Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal"

Transkript

1 Rapport Oppdrag: Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Miljøkartlegging sbeskrivelse Halse Eiendom AS Dato: 11. november 2008 Oppdrag / Rapportnr Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Øyvind Sivertsen Sign.: Øyvind Sivertsen Kontrollert av: Thale Maria Eng Kalbakk Sign.: Thale Maria Eng Kalbakk Godkjent av: Torun Lynnebakken Sign.: Torun Lynnebakken Sammendrag: Multiconsult har gjennomført kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen ved Nedre Malmø i Mandal kommune i forbindelse med at bygningene planlegges revet. Kartleggingen avdekket følgende forekomster av miljøfarlig avfall: Asbest i gulvfliser, veggplater, kledning og isolasjonsmateriale PCB i kondensatorer i lysarmaturer, fugemasse, mørteltilsetning, maling Bly i soilskjøter Kvikksølv i lysstoffrør og termostater/pressostater NiCd i batterier i markeringslys/ledelys Radioaktive forbindelser i røykdetektorer KFK i kjøleaggregat/vifteanlegg PAH i takpapp og rørisolasjon Ftalater i gulvbelegg Oljeforurenset betong Tungmetallforurensning i betonggulv Ee-avfall Detaljer fremgår av rapporten. Sanering av helse- og miljøfarlige stoffer må utføres iht. gjeldende regelverk og utføres av firma med godkjenning for slik sanering. Håndtering (også ombruk og gjenvinning) skal dokumenteres iht. avfallsforskriften kapittel sbeskrivelse 26+vedl. OYS TMEK TOL Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av AS, Kristiansand Lumberveien 9 P.b Vågsbygd 4675 Kristiansand Tel.: Fax:

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Utførte undersøkelser Bygningsbeskrivelse Administrasjonsbygget Lagerhall Buehallene og tilhørende lagerrom Nyere lagerhall Trafobygning Tekniske oppføringer og anlegg under bakken Registreringer, vurderinger og avfallshåndtering Asbest PCB Bly Kvikksølv NiCd Radioaktive forbindelser Klorfluorkarboner (KFK) PAH Ftalater Oljeholdige komponenter og oljeforurenset betong Tungmetaller Elektrisk og elektronisk avfall Annet avfall hvor forholdsregler må tas HMS Sammendrag og krav til fjerning og håndtering av helse- og miljø-farlige forhold og stoffer Sluttbemerkning...26 Vedlegg Vedlegg 1: Kart over prøvelokaliteter Vedlegg 2: Analyseresultater Vedlegg 3: Bilder /oys 11/11/2008 Side 2 av 26

3 1. Innledning Det planlegges bygging av kulturhus, hotell og bygninger til boligformål på Nedre Malmø i Mandal. Området hvor dette ønskes bygd består i dag av bygningsmasse (administrasjonsbygg og lagerhaller) som tidligere har tilhørt Fundia Mandal Stål AS. har, gjennom PTL Kristiansand AS på oppdrag for Halse Eiendom AS, utført en miljøkartlegging av ovennevnte bygningsmasse i Mandal kommune i forbindelse med at bygningene planlegges revet. Formålet med miljøkartleggingen har vært å avdekke og rapportere sikre påvisninger av eller mistanke om forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer i forhold i bygningsmassen. Den foreliggende rapporten inneholder resultatene fra kartleggingen. Rapporten er basert på stikkprøver og inneholder ikke en uttømmende oversikt over samtlige helse- og miljøfarlige stoffer i bygningene. 2. Utførte undersøkelser En miljøsaneringsbeskrivelse er en innsamling og gjennomgang av informasjon om en eiendom med vekt på forhold som kan indikere mulig forekomst eller sikker påvisning av helse- eller miljøfarlige stoffer på eiendommen. Kartleggingen er basert på en visuell gjennomgang, stikkprøvekontroller og små destruktive inngrep med kniv, hammer, skrujern etc. I dette tilfellet har kartleggingen omfattet følgende aktiviteter: Befaring september Visuell registrering av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningen. Fotodokumentasjon og prøvetaking av materialer med mistanke om innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Kjemiske analyser samt bestemmelse av asbestinnhold er utført av ALS Scandinavia. Intervju og/eller befaring sammen med personer med kjennskap/tilknytning til tomten og virksomheten der. Innhenting av opplysninger om tidligere lokalisering av ulike kar og oljetanker, mulige søl/uhellsutslipp osv. Miljøkartleggingen har hovedsakelig omfattet undersøkelse av rommene i administrasjonsbygget (A), en større lagerhall (B) sørvest for administrasjonsbygget, buehallene (C), en nyere lagerhall (D) nordvest på tomten, og en større trafobygning (E) (se figur 2-1). Tabell 2-1 viser bygningsdelene som ikke er undersøkt pga manglende nøkler eller som på annen måte ikke var tilgjengelig. Det tas forbehold om at det kan finnes helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsdelene vist tabell /oys 11/11/2008 Side 3 av 26

4 D C A B E Figur 2-1: Oversikt over bygninger henvist til i tekst. Administrasjonsbygg (A), lagerhall (B), buehallene (C), nyere lagerhall (D), trafobygning (E). Tabell 2-1: Oversikt over bygningsdeler som ikke ble undersøkt. Bygning Etasje Rom avmerket i vedlegg 1 Årsak til ikke undersøkt Administrasjonsbygg 2. etasje Rom G, H, I Låst/manglet nøkkel Buehallene Trafoer Traforom K Låst/manglet nøkkel Lagerhall 1. etasje Traforom, Tavlerom, Rom L (Galleri) 2. etasje/i taket Rom M (bilde 1 i vedlegg 3) Låst/manglet nøkkel Utilgjengelig Lite hus på toppen av tak mellom buehallene og lagerhall Tak utvendig Rom N (bilde 2 i vedlegg 3) Låst/manglet nøkkel Lite ventilasjons(?)-hus på tak på lagerhall Tak utvendig Bilde 3 i vedlegg 3 Utilgjengelig Trafobygning (E) Hele Låst/manglet nøkkel Det må tas forbehold ved riving mht. muligheten for å treffe på skjulte forekomster av helseog miljøfarlige stoffer som ikke er kartlagt /oys 11/11/2008 Side 4 av 26

5 3. Bygningsbeskrivelse Fundia Mandal Stål AS startet sin aktivitet ved Nedre Malmø i begynnelsen av 1950-årene. Aktiviteten hovedsakelig omfattet produksjon og galvanisering av jerntråd som brukes som armering i store sjøkabler. Galvaniserte produkter har blitt lagret på store deler av uteområdet ved bedriften. Det er noe usikkert når de ulike bygningene ble bygget og/eller når det ble foretatt utvidelser av bygningsmassen. Plantegninger fra Mandal kommune viser at det utvidelser av bygningsmassen har skjedd både på 1960-, 70-, 80-tallet og helt frem til I 2003 ble aktiviteten ved anlegget lagt ned. Siden den gang er bygningsmassen benyttet til lager. 3.1 Administrasjonsbygget Utvendige vegger av betong (figur 3-1). Innvendige vegger av tre og betong. Takkledningen er av takpapp. Figur 3-1: Administrasjonsbygget (A) 3.2 Lagerhall Bygningsmassen består hovedsakelig av stålkonstruksjon med stålkledning og takpapp. Figur 3-2: Lagerhall (B) /oys 11/11/2008 Side 5 av 26

6 3.3 Buehallene og tilhørende lagerrom Buehallenes bæresystem består av søyler og dragere av betong. Yttervegger mot nord og sør består av prefabrikerte betongstendere med trådglassruter mellom stenderne. Hovedhallen er uisolert. Det er 2-lags asfaltpapp tekking på skalltakene. Taket er sammensatt av 6 buer av betong. Felt mellom søyler består av betong, innvendig kledd med plater av treullsement. Rundt selve buehallene mot vest, øst og nord er det bygget et lavere bygg inntil. Deler av tilbygget mot elva består av murstein og betong, delvis kledd med stålplater. Midterste tilbygg er av betong, mens det tredje og minste tilbygget er satt opp i tre. Både hall og tilliggende bygg har betonggulv støpt direkte på grunnen. All utvendig betong er ubehandlet. Det er lokalt i bygget flere transformatorer som har uttak for både 230V og 400V. Figur 3-3: Buehallene og tilhørende lagerrom (C) 3.4 Nyere lagerhall Bygningen stod ferdig i Bygningsmassen består hovedsakelig av tre- og stålkonstruksjon med stålkledning. Opprinnelig stod det et bolighus på tomten. Figur 3-4: Nyere lagerhall (D) /oys 11/11/2008 Side 6 av 26

7 3.5 Trafobygning Bygningen ble oppført i slutten av Bygningsmassen består hovedsakelig av betong. Det er ikke foretatt undersøkelse inne i bygningen. Figur 3-5: Trafobygning (E) 3.6 Tekniske oppføringer og anlegg under bakken På figur 3-3 (helt til venstre) ses et lite rødt trehus. Ved dette huset ligger det en større oljetank med et oppsamlingskar rundt (figur 3-6). Figur 3-6: Lokalitet for oljetank på nordsiden av buehallene. Det ligger også en større oljetank innmurt i et betongbygg mellom buehallene og lagerhallen. På syretomta nordøst for trafobygning (E), står det 3 tanker som tidligere har inneholdt syre til bruk ved galvaniseringsvirksomheten (figur 3-7). Tankene er nå tomme /oys 11/11/2008 Side 7 av 26

8 Trafobygnin g (E) Figur 3-7: Syretanker stående nord på Syretomta 4. Registreringer, vurderinger og avfallshåndtering Kartleggingen har omfattet innvendig og utvendig, fastmonterte tekniske installasjoner og innredninger ved bygningene merket A-D (se figur 2-1) ved Nedre Malmø. Inventar og løsøre som befinner seg i bygningen forutsettes fjernet før sanering. I den grad det er registrert løst inventar som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer er dette påpekt. For prøvelokaliteter vises det til vedlegg 1. Det er primært sett etter følgende helse- og miljøfarlige stoffer: Asbest (rørisolasjon, gulvbelegg, ulike typer bygningsplater, pakninger, m.m.) PCB (isolerglassruter, kondensatorer, fugemasser, mørtel, betong, maling m.m.) Kvikksølv (lysrør, sparepærer, termostater, pressostater, termometre, vippebrytere, vannlåser m.m.) Bly (blyskjøter i soilrør, blybatterier, forsegling av eldre isolerglassruter, blyinnfattet glass, bygningsbeslag m.m.) Bromerte flammehemmere (finnes blant annet i elektronikk, isolasjonsmaterialer og tekstiler) NiCd (knappcellebatterier og større batterier i brann-/alarmsentraler, nødlys/ledelys o.l.) Halon (brannslukkingsanlegg) Freon/KFK (kuldemøbler, kjøle- /fryseanlegg, skumplast i dører, porter eller bygningsdeler m.m.) PAH (finnes i gammel tjærepapp, sot, murstein og mørtel på innsiden av piper m.m.). Også i tjære/bek benyttet til tetning mot vann Radioaktive forbindelser (brannvarslere, røykdetektorer m.m.) Impregnert trevirke (saltimpregnert trevirke med innhold av kobber, krom og arsen, samt kreosotimpregnert trevirke) Maling, lim og lakk (uherdet maling, lim og lakk) Olje (oljetanker, oljeavskillere, fyrkjeler, oljeholdige installasjoner, oljefat, oljeforurenset betong m.m.) Brannrester (mulig innhold av PAH, dioksiner, tungmetaller m.m.) Ftalater (brukes som mykgjørere i plast, for eksempel i gulvbelegg, gulvlister og fuger) Elektrisk og elektronisk avfall (mulig innhold av helse- og miljøfarlige stoffer - kreves separat utsortering og levering til godkjent mottak) Generelt alle stoffer som har en uheldig virkning på helse eller miljø og som omfattes av forskrift om farlig avfall Et sammendrag av registrerte forekomster av helse- og miljøfarlige stoff finnes i tabell 6.1 og 6.2 i kapittel /oys 11/11/2008 Side 8 av 26

9 4.1 Asbest Asbest kan ligge skjult i lukkede konstruksjoner som man ved en kartlegging i en tidlig fase ikke kan avdekke. Funn av asbest er basert på stikkprøvekontroller og det tas forbehold om at asbest kan ligge i skjulte lag i vegger, etasjeskillere, under nyere gulvbelegg osv. Gulvfliser/-belegg og lim Det ble under befaringen registrert flere forskjellige typer belegg. Stikkprøver ble tatt og et utvalg prøver ble sendt til analyse. Tabell 4-1 viser oversikt hvor de ulike prøvene ble tatt. Tabell 4-1: Prøvelokaliteter og analyseresultat mht. asbest i ulike beleggstyper i administrasjonsbygget. Se vedlegg 1 for kart over prøvelokalitet. Rom nr Prøve nr Bilde nr i vedlegg 3 Materiale Resultat C i 1. etg. P-3 - Belegg Ikke påvist asbest C i 2. etg. P-11 - Belegg og lim Ikke påvist asbest D P-13 - Belegg Ikke påvist asbest F P-18 og P-19 4 Fliser og flislim Påvist krysotilasbest Det ble påvist asbest i flisene og det svarte limet under flisene på kjøkkenet i 2. etasje i administrasjonsbygget. I de andre prøvene ble det ikke påvist asbest. Platemateriale vegg Det ble tatt stikkprøver av forskjellige innvendige og utvendige platematerialer i de forskjellige bygningene. To av prøvene ble sendt til analyse. Tabell 4-2 viser oversikt hvor de ulike prøvene ble tatt. Tabell 4-2: Prøvelokaliteter og analyseresultat mht. asbest i ulike platematerialer. Se vedlegg 1 for kart over prøvelokalitet. Bygning Prøve nr Bilde nr i vedlegg 3 Materiale Resultat Lagerhallen P-45 5 Veggplate nordvest i hallen Lagerhallen P-48 5 Veggplate (/maling) rundt dør til trafo Påvist amosittasbest Påvist krysotilasbest Grovt estimert areal på asbestholdig materiale er henholdsvis ca 200 m 2 (ved P-45) og ca 6 m 2 (ved P-48). Det er mulig veggplaten med påvist asbest (P-48) dekker et større areal enn kun rundt dør til trafo. Veggplaten er dekket av annen kledning. Forholdsregler må tas ved rivearbeider. Selv om det ikke ble tatt prøver av veggplaten markert med P-53 i vedlegg 1, antas denne også å bestå av asbest. Det tas forbehold om at det kan finnes asbest i plater bak sikringsanlegg og kabelgjennomføringer i traforom, bak nyere kledning, samt i rommene som ikke er kartlagt. Forholdsregler må tas ved rivearbeider /oys 11/11/2008 Side 9 av 26

10 Isolasjonsmateriale Isolasjonsmateriale i røranlegg ble sjekket visuelt flere steder. På loftet i administrasjonsbygget ble det sendt prøver til analyse av pakningen i døren til fyrkjelen (P-20). Det ble også tatt stikkprøver av rørisolasjonsmateriale (P-21) i samme rom. Tabell 4-3 viser oversikt hvor de ulike prøvene ble tatt. Tabell 4-3: Prøvelokaliteter og analyseresultat mht. asbest i isolasjonsmaterialer på loftet i administrasjonsbygget. Se vedlegg 1 for kart over prøvelokalitet. Prøve nr Bilde nr i vedlegg 3 Materiale Resultat P-20 6 Pakning i dør til fyrkjele Påvist krysotilasbest P-21 - Rørisolasjonsmateriale Ikke påvist asbest Kledning Det ble påvist asbestholdig kledning ved befaringen. Tabell 4-4 viser oversikt hvor de ulike prøvene ble tatt. Tabell 4-4: Prøvelokaliteter og analyseresultat mht. asbest i kledning i lagerhallen. Se vedlegg 1 for kart over prøvelokalitet. Prøve nr Bilde nr i vedlegg 3 Materiale Resultat P-51 8 Kledningsplater innervegg Påvist krysotilasbest P-52 7 Kledningsplater yttervegg Påvist krysotilasbest Grovt estimert areal på asbestholdig kledning er ca 140 m 2 (P-51) og ca 380 m 2 (P-52). Rapporten er basert på stikkprøver og inneholder ikke en uttømmende oversikt over samtlige forekomster i bygningene. Avfallshåndtering Asbestholdig avfall er først og fremst et problem i forhold til arbeidsmiljø og helse. Arbeidstilsynet har forskrifter som regulerer håndteringen av asbest. Asbestsanering Sanering av asbest skal iht. Asbestforskriften utføres av godkjent saneringsfirma. Det skal gjøres etterkontroll ved luftsporemåling iht. Asbestforskriftens 26. Asbest er klassifisert som farlig avfall og må emballeres forskriftsmessig og leveres godkjent mottak /oys 11/11/2008 Side 10 av 26

11 4.2 PCB Isolerglassruter PCB kan finnes i isolerglasslim i norske isolerglassruter produsert fra 1965 til og med 1974 eller utenlandske isolerglassruter produsert frem til Vinduene i bygningene er kontrollert. Det er ikke registrert vinduer med produksjonsår 1980 eller eldre. Det er dermed ikke mistanke om PCB i disse vinduene. Ved utgangsdør til veranda mot sørøst i 2. etasje i administrasjonsbygget (rom F i vedlegg 1), var det 3 vinduer som ikke var merket med produksjonsår. Det regnes som lite sannsynlig at disse 3 vinduene innholder PCB, men det bør tas forholdsregler. Kondensatorer Generelt gjelder at kondensatorer i lysarmaturer fra perioden inneholder PCB. Det er vedtatt i forskrift at alle lysarmaturer med PCB-holdige kondensatorer skulle være skiftet. Fristen utskifting for innendørs lysarmatur var og utendørs lysarmaturer var Det ble under befaringen registrert ca 268 stk armaturer i bygningsmassen (se tabell 4-8 i kapittel 4.3 om kvikksølv). Hovedmengden av registrerte armaturer er av eldre dato (eldre enn 1980) og antas å inneholde PCB. Selve kondensatorene er ikke undersøkt. Det kan heller ikke utelukkes at kondensatorer fra nevnte tidsrom som er benyttet i elektriske motorer (eks. kranmotorer) eller i andre sammenhenger også inneholder PCB. Fugemasser I bygninger fra perioden eller som har blitt rehabilitert eller ombygget i denne perioden kan det finnes PCB i fugemasser. I administrasjonsbygget ble det tatt prøver av fugemasse mellom fliser i rom B (P-7) og i rom C (P-9. Se vedlegg 1). I lagerlokalet i 1. etasje i administrasjonsbygget ble det tatt en prøve av fugemasse mellom betongelementene i gulvet (P-25). Tabell 4-5 viser oversikt hvor de ulike prøvene ble tatt. Tabell 4-5: Prøvelokaliteter og analyseresultat mht. PCB i fugemasse. Se vedlegg 1 for kart over prøvelokalitet. Bygning Prøve nr Bilde nr i vedlegg 3 Materiale Resultat Adm.bygg: lagerlokale P-25 9 Fugemasse mellom betongelement i gulv Påvist PCB=2,45 mg/kg Adm.bygg P-7 og P-9 - Fliser på vegg Ikke påvist PCB Analyser av fuger er basert på stikkprøvekontroll på antatt representative områder. Det tas forbehold om at det kan finnes andre typer fuger skjult i bygningene, men da i begrenset omfang /oys 11/11/2008 Side 11 av 26

12 Materialer med PCB-holdig mørteltilsetning I bygninger fra perioden eller som har blitt rehabilitert eller ombygget i denne perioden kan det finnes PCB i bl.a. murpuss og gulvavrettingsmasser. Det ble tatt stikkprøve av murpuss og påstøp for å undersøke eventuelt innhold av PCB. Tabell 4-6 viser en oversikt over hvor prøver for undersøkelse av PCB ble foretatt. Tabell 4-6: Prøvelokalitet og analyseresultat mht. PCB i ulike bygningsdeler og bygninger. Se vedlegg 1 for kart over prøvelokaliteter. Bygning Prøve nr Bilde nr i vedlegg 3 Materiale Resultat Adm.bygg, 1. etg. P-1 - Påstøp i trapp (gulv) Ikke påvist PCB Adm.bygg, 1. etg. P-5 - Murpuss brannvegg Ikke påvist PCB Lagerlokale i adm.bygg P-30 9 Betong (gulv) Påvist sum PCB(7) = 0,105 mg/kg Buehallene lagerrom nordvest P-34 - Betong (gulv etset) Ikke påvist PCB Buehallene P Betong (gulv) Påvist sum PCB(7) = 0,579 mg/kg Buehallene P Murpuss vegg Påvist sum PCB(7) = 0,101 mg/kg Adm.bygg P Murpuss (/maling) utvendig vegg Påvist sum PCB(7) = 0,091 mg/kg Lagerhall P-46 - Påstøp gulv Ikke påvist PCB Lagerhall P-49 - Påstøp gulv Ikke påvist PCB Trafobygg P-56 - Murpuss utvendig vegg Ikke påvist PCB Det ble påvist PCB i betongen i gulvet i lagerlokalet (P-30) og på utvendig vegg i administrasjonsbygget (P-41). Det ble også påvist PCB i betongen i gulvet i buehallene (P-36) og i murpussen på veggen vendt mot nordvest i hallen (P-37). Det er ikke i noen av prøvene registrert innhold av PCB over grensen for farlig avfall. Maling Det understrekes at PCB fra maling kan vandre til utenpåliggende maling, inn i vegg av murpuss/betong og til underliggende gulv. Det kan ha blitt brukt mange ulike typer maling på en vegg, deler av eller i hele rommet. Det er derfor ikke mulig å fastslå om et positivt analyseresultat indikerer PCB i malingen, underliggende puss, eldre underliggende malingslag, betongtilsetninger eller annet. Videre er det sjelden samme konsentrasjon av PCB flere steder på en vegg selv om samme type maling er benyttet. Det betyr at analyseresultatene ikke fastslår en absoluttverdi for hele rommet, men en veiledende verdi. Rapporten er basert på stikkprøver og inneholder ikke en uttømmende oversikt over samtlige forekomster i bygningene. I bygninger fra perioden eller som har blitt rehabilitert eller ombygget i denne perioden kan det finnes PCB-holdig maling. Det ble tatt stikkprøve av maling på ulike bygningsdeler for å undersøke eventuelt innhold av PCB (tabell 4-7) /oys 11/11/2008 Side 12 av 26

13 Tabell 4-7: Prøvelokalitet og analyseresultat mht. PCB i maling i ulike bygningsdeler og bygninger. Se vedlegg 1 for kart over prøvelokaliteter. Bygning Rom/Prøve nr Bilde nr i vedlegg 3 Materiale Resultat Adm.bygg, 1. etg. Rom A / P-2 - Vegg Ikke påvist PCB Adm.bygg, 1. etg. Rom C / P-4 - Vegg (toalett) Ikke påvist PCB Adm.bygg, 2. etg. Rom A / P-6 13 Tak (gang) Påvist sum PCB(7) = 0,153 mg/kg Adm.bygg, 2. etg. Rom E / P-15 - Tak (vaskeri) Påvist sum PCB(7) = 0,214 mg/kg Adm.bygg, 2. etg. Rom A / P-16 - Vegg oransje Ikke påvist PCB Adm.bygg, 2. etg. Rom A / P Vegg hvit Påvist sum PCB(7) = 0,353 mg/kg Buehallene NV P-33 - Dør til traforom K Ikke påvist PCB Buehallene NØ P Vegg (blå) Påvist sum PCB(7) = 1,33 mg/kg Buehallene P Tak Påvist sum PCB(7) = 4,43 mg/kg Buehallene P Vinduslister (inne) Påvist sum PCB(7) = 2,97 mg/kg Buehallene P Takoverbygg (inne) Påvist sum PCB(7) = 1,15 mg/kg Lagerhall P Vegg Påvist sum PCB(7) =0,011 mg/kg Lagerhall P Vegg Påvist sum PCB(7) =0,292 mg/kg Det ble påvist PCB i hvitmalingen på veggen (P-17) og i taket i gangen (P6) i administrasjonsbyggets 2. etasje, samt i tak (P-15, og antatt vegger) i vaskeriet i samme bygning. I buehallene ble det påvist PCB i malingen i taket (P-38). I buehallene ble det også påvist PCB i blåmalingen på veggen nordøst i hallen (P-35) og i takoverbygget (P-40) i denne delen av bygningen. Det ble også påvist PCB i malingen på vinduslistene (grønne) rundt vinduene vest i hallen (P-39). I lagerhall ble det påvist PCB i malingen på veggen ved prøvelokalitet P-47, samt i malingen på veggen ved lokalitet P-50. Samtlige malingsprøver inneholder PCB i lave konsentrasjoner (< 50 mg/kg) og er først og fremst et problem ved disponeringen av rivemassene, se avsnitt nedenfor om håndtering av PCB-holdig avfall. Avfallshåndtering Isolerglassruter Hovedmengden av isolerglassvinduene i bygningsmassen inneholder ikke PCB. 3 vinduer ved utgangsdør i 2. etasje i administrasjonsbygget er umerket. Disse tre vinduene skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall /oys 11/11/2008 Side 13 av 26

14 Kondensatorer i armaturer Det antas at hovedmengden av de ca 268 stk registrerte kondensatorene inneholder PCB og må leveres godkjent mottak for farlig avfall. Ved fjerning kan kondensatorene demonteres forsiktig på stedet og leveres til mottak for farlig avfall, eller armaturene kan leveres hele inkl. kondensator til mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Sanering av PCB-holdige fuger Det ble påvist PCB i fugemassen mellom betongelementene i lagerlokalet i administrasjonsbygget. Fugemassen bør fjernes i forbindelse med miljøsanering av bygningen i forkant av riving, så denne ikke blandes med betongen. For videre merking og disponering, se avsnitt Håndtering av PCB-holdig avfall. Saneringsmetoder og verneutstyr ved sanering er beskrevet av SFT og på nettstedet Entreprenøren er ansvarlig for å iverksette nødvendig tiltak for å hindre spredning og benytte tilstrekkelig verneutstyr ved sanering. Det må etableres prosedyre for fugesanering som godkjennes av byggherren før oppstart. Materialer med PCB-holdig mørteltilsetning Se avsnitt Håndtering av PCB-holdig avfall. PCB-holdig maling Se avsnitt Håndtering av PCB-holdig avfall. Håndtering av PCB-holdig avfall Ettersom PCB er særdeles helse- og miljøskadelig, er det viktig at det håndteres riktig og sikkert ved rehabilitering, ombygging eller riving. Sanering av PCB skal utføres av godkjent firma og PCB-holdig avfall skal leveres til godkjent mottak. PCB-holdig avfall omfattes av Forskrift om farlig avfall og Forurensningsloven. Vurderingskriterier mht. karakterisering og disponering av PCB-forurenset avfall baseres på følgende grenseverdier/normverdier (jf. SFT 99:01a): Farlig avfall (spesialavfall) ΣPCB(7) > 50 mg/kg 1) Lavforurenset (over grensen for mest følsom arealbruk) ΣPCB(7) = 0,01 50 mg/kg 1) Rene masser (under grensen for mest følsom arealbruk) ΣPCB(7) < 0,01 mg/kg 1) 1) mg/kg oppgis også ofte som ppm (parts per million). PCB er klassifisert som kreftfremkallende i avfallslisten. Sanering av PCB-holdig materiale må utføres iht. gjeldende retningslinjer med bruk av godkjent verneutstyr. Avrettingsmasse, fugemasse fra innendørs fuger og maling/murpuss med innhold av PCB over grenseverdien for mest følsom arealbruk, må merkes "Lavforurenset PCB-avfall under 50 mg/kg PCB" og leveres til godkjent avfallsdeponi for slikt avfall. Hvitmalingen på vegg i gang i administrasjonsbygget (P-17) ligger utenpå eldre oransje maling (P-16). Det ble ikke påvist PCB i den oransje malingen. Dette er merkelig da PCB som oftest smitter/vandrer noe inn i tilliggende materialer. Dette tyder på at det kan ha skjedd en feil i analysen av den oransje malingsprøven. I tillegg til påvist PCB i hvitmaling på vegg ble det også påvist PCB i hvitmalingen i taket i samme rom. Det ble imidlertid ikke påvist PCB i (samme?) hvitmaling på vegg i gang i 1. etasje i bygget. For å avgrense PCB-påvirket murvegg, bør det derfor tas nye prøver av malingen i gangen /oys 11/11/2008 Side 14 av 26

15 PCB-holdig maling og murpuss kan fjernes fra bakenforliggende materialer. Etter fjerning bør bakenforliggende materialer verifiseres ved prøvetaking. 4.3 Bly Det ble registrert soilrør med ca 13 blyskjøter i administrasjonsbygget, ca 25 stk i lagerlokalet i adm.bygg, mer enn 21 stk i buehallene og tilhørende bygninger, ca 40 stk i lagerhall, samt ca 5 stk utenfor trafobygningen. Total mengde, mer enn 104 stk, tilsvarer ca 31 kg bly. Mengden vil være større pga soilrør som ligger skjult i konstruksjonene. Rapporten er basert på stikkprøver og inneholder ikke en uttømmende oversikt over samtlige forekomster i bygningene. Avfallshåndtering Blyskjøter var vanlig i bruk før Bly kan fjernes uten spesielle forholdsregler. Ved sanering av ledningsanlegget må bly-skjøtene sorteres ut og fortrinnsvis leveres til gjenvinning, evt. til metallgjenvinning som sortert avfall. 4.4 Kvikksølv Rapporten er basert på stikkprøver og inneholder ikke en uttømmende oversikt over samtlige forekomster i bygningene. Lysstoffrør Ved befaring ble det registrert ca 539 lysstoffrør (se tabell 4-8). Tabell 4-8: Registrerte lysarmaturer/lysstoffrør Sted Armaturer (ca antall) Lysstoffrør (ca antall) Administrasjonsbygg Lagerlokale i adm.bygg Buehallene med tilhørende bygninger Lagerhall Utvendig 2 4 Termostater/Pressostater Tabell 4-9 viser oversikt over registrerte termostater/pressostater som sannsynligvis inneholder kvikksølv /oys 11/11/2008 Side 15 av 26

16 Tabell 4-9: Registrerte termostater/pressostater inneholdende kvikksølv Sted Adm.bygg 2. etg. vaskeri (Rom E) Adm.bygg loft Lagerhall Buehallene Merknader Vaskemaskin med Hg-termostat Ca 11 stk termometre/termostater/ pressostater tilknyttet fyrkjel og vifteaggregat. Bilde 19 i vedlegg 3. Ca 6 stk temperaturmålere Ca 4 stk pressostater Avfallshåndtering Lysstoffrør Lysstoffrør og sparepærer inneholder kvikksølv og skal ved demontering leveres til returordning for elektrisk og elektronisk avfall. Termostater/Pressostater Termostater og pressostater i tilknytning til automatikk for varme-, ventilasjons- og kjøleanlegg kan inneholde kvikksølv. Selve anlegget kan leveres til returordning for elektrisk og elektronisk avfall. Evt. demonterte/frittstående termostater/pressostater inneholdende kvikksølv må behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. 4.5 NiCd NiCd batterier finnes i markeringslys og ledelys. Det ble observert ca 9 lede- og/eller nødlys i administrasjonsbygget. Avfallshåndtering Ved en eventuell fjerning/utskifting av nødlys/ledelys må batteriene demonteres og leveres som farlig avfall, alternativt leveres sammen med hele nødlys/ledelys til mottak for elektrisk og elektronisk avfall. 4.6 Radioaktive forbindelser Det er registrert ca 7 stk røykdetektorer i administrasjonsbygget. Flere av disse kan også inneholde batterier. Avfallshåndtering Det er to typer røykdetektorer; ioniske og optiske. I de ioniske røykdetektorene er det radioaktive forbindelser, og disse må håndteres som farlig avfall. I optiske røykdetektorer er det ikke radioaktive forbindelser, men disse regnes likevel som elektronisk avfall og må derfor leveres inn til godkjent mottak evt. som retur til leverandør (det er betalt miljøavgift og leverandøren har plikt til å ta imot kasserte røykdetektorer). Det er mange ulike røykdetektorer, og det kreves inngående kjennskap til de ulike for å kunne se på avstand om de er ioniske eller optiske. Ved åpning av ioniske røykdetektorer sees imidlertid et gult merke med symbolet for radioaktivitet /oys 11/11/2008 Side 16 av 26

17 Riveentreprenøren må være oppmerksom på dette ved riving og sortere ut røykdetektorer og levere disse til godkjent mottak. Batteriene tas ut og leveres til mottak for elektrisk og elektronisk avfall. 4.7 Klorfluorkarboner (KFK) KFK-gasser bryter ned jordas ozonlag og øker drivhuseffekten. Kjøleanlegg/vifteanlegg I uteområdet mellom buehallene og lagerhall stod det et større eldre ventilasjonsanlegg. På vegg av lite hus på taket av en bygning mellom buehallene og lagerhall, stod det kjøleaggregat av typen Airwell. På taket av lagerhall ble det fra utsiden observert et ventilasjonshus. Huset var ikke tilgjengelig for kontroll. Avfallshåndtering Ved sanering må kjølemedie fjernes (gassen må tappes) av kuldeentreprenør og leveres spesialmottak. Selve aircondition-/vifteanlegget er ee-avfall. 4.8 PAH Rapporten er basert på stikkprøver og inneholder ikke en uttømmende oversikt over samtlige forekomster i bygningene. Det finnes ingen grenseverdi for ΣPAH-16 spesifikt, men for hver av PAH-forbindelsene, og av disse er den viktigste (giftigste) benso(a)pyren. Påviste verdier av PAH som overstiger 2 mg/kg skal klassifiseres som forurenseet masse (ref SFT normverdi for mest følsom arealbruk, SFT 99:01). Takpapp Det ble tatt stikkprøve av veggpappen på utsiden av loftshuset (P-22) og av takpappen på administrasjonsbygget (P-23. Se bilde 20 i vedlegg 3). Begge prøvene viste innhold av PAH (henholdsvis 5,66 mg/kg og 14,6 mg/kg sum PAH(16)). Det antas at takpappen på alle bygningene omfattet av denne undersøkelsen, med unntak av den nye (gule) lagerhallen, består av asfalt-/tjærepapp. Omfanget av takpappen utgjør totalt ca 9000 m 2. Det tas forbehold om at det kan ligge flere lag takpapp under det synlige laget. Korkisolasjon iblandet tjære (PAH) Benyttet i perioden Ofte benyttet på kaldtvannsrør. I lagerlokalet i 1. etasje i administrasjonsbygget ble det observert korkisolasjon rundt flere av soilrørene (bilde 21 i vedlegg 3). Det ble registrert sterk lukt av tjære av korken. Det ble tatt en stikkprøve av denne isolasjonen (P-24). Det ble påvist høye verdier av PAH (sum PAH(16) = 3190 mg/kg) i korkisolasjonen. Det ble også observert korklignende isolasjon på flere av soilrørene som gikk i innebygde sjakter i etasjene i administrasjonsbygget (f.eks. i rom C. Bilde 22) /oys 11/11/2008 Side 17 av 26

18 Avfallshåndtering Takpapp Det antas at takpappen på alle bygningene inneholder PAH. Pappen må håndteres som farlig avfall og leveres til godkjent avfallsmottak. Korkisolasjon Isolasjonen må håndteres som farlig avfall og leveres til godkjent avfallsmottak avfall. 4.9 Ftalater Ftalater er en fellesbetegnelse for en stoffgruppe som omfatter mange forskjellige stoffer med ulike egenskaper, bl.a. fungerer de som mykgjørere i plastmaterialer. Mange forskjellige stoffer har vært i bruk som mykgjørere i plast, særlig i PVC. Tidligere ble PCB brukt som mykgjører. I dag er det hovedsakelig de såkalte ftalatene som brukes som mykgjørere. Ftalatet DEHP står på miljøvernmyndighetenes prioritetsliste. Stoffet defineres som en miljøgift pga dets hormonhermende egenskaper og kan gi reproduksjonsskadelige effekter. Grenseverdi for farlig avfall for DEHP er mg/kg. Gulvbelegg Det ble tatt prøver av gulvbelegg på tre steder i administrasjonsbygget (tabell 4-10). Tabell 4-10: Prøvelokalitet og analyseresultat mht. ftalatet DEHP i gulvbelegg i administrasjonsbygget. Sted/Rom nr Prøve nr Bilde nr i vedlegg 3 Sum DEHP (mg/kg) 1. etg. (toalett)/rom C P etg. Rom C P etg. Rom D P Det ble påvist innhold av ftalatet DEHP over grensen for farlig avfall i samtlige prøver. Avallshåndtering Materialer som inneholder mer enn mg/kg DEHP skal sorteres ut og leveres som farlig avfall. Det antas at alle gulvbeleggene i administrasjonsbygget inneholder DEHP over grenseverdien og at beleggene derfor må sorteres ut og leveres som farlig avfall til godkjent mottak /oys 11/11/2008 Side 18 av 26

19 4.10 Oljeholdige komponenter og oljeforurenset betong Det ble observert noe oljesøl på deler av gulvet på loftet i administrasjonsbygget. Mellom buehallene og lagerhall står det innmurt en oljetank. På nordvestsiden utenfor buehallene ligger det også en oljetank (figur 3-6). På loftet i administrasjonsbygget står det en eldre oljefyr. Avfallshåndtering Synlig forurenset betong leveres godkjent deponi. Før fjerning av oljetankene må disse tømmes og rengjøres av tanksaneringsfirma. Oljetanker og oljefyr må leveres godkjent mottak Tungmetaller For å undersøke om tungmetaller fra galvaniseringsprosessen kunne ha forurenset betonggulvet i lagerrommet med prøvelokalitet P-34 (vedlegg 1), ble det tatt en prøve av gulvet i området som var synlig påvirket (etseskader, bilde 25 i vedlegg 3) av tidligere aktiviteter (tabell 4-11). Da det først og fremst har vært benyttet bly og sink i galvaniseringsprosessen, ble prøvene analysert mht disse metallene. Tabell 4-11: Analyseresultater mht. bly og sink sammenlignet med SFTs grenseverdier og farlig avfall. Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) Prøve av betonggulv i lagerrom nordvest for buehallene/p-34 SFTs normverdi (mg/kg) for mest følsom arealbruk Grense for farlig avfall Betonggulvet inneholder bly og sink over grensen for farlig avfall. Totalt areal betong som var tydelig påvirket (etseskadet) utgjorde ca 125 m 2. Det er noe usikkert hvor dypt innholdet av tungmetaller har forurenset betongen, men det ble observert at betongdekket var påvirket (farget) helt gjennom. Avfallshåndtering Betongen må leveres godkjent deponi for farlig avfall /oys 11/11/2008 Side 19 av 26

20 4.12 Elektrisk og elektronisk avfall Registrerte forekomster av elektrisk og elektronisk avfall er listet opp i kapittel 6. Avfallshåndtering Alt elektrisk og elektronisk avfall skal ved riving eller utskifting leveres til mottak for elektrisk og elektronisk avfall eventuelt direkte til metallgjenvinning dersom det er rent metall. Ledninger og kabler kan sorteres ut for levering direkte til metallgjenvinning som sørger for gjenvinning av disse. Elektrisk og elektronisk utstyr som ikke inneholder PCB kan imidlertid vurderes brukt om igjen, men slik bruk skal dokumenteres Annet avfall hvor forholdsregler må tas - I uteområdet mellom lagerhall, administrasjonsbygg og buehaller stod det blant annet flere kanner med olje/diesel. Kannene må leveres godkjent mottak. - Det ble observert to brannslukkingsapparat i buehallene og ett apparat i trapperommet i administrasjonsbygget. Dersom de ikke gjenbrukes må apparatene leveres til godkjent mottak for farlig avfall. - Traforommene var låst og utilgjengelig ved befaringen. Det må tas forbehold om at det kan være olje eller søl av olje, asbest i plater og gjennomføringer, samt diverse elektrisk installasjoner (sikringsskap, lysarmaturer) i rommet. Dette avfallet må tas hånd om på riktig måte og leveres godkjent mottak. 5. HMS Byggherren er ansvarlig for at det utarbeides en HMS-plan for prosjektet som tar hensyn til at miljøsaneringen og rivingen omfatter helse- og miljøfarlige stoffer. Planen skal være med i anbudsmaterialet. Entreprenøren må utarbeide detaljerte prosedyrer for HMS-tiltak som er tilpasset de ulike arbeidsoppgavene og arbeid med de ulike helse- og miljøfarlige stoffene man kan komme i kontakt med. Jf. byggherreforskriften og internkontrollforskriften. 6. Sammendrag og krav til fjerning og håndtering av helse- og miljøfarlige forhold og stoffer Tabell 6.1 og 6.2 gir et sammendrag av registreringer av helse- og miljøfarlige forhold og stoffer i bygningsmassen ved Nedre Malmø, med henvisning til relevante myndighetskrav til fjerning og håndtering samt orienterende mengder /oys 11/11/2008 Side 20 av 26

21 Tabell 6.1: Sammendrag registreringer av helse- og miljøfarlige forhold og stoffer i bygningsmassen ved Nedre Malmø. Miljøskadelig avfall/ Lokalitet Fjerning og håndtering Myndighets krav Mengde 1) Delfraksjon Asbest Asbest må fjernes av Asbestforskriften og godkjent saneringsfirma. Avfallsforskriften, kap 11. Arbeidsmiljøloven Gulvbelegg Kjøkken i 2. etg. i adm.bygg: grønne fliser og flislim ca 180 m 2 Platemateriale vegg Lagerhall: ved P-45 Lagerhall: veggplate Saneres iht. forskrift og leveres godkjent deponi. EAL-kode EAL-kode ca 200 m 2 rundt dør til traforom (P-48) Løs asbest skal behandles som farlig avfall og pakkes i ca 6 m 2 lufttett emballasje og Isolasjonsmateriale Loft i adm.bygg: leveres til godkjent mottak pakning på luke i oljefyr med deklarasjon. ca 50 cm 2 Kledning Lagerhall: innervegg (P-51) og yttervegg (P-52) ca 140 m 2 ca 380 m 2 PCB PCB må håndteres med Avfallsforskriften, forsiktighet og krever kap 11. spesielle vernetiltak. Isolerglassruter (umerket) Kjøkken i 2. etg. i adm. bygg: ved verandadør i sørøst Lysarmaturer (kondensatorer er ikke undersøkt) PCB finnes i armaturer for lysrør som hovedsakelig er produsert før Fugemasse Mørteltilsetning (gulvavrettingsmasse) I hele bygningsmassen Det antas at hovedmengden armaturer inneholder eldre kondensatorer inneholdende PCB. Lagerlokalet i 1. etg. i adm.bygg: fugemasse mellom betongelement i gulv (P-25) Lagerlokalet i 1. etg. i adm.bygg: gulv (P-30) Buehallene: gulv (P-36) Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Kondensatorer klippes ut og leveres til mottak for farlig avfall. Evt. hele armaturen leveres til godkjent mottak for eeavfall. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Leveres til godkjent mottak merket lavforurenset PCBholdig avfall. Fugemasse hvor det er påvist innhold av PCB må fjernes i forbindelse med miljøsanering av bygningene i forkant av riving, så denne ikke blandes med betongen. Saneringsmetoder og verneutstyr ved sanering er beskrevet av SFT og på nettstedet Entreprenøren er ansvarlig for å iverksette nødvendig tiltak for å hindre spredning og benytte tilstrekkelig verneutstyr ved sanering. Det må etableres prosedyre for fugesanering som godkjennes av byggherren før oppstart. Innleveringsplikt for PCB-holdige kondensatorer EAL-kode Avfallsforskriften, kap 11. SFTs normverdier for mest følsomt arealbruk (SFT 99:01) EAL-kode stk ca 268 stk armaturer ca 170 lm x 2 x 3 cm/grovt estimert ca 790 m 2 ca 2320 m /oys 11/11/2008 Side 21 av 26

22 Miljøskadelig avfall/ Delfraksjon Murpuss Maling Lokalitet Fjerning og håndtering Myndighets krav Adm.bygg: utvendig vegg (P-41) Buehallene: vegg ved transformatorrom (P-37) Adm.bygg: 2. etg.: vegg (og tak) i vaskeri (P-15) Adm.bygg: 2. etg. tak i gang (P-6) Adm.bygg: 2. etg. vegg i gang (P-17) Buehallene: blå vegg NØ (P-35) Buehallene: tak (P-38) Buehallene: takoverbygg (P-40) Buehallene: vinduslister innendørs (P-39) Lagerhall: vegg ved P-47 Lagerhall: vegg ved P-50 Fjernes fra overflaten og leveres til godkjent avfallsdeponi merket "lavforurenset PCB-holdig avfall. Bly Bly kan fjernes uten Avfallsforskriften spesielle forholdsregler. Metallet legges i egen container og leveres til metallgjenvinning. Blyskjøter i soilrør (Det forventes å finnes flere blyskjøter i soilrør inne i konstruksjonene) Adm.bygg Lagerlokale Buehallene Lagerhall Utenfor trafobygning Demonteres for materialgjenvinning. Mengde 1) Ikke målt ca 170 m 2 ca 22 m 2 (tak: 16 m 2 ) ca 104 m 2 ca 180 m 2 ca 63 m 2 ca 2750 m 2 ca 200 m 2 ca 8 m 2 ca 120 m 2 ca 125 m 2 EAL-kode Totalt ca 104 SFT vurderer bly stk, tilsvarer ca 31 kg bly som farlig avfall. Det skal gjenvinnes eller leveres som farlig avfall. Kvikksølv (Hg) Brytere og termostater Avfallsforskriften demonteres hele (må ikke kap 11. knuses) og leveres til spesialmottak. Lysstoffrør Administrasjonsbygg Lagerlokale Termostater/Pressostater NiCd Batterier Buehallene med tilhørende bygninger Lagerhall Utvendig på bygningsmassen Adm.bygg 2. etg. Rom E Adm.bygg loft Lagerhall Buehallene Adm.bygg: batteri i nødlys/ledelys Demonteres, legges i kasse og leveres til godkjent mottak. Fjernes fra utstyret før demontering og behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent mottak. Batteriene vippes eller klippes ut og leveres mottak for farlig avfall. Demonteres og leveres separat til mottak for farlig avfall alternativt sammen med brannsentral til mottak for EE-avfall. EAL-kode EAL-kode Avfallsforskriften EAL-kode Avfallsforskriften stk Ca 11 stk Ca 6 stk Ca 4 stk ca 9 stk /oys 11/11/2008 Side 22 av 26

23 Miljøskadelig avfall/ Delfraksjon Radioaktive forbindelser Lokalitet Fjerning og håndtering Myndighets krav Mengde 1) Leveres mottak for farlig avfall og tappes. Avfallsforskriften Røykdetektorer Adm.bygg Demonteres og leveres hele til godkjent mottak for farlig avfall, alternativt til mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Innleveringsplikt som EE-avfall iht Avfallsforskriften Ca 7 stk KFK Leveres mottak for farlig avfall og tappes. Avfallsforskriften Aircondition/vifteanlegg Uteområdet mellom buehallene og lagerhall 1 stk På vegg av lite hus på taket av en bygning mellom buehallene og lagerhall Ved sanering av kuldeanlegg må KFKgassene fjernes av kuldeentreprenør og leveres spesialmottak. EAL-kode stk Ventilasjonshus på taket av lagerhall 1 stk PAH Skal behandles som forurenset masse. Avfallsforskriften Takpapp Korkisolasjon Alle bygningene Lagerhall: rundt soilrør Sannsynligvis rundt soilrør i adm.bygg og buehallene Håndteres som farlig avfall. Sorteres ut og leveres til godkjent avfallsdeponi med deklarasjon. EAL-kode Totalt ca 9000 m 2 Ikke kvantifisert mengde Ftalater Skal behandles som farlig avfall. Avfallsforskriften kap 11. Gulvbelegg Adm.bygg: 1. etg./rom C Adm.bygg: 2. etg./rom C Separeres og som leveres som farlig avfall. Håndteres som farlig avfall Grense for farlig avfall DEHP > mg/kg ca 7,5 m 2 ca 21 m 2 Adm.bygg: 2. etg./rom D ca 150 m 2 Oljeholdige komponenter og oljeforurenset betong Avfallsforskriften, Kap 11. Oljeforurenset betong Oljetanker Loft i adm.bygg Mellom buehallene og lagerhall På nordvestsiden av buehallene Overflater rengjøres. Oljeavfall leveres til mottak for farlig avfall. Synlig forurenset betong leveres godkjent deponi. Oljetankene tømmes og rengjøres av tanksaneringsfirma og leveres til spesielt godkjent mottak. SFTs normverdier for mest følsom arealbruk (SFT 99:01) og vurdering av spredningsfare EAL kode Ca 12 m 2 Ukjent størrelse Ukjent størrelse Tungmetaller Avfallsforskriften Pb- og Zn-forurenset betonggulv Lagerrom nordvest for buehallene Forurenset betong leveres godkjent deponi for farlig avfall. Håndteres som farlig avfall Ca 97 m 2 1) Mengde er grovt estimert /oys 11/11/2008 Side 23 av 26

24 Tabell 6.2 Sammendrag av registreringer av elektrisk og elektronisk avfall i bygningsmassen ved Nedre Malmø. Miljøskadelig avfall/ Delfraksjon Elektrisk og elektronisk avfall Sikringsskap, fordelinger, kabler, ledninger, kontakter, brytere, belysning, nødlys, ledelys, brannsentral, alarmsentral telefonsentral, panelovner, elektriske apparater m.m. Type ee-avfall Lokalitet og mengde Fjerning og håndtering Administrasjonsbygg 1. etg. 2. etg. Loft Lagerlokal e Buehallene Lagerhall Galleri Utvendig bygnings -masse varmeovn brannalarm Nødlys/ledelys 2 7 el-kabler 1) armaturer Gul lagerhall lystoffrør (i lamper, nødlys, armaturer, m.m.) varmtvannsbereder termostat panelovn røykvarsler 7 soilrør med blyskjøter 13 Ca 25 > ledelys klokke 1 Brann/alarmsentral 1 1 div el-apparat (elmotor, el-vifte mm) sikringsskap div el-bryter (brannalarm-, o.a.) vaskemaskin med Hgtermostat 1 el-støpsel 1 flere radiohøytaler 3 oppvaskmaskin 1 Ventilasjons- 1 /kjøleaggregat fyrkjel diverse brytere og målere på isolerrør antenne 2 temp-/trykkmåler med Hg Utvendig trafobygning EE-avfall skal demonteres og samles som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall, evt. brukes om igjen dersom det ikke inneholder PCB. Myndighets krav Avfallsforskriften /oys 11/11/2008 Side 24 av 26

25 Miljøskadelig avfall/ Delfraksjon Elektrisk og elektronisk avfall Type ee-avfall Lokalitet og mengde Fjerning og håndtering div temp- og trykkmålere oljefyr fra 1968 alarmsensor 1 el-pumper 2 vanntank 1 trykktank 1 Større sikringspanel 1 el-skap ventilasjonsanlegg 1 1 el-boks 37 2) 2 lampe Myndighets krav 1) El-kabler. Det er svært vanskelig å anslå nøyaktig mengde kabler i bygningsmassen. Totalt er det observert mer enn 1500 meter kabler/strømledninger i bygningsmassen. Mengden er atskillig større da mye er skjult i konstruksjonene. 2) I lagerhall er det masse eldre el-motorer og el-bokser i taket med tilhørende el-kabler /oys 11/11/2008 Side 25 av 26

26 7. Sluttbemerkning Det er påvist helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen ved Nedre Malmø. Kartleggingen viser at det finnes bygningsdeler, innredninger og installasjoner i bygningene som må demonteres, sorteres og leveres til godkjent mottak for farlig avfall eller elektrisk og elektronisk avfall. Sanering må foretas iht. gjeldende regelverk og utføres av godkjent firma. Håndtering, herunder også ombruk og gjenvinning, skal dokumenteres iht. avfallsforskriften. Det bemerkes også at elektrisk og elektronisk avfall, som til dels også er kartlagt i denne rapporten, er gratis å levere inn til de sentralt etablerte returordninger /oys 11/11/2008 Side 26 av 26

27 Vedlegg 1 Kart over prøvelokaliteter Rom-merking henvist til i rapport. Det foreligger ikke oppdaterte plantegninger for bygningene. Håndlagede skisser viser ikke rommene i målestokk eller nødvendigvis helt riktig plassert i forhold til hverandre. 1. etasje i administrasjonsbygg/lagerlokale Til Buehallene NV Trapp opp til 2. etg.

28 2. etasje i administrasjonsbygg X P-13 Rom D X P-11 Rom C X P-9 NV Rom D Rom I Rom D X P-7 Rom B Rom G Rom E X P-15 Rom H X P-17 P-16 Rom A X P-6 Rom F X P-18 P-19 Trapp ned til 1. etg.

29 Buehallene og tilhørende lagerrom SV Til lagerbygning Traforom K Lagerrom Til 1. etasje i adm.bygg/ lagerlokale

30 Lagerhall NØ Rom L Rom M (i taket) Rom N på taket på utsiden P-53 Til Buehallene Traforom Tavlerom

31 Vedlegg 2 Analyseresultater Prøve nr Plassering Objekt Materiale Analyse mht Resultat P-1 Adm.bygg, 1. etg. Gulv Påstøp i trapp PCB Ikke påvist PCB P-2 Adm.bygg, 1. etg. Vegg Maling PCB Ikke påvist PCB P-3 Adm.bygg, 1. etg. (toalett) Gulv Belegg Asbest Ftalat Ikke påvist asbest Påvist ftalat (DEHP) = mg/kg (NB! Farlig avfall) P-4 Adm.bygg, 1. etg. (toalett) Vegg Maling PCB Ikke påvist PCB P-5 Adm.bygg, 1. etg. Vegg (brannvegg) Murpuss PCB Ikke påvist PCB P-6 Adm.bygg, 2. etg. Tak i gang Maling PCB Påvist sum PCB(7) = 0,153 mg/kg P-7 Adm.bygg, 2. etg. (garderobe) Vegg Fugemasse mellom fliser PCB Ikke påvist PCB P-9 Adm.bygg, 2. etg. (lite dusjrom) Vegg Fugemasse mellom fliser PCB Ikke påvist PCB P-11 Adm.bygg, 2. etg. (rom utenfor lite dusjrom) Gulv Belegg og lim P-13 Adm.bygg, 2. etg. Gulv Belegg (rødt/oransje) Asbest Ftalat Asbest Ftalat Ikke påvist asbest Påvist ftalat (DEHP) = mg/kg (NB! Farlig avfall) Ikke påvist asbest Påvist ftalat (DEHP) = 5800 mg/kg (NB! Farlig avfall) P-15 Adm.bygg, 2. etg. (vaskeri) Tak Maling/vegg PCB Påvist sum PCB(7) = 0,214 mg/kg P-16 Adm.bygg, 2. etg. (gang) Vegg Maling (oransje) PCB Ikke påvist PCB P-17 Adm.bygg, 2. etg. (gang) Vegg Maling (hvit) PCB Påvist sum PCB(7) = 0,353 mg/kg P-18 Adm.bygg, 2. etg. (kjøkken) Gulv Fliser (grønne) Asbest Påvist asbest av typen krysotilasbest (Hvit asbest) P-19 Adm.bygg, 2. etg. (kjøkken) Gulv Flislim Asbest Påvist asbest av typen krysotilasbest (Hvit asbest) P-20 Adm.bygg, 3. etg./loft Fyrkjele Pakning dør Asbest Påvist asbest av typen krysotilasbest (Hvit asbest) P-21 Adm.bygg, 3. etg./loft Rør Isolasjon Asbest Ikke påvist asbest P-22 Adm.bygg, 3. etg./loft Utvendig vegg Papp PAH Påvist sum PAH(16) = 5,66 mg/kg (NB! Farlig avfall) P-23 Adm.bygg, utvendig tak Tak Papp PAH Påvist sum PAH(16) = 14,6 mg/kg (NB! Farlig avfall) P-24 Lagerlokale i adm.bygg Rør Isolasjon av kork PAH Påvist sum PAH(16) = 3190 mg/kg (NB! Farlig avfall) P-25 Lagerlokale i adm.bygg Gulv Fugemasse PCB Påvist sum PCB(7) = 2,45 mg/kg /oys 11/11/2008

32 P-30 Lagerlokale i adm.bygg Gulv Betong PCB Påvist sum PCB(7) = 0,105 mg/kg P-33 Buehallene (dør til trafo) Dør Blåmaling PCB Ikke påvist PCB P-34 Buehallene (lagerrom nordvest) Gulv (etset) Betong PCB Tungmetaller Ikke påvist PCB Påvist innhold av Pb = 6980 mg/kg (NB! Farlig avfall) Påvist innhold av Zn = 1310 mg/kg P-35 Buehallene (nordøst) Vegg Maling (blå) PCB Påvist sum PCB(7) = 1,33 mg/kg P-36 Buehallene Gulv Betong PCB Påvist sum PCB(7) = 0,579 mg/kg P-37 Buehallene Vegg (ved transformator) Murpuss PCB Påvist sum PCB(7) = 0,101 mg/kg P-38 Buehallene Tak Maling PCB Påvist sum PCB(7) = 4,43 mg/kg P-39 Buehallene Vinduslister (innendørs) Maling PCB Påvist sum PCB(7) = 2,97 mg/kg P-40 Buehallene Grått overbygg NØ Maling PCB Påvist sum PCB(7) = 1,15 mg/kg P-41 Adm.bygg, utvendig Vegg Maling/murpuss PCB Påvist sum PCB(7) = 0,091 mg/kg P-45 Lagerhall Vegg (hvit innendørs) Plate Asbest Påvist asbest av typen amosittasbest (Brun asbest) P-46 Lagerhall Gulv Betong/påstøp PCB Ikke påvist PCB P-47 Lagerhall Vegg Maling PCB Påvist sum PCB(7) = 0,011 mg/kg P-48 Lagerhall Veggplate rundt trafodør Maling Asbest Påvist asbest av typen krysotilasbest (Hvit asbest) P-49 Lagerhall Gulv Betong/påstøp PCB Ikke påvist PCB P-50 Lagerhall Vegg Maling PCB Påvist sum PCB(7) = 0,292 mg/kg P-51 Lagerhall Vegg (innvendig)) Maling på stålvegg Asbest Påvist asbest av typen krysotilasbest (Hvit asbest) P-52 Lagerhall Vegg (utvendig) Maling på lyseblå stålkledning Asbest Påvist asbest av typen krysotilasbest (Hvit asbest) P-56 Trafobygg på syretomta Vegg (utvendig) Murpuss PCB Ikke påvist PCB /oys 11/11/2008

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA PROSJEKT NR:14171 Frøystadtunet UTFØRT : MSc. Bygg, Javad Darvishi STED / DATO: Oslo 21.08.14 SIDER INKL. VEDLEGG: 47 + 7 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Lunner kommune OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : Eiendom og Infrastruktur

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 8

Prosjekteringsanvisning 8 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 28 Prosjekteringsanvisning 8 BYGG- OG ANLEGGSAVFALL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

LORUM IPSUM MORBI LACUS AVFALLSHÅNDTERING. Lorem ipsum sit annet morbi lacus lorem ipsum. Sikring og opprydding i Regjeringskvartalet.

LORUM IPSUM MORBI LACUS AVFALLSHÅNDTERING. Lorem ipsum sit annet morbi lacus lorem ipsum. Sikring og opprydding i Regjeringskvartalet. LORUM IPSUM MILJØSANERING SITANNET OG AVFALLSHÅNDTERING MORBI LACUS Sikring og opprydding i Regjeringskvartalet Lorem ipsum sit annet morbi lacus lorem ipsum Sluttrapport www.statsbygg.no Innhold 1Innledning...

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

Miljøgiftsutvalget. Lavkontaminert avfall. Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter

Miljøgiftsutvalget. Lavkontaminert avfall. Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...5 2 DEFINISJONER...6 2.1 Avfall...6 2.2...6 3 DAGENS LOVVERK OG PRAKSIS...7 3.1 Deponiforskriften...7

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy Mars 2012 u:\klif\rapp-klif-kk-1403-2012.docx side 1/74 PROSJEKTRAPPORT Prosjektnr.: 100537-757

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og myndighetene stiller krav om minimum 60% kildesortering av avfallet på

Detaljer

Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september 2010. Norconsuk *

Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september 2010. Norconsuk * Sørum kommune Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse 14. september 2010 Norconsuk * Tittel: Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse RAPPORT Oppdragsgiver: I Sørum kommunale

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Bellona og Bilpatologene

Bellona og Bilpatologene Bellona og Bilpatologene Bilens indre - Materialbruk og miljøgifter Foto: Knut Bry 8. januar 2009 Forord av Olaf Brastad, styreleder og fagrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona. I løpet av de siste årene

Detaljer

Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St. Olavs Hospital"

Evaluering av prosjektet Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St. Olavs Hospital Evaluering av prosjektet "Riving av høyblokka og tilliggende bygg ved St Olavs Hospital" Dato Mars 2012 Utarbeidet Øivind Spjøtvold Kontrollert Hege Gaustad Oppdragsansvarlig Øivind Spjøtvold Et selskap

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE Multiconsult Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse...4 3. Eiendoms- og områdebeskrivelse...6 3.1 Generelt...6 3.1.1

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Rapport. Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner

Rapport. Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner Rapport Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner TA 2643 2010 1. Forord Denne rapporten er utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet med innspill fra Oljedirektoratet, Helsedirektoratet,

Detaljer

Utvalg av artikler om kompost i Norske litteratur og aviser

Utvalg av artikler om kompost i Norske litteratur og aviser Utvalg av artikler om kompost i Norske litteratur og aviser Innhold: Del I: Hvordan lage en god kompost... 2 Hjemmekompostering: - Når det går galt med komposten... 3 Hvorfor kompostere hage- og kjøkkenavfall?...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Farlig avfall

FORVALTNINGSREVISJON. Farlig avfall FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Tromsø kommune Vi skaper trygghet Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Tromsø kommune har gjennom bestilling

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene Kartlegging av grunnforhold August 2011 STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Detaljer