Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse"

Transkript

1 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0

2 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET: VERIFISERT: Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 1

3 INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL TILTAKSBESKRIVELSE UNDERSØKELSE GENERELT METODER PRØVETAKING KARTLEGGING AV FARLIG AVFALL I BYGNINGEN GENERELT OM RIVEARBEIDER ASBEST PCB KFK/HKFK BLY KVIKKSØLV TUNGMETALL IMPREGNERT TREVIRKE PAH PENTAKLORFENOL (PCP) KLORPARAFINER ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE INSTALLASJONER / APPARATER OLJE MALING, OLJE OG KJEMIKALIER BROMERTE FLAMMEHEMMERE FTALATER OPPSUMMERING OG KONKLUSJON KARTLEGGING MED BILDER OG TEGNING VEDLEGG: 1 ANALYSERAPPORT, ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 2

4 Sammendrag I forbindelse med riving av Løe ved Prestemarka i Skodje Kommune, har XPRO AS foretatt en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygget. Bygningen inneholder forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som må saneres. Materialer som inneholder farlig avfall er angitt i tabellen under sammen med mengde og tiltak for fjerning. Det kan også forekomme annet farlig avfall i bygningen som ikke er identifisert under miljøkartleggingen. Dette avfallet må også håndteres som farlig avfall. Alt farlig avfall skal leveres til godkjent mottak. Alt farlig avfall må deklareres og dokumenteres av godkjent mottak. Avfallsfraksjon Beskrivelse og mengde Tiltak Maling og kjemikaler Avfallsstoffnr: EAL-kode: * Evt. gjenværende maling og kjemikalier i beholdere. Oppbefares i orginal embalasje. Leveres til godkjent mottak. Kvikksølv Avfallsstoffnr: 7086 lysstoffrør EAL-kode: * Bly Avfallsstoffnr: 7092 bly EAL-kode: Bly PAH i asfaltimpregnerte materialer Avfallsstoffnr: 7152 EAL-kode: * PAH i kreosotimpregert tre Avfallsstoffnr: 7154 EAL-kode: * KFK / HKFK Avfallsstoffnr: 7157 EAL-kode: * Klorparafiner Avfallstoffnr: 7158 Isolerglass 7159 Klorparafinholdig avfall PCB og tungmetaller i maling Avfallsstoffnr: 7210 EAL-kode:* betong/mur/stein PCB holdige isolerglassruter Avfallsstoffnr: 7211 EAL-kode: * Asbestholdig avfall Avfallsstoffnr: 7250 EAL-kode: * Isolasjon EAL-kode: * Bygningsmat. EE-avfall Kvikksølvholdige lysstoffrør i lysarmatur, ca 32stk. Det antas at det finnes bly i skjøter i støpejernsrør, ca 1 kg. PAH holdig vindsperrepapp er benyttet i yttervegger i 1. etasje ca 100 m 2. Menge må kontrolleres. Søyler der gammel silo var plassert er kreosotimpregnerte. Det er en fryseboks inne i bygningen. Demonteres hele og legges i egen beholder, må ikke knuses! Leveres til godkjent mottak som EE-avfall. Bly fjernes fra støpejernsskjøter og leveres til godkjent mottak som metall eller farlig avfall. Leveres til godkjent mottak. Enkelte mottak aksepterer at fraksjonen leveres som brennbart restavfall, må avklares med mottak først. Leveres til godkjent mottak. Leveres hel til godkjent mottak som EE avfall. 1 isolerglassruter med klorparafiner Vindu demonteres og leveres til godkjent mottak. All maling på betong/murpuss ca 260m 2 både utvendig og innvendig inneholder PCB og tungmetaller under grensen for farlig avfall, men over normverdi. Lavforurenset. 5 isolerglassruter fra før 1975 antas å inneholde PCB da de er umerkede. Innvendige eternittplater på ytterveggene antas å være asbestholdige. Ca 45 m 2. Belysning,fryseboks, avtrekksvifte, elmotorer, kabler. Anslått ca 350 kg EE-avfall Ved å slipe av malingen kan massene gjenbrukes som fyllmasse. Alternativt må mur og betong som er behandlet med maling leveres til godkjent mottak. Vindu demonteres hele og leveres uskadet til godkjent mottak. Kun firma med godkjening fra arbeidstilsynet kan sanere asbest. Skal saneres iht. asbestforskriften. Leveres til godkjent mottak. EE-avfall må saneres og leveres til godkjent mottak. En utfyllende beskrivelse av hvordan de ulike forekomstene skal fjernes fra bygningen er angitt i kap. 3. Miljøsanering utføres som første del av riveprosessen. Resterende materialer i bygningen skal rives og sorteres iht. tiltakets avfallsplan. Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 3

5 1 Innledning 1.1 Formål XPRO AS har på oppdrag fra Skodje Kommune, gjennomført en miljøkartlegging av den eldre driftsbygning ved Prestemarka i Skodje kommune som skal miljøsaneres og rives. Denne rapporten er utarbeide som en del av anbudsunderlag for rivearbeidene. Rapporten skal også brukes som dokumentasjon ifm. søknad om tiltak til Skodje kommune og som grunnlag for miljøsanering av bygningsmassen. Rapporten gir en generell beskrivelse av bygningsmassen og beskriver det kartlagte farlige avfallet. Rapporten angir også metode for å sanere det farlige avfallet i bygningen. 1.2 Tiltaksbeskrivelse Bygningene som skal rives er lokalisert ved Prestemarka i Sjodje kommune, og er i dag ikke i bruk. Den er oppført ca 1923, og har i ettertid fått tilbygd en silo som er revet tidligere. Bygningen er også sammenbygd med et verksted mot vest. Denne bygningen skal ikke rives som en del av tiltaket. Driftsbygningen har en etasje som har vært benyttet til dyrehold med fraukjeller under. I tillegg er loftet brukt som løe til lagring av høy. Bygningen er oppført med ringmur i betong / pusset mur, med støpt dekke. Yttervegger er oppført i bindingsverk der 1. etasje og etasjeskiller er isolert. Løen er uisolert. Vindu er en blanding mellom koblede glass og isolerglass fra 70- og 80 tallet. Innvendige vegger er i panel, sponplater, malt murpuss og våtromsplater. Takkonstruksjon i taksperrer med skifer og ståplatetak. Figur 1 Oversiktskart over bygningen. Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 4

6 2 Undersøkelse 2.1 Generelt XPRO AS er ikke kjent med om det er foretatt noen tidligere undersøkelser av bygningen. Kartleggingen er utført ved visuell kontroll av bygningen i tillegg til at det er tatt stikkprøver med minder destruktive metoder for å undersøke materialer.det er tatt prøver for å analysere materialer som mistenkes å kunne inneholde farlig avfall. Funnene fra kartleggingen er registrert i kapittel 3, og også angitt tabell i sammendraget. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme skjult farlig avfall i bygningen som ikke er avdekket under befaringen, da kartleggingen er basert på stikkprøver. 2.2 Metoder Rapporten er utarbeidet av XPRO AS ved Tone Rangnes. Rapporten er basert på befaring i bygningen gjennomført 11. september Tilstede på befaringen var Tone Rangnes, XPRO AS og Nils Holten, Skodje Kommune. Under befaringen ble det tatt materialprøver som er analysert av ALS Laboratory Group Norway AS, Oslo. Referanser benyttet i rapporten: Avfallsforskriften Asbestforskriften Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 5

7 2.3 Prøvetaking Under kartleggingen er det tatt prøver av materialer i bygningen. Disse prøvene er sendt til analyse for å kartlegge om de inneholder farlig avfall, og forurensningsgraden. Alle materialprøver dokumenteres med foto og beskrivelse av materialtype, tidspunkt for prøvetaking og hvilken helse og miljøgift som fraksjonen skal analyseres for. Det er også anslått mengde av den angitte fraksjonen. Oversikt over analyseresultat er vedlagt i vedlegg 1 Tabellen under viser hvilke prøver som er tatt under kartleggingen. Tabell 1 Analyseresultat Nr Materialtype Plassering Analyse Resultat (mg/kg) P1 Maling Yttervegg mot nord Hvitmaling PCB + Tungmetall Cr (krom) = 106 (TKL 2) Pb (bly) = 1230 (TKL 5) Zn (sink) = 580 (TKL 3) P2 Maling Innvendig vegg mot øst Grønn maling PCB + Tungmetall Sum PCB-7 = 0,686 (TKL 3) Cu (kobber = 892 (TKL 3) P3 Maling Innvendig vegg mot øst Hvit maling PCB + Tungmetall Zn (sink) = 809 (TKL) 4) Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6

8 3 Kartlegging av farlig avfall i bygningen 3.1 Generelt om rivearbeider Rivearbeidene må starte ved å sikre anleggsområdet for å unngå at uvedkommende tar seg inn. Helse- og miljøskadelige stoffer må saneres fra bygningen for å sikre forsvarlig sanering og at farlig avfall ikke kommer på avveie. Dersom det under arbeidene oppdages helse- og miljøfarlige stoffer må rivingen avbrytes for å kartlegge omfanget. De aktuelle stoff må saneres forsvarlig iht. gjeldende lover og regler og leveres til godkjent mottak. Alt avfall skal kildesorteres iht. gjeldende avfallsplan. Det gjøres oppmerksom på kravet om at minimum 60 % av avfallet i tiltaket kildesorteres. All leveranse av avfall til godkjent avfallsmottaker må dokumenteres. Alt farlig avfall skal deklareres iht. avfallsforskriften. 3.2 Asbest Asbest er et helseskadelig stoff som kan gi lungekreft og andre lungesykdommer ved innånding, og er klassifsert som farlig avfall. Asbest er et mineral som finnes naturlig i jordskorpen, og omfatter blant annet krysolitt (hvit asbest), amositt (brun asbest) og krokidolitt (blå asbest). Asbest er brukt som brannhemmende og isolerende materiale i blant annet bygningsplater, himlingsplater, rørisolasjon, lim, sparkelmasse. Sanering av asbest er regulert i Forskrift om asbest og kan kun utføres av firma med godkjenning av arbeidstilsynet. Personell som utfører sanering skal ha oppdatert opplæring iht. krav gitt i forskriften. Det er observert asbestholdige eternittplater på innvendige yttervegger i 1. etasje. Det gjøres oppmerksom på at det også kan være asbestholdig materialer skjult i konstruksjoner i bygningen, dette må kontrolleres underveis i rivingen. 3.3 PCB PCB er en forkortelse for Polyklorerte Bifenyler som har mange skadelige effekter på helse og miljø. PCB er fettløselig og oppkonsentreres i næringskjeden, noe som medfører at mennesker og rovdyr er særlig utsatt. PCB ble utviklet på 20-tallet og ble på grunn av sine gode brannhemmende og isolerende egenskaper mye brukt i elektro og byggevarer. I bygninger finnes PCB i isolerglassruter, kondensatorer, fugemasser, mørtel, betong, maling med mer. Det ble forbudt å brukte i 1979, men produktet finnes fortstatt elektroniske artiker og i bygningvarer produsert før For å stanse spredningen av PCB er det derfor viktig at PCB holdige materialer identifiseres, saneres og levere de til godkjent mottak og destruert som PCB holdig avfall. Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 7

9 Alle PCB holdige kondensatorer skulle vært byttet ut før 2005, da de ble forbudt å bruke. Lysarmaturer skal leveres hele til godkjent mottak som EE-avfall. Kondensatorer kan også demonteres og leveres som farlig avfall. Isolerglassruter som er produsert i Norge mellom 1965 og 1975 ble som oftest produsert med PCB holdig forseglingslim. For utenlandske isolerglassruter ble PCB benyttet i produksjonen fram til PCB ble brukt i maling og murpuss før Dersom maling og- / eller murpuss inneholder mer enn 0,01 mg/kg PCB anses det som forurenset. Dersom innholdet overstiger 50 mg/kg er avfallet klassifisert som Farlig avfall iht. avfallsforskriften. Alle lysarmaturer i bygningen skal leveres hele til godkjent mottak som EE-avfall. I 1. etasje er det 5 vindu som er umerket eller merket med årstall før Disse vinduene antas derfor å inneholde PCB og skal saneres og leveres hele til godkjent mottak som PCB holdige isolerglassruter. Maling og murpuss på innvendige og utvendige vegger er lavforurenset med PCB og tungmetaller. Mengde og plassering er vist i kapittel 5 All behandlet mur og betong skal leveres til godkjent mottak som forurenset materiale. Alternativt så kan maling og murpuss slipes av og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Da kan ren betong/mur gjenbrukes som fyllmasser i tomten. Plassering av disse massene avklares med byggherre. 3.4 KFK/HKFK KFK kan finnes i kjøleskap, frysere og andre kjøleanlegg. Dette må tappes av anlegget og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Dersom fryseboks settes igjen i bygget må denne leveres som EE-avfall til godkjent mottak. 3.5 Bly Bly er et tungmetall som er brukt i skjøter i støpejernsrør, i beslag og i batteri. Bly er helse- og miljøskadelig dersom det slippes ut i naturen og tas opp gjennom mat og luft. Som bygningsavfall kan det saneres uten særlige forhåndsregler. Bly må sorteres ut som egen fraksjon og leveres til skraphandler eller leveres til godkjent mottak som farlig avfall. Det ble observert små mengder blyholdige materialer i bygningen i skjøter i støpejernsrør. 3.6 Kvikksølv Tungmetallet kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og er en trussel både for miljø og menneskers helse. Stoffet finnes i naturen i dag både som følge av naturlige og industrielle utslipp. Kvikksølv oppkonsentreres i næringskjeden og rovdyr og mennesker er særlig utsatt. Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 8

10 Kvikksølvforgiftning kan være både akutt og kronisk. Kvikksølv fordamper svært lett og er ekstremt farlig å puste inn da det kan gi akutte skader på lunger og nervesystem. I bygninger finnes kvikksølv i blant annet termostater, barometer, termometer, pressostater, tidsrele- og nivåbrytere, maling, varmtvannsberedere og lysstoffrør. Det ble observert ca 32 lysstoffrør i bygningen som må demonteres og pakkes forsiktig i beholdere og leveres til godkjent mottak som EE-avfall eller farlig avfall. 3.7 Tungmetall Maling kan inneholde ulike tungmetaller. Tungmetaller er metalliske grunnstoff med svært høy tetthet. Det er ikke mulig å bryte ned et grunnstoff, og tungmetaller vil derfor akkumuleres i organismer. For de ulike tungmetallene finnes det normverdier som angir forurensningsgraden til stoffet. Dersom mengden tungmetall overstiger grensen for normverdi anses fraksjonen som forurenset. Dersom mengden tungmetall overstiger grensen for farlig avfall, må fraksjonen behandles som farlig avfall. Det er tatt prøve av maling i bygningen, se analyseresultat i Tabell 1. Som vist i tabellen og beskrevet i kap 3.3 er maling på innvendig vegg i kjeller og utvendig vegg grunnmur lavforurenset med PCB og tungmetaller. Løsninger for håndtering av lavforurenset mur/betong er beskrevet i kap Impregnert trevirke Impregneringsmidler beskytter trevirke mot sopp og insektsangrep og forlenger trevirkets levetid. CCA impregnering som inneholder tungmetaller som Kobber (Cu), Krom (Cr) og Arsen (As) og ble brukt fram til 2002 som trykkimpregnering av treverk. Tungmetallene er giftige og denne typen impregnering er derfor forbudt i Norge. Kobbersalt er fremdeles tillatt som impregnering. Det ble ikke observert impregnert treverk i bygningen. Noe løsøre antas å være impregnert trevirke. Alt malt trevirke i bygningen må leveres til godkjent mottak som behandlet trevirke. 3.9 PAH PAH dannes ved ufullstendig forbrenning av organiske forbindelser. PAH består av mange forskjellige forbindelser, der noen er giftige, kreftfremkallende eller skader arvestoffet. I bygninger finnes PAH som regel i takpapp og i piper. Det kan også være kreosotimpregnert trevirke. Vindsperre er av asfaltpapp som inneholder PAH. Dette skal leveres til godkjent mottak, dette kan også ofte leveres som restavfall, men det må avklares med mottaket først. Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 9

11 3.10 Pentaklorfenol (PCP) Pentaklorfenol er et giftig og tungt nedbrytbart stoff som er kreftfremkallende og veldig giftig ved innånding. I bygninger kan pentaklorfenol finnes i baderomspanel produsert i perioden 1967 til Platene er ofte marmorimmitert. Det ble ikke observert pentaklorfenol i bygningen Klorparafiner Klorparafiner er en stoffgruppe som brytes sakte ned i naturen, tas lett opp i organismer, og som oppkonsentreres i næringskjedene. Klorparafiner er brukt i gummilister, fugemasse og isolerglasslim i isolerglassruter. Det er observert 1 isolerglassruter i bygget som var stemplet Denne må leveres til godkjent mottak som klorparafinholdig materiale Elektriske og elektroniske installasjoner / apparater EE-avfall kan inneholde miljøfarlige stoff som for eksempel PCB og tungmetaller. Alt EE-avfall i bygninger skal demonteres så helt som mulig og leveres til godkjent mottak iht. RENAS returordning. Dette gjelder også lysarmaturer, lysstoffrør og lyspærer. Ioniske røykvarslere inneholder radioaktive stoff, og skal leveres som EE-avfall. Elektiske artikler som ikke inneholder PCB kan også gjenbrukes, men dette må dokumenteres. Alt EE-avfall i bygningen demonteres helt og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Alt elektrisk utstyr må leveres som EE-avfall, men metall kan leveres sammen med annet metall Olje Olje kan finnes i mange former i et bygg. Både flytende og fast olje i tanker, oljeutskillere, rester på beholdere, filter og rør og må leveres til godkjent mottak. Beholdere som ikke skal leveres må rengjøres og innholdet og rester fra vaskingen samles opp og leveres til godkjent mottak. Det er ikke observert oljeholdige tanker i bygget Maling, olje og kjemikalier Maling og lakk som ikke er herdet skal innleveres til godkjent mottak som farlig avfall. Alle kjemikalier, maling og olje må fjernes før riving, og gjenbrukes eller leveres til godkjent mottak. Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 10

12 3.15 Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere er en fellesbetegnelse på ca 70 organiske stoff som inneholder brom. Det er brukt som brannhemmer i ulike varer som elektriske artikler, tekstiler, tepper og isolasjon (EPS/XPS). Bromerte flammehemmere er lite nedbrytbart i miljøet og oppkonsentreres i næringskjedene. Det er ikke observert bromerte flammehemmere i bygningen Ftalater Ftalater er en stoffgruppe som består av mange ulike stoffer. Noen av disse stoffene er helse- og miljøskadelige. Ftalater brukes blant annet som mykgjørere i plast og er finnes i mange materialer som brukes til daglig. Det er forbudt i barneleker. Ftalater er ikke kjemisk bundet i plastprodukter og kan derfor lekke til til omgivelsene mens det er i bruk og som avfall. Det er ikke observert ftalatholdig materiale i bygningen. 4 Oppsummering og konklusjon I bygningene er det moderate mengder avfall som inneholder forurenset eller farlig avfall. Det ble tatt 3 materialprøver under kartleggingen. Disse prøvene viser at maling på betong og murpuss både innvendig og utvendig inneholder PCB og/eller tungmetaller over normverdi, men under grensen for farlig avfall. Sammendraget først i rapporten viser en tabell med oversikt over alt registrert farlig avfall og forurenset avfall i bygningen. I tillegg viser den mengde og tiltak for den angitte fraksjonen. Det er også angitt EAL kode og avfallsstoffnummer for fraksjonene. En utfyllende beskrivelse av hvordan de ulike forekomstene skal fjernes fra bygningen er angitt i kap.3. Miljøsanering utføres som første del av riveprosessen. Resterende materialer i bygningen skal rives og sorteres iht. tiltakets avfallsplan. Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 11

13 5 Kartlegging med bilder og tegning Materiale: Kvikksølvholdige lysstoffrør Lokalisering: I lysarmaturer i bygningen. Ca 32 stk. EE-avfall / kvikksølvholdige lysstoffrør Materiale: Blyholdig materiale. Lokalisering: I skjøter i støpejernsrør. Ca 1 kg. Metall. Materiale: PAH holdig vindsperre Lokalisering: Vindsperre under bordkledning Ca 100 m 2 PAH holdig avfall Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 12

14 Materiale: Kreosotimpregnerte søyler. Lokalisering: Ved tidligere revet silo på sørsiden av bygget. PAH holdig avfall Materiale: Klorparafinholdig isolerglassrute. Lokalisering: På nordsiden av bygget. 1 vindu. Klorparafinholdig materiale. Materiale: PCB og tungmetallforurenset maling og murpuss Lokalisering: Ringmur på eldste del av bygget. Maling på murpuss i kjøkken og WC mot vest. Hvit, grønn og gul maling. Ca 180 m 2 utendørs hvitmaling på ringmur Ca 43 m 2 innendørs grønnmaling. Ca 35 m 2 innendørs hvitmaling. PCB- og tungmetallholdig materiale Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 13

15 Materiale: PCB holdige isolerglassruter Lokalisering og mengde: I den eldste delen mot vest Totalt ca 5 PCB holdige isolerglass. PCB holdige isolerglassruter. Asbestholdige eternittplater. Lokalisering: På yttervegger i 1. etasje. Ca. 45 m 2 eternittplater som er malt rød og grønn. Asbestholdig materiale. Materiale: Elektroniske og elektriske artikler. Tavleskap, kabler, avtrekksvifte, fryseboks, el-motorer. Lysarmaturer må demonteres hele. Lokalisering: I hele bygningen Ca 350 kg EE-avfall Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 14

16 1. ETASJE: P1 P2 P3 P1: Hvitmaling utvendig P2: Grønnmaling innvendig P3: Hvitmaling innvendig Pnr Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 15

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Sellanrå Skole Miljøsanering og riving

Sellanrå Skole Miljøsanering og riving Sellanrå Skole Miljøsanering og riving Konkurransegrunnlag Vedlegg A1 Miljøsaneringsbeskrivelse Prosjektnummer: 3-00117 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-04-18 Utarbeidet av: Tone Rangnes

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Domus Medica Omtekking av tak

Domus Medica Omtekking av tak Universitetet i Oslo Domus Medica Omtekking av tak Sognsvannsveien 9, Oslo kommune Kartlegging av farlig avfall i forbindelse med omtekking av tak 3 18.12.8 Oppdatert med analyseresultater Geir Sandberg

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Miljøkartleggingsrapport KHE AR PAS. Revisjon Dato Tekst Utarbeidet Verifisert Godkjent PAS7218 AF Decom 36

Miljøkartleggingsrapport KHE AR PAS. Revisjon Dato Tekst Utarbeidet Verifisert Godkjent PAS7218 AF Decom 36 Idrettsveien 58 Hammerfest Miljøkartleggingsrapport 00 13.08.2014 Miljøkartleggingsrapport KHE AR PAS Revisjon Dato Tekst Utarbeidet Verifisert Godkjent 7218 PAS7218 AF Decom 36 Prosjektnr Dokumentkode

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Miljøkartleggingsrapport KHE AR AL. Revisjon Dato Tekst Utarbeidet Verifisert Godkjent PAS7218 AF Decom 37

Miljøkartleggingsrapport KHE AR AL. Revisjon Dato Tekst Utarbeidet Verifisert Godkjent PAS7218 AF Decom 37 Fyrrom Smestad og Kaldbakken Miljøkartleggingsrapport 00 04.05.2015 Miljøkartleggingsrapport KHE AR AL Revisjon Dato Tekst Utarbeidet Verifisert Godkjent 7218 PAS7218 AF Decom 37 Prosjektnr Dokumentkode

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal Naustdal Mars 2014 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 99310001 28.03.2014 Kunde: Naustdal kommune

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

KRAV TIL GRAVEARBEIDE

KRAV TIL GRAVEARBEIDE KRAV TIL GRAVEARBEIDE 1. Generelt Før det settes i gang arbeider etc. innenfor et flyplassområde, skal arbeidet meldes til lufthavnsjefen, eller prosjektleder/byggeleder som har fått ansvaret for å koordinere

Detaljer

Side 1 av 15 Miljøkartlegging

Side 1 av 15 Miljøkartlegging Side 1 av 15 Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 2013039 Dok.nr.: Hol/1 Rapport pr.: 17.06.13 Oppdragsnavn: Høgehaug, Hol Utført av: Rune Hallingstad, Torleif Kinneberg Distribusjon: Oppdragsgiver HR Prosjekt

Detaljer

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 Beregnet til Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes Dokument type Rapport, rev. 00 Dato 2011-03-18 MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 2 Revisjon 00 Dato 2011-03-18

Detaljer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Anne Sundet Tangen Miljøvernavdelingen Fylkesmannens verdigrunnlag Kvalitet Dristighet Nytenkning Respekt Åpenhet Fylkesmannsembetet Fylkesmannens hjemmeside Våre

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Side 1 av 18 Miljøsaneringsbeskrivelse

Side 1 av 18 Miljøsaneringsbeskrivelse Side 1 av 18 Miljøsaneringsbeskrivelse Oppdragsnr.: Dok.nr.: Rapport pr.: 15.04.14 Oppdragsnavn: Ny Minde Barnehage PL/BHO Utført av: Espen Viddal (HR Prosjekt), Joar Hovda (Multiconsult) Distribusjon:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 6940 Eikefjorden September 2013 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 98956021 09.11.2013 Rev: 09.11.2013

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Rapport Oppdrag: Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Miljøkartlegging sbeskrivelse Halse Eiendom AS Dato: 11. november 2008 Oppdrag / Rapportnr. 311727-3 Tilgjengelighet

Detaljer

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole Miljøsaneringsrapport Valheim skole 1 Oppdragsgiver Stema Rådgiving AS. Organisasjonsnummer 983 794 971 Adresse Pb 1. 2030 Nannestad Kontaktperson Magnar Rusten. Tel /epost 90 57 62 10. mr@stema-r.no Oppdrags

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2017 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2018 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Innhold 4.1 Deklarering...1 4.2 Asbest...2 4.3 PCB...3 4.4 Bromerte flammehemmere...4 4.5 Impregnert trevirke...5 4.6 Kvikksølv...5 4.7 Bly...6

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Bygningsbeskrivelse... 5 1.5 Prosjektutforming... 7 1.6 Forutsetninger... 7 2. Metode for

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

813009A/ lin August 2011

813009A/ lin August 2011 MILJØKARTLEGGING NES TUNNEL Miljøkartlegging for rehabilitering 813009A/ lin August 2011 AS Drammen Lesenøkkel: Denne rapporten har lesere med vidt forskjellige utgangspunkt. Det er derfor sortert ut

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: E-post:

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside:  E-post: Inspeksjonsrapport FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: postmottak@fmaa.no Inspeksjonsrapport nummer: 3/2006 Saksnummer: 06/3116 Informasjon om virksomheten

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN KIRKE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN KIRKE NOTAT Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim Oppdrag: 532509 Byåsen kirke miljøsanering av vinduer Dato: 2013-09-18 Skrevet av: Annette Elisabeth Lund MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN

Detaljer

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund ALS Laboratory Group Norway AS Irene Furulund Innhold Kort om ALS Miljøgifter i fugemasser Medlemsfordel tilbud fra ALS Prøvetaking av fugemasser Oppsummering Eies av Campell Brothers Ltd Australia Finnes

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 Randaberg kommune Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 16-0900 NIRAS Norge AS - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.nirasnorge.com Tittel Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for drivstoffanlegg på Værnes, inventar 1057 og 1058, samt Shells tankanlegg

Miljøsaneringsbeskrivelse for drivstoffanlegg på Værnes, inventar 1057 og 1058, samt Shells tankanlegg COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Forsvarsbygg Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse for drivstoffanlegg på Værnes,

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr.

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 10.05.06 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/1690 Informasjon

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

for Veggene innvendig er kledd med en kombinasjon av malt strie på trepanel, malt strie på gips og malt mur.

for Veggene innvendig er kledd med en kombinasjon av malt strie på trepanel, malt strie på gips og malt mur. MILJØSANERINGSRAPPORT for Grønmovn.15 Oppdragsgiver : Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten Byggherre : Oslo kommune Rapport utført av : AR Miljøsikring As v/ Arild Strømsborg. Dato : 14.10.2010

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Ytelsesbeskrivelse Riving Sløydsal Melbu Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Sløydsal Melbu skole Ytelsesbeskrivelse for utførelse av rivings arbeider. 1 GENERELT Omfang av rivearbeidene

Detaljer

Lier kommune. Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier. Utgave: Endelig Dato:

Lier kommune. Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier. Utgave: Endelig Dato: Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier Utgave: Endelig Dato: 2015-03-20 Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøkartleggingsrapport

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76 Vår dato Vår referanse 09.05.06 2006/2751 Inspeksjonsrapport Fellesrapport for kontroll ved gjenvinningsstasjoner

Detaljer

Fiskebruk Skjervøy RAPPORT. Skjervøy kommune. Miljøkartleggingsrapport med avfallsplan RIM-RAP-001_rev01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fiskebruk Skjervøy RAPPORT. Skjervøy kommune. Miljøkartleggingsrapport med avfallsplan RIM-RAP-001_rev01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fiskebruk Skjervøy OPPDRAGSGIVER Skjervøy kommune EMNE DATO / REVISJON: 01. juli 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 713445-RIM-RAP-001_rev01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer