NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI"

Transkript

1 FRAMLEGG TIL NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI UTARBEIDD AV EN NORDISK KOMITÉ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

2 FRAMLEGG TIL NORDISK STATISTISK TERMINOLOGI UTARBEIDD AV EN NORDISK KOMITË STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

3

4 Forord. De som arbeider med metoder og prinsipper for tolkning av statistiske tallmaterialer, trenger ord og uttrykk for en rekke grunnleggende omgrep. På engelsk har det festnet seg en bestemt terminologi på dette felt. Men de engelske statistiske termer er tildels blitt ulikt oversatt av de enkelte statistikere i de nordiske land. For å oppnå en ensartet terminologi innen de enkelte nordiske land og en mest mulig ensartet terminologi landene imellom, nedsatte de nordiske statistiske foreninger i 1949 hver sin komité. Den norske komité hadde følgende sammensetning : Konsulent Svein Brenna, professor Ragnar Frisch, dosent Olav Reiersøl og professor Erling Sverdrup. Komiteene har samarbeidd om et framlegg til statistiske termer på de nordiske språk. Den norske komité har dessuten funnet det nødvendig å utarbeide en norsk-engelsk nomenklaturliste. Etter oppfordring fra den norske komité utgir Byrået her begge nomenklaturlistene. Til den nordiske listen har en fått høve til å nytte særtrykk av meldingen om Den nordiske statistikerkongress i Kobenhavn, sommeren Oslo, den 28. november PETTER JAKOB BJERVE.

5

6 Innhold. Side Forord 3 A. Oversettelse fra engelsk til dansk, norsk, finsk og svensk 8 B. Oversettelse fra norsk til engelsk 28

7

8 ORDLISTER

9 8 Betænkning angående nordisk statistisk nomenklatur. Vid det nordiska statistikermötet i Helsingfors 1949 beslöts att söka få till stånd en såvitt möjligt enhetlig nordisk nomenklatur på det statistiska området. De statistiska föreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsatte därför var sin nomenklaturkommitté, och dessa har sedan var för sig och i samarbete med varandra utformat den nu föreliggande ordlistan. Huvuddelen av denna fastställdes vid möten mellan representanter för kommittéerna vid det nordiska statistikermötet i Köbenhavn Syftemålet med ordlistan är att utgöra en rekommendation för uppnående av en nordisk statistisk standardterminologi. Utan att göra anspråk på någon fullständighet tar den med utgångspunkt från de engelska benämningarna upp de viktigare statistiska termer, för vilka inte såväl betydelse som översättning frå,n engelska är helt självklar. Om någon risk för missförstånd inte ansetts föreligga, har fiera synonymer medtagits, där fiera termer redan år allmänt A. Oversettelse fra engelsk ti English Dansk Norsk Absolutely continuous distribution function Acceptance region Acceptance sampling Accidental selection Admissible [decision function] Admissible hypothesis Analysis of variance Area [sampling] Arithmetic mean Autocorrelation Average Average sample number Absolut kontinuert sumfunktion Godkendelsesområde Acceptområde Vilkårlig udvælgelse Ikke-domineret [decisionsfunktion] Betragtet hypotese Variansanalyse Arealudvælgelse Aritmetisk gennemsnit Middeltal Autokorrelation Gennemsnit Middelværdi af observationsantal Absolutt kontinuerlig fordelingsfunksjon Godtakingsområde Vilkårlig utvelging Ikke dominert [desidator] Konsiderert hypotese Variansanalyse Arealutvalg Aritmetisk gjennomsnitt Middeltall Autokorrelasj on Gjennomsnitt (Lokaliseringsmål) Forventet observasjonsantall

10 9 accepterade eller där det kan vara motiverat att i olika sammanhang anvä,nda olika ord. Kommittéerna rekommenderar emellertid användningen av den i varje särskilt fall först nämnda synonymen, dä,r denna inte är uppenbart olämplig. I fiera fall har helt nya termer skapats. Framför alit gäller detta sådana begrepp, där det engelska ordet hittills använts oöversatt i de nordiska språken, eller där en direkt översättning av den engelska termen inte ansetts nöjaktigt beskriva det ifrågavarande begreppet. I anmärkningskolumnen ges en kortare definition av vissa termer, som ofta vant föremål för missförstånd eller för vilka den engelska termen inte är fullständigt entydig. I samma kolumn ges också utan försök till fullständighet engelska synonymer till termen. ( ) i översättningskolumnerna betecknar ord eller delar av ord, som alternativt kan uteslutas i översättningen. Tecknet användes också omkring sådana synonymer, som endast är användbara i vissa fall. [ I betecknar i flerordiga termer sådana ord, som utgör egna uppslagsord och som alternativt kan översättas på annat sätt. tansk, norsk, finsk og svensk. Suomi Svenska Anm. (Absoluuttisesti) jatkuva jakautumafunktio Hyvä,ksymisalue Absolut kontinuerlig fördelningsfunktion Acceptansområde Tarkastusotanta Mielivaltainen poiminta Ei-dominoitu [päätösfunktio] Kelvollinen [pä,ätösfunktio] Sallittu hypoteesi Varianssianalyysi Alue-[otanta] Aritmeettinen keskiarvo Keskiarvo Autokorrelaatio Keskiluku Paikallistamisluku Nä,yteyksiköiden odotettu luku Otoksen keskisuuruus Granskningsuttagning Godtycklig uttagning Icke-dominerad [desidator] Beaktad hypotes Variansanalys Yt-[urval] Aritmetiskt genomsnitt Medeltal Autokorrelation Genomsnitt (Lokaliseringsmått) Förväntat observationsantal Chunk 1 Allmän term för arithmetic mean, geometric mean, median etc. Average används ibland synonymt med arithmetic mean och hör dä, översättas så som anges vid detta ord

11 10 English Dansk Norsk Bias Biased Bimodal Block Bunch map Skævhed Forskydning Skævt Forskudt Topuklet (Bimodal) Blok Knippediagram a) Forventningsskjevhet b) Styrkeskjevhet a) Forventningsskjevt b) Styrkeskjevt Totoppet Blokk Knippekart Central moment Characteristic function Chunk Cluster Middelmoment Karakteristisk funktion Vilkårligt udvalg Klynge Sentralmoment Karakteristisk funksjon Vilkårlig utvelging Knytte Coefficient of variation Complete enumeration Composite hypothesis Conditional distribution Confidence coefficient Variationskoefficient Fuldstændig tælling Totaltælling Delvis specificeret hypotese Betinget fordeling Konfidens-koefficient eller niveau Sikkerheds-koefficient eller niveau Variasjonskoeffisient Totaltelling Delvis spesifisert hypotese Betinget fordeling Konfidensgrad Konfidensgradkomplement Confidence interval Confidence level Confidence limit Confidence region Configuration Confluence analysis Konfidensinterval Sikkerhedsinterval Konfidensgreense Sikkerhedsgrænse Konfidensområde Sikkerhedsområde Monster Konfluensanalyse Konfidensintervall Konfidensgrense Konfidensområde Monster Konfluensanalyse

12 11 Suomi Svenska Anm. Harha Harhainen Kaksihuippuinen Lohko Slädekimppu Keskusmomentti Karakteristinen funktio Nlielivaltainen poiminta Ryväs Variaatiokerroin Täydellinen laskenta a) (Förväntnings-)skevhet b) Styrkeskevhet a) (Förvä,ntnings-)skev b) Styrkeskev Tvåtoppig Bimodal Block Strålknippsdiagram Centralmoment Karakteristisk funktion Godtycklig uttagning Flock Klump Variationskoefficient Totalrä,kning Oversättningarna under a) används om estimatorer, de under b) om testmetoder J I samband med variansanalys, ej om block -- kvarter i stad = Accidental selection Osittain määrätty hypoteesi Ehdollinen jakautuma Konfidenssiaste Varmuusaste Delvis specificerad hypotes Betingad fördelning Konfidens Säkerhetsnivå { Anger sannolikheten att konfidensområdet övertäcker parameterpunkten, säg 0.95 eller 0.99 Konfidenssiväli Varmuusväli Konfidenssiraj a Varmuusraja Konfidenssialue Varmuusalue Nluodostuma Konfluenssianalyysi Osäkerhetsnivå Risknivå Konfidensintervall Konfidensgrans Konfidensområde Mönster Konfluensanalys J Komplementet till ovanstående san- \ nolikhet, alltså, t. ex eller 0.01 f Vissa författare använder detta ord synonymt med confidence coefficient, medan andra låter det beteckna komplementet till confidence coefficient

13 12 English Dansk Norsk Confounding Kobling Konfundering Consistent [estimate] Konsistent [estimator] Konsistent [estimator] Continuous distribution function Correlation Covariance Coverage Critical region Cumulative distribution function Kontinuert sumfunktion Korrelation Kovarians Forkastelsesområde Kritisk område Kumuleret (kumulativ) fordelingsfunktion Sumfunktion Absolutt kontinuerlig fordelingsfunksjon Korrelasjon Kovarians Utvalgsbroken Forkastingsområde Kumulert fordelingsfunksjon Kumulert sannsynlighetsfunksjon Curtail Decile Afstumpe Decil Avstumpe Desil Decision Decision function Decision procedure Decision rule Degree of freedom Design Deviation Discrete distribution function Decision Decisionsfunktion Decisionsregel Decisionsregel Frihedsgrad Plan Planlægning Afvigelse Diskret sumfunktion Desisjon Desidator Desisjonsfunksjon Desidator Desisjonsfremgangsmå'ite Desidator Desisjonsregel Frihetsgrad Plan Planlegging Avvik Diskret fordelingsfunksjon Dispersion Distribution Dispersion Fordeling Spredning Fordeling

14 13 Suomi Svenska Anm. ulautus larkentuva Consistentti [estimaattori] atkuva jakautumafunktio Correlaatio :ovarianssi 'eittävyys fylkäämisalue :riitillinen able :ertymäfunktio :umulatiivinen todennäköisyysfunktio ummafunktio ypistää :ymmenespiste esiiii äätös äätösfunktio äätösmenettely äätösohje apausaste mnnitelma mnnittelu ikkeama iskreetti jakautumafunktio )rrasfunktio ajonta ukautuma Koppling Sammansmältning Konsistent [estimator] (Absolut) kontinuerlig fördelningsfunktion Korrelation Kovarians Täckning Förkastelseområde Kritiskt område Kumulerad fördelningsfunktion Kumulerad sannolikhetsfunktion Summafunktion Stympa Decil Beslut Desidator Beslutfunktion Desidator Beslutförfarande Desidator Beslutregel Frihetsgrad Plan Planläggning Avvikelse Diskret fördelningsfunktion Spridning Fördelning 1 En I fördelningsfunktion, som i dagligt tal benämnes kontinuerlig, Sr i själva verket enligt gängse matematisk terminologi absolut kontinuerlig Anger urvalets andel av populationen. Jfr representative och sampling ratio = Rejection region = Truncate Allman term

15 14 English Dansk Norsk Distribution function Sumfunktion Fordelingsfunksjon Double [sampling] Efficient Elementary unit EfficientI Effisient Analyseenhed Error of first kind Error of second kind Estimate (subst.) Estimate (verb) Estimation Estimator Forkastelsesfejl Godkendelsesfejl a) Estimator b) Estimat Slum Estimere Skønne Estimation Slum Estimator Forkastingsfeil Godtakingsfeil a) Estimator b) Estimat Estimere Estimering Estimator Excess Eksces Expectation Forventning (Teoretisk) middelværdi Eksess Forventning Factor analysis (psykol.) Faktoranalyse Faktoranalyse Factorial experimentkombinationsforsøg First kind of error Forkastelsesfejl Fourfold table Firefeltstabel Fractile Fraktil Frame Ramme Frequency Hyppighed Forkastingsfeil To-gange-to-felt-tabell Fraktil Ramme Hyppighet

16 15 Jakautumafunktio Suomi Svenska Anm. Kaksinkertainen [otanta] Täystehoinen Alkeisyksikkö Alkio Hylkäämiserhe Hyväksymiserhe a) Estimaattori Estimointifunktio b) Estimaatti Laskettu arvic Estimoida Arvioida Estimointi Arviointi Estimaattori Estimointifunktio Huipukkuus Odotusarvo Perusjoukon keskiarvo Faktorianalyysi Yhdistelykoe Hylkäämiserhe Nelikenttä(-taulu) Fraktiili Kehikko Frekvenssi Lukuisuus Fördelningsfunktion DubbeKsampling] Efficient Elementar enhet Förkastelsefel Acceptansfel a) Estimator (Upp-)skattningsfunktion b) Estimat (Upp-)skattning Estimera (Upp-)skatta Estimation (Upp-)skattning Estimator (Upp-)skattningsfunktion Excess Matematisk förväntan Väntevarde (Teoretiskt) medelvärde Faktoranalys Kombinationsexperiment Förkastelsefel Fyrfältstabell Fraktil Ram Frekvens 1 Anvä,ndningen av denna term Sr något vacklande Sven i engelskspraig litteratur. För undvikande av missförstånd bör termen dä,rför förtydligas och översättas så som anges vid cumulative distribution function resp. i förekommande fall vid frequency function { Double sampling Sr ett specialfall av sequential sampling, dä,r uttagningen avbryts senast efter två etapper. Se också multiphase sampling 1 Översättningarna under a) avser funktioner av observationerna (== estimator) och under b) observerade viirden av dessa funktioner = Estimate (subst.) 2 x 2 table = Quantile

17 16 English Dansk Norsk Frequency function a) Sandsynlighedstæthed b) Diskret sandsynlighedsfunktion c) Fordelingsfunktion a) Sannsynlighetstetthet Tetthetsfunksjon b) Diskret sannsynlighetsfunksjon c) Elementær fordelingsfunksjon Sannsynlighetsfunksjon Gaussian distribution Generating function Geometric mean Graeco-Latin square Gross correlation Harmonic mean Hypothesis Identifiable Interaction Inter-class variance Interpenetrating [sample] Interquartile range Intra-class variance Latin square Least squares method Normal fordeling Gaussisk fordeling Frembringende funktion Geometrisk gennemsnit Græsk-romersk kvadrat Bruttokorrelation Harmonisk gennemsnit Hypotese Identificerbar Samspil Kombinationsvirkning Varians mellem klasser Kvartilaf stand Varians inden for klasser Romersk kvadrat Mindste kvadraters metode Normal fordeling Gaussisk fordeling Genererende funksjon Geometrisk gjennomsnitt Gresk-latinsk kvadrat Brutto-korrelasjon Harmonisk gjennomsnitt Hypotese Identifiserbar Samspill Varians mellom klasser (Mellomvarians) Parallelle [utvalg] Kvartilavstand Gjennomsnittsvarians innen klasser (Innenvariansen) Latinsk kvadrat Minste kvadraters metode Level of significance Signifikansniveau Forkastingsnivå Likelihood Likelihood ratio test Sandsynlighedskvotienttest Sannsynlighetskvotetest

18 17 Suomi Svenska Anm. a) Todennaköisyystiheys Tiheysfunktio b) Diskreetti todennaköisyysfunktio c) Elementaarinen todennaköisyysfunktio Frekvenssifunktio Normaalijakautuma Emafunktio Geometrinen keskiarvo Kreikkalais-latinalainen neliö Kokonaiskorrelaatio Harmooninen keskiarvo Hypoteesi Identifioitavissa oleva Yhdysvaikutus Lraokkien valinen varianssi Ositteiden valinen varianssi Rinnakkais-(nayte) Neljannespisteiden väli Kvartiilivali Luokkien siskinen varianssi Ositteiden sisainen varianssi a) Sannolikhetstathet Tathetsfunktion b) Diskret sannolikhetsfunktion c) Elementar fördelningsfunktion Elementar sannolikhetsfunktion Normalfördelning Gaussfördelning Genererande funktion Geometriskt genomsnitt Grekisk-romersk kvadrat Bruttokorrelation Harmoniskt genomsnitt Hypotes Identifierbar Samspel Kombinationsverkan Varians mellan klasser Parallell-[urval] Kvartilavstånd Varians inom klasser I. Översättningarna under a) avser det kontinuerliga och under b) det diskreta fallet. Oversättningarna under c) kan användas som sammanfattfling av a) och b) ' = Total correlation J Innebär att fiera urval drages fran samma population f Hela avstandet mellan första och tredje kvartilen Latinalainen neliö Pienimmän neliösumman menetelma Merkitsevyystaso Uskottavuus (TJskottavuus-) osamaaratesti Romersk kvadrat Minstakvadratmetoden Osäkerhetsnivå Risknivå (Sannolikhets-)kvottest { Behöver ingen speciell översättning; kan i de fiesta fall ersättas med Oversättningarna till probability eller probability density 2

19 18 English Dansk Norsk Main effect Marginal distribution Master [sample} Mathematical expectation Egenvirkning Gennemsnitsvirkning Marginal fordeling Forventning (Teoretisk) middelværdi Egenvirkning Marginalfordeling Basis-[utvalg] Forventning Maximum likelihood method Maksimaliseringsmetoden Sannsynlighetsmaksimaliseringsmetoden Mean Mean deviation a) (Teoretisk) middelværdi b) Aritmetisk gennemsnit Middeltal Gennemsnitlig (numerisk) afvigelse a) Forventning b) Aritmetisk gjennomsnitt Middeltall Gjennomsnittsavvik Tallverdiavvik Mean square error Median Mode Moment Most powerful Moving average Multiphase [sampling] Multiple correlation Multistage [sampling] Non-parametric Non-response Normal distribution Bruttovarians Median Midttal Bruttovarians Median a) Typetal a) Typetall Modus Modalverdi b) b) Moment Moment Stærkest Sterkest Glidende gennemsnit Glidende gjennomsnitt Udvælgelse i flere faser Flerfase-[utvald Multipel korrelation Multippel korrelasjon Udvælgelse i flere trin Flertrinns-[utvalg] Ikke-parametrisk Ikke-parametrisk Bortfall Normal fordeling Normal fordeling Gaussisk fordeling

20 19 Suomi Svenska Anm, Omavaikutus Reunajakautuma Kanta-[näyte] Odotusarvo Perusjoukon keskiarvo Suurimman uskottavuuden menetelmä (Uskottavuuden) maksimointimenetelmä a) Perusjoukon keskiarvo b) Otoksen keskiarvo Poikkeaman keskiarvo Egenverkan Genomsnittsverkan Marginalfördelning Bas-[urval] Matematisk förväntan Väntevärde (Teoretiskt) medelvärde (Sannolikhets-) maximeringsmetoden a) (Teoretiskt) medelvärde b) Aritmetiskt genomsnitt Medeltal Genomsnittlig avvikelse J Ett sample, avsett att an.vändas vid \. ett flertal undersökningar 1 Översättningarna under a) används om the mean of a theoretical distribution, de under b) om (arithmetic) mean of a sample or of a finite population Bruttovarianssi Mediaani Keskusarvo a) Tyyppiarvo Moodi b) Valta-arvo Momentti Voimakkain Liukuva keskiluku Monivaiheinen [otanta] Yhteiskorrelaatio Moniasteinen [otanta] Ei-parametrinen Vastaamisen laiminlyönti Normaalijakautuma Bruttovarians Median a) Typ(-tal) Modalvärde b) Det vanligaste värdet Moment Starkast Glidande genomsnitt Flerfas-[urval] Multipelkorrelation Flerstegs-[urval] Icke-parametrisk Bortfall Normalfördelning Gaussfördelning { En (förväntningsskev) estimators andramoment kring parametervärdet 1 ö versättningarna under a) kan användas genereilt, de under b) endast 1 för en observerad fördelning Tillgår i allmänhet så: Varja enhet i en ändlig population karakteriseras av variablerna x, y, z etc. I ett sampelobserveras variabeln x, i ett subsampel därav variabelny, i ett subsubsampel variabeln z etc. Twophase sampling dä,r observationerna ph x används för att förbättra ett estimat av produktionsmedetalety har stundom kallats double sampling. Bör i detta fall översättas som two-phase sampling. ( Beteeknar ett förfaringssätt, där ) först ett antal primära sampling- 1 enheter (t. ex. kommuner) uttas. mom varie sådan uttas sedan ett antal sekundära samplingenheter (t. ex. invånare i kommunen) etc. 2*

21 20 English Dansk Norsk Operating characteristic Optimum allocation Parameter Styrkekomplement Godkendelsessandsynlighed Acceptsandsynlighed Optimal allokation Parameter Styrkekomplement Godtakingssannsynlighet Optimal allokering Parameter Partial correlation Partial survey Percentile Pilot survey Plot Partiel korrelation Partiel undersøgelse Percentil Proveundersøgelse Forundersogelse Parcel Partiell korrelasjon Partialundersøkelse Persentil Prøve-undersøkelse Forundersokelse Rute Population Population Populasj on Power Probability Probability density Probability ratio test Probit Purposive selection (Test)-Styrke Forkastelsessandsynlighed Sandsynlighed Sandsynlighedstæthed Sandsynlighedskvotienttest Probit Bevidst udvælgelse (Test-)styrke Sannsynlighet Sannsynlighetstetthet Sannsynlighetskvotetest Probit Betinget utvelging Quantile Quartile Fraktil Kvartil Fraktil Kvartil Quartile deviation Quota sampling Random Kvartilafvigelse Kvotaudvælgelse Tilfældig Stokastisk Kvartilavvik Kvoteutvelging Tilfeldig Stokastisk

22 21 Suomi Svenska Anm. 0C-kayrä, Hyväksymistodennäköisyys Styrkekomplement Acceptanssannolikhet Suotuisin kiintiöinti Parametri Perusjoukon tunnusluku Osittaiskorrelaatio Vajaamuotoinen poimintatutkimus Sadannespiste Prosenttipiste Esitutkimus Ruutu Palsta Perusjoukko Voimakkuus Hylkää,mistodennäköisyys Todennäköisyys Todennäköisyystiheys Todennäköisyysosamäärätesti Probiitti fiarkintavalinta Fraktiili Neljännespiste Kvartiili Neljännespoikkeama Kvartiilipoikkeama Kiintiöpoiminta Satunnainen Stokastinen Satunnais- Optimal allokering Parameter Populationskarakteristika Partialkorrelation Partialundersökning Percentil Provundersökning Förundersökning Ruta Parcell Population Modermassa (Test-)styrka Förkastelsesannolikhet Sannolikhet Sannolikhetstäthet (Sannolikhets-)kvottest Probit Betingad uttagning Prövningsuttagning Fraktil Kvartil Kvartilavvikelse Kvotuttagning Tilifällig Stokastisk Slumpmässig Slump- Universe Fractile Semi-interquartile range = 11, in- ' terquartile range

23 22 English Dansk Norsk Randomize Range Gore tilfældig Variationsbredde Randomisere Tilfeldiggjøre Variasjonsbredde Rank (subst.) Rang Rang Rank (verb) Ordne (i rækkefølge efter storr.) Ratio [estimate] Kvotient [slum] Rectangular distribution Rektangulær fordeling Regression Regression Rejection region Forkastelsesområde Kritisk område Rang-ordne Representative Repræsentativ Representativ Residual Residual Residual (adj.) Rest Residuum (subst.) Risk function Risikofunktion Risikofunksjon Sample (subst.) Udvalg a) Utvalg Stikprøve b) Sampel Sample (verb) Udvælge Velge ut Udtage Sample Brøkformet estimator Rektangulær fordeling Regresj on Forkastingsområde [Sample] space Observationsrum Sampel-rom [Sample] survey Stikproveundersogelse Sampelundersøkeise [Sampling] ratio Utvalgsbrøken (Utvalgsprosenten) [Sampling] variation Tilfældig variation Samplingvariasjon [Sampling] unit Udvælgelsesenhed Utvalgsenhet Second kind of error Godkendelsesfejl Godtakingsfeil Semi-interquartile range K artilavvik

24 23 Suomi Svenska Anm. Satunnaistaa Randomisera Tilifälliggöra Vaihteluväli Variationsbredd Vaihtelualue Variationsvidd Järjestys Rang Aste Asettaa järjestykseen (Rang-)ordna Suhde-estimaatti Kvot-[estimat] Tasainen jakautuma Rektanguliir fördelning Regressio Regression Hylkäämisalue Förkastelseområde Kriitillinen alue Kritiskt område Edustava Representativ Residuaali Residual Jäännös Rest Riskifunktio Riskfunktion a) Nä,yte a) Urval Uttag Stickprov b) Otos b) Sampel (ett s., fiera sampel) Poimia Utvälja Ottaa (näyte) Uttaga Sampla [Otantadkenttä, [Sampeldrymd [Otanta-]tutkimus [Sampel-]undersökning Otantaosuus Uttagskvot -- Uniform distribution --- Critical region I Anger urvalets eller urvalsmetodens förmäga att ge säkra eller kontrollerbarn estimat. Får ej förväxlas med coverage 1 Når urvalet är slumpmä,ssigt uttaget kan detta markeras med ett adjektiv (se översättningar till random) eller med användning av översättningarna under b) [Otanta-lvariaatio [Sampling-] variation [Näyte-jyksikkö [Urvals-]enhet Otosyksikkö Hyväksymiserhe Acceptansfel Neljä,nnespoikkeama Kvartilavvikelse Kvartiilipoikkeama = Quartile deviation

25 24 English Dansk Norsk Sequential Sekvens- Sekvens- Significance level Signifikansniveau Forkastingsnivå Significant Similar region Simple hypothesis Skewness Split-plot design Signifikant Signifikant Utsagnskraftig Skævhed Nivåkonstant område Helt (fuldstændig) specificeret Helspesifisert hypotese hypotese Skjevhet Rutesplitting Stage Standard deviation Trin Trinn (Standard)-Spredning Standardafvigelse Standardavvik Standard error Statistic Middelfejl Spredning på estimat Standardavvik Observator Stochastic Stokastisk Stokastisk Tilfældig Tilfeldig Stratify Stratificere Stratifisere Stratum Stratum Stratum Sufficient Systematic selection Test (subst.) Test (verb) Time-lag Sufficient Systematisk udvælgelse Test Teste Prove Tidsforskydning Suffisient Ekvidistant utvelging Test Teste Prove Tidsforskyvning

26 25 Suomi Svenska Anm. Merkitsevyystaso Merkitsevä, Sekvenssi- Peräkkäis- Sekvens- Successiv Osäkerhetsnivå Risknivå Signifikant Samantasoinen alue Täysin määrätty hypoteesi Nivåkonstant område Helt specificerad hypotes Vinous Osaruutusuunnitelma Osapalstasuunnitelma Aste Standarclipoikkeama Keskihajonta Varianssijuuri Keskivirhe Standardivirhe Näytteen tunnusluku Otoksen tunnusluku Stokastinen Satunnais- Stratifioida Osittaa Osite Tyhjentä,vä Tasavälinen poiminta Testi Testata Viivästys Snedhet Rutspjälkning Steg Standardspridning Standardavvikelse Variansrot Medelfel Observator [Sampel-] karakteristika Stokastisk Tillfällig Slumpmässig Slump- Stratifiera Skikta Stratum Skikt Sufficient Ekvidistant uttagning Test (ett t., fiera test) Testa Pröva Tidsförskjutning 1 0m Se multistage sampling observator används för en funktion av observationerna, blir ett observerat värde av denna funktion ett observat

27 26 English Dansk Norsk Total correlation Truncate Two-by-two table Unbiased Uniform distribution Uniformly better Uniformly most powerful Unimodal Universe Variance Variance analysis Bruttokorrelation Bruttokorrelasjon Afstumpe Avstumpe To gange to tabel To-gange-to-felts tabell Firefeltstabel a) Centralt a) Forventningsrett (Lige) b) b) Styrkerett Rektangulær fordeling Rektangulær fordeling Overalt bedre Distinkt bedre Overalt stærkest Overalt sterkest Enpuklet Entoppet Population Populasjon Univers VariansI Varians Variansanalyse I Variansanalyse

28 27 Suomi Svenska Anm. Kokonaiskorrelaatio Bruttokorrelation Typistii Stympa = Gross correlation Curtail Nelikentti(-taulu) Fyrfiltstabell =- Fourfold table a) Harhaton a) Förvintningsrätt b) Harhaton b) Styrkeritt Tasainen jakautuma Rektangulir fördelning Kauttaaltaan parempi Överallt bittre Kauttaaltaan voimakkain Överallt starkast Yksihuippuinen Entoppig Unimodal Perusjoukko Population Modermassa Varianssi Varians Varianssianalyysi Variansanalys Oversättningen under a) används om estimatorer, den under b) om testmetoder (Liven unbiased region) = Rectangular distribution I fråga om desidatorer Om test -=. Population

29 28 B. Oversettelse fra norsk til engelsk. Norsk Engelsk Anm. Absolutt kontinuerlig fordelingsfunksjon Arealutvalg Aritmetisk gjennomsnitt Autokorrelasj on Avstumpe Avvik Basis-utvalg Betinget fordeling Betinget utvelging Blokk Bortfall Brokformet estimator Bruttokorrelasj on Bruttovarians Delvis spesifisert hypotese Desidator Desil Desisjon Desisjonsfremgangsmåte Desisjonsfunksjon Desisjonsregel Diskret fordelingsfunksjon Diskret sannsynlighetsfunksj on Distinkt bedre Effisient Egenvirkning Eksess Ekvidistant utvelging Elementær fordelingsfunksjon Entoppet Absolutely continuous. distribution function, Continuous distribution function Area sampling (Arithmetic) mean Autocorrelation Curtail, Truncate Deviation Master sample Conditional distribution Purposive selection Block Non-response Ratio estimate Gross correlation, Total correlation Mean square error Composite hypothesis Decision function, Decision procedure, Decision rule Decile Decision Decision procedure, Decision rule, Decision function Decision function, Decision rule, Decision procedure Decision rule, Decision function, Decision procedure Discrete distribution function J Et utvalg som skal brukes ved flere ' undersøkelser. I variansanalysen. { En (forventningsskjev) estimators annenmoment omkring den sanne parameterverdi. I Brukes om den elementære sannsynlighetsfunksjon i det diskrete tilfelle. På engelsk brukes av og til, uttrykket»frequency functions. Uniformly better Om desidatorer. EfficientI om estimatorer. Main effect I variansanalysen. Excess Systematic selection Unimodal ( Brukes ved ekvidistant utvelging I med et initialpunkt som ikke nød- ', vendigvis er første enhet i populak sjonen. i Alminnelig uttrykk for savel sannsynlighetstettheten som den diskrete sannsynlighetsfunksjon. PA. engelsk brukes av og til»frequency functions.

30 29 Norsk Engelsk Anm. Estimat Estimator Estimere Estimering Faktoranalyse Flerfase-(utvalg) Flertrinns-(utvalg) Fordeling Fordelingsfunksjon Forkastingsfeil Forkastingsnivå Forkastingsområde Forundersokelse Forventet observasjonsantall Forventning Forventningsrett Forventningsskjevhet Forventningsskj evt Fraktil Frihetsgrad Gaussisk fordeling Genererende funksjon Geometrisk gjennomsnitt Gjennomsnitt Gjennomsnittsavvik Gjennomsnittsvarians innen klasser Glidende gjennomsnitt Godtakingsfeil Godtakingsområde Gresk-latinsk kvadrat Harmonisk gjennomsnitt Helspesifisert hypotese Hypotese Hyppighet Identifiserbar Estimate Estimate, Estimator Estimate Estimation Factor analysis (psykol.) Multiphase (sampling) Multistage (sampling) Distribution Distribution function First kind of error, Error o first kind Level of significance, Significance level Critical region, Rejection region Pilot survey Average sample number Expectation, Mathematical expectation, Mean Unbiased Bias Biased Fractile, Quantile Degree of freedom Gaussian distribution, Normal distribution Generating function Geometric mean Average Mean deviation Intra-class variance Moving average Error of second kind, Second kind of error Acceptance region Graeco-Latin square Harmonic mean Simple hypothesis Hypothesis Frequency Identifiable Estimator er en funksjon av observasjonene. Estimat er en observert verdi av denne funksjon. en fremgangsmåte hvor først et antall enheter (f. eks. kommuner) uttas. Innen hver sadan uttas deretter et antall sekundære enheter (f. eks. personer innen kom- / Betegner munen) etc. I Vaklende språkbruk. Man NH bruke cumulative distribution function, probability density etc. alt etter hva man mener. I = Lokaliseringsmål. Generelt uttrykk for aritmetisk gjennomsnitt, geometrisk gjennomsnitt etc. Brukes av og til synonymt med aritmetisk gjennomsnitt. = Tallverdiavvik. { = Innenvarians. Betyr gjennomsnittsverdien av variansene hver tatt innen sin klasse. f Tidligere kalt»bevegelig gjennom- ' snitt«.

31 30 Norsk Engelsk Anm. Ikke dominert Ikke-parametrisk Innenvariansen Karakteristisk funksjon Knippekart Knytte (subst.) Konfidensgrad Konfidensgradkomplement Konfidensgrense Konfidensintervall Konfidensområde Konfluensanalyse Konfundering Konsiderert hypotese Konsistent (estimator) Korrelasj on Kovarians Kumulert fordelingsfunksjon Kvartil Kvartilavstand Kvartilavvik Kvoteutvelging Latinsk kvadrat Lokaliseringsmål Marginalfordeling Median Mellomvarians Minste kvadraters metode Modalverdi Moment Multippel korrelasjon Monster Nivåkonstant område Normal fordeling Observator Observat Optimal allokering Overalt sterkest Admissible (decision function) Non-parametric, Distributionsfree. Intra-class variance Characteristic function Bunch map Cluster Confidence coefficient Confidence limit Confidence interval Confidence region Confluence analysis Confounding Admissible hypothesis Consistent (estimate) Correlation Covariance Cumulative distribution function Quartile Interquartile range Quartile deviation, Semiinterquartile range Quota sampling Latin square Average Marginal distribution Median Inter-class variance Least squares method Mode Moment Multiple correlation Configuration Similar region Normal distribution, Gaussian distribution Statistic Optimum allocation Uniformly most powerful Om en desidator. 1 = Gjennomsnittsvarians innen Idasser. Betyr gjennomsnittsverdien av variansene hver tatt innen sin klasse. Angir sannsynligheten forat kontidensområdet dekker parameterpunktet konfidensgraden. Halvparten av ointerquartile range«. Gjennomsnitt. J Varians mellom klasser. Variansen \ for gruppegjennomsnittene. Typetall. I Brukes for en funksjon av observa- ' sjonene. J Kan brukes om en verdi for observa- ' toren.

32 31 Norsk Engelsk Anm. Parallelle utvalg Interpenetrating (samples) Parameter Parameter Partialundersokelse Partial survey Partiell korrelasjon Partial correlation Persentil Percentile Plan Design Planlegging Design PopulasjonPopulation, Universe Probit Probit Prove (verb.) Test Prøve-undersøkelsePilot survey Ramme Frame Randomisere Randomize Rang Rank (subst.) Rang-ordne Rank (verb.) Regresj on Regression Rektangulær fordeling Rectangular distribution, Uniform distribution Representativ Representative Residual Residual Residuum Residual Risikofunksjon Risk function Rute Plot Rutesplitting Split-plot design Sampel (subst.) Sample Sampel-rom Sample space Sampelundersokelse Sample survey Sample (verb.) Sample Samplingvariasj on Sampling variation Samspill Interaction Sannsynlighet Probability, Likelihood Sannsynlighetsfunksjon Frequency function Sannsynlighetskvotetest Probability ratio test, Likelihood ratio test Sannsynlighetsmaksimalise- Maximum likelihood method ringsmetoden Sannsynlighetstetthet Probability density, Frequency function Sekvens- Sequential Sentralmoment Central moment Signifikant Significant Skjevhet Skewness Flere utvalg fra samme populasjon. f På norsk bor»teste«foretrekkes for A.»prove«. = tilfeldiggjøre. F. eks. rang-korrelasjon. Ved variansanalyse. J- Brukes nil* utvalget er stokastisk k valgt. Brukes i variansanalysen. = Elementær fordelingsfunksjon. J Brukes i det absolutt kontinuerlige tilfelle. f Om formen på den elementære fork_ delingsfunksjon.

33 32 Norsk Engelsk Anm. Spredning Standardavvik Sterkest (test) Stokastisk Stratifisere Stratum Styrke Styrkekomplement Styrkerett Styrkeskjevhet Styrkeskjevt Suffisient Tallverdiavvik Teststyrke Test Teste Tetthetsfunksjon Tidsforskyvning Tilfeldig Tilfeldiggj ore Trinn To-gange-to-felt-tabell Totaltelling Totoppet Typetall Utsagnskraftig Utvalg Utvalgsbroken Utvalgsenhet Utvalgsprosenten Varians Varians mellom klasser Variansanalyse Variasjonsbredde Variasjonskoeffisient Velge ut Vilkårlig utvelging Dispersion Standard deviation, Standard error Most powerful (test) Random, Stochastic Stratify Stratum Power Operating characteristic Unbiased Bias Biased Sufficient Mean deviation Power Test Test Frequency function Time-lag Random, Stochastic Randomize Stage Fourfold table, Two-by-two table Complete enumeration Bimodal Mode Significant Sample Coverage, Sampling ratio Sampling unit Sampling ratio Variance Inter-class variance Analysis of variance, Variance analysis Range Coefficient of variation Sample Accidental selection, Chunk Generelt uttrykk. Brukes i hypoteseprovningsteorien. J- = Teststyrke. Brukes i hypotese- ' provningsteorien. Gjennomsnittsavvik. f Sannsynlighetstettheten. Brukes k i det absolutt kontinuerlige tilfelle. = Randomisere = Modalverdi. Jfr. Sampel. J = Mellomvarians. Variansen for k gruppegjennomsnittene. BIANCO LUNO KriEi.

34 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. Pris kr I- oms. avgift. SIAN. LUNO- 1,1314.

ECON240 Statistikk og økonometri

ECON240 Statistikk og økonometri ECON240 Statistikk og økonometri Arild Aakvik, Institutt for økonomi 1 Noen praktiske tips 1.1 Khan Academy Statistikk og økonometri undervises på alle universitet, og det finnes en rekke hjelpemidler

Detaljer

Ordliste faguttrykk; ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk

Ordliste faguttrykk; ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk Ordliste faguttrykk; ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk average cell center class intervall class midpoint cluster cumulative frequency descriptive descriptive statistics deviation distribution

Detaljer

ECON240 Statistikk og økonometri

ECON240 Statistikk og økonometri ECON240 Statistikk og økonometri Arild Aakvik, Institutt for økonomi Høst 2017 1 Tema i kurset/forelesningsoversikt Lærebok: RL Thomas: Using Statistics in Economics: 1. Introduksjon til statistikk Statistikk

Detaljer

Kapittel 3: Studieopplegg

Kapittel 3: Studieopplegg Oversikt over pensum Kapittel 1: Empirisk fordeling for en variabel o Begrepet fordeling o Mål for senter (gj.snitt, median) + persentiler/kvartiler o Mål for spredning (Standardavvik s, IQR) o Outliere

Detaljer

Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik. Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold. Peder Bacher

Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik. Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold. Peder Bacher Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Peder Bacher DTU Compute, Dynamiske Systemer Building 303B, Room 017 Danish Technical University 2800 Lyngby

Detaljer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning Anna Lindgren 14+15 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F12: Hypotestest 1/17 Konfidensintervall Ett konfidensintervall

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1. Eksamensdag: Tirsdag 11. desember 2012. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet

Detaljer

Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål. Tron Anders Moger

Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål. Tron Anders Moger Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål Tron Anders Moger 20. april 2005 1 Forrige gang: Så på et eksempel med data over medisinerstudenter Lærte hvordan man skulle få oversikt over dataene ved

Detaljer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 14: Enkel linjär regression Anna Lindgren 21+22 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F14: Regression 1/21 Hypotesprövning Olika metoder

Detaljer

Kapittel 4.4: Forventning og varians til stokastiske variable

Kapittel 4.4: Forventning og varians til stokastiske variable Kapittel 4.4: Forventning og varians til stokastiske variable Forventning og varians til stokastiske variable Histogrammer for observerte data: Sannsynlighets-histogrammer og tetthetskurver for stokastiske

Detaljer

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger Intro til hypotesetesting Analyse av kontinuerlige data 21. april 2005 Tron Anders Moger Seksjon for medisinsk statistikk, UIO 1 Repetisjon fra i går: Normalfordelingen Variasjon i målinger kan ofte beskrives

Detaljer

Kapittel 8: Tilfeldige utvalg, databeskrivelse og fordeling til observatorar, Kapittel 9: Estimering

Kapittel 8: Tilfeldige utvalg, databeskrivelse og fordeling til observatorar, Kapittel 9: Estimering Kapittel 8: Tilfeldige utvalg, databeskrivelse og fordeling til observatorar, Kapittel 9: Estimering TMA4245 Statistikk Kapittel 8.1-8.5. Kapittel 9.1-9.3+9.15 Turid.Follestad@math.ntnu.no p.1/21 Har sett

Detaljer

Medisinsk statistikk Del I høsten 2009:

Medisinsk statistikk Del I høsten 2009: Medisinsk statistikk Del I høsten 2009: Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger Pål Romundstad Beregning av sannsynlighet i en binomisk forsøksrekke generelt Sannsynligheten for at suksess intreffer X

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1. Eksamensdag: Mandag 1. desember 2014. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Martin Rasmussen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 12.12.13 Eksamenstid

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Pedagogisk institutt BOKMÅL/NYNORSK EKSAMEN I: PED3001 - STATISTIKK FAGLIG KONTAKT UNDER EKSAMEN: Per Frostad

Detaljer

Sammenlikninger av gjennomsnitt. SOS1120 Kvantitativ metode. Kan besvare to spørsmål: Sammenlikning av to gjennomsnitt

Sammenlikninger av gjennomsnitt. SOS1120 Kvantitativ metode. Kan besvare to spørsmål: Sammenlikning av to gjennomsnitt SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 10. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Sammenlikninger av gjennomsnitt Sammenlikner gjennomsnittet på avhengig variabel for ulike grupper av enheter Kan

Detaljer

Kapittel 2: Hendelser

Kapittel 2: Hendelser Kapittel 2: Hendelser FENOMEN Eksperiment Utfall Utfallsrom Eksperiment. Utfall. Eksperiment Utfall Hendelse Sannsynlighet: egenskaper, gunstige vs. mulige, relativ frekvens Sannsynlighet for mer enn en

Detaljer

Datamatrisen: observasjoner, variabler og verdier. Variablers målenivå: Nominal Ordinal Intervall Forholdstall (ratio)

Datamatrisen: observasjoner, variabler og verdier. Variablers målenivå: Nominal Ordinal Intervall Forholdstall (ratio) Datamatrisen: observasjoner, variabler og verdier. Variablers målenivå: Nominal Ordinal Intervall Forholdstall (ratio) Beskrive fordelinger (sentraltendens, variasjon og form): Observasjon y i Sentraltendens

Detaljer

TMA4245 Statistikk Eksamen desember 2016

TMA4245 Statistikk Eksamen desember 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag TMA4245 Statistikk Eksamen desember 2016 Oppgave 1 En bedrift produserer elektriske komponenter. Komponentene kan ha to typer

Detaljer

EKSAMEN I EMNE ST1201/ST6201 STATISTISKE METODER Onsdag 5. desember 2007 Tid: 09:00 13:00

EKSAMEN I EMNE ST1201/ST6201 STATISTISKE METODER Onsdag 5. desember 2007 Tid: 09:00 13:00 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 3 Bokmål Faglig kontakt under eksamen: Gunnar Taraldsen 73 59 2641 EKSAMEN I EMNE ST1201/ST6201 STATISTISKE METODER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt

UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt Midtveiseksamen i: STK 1000: Innføring i anvendt statistikk Tid for eksamen: Onsdag 9. oktober 2013, 11:00 13:00 Hjelpemidler: Lærebok, ordliste for STK1000, godkjent

Detaljer

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse?

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: estudie.no Revisjon: 1.0 (Sept.

Detaljer

SOS 301 og SOS31/ SOS311 MULTIVARIAT ANALYSE

SOS 301 og SOS31/ SOS311 MULTIVARIAT ANALYSE 1 SOS 301 og SOS31/ SOS311 MULTIVARIAT ANALYSE Eksamensdag: 8 desember 1997 Eksamensstad: Dragvoll, paviljong C, rom 201 Tid til eksamen: 6 timar Vekt: 5 for SOS301 og 4 for SOS31/ SOS311 Talet på sider

Detaljer

Løsningsforslag STK1110-h11: Andre obligatoriske oppgave.

Løsningsforslag STK1110-h11: Andre obligatoriske oppgave. Løsningsforslag STK1110-h11: Andre obligatoriske oppgave. Oppgave 1 a) Legg merke til at X er gamma-fordelt med formparameter 1 og skalaparameter λ. Da er E[X] = 1/λ. Små verdier av X tyder derfor på at

Detaljer

Lineære modeller i praksis

Lineære modeller i praksis Lineære modeller Regresjonsmodeller med Forskjellige spesialtilfeller Uavhengige variabler Én binær variabel Analysen omtales som Toutvalgs t-test én responsvariabel: Y én eller flere uavhengige variabler:

Detaljer

Krysstabellanalyse (forts.) SOS1120 Kvantitativ metode. 4. Statistisk generalisering. Forelesningsnotater 9. forelesning høsten 2005.

Krysstabellanalyse (forts.) SOS1120 Kvantitativ metode. 4. Statistisk generalisering. Forelesningsnotater 9. forelesning høsten 2005. SOS112 Kvantitativ metode Krysstabellanalyse (forts.) Forelesningsnotater 9. forelesning høsten 25 4. Statistisk generalisering Per Arne Tufte Eksempel: Hypoteser Eksempel: observerte frekvenser (O) Hvordan

Detaljer

Statistikk og dataanalyse

Statistikk og dataanalyse Njål Foldnes, Steffen Grønneberg og Gudmund Horn Hermansen Statistikk og dataanalyse En moderne innføring Kapitteloversikt del 1 INTRODUKSJON TIL STATISTIKK Kapittel 1 Populasjon og utvalg 19 Kapittel

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4267 Lineære statistiske modeller

Eksamensoppgave i TMA4267 Lineære statistiske modeller Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4267 Lineære statistiske modeller Faglig kontakt under eksamen: Tlf: Eksamensdato: August 2014 Eksamenstid (fra til): Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Generelle lineære modeller i praksis

Generelle lineære modeller i praksis Generelle lineære modeller Regresjonsmodeller med Forskjellige spesialtilfeller Uavhengige variabler Én binær variabel Analysen omtales som Toutvalgs t-test én responsvariabel: Y en eller flere uavhengige

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Mette Langaas a, Ingelin Steinsland b, Geir-Arne Fuglstad c Tlf: a 988 47 649, b 926 63 096, c 452 70 806

Detaljer

Sannsynlighetsregning og Statistikk.

Sannsynlighetsregning og Statistikk. Sannsynlighetsregning og Statistikk. Leksjon Velkommen til dette kurset i sannsynlighetsregning og statistikk! Vi vil som lærebok benytte Gunnar G. Løvås:Statistikk for universiteter og høyskoler. I den

Detaljer

Til bruk i metodeundervisningen ved Høyskolen i Oslo

Til bruk i metodeundervisningen ved Høyskolen i Oslo MINIMANUAL FOR SPSS Til bruk i metodeundervisningen ved Høyskolen i Oslo Denne minimanualen viser hvordan analyser i metodeundervisningen på masternivå (master i sosialt arbeid, master i familiebehandling

Detaljer

Første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015

Første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015 Første sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015 Dette er det første obligatoriske oppgavesettet i STK1110 høsten 2015. Oppgavesettet består av fire oppgaver. Du må bruke Matematisk institutts

Detaljer

EKSAMEN I FAG TMA4255 FORSØKSPLANLEGGING OG ANVENDTE STATISTISKE METODER

EKSAMEN I FAG TMA4255 FORSØKSPLANLEGGING OG ANVENDTE STATISTISKE METODER Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 7 Faglig kontakt under eksamen: Bo Lindqvist Tlf. 975 89 418 BOKMÅL EKSAMEN I FAG TMA4255 FORSØKSPLANLEGGING OG ANVENDTE

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Statistisk inferens (kap. 8) Statistisk inferens er å tolke/analysere resultater fra utvalget for å finne ut mest mulig

Detaljer

Statistikk 1. Nico Keilman. ECON 2130 Vår 2014

Statistikk 1. Nico Keilman. ECON 2130 Vår 2014 Statistikk 1 Nico Keilman ECON 2130 Vår 2014 Pensum Kap 1-7.3.6 fra Løvås «Statistikk for universiteter og høgskoler» 3. utgave 2013 (eventuelt 2. utgave) Se overspringelsesliste på emnesiden Supplerende

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1 Eksamensdag: Mandag 30. november 2015. Tid for eksamen: 14.30 18.00. Oppgavesettet

Detaljer

Utvalgsfordelinger; utvalg, populasjon, grafiske metoder, X, S 2, t-fordeling, χ 2 -fordeling

Utvalgsfordelinger; utvalg, populasjon, grafiske metoder, X, S 2, t-fordeling, χ 2 -fordeling Kapittel 8 Utvalgsfordelinger; utvalg, populasjon, grafiske metoder, X, S 2, t-fordeling, χ 2 -fordeling TMA4240 H2006: Eirik Mo 2 Til nå... Definert sannsynlighet og stokastiske variabler (kap. 2 & 3).

Detaljer

1 Section 7-2: Estimere populasjonsandelen. 2 Section 7-4: Estimere µ når σ er ukjent

1 Section 7-2: Estimere populasjonsandelen. 2 Section 7-4: Estimere µ når σ er ukjent 1 Section 7-2: Estimere populasjonsandelen 2 Section 7-4: Estimere µ når σ er ukjent Kapittel 7 Nå begynner vi med statistisk inferens! Bruke stikkprøven til å 1 Estimere verdien til en parameter i populasjonen.

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 13: Lineær regresjon og korrelasjon

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 13: Lineær regresjon og korrelasjon ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 13: Lineær regresjon og korrelasjon Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag http://wiki.math.ntnu.no/st0202/2012h/start 2 Kap. 13: Lineær korrelasjons-

Detaljer

Statistikk er begripelig

Statistikk er begripelig Statistikk er begripelig men man må begynne med ABC ANOVA ANOVA er brukt til å sammenligne gjennomsnittsverdier Slik er det, selv om det er Analysis of Variance man sier BIVARIAT Bivariat analyse er godt

Detaljer

Anvendt medisinsk statistikk, vår Repeterte målinger, del II

Anvendt medisinsk statistikk, vår Repeterte målinger, del II Anvendt medisinsk statistikk, vår 009 Repeterte målinger, del II Eirik Skogvoll Overlege, Klinikk for anestesi og akuttmedisin 1. amanuensis, Enhet for anvendt klinisk forskning (med bidrag fra Harald

Detaljer

Statistisk inferens (kap. 8) Hovedtyper av statistisk inferens. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Statistisk inferens (kap. 8) Hovedtyper av statistisk inferens. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Statistisk inferens (kap. 8) Statistisk inferens er å tolke/analysere resultater fra utvalget for å finne ut mest mulig om populasjonen. Konkret: Å analysere en utvalgsobservator for å trekke slutninger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Torsdag 9. oktober 2008. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet er på

Detaljer

TMA4240 Statistikk H2010

TMA4240 Statistikk H2010 TMA4240 Statistikk H2010 Statistisk inferens: 9.4: Konfidensintervall for µ 8.7: Student-t fordeling 8.6: Fordeling til S 2 Mette Langaas Foreleses onsdag 13.oktober, 2010 2 Estimering Mål: finne sannheten

Detaljer

år i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alder x i 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tid y i 45.54 41.38 42.50 38.80 41.26 37.20 38.19 38.05 37.45 i=1 (x i x) 2 = 60, 9

år i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alder x i 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tid y i 45.54 41.38 42.50 38.80 41.26 37.20 38.19 38.05 37.45 i=1 (x i x) 2 = 60, 9 TMA424 Statistikk Vår 214 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer 11, blokk II Oppgave 1 Matlabkoden linearreg.m, tilgjengelig fra emnets hjemmeside, utfører

Detaljer

Sensorveiledning: skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode

Sensorveiledning: skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode Sensorveiledning: skoleeksamen i SOS1120 - Kvantitativ metode Tirsdag 30. mai 2016 (4 timer) Poenggivning og karakter I del 1 gis det ett poeng for hvert riktige svar. Ubesvart eller feil svar gis 0 poeng.

Detaljer

Løsningsforslag øving 9, ST1301

Løsningsforslag øving 9, ST1301 Løsningsforslag øving 9, ST1301 Oppgave 1 Regresjon. Estimering av arvbarhet. a) Legg inn din egen høyde, din mors høyde, din fars høyde, og ditt kjønn via linken på fagets hjemmeside 1. Last så ned dataene

Detaljer

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Wilcoxon Signed-Rank Test I uke, bruker vi Z test eller t-test for hypotesen H:, og begge tester er basert på forutsetningen om normalfordeling

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE STA-2004.

EKSAMENSOPPGAVE STA-2004. Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA-2004. Dato: Torsdag 28. september 2017. Klokkeslett: 09 13. Sted: Tillatte hjelpemidler: Teorifagsbygget. «Tabeller og formler i

Detaljer

Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. Datamatrisen. Forelesningsnotater 6. forelesning høsten 2005

Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. Datamatrisen. Forelesningsnotater 6. forelesning høsten 2005 SOS110 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 6 forelesning høsten 005 Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler (Univariat analyse) Per Arne Tufte Disposisjon Datamatrisen Variabler Datamatrisen Frekvensfordelinger

Detaljer

Utvalgsfordelinger. Utvalg er en tilfeldig mekanisme. Sannsynlighetsregning dreier seg om tilfeldige mekanismer.

Utvalgsfordelinger. Utvalg er en tilfeldig mekanisme. Sannsynlighetsregning dreier seg om tilfeldige mekanismer. Utvalgsfordelinger Vi har sett at utvalgsfordelinger til en statistikk (observator) er fordelingen av verdiene statistikken tar ved mange gjenttatte utvalg av samme størrelse fra samme populasjon. Utvalg

Detaljer

Statistikk for språk- og musikkvitere 1

Statistikk for språk- og musikkvitere 1 Statistikk for språk- og musikkvitere 1 Mitt navn: Åsne Haaland, Vitenskapelig databehandling USIT Ikke nøl, avbryt med spørsmål! Hva oppnår en med statistikk? Få oversikt over data: typisk verdi, spredning,

Detaljer

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon Inferens for regresjon 10.1 Enkel lineær regresjon 11.1-11.2 Multippel regresjon 2012 W.H. Freeman and Company Denne uken: Enkel lineær regresjon Litt repetisjon fra kapittel 2 Statistisk modell for enkel

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 forskningsmetoder kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 forskningsmetoder kvantitativ Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY3100 forskningsmetoder kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Odin Hjemdal Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 15. mai 2017 Eksamenstid: 09:00-13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Et lite notat om og rundt normalfordelingen.

Et lite notat om og rundt normalfordelingen. Et lite notat om og rundt normalfordelingen. Anta at vi har kontinuerlige data. Hva er likt og ulikt for histogrammer og fordelingskurver? Observasjoner Histogram Viser fordelingen av faktiske observerte

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere. Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere. Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave 3 Pensumoversikt Kap. 2 Beskrivende statistikk,

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4267 Lineære statistiske modeller

Eksamensoppgave i TMA4267 Lineære statistiske modeller Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4267 Lineære statistiske modeller Faglig kontakt under eksamen: Mette Langaas Tlf: 988 47 649 Eksamensdato: 4. juni 2016 Eksamenstid (fra til): 09.00

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. B154 «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark (4 sider) med egne notater. Godkjent kalkulator.

EKSAMENSOPPGAVE. B154 «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark (4 sider) med egne notater. Godkjent kalkulator. Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA-2004 Dato: 29.september 2016 Klokkeslett: 09 13 Sted: Tillatte hjelpemidler: B154 «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og

Detaljer

TMA4240 Statistikk H2010

TMA4240 Statistikk H2010 TMA4240 Statistikk H2010 Statistisk inferens: 8.1: Tilfeldig utvalg 9.1-9.3: Estimering Mette Langaas Foreleses uke 40, 2010 2 Utfordring Ved en bedrift produseres en elektrisk komponent. Komponenten må

Detaljer

Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave. Pensumoversikt. Forelesninger og øvinger

Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave. Pensumoversikt. Forelesninger og øvinger 2 Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 3 4 Pensumoversikt Forelesninger og øvinger

Detaljer

SOS 31 MULTIVARIAT ANALYSE

SOS 31 MULTIVARIAT ANALYSE 1 SOS 31 MULTIVARIAT ANALYSE Eksamensdag: Onsdag 22. mai 1996 Eksamensstad: Nidarøhallen, Hall A Tid til eksamen: 6 timar Vekttal: 4 Talet på sider med nynorsk: 18 Sensurdato: 23 juni 1996 Hjelpemiddel

Detaljer

Statistisk inferens (kap. 8) Hovedtyper av statistisk inferens. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Statistisk inferens (kap. 8) Hovedtyper av statistisk inferens. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Statistisk inferens (kap. 8) Statistisk inferens er å tolke/analysere resultater fra utvalget for å finne ut mest mulig om populasjonen. Konkret: Analysere en observator for å finne ut noe om korresponderende

Detaljer

Klassisk ANOVA/ lineær modell

Klassisk ANOVA/ lineær modell Anvendt medisinsk statistikk, vår 008: - Varianskomponenter - Sammensatt lineær modell med faste og tilfeldige effekter - Evt. faktoriell design Eirik Skogvoll Overlege, Klinikk for anestesi og akuttmedisin

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Oppsummering

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Oppsummering ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Oppsummering Bjørn H. Auestad Institutt for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Stavanger 21. april Bjørn H. Auestad Oppsummering våren

Detaljer

Statistikk i klinikken. Arild Vaktskjold 2015

Statistikk i klinikken. Arild Vaktskjold 2015 Statistikk i klinikken Arild Vaktskjold 2015 Kvantitativ forskningsmetode Alt tallfestes, selv kvalitative iakttakelser Målenivå Tall kan klassifiseres forskjellig Målte tallverdier kan anvendes med nøyaktighet

Detaljer

1 Section 6-2: Standard normalfordelingen. 2 Section 6-3: Anvendelser av normalfordelingen. 3 Section 6-4: Observator fordeling

1 Section 6-2: Standard normalfordelingen. 2 Section 6-3: Anvendelser av normalfordelingen. 3 Section 6-4: Observator fordeling 1 Section 6-2: Standard normalfordelingen 2 Section 6-3: Anvendelser av normalfordelingen 3 Section 6-4: Observator fordeling 4 Section 6-5: Sentralgrenseteoremet Oversikt Kapittel 6 Kontinuerlige tilfeldige

Detaljer

Forelesning 8 STK3100/4100

Forelesning 8 STK3100/4100 Forelesning STK300/400 Plan for forelesning: 0. oktober 0 Geir Storvik. Lineære blandede modeller. Eksempler - data og modeller 3. lme 4. Indusert korrelasjonsstruktur. Marginale modeller. Estimering -

Detaljer

Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave. Pensumoversikt. Oversikt. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave. Pensumoversikt. Oversikt. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 3 4 Pensumoversikt Oversikt Kap. 2 Beskrivende

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Introduksjon til ST0202 Kapittel 1: Statistikk Kapittel 2: Beskrivende analyse og presentasjon av data for én variabel Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag http://wiki.math.ntnu.no/st0202/2012h/start

Detaljer

I enkel lineær regresjon beskrev linja. μ y = β 0 + β 1 x

I enkel lineær regresjon beskrev linja. μ y = β 0 + β 1 x Multiple regresjon Her utvider vi perspektivet for enkel lineær regresjon til også å omfatte flere forklaringsvariable.det er fortsatt en responsvariabel. Måten dette gjøre på er nokså naturlig. Prediktoren

Detaljer

Forelesning 7 STK3100

Forelesning 7 STK3100 ( % - -! " stimering: MK = ML Forelesning 7 STK3100 1 oktober 2007 S O Samuelsen Plan for forelesning: 1 Generelt om lineære modeller 2 Variansanalyse - Kategoriske kovariater 3 Koding av kategoriske kovariater

Detaljer

SOS 31 MULTIVARIAT ANALYSE

SOS 31 MULTIVARIAT ANALYSE 1 SOS 31 MULTIVARIAT ANALYSE Eksamensdag: 9. desember 1996 Eksamensstad: Dragvoll Auditorium VIII og IX Tid til eksamen: 6 timar Vekttal: 4 Talet på sider med nynorsk: 33 Dato for sensur: 20 desember 1996

Detaljer

Statistisk inferens: 9.14: Sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren 8.5: Fordeling til gjennomsnittet 9.4: Konfidensintervall for µ (σ kjent)

Statistisk inferens: 9.14: Sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren 8.5: Fordeling til gjennomsnittet 9.4: Konfidensintervall for µ (σ kjent) TMA440 Statistikk H010 Statistisk inferens: 9.14: Sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren 8.5: Fordeling til gjennomsnittet 9.4: Konfidensintervall for µ (σ kjent) Mette Langaas Foreleses mandag 11.oktober,

Detaljer

Løsningskisse for oppgaver til undervisningsfri uke 8 ( februar 2012)

Løsningskisse for oppgaver til undervisningsfri uke 8 ( februar 2012) 1 ECON 130 HG - februar 01 Løsningskisse for oppgaver til undervisningsfri uke 8 (0.-. februar 01) Oppg..1. Variabel: x = antall kundehenvendelser pr. dag 1. Antall observasjoner: n = 100 dager. I Excel

Detaljer

Eksamen i: STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Dato: Fredag 31. mai 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget

Eksamen i: STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Dato: Fredag 31. mai 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget FA K U L T E T FO R NA T U R V I T E N S K A P O G TE K N O L O G I EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Dato: Fredag 31. mai 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget

Detaljer

Formelsamling V-2014 MAT110. Statistikk 1. Per Kristian Rekdal

Formelsamling V-2014 MAT110. Statistikk 1. Per Kristian Rekdal Formelsamling V-2014 MAT110 Statistikk 1 Per Kristian Rekdal 2 Forord Dette er formelsamlingen i emnet MAT110 Statistikk 1 ved høgskolen i Molde. Formlene i denne formelsamlingen er stort sett de formlene

Detaljer

Frivillig respons utvalg

Frivillig respons utvalg Design av utvalg Andel college-studenter som er konservative? Andel ungdom som ser tv-reklame om ny sportssykkel? Gjennomsnittelig inntekt i en populasjon? Ønsker informasjon om stor populasjon Tid, kostnad:

Detaljer

STK1000 Uke 36, Studentene forventes å lese Ch 1.4 ( ) i læreboka (MMC). Tetthetskurver. Eksempel: Drivstofforbruk hos 32 biler

STK1000 Uke 36, Studentene forventes å lese Ch 1.4 ( ) i læreboka (MMC). Tetthetskurver. Eksempel: Drivstofforbruk hos 32 biler STK1000 Uke 36, 2016. Studentene forventes å lese Ch 1.4 (+ 3.1-3.3 + 3.5) i læreboka (MMC). Tetthetskurver Eksempel: Drivstofforbruk hos 32 biler Fra histogram til tetthetskurver Anta at vi har kontinuerlige

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark/ 4 sider med egne notater. Godkjent kalkulator.

EKSAMENSOPPGAVE. «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark/ 4 sider med egne notater. Godkjent kalkulator. Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA-1001. Dato: Mandag 9. mai 017. Klokkeslett: 09 13. Sted: Åsgårdvegen 9. Tillatte hjelpemidler: «Tabeller og formler i statistikk»

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 13: Lineær korrelasjons- og regresjonsanalyse Kap. 13.1-13.3: Lineær korrelasjonsanalyse. Disse avsnitt er ikke pensum,

Detaljer

Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye. Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom << >>. Oppgave 1

Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye. Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom << >>. Oppgave 1 ECON 0 EKSMEN 007 VÅR SENSORVEILEDNING Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye. Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom >. Oppgave. La begivenhetene BC,, være slik at og

Detaljer

EKSAMEN I FAG TMA4260 INDUSTRIELL STATISTIKK

EKSAMEN I FAG TMA4260 INDUSTRIELL STATISTIKK Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 12 Faglig kontakt under eksamen: Bo Lindqvist Tlf. 975 89 418 EKSAMEN I FAG TMA4260 INDUSTRIELL STATISTIKK Onsdag

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1120 Statistiske metoder og dataanalyse 2. Eksamensdag: Tirsdag 2. juni 2009. Tid for eksamen: 14.30 17.30. Oppgavesettet

Detaljer

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013 1 Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 013 Vi antar at vårt utvalg er et tilfeldig og representativt utvalg for

Detaljer

Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011.

Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011. Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011. Oppgave 1 (a) Angi tetthet/punktsannsynlighet for eksponensielle klasser med og uten sprednings(dispersjons)ledd. Nevn alle fordelingsklassene du kjenner som kan

Detaljer

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe a) Finn aritmetisk gjennomsnitt, median, modus og standardavvik for gruppe 2.

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe a) Finn aritmetisk gjennomsnitt, median, modus og standardavvik for gruppe 2. Sensurveiledning Ped 3001 h12 Oppgave 1 Er det sammenheng mellom støtte fra venner og selvaktelse hos ungdom? Dette spørsmålet ønsket en forsker å undersøke. Han samlet data på 9. klassingers opplevde

Detaljer

for x 0 F X (x) = 0 ellers Figur 1: Parallellsystem med to komponenter Figur 2: Seriesystem med n komponenter

for x 0 F X (x) = 0 ellers Figur 1: Parallellsystem med to komponenter Figur 2: Seriesystem med n komponenter TMA4245 Statistikk Vår 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Innlevering 3, blokk II Dette er den første av to innleveringer i blokk 2. Denne øvingen skal oppsummere

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 10 sider inkludert forsiden

Detaljer

Et lite notat om og rundt normalfordelingen.

Et lite notat om og rundt normalfordelingen. Et lite notat om og rundt normalfordelingen. Anta at vi har kontinuerlige data. Hva er likt og ulikt for histogrammer og fordelingskurver? Observasjoner Histogram Viser fordelingen av faktiske observerte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Underveiseksamen i: STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 13/10, 2004. Tid for eksamen: Kl. 09.00 11.00. Vedlegg:

Detaljer

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 26. september 2011. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 26. september 2011. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator Side 1 av 11 sider EKSAMENSOPPGAVE I STA-1002 Eksamen i : STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Eksamensdato : 26. september 2011. Tid : 09-13. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : -

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 13. oktober 2010. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Regresjonsanalyse Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Lineær sammenheng I Lineær sammenheng II Ukelønn i kroner 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Detaljer

Statistikk. Forkurs 2017

Statistikk. Forkurs 2017 Statistikk Forkurs 2017 Hva er statistikk? Undersøke Registrere Lage oversikt Presentasjon av informasjon Formidle Arbeidet med statistikk kan vi dele inn i to hovedområder: Samle inn og ordne opplysninger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON2130 Statistikk 1 Exam: ECON2130 Statistics 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: Mandag 23. mai 2005 Sensur kunngjøres: Tirsdag 14. juni Date of exam: Monday, May 23,

Detaljer

EKSAMEN I TMA4255 ANVENDT STATISTIKK

EKSAMEN I TMA4255 ANVENDT STATISTIKK Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 11 Faglig kontakt under eksamen: Mette Langaas (988 47 649) BOKMÅL EKSAMEN I TMA4255 ANVENDT STATISTIKK Mandag 6.

Detaljer

Skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode

Skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode Skoleeksamen i SOS1120 - Kvantitativ metode Hjelpemidler Ordbok Alle typer kalkulatorer Tirsdag 30. mai 2017 (4 timer) Lærerbok (det er mulig mulig å ha med en annen, tilsvarende pensumbok, som erstatning

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer