK Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 7 Faglig kontakt under eksamen: Mette Langaas (988 47 649) BOKMÅL EKSAMEN I TMA4255 ANVENDT STATISTIKK Fredag 25.

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Eva Langvik Tlf.: Psykologisk institutt 73591960 Eksamensdato: 21.5.2013

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

6.2 Signifikanstester

6.2 Signifikanstester 6.2 Signifikanstester Konfidensintervaller er nyttige når vi ønsker å estimere en populasjonsparameter Signifikanstester er nyttige dersom vi ønsker å teste en hypotese om en parameter i en populasjon

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12.

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12. MASTR I IDRTTSVITNSKAP 2014/2016 Utsatt individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator ksamensoppgaven består av 10 sider inkludert

Detaljer

Logistisk regresjon 2

Logistisk regresjon 2 Logistisk regresjon 2 SPSS Utskrift: Trivariat regresjon a KJONN UTDAAR Constant Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) -,536,3 84,56,000,25,84,08 09,956,000,202 -,469,083 35,7,000,230 a.

Detaljer

1 8-1: Oversikt. 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting. 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler. 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet

1 8-1: Oversikt. 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting. 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler. 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet 1 8-1: Oversikt 2 8-2: Grunnleggende hypotesetesting 3 Section 8-3: Å teste påstander om andeler 4 Section 8-5: Teste en påstand om gjennomsnittet Definisjoner Hypotese En hypotese er en påstand om noe

Detaljer

Forelesning 4 Populasjon og utvalg. Hvorfor er utvalgsteori viktig? Kjent tabbe før det amerikanske presidentvalget i 1936

Forelesning 4 Populasjon og utvalg. Hvorfor er utvalgsteori viktig? Kjent tabbe før det amerikanske presidentvalget i 1936 Forelesning 4 Populasjon og utvalg Generalisering -Estimering av feilmarginer -Statistisk testing av hypoteser Populasjon ca. 0000 studenter ved NTNU Måling Trekke utvalg (sampling) Utvalg på 500 (sample)

Detaljer

Oppgaven består av 10 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<, >>, Oppgave 1

Oppgaven består av 10 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<, >>, Oppgave 1 ECON 130 EKSAMEN 005 VÅR SENSORVEILEDNING Oppgaven består av 10 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom , Oppgave 1 I denne oppgaven kan du anta at

Detaljer

BIO2150 Biostatistikk og studiedesign. Ordliste

BIO2150 Biostatistikk og studiedesign. Ordliste BIO2150 Biostatistikk og studiedesign Ordliste Forord Denne ordlisten inneholder forklaringer på statistiske og andre matematiske ord og uttrykk som brukes i forelesningene i BIO2150 ved Biologisk institutt,

Detaljer

Høye skårer indikerer høye nivåer av selvkontroll.

Høye skårer indikerer høye nivåer av selvkontroll. Psykologisk institutt PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2015 Skriftlig skoleeksamen tirsdag 19. mai, 09:00 (4 timer) Resultater publiseres 10. juni Kalkulator

Detaljer

Medisinsk statistikk del I KLMED 8004, Høst 2008

Medisinsk statistikk del I KLMED 8004, Høst 2008 Medisinsk statistikk del I KLMED 8004, Høst 008 Eirik Skogvoll Overlege/.amanuensis dr.med. Det medisinske fakultet, NTNU Klinikk for anestesi og akuttmedisin, St. Olavs Hospital Trondheim Innføring i

Detaljer

Verdens statistikk-dag. Signifikanstester. Eksempel studentlån. http://unstats.un.org/unsd/wsd/

Verdens statistikk-dag. Signifikanstester. Eksempel studentlån. http://unstats.un.org/unsd/wsd/ Verdens statistikk-dag http://unstats.un.org/unsd/wsd/ Signifikanstester Ønsker å teste hypotese om populasjon Bruker data til å teste hypotese Typisk prosedyre Beregn sannsynlighet for utfall av observator

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON2130 - Statistikk 1 Eksamensdag: 19.06.2014 Tid for eksamen: kl. 09:00 12:00 Oppgavesettet er på 4 sider UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Tillatte hjelpemidler: Alle trykte

Detaljer

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Psykologisk institutt PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Skriftlig skoleeksamen fredag 2. mai, 09:00 (4 timer). Kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt.

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 08. mai 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) OPPGAVESETTET

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Eksamen i STK3100 Innføring i generaliserte lineære modeller Eksamensdag: Mandag 6. desember 2010 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet

Detaljer

Denne uken: kap. 6.1-6.2-6.3: Introduksjon til statistisk inferens. - Konfidensintervall - Hypotesetesting - P-verdier - Statistisk signifikans

Denne uken: kap. 6.1-6.2-6.3: Introduksjon til statistisk inferens. - Konfidensintervall - Hypotesetesting - P-verdier - Statistisk signifikans Denne uken: kap. 6.1-6.2-6.3: Introduksjon til statistisk inferens - Konfidensintervall - Hypotesetesting - P-verdier - Statistisk signifikans VG 25/9 2011 Statistisk inferens Mål: Trekke konklusjoner

Detaljer

+ S2 Y ) 2. = 6.737 6 (avrundet nedover til nærmeste heltall) n Y 1

+ S2 Y ) 2. = 6.737 6 (avrundet nedover til nærmeste heltall) n Y 1 Løsningsforslag for: MOT10 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 6. november 007 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP0S, Casio FX8 eller TI-0 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) MERKNADER:

Detaljer

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder Våren 2007 1 Om kurset Foreleser Øvingslærer Kurset er beregnet for studenter som ønsker en videreføring av grunnkurset i statistikk. Sentralt

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 6: Normalfordelingen

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 6: Normalfordelingen ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 6: Normalfordelingen Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 6: Normalfordelingen Normalfordelingen regnes som den viktigste statistiske fordelingen!

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317. Statistikk og kvantitative forskningsmetoder. Psykologisk institutt

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317. Statistikk og kvantitative forskningsmetoder. Psykologisk institutt 1 Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Christian Klöckner Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 29.05.2015 Eksamenstid

Detaljer

FORMELSAMLING TIL STK1100 OG STK1110

FORMELSAMLING TIL STK1100 OG STK1110 FORMELSAMLING TIL STK1100 OG STK1110 (Versjon av 16. november 2009) 1. Sannsynlighet La A, B, A 1, A 2,...,B 1, B 2,... være begivenheter, dvs. delmengder av et utfallsrom Ω. a) Aksiomene: Et sannsynlighetsmål

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2009

TMA4240 Statistikk Høst 2009 TMA4240 Statistikk Høst 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer b7 Oppgave 1 Automatisert laboratorium Eksamen november 2002, oppgave 3 av 3 I eit

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

TMA4240 Statistikk Høst 2016 TMA4240 Statistikk Høst 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Anbefalt øving 11 Oppgavene i denne øvingen dreier seg om hypotesetesting og sentrale begreper

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1120 Statistiske metoder og dataanalyse 2. Eksamensdag: Mandag 30. mai 2005. Tid for eksamen: 14.30 17.30. Oppgavesettet er

Detaljer

Forelesning 13 Analyser av gjennomsnittsverdier. Er inntektsfordelingen for kvinner og menn i EU-undersøkelsen lik?

Forelesning 13 Analyser av gjennomsnittsverdier. Er inntektsfordelingen for kvinner og menn i EU-undersøkelsen lik? 2 verdier Forelesning 13 Analyser av gjennomsnittsverdier Valg av type statistisk generalisering i bivariat analyse er avhengig av hvilke variabler vi har Avhengig variabel kategorivariabel kontinuerlig

Detaljer

Andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010

Andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010 Andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010 Dette er det andre settet med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010. Oppgavesettet består av fire oppgaver. Det er valgfritt om du vil

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Empirical methods in Economics

Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Empirical methods in Economics Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Empirical methods in Economics Faglig kontakt under eksamen: Per Tovmo Tlf.: 73 55 02 59 Eksamensdato: 9. desember 2013 Eksamenstid:

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning 4 MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning 4 MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning 4 MET 3431 Statistikk 8. mai 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Eksamensoppgaver: Eksamen 22/11/2011: Oppgave 1-7. Eksamensoppgaven fra 11/2011 er

Detaljer

EKSAMEN I TMA4240 Statistikk

EKSAMEN I TMA4240 Statistikk Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Faglig kontakt under eksamen: Henning Omre (909 37848) Mette Langaas (988 47649) EKSAMEN I TMA4240 Statistikk 18.

Detaljer

EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK

EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Faglige kontakter under eksamen: Jo Eidsvik 90127472 Arild Brandrud Næss 99538294 EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK

Detaljer

Regler i statistikk STAT 100

Regler i statistikk STAT 100 TORIL FJELDAAS RYGG - VÅREN 2010 Regler i statistikk STAT 100 Innhold side Sannsynlighetsregning 3 - Uttrykk 3 - Betinget sannsynlighet 4 - Regler for sannsynlighet 4 - Bayes teorem 4 - Uavhengige begivenheter

Detaljer

Medisinsk statistikk del I, høst 2009 (KLMED 8004 / KLH3004)

Medisinsk statistikk del I, høst 2009 (KLMED 8004 / KLH3004) Medisinsk statistikk del I, høst 009 (KLMED 8004 / KLH3004) Eirik Skogvoll Overlege/.amanuensis dr.med. Det medisinske fakultet, NTNU Klinikk for anestesi og akuttmedisin, St. Olavs Hospital Trondheim

Detaljer

ET FORSØK PA EN ENKEL, TEORETISK VURDERING AV DE ESTIMERINGSMETODER SOM BRUKES I FORBINDELSE MED DE POLITISKE MENINGSMÅLINGER. lb Thomsen INNHOLD

ET FORSØK PA EN ENKEL, TEORETISK VURDERING AV DE ESTIMERINGSMETODER SOM BRUKES I FORBINDELSE MED DE POLITISKE MENINGSMÅLINGER. lb Thomsen INNHOLD I0 77/30 26. august 1977 ET FOSØK PA EN ENKEL, TEOETISK VUDEING AV DE ESTIMEINGSMETODE SOM BUKES I FOBINDELSE Av MED DE POLITISKE MENINGSMÅLINGE. lb Thomsen INNHOLD Side 1. Innledning... 2 2. Noen definisjoner

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: Bio 2150 Biostatistikk og studiedesign Eksamensdag: 5. desember 2014 Tid for eksamen: 14:30-18:30 (4 timer) Oppgavesettet er

Detaljer

1 Sec 3-2: Hvordan beskrive senteret i dataene. 2 Sec 3-3: Hvordan beskrive spredningen i dataene

1 Sec 3-2: Hvordan beskrive senteret i dataene. 2 Sec 3-3: Hvordan beskrive spredningen i dataene 1 Sec 3-2: Hvordan beskrive senteret i dataene 2 Sec 3-3: Hvordan beskrive spredningen i dataene Todeling av statistikk Deskriptiv statistikk Oppsummering og beskrivelse av den stikkprøven du har. Statistisk

Detaljer

NGF 2008 Ekstreme hendelser sett med en statistikers øyne

NGF 2008 Ekstreme hendelser sett med en statistikers øyne NGF 2008 Ekstreme hendelser sett med en statistikers øyne Magne Aarset Handelshøyskolen BI Høyskolen i Ålesund 1 FN s klimapanel IPCC The Intergovernmental Panel on Climate Change Forecasts by Scientists

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK 1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Mandag 4. desember 2006. Tid for eksamen: 14.30 17.30. Oppgavesettet er

Detaljer

1 Section 4-1: Introduksjon til sannsynlighet. 2 Section 4-2: Enkel sannsynlighetsregning. 3 Section 5-1: Introduksjon til sannsynlighetsfordelinger

1 Section 4-1: Introduksjon til sannsynlighet. 2 Section 4-2: Enkel sannsynlighetsregning. 3 Section 5-1: Introduksjon til sannsynlighetsfordelinger 1 Section 4-1: Introduksjon til sannsynlighet 2 Section 4-2: Enkel sannsynlighetsregning 3 Section 5-1: Introduksjon til sannsynlighetsfordelinger 4 Section 5-2: Tilfeldige variable 5 Section 5-3: Binomisk

Detaljer

MET 3431: Statistikk (våren 2011) Introduksjon. Genaro Sucarrat. Institutt for samfunnsøkonomi, BI. http://www.sucarrat.net/teaching/met3431/v2011/

MET 3431: Statistikk (våren 2011) Introduksjon. Genaro Sucarrat. Institutt for samfunnsøkonomi, BI. http://www.sucarrat.net/teaching/met3431/v2011/ MET 3431: Statistikk (våren 2011) Introduksjon Genaro Sucarrat Institutt for samfunnsøkonomi, BI http://www.sucarrat.net/teaching/met3431/v2011/ Sist endret: 11. januar 2011 1 Praktisk info 2 Typer data

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 73 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Statistikk og SPSS for enkle undersøkelser Knut W. Hansson Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 10: Inferens om to populasjoner Situasjon: Vi ønsker å sammenligne to populasjoner med populasjonsgjennomsnitt henholdsvis μ 1 og μ. Vi trekker da ett utvalg fra hver populasjon. ST00 Statistikk for

Detaljer

MAT4010 PROSJEKTOPPGAVE: Statistikk i S2. Olai Sveine Johannessen, Vegar Klem Hafnor & Torstein Mellem

MAT4010 PROSJEKTOPPGAVE: Statistikk i S2. Olai Sveine Johannessen, Vegar Klem Hafnor & Torstein Mellem MAT400 PROSJEKTOPPGAVE: Statistikk i S2 Olai Sveine Johannessen, Vegar Klem Hafnor & Torstein Mellem 20. mai 205 Innhold. Stokastisk Variabel.. Stokastiske variable som funksjoner 3 2. Forventningsverdi

Detaljer

EKSAMEN I PSY3100 FORSKNINGSMETODE KVANTITATIV HØSTEN 2012

EKSAMEN I PSY3100 FORSKNINGSMETODE KVANTITATIV HØSTEN 2012 NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt EKSAMEN I PSY3100 FORSKNINGSMETODE KVANTITATIV HØSTEN 2012 DATO: 12.12.12 Studiepoeng: 7,5 Sidetall bokmål 4 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming

Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming NMKLs seminar om prøvetaking, 2.- 3. desember 2015 Astrid Nordbotten, Mattilsynet Seksjon fremmedstoffer og EØS Systematic effect Systematisk

Detaljer

Datahandling and presentation. Themes. Respekt og redelighet Masterseminar, Frode Volden

Datahandling and presentation. Themes. Respekt og redelighet Masterseminar, Frode Volden 7.04.008 Datahandling and presentation Masterseminar, 8.04.08 Frode Volden Themes Ethics Data loss and security Software Data presentation and analyses Respekt og redelighet Forskeren har et ansvar for

Detaljer

EKSAMEN I TMA4245 Statistikk

EKSAMEN I TMA4245 Statistikk Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Faglig kontakt under eksamen: Turid Follestad (98 06 68 80/73 59 35 37) Hugo Hammer (45 21 01 84/73 59 77 74) Eirik

Detaljer

PSY 1002 Statistikk og metode. Frode Svartdal April 2016

PSY 1002 Statistikk og metode. Frode Svartdal April 2016 PSY 1002 Statistikk og metode Frode Svartdal April 2016 GANGEN I HYPOTESETESTING 1. Formuler en hypotese «Man får bedre karakterer hvis man leser pensum» 2. Formuler motstykket, nullhypotesen H 0 «Man

Detaljer

2. Hva er en sampelfordeling? Nevn tre eksempler på sampelfordelinger.

2. Hva er en sampelfordeling? Nevn tre eksempler på sampelfordelinger. H12 - Semesteroppgave i statistikk - sensurveiledning Del 1 - teori 1. Gjør rede for resonnementet bak ANOVA. Enveis ANOVA tester om det er forskjeller mellom gjennomsnittene i tre eller flere populasjoner.

Detaljer

Kapittel 7: Inferens for forventningerukjent standardavvik

Kapittel 7: Inferens for forventningerukjent standardavvik Kapittel 7: Inferens for forventningerukjent standardavvik 7.1: Inferens for forventningen i en populasjon 7.2: Inferens for å sammenligne to forventninger 7.1 Inferens for forventningen i en populasjon

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for matematiske fag EKSAMEN I EMNE ST2202 ANVENDT STATISTIKK

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for matematiske fag EKSAMEN I EMNE ST2202 ANVENDT STATISTIKK Side av 9 NTNU Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Fakultet for informasonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag Bokmål Faglig kontakt under eksamen Bo Lindqvist

Detaljer