NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI"

Transkript

1 FRAMLEGG TIL NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI UTARBEIDD AV EN NORDISK KOMITÉ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

2 FRAMLEGG TIL NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI UTARBEIDD AV EN NORDISK KOMITË STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

3

4 Forord. De som arbeider med metoder og prinsipper for tolkning av statistiske tallmaterialer, trenger ord og uttrykk for en rekke grunnleggende omgrep. På engelsk har det festnet seg en bestemt terminologi på dette felt. Men de engelske statistiske termer er tildels blitt ulikt oversatt av de enkelte statistikere i de nordiske land. For å oppnå en ensartet terminologi innen de enkelte nordiske land og en mest mulig ensartet terminologi landene imellom, nedsatte de nordiske statistiske foreninger i 1949 hver sin komité. Den norske komité hadde følgende sammensetning : Konsulent Svein Brenna, professor Ragnar Frisch, dosent Olav Reiersøl og professor Erling Sverdrup. Komiteene har samarbeidd om et framlegg til statistiske termer på de nordiske språk. Den norske komité har dessuten funnet det nødvendig å utarbeide en norsk-engelsk nomenklaturliste. Etter oppfordring fra den norske komité utgir Byrået her begge nomenklaturlistene. Til den nordiske listen har en fått høve til å nytte særtrykk av meldingen om Den nordiske statistikerkongress i Kobenhavn, sommeren Oslo, den 28. november PETTER JAKOB BJERVE.

5

6 Innhold. Side Forord 3 A. Oversettelse fra engelsk til dansk, norsk, finsk og svensk 8 B. Oversettelse fra norsk til engelsk 28

7

8 ORDLISTER

9 8 Betænkning angående nordisk statistisk nomenklatur. Vid det nordiska statistikermötet i Helsingfors 1949 beslöts att söka få till stånd en såvitt möjligt enhetlig nordisk nomenklatur på det statistiska området. De statistiska föreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsatte därför var sin nomenklaturkommitté, och dessa har sedan var för sig och i samarbete med varandra utformat den nu föreliggande ordlistan. Huvuddelen av denna fastställdes vid möten mellan representanter för kommittéerna vid det nordiska statistikermötet i Köbenhavn Syftemålet med ordlistan är att utgöra en rekommendation för uppnående av en nordisk statistisk standardterminologi. Utan att göra anspråk på någon fullständighet tar den med utgångspunkt från de engelska benämningarna upp de viktigare statistiska termer, för vilka inte såväl betydelse som översättning frå,n engelska är helt självklar. Om någon risk för missförstånd inte ansetts föreligga, har fiera synonymer medtagits, där fiera termer redan år allmänt A. Oversettelse fra engelsk ti English Dansk Norsk Absolutely continuous distribution function Acceptance region Acceptance sampling Accidental selection Admissible [decision function] Admissible hypothesis Analysis of variance Area [sampling] Arithmetic mean Autocorrelation Average Average sample number Absolut kontinuert sumfunktion Godkendelsesområde Acceptområde Vilkårlig udvælgelse Ikke-domineret [decisionsfunktion] Betragtet hypotese Variansanalyse Arealudvælgelse Aritmetisk gennemsnit Middeltal Autokorrelation Gennemsnit Middelværdi af observationsantal Absolutt kontinuerlig fordelingsfunksjon Godtakingsområde Vilkårlig utvelging Ikke dominert [desidator] Konsiderert hypotese Variansanalyse Arealutvalg Aritmetisk gjennomsnitt Middeltall Autokorrelasj on Gjennomsnitt (Lokaliseringsmål) Forventet observasjonsantall

10 9 accepterade eller där det kan vara motiverat att i olika sammanhang anvä,nda olika ord. Kommittéerna rekommenderar emellertid användningen av den i varje särskilt fall först nämnda synonymen, dä,r denna inte är uppenbart olämplig. I fiera fall har helt nya termer skapats. Framför alit gäller detta sådana begrepp, där det engelska ordet hittills använts oöversatt i de nordiska språken, eller där en direkt översättning av den engelska termen inte ansetts nöjaktigt beskriva det ifrågavarande begreppet. I anmärkningskolumnen ges en kortare definition av vissa termer, som ofta vant föremål för missförstånd eller för vilka den engelska termen inte är fullständigt entydig. I samma kolumn ges också utan försök till fullständighet engelska synonymer till termen. ( ) i översättningskolumnerna betecknar ord eller delar av ord, som alternativt kan uteslutas i översättningen. Tecknet användes också omkring sådana synonymer, som endast är användbara i vissa fall. [ I betecknar i flerordiga termer sådana ord, som utgör egna uppslagsord och som alternativt kan översättas på annat sätt. tansk, norsk, finsk og svensk. Suomi Svenska Anm. (Absoluuttisesti) jatkuva jakautumafunktio Hyvä,ksymisalue Absolut kontinuerlig fördelningsfunktion Acceptansområde Tarkastusotanta Mielivaltainen poiminta Ei-dominoitu [päätösfunktio] Kelvollinen [pä,ätösfunktio] Sallittu hypoteesi Varianssianalyysi Alue-[otanta] Aritmeettinen keskiarvo Keskiarvo Autokorrelaatio Keskiluku Paikallistamisluku Nä,yteyksiköiden odotettu luku Otoksen keskisuuruus Granskningsuttagning Godtycklig uttagning Icke-dominerad [desidator] Beaktad hypotes Variansanalys Yt-[urval] Aritmetiskt genomsnitt Medeltal Autokorrelation Genomsnitt (Lokaliseringsmått) Förväntat observationsantal Chunk 1 Allmän term för arithmetic mean, geometric mean, median etc. Average används ibland synonymt med arithmetic mean och hör dä, översättas så som anges vid detta ord

11 10 English Dansk Norsk Bias Biased Bimodal Block Bunch map Skævhed Forskydning Skævt Forskudt Topuklet (Bimodal) Blok Knippediagram a) Forventningsskjevhet b) Styrkeskjevhet a) Forventningsskjevt b) Styrkeskjevt Totoppet Blokk Knippekart Central moment Characteristic function Chunk Cluster Middelmoment Karakteristisk funktion Vilkårligt udvalg Klynge Sentralmoment Karakteristisk funksjon Vilkårlig utvelging Knytte Coefficient of variation Complete enumeration Composite hypothesis Conditional distribution Confidence coefficient Variationskoefficient Fuldstændig tælling Totaltælling Delvis specificeret hypotese Betinget fordeling Konfidens-koefficient eller niveau Sikkerheds-koefficient eller niveau Variasjonskoeffisient Totaltelling Delvis spesifisert hypotese Betinget fordeling Konfidensgrad Konfidensgradkomplement Confidence interval Confidence level Confidence limit Confidence region Configuration Confluence analysis Konfidensinterval Sikkerhedsinterval Konfidensgreense Sikkerhedsgrænse Konfidensområde Sikkerhedsområde Monster Konfluensanalyse Konfidensintervall Konfidensgrense Konfidensområde Monster Konfluensanalyse

12 11 Suomi Svenska Anm. Harha Harhainen Kaksihuippuinen Lohko Slädekimppu Keskusmomentti Karakteristinen funktio Nlielivaltainen poiminta Ryväs Variaatiokerroin Täydellinen laskenta a) (Förväntnings-)skevhet b) Styrkeskevhet a) (Förvä,ntnings-)skev b) Styrkeskev Tvåtoppig Bimodal Block Strålknippsdiagram Centralmoment Karakteristisk funktion Godtycklig uttagning Flock Klump Variationskoefficient Totalrä,kning Oversättningarna under a) används om estimatorer, de under b) om testmetoder J I samband med variansanalys, ej om block -- kvarter i stad = Accidental selection Osittain määrätty hypoteesi Ehdollinen jakautuma Konfidenssiaste Varmuusaste Delvis specificerad hypotes Betingad fördelning Konfidens Säkerhetsnivå { Anger sannolikheten att konfidensområdet övertäcker parameterpunkten, säg 0.95 eller 0.99 Konfidenssiväli Varmuusväli Konfidenssiraj a Varmuusraja Konfidenssialue Varmuusalue Nluodostuma Konfluenssianalyysi Osäkerhetsnivå Risknivå Konfidensintervall Konfidensgrans Konfidensområde Mönster Konfluensanalys J Komplementet till ovanstående san- \ nolikhet, alltså, t. ex eller 0.01 f Vissa författare använder detta ord synonymt med confidence coefficient, medan andra låter det beteckna komplementet till confidence coefficient

13 12 English Dansk Norsk Confounding Kobling Konfundering Consistent [estimate] Konsistent [estimator] Konsistent [estimator] Continuous distribution function Correlation Covariance Coverage Critical region Cumulative distribution function Kontinuert sumfunktion Korrelation Kovarians Forkastelsesområde Kritisk område Kumuleret (kumulativ) fordelingsfunktion Sumfunktion Absolutt kontinuerlig fordelingsfunksjon Korrelasjon Kovarians Utvalgsbroken Forkastingsområde Kumulert fordelingsfunksjon Kumulert sannsynlighetsfunksjon Curtail Decile Afstumpe Decil Avstumpe Desil Decision Decision function Decision procedure Decision rule Degree of freedom Design Deviation Discrete distribution function Decision Decisionsfunktion Decisionsregel Decisionsregel Frihedsgrad Plan Planlægning Afvigelse Diskret sumfunktion Desisjon Desidator Desisjonsfunksjon Desidator Desisjonsfremgangsmå'ite Desidator Desisjonsregel Frihetsgrad Plan Planlegging Avvik Diskret fordelingsfunksjon Dispersion Distribution Dispersion Fordeling Spredning Fordeling

14 13 Suomi Svenska Anm. ulautus larkentuva Consistentti [estimaattori] atkuva jakautumafunktio Correlaatio :ovarianssi 'eittävyys fylkäämisalue :riitillinen able :ertymäfunktio :umulatiivinen todennäköisyysfunktio ummafunktio ypistää :ymmenespiste esiiii äätös äätösfunktio äätösmenettely äätösohje apausaste mnnitelma mnnittelu ikkeama iskreetti jakautumafunktio )rrasfunktio ajonta ukautuma Koppling Sammansmältning Konsistent [estimator] (Absolut) kontinuerlig fördelningsfunktion Korrelation Kovarians Täckning Förkastelseområde Kritiskt område Kumulerad fördelningsfunktion Kumulerad sannolikhetsfunktion Summafunktion Stympa Decil Beslut Desidator Beslutfunktion Desidator Beslutförfarande Desidator Beslutregel Frihetsgrad Plan Planläggning Avvikelse Diskret fördelningsfunktion Spridning Fördelning 1 En I fördelningsfunktion, som i dagligt tal benämnes kontinuerlig, Sr i själva verket enligt gängse matematisk terminologi absolut kontinuerlig Anger urvalets andel av populationen. Jfr representative och sampling ratio = Rejection region = Truncate Allman term

15 14 English Dansk Norsk Distribution function Sumfunktion Fordelingsfunksjon Double [sampling] Efficient Elementary unit EfficientI Effisient Analyseenhed Error of first kind Error of second kind Estimate (subst.) Estimate (verb) Estimation Estimator Forkastelsesfejl Godkendelsesfejl a) Estimator b) Estimat Slum Estimere Skønne Estimation Slum Estimator Forkastingsfeil Godtakingsfeil a) Estimator b) Estimat Estimere Estimering Estimator Excess Eksces Expectation Forventning (Teoretisk) middelværdi Eksess Forventning Factor analysis (psykol.) Faktoranalyse Faktoranalyse Factorial experimentkombinationsforsøg First kind of error Forkastelsesfejl Fourfold table Firefeltstabel Fractile Fraktil Frame Ramme Frequency Hyppighed Forkastingsfeil To-gange-to-felt-tabell Fraktil Ramme Hyppighet

16 15 Jakautumafunktio Suomi Svenska Anm. Kaksinkertainen [otanta] Täystehoinen Alkeisyksikkö Alkio Hylkäämiserhe Hyväksymiserhe a) Estimaattori Estimointifunktio b) Estimaatti Laskettu arvic Estimoida Arvioida Estimointi Arviointi Estimaattori Estimointifunktio Huipukkuus Odotusarvo Perusjoukon keskiarvo Faktorianalyysi Yhdistelykoe Hylkäämiserhe Nelikenttä(-taulu) Fraktiili Kehikko Frekvenssi Lukuisuus Fördelningsfunktion DubbeKsampling] Efficient Elementar enhet Förkastelsefel Acceptansfel a) Estimator (Upp-)skattningsfunktion b) Estimat (Upp-)skattning Estimera (Upp-)skatta Estimation (Upp-)skattning Estimator (Upp-)skattningsfunktion Excess Matematisk förväntan Väntevarde (Teoretiskt) medelvärde Faktoranalys Kombinationsexperiment Förkastelsefel Fyrfältstabell Fraktil Ram Frekvens 1 Anvä,ndningen av denna term Sr något vacklande Sven i engelskspraig litteratur. För undvikande av missförstånd bör termen dä,rför förtydligas och översättas så som anges vid cumulative distribution function resp. i förekommande fall vid frequency function { Double sampling Sr ett specialfall av sequential sampling, dä,r uttagningen avbryts senast efter två etapper. Se också multiphase sampling 1 Översättningarna under a) avser funktioner av observationerna (== estimator) och under b) observerade viirden av dessa funktioner = Estimate (subst.) 2 x 2 table = Quantile

17 16 English Dansk Norsk Frequency function a) Sandsynlighedstæthed b) Diskret sandsynlighedsfunktion c) Fordelingsfunktion a) Sannsynlighetstetthet Tetthetsfunksjon b) Diskret sannsynlighetsfunksjon c) Elementær fordelingsfunksjon Sannsynlighetsfunksjon Gaussian distribution Generating function Geometric mean Graeco-Latin square Gross correlation Harmonic mean Hypothesis Identifiable Interaction Inter-class variance Interpenetrating [sample] Interquartile range Intra-class variance Latin square Least squares method Normal fordeling Gaussisk fordeling Frembringende funktion Geometrisk gennemsnit Græsk-romersk kvadrat Bruttokorrelation Harmonisk gennemsnit Hypotese Identificerbar Samspil Kombinationsvirkning Varians mellem klasser Kvartilaf stand Varians inden for klasser Romersk kvadrat Mindste kvadraters metode Normal fordeling Gaussisk fordeling Genererende funksjon Geometrisk gjennomsnitt Gresk-latinsk kvadrat Brutto-korrelasjon Harmonisk gjennomsnitt Hypotese Identifiserbar Samspill Varians mellom klasser (Mellomvarians) Parallelle [utvalg] Kvartilavstand Gjennomsnittsvarians innen klasser (Innenvariansen) Latinsk kvadrat Minste kvadraters metode Level of significance Signifikansniveau Forkastingsnivå Likelihood Likelihood ratio test Sandsynlighedskvotienttest Sannsynlighetskvotetest

18 17 Suomi Svenska Anm. a) Todennaköisyystiheys Tiheysfunktio b) Diskreetti todennaköisyysfunktio c) Elementaarinen todennaköisyysfunktio Frekvenssifunktio Normaalijakautuma Emafunktio Geometrinen keskiarvo Kreikkalais-latinalainen neliö Kokonaiskorrelaatio Harmooninen keskiarvo Hypoteesi Identifioitavissa oleva Yhdysvaikutus Lraokkien valinen varianssi Ositteiden valinen varianssi Rinnakkais-(nayte) Neljannespisteiden väli Kvartiilivali Luokkien siskinen varianssi Ositteiden sisainen varianssi a) Sannolikhetstathet Tathetsfunktion b) Diskret sannolikhetsfunktion c) Elementar fördelningsfunktion Elementar sannolikhetsfunktion Normalfördelning Gaussfördelning Genererande funktion Geometriskt genomsnitt Grekisk-romersk kvadrat Bruttokorrelation Harmoniskt genomsnitt Hypotes Identifierbar Samspel Kombinationsverkan Varians mellan klasser Parallell-[urval] Kvartilavstånd Varians inom klasser I. Översättningarna under a) avser det kontinuerliga och under b) det diskreta fallet. Oversättningarna under c) kan användas som sammanfattfling av a) och b) ' = Total correlation J Innebär att fiera urval drages fran samma population f Hela avstandet mellan första och tredje kvartilen Latinalainen neliö Pienimmän neliösumman menetelma Merkitsevyystaso Uskottavuus (TJskottavuus-) osamaaratesti Romersk kvadrat Minstakvadratmetoden Osäkerhetsnivå Risknivå (Sannolikhets-)kvottest { Behöver ingen speciell översättning; kan i de fiesta fall ersättas med Oversättningarna till probability eller probability density 2

19 18 English Dansk Norsk Main effect Marginal distribution Master [sample} Mathematical expectation Egenvirkning Gennemsnitsvirkning Marginal fordeling Forventning (Teoretisk) middelværdi Egenvirkning Marginalfordeling Basis-[utvalg] Forventning Maximum likelihood method Maksimaliseringsmetoden Sannsynlighetsmaksimaliseringsmetoden Mean Mean deviation a) (Teoretisk) middelværdi b) Aritmetisk gennemsnit Middeltal Gennemsnitlig (numerisk) afvigelse a) Forventning b) Aritmetisk gjennomsnitt Middeltall Gjennomsnittsavvik Tallverdiavvik Mean square error Median Mode Moment Most powerful Moving average Multiphase [sampling] Multiple correlation Multistage [sampling] Non-parametric Non-response Normal distribution Bruttovarians Median Midttal Bruttovarians Median a) Typetal a) Typetall Modus Modalverdi b) b) Moment Moment Stærkest Sterkest Glidende gennemsnit Glidende gjennomsnitt Udvælgelse i flere faser Flerfase-[utvald Multipel korrelation Multippel korrelasjon Udvælgelse i flere trin Flertrinns-[utvalg] Ikke-parametrisk Ikke-parametrisk Bortfall Normal fordeling Normal fordeling Gaussisk fordeling

20 19 Suomi Svenska Anm, Omavaikutus Reunajakautuma Kanta-[näyte] Odotusarvo Perusjoukon keskiarvo Suurimman uskottavuuden menetelmä (Uskottavuuden) maksimointimenetelmä a) Perusjoukon keskiarvo b) Otoksen keskiarvo Poikkeaman keskiarvo Egenverkan Genomsnittsverkan Marginalfördelning Bas-[urval] Matematisk förväntan Väntevärde (Teoretiskt) medelvärde (Sannolikhets-) maximeringsmetoden a) (Teoretiskt) medelvärde b) Aritmetiskt genomsnitt Medeltal Genomsnittlig avvikelse J Ett sample, avsett att an.vändas vid \. ett flertal undersökningar 1 Översättningarna under a) används om the mean of a theoretical distribution, de under b) om (arithmetic) mean of a sample or of a finite population Bruttovarianssi Mediaani Keskusarvo a) Tyyppiarvo Moodi b) Valta-arvo Momentti Voimakkain Liukuva keskiluku Monivaiheinen [otanta] Yhteiskorrelaatio Moniasteinen [otanta] Ei-parametrinen Vastaamisen laiminlyönti Normaalijakautuma Bruttovarians Median a) Typ(-tal) Modalvärde b) Det vanligaste värdet Moment Starkast Glidande genomsnitt Flerfas-[urval] Multipelkorrelation Flerstegs-[urval] Icke-parametrisk Bortfall Normalfördelning Gaussfördelning { En (förväntningsskev) estimators andramoment kring parametervärdet 1 ö versättningarna under a) kan användas genereilt, de under b) endast 1 för en observerad fördelning Tillgår i allmänhet så: Varja enhet i en ändlig population karakteriseras av variablerna x, y, z etc. I ett sampelobserveras variabeln x, i ett subsampel därav variabelny, i ett subsubsampel variabeln z etc. Twophase sampling dä,r observationerna ph x används för att förbättra ett estimat av produktionsmedetalety har stundom kallats double sampling. Bör i detta fall översättas som two-phase sampling. ( Beteeknar ett förfaringssätt, där ) först ett antal primära sampling- 1 enheter (t. ex. kommuner) uttas. mom varie sådan uttas sedan ett antal sekundära samplingenheter (t. ex. invånare i kommunen) etc. 2*

21 20 English Dansk Norsk Operating characteristic Optimum allocation Parameter Styrkekomplement Godkendelsessandsynlighed Acceptsandsynlighed Optimal allokation Parameter Styrkekomplement Godtakingssannsynlighet Optimal allokering Parameter Partial correlation Partial survey Percentile Pilot survey Plot Partiel korrelation Partiel undersøgelse Percentil Proveundersøgelse Forundersogelse Parcel Partiell korrelasjon Partialundersøkelse Persentil Prøve-undersøkelse Forundersokelse Rute Population Population Populasj on Power Probability Probability density Probability ratio test Probit Purposive selection (Test)-Styrke Forkastelsessandsynlighed Sandsynlighed Sandsynlighedstæthed Sandsynlighedskvotienttest Probit Bevidst udvælgelse (Test-)styrke Sannsynlighet Sannsynlighetstetthet Sannsynlighetskvotetest Probit Betinget utvelging Quantile Quartile Fraktil Kvartil Fraktil Kvartil Quartile deviation Quota sampling Random Kvartilafvigelse Kvotaudvælgelse Tilfældig Stokastisk Kvartilavvik Kvoteutvelging Tilfeldig Stokastisk

22 21 Suomi Svenska Anm. 0C-kayrä, Hyväksymistodennäköisyys Styrkekomplement Acceptanssannolikhet Suotuisin kiintiöinti Parametri Perusjoukon tunnusluku Osittaiskorrelaatio Vajaamuotoinen poimintatutkimus Sadannespiste Prosenttipiste Esitutkimus Ruutu Palsta Perusjoukko Voimakkuus Hylkää,mistodennäköisyys Todennäköisyys Todennäköisyystiheys Todennäköisyysosamäärätesti Probiitti fiarkintavalinta Fraktiili Neljännespiste Kvartiili Neljännespoikkeama Kvartiilipoikkeama Kiintiöpoiminta Satunnainen Stokastinen Satunnais- Optimal allokering Parameter Populationskarakteristika Partialkorrelation Partialundersökning Percentil Provundersökning Förundersökning Ruta Parcell Population Modermassa (Test-)styrka Förkastelsesannolikhet Sannolikhet Sannolikhetstäthet (Sannolikhets-)kvottest Probit Betingad uttagning Prövningsuttagning Fraktil Kvartil Kvartilavvikelse Kvotuttagning Tilifällig Stokastisk Slumpmässig Slump- Universe Fractile Semi-interquartile range = 11, in- ' terquartile range

23 22 English Dansk Norsk Randomize Range Gore tilfældig Variationsbredde Randomisere Tilfeldiggjøre Variasjonsbredde Rank (subst.) Rang Rang Rank (verb) Ordne (i rækkefølge efter storr.) Ratio [estimate] Kvotient [slum] Rectangular distribution Rektangulær fordeling Regression Regression Rejection region Forkastelsesområde Kritisk område Rang-ordne Representative Repræsentativ Representativ Residual Residual Residual (adj.) Rest Residuum (subst.) Risk function Risikofunktion Risikofunksjon Sample (subst.) Udvalg a) Utvalg Stikprøve b) Sampel Sample (verb) Udvælge Velge ut Udtage Sample Brøkformet estimator Rektangulær fordeling Regresj on Forkastingsområde [Sample] space Observationsrum Sampel-rom [Sample] survey Stikproveundersogelse Sampelundersøkeise [Sampling] ratio Utvalgsbrøken (Utvalgsprosenten) [Sampling] variation Tilfældig variation Samplingvariasjon [Sampling] unit Udvælgelsesenhed Utvalgsenhet Second kind of error Godkendelsesfejl Godtakingsfeil Semi-interquartile range K artilavvik

24 23 Suomi Svenska Anm. Satunnaistaa Randomisera Tilifälliggöra Vaihteluväli Variationsbredd Vaihtelualue Variationsvidd Järjestys Rang Aste Asettaa järjestykseen (Rang-)ordna Suhde-estimaatti Kvot-[estimat] Tasainen jakautuma Rektanguliir fördelning Regressio Regression Hylkäämisalue Förkastelseområde Kriitillinen alue Kritiskt område Edustava Representativ Residuaali Residual Jäännös Rest Riskifunktio Riskfunktion a) Nä,yte a) Urval Uttag Stickprov b) Otos b) Sampel (ett s., fiera sampel) Poimia Utvälja Ottaa (näyte) Uttaga Sampla [Otantadkenttä, [Sampeldrymd [Otanta-]tutkimus [Sampel-]undersökning Otantaosuus Uttagskvot -- Uniform distribution --- Critical region I Anger urvalets eller urvalsmetodens förmäga att ge säkra eller kontrollerbarn estimat. Får ej förväxlas med coverage 1 Når urvalet är slumpmä,ssigt uttaget kan detta markeras med ett adjektiv (se översättningar till random) eller med användning av översättningarna under b) [Otanta-lvariaatio [Sampling-] variation [Näyte-jyksikkö [Urvals-]enhet Otosyksikkö Hyväksymiserhe Acceptansfel Neljä,nnespoikkeama Kvartilavvikelse Kvartiilipoikkeama = Quartile deviation

25 24 English Dansk Norsk Sequential Sekvens- Sekvens- Significance level Signifikansniveau Forkastingsnivå Significant Similar region Simple hypothesis Skewness Split-plot design Signifikant Signifikant Utsagnskraftig Skævhed Nivåkonstant område Helt (fuldstændig) specificeret Helspesifisert hypotese hypotese Skjevhet Rutesplitting Stage Standard deviation Trin Trinn (Standard)-Spredning Standardafvigelse Standardavvik Standard error Statistic Middelfejl Spredning på estimat Standardavvik Observator Stochastic Stokastisk Stokastisk Tilfældig Tilfeldig Stratify Stratificere Stratifisere Stratum Stratum Stratum Sufficient Systematic selection Test (subst.) Test (verb) Time-lag Sufficient Systematisk udvælgelse Test Teste Prove Tidsforskydning Suffisient Ekvidistant utvelging Test Teste Prove Tidsforskyvning

26 25 Suomi Svenska Anm. Merkitsevyystaso Merkitsevä, Sekvenssi- Peräkkäis- Sekvens- Successiv Osäkerhetsnivå Risknivå Signifikant Samantasoinen alue Täysin määrätty hypoteesi Nivåkonstant område Helt specificerad hypotes Vinous Osaruutusuunnitelma Osapalstasuunnitelma Aste Standarclipoikkeama Keskihajonta Varianssijuuri Keskivirhe Standardivirhe Näytteen tunnusluku Otoksen tunnusluku Stokastinen Satunnais- Stratifioida Osittaa Osite Tyhjentä,vä Tasavälinen poiminta Testi Testata Viivästys Snedhet Rutspjälkning Steg Standardspridning Standardavvikelse Variansrot Medelfel Observator [Sampel-] karakteristika Stokastisk Tillfällig Slumpmässig Slump- Stratifiera Skikta Stratum Skikt Sufficient Ekvidistant uttagning Test (ett t., fiera test) Testa Pröva Tidsförskjutning 1 0m Se multistage sampling observator används för en funktion av observationerna, blir ett observerat värde av denna funktion ett observat

27 26 English Dansk Norsk Total correlation Truncate Two-by-two table Unbiased Uniform distribution Uniformly better Uniformly most powerful Unimodal Universe Variance Variance analysis Bruttokorrelation Bruttokorrelasjon Afstumpe Avstumpe To gange to tabel To-gange-to-felts tabell Firefeltstabel a) Centralt a) Forventningsrett (Lige) b) b) Styrkerett Rektangulær fordeling Rektangulær fordeling Overalt bedre Distinkt bedre Overalt stærkest Overalt sterkest Enpuklet Entoppet Population Populasjon Univers VariansI Varians Variansanalyse I Variansanalyse

28 27 Suomi Svenska Anm. Kokonaiskorrelaatio Bruttokorrelation Typistii Stympa = Gross correlation Curtail Nelikentti(-taulu) Fyrfiltstabell =- Fourfold table a) Harhaton a) Förvintningsrätt b) Harhaton b) Styrkeritt Tasainen jakautuma Rektangulir fördelning Kauttaaltaan parempi Överallt bittre Kauttaaltaan voimakkain Överallt starkast Yksihuippuinen Entoppig Unimodal Perusjoukko Population Modermassa Varianssi Varians Varianssianalyysi Variansanalys Oversättningen under a) används om estimatorer, den under b) om testmetoder (Liven unbiased region) = Rectangular distribution I fråga om desidatorer Om test -=. Population

29 28 B. Oversettelse fra norsk til engelsk. Norsk Engelsk Anm. Absolutt kontinuerlig fordelingsfunksjon Arealutvalg Aritmetisk gjennomsnitt Autokorrelasj on Avstumpe Avvik Basis-utvalg Betinget fordeling Betinget utvelging Blokk Bortfall Brokformet estimator Bruttokorrelasj on Bruttovarians Delvis spesifisert hypotese Desidator Desil Desisjon Desisjonsfremgangsmåte Desisjonsfunksjon Desisjonsregel Diskret fordelingsfunksjon Diskret sannsynlighetsfunksj on Distinkt bedre Effisient Egenvirkning Eksess Ekvidistant utvelging Elementær fordelingsfunksjon Entoppet Absolutely continuous. distribution function, Continuous distribution function Area sampling (Arithmetic) mean Autocorrelation Curtail, Truncate Deviation Master sample Conditional distribution Purposive selection Block Non-response Ratio estimate Gross correlation, Total correlation Mean square error Composite hypothesis Decision function, Decision procedure, Decision rule Decile Decision Decision procedure, Decision rule, Decision function Decision function, Decision rule, Decision procedure Decision rule, Decision function, Decision procedure Discrete distribution function J Et utvalg som skal brukes ved flere ' undersøkelser. I variansanalysen. { En (forventningsskjev) estimators annenmoment omkring den sanne parameterverdi. I Brukes om den elementære sannsynlighetsfunksjon i det diskrete tilfelle. På engelsk brukes av og til, uttrykket»frequency functions. Uniformly better Om desidatorer. EfficientI om estimatorer. Main effect I variansanalysen. Excess Systematic selection Unimodal ( Brukes ved ekvidistant utvelging I med et initialpunkt som ikke nød- ', vendigvis er første enhet i populak sjonen. i Alminnelig uttrykk for savel sannsynlighetstettheten som den diskrete sannsynlighetsfunksjon. PA. engelsk brukes av og til»frequency functions.

30 29 Norsk Engelsk Anm. Estimat Estimator Estimere Estimering Faktoranalyse Flerfase-(utvalg) Flertrinns-(utvalg) Fordeling Fordelingsfunksjon Forkastingsfeil Forkastingsnivå Forkastingsområde Forundersokelse Forventet observasjonsantall Forventning Forventningsrett Forventningsskjevhet Forventningsskj evt Fraktil Frihetsgrad Gaussisk fordeling Genererende funksjon Geometrisk gjennomsnitt Gjennomsnitt Gjennomsnittsavvik Gjennomsnittsvarians innen klasser Glidende gjennomsnitt Godtakingsfeil Godtakingsområde Gresk-latinsk kvadrat Harmonisk gjennomsnitt Helspesifisert hypotese Hypotese Hyppighet Identifiserbar Estimate Estimate, Estimator Estimate Estimation Factor analysis (psykol.) Multiphase (sampling) Multistage (sampling) Distribution Distribution function First kind of error, Error o first kind Level of significance, Significance level Critical region, Rejection region Pilot survey Average sample number Expectation, Mathematical expectation, Mean Unbiased Bias Biased Fractile, Quantile Degree of freedom Gaussian distribution, Normal distribution Generating function Geometric mean Average Mean deviation Intra-class variance Moving average Error of second kind, Second kind of error Acceptance region Graeco-Latin square Harmonic mean Simple hypothesis Hypothesis Frequency Identifiable Estimator er en funksjon av observasjonene. Estimat er en observert verdi av denne funksjon. en fremgangsmåte hvor først et antall enheter (f. eks. kommuner) uttas. Innen hver sadan uttas deretter et antall sekundære enheter (f. eks. personer innen kom- / Betegner munen) etc. I Vaklende språkbruk. Man NH bruke cumulative distribution function, probability density etc. alt etter hva man mener. I = Lokaliseringsmål. Generelt uttrykk for aritmetisk gjennomsnitt, geometrisk gjennomsnitt etc. Brukes av og til synonymt med aritmetisk gjennomsnitt. = Tallverdiavvik. { = Innenvarians. Betyr gjennomsnittsverdien av variansene hver tatt innen sin klasse. f Tidligere kalt»bevegelig gjennom- ' snitt«.

31 30 Norsk Engelsk Anm. Ikke dominert Ikke-parametrisk Innenvariansen Karakteristisk funksjon Knippekart Knytte (subst.) Konfidensgrad Konfidensgradkomplement Konfidensgrense Konfidensintervall Konfidensområde Konfluensanalyse Konfundering Konsiderert hypotese Konsistent (estimator) Korrelasj on Kovarians Kumulert fordelingsfunksjon Kvartil Kvartilavstand Kvartilavvik Kvoteutvelging Latinsk kvadrat Lokaliseringsmål Marginalfordeling Median Mellomvarians Minste kvadraters metode Modalverdi Moment Multippel korrelasjon Monster Nivåkonstant område Normal fordeling Observator Observat Optimal allokering Overalt sterkest Admissible (decision function) Non-parametric, Distributionsfree. Intra-class variance Characteristic function Bunch map Cluster Confidence coefficient Confidence limit Confidence interval Confidence region Confluence analysis Confounding Admissible hypothesis Consistent (estimate) Correlation Covariance Cumulative distribution function Quartile Interquartile range Quartile deviation, Semiinterquartile range Quota sampling Latin square Average Marginal distribution Median Inter-class variance Least squares method Mode Moment Multiple correlation Configuration Similar region Normal distribution, Gaussian distribution Statistic Optimum allocation Uniformly most powerful Om en desidator. 1 = Gjennomsnittsvarians innen Idasser. Betyr gjennomsnittsverdien av variansene hver tatt innen sin klasse. Angir sannsynligheten forat kontidensområdet dekker parameterpunktet konfidensgraden. Halvparten av ointerquartile range«. Gjennomsnitt. J Varians mellom klasser. Variansen \ for gruppegjennomsnittene. Typetall. I Brukes for en funksjon av observa- ' sjonene. J Kan brukes om en verdi for observa- ' toren.

32 31 Norsk Engelsk Anm. Parallelle utvalg Interpenetrating (samples) Parameter Parameter Partialundersokelse Partial survey Partiell korrelasjon Partial correlation Persentil Percentile Plan Design Planlegging Design PopulasjonPopulation, Universe Probit Probit Prove (verb.) Test Prøve-undersøkelsePilot survey Ramme Frame Randomisere Randomize Rang Rank (subst.) Rang-ordne Rank (verb.) Regresj on Regression Rektangulær fordeling Rectangular distribution, Uniform distribution Representativ Representative Residual Residual Residuum Residual Risikofunksjon Risk function Rute Plot Rutesplitting Split-plot design Sampel (subst.) Sample Sampel-rom Sample space Sampelundersokelse Sample survey Sample (verb.) Sample Samplingvariasj on Sampling variation Samspill Interaction Sannsynlighet Probability, Likelihood Sannsynlighetsfunksjon Frequency function Sannsynlighetskvotetest Probability ratio test, Likelihood ratio test Sannsynlighetsmaksimalise- Maximum likelihood method ringsmetoden Sannsynlighetstetthet Probability density, Frequency function Sekvens- Sequential Sentralmoment Central moment Signifikant Significant Skjevhet Skewness Flere utvalg fra samme populasjon. f På norsk bor»teste«foretrekkes for A.»prove«. = tilfeldiggjøre. F. eks. rang-korrelasjon. Ved variansanalyse. J- Brukes nil* utvalget er stokastisk k valgt. Brukes i variansanalysen. = Elementær fordelingsfunksjon. J Brukes i det absolutt kontinuerlige tilfelle. f Om formen på den elementære fork_ delingsfunksjon.

33 32 Norsk Engelsk Anm. Spredning Standardavvik Sterkest (test) Stokastisk Stratifisere Stratum Styrke Styrkekomplement Styrkerett Styrkeskjevhet Styrkeskjevt Suffisient Tallverdiavvik Teststyrke Test Teste Tetthetsfunksjon Tidsforskyvning Tilfeldig Tilfeldiggj ore Trinn To-gange-to-felt-tabell Totaltelling Totoppet Typetall Utsagnskraftig Utvalg Utvalgsbroken Utvalgsenhet Utvalgsprosenten Varians Varians mellom klasser Variansanalyse Variasjonsbredde Variasjonskoeffisient Velge ut Vilkårlig utvelging Dispersion Standard deviation, Standard error Most powerful (test) Random, Stochastic Stratify Stratum Power Operating characteristic Unbiased Bias Biased Sufficient Mean deviation Power Test Test Frequency function Time-lag Random, Stochastic Randomize Stage Fourfold table, Two-by-two table Complete enumeration Bimodal Mode Significant Sample Coverage, Sampling ratio Sampling unit Sampling ratio Variance Inter-class variance Analysis of variance, Variance analysis Range Coefficient of variation Sample Accidental selection, Chunk Generelt uttrykk. Brukes i hypoteseprovningsteorien. J- = Teststyrke. Brukes i hypotese- ' provningsteorien. Gjennomsnittsavvik. f Sannsynlighetstettheten. Brukes k i det absolutt kontinuerlige tilfelle. = Randomisere = Modalverdi. Jfr. Sampel. J = Mellomvarians. Variansen for k gruppegjennomsnittene. BIANCO LUNO KriEi.

34 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. Pris kr I- oms. avgift. SIAN. LUNO- 1,1314.

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 73 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Statistikk og SPSS for enkle undersøkelser Knut W. Hansson Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Ordlisten kan brukes sammen med sjekklister ved kritisk vurdering av artikler, til hjelp i arbeidet med kunnskapsoversikter, som grunnlag for begrepsforklaringer i

Detaljer

Kompendium V-2014 MAT110. Statistikk 1. Del 1 av 2. Per Kristian Rekdal

Kompendium V-2014 MAT110. Statistikk 1. Del 1 av 2. Per Kristian Rekdal Kompendium V-2014 MAT110 Statistikk 1 Del 1 av 2 Per Kristian Rekdal 2 Figur 1: But under a different accounting convention... 3 4 Forord Dette er del I (av II) av kompendiet i faget MAT110 Statistikk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅS ELEMENTER AV DET MATEMATISKE GRUNNLAGET

STATISTISK SENTRALBYRÅS ELEMENTER AV DET MATEMATISKE GRUNNLAGET ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 58 STATISTISK SENTRALBYRÅS UTVALGSUNDERSØKELSER: ELEMENTER AV DET MATEMATISKE GRUNNLAGET Av Jan M. from THE SAMPLE SURVEYS OF THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

Skriftserie. Konferanserapport. No. 5-2008. TALL OG TALLFORSTÅELSE - fra telleremser til algebra

Skriftserie. Konferanserapport. No. 5-2008. TALL OG TALLFORSTÅELSE - fra telleremser til algebra Skriftserie Konferanserapport No. 5-2008 TALL OG TALLFORSTÅELSE - fra telleremser til algebra Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 26. og 27. november 2007 Forside: Fra ressurspersonenes

Detaljer

Konsultasjoner som samarbeidsform

Konsultasjoner som samarbeidsform APRIL 67 11 1 SO IAL KONOM N Ansvarlige redaktører: Erling S. Andersen B jornulf Sandberg Age R. Sorsveen Redaksjonsmedlemmer : Dag Bjornland Harald Fure Redaksjonsutvalg: or sker Arne Amundsen :onsulent

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Vestlandsforsking Postboks 163, N-6856 Sogndal Telefon: 57 67 61 50 Fax: 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 8/2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport

Detaljer

PERSONMODELLER, PERSON REGNSKAPSSYSTEMER OG PERSONDATAARKIVER POPULATION MODELS, POPULATION ACCOUNTING SYSTEMS AND INDIVIDUAL DATA BANKS OSLO 1970

PERSONMODELLER, PERSON REGNSKAPSSYSTEMER OG PERSONDATAARKIVER POPULATION MODELS, POPULATION ACCOUNTING SYSTEMS AND INDIVIDUAL DATA BANKS OSLO 1970 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 38 PERSONMODELLER, PERSON REGNSKAPSSYSTEMER OG PERSONDATAARKIVER Av Svein Nordbotten POPULATION MODELS, POPULATION ACCOUNTING SYSTEMS AND INDIVIDUAL DATA BANKS OSLO

Detaljer

2004/5 Notater 2004. Li-Chun Zhang. Notater. Domene-estimering i lønnsstatistikk. Seksjon for statistiske metoder og standarder Emnegruppe: 00.

2004/5 Notater 2004. Li-Chun Zhang. Notater. Domene-estimering i lønnsstatistikk. Seksjon for statistiske metoder og standarder Emnegruppe: 00. 2004/5 Notater 2004 Li-Chun Zhang Notater Domene-estimering i lønnsstatistikk Seksjon for statistiske metoder og standarder Emnegruppe: 00.90 Forord Dette notat handler om noen metoder for domene estimering

Detaljer

Vård i Norden online!

Vård i Norden online! Redaksjonelt Leder Christina Forsberg redaktør Vård i Norden online 3 Styrelsen i Sjuksköterskornas samarbete i Norden (SSN) har beslutat att utge Vård i Norden online från och med detta nummer. Frågan

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 40 REGLER FOR REDIGERING OG UTSTYR I PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå utgir årlig

Detaljer

ESTIMERING AV MAKRO - KONSUMFUNKSJONER FOR ETTERKRIGSTIDEN : METODESPØRSMÅL OG EMPIRISKE RESULTATER

ESTIMERING AV MAKRO - KONSUMFUNKSJONER FOR ETTERKRIGSTIDEN : METODESPØRSMÅL OG EMPIRISKE RESULTATER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 63 ESTIMERING AV MAKRO - KONSUMFUNKSJONER FOR ETTERKRIGSTIDEN : METODESPØRSMÅL OG EMPIRISKE RESULTATER Av Erik Biørn ESTIMATING AGGREGATE CONSUMPTION FUNCTIONS FOR

Detaljer

Modellering og estimering av romlig avhengighet i forsikring

Modellering og estimering av romlig avhengighet i forsikring Modellering og estimering av romlig avhengighet i forsikring Nikolai Sellereite Masteroppgave i statistikk Finansteori og forsikringsmatematikk Universitetet i Bergen Matematisk institutt 1juni 2015 Sammendrag

Detaljer

I N O R D E N NR. 4 VOLYM/ÅRGÅNG 34

I N O R D E N NR. 4 VOLYM/ÅRGÅNG 34 vård I N O R D E N NORDIC JOURNAL OF NURSING RESEARCH Going international publishing in English. See page 3 4. 2014 NR. 4 VOLYM/ÅRGÅNG 34 Redaktionellt Ansvarige utgivare Sineva Ribeiro Chefredaktör Kim

Detaljer

Direktør, tekn. dr. Lennart Holm: Behov eller resurser vad styr bostadsförsörjningen?.. 11

Direktør, tekn. dr. Lennart Holm: Behov eller resurser vad styr bostadsförsörjningen?.. 11 3 67 MARS SOSIALØKONOMEN Ansvarlige redaktører: Erling S. Andersen Bjørnulf Sandberg Age R. Sørsveen Redaksjonsmedlemmer: Dag Bjørnland Harald Fure Redaksjonsutvalg: Forsker Arne Amundsen Konsulent Johan

Detaljer

Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling»

Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling» Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling» Delrapport 1 Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström Evaluering av «Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurdering av støtte til antimobbeprogram og læringsmiljøprogram

Vurdering av støtte til antimobbeprogram og læringsmiljøprogram Saksbehandlere: Sven Eirik Nilssen, Birgit Leirvik, Marie Svendsen Vår dato: 21.06.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/1954 Deres referanse: Vurdering av støtte til antimobbeprogram og læringsmiljøprogram

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 REVIDERT UTGAVE AV "RAPPORTER 92121 - PRISINDEKS FOR NY ENEBOLIG" Statistisk

Detaljer

Sosial-/Siviløkonom. Sosialøkonom. cand.oecon. Terje Ruud, Nationalekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet, Fack, 104 05 Stockholm 50.

Sosial-/Siviløkonom. Sosialøkonom. cand.oecon. Terje Ruud, Nationalekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet, Fack, 104 05 Stockholm 50. Sosial-/Siviløkonom Skogindustriens Økonomiske Institutt, som er tilsluttet Skogbrukets og Skogindustriens Forskningsforening, SSFF, er et utrednings- og informasjonsorgan for skogindustriene. Instituttet

Detaljer

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 146 SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER COHABITATION WITHOUT MARRIAGE - MARRIAGE AND BIRTHS Av/By RANDI M. SELMER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1983

Detaljer

Bilagor till avgiftsförslaget för 2015 enligt finansieringslagen

Bilagor till avgiftsförslaget för 2015 enligt finansieringslagen Bilagor till avgiftsförslaget för 2015 enligt finansieringslagen - Konjunkturinstitutet: Kommentarer till beräkningar av externa ekonomiska faktorer i SKB:s rapport Plan 2013 Underlag för kostnadsberäkningar

Detaljer

Virker ART i svenske fengsler?

Virker ART i svenske fengsler? 1 Virker ART i svenske fengsler? Frode Svartdal, professor dr.philos. Universitetet i Tromsø Nylig ble rapporten BEHANDLINGSPROGRAMMET ART I KRIMINALVÅRDEN. UTVÄRDERING AV ÅTERFALL I BROTT FÖR PROGRAMDELTAGARE

Detaljer

Bilagor till avgiftsförslaget för 2015 enligt finansieringslagen

Bilagor till avgiftsförslaget för 2015 enligt finansieringslagen Bilagor till avgiftsförslaget för 2015 enligt finansieringslagen - Konjunkturinstitutet: Kommentarer till beräkningar av externa ekonomiska faktorer i SKB:s rapport Plan 2013 Underlag för kostnadsberäkningar

Detaljer

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALFYRA NR. 104 LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE Av Idar Møglestue og Turid Sletten WAGE CONDITIONS OF EMPLOYEES IN BANK, INSURANCE AND CENTRAL

Detaljer

ELDRE I ALDERSHJEM STATISTISKE ANALYSER NR. 42 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0997-8

ELDRE I ALDERSHJEM STATISTISKE ANALYSER NR. 42 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0997-8 STATISTISKE ANALYSER NR. 4 ELDRE I ALDERSHJEM 977 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-0997-8 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger

Detaljer

Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Konjunkturbarometer for industri og bergverk D 260 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Konjunkturbarometer for industri og bergverk Business Tendency Survey Manufacturing and Mining and Quarrying Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer