MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal"

Transkript

1 Naustdal Mars 2014 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: , faks

2 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB Kunde: Naustdal kommune Sammendrag: Sweco Norge AS er engasjert av Naustdal kommune v/ Øyvind Bang Olsen for å utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse for deler av, med tanke på riving/ombygging. Det er tatt materialprøver av blant annet gulvbelegg, maling, puss og takbelegg, et utvalg prøver er sendt til analyse i laboratorium. De viktigste funnene er som følger: Eternittplater over dører innholder asbest Fugemasse i isolerglass innholder asbest Vinylfliser innholder asbest Noen rørbend/ skjøter på varmerør inneholder asbest Takbelegg innholder ftalater over grensen for farlig avfall Fuger i svømmehall er lavforurenset med PCB Maling/ puss innvendig og utvendig er lavforurenset med metaller og PCB Himlingsplater inneholder ikke asbest Vinylbelegg i bibliotek inneholder ikke ftalater over grensen for farlig avfall. En del fraksjoner må på denne bakgrunn leveres som farlig avfall, og behandles deretter. Det stilles krav til håndtering, lagring, transport og levering. Flere materialer må saneres iht. forskriftskrav og leveres for innehold av asbest Takbelegg leveres for innhold av ftalater EE-avfall sorteres ut i egne fraksjoner Tunge rivemasser som er malebehandlet er lavforurenset med tungmetaller og PCB, ønskes det å bruke betongen som fyllmasse må det søkes miljødirektoratet. Ved miljøkartlegging vil det alltid være en viss risiko for skjulte forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som ikke avdekkes. Det er derfor viktig at entreprenør som skal utføre riving-/ombyggingen har kompetanse på området og følger opp med flere materialprøver ved behov. Byggherre må være forberedt på at det kan komme uforutsette kostnader som følge av dette. I klasseromsfløy bør det tas flere prøver av vinylbelegg for ftalater før rivingen starter. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Espen Vestbø Kontrollert av: Ingvild Haugen Oppdragsansvarlig / avd.: Torgeir N. Eraker / divisjon vest, avd. REHAB Sign.: Oppdragsleder / avd.: Torgeir N. Eraker / divisjon vest, avd. REHAB

3 Innholdsfortegnelse 1 Oppdragsbeskrivelse Data om det kartlagte objektet Data om miljøkartleggingen Kart over eiendommen Bakgrunn for miljøkartleggingen Om bygningene Bakgrunnsinformasjon om miljøkartlegging Generelt Krav om kartlegging og analyser Grenseverdier farlig avfall Funn av miljøfarlige stoffer Asbest PCB Ftalater Klorparafiner Metaller Bromerte flammehemmere (BFH) Olje og oljeforurensning (hydrokarboner/thc) PAH KFK/HKFK Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Oppsummering Tabell med alle registrerte forekomster av farlig avfall Referanser Vedlegg... 19

4 1 Oppdragsbeskrivelse 1.1 Data om det kartlagte objektet Eiendomsdata Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Kommune 99 Bygn.nr. 90 Bolignr. 116,117 Andelsnr. Aksjenr. Naustdal Adresse Postnr. Poststed Naustdal 6806 Naustdal Bygningsdata Spesialromsfløy Byggeår Antall etasjer Hovedkonstruksjon kjeller Gulv på grunn i betong. Yttervegger er Rehab år Bruttoareal (BTA) hovedsakelig bindingsverkvegger, og - Ca m 2 enkelte murte teglvegger. Takkonstruksjon av limtrebjelker. Innervegger av murte teglvegger og platekledde lettvegger. Nåværende eier Naustdal kommune Bygningsdata klasseromsfløy Byggeår Antall etasjer Hovedkonstruksjon loft Gulv på grunn i betong. Yttervegger er Rehab år Bruttoareal (BTA) hovedsakelig bindingsverkvegger med 1997 Ca m 2 gjennomgående betongsøyler. Takkonstruksjon av sperrer i tre. Innervegger av murte teglvegger og platekledde lettvegger. Nåværende eier Naustdal kommune 1.2 Data om miljøkartleggingen Analysetidspunkt Befaringsdato(er) Rapportdato / rev. dato Oppdragsgiver Navn Firma Funksjon Øyvind Bang Olsen Naustdal kommune Prosjektleder E-post Telefon 1

5 Rådgivere RIM Navn Firma Kompetanse Espen Vestbø Sweco Norge AS Ing.Bsc.. E-post Telefon Involverte Navn Firma Rolle Sverre Aasen Sweco Norge AS Oppdrgsleder/ RIE Kim Andre Aarberg Sweco Norge AS RIB Harald Naustdal Arki Arkitektar AS ARK 1.3 Kart over eiendommen Figur 1: Kart over eiendommen, med angivelse av bygninger. Kartkilde: NGU.no. 2

6 1.4 Bakgrunn for miljøkartleggingen Bakgrunnen for miljøkartleggingen er å kartlegge eventuelle miljøfarlige stoffer i spesialromog klasseromsfløyen fra 1968 som er planlagt revet. Bygningene er planlagt revet i to omganger, spesialromsfløyen skal rives først. Spesialromsfløyen var fraflyttet/ ikke i bruk under befaringen og gjennom destruktiv prøvetaking har vi dannet oss ett godt bilde av oppbygning og materialbruk. Klasseromsfløyen var i bruk under befaringen, slik at prøvetakingen her ble noe begrenset. Men oppbygningen og materialbruk i de to bygningene er i hovedsak lik. Får entreprenøren mistanke om ytterligere miljøfarlige stoffer under rivingen skal det foretas supplerende prøvetaking. Funn som er gjort er markert på vedlagte tegninger. Inventar og løsøre som finnes i bygningen er generelt ikke vurdert. 1.5 Om bygningene Spesialromsfløy Bygningen er oppført i 1968 over en etasje og har utgravd kjeller under bassengområdet, ellers krypkjeller. Yttervegger er bygget opp med stenderverk og enkelte murte teglvegger. Taket er bygget som et flatt tak med bæring av limtrebjelker og tekking med PVC folie. Vinduer og dører er fra byggeår, men enkelte isolerglassruter er skiftet. Klasseromsfløy Bygningen er oppført i 1968 over to etasjer og loft. Bygningen ble rehabilitert og utvidet i Yttervegger er bygget opp av stenderverk med gjennomgående betongsøyler som bærer betongdekket. Taket er bygget som et saltak med betongstein som taktekking. Vinduer er delvis skiftet i

7 2 Bakgrunnsinformasjon om miljøkartlegging 2.1 Generelt Helse- og miljøfarlige stoffer har i flere år blitt brukt i bygningsmaterialer og tekniske bygningsinstallasjoner. Bruken av de meste kjente stoffene var på sitt høyeste mellom 1955 og Ved miljøkartlegging gjøres det destruktive inngrep for uttak av materialprøver og kartlegging av oppbygning, men omfang av slike inngrep avhenger av om bygningen er i drift eller ikke. Det betyr at risiko for skjulte forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer normalt blir høyere når bygningen er i bruk under kartleggingen enn om den er fraflyttet. Entreprenør har også et selvstendig ansvar for å varsle byggherre og skille ut farlige stoffer som egen fraksjon, om man får mistanke om ikke-kartlagte helse- og miljøfarlige stoffer under arbeidene. 2.2 Krav om kartlegging og analyser Avfallsforskriftens kapittel 15 om byggavfall trådte i kraft 1. januar Kravene ble senere flyttet til byggteknisk forskrift (TEK) kapittel 9, under plan- og bygningsloven. Forskriften har følgende grunnleggende formulering ( 9-1): Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som gir minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø. Forskriften setter blant annet krav om avfallsplaner og kildesortering ved oppføring, endring og riving av bygninger og konstruksjoner. Det er krav om en sorteringsgrad på 60 % for ordinært avfall på bygge-/riveplassen. Forskriften krever også at det skal foretas en miljøkartlegging og utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse før bygninger og konstruksjoner endres eller rives, dette gjelder følgende tiltak: Vesentlig endring eller reparasjon av bygning, dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m 2 BRA (søknadspliktige tiltak). Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m 2 BRA. Endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall. Ved søknad om ferdigattest skal sluttrapport for avfallshåndteringen legges ved, og eventuelle større avvik mellom planlagte og faktiske mengder skal dokumenteres/forklares. Utførende riveentreprenør plikter å fremskaffe dokumentasjon på hvor avfallet er levert og hvor mye som er levert av de forskjellige fraksjonene. Dette må oppbevares i 3 år etter at prosjektet er gjennomført, for eventuelt tilsyn fra offentlige myndigheter. Miljøkartlegging (prosjektering av miljøsanering) er et eget godkjenningsområde etter byggesaksforskriften (SAK), noe som innebærer klare ansvarsforhold og kompetansekrav til personell som skal utføre miljøkartlegging. 4

8 2.3 Grenseverdier farlig avfall I Tabell 1 er det gitt en oversikt over grenseverdier for rene materialer (normverdier) og farlig avfall i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 og avfallsforskriftens kapittel 11, for et utvalg miljøgifter som kan forekomme i bygningsmaterialer. Tabell 1: Grenseverdier for rene materialer, og konsentrasjoner som er å anse som farlig avfall. Parameter Grenseverdi, rene materialer [mg/kg] Grenseverdi, farlig avfall [mg/kg] Metaller: Arsen Bly Kadmium 1, Kvikksølv Kobber Sink Krom (total) Krom (VI) Nikkel Organiske forbindelser PCB: (pr kongener og sum) Σ7PCB 0,01 50 Σ16 PAH 2 Sum: Benso(a)pyren 0,1 100 Hydrokarboner: THC C5-C6 THC >C6-C THC >C8-C10 10 THC >C10-C THC >C12-C Ftalater (for hvert enkelt stoff) DEHP 2, (0,5 %) DBP (0,5 % ) BBP (0,25 %) Bromerte flammehemmere HBCDD penta-bde okta-bde deka-bde TBBPA Miljøskadelige blåsemidler KFK HKFK (for hvert enkelt stoff) (0,25 %) (for hvert enkelt stoff) (0,1 %) 5

9 3 Funn av miljøfarlige stoffer Kapitlet gir informasjon om hvilke funn som er gjort under kartleggingen. Generell informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer, inklusive skadevirkninger og håndtering, finnes i vedlegg. Vedleggsdelen inneholder også tegninger, analyserapporter fra laboratorium mm. 3.1 Asbest Asbest finnes typisk i bygningsplater og i forbindelse med eldre isolerte varmerør, men forekommer også i forbindelse med isolérglassruter, i enkelte typer vinyl gulvbelegg mm. Funn: Det er observert asbest flere steder i bygningene. Alle vinylfliser inneholder asbest, eternittplater over dører i korridorer er asbestholdige og fugemassen mellom karm og isolerglassvindu inneholder asbest. I krypkjeller i spesialromsfløy er det registrert løse eternittplater og demonterte rørbend/ skjøter som inneholder asbest. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Spesialromsfløy, alle arealer Vinylfliser Ca m2 4 Ja Spesialromsfløy, alle arealer Isolerglass Ca. 75 stk 1 Ja Spesialromsfløy, dører korridor Eternittplater Ca. 20 plater a 1x1 meter 2 Ja Spesialromsfløy, krypkjeller Eternittplater (Løse) Ca. 8 plater 3 Ja* Spesialromsfløy, korridorer Plate på innv. dører 3 dører 4 Ja* Spesialromsfløy, krypkjeller Rørbend (demonterte) Antatt ca. 10 stk 5 Ja Klasseromsfløy, alle arealer Vinylfliser Ca. 600 m2 6 Ja Klasseromsfløy, dører i korridor Eternittplater Ca. 12 plater a 1x1 meter 6 Ja Klasseromsfløy, korridor 2. etg Plate på innv. dører 1 dør Ja Tabell 2 Oversikt over funn av asbest i bygningen. *platene er ikke analysert i laboratorium, men er vurdert å inneholde asbest på bakgrunn av vurderinger foretatt av miljøkartlegger på befaringen. Miljøkrav til sanering: Materialer som inneholder asbest skal saneres/håndteres i samsvar med krav i forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4. Sanering kan kun utføres av firma som har nødvendig tillatelse fra Arbeidstilsynet. 6

10 Bilder: Bilde 1: «Fugemasse» mellom karm og isolerglass inneholder asbest. Bilde 2: Plater over dører i korridorer inneholder asbest. Bilde 3:Løse eternittplater er stablet inn i krypkjeller. Bilde 4: Vinylfliser på gulv og plate i innv. Plater på dører er asbestholdige. Bilde 5:Asbest i demonterte rørbend og skjøter i krypkjeller. Bilde 6: Vinylfliser på gulv og eternittplater på vegg til høyre i bildet inneholder asbest. 7

11 3.2 PCB PCB (polyklorerte bifenyler) ble benyttet i en lang rekke bygningsrelaterte produkter, samt i diverse tekniske installasjoner. Det finnes oftest i fugemasser, mørtel og maling, men også i eldre lysarmaturer, transformatorer, gulvbelegg mm. Isolérglassruter fra perioden regnes som PCB-holdige med mindre noe annet kan dokumenteres. Funn: Puss/ maling på vegg i svømmehall er lavforurenset med PCB, det samme er flisfugene i svømmehallen. Isolerglass er sjekket, men «spacer» er av bly og ikke isolerglasslim hvor PCB ble brukt. Armaturer er vurdert å være av nyere dato og inneholder ikke kondensator med PCB. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Spesialromsfløy, svømmehall Maling/ puss Grovt stipulert til 200 m² 7 Nei* veggflate Spesialromsfløy, svømmehall Flisfuger Ca. 320 m² 8 Nei* Tabell 3 Oversikt over funn av PCB i bygningen. *inneholder PCB over grensen for rent avfall men under grensen for farlig avfall. Miljøkrav til sanering: Materialer som inneholder PCB over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak. Isolérglass skal ikke knuses eller tas ut av rammen før levering. Tunge materialer som er lavforurenset med PCB (over normverdi og under grenseverdi for farlig avfall) skal ivaretas for å unngå spredning av forurensning, og slutthåndtering er avhengig av den konkrete konsentrasjonen av metaller i materialet. Trevirke håndteres som behandlet trevirke, andre materialer kan håndteres som restavfall. Bilder: Bilde 7: Blå maling/ puss er analysert for både PCB og metaller. Inneholder 0,023 mg/kg PCB. Bilde 8: Flisfuger i svømmehall inneholder 0,037 mg/ kg PCB. 8

12 3.3 Ftalater Ftalater er mykgjørere som brukes i ulike plastmaterialer, særlig i vinyl gulvbelegg. Funn: Det er observert gulv med vinylbelegg i gymsal, bibliotek og enkelte klasserom i klasseromsfløy. Det underste vinylbelegget i biblioteket er prøvetatt og inneholder ikke ftalater over grensen for farlig avfall, alle andre vinylbelegg antas å inneholde ftalater over grensen for farlig avfall. Supplerende prøvetaking av vinylbelegg bør gjennomføres i klasseromsfløy. Isolerglassvinduer som er satt inn senere en 1990 antas å inneholde ftalater. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Spesialromsfløy, gymsal. Vinylbelegg Ca. 300 m² 9 Ja Klasseromsfløy Vinylbelegg Grovt stipulert til 600 m² Ja Spesialromsfløy, tak PVC takfolie Ca m² 10 Ja Alle arealer Gulvlister Antatt ca. 500 m 11 Ja Bibliotek Vinylbelegg 12 Nei Spesialromsfløy, tak Fugemasse Nei Spesialromsfløy, svømmehall Fugemasse Nei Klasseromsfløy Isolerglass Ca. 60 vinduer Ja* Tabell 4 Oversikt over funn av ftalater i bygningen. *Isolerglasslimet i vinduene er ikke analysert men er på bakgrunn av miljøkartleggers erfaring å inneholde ftalater over grensen for farlig avfall. Miljøkrav til sanering: Materialer som inneholder ftalater over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak. Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall. Bilder: Bilde 9: Vinylbelegg i gymsal er antatt å inneholde ftalater over grensen for farlig avfall. Belegget er ikke prøvetatt. Bilde 10: Takbelegget inneholder ftalater over grensen for farlig avfall. 9

13 Bilde 11: Vinyllist langs gulv, inneholder ftalater og behandles som farlig avfall. Bilde 12: Vinylbelegg på bibliotek, det underste belegget er sendt til analyse for ftalater men uten funn over grensen for farlig avfall. 3.4 Klorparafiner Klorparafiner erstattet PCB i mange sammenhenger, og er benyttet i en rekke myke produkter, som fugemasser og gulvbelegg. Isolerglassruter fra perioden inneholder ofte store mengder klorparafiner. Funn: Det er ikke observert materialer med innhold av klorparafiner. Gummilist mellom vegg og innvendige dører er testet men inneholder ikke klorparafiner. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Innvendig Gummilist - Nei Tabell 5 Oversikt over funn av klorparafiner i bygningen. Miljøkrav til sanering: Materialer som inneholder klorparafiner over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak. Isolérglass skal ikke knuses eller tas ut av rammen før levering. Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall. 10

14 3.5 Metaller Metaller forekommer ofte som rent metall, men også ofte som tilsetningsstoff i maling, belegg og ulike plastprodukter. Det mest vanlige metallet med tanke på farlig avfall fra bygninger er bly, som i hovedsak ble benyttet i beslag, rørskjøter og som tilsetningsstoff i ulike produkter. Kvikksølv er et annet ofte forekommende metall, og finnes i lysstoffrør og andre lyskilder basert på kvikksølvdamp. Det ble også brukt som tilsetningsstoff i maling. Kvikksølv hadde også flere bruksområder, og det kan forekomme i rørsystem (vannlåser) der det har vært tannlegekontor (amalgam) og helseinstitusjoner (knuste termometere). Funn: Maling på tunge rivemasser som er analysert både utvendig og innvendig inneholder metaller over grensen for rent avfall, men under grensen for farlig avfall. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Alle arealer Maling på tunge rivemasser Tunge rivemasser med maling 13 Nei* Alle arealer Bly Alle rørskjøter. Grovt antatt 14 Ja mellom stk Tabell 6 Oversikt over funn av metaller i bygningen. *inneholder metaller over grensen for rent avfall men under grensen for farlig avfall og er i tillegg lavforurenset med PCB Miljøkrav til sanering: Materialer som inneholder metaller over grenseverdier for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak. Rene metaller sorteres ut og leveres til metallgjenvinning. Enheter som inneholder kvikksølvdamp eller flytende kvikksølv skal håndteres og emballeres slik at knusing unngås. Tunge materialer som er lavforurenset med metaller (over normverdi og under grenseverdi for farlig avfall) skal ivaretas for å unngå spredning av forurensning, og slutthåndtering er avhengig av den konkrete konsentrasjonen av metaller i materialet. Trevirke håndteres som behandlet trevirke, andre materialer kan håndteres som restavfall. Bilder: Bilde 13: Maling på naturfagrom inneholder 2190 mg/kg Bilde 14: Soilrør med blyskjøter. 11

15 3.6 Bromerte flammehemmere (BFH) BFH finnes ofte i bygningstekstiler som gardiner og tepper, men også i noen typer plastisolasjon. Videre er de ofte forekommende i plast som inngår i elektriske anlegg. Funn: Det er observert rørisolasjon i kjeller som antas å inneholde BFH, rørisolasjonen er ikke prøvetatt. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Spesialromsfløy, kjeller Rørisolasjon Antatt ca. 10 kg. 15 ja Tabell 7 Oversikt over funn av BFH i bygningen. Miljøkrav til sanering: Materialer som inneholder BFH over grenseverdier for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak. Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall. Bilder: Bilde 15:Cellegummi som rørisolasjon i kjeller. 12

16 3.7 Olje og oljeforurensning (hydrokarboner/thc) Oljeforurensning finnes ofte i gulv i verksteder, fabrikklokaler og lignende. Enkelte installasjoner/maskiner inneholder også olje. Det finnes ofte nedgravde eller synlige oljetanker, men også mindre fat/kanner/kar som inneholder olje. Asfaltprodukter til taktekning og lignende kan inneholde hydrokarboner over grenseverdi for farlig avfall. Funn: Det er ikke observert materialer som inneholder hydrokarboner/ THC i bygningene. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Tabell 8 Oversikt over funn av olje og oljeforurensning i bygningen. Miljøkrav til sanering: Beholdere/tanker med olje må ivaretas på en måte som forebygger og forhindrer forurensning. Tunge rivemasser som er forurenset med olje må leveres til godkjent deponi, og håndtering/levering er avhengig av konsentrasjonen av olje i materialet. Andre bygningsmaterialer med THC (total hydrocarbon content) over grenseverdi for farlig avfall sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak, mens materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall. 3.8 PAH PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) er tjærestoffer som finnes i eldre takpapp, membraner og lignende. Andre bruksområder er blant annet kreosotimpregnert trevirke og noen typer maling. Funn: Det er ikke observert materialer med innhold av PAH i bygningene. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Tabell 9 Oversikt over funn av PAH i bygningen. Miljøkrav til sanering: Materialer som inneholder PAH over grenseverdier for farlig avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak. Materialer med lavere konsentrasjoner kan håndteres som restavfall. 13

17 3.9 KFK/HKFK KFK/HKFK (klorfluorkarbon/hydroklorfluorkarbon) finnes i kjølemedium i eldre kjøleanlegg, samt som blåsemiddel i ulike typer plastisolasjon, primært polyuretan (PUR). Slik isolasjon finnes oftest i garasjeporter og kjøle-/fryserom. Funn: Det er ikke observert bygningsmaterialer med KFK/HKFK på befaringen. Mot grunnen er krypkjeller befart, det ble ikke observert XPS isolasjon som kan inneholde KFK. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Tabell 10 Oversikt over funn av KFK/HKFK i bygningen. Miljøkrav til sanering: Kjøleanlegg skal tømmes av godkjent firma, og når dette er utført kan anlegget defineres som EE-avfall og skrapmetall/restavfall. Elementer isolert med polyuretan demonteres hele og leveres til godkjent mottak, skader på elementene må unngås. Elementer som dokumenteres å ha lavere innhold av KFK/HKFK enn grenseverdi for farlig avfall kan håndteres som restavfall. 14

18 3.10 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Alle elektriske og elektroniske komponenter i en bygning defineres som EE-avfall. Slikt avfall kan inneholde en lang rekke helse- og miljøskadelige stoffer. Funn: Det ble observert flere fraksjoner av EE-avfall på befaringen. Sted Materiale Omfang Bilde Farlig avfall Spesialromsfløy Lysrør Ca. 200 stk EE Spesialromsfløy Sparepærer Ca. 140 stk EE Spesialromsfløy Nødlys Ca. 45 stk EE Spesialromsfløy Brannmeldere Ca. 50 stk EE Spesialromsfløy Varmeovner Ca. 20 stk EE Spesialromsfløy VV bereder 4 stk EE Spesialromsfløy, svømmehall Aggregat 1 stk EE Spesialromsfløy, gymsal Sikringsskap store 2 stk EE Spesialromsfløy, tekstilrom Romaggregat 1 stk 16 EE Spesialromsfløy Generelt 1-2 kg/m2 EE Klasseromsfløy Lysrør Ca. 180 stk EE Klasseromsfløy Sparepærer Ca. 100 stk EE Klasseromsfløy Nødlys Ca. 30 stk EE Klasseromsfløy Brannmeldere Ca. 30 stk EE Klasseromsfløy Varmeovner Ca. 10 stk EE Klasseromsfløy, loft Ventilasjonsaggregater 2 store anlegg 17 EE Klasseromsfløy Generelt 1-2 kg/m2 EE Tabell 11 Oversikt over funn av EE-avfall i bygningen. Miljøkrav til sanering: EE-avfall skal sorteres i følgende fraksjoner: - Lysstoffrør og sparepærer (skal ikke knuses). - Andre lyskilder - Røykvarslere - Små knuselige enheter - Store robuste enheter - Kabler og ledninger. Trekkerør og kabelkanaler i plast legges i samme fraksjon som kabler og ledninger. Alt EEavfall leveres til godkjent mottak. Bilder: Bilde 16: Rommaggregat i tekstilrom Bilde 17:Ventilasjonsaggregater på loft 15

19 4 Oppsummering Det er påvist farlig avfall og EE-avfall i byggverket, og dette avfallet må saneres og leveres til godkjente mottak for den aktuelle avfallstypen. Tabell 12 gir en total oversikt over hva som er funnet og hvor det befinner seg. Videre finnes det tegninger med påførte prøvepunkter og forekomster av farlig avfall i vedlegg B. Miljøsanering skal utføres i henhold til gjeldende regelverk og utføres av firma som har godkjenning for den aktuelle typen sanering. Avfallet skal kildesorteres, og deretter oppbevares i lukket beholder eller låsbar container. Alt farlig avfall skal leveres til mottak som har gyldig konsesjon for den aktuelle avfallsfraksjonen. Det er også påvist lavforurenset avfall, og håndteringen av dette er avhengig av konsentrasjonen av farlige stoffer i det aktuelle avfallet. Entreprenør er ansvarlig for at avfallshåndteringen dokumenteres i form av en standardisert sluttrapport som leveres til ansvarlig søker og/eller byggherre snarest mulig etter at arbeidene er avsluttet. Faktiske avfallsmengder skal dokumenteres med veiesedler eller tilsvarende fra avfallsmottaket, og denne dokumentasjonen skal vedlegges sluttrapporten. Dersom det under rivearbeider avdekkes andre forekomster som kan ha helse- og/eller miljøskadelige virkninger skal arbeidet stanses og materialet undersøkes/analyseres. Entreprenør skal i slike tilfeller varsle byggherren og avtale nærmere undersøkelser, eller ansvarlig rådgiver skal utføre kartlegging av forekomsten. 16

20 4.1 Tabell med alle registrerte forekomster av farlig avfall I Tabell 12 er alle registrerte forekomster av farlig avfall samlet på ett sted Avfallsfraksjon Sted Materiale Omfang Asbest Spesialromsfløy, alle arealer Vinylfliser Ca m2 Asbest Spesialromsfløy, alle arealer Isolerglass Ca. 75 stk Asbest Spesialromsfløy, dører korridor Eternittplater Ca. 20 plater a 1x1 meter Asbest Spesialromsfløy, krypkjeller Eternittplater (Løse) Ca. 8 plater Asbest Spesialromsfløy, korridorer Plate på innv. dører 3 dører Asbest Spesialromsfløy, krypkjeller Rørbend (demonterte) Antatt ca. 10 stk Asbest Klasseromsfløy, alle areler Vinylfliser Ca. 600 m2 Asbest Klasseromsfløy, dører i korridor Eternittplater Ca. 12 plater a 1x1 meter Asbest Klasseromsfløy, korridor 2. etg Plate på innv. dører 1 dør Ftalater Spesialromsfløy, gymsal. Vinylbelegg Ca. 300 m² Ftalater Klasseromsfløy Vinylbelegg Grovt stipulert til 600 m² Ftalater Spesialromsfløy, tak PVC takfolie Ca m² Ftalater Alle arealer Gulvlister Antatt ca. 500 m Metaller Alle arealer Bly Alle rørskjøter. Grovt antatt mellom stk BFH Spesialromsfløy, kjeller Rørisolasjon Antatt ca. 10 kg. EE-avfall Spesialromsfløy Lysrør Ca. 200 stk EE-avfall Spesialromsfløy Sparepærer Ca. 140 stk EE-avfall Spesialromsfløy Nødlys Ca. 45 stk EE-avfall Spesialromsfløy Brannmeldere Ca. 50 stk EE-avfall Spesialromsfløy Varmeovner Ca. 20 stk EE-avfall Spesialromsfløy VV bereder 4 stk EE-avfall Spesialromsfløy, svømmehall Aggregat 1 stk EE-avfall Spesialromsfløy, gymsal Sikringsskap store 2 stk EE-avfall Spesialromsfløy, tekstilrom Romaggregat 1 stk EE-avfall Spesialromsfløy Generelt 1-2 kg/m2 EE-avfall Klasseromsfløy Lysrør Ca. 180 stk EE-avfall Klasseromsfløy Sparepærer Ca. 100 stk EE-avfall Klasseromsfløy Nødlys Ca. 30 stk EE-avfall Klasseromsfløy Brannmeldere Ca. 30 stk EE-avfall Klasseromsfløy Varmeovner Ca. 10 stk EE-avfall Klasseromsfløy, loft Ventilasjonsaggregater 2 store anlegg EE-avfall Klasseromsfløy Generelt 1-2 kg/m2 Tabell 12 Oversikt over alle registrerte forekomster av farlig avfall. 17

21 5 Referanser 1. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift), Kommunal- og regionaldepartementet, mars Veiledning til Byggteknisk forskrift 2010, Statens Bygningstekniske Etat, Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), Kommunal- og regionaldepartementet, mars Veiledning om byggesak, Statens Bygningstekniske Etat, Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), Miljøverndepartementet, juni Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (Forskrift om utførelse av arbeid), Arbeidsdepartementet, desember Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Miljøverndepartementet, juni

22 6 Vedlegg Vedlegg A Vedlegg B Analyseresultater Tegninger 19

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 6940 Eikefjorden September 2013 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 98956021 09.11.2013 Rev: 09.11.2013

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE REHABILITERING KVAMMEN KAPELL 6983 KVAMMEN

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE REHABILITERING KVAMMEN KAPELL 6983 KVAMMEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 6983 KVAMMEN August 2015 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 15241001 17.08.2015 Kunde: Askvoll

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Gjøvik kulturhus, totalentreprise Gjøvik kino Strandgata 15, 2815 Gjøvik

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Gjøvik kulturhus, totalentreprise Gjøvik kino Strandgata 15, 2815 Gjøvik Strandgata 15, 2815 Gjøvik Mai 2015 Vangsvegen 143, 2321 Hamar Telefon: 62 54 06 30 www.sweco.no FP-10-13 Rev. 20.01.2015 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSH06 877232 12.05.2015

Detaljer

Alta Kommune. Miljøkartlegging ved Follumsvei 25. Mars 2017

Alta Kommune. Miljøkartlegging ved Follumsvei 25. Mars 2017 RAPPORT Alta Kommune Miljøkartlegging ved Follumsvei 25 Mars 2017 Oppdragsgiver: Alta Kommune Formell oppdragstittel: Miljøkartlegging ved Follumsvei 25 Oppdragsnummer: 1702687 Rapportdato: 02.03.2017

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Riving i forbindelse med bygging av Ørnes sykehjem Gammelveien 16, 18 og 20 i Ørnes

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Riving i forbindelse med bygging av Ørnes sykehjem Gammelveien 16, 18 og 20 i Ørnes Gammelveien 16, 18 og 20 i Ørnes Juni 2015 Dronningens gate 52/54, 8509 Narvik Telefon: 76 96 56 80 www.sweco.no FP-10-13 Rev. 20.01.2015 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Fasaderehabilitering ved Høgskolen i Narvik Lodve Langes gate 2, Narvik

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Fasaderehabilitering ved Høgskolen i Narvik Lodve Langes gate 2, Narvik Lodve Langes gate 2, Narvik November 2014 Dronningens gate 52/54, 8509 Narvik Telefon: 76 96 56 80 www.sweco.no FP-10-13 Rev. 23.04.2014 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Chr Helland Seksjon Tilsyn Seksjonsleder Øystein Andersen Gruppeleder Anya Therese Markus Gruppeleder

Detaljer

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON 16.02.2017 Oslo Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Stange helse og omsorgssenter Dr. Thorshaugs veg 25, 2335 Stange

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Stange helse og omsorgssenter Dr. Thorshaugs veg 25, 2335 Stange Bilag 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Dr. Thorshaugs veg 25, 2335 Stange April/Mai 2016 Vangsvegen 143, 2321 Hamar Telefon: 62540630 www.sweco.no Rev. 20.01.2015 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7 MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT UNN Åsgård Bygg 7 1. Bakgrunn Bygg 7 ved UNN Åsgård skal totalrenoveres. Prosjektet skal gjennomføres i 2 entrepriser, hvorav den første entreprisen gjelder riving- og saneringsarbeider.

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 Beregnet til Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes Dokument type Rapport, rev. 00 Dato 2011-03-18 MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 2 Revisjon 00 Dato 2011-03-18

Detaljer

MILJØKARTLEGGING FOR RIVING AV ADMINISTRASJONSBYGGET

MILJØKARTLEGGING FOR RIVING AV ADMINISTRASJONSBYGGET MILJØKARTLEGGING FOR RIVING AV ADMINISTRASJONSBYGGET Planen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Kommune 109 215 0 0 Bergen Eiendom/byggested Adresse Postnr. Poststed Fleslandsvegen 111 5258 Blomsterdalen

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Domus Medica Omtekking av tak

Domus Medica Omtekking av tak Universitetet i Oslo Domus Medica Omtekking av tak Sognsvannsveien 9, Oslo kommune Kartlegging av farlig avfall i forbindelse med omtekking av tak 3 18.12.8 Oppdatert med analyseresultater Geir Sandberg

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot

Detaljer

Grinda Gjenvinningsstasjon

Grinda Gjenvinningsstasjon VESAR Grinda Gjenvinningsstasjon Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 7.2.15 Oppdatert pga mottatte tegn 1 3.1.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE

MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse 2011-11-08 MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE HAUKÅSEN BARNEHAGE 3 (21) MILJØKARTLEGGINGS-RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE Oppdragsnr.:

Detaljer

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Oppdragsgiver Sør-Trøndelag Fylkeskommune Rapporttype Rapport 2010-03-12 MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Revisjon 01 Dato 2010-03-12 Utført av Kontrollert av Maria Helene S. Jensen/Frank Holmgaard

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

813009A/ lin August 2011

813009A/ lin August 2011 MILJØKARTLEGGING NES TUNNEL Miljøkartlegging for rehabilitering 813009A/ lin August 2011 AS Drammen Lesenøkkel: Denne rapporten har lesere med vidt forskjellige utgangspunkt. Det er derfor sortert ut

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Fiskebruk Skjervøy RAPPORT. Skjervøy kommune. Miljøkartleggingsrapport med avfallsplan RIM-RAP-001_rev01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fiskebruk Skjervøy RAPPORT. Skjervøy kommune. Miljøkartleggingsrapport med avfallsplan RIM-RAP-001_rev01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fiskebruk Skjervøy OPPDRAGSGIVER Skjervøy kommune EMNE DATO / REVISJON: 01. juli 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 713445-RIM-RAP-001_rev01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Side 1 av 15 Miljøkartlegging

Side 1 av 15 Miljøkartlegging Side 1 av 15 Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 2013039 Dok.nr.: Hol/1 Rapport pr.: 17.06.13 Oppdragsnavn: Høgehaug, Hol Utført av: Rune Hallingstad, Torleif Kinneberg Distribusjon: Oppdragsgiver HR Prosjekt

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE ALVØEN SKOLE Janaflaten 31

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE ALVØEN SKOLE Janaflaten 31 ALVØEN SKOLE Janaflaten 31 November 2015 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no FP-10-13 Rev. 20.01.2015 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A

Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg Oslo KF Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A Oppdragsnummer

Detaljer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Anne Sundet Tangen Miljøvernavdelingen Fylkesmannens verdigrunnlag Kvalitet Dristighet Nytenkning Respekt Åpenhet Fylkesmannsembetet Fylkesmannens hjemmeside Våre

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 Randaberg kommune Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 16-0900 NIRAS Norge AS - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.nirasnorge.com Tittel Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Lier kommune. Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier. Utgave: Endelig Dato:

Lier kommune. Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier. Utgave: Endelig Dato: Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier Utgave: Endelig Dato: 2015-03-20 Miljøkartleggingsrapport Egge og Oddevall skoler - Lier 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøkartleggingsrapport

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76 Vår dato Vår referanse 09.05.06 2006/2751 Inspeksjonsrapport Fellesrapport for kontroll ved gjenvinningsstasjoner

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Grimstad kommune Gnr 88, bnr 206

Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Grimstad kommune Gnr 88, bnr 206 COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612 Kristiansand Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Gnr 88, bnr 206 Oppdragsnummer hos COWI:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Ragn Sells AS, Lørenskog Gjenvinningsstasjon - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 971 867 965 0230.0029.01 2011.110.I.FMOA 2012/18604 10/10-2012

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Rådhuset og bankbygget

Miljøsaneringsbeskrivelse Rådhuset og bankbygget COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Bodø kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Rådhuset og bankbygget Oppdragsnummer

Detaljer

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Sørum kommune Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato: 9. april 2010 Tittel: Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Sørum kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Åsmund Homme Vår dato: 10.05.2006 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2006/2603 Arkivkode:472 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN Kunde: Din Labpart ner HEMNES KOMMUNE Att: Robert Finbak SENTRUMSVEIEN 1 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset i Vestfold HF Elevhjemmet og Bygg F Miljøkartlegging i bygg RAPPORT Sykehuset i Vestfold Elevhjemmet og Bygg F, miljøkartlegging Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 171920-1

Detaljer

YX Slependen MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. YX Norge AS. Miljøkartlegging OPPDRAGSGIVER EMNE

YX Slependen MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. YX Norge AS. Miljøkartlegging OPPDRAGSGIVER EMNE MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT YX Slependen OPPDRAGSGIVER YX Norge AS EMNE DATO / REVISJON: 26. APRIL 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 130399-RIM-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer