Avfallsplan og sluttrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfallsplan og sluttrapport"

Transkript

1 Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner og anlegg) - også tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven Kommunens navn: Planen gjelder Eiendom/ byggested Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Byggeår /87/97 Adresse Postnr. Gamle Sandvenveg Eventuelt tidligere rehabiliteringsår Poststed Norheimsund Tiltaket gjelder: Nybygg, påbygg mv. Rehabilitering Riving m² berørt BRA 61 Skolebygning Bygningstype (GAB) Betong Konstruksjonstype Kort beskrivelse av prosjektet og avfallshåndteringen: Norheimsund barneskule. Ombygging av eksisterende bygninger i tillegg til nytt påbygg. Se vedlegg 1 kapittel 2.1. Detaljert avfallsplan Planen omfatterer ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2. Tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er laget Ordinært avfall PLAN SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges) Type avfall Beregnet mengde (tonn) Faktisk mengde (tonn) Avvik (tonn) Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted) Avfallstyper som forventes å oppstå i tiltaket. Fraksjoner som skal kildesorteres Fraksjoner som er kildesortert Redegjør for vesentlige avvik på eget ark. Mengde levert til godkjent avfallsanlegg Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning Leveringssted Trevirke, ikke kreosot- og CCA-impregnert 30,600-30,600 Papir, papp og kartong 2,600-2,600 Glass 0,000 Jern og andre metaller 10,100-10,100 Gipsbaserte materialer 37,500-37,500 Plast 2,500-2,500 Betong, tegl, Leca og andre tunge bygningsmaterialer Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) 145, , , ,050 Annet ordinært avfall Asfaltpapp/oljepapp 0,700-0,700 0,000 EE-avfall 10,400-10,400 Sum sortert ordinært avfall 345,950 0, ,950 0,000 0,000 Blandet avfall/ restavfall 22,100-22,100 Sum ordinært avfall Asfalt (inngår ikke i totalmengde) 368, ,000 0, ,050 0,000 0, ,000 Side 1 av 3

2 Farlig avfall Type avfall Kodeinndeling etter NS9431* PLAN Beregnet mengde (tonn) Faktisk mengde (tonn) SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges) Disponeringsmåte Avvik (tonn) Mengde levert til godkjent avfallsanlegg Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning Leveringssted Oljeholdig avfall 0, Organiske løsemidler Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" sprøytepatroner!) 0,300 0,000-0, Kvikksølv-holdig avfall 0, Lysstoffrør 0, Blyakkumulatorer 0, Trykkimpregnert trevirke (CCA) 0, Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere 0, Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK 0, Organisk avfall uten halogen 0, Kreosot-impregnert trevirke 0, Avfall med bromerte flammehemmere (vesentlig skumplast) 0,050-0, Avfall med ftalater 1,800-1, PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser) 0, PCB-holdige isolerglassruter 3,600-3, KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøleanlegg etc) 0, Asbest 0,700-0,700 Annet farlig avfall 0,000 0,000 Sum farlig avfall Sum avfall i alt (tonn) Sum sortert Sorteringsgrad 6,450 Beregnet mengde 374,5 352,4 94 % Faktisk mengde 0,000-6,450 0,000 0,000 Avvik Levert godkjent avfallsanlegg Levert til ombruk / gjenvining 0,0-374,5 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! avfall/areal 90 0 (kg/kvadratmeter) *) Gruppene over gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktuelle miljøfarlige stoffer, men inkluderer de mest vanlige. Side 2 av 3

3 Beskrivelse av vedlegg Vedlegg for rehabiliterings- og rivearbeider. Gruppe Nr. fra - til Merknader Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse med BRA < 400 m 2 Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse >400 m² eller for andre bygninger > 100 m², konstruksjoner og anlegg M M Vedlegg 1 Skjema finnes på Internett: eller det kan fås hos kommunen. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2! Det skal skrives en frittstående miljøsanerings-beskrivelse. Ferdig skjema finnes derfor ikke. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2! Erklæring og underskrift - tiltakshaver Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall. Enkeltperson Foretak / lag / sameie Navn/foretak Telefon E-postadresse Evt. Organisasjonsnummer Kvam kommune, ved Arvid Tangerås Adresse Grovagjelet 16 Postnr Poststed Norheimsund Dato Underskrift Gjentas med blokkbokstaver Erklæring og underskrift - ansvarlig utførende Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall. Foretak Telefon Organisasjonsnummer Kontaktperson E-postadresse Evt. Telefaks Mobiltelefon til kontaktperson Adresse Postnummer Poststed Dato Underskrift Gjentas med blokkbokstaver Navn på virksomhet Hovedentreprenør, hvis ikke ansvarlig utførende Kontaktperson Telefon E-postadresse Side 3 av 3

4 AVFALLSPLAN Avfallsplan for rivearbeider - for prosjektet: Norheimsund Barneskule Riving ved ombygging VEDLEGG 1 "Miljøsaneringsbeskrivelse" VEDLEGG TIL AVFALLSPLAN

5 COWI AS Solheimsgt. 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon Tiltakshaver: Kvam Herad Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Oppdragsnummer hos COWI: Utgivelsesdato: Saksbehandler hos COWI: Disa Hovland Kontrollør: Erik Grønningsæter Oppdragsansvarlig: Morten Luneng

6 Sammendrag COWI AS har gjennomført miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer ved Norheimsund Barneskule. Kartleggingen ble foretatt og Kartlegging og prøvetakningen viser at bygningen inneholder: Asbest Bly i soilrør/beslag/kabelskinner Bromerte flammehemmere i cellegummi Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Ftalater i gulvbelegg, PVC-lister, vinylfliser Metaller og PCB i maling/puss/betong PAH i oljepapp og takpapp PCB i fugemasse/lim/gulvbelegg/avrettingsmasse/betong PCB-holdige isolerglassruter Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt. Noen rom var ikke tilgjengelig under befaringen. Sanering må foretas iht. gjeldende regelverk og utføres av lovlig firma. Farlig avfall skal deklareres og leveres til lovlig mottak. Sluttdisponering (også gjenbruk og gjenvinning) skal dokumenteres iht. byggteknisk forskrift kapittel 9. Det ble ikke foretatt merking av de synlige miljøfarlige forekomstene som ble funnet under kartleggingen. Dette skal gjøres før arbeidene starter. En beskrivelse av de helse- og miljøfarlige stoffene som er påvist, samt prøvetakningspunkter og bilder, finnes i kapittel 3. En sammenstillingstabell av stoffene finnes i kapittel 4.1. En generell informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg finnes i vedlegg A. Plantegninger som viser prøvetakingssteder befaringen finnes i vedlegg B. 2

7 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 1 Innledning Kontaktinformasjon 4 2 Om bygningen, kartleggingens omfang og merking Om bygningen Kartleggingens omfang Merking av helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt 7 3 Helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt Asbest Bly i soilrør og avløpsrør Bly i beslag Bly i kabelskinner Bromerte flammehemmere i cellegummi Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Ftalater i PVC-gulvbelegg, vinylfliser og PVC-gulvlister Metaller og PCB i maling/puss/betong PCB-holdig puss, lim, gulvbelegg, avrettingsmasse/fugemasse mv PAH i oljepapp og takpapp PCB-holdige isolerglassruter 20 4 Oppsummering Observerte helse- og miljøfarlige stoffer Vedlegg 22 Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer Vedlegg B - Plantegninger Vedlegg C - Analyseresultat Vedlegg D - Sjekkliste for miljøsanering 3

8 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 1 Innledning Miljøkartleggingen ble foretatt med en supplerende kartlegging Tilstede ved kartleggingen var COWIs rådgivere Disa Hovland og Gunhild Ersland. Formålet med miljøkartleggingen var å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer i alle undervisningsbygninger og deler av idrettshall i forbindelse med at bygninger skal ombygges/rehabiliteres. Kartleggingen ble foretatt i henhold til rivetegninger fra arkitekt. Bygningene er oppført i 1967, 1987 og Bygningene er skolebygg, og er per dags dato i bruk. Miljøkartleggingen er basert på historisk og visuell gjennomgang med prøvetakninger ved behov. Kartleggingen omfatter deler av bygningskonstruksjonene, både innen- og utendørs, som skal rives. Det var full drift i alle bygg ved kartleggingstidspunktet. Miljøkartleggingen omfatter ikke bæresystem eller deler av bygninger som ikke er markert på arkitekt sin rivetegning. Miljøsaneringsbeskrivelsen er ment som et hjelpeverktøy for å kunne estimere prisbærende poster i anbudsbeskrivelsen, bestemme hvilke tiltak som må iverksettes i forbindelse med miljøsaneringen før arbeidet kan iverksettes, oppfylle kravene som stilles iht. byggteknisk forskrift kapittel 9, samt å sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet. Det gjøres oppmerksom på at mengder oppgitt i avfallsplan er veiledende. Prisbærende poster i kontrakten skal benyttes ved all avregning. 1.1 Kontaktinformasjon Oppdragsgiver: Kvam Herad ved Arvid Tangerås, telefon Miljøkartlegger: Disa Hovland, telefon: Analysefirma: Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, telefon:

9 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 2 Om bygningen, kartleggingens omfang og merking 2.1 Om bygningen Norheimsund Barneskule består av tre separate bygningsdeler oppført på ulike tidspunkt. Den eldste bygningen er fra Denne har et påbygg fra Den midterste bygningen samt idrettshallen er fra Bygningene har vært brukt og er fremdeles i bruk som skolebygg. 67-bygget har en grunnflate på ca 440 m 2. Det er to etasjer pluss kjeller og loft. Ca halve kjelleren er blindkjeller. Deler av kjelleren er i dag avstengt pga luktproblem. Loftet er ikke innredet til bruk. Totalt antall m 2 inkludert kjeller uten loft: ca 1075 m bygget, påbygg til 67-bygget har to etasjer med undervisningsrom. Totalt ca 390 m bygget har innvendige og utvendige bærevegger av plasstøpt betong. 97-bygget har bærevegger av leca og plasstøpt dekke. Takstoler i tre. Undervisningsrom og lærerrom har linoleumsbelegg eller PVC/vinylbelegg. I korridorene er det vinylfliser. Trappeløp har PVC-belegg. Trapp til kjeller ved guttetoaletter har vinylfliser. Trapp i påbygg har keramiske fliser. I inngangspartiene er gulvene belagt med skifer. Himlingsplater i gips. Vegger er delvis trepanel, delvis malt på puss, delvis malt tapet. Utvendig er det malt pusset betongflate samt fasadeplater og trekledning. Med unntak av sydfasaden i 2.etasje er de fleste vinduene i 67-bygget originale fra Undervisningsbygget fra 1987, her kalt 87-bygget, har en grunnflate på ca 397 m 2. Det består av to etasjer pluss loft. Totalt antall m 2 uten loft: ca 877 m bygget har søyler i plasstøpt betong. Teglforblending. Keramiske fliser i korridor i 1.etasje. Resten av rommene har linoleumsbelegg eller PVC/vinylbelegg. Himling av aluminiumsprofiler i korridor. Systemhimling i undervisningsrom. Malt strie på lettvegger. Trekledning utvendig under overbygg ved inngang. Bare deler av idrettshallen skal ombygges. Aktuell del er i 1.etasje. Bæring i plasstøpt betong. Teglforblending. Innvendig teglvegg og malt puss. Linoleum og PVC/vinylgulvbelegg i 1.etasje. Aluminiumsprofiler i himling. Bygningene er tekket med betongtakstein. Ventilasjonskanaler er ikke besiktiget. 5

10 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Idrettsbygget 87-bygget 67-bygget 97-bygget Figur: oversikt over de ulike bygningene. 6

11 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 2.2 Kartleggingens omfang Det er sett etter aktuelle helse- og miljøfarlige stoffer som ansees å kunne forekomme, noen slike stoffer er vist i tabell 1. En oppsummering av de stoffene som er påvist i bygget, finnes i kapittel 4.1. Tabell 1 gir en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer som det er sett etter. Asbest PCB Bromerte flammehemmere Tungmetaller PAH Maling, lim og lakk Ftalater Impregnert trevirke Elektrisk og elektronisk avfall Generelt alle stoffer som har en uheldig virkning på helse eller miljø og som omfattes av avfallsforskriften Kartleggingen ble foretatt fra bakkenivå utvendig, og fra trapper og gulv innvendig. Beskrivelsen omfatter de deler av bygninger som skal rives i henhold til rivetegninger fra ARK. Noen rom i 97-bygget er ikke kartlagt. Dette gjelder alle rom som ligger i yttergang (trappehus øst), delvis på grunn av manglende tilkomst. I idrettsbygg er traforom ikke kartlagt på grunn av manglende tilkomst. Det er ikke gjort en utdypning av inneklima- og arbeidsmiljømessige forhold. Grunnforhold omfattes ikke av denne beskrivelsen. Det tas forbehold om at de kartlagte områdene kan inneholde skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt, som for eksempel er skjult i konstruksjonen. Dette gjelder også områder som ikke er kartlagt ihht rivetegninger. All riving og sanering bør utføres av personell som har kompetanse til å identifisere farlig avfall i utførelsesfasen. Hvis det oppdages helse- og miljøfarlige stoffer under riving og demontering, skal arbeidene stoppes slik at dette kan håndteres forskriftsmessig. Inventar og annet løsøre som befinner seg i bygningen er ikke med i denne kartleggingen, med mindre noe er spesielt presisert/beskrevet. 2.3 Merking av helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt Det ble ikke foretatt merking av de synlige helse- og miljøfarlige forekomstene som ble funnet under kartleggingen. En slik merking utføres før rivearbeider starter opp. 7

12 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3 Helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt Dette kapittelet beskriver de helse- og miljøskadelige stoffene/forekomstene som ble funnet under miljøkartleggingen. Utdypende informasjon om flere av stoffene vedrørende deklarering (av farlig avfall), lovverk, fjerning og håndtering av avfallet er nærmere angitt i vedlegg A. Plantegninger med angitte prøvetaingspunkter ligger i vedlegg B. Analyseresultater fra de prøver som ble tatt under kartleggingen vises i vedlegg C. Sjekklister for entreprenøren, som også beskriver hvor materialene finnes, ligger i vedlegg D. Beskrivelsen henviser til områder som er kartlagt, for eksempel "korridor 1.etasje 67- bygg". Områdene er avmerket på plantegning, vedlegg B. 8

13 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3.1 Asbest Asbest er benyttet i en rekke bygningsmaterialer og kan finnes i bygg som er oppført eller rehabilitert før Asbestsanering skal foretas iht. asbestforskriften av firma med tillatelse til å håndtere asbest. Funn: Det er kun undersøkt for asbest i 67- bygget. Utvendige fasadeplater i felter mellom vinduer inneholder asbest. Dette gjelder alle plater som skal byttes ihht rivetegning. Asbest kan være skjult i konstruksjonen. Tabell 2 viser en oversikt over hvilke steder og materialer som har blitt analysert for asbest. Dersom det har blitt påvist asbest, er raden for den aktuelle prøven markert med lys rosa farget. Sted Materiale Omfang Prøve Bilde Kommentar Kjellertrapp Gulvflis 1 Se vedlegg B Ikke påvist Lærerrom Avrettingsmasse 2 Se vedlegg B Ikke påvist Korridor 2.et. Gulvflis 7 Se vedlegg B Ikke påvist Himling Himlingsplate 15 Se vedlegg B Ikke påvist Ute, vindusfelt Fasadeplate Ca 700 kg 20 1 Asbest Kjeller Rørisolasjon 21 Se vedlegg B Ikke påvist Korridor 1.et. Gulvflis 23 Se vedlegg B Ikke påvist Levering: Asbest skal deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent avfallsmottak. Bilder: Bilde 1: Plater i vindusfelt inneholder asbest 9

14 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3.2 Bly i soilrør og avløpsrør I eldre soilrør er det benyttet bly som tetningsmasse i skjøten mellom rørene. Det er ca 0,5 kg bly i hver muffe. Soilrør er ofte skjult i konstruksjoen. Ved riving av sanitærutstyr i 67-bygget skal man være oppmerksom på dette. Levering: Blyet tas ut og leveres som egen fraksjon til avfallsmottak. 3.3 Bly i beslag På tak og ved diverse overganger er det ofte benyttet beslag av bly. Levering: Blyet skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak. Bilde 2: Bly brukt på tak i beslag rundt avtrekkskanal, 67-bygget 3.4 Bly i kabelskinner Kabelskinner er oftest laget av PVC og kan være tilsatt bly og kadmium for å tåle varme, sollys og være mekanisk fleksible. Levering: Leveres til godkjent avfallsmottak. Bilde 3: Kabelskinne i 67-bygget 10

15 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3.5 Bromerte flammehemmere i cellegummi Cellegummi brukes ofte som isolasjonsmateriale på rør. Cellegummi produsert i Norge før 2004, inneholder ofte bromerte flammehemmere som gjør at den skal behandles som farlig avfall. Cellegummi er som oftest sort eller grå på farge. Funn: Det er observert noe cellegummi som rørisolasjon, blant annet i 87-bygget og idrettsbygget. Cellegummien er ikke prøvetatt da det er langt dyrere å foreta en slik prøvetaking enn å levere alt inn som farlig avfall. Levering: Det er usikkert om cellegummi skal rives. Dersom den skal det, skal all cellegummi leveres og deklareres som farlig avfall. Bilde 4: Eksempel på cellegummi, her fra idrettsbygget 11

16 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3.6 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Tungmetaller, kondensatorer med PCB, kvikksølv, ftalater, asbest og bromerte flammehemmere er blant stoffene som kan finnes i EE-avfall. Det er viktig at alt EE-avfall håndteres skånsomt, så det ikke påføres skader. Funn: Det ble observert ca stk lysarmaturer i 67-bygget. Dersom disse ikke er byttet i senere tid, skal de behandles som lysarmaturer med PCB-holdig kondensator. Mengde er tatt inn i EE-avfall. Lysarmaturer finnes også i 97-bygget, 87-bygget og idrettsbygget. Ellers diverse EE-utstyr, for eksempel i forbindelse med tekniske rom, datarom osv. Levering: EE-avfall leveres helt til godkjent mottak for EE-avfall, som vil demontere dette på riktig måte. Kabler, brytere, armaturer, ledninger mv. skal også leveres som EE-avfall. Lysrør og sparepærer deklareres som farlig avfall og pakkes så de kommer hele frem til mottaket. Alle kabelskinner deklareres og leveres som farlig avfall med bly. Bilder: Bilde 5: Lysarmatur i korridor 67-bygget Bilde 6: EE-avfall, 87-bygget 12

17 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3.7 Ftalater i PVC-gulvbelegg, vinylfliser og PVC-gulvlister PVC-gulvbelegg, PVC-lister, samt vinylfliser inneholder ofte så høye konsentrasjoner av ftalater (mykgjørere) at materialene blir farlig avfall. Funn: Alle rom i 67-bygget har PVC-gulvlister. Disse er ikke prøvetatt, men regnes som farlig avfall på grunn av sitt høye innhold av ftalater og eventuelt også bly. PVC/vinyl-gulvbelegg finnes i alle bygg. I 67-bygget finnes i tillegg vinylfliser. Det er tatt to prøver av gulvbelegg, en i 87-bygget og en i idrettsbygget. Analyseresultatene viser høyt innhold av ftalater, langt over grensen for farlig avfall. Det skal forutsettes at PVC/vinylbelegg i 67-bygget også inneholder ftalater i omfang av farlig avfall. Det er tatt en prøve av vinylfliser i 67-bygget. Vinylfliser inneholder ftalater over normverdi men under grensen for farlig avfall og skal dermed behandles som lavt kontaminert avfall. Gulvbelegg av linoleum behandles som rent avfall. Entreprenøren må selv skille Linoleumbelegg fra PVC-gulvbelegg under riving. Merk at det også er funnet små mengder PCB i gulvbelegg og lim i 67-bygget. Se kapittel 3.9. Tabell 3 viser en oversikt over hvor det er tatt prøver, et anslag for omfanget og prøveresultater. Raden med lys rosa farge viser prøvene der det er påvist ftalater over grensen for farlig avfall. Gul farge indikerer verdier over normverdi. Sted Materiale Omfang Prøve Analyseresultat Bilde Kommentar 67-bygg Vinylflis Ca 475kg Prøve Omfang gjelder all vinylflis 87-bygg Gulvbelegg Ca 455kg Prøve Omfang gjelder alt PVC-gulv i 87- bygget Idrettsbygg Gulvbelegg Ca 326kg Prøve Omfang gjelder alt PVC-gulv i idrettsbygget Tabell 4 viser steder der det ble observert materialer som trolig inneholder ftalater. Sted Omfang Bilde Enkelte klasserom i 67-bygget Ca 645 kg 11 Gulvlister 67-bygget Ca 170kg 7 Levering: PVC-gulvbelegg/lister i alle bygg deklareres og leveres som farlig avfall med ftalater, med mindre det tas prøver som viser at det som blir analysert ikke er farlig avfall. Alt gulvbelegg som ikke kan dokumenteres at er fri for ftalater skal leveres som farlig avfall med ftalater. Vinylfliser i 67-bygg leveres som lavt kontaminert avfall til godkjent deponi. 13

18 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Bilder: Bilde 7: PVC-gulvlist, 67-bygget Bilde 8: PVC/vinyl gulvbelegg, 87-bygget Bilde 9: PVC/vinyl gulvbelegg, idrettsbygget Bilde 10: vinylfliser, 67-bygget Bilde 11: PVC-gulvbelegg i klasserom, 67-bygget 14

19 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3.8 Metaller og PCB i maling/puss/betong Det har tidligere blitt benyttet blant annet PCB og tungmetaller som tilsetningsstoffer i maling. Konsentrasjonen av PCB og/eller tungmetaller kan være over forurensingsforskriftens normverder for mest følsom arealbruk (jf forurensningsforskriftens kapitel 2, vedlegg 1), eller konsentrasjonen kan være så høye at malingen regnes som farlig avfall når den fjernes. Funn: Det er kun 67-bygget som er testet for PCB. I 67-bygget er det også testet for metaller, i tillegg til en metallprøve på idrettsbygget. I 67-bygget er det funnet PCB og tungmetaller, blant annet kvikksølv, i maling utvendig på baldakin og vegg, innvendig på vegg ved lærergarderobe og innvendig trapperom. Konsentrasjonen er under farlig avfall men over normverdi, og er å regnes som lavt kontaminert avfall og må derfor leveres til godkjent deponi. Prøvene som er tatt er stikkprøver, det vil si at alle malte flater i 67-bygget behandles på samme måte. Tabell 5 viser en oversikt over materialene/stedene hvor det har blitt tatt malings- eller pussprøver. For PCB er konsentrasjonen i hver prøve oppgitt. For metallene er det oppgitt hvilke metaller som er over normgrensen. Gul farge indikerer verdier over normverdier, men under grensen for farlig avfall. Rosa farge angir prøver med konsentrasjoner over grensen for farlig avfall. Dersom metallet er angitt i fet skrift, er konsentrasjonen over grensen for farlig avfall. Tabell 5 viser prøver og analyseresultater for metaller og PCB. Sted Omfang Prøve Analyseresultat Bilde Kommentar 67-bygget utvendig 67-bygget gang 67-bygget baldakin utvendig Idrettsbygget kjeller 67-bygget trapp PCB Metaller () Ca 30 tonn Prøve 6 PCB: 0,02 Kvikksølv, sink Ca 5,7 tonn Prøve 4 PCB: 1,6 Kvikksølv, sink Ca 45,5 tonn Ca 20 tonn Prøve 10 Prøve 13 Prøve 25 PCB: 0,032 Kvikksølv, sink Under normverdi PCB: 0,13 Kvikksølv Se vedlegg B Inkluderer betongvegger. Resultat videreføres til vurdering av jordforhold 13 Gjelder puss på tegl, innvendige malte vegger 12 Inkluderer betongen Se vedlegg B 14 Omfatter alle malte trapper inkludert betong 15

20 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Levering: Knust betong med maling og/eller puss som er forurenset kan ikke disponeres fritt, som for eksempel til oppfyllingsformål, med mindre dette utredes nærmere og avklares med aktuelle myndigheter. Maling og puss kan enten fjernes fra betongen, og leveres som egen fraksjon, eller hele betongen, med maling og puss, kan leveres som forurenset betong, iht. de verdier som er aktuelle. Avfallsmottaket opplyses om den prøvetakingen og de konsentrasjoner som er funnet, slik at denne betongen blir riktig håndtert. Ren betong, dvs. betong uten armering og uten maling som er forurenset, eller annen forurensning kan benyttes til lovlig oppfyllingsformål. Bilder: Bilde 12: Maling på baldakin, 67-bygget Bilde 13: Maling på vegg ved lærergarderobe Bilde 14: Trapp i 67-bygg, malt i underkant 16

21 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3.9 PCB-holdig puss, lim, gulvbelegg, avrettingsmasse/fugemasse mv. Grensen for farlig avfall for PCB er 50. Funn: Det er kun undersøkt for PCB i 67-bygget. Det er funnet verdier over normverdi, men som ikke tilsvarer farlig avfall. Materialer med PCB over normverdi behandles som lavt kontaminert avfall. Det er funnet PCB i fuger mellom skifer i yttergang 1.etasje, i lim under gulvbelegg i trapp og i lim under gulvfliser i korridor i 2.etasje, og i gulvbelegg av PVC/vinyl i klasserom og trapp. Tabell 18 viser hvilke materialer og steder som er prøvetatt og analysert for PCB. Lys rosa farge viser hvilke prøver og materialer som inneholder PCB over farlig avfallsgrensen, mens lys gul farge viser prøvene der konsentrasjonen av PCB er under grensen for farlig avfall, men over normverdien. Tabell 6 viser materialer/steder som er prøvetatt og analysert for PCB. Sted Materiale/ Analyseresultat Lærerrom Lim/avrettingsmasse PCB: 0,003 Klasserom Trapp Kjeller Yttergang Trapp Korridor 2. et. Gulvbelegg PCB: 0,041 Gulvbelegg PCB: 0,19 Fuge mellom fliser PCB: 0,0029 Fuge mellom skifer PCB: 0,10 Lim PCB: 0,26 Lim PCB: 0,17 Omfang Prøve Bilde Kommentar Prøve 2 Se vedlegg B Ca 430 kg Prøve 8 Se vedlegg B Ses i sammenheng med kapittel 3.7 Ca 165 kg Prøve 9 14 Ses i sammenheng med kapittel 3.7 Ca 1,05 tonn Prøve 22 Se vedlegg B Prøve Omfang inkluderer skifer Ca 280 kg Prøve 26 Se vedlegg B Omfang gjelder alle rom med PVC belegg Ca 195 kg Prøve Omfang gjelder alle rom med vinylfliser 17

22 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Levering: Materialer med PCB-verdier mellom 0,01 og 50 (lavt kontaminert) er forurenset og skal leveres til lovlig mottak som kan ta i mot PCB-forurenset avfall. PVC/vinyl gulvbelegg leveres som farlig avfall med ftalater (se kapittel 3.7), og innhold av PCB over normverdi. Vinylfliser leveres som lavt kontaminert avfall. Fuger mellom skifer i yttergang kan enten fjernes fra skifer som egen fraksjon, eller hele gulvet leveres som forurenset materiale. Annen fugemasse leveres og deklareres som farlig avfall med PCB, med mindre det kan dokumenteres at fugen/lim ikke inneholder PCB eller klorparafiner. Bilder: Bilde 15: Skifer i yttergang Bilde 16: Lim under vinyl gulvflis 18

23 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3.10 PAH i oljepapp og takpapp Funn: Sydd isolasjonspapp på loft i 67-bygget. Analyser viser et innhold av PAH på 2,3, det vil si under grensen for farlig avfall men over normverdier. Behandles som lavt kontaminert avfall. Takpapp på baldakin 67-bygget, og mellom 67- og 87-bygget. Ikke prøvetatt men asfaltpapp inneholder vanligvis PAH. Behandles som farlig avfall med mindre det kan friskmeldes ved prøvetaking. Tabell 7 viser en oversikt over steder der det er observert oljepapp/takpapp. Sted Materiale Omfang Prøve Analyseresultat Bilde Kommentar 67-bygg Sydd Ca ,3 17 Lavt kontaminert Loft isolasjonspapp kg 67-bygg Baldakin Takpapp Ca 570 kg Behandles som farlig avfall Levering: Oljepapp og takbelegg leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Sydd isolasjonspapp leveres som lavt kontaminert avfall. Bilder: Bilde 17: Isolasjonspapp på loft Bilde 18: Takpapp på baldakin 19

24 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 3.11 PCB-holdige isolerglassruter PCB har vært brukt som et tilsetningsstoff i limet som ligger mellom glasset og karmen på isolerglass. Man skal gå ut fra at norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975 inneholder PCB, samt importerte ruter frem til Funn: Vinduer i 1.etasje og deler av vinduer i 2.etasje i 67-bygget er fra Vinduene er merket med klistrelapper. Årstall i vinduer kontrollsjekkes før riving, da det er fare for at klistrelapper kan være forsvunnet innen rivetidspunkt. Se riveplan hvilke vinduer som skal byttes. Levering: De aktuelle vinduene må deklareres som PCB-ruter og leveres til godkjent mottak for isolerglass med PCB. Bilder: Bilde 19: Merket isolerglassvindu 20

25 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 4 Oppsummering Kartleggingen viser at det finnes bygningsdeler og installasjoner som må demonteres, sorteres og leveres til godkjent mottak for farlig avfall eller elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) når det skal fjernes, videre er det flere materialer som er mindre forurenset, se kapittel 4.1 for oversikt over funn i bygget. Sanering må foretas iht. gjeldende regelverk og utføres av godkjent firma. Det er tatt prøver som viser at flere av disse materialene inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Plantegninger med angivelse av prøvetakningssted ligger som vedlegg B. Avfallet skal sorteres på stedet, gjerne i lukket beholder eller låsbar container, og leveres til lovlig avfallsmottak. Farlig avfall skal deklareres ved levering. Avfallsmottaket skal ha konsesjon fra fylkesmannen for de avfallsfraksjoner de mottar. Håndteringen av alt avfall skal dokumenteres gjennom en sluttrapportering til kommunen, iht. byggteknisk forskrift kapittel 9. Sluttrapporten skal inneholde dokumentasjon fra avfallsmottak over de faktiske avfallsmengder som er levert fra arbeidene. Det kan være skjulte helse- og miljøskadelige stoffer i bygningsmassen og konstruksjonene, som ikke er påvist under denne kartleggingen. Hvis dette oppdages under riving og demontering, skal arbeidene stoppes, og forekomsten kartlegges, slik at dette håndteres forskriftsmessig. Det var områder som ikke var tilgjengelig under kartleggingen, disse må vurderes før saneringen starter opp. 21

26 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 4.1 Observerte helse- og miljøfarlige stoffer Mengdene som er oppgitt er tatt på øyemål/målt på rivetegning. Tabell 8 viser sammenstilling over funn av helse- og miljøfarlige stoffer Miljøskadelig Lokalitet Mengde avfall/fraksjon Asbest Utvendige fasadeplater Ca 0,7 tonn Bly i 67-bygget Ca 0,15 tonn soilrør/beslag/kabelskinner Bromerte flammehemmere Cellegummi isolasjon rundt rør Usikkert i cellegummi og isolasjon Elektrisk og Elektronisk Alle bygg Ca 10,1 tonn avfall (Sikringsskap, fordelingsskap, kabler, ledninger, kontakter, brytere, termostater, belysning, nødlys, ledelys mv.) Ftalater i gulvbelegg, Alle bygg Ca 2,1 tonn vinylfliser og PVC gulvlister Metall og PCB i Maling 67-bygget Ca 100 tonn maling/puss/betong PAH i oljepapp og takpapp Loft 67-bygget, baldakin Ca 0,75 tonn PCB i fugemasse/lim/ avrettingsmasse/betong/ puss 67-bygget Ca 1,05 tonn Mengde inngår delvis i gulvbelegg PCB-holdig isolerglassruter 67-bygget med ftalater Ca 3,6 tonn 4.2 Vedlegg A. Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer B. Oversikt over prøvetakingspunkter med plantegninger C. Analyseresultater D. Sjekklister for miljøsanering 22

27 Miljøsaneringsbeskrivelse for Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer

28 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Vedlegg A Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Innhold Vedlegg A Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Deklarering Asbest Bly Bromerte flammehemmere Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Ftalater Impregnert trevirke Klorparafiner Kvikksølv Metaller Oljetank og fyrkjeler PCB Pipestein og brannskadede bygningsdeler Deklarering Ved levering av farlig avfall skal avfallsprodusenten sende med et underskrevet og utfylt deklarasjonsskjema, som blant annet skal inneholde opplysninger om avfallsprodusenten og avfallet. Skjemaet kan skaffes hos avfallsmottaket. Virksomheter (både private og offentlige) skal deklarere avfallet i sitt eget navn. Det er viktig at det er avfallsbesitters navn og organisasjonsnummer som påføres deklarasjonsskjemaet, ikke navnet på rivningsfirmaet, glassmesteren, transportøren eller liknende. For bedrifter med flere forretningsadresser eller bedrifter som er organisert i konsern, skal det lokale organisasjonsnummeret brukes. Avfallsstoffnummeret er en firesifret kode som brukes til å angi ulike typer farlig avfall. EAL-koden er den sekssifrede koden som betegner den aktuelle avfallstypen og opphavet.

29 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 4.2 Asbest Generelt: Kartlegging av asbest er basert på visuell gjennomgang av bygget og prøvetakninger der det er mistanke om asbestforekomst. Det tas forbehold om at asbest kan ligge i skjulte lag i vegger eller etasjeskillere osv. Forholdsregler må derfor tas ved demontering og rivearbeider. Asbest skal merkes med gult klistremerke med svart tekst Asbest. Det er vanlig at asbesttilstanden risikovurderes i forhold til spredningsfare, særlig i de tilfeller det er aktuelt å la de asbestforurensede materialene stå i bygget. Risikograd 1: Ingen risiko for spredning av asbestfibre. Materialer hvor asbestfibrene er sterkt bundet til grunnmateriale, enten brent eller limt inn (eternit, pernitt, gulvbelegg og pakninger i rør) Risikograd 2: Liten risiko for spredning av asbestfibre. Materialer som gruppe 1, men påvirket av syre, sterk varme, avkjøling og sterk mekanisk påvirkning (eternit, pernitt, gulvbelegg, vindusbrett som har vært utsatt for mekanisk og termisk påvirkning) Risikograd 3: Stor risiko for spredning av asbestfibre. Der fibre ligger løst bundet til grunnmaterialet. (Avretningsmasse, rørisolasjon, lim under gulvbelegg, asbetoloux-plater, støv med asbestinnhold) Lovverk: Produktforskriften (import- og omsetningsforbud fra 1980), Asbestforskriften (regulerer arbeid med asbest) Deklarering: Avfallsstoffnummer: 7250 EAL kode: Plassering/ innhold: Asbest er benyttet mellom Kan finnes i vegg- og takplater, som brannskiller, rørisolering og i ventilasjonskanaler. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser, produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit m.m., forteller at platene kan inneholde asbest. Fjerning og håndtering: Alle virksomheter som skal utføre fjerning av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Alle deler av asbestforskriften må følges. Det skal opprettes undertrykksoner slik at spredning til omgivelsene unngås. Det skal brukes egnet verneutstyr. Asbestholdig støv skal fjernes på det sted det oppstår. Ved bruk av avsug skal avsuget luft ikke føres tilbake til arbeidslokalet, men renses og ledes ut i friluft. Asbesten skal pakkes i plast, oppbevares i en merket og låsbar container og leveres til godkjent deponi. Arbeidsstedet skal rengjøres etter avsluttet jobb.

30 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 4.3 Bly Lovverk: Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11 Deklarering: Avfallsnummer: 7092 EAL- kode: Plassering: Metallisk bly: Takplater, beslag på tak, piper og skorsteiner, Avløpsrør av støpejern (soilrør) med blyskjøt (til ca1975. Vanlige 110 mm rør har ca. 0,8 kg bly per skjøt), servanter, akkumulatorer, batterier, ventilasjonsrør, blyrør, dekorative innslag i vinduer. Fjerning og håndtering Bly leveres sortert til godkjent mottak for metall eller farlig avfall. 4.4 Bromerte flammehemmere Lovverk: Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11 Deklarering: Avfalsstoffnummer: 7155 EAL kode: Plassering/ innhold Bromerte flammehemmere (BFH) brukes for å gjøre produkter mindre brannfarlige. Det finnes omkring 70 ulike bromerte flammehemmere, men det har vært spesiell fokus på de polybromerte difenyleterne (PBDE), som blant annet består av penta-, okta- og deka-bde, de polybromerte bifenylene (PBB), tetrabrombisfenol A (TBBPA) og heksabromsyklododekan (HBCDD) på grunn av deres helse- og miljøskadelige effekter. Disse kan finnes i bl.a. elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), tekstiler, transportmidler, isolasjonsmaterialer av EPS og cellegummi. Fjerning og håndtering Dersom avfallet inneholder mer enn 0,25 vektprosent av ett av stoffene nevnt ovenfor, defineres det som farlig avfall. Det må da deklareres og leveres til et lovlig mottak for farlig avfall. Ellers skal det leveres til godkjent mottak for forbrenning. 4.5 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) Generelt Elektrisk og elektronisk avfall inneholder ofte helse- og miljøskadelige stoffer og skal demonteres separat for innlevering til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall, enten det inneholder miljøfarlige stoffer eller ikke. Utstyr som ikke inneholder PCB kan imidlertid vurderes brukt om igjen, men slik bruk skal dokumenteres. Kabler, ledninger, brytere, stikkontakter, forgreninger, fordelingsbokser, belysning, ledninger, sikringsskap, hovedstrømspaneler etc. som blir berørt av rehabiliteringen finnes og demonteres i sin helhet. Alt skal ombrukes eller leveres til mottak for elektrisk og elektronisk avfall. EE- avfallet skal sorteres i fire fraksjoner på byggeplass før transport: Større robuste enheter som ikke knuser, eller skader hverandre under transport og lagring. Mindre eller knuselige enheter Lystoffrør, sparepærer og annet kvikksølvholdig avfall, skal ikke knuses Kabler og ledninger

31 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule EE- avfall er gratis å levere. Lovverk: Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11 Kjølemøbler og kjøleanlegg Plassering/ innhold Kjølemøbler og skumplastmaterialer i isolasjonen rundt kjøleskap og kjøleanlegg av typen XPS, Polyuretan eller PF, kan inneholde KFK. Nyere kjølemøbler inneholder ikke KFK, men andre mindre miljøskadelige stoffer. Fjerning og håndtering Kjølemøbler av nyere dato uten KFK kan leveres som EE-avfall som større robuste enheter som ikke knuser, eller skader hverandre under transport og lagring. Løse kjøleanlegg som inneholder KFK- gass leveres til godkjent mottak for avtapping av KFK, faste kjøleanlegg må tappes av kuldeentreprenør på stedet. Eventuelle kvikksølvbrytere må fjernes, sorteres ut, deklareres og leveres separat til godkjent mottak for farlig avfall. Termostater, trykkmålere, beredere og fyrkjeler Plassering/ innhold Brytere på termostater i bl.a fyrkjeler og varmtvannsberedere samt trykkmålere i bla. ventilasjonsanlegg inneholdt kvikksølv frem til Gamle varmtvannsbereder produsert før 1960 inneholder som regel en kvikksølvbryter. Fjerning og håndtering Leveres hele til godkjent mottak for EE-avfall. Brytere og trykkmålere med kvikksølv skal demonteres av teknisk utstyr, deklareres og leveres hele til mottak for farlig avfall. 4.6 Ftalater Generelt Gruppen ftalater består av mange forskjellige stoffer. Det er i dag tre typer ftalater som regnes som farlig avfall. Grenseverdien for farlig avfall er for DEHP og DBP For BBP er grenseverdien for farlig avfall Ftalater brukes hovedsakelig som mykner i plast, særlig i PVC også kalt vinyl. Myk PVC-plast brukes i en rekke bygningsmaterialer, for eksempel i gulv- og takbelegg, PVC-gulvlister, vinyltapet, samt kabler. Ftalater kan finnes i andre produkter som tetningsmidler, lim, maling og lakk. Lovverk: Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11 Deklarering: Avfallsstoffnummer 7156 EAL-kode Plassering/ innhold I PVC herunder: gulv- og takbelegg, membraner for våtrom, vinyltapet, PVC-isolerte kabler og fugemasse Fjerning og håndtering Produkter med ftalater skal ved kassering deklareres og leveres til godkjent mottak/behandlingsanlegg

32 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 4.7 Impregnert trevirke Lovverk: Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11 Deklarering Avfallsnummer: CCA trevirke: 7098 Kreosotbehandlet trevirke: 7154 EAL kode: Plassering/ innhold Saltimpregnert (CCA-impregnert) Grønnlig farge. Terrassegulv, vindskier, utvendig kledning, grunnmursviller, lekeapparater og ledningsstolper. Ble produsert frem til 2003 og inneholder kobber, krom og arsen Kreosotimpregnert Grå, brun eller svart overflate, kan lukte tjære. Takbord, jernbanesviller og ledningsmaster. PAH er et stoff som blant ant finnes i kreosotimpregnert trevirke og tjæreprodukter. Tinnorganisk impregnert Fargeløs, men merket med skilt. Dører, vinduer, hagemøbler. Klorfenol impregnert Brun overflate. Benyttet frem til Terrasser, kledning, brygger, laftet tømmer, dyppimpregnering av trevirke, baderomspanel, bestrykning av soppbefengt trevirke. Fjerning og håndtering Bygningsdeler med impregnert trevirke skal demonteres helt, hansker bør benyttes. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 4.8 Klorparafiner Generelt Klorparafiner er en stoffgruppe som deles i grupper etter kjedelengde og klorinnhold: kortkjedete (SCCP) C10-13, mellomkjedete (MCCP) C14-17 og langkjedete (LCCP) >C17. Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke kortkjedete klorparafiner i Norge. Videre bruk og omsetning av stoffblandinger og produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent kortkjedete klorparafiner er forbudt. Klorparafiner blir brukt blant annet som mykner og brannhemmer i plast, samt i isolasjons- og tetningsmateriale. Grenseverdien for farlig avfall er 0,25% = 2500 (ppm) for hvert enkelt stoff. Fugemasse fra ca 1975 til slutten av 1980-tallet kan inneholde klorparafiner som gjør fugemassen til farlig avfall. Lovverk: Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11 Deklarering: Avfallsstoffnummer 7158 (isolerglass med klorparafiner)/7159 EAL-kode Plassering/ innhold Klorparafiner har blitt benyttet i fugemasser, PVC, fugeskum rundt dører og vinduer og som mykgjører i maling og plast. Fugelim og gummilister i isolerglassruter produsert senere enn 1975 kan ha innhold av klorparafiner. Klorparafiner kan også finnes i rør og tanker av glassfiberarmert polyester.

33 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Fjerning og håndtering Produkter med klorparafiner skal ved kassering deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak/behandlingsanlegg. 4.9 Kvikksølv Lovverk: Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11 Deklarering: Avfallsstoffnummer 7086 EAL-kode Plassering/ innhold Vannlåser under sluk på tannlegekontor, sykehus og andre plasser kvikksølv har vært benyttet, termometer, vippebrytere, lysstoffrør, sparepærer, kompaktlysrør mv. inneholder kvikksølv (se også EEavfall). Fjerning og håndtering Lysstoffrør og lyspærer levers i egnet beholder slik at de ikke knuses. Leveres til godkjent mottak for EEavfall Metaller Generelt Metaller har i en årrekke blitt tilsatt for eksempel maling som fargepigmenter og soppdreper. Produksjon og bruk av metaller i maling er i dag regulert i forskrifter i Norge. Nedenfor beskrives fire metaller som ofte påvises i konsentrasjoner høyere enn normverdi. Tabell A viser normverdien og grensen for farlig avfall for metallene som det har blitt analysert for. Bly (Pb) Bly har tidligere blitt brukt som tilsetning i maling. Konsentrasjoner mellom 60 og 2500 bly gjør at malt betong er lettere forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for bly er Produksjon og bruk av blyholdig maling er nå regulert i norske forskrifter. Kadmium (Cd) Kadmium har blitt brukt som tilsetning i maling inntil 2002 da dette ble forbudt. Konsentrasjoner mellom 1,5 og 1000 gjør at malt betong er lettere forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for Kadmium er Kvikksølv (Hg) Kvikksølv brukes som tilsetning i maling. Konsentrasjoner mellom 1 og 1000 gjør at malt betong er lettere forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for Kvikksølv er Sink (Zn) Sink brukes som tilsetning i maling. Konsentrasjoner mellom 200 og gjør at malt betong er lettere forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for sink er

34 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Tabell A: Normverdier og grensen for farlig avfall for de aktuelle halv-metall/metallene Stoff Normverdier () Grense for farlig avfall () Arsen Bly Kadmium 1, Kobber Krom Kvikksølv Nikkel Sink Lovverk: Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11 Deklarering: Avfallsstoffnummer EAL-kode Plassering/ innhold Generelt kan all maling innholde høye konsentrasjoner av metaller. Fjerning og håndtering Knust betong med maling og/eller puss som er lettere forurenset kan ikke disponeres fritt, som for eksempel til oppfyllingsformål, med mindre dette utredes nærmere og avklares med aktuelle myndigheter. Betong som er dekket med maling eller puss, slik at den er lett forurenset, leveres til avfallsmottak som kan ta i mot lettere forurenset betong. Maling og puss kan enten fjernes fra betongen, og leveres som egen fraksjon, eller hele betongen, med maling og puss, kan leveres som forurenset betong, iht. de verdier som er aktuelle. Avfallsmottaket opplyses om den prøvetakingen og de konsentrasjoner som er funnet, slik at denne betongen blir riktig håndtert. Malt trevirke som ikke har konsentrasjoner av metaller over grensen for farlig avfall, leveres til godkjent forbrenningsanlegg. Om treverket har konsentrasjoner over grensen for farlig leveres det til godkjent mottak som farlig avfall.

35 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 4.11 Oljetank og fyrkjeler Lovverk: Forurensningsforskriften. Avfallsforskriften, kap.11 Deklarering på fyringsoljen: Avfallsstoffnummer: 7023 EAL kode: Fjerning og håndtering Tanker og utstyr må tømmes for olje, rengjøres og leveres til godkjent mottak for EE-avfall. Rengjøringen skal utføres av godkjent firma. Oljen skal deklareres og leveres til mottak for farlig avfall. NB: Ved oljelekkasje kan det oppstå forurensning på dekke og i grunnen. Eventuelle termostater, pressostater og kondensatorer skal demonteres og leveres separat som farlig avfall dersom de inneholder kvikksølv PCB Generelt: PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er giftige, tungt nedbrytbare og bioakkumulerende. PCB kan blant annet bidra til økt kreftrisiko og svekket immunforsvar, noe som øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer. Det finnes 209 forskjellige PCB-varianter, hvorav 60 er identifisert. Grunnet de gode egenskapene til PCB ble stoffet benyttet i en rekke bygningsmaterialer: Isolerglassruter (norskproduserte fra 1965 frem til 1975, utenlandske fra 1965 frem til 1979) Fugemasser (Polysulfid ) Isolasjons- og kjølemiddel i elektrisk utstyr Kondensatorer i kjøleskap, lysrørarmaturer og elektriske apparater Maling Gulvbelegg Betong og murpuss Ulike kabler Hydraulikkolje Gummilister Vurderingskriterier mht. karakterisering og disponering av PCB-forurenset avfall baseres på følgende grenseverdier/normverdier (jf. avfallsforskriften og SFTs veileder 99:01a): Farlig avfall (spesialavfall): PCB > 50 1 ) Lavforurenset (over grensen for mest følsomt arealbruk): PCB = 0, ) Rene masser (under grensen for mest følsomt arealbruk): PCB < 0,01 1 ) 1 : oppgis også ofte som ppm (parts per million). Avfallet må klassifiseres iht. ovennevnte grenseverdier/normverdier og leveres til mottak med konsesjon for denne type avfall, alternativt disponeres etter spesiell tillatelse fra Klif eller Fylkesmannens miljøvernavdeling. Lovverk: Produktforskriften, Avfallsforskriften, kap. 11

36 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule Isolerglassruter Deklarering Avfallsstoffnummer 7211 EAL-kode Plassering/ innhold PCB har vært brukt som et tilsatsstoff i limet som ligger mellom glasset og karmen. Man kan gå ut fra at norskproduserte isolerglassvinduer produsert mellom 1965 og 1975 inneholder PCB. I importerte vinduer regner man med at PCB har vært i bruk frem til Mengden PCB anslås til gram per kvm vindu. Fjerning og håndtering PCB-holdige isolerglassvinduer er farlig avfall. Vinduene skal leveres hele for å redusere faren for avdamping/utslipp av PCB. Se for informasjon om levering. Merkeplikt Iht. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) 3-1, er det merkeplikt for PCB-holdige isolerglassvinduer som står i bygget. Hensikten er å sikre at isolerglassvinduene leveres som PCB-holdig farlig avfall når de skiftes ut. PCB holdig fugemasse, maling og mørteltilsetning Deklarering Avfallsstoffnummer: 7210 EAL-kode: Plassering/ innhold PCB har vært tilsatt klorkautsjukmaling, og er også brukt i murpuss, avrettingsmasse, sparkelmasse og betonglim. Aktuelt i betong fra perioden Fjerning og håndtering Dersom materialet inneholder med enn 50 ppm (0,005%) PCB, skal det leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Lysarmatur Plassering/ innhold PCB i kondensator dersom det er produsert før 1980 Fjerning og håndtering Dersom lysrørarmaturene er produsert før 1980, inneholder de kondensatorer med PCB. Fra , ble disse forbudt å ta i ombruk eller ha i bruk. Eventuelle PCB- kondensatorer skal ikke klippes ut fra armaturet. Armaturene tas ned hele og leveres godkjent mottak for farlig avfall og til retursystemet for EE-avfall. Lysstoffrør tas ut og legges i egnet emballasje slik at de ikke knuses.

37 Miljøsaneringsbeskrivelse for Norheimsund Barneskule 4.13 Pipestein og brannskadede bygningsdeler Lovverk: Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap 11 Deklarering: Avfallsstoffnummer: 7152 EAL kode teglstein: EAL kode øvrige materialer: Plassering Den innvendige pipesteinen inneholder PAH dersom pipen har vært i bruk. Brannskadede bygningsdeler er forurenset av PAH. Grenseverdien for farlig avfall for PAH er Fjerning og håndtering Hvis konsentrasjonen PAH overstiger 0,1 % i avfallet skal det regnes som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. For én type PAH, benzo(a)pyren, er grenseverdien satt til 0,01 %. I de nedsotede fraksjonene av avfallet er det rimelig å anta at de nevnte konsentrasjonene overskrides, og at de nedsotede fraksjonene derfor må regnes som farlig avfall.

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Innhold 4.1 Deklarering...1 4.2 Asbest...2 4.3 PCB...3 4.4 Bromerte flammehemmere...4 4.5 Impregnert trevirke...5 4.6 Kvikksølv...5 4.7 Bly...6

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for ballbinge ved Årvoll skole i Oslo

Miljøsaneringsbeskrivelse for ballbinge ved Årvoll skole i Oslo COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg KF Miljøsaneringsbeskrivelse for ballbinge ved Årvoll skole i Oppdragsnummer

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer

Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer MILJØSANERINGSBESKRIVELSE FOR BJØRGVIN FENGSEL BYGG J, K, L OG D 1 Vedlegg A - Faktaark om helse- og miljøskadelige stoffer O:\A020000\A024477\3 Prosjektdokumenter\3_4 Rapporter\Vedlegg A-faktaark.DOCX

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Marikollhallen Møterom 2. etg

Miljøsaneringsbeskrivelse Marikollhallen Møterom 2. etg ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF INFRASRUKTUR AS: 1439240 Utgivelsesdato:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg Saksbehandler Kontrollør Norsas AS Otto Nielsens veg 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Mellomveien 17 og 19 ifm. fasadeutskifting

Miljøsaneringsbeskrivelse for Mellomveien 17 og 19 ifm. fasadeutskifting COWI AS Otto Nielsens vei 12 Pb 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Mellomveien 17 og 19 ifm. fasadeutskifting

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for deler av Vilhelm Bjerknes hus, Blindern UiO

Miljøsaneringsbeskrivelse for deler av Vilhelm Bjerknes hus, Blindern UiO Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap i COWI AS COWI AS Miljøsaneringsbeskrivelse for deler

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Fase 1 - Forprosjekt Odvar Solbergs vei 79 og 81

Miljøsaneringsbeskrivelse Fase 1 - Forprosjekt Odvar Solbergs vei 79 og 81 Miljøsaneringsbeskrivelse Fase 1 - Forprosjekt Odvar Solbergs vei 79 og 81 ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret:

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A

Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg Oslo KF Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A Oppdragsnummer

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Holt drivhus i Tromsø

Miljøsaneringsbeskrivelse for Holt drivhus i Tromsø COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Universitetet i Tromsø Miljøsaneringsbeskrivelse for Holt drivhus i Tromsø Oppdragsnummer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt.

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt. Sammendrag COWI AS har gjennomført miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygg D ved Orkdal VGS. Kartleggingen ble foretatt 25.3.2014. Kartlegging og prøvetakning viser at bygningen inneholder:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for fløy ved Våler helse- og sosialsenter

Miljøsaneringsbeskrivelse for fløy ved Våler helse- og sosialsenter COWI AS Kobberslagerstredet 2 PB 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA VÅLER KOMMUNE Miljøsaneringsbeskrivelse for fløy ved Våler helse- og sosialsenter

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE FOR SANDVIKSBODER NR MUSEUM VEST NORGES FISKERIMUSEUM. Solheimsgaten Bergen ADRESSE COWI AS

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE FOR SANDVIKSBODER NR MUSEUM VEST NORGES FISKERIMUSEUM. Solheimsgaten Bergen ADRESSE COWI AS ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5058 Bergen MUSEUM VEST NORGES FISKERIMUSEUM TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØSANERINGSBESKRIVELSE FOR SANDVIKSBODER NR. 2324 OPPDRAGSNR. HOS COWI A034420 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Revidert miljøsaneringsbeskrivelse for 2., 3. og 4. etasje i Eilert Sundts hus B.

Revidert miljøsaneringsbeskrivelse for 2., 3. og 4. etasje i Eilert Sundts hus B. COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA UiO Revidert miljøsaneringsbeskrivelse for 2., 3. og 4. etasje i. Oppdragsnummer hos

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Munkerud skole

Miljøsaneringsbeskrivelse for Munkerud skole COWI AS Kobberslagerstredet 2 PB 123 1601 Fredrikstad Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg Miljøsaneringsbeskrivelse for Munkerud skole Oppdragsnummer hos COWI:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for toaletter og kantine i HF-bygningene, Blindern UiO

Miljøsaneringsbeskrivelse for toaletter og kantine i HF-bygningene, Blindern UiO Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap i COWI AS UiO Miljøsaneringsbeskrivelse for toaletter

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for standplasskur og skivebu, Bømoen leir

Miljøsaneringsbeskrivelse for standplasskur og skivebu, Bømoen leir COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse for standplasskur og skivebu, Bømoen leir Oppdragsnummer hos COWI: 135765 Utgivelsesdato: 20.11.2011 Saksbehandler

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Grimstad kommune Gnr 88, bnr 206

Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Grimstad kommune Gnr 88, bnr 206 COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612 Kristiansand Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Gnr 88, bnr 206 Oppdragsnummer hos COWI:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for drivstoffanlegg på Værnes, inventar 1057 og 1058, samt Shells tankanlegg

Miljøsaneringsbeskrivelse for drivstoffanlegg på Værnes, inventar 1057 og 1058, samt Shells tankanlegg COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Forsvarsbygg Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse for drivstoffanlegg på Værnes,

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for SFO-bygget ved Kampen skole i Oslo

Miljøsaneringsbeskrivelse for SFO-bygget ved Kampen skole i Oslo COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg Oslo KF Miljøsaneringsbeskrivelse for SFO-bygget ved Kampen Oppdragsnummer

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Buen 5/5A og 7/7A i Fauske kommune

Miljøsaneringsbeskrivelse for Buen 5/5A og 7/7A i Fauske kommune COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Fauske kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Buen 5/5A og 7/7A i Fauske kommune

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for klubbhuset

Miljøsaneringsbeskrivelse for klubbhuset COWI AS Stakkevollveien 41 PB 3636 N - 9278 Tromsø Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Ibestad Miljøsaneringsbeskrivelse for klubbhuset Oppdragsnummer hos COWI: A068869 Utgivelsesdato:

Detaljer

Domus Medica Omtekking av tak

Domus Medica Omtekking av tak Universitetet i Oslo Domus Medica Omtekking av tak Sognsvannsveien 9, Oslo kommune Kartlegging av farlig avfall i forbindelse med omtekking av tak 3 18.12.8 Oppdatert med analyseresultater Geir Sandberg

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Bjerkvik skole

Miljøsaneringsbeskrivelse for Bjerkvik skole COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Narvik kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Bjerkvik skole Oppdragsnummer hos COWI: 138037

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Grieghallen

Miljøsaneringsbeskrivelse for Grieghallen ADDRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no Grieghallen Fornyelse Miljøsaneringsbeskrivelse for Grieghallen OPPDRAGSNR. HOS COWI A025116 UTGIVELSESDATO 16.01.13 UTARBEIDET Disa

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

t74'('p' Miljosaneringsbeskrivelse for: 1006 BK-K0 m/forlegning 1089 Delta 1111 Stilling 1144 Kanon B (og A) Nes fort LLKA NORSAS

t74'('p' Miljosaneringsbeskrivelse for: 1006 BK-K0 m/forlegning 1089 Delta 1111 Stilling 1144 Kanon B (og A) Nes fort LLKA NORSAS Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA NORSAS Norsk komperansesenter Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Rådhuset og bankbygget

Miljøsaneringsbeskrivelse Rådhuset og bankbygget COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Bodø kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Rådhuset og bankbygget Oppdragsnummer

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Rivearbeider ved Uranienborg barnehage i Oslo Gnr. 213 / Bnr. 424 Uranienborgveien 22B Miljøsaneringsbeskrivelse ÅF Infrastruktur AS Ranvikstranda 2B, NO-3212 Sandefjord Tlf: + 47 932 33 744 E-post: sigurd.selmer@afconsult.com

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Traraveien 19, Fredrikstad kommune

Miljøsaneringsbeskrivelse for Traraveien 19, Fredrikstad kommune COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb. 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Fredrikstad kommune Miljøsaneringsbeskrivelse for Traraveien 19, Fredrikstad kommune

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune. Miljøsaneringsrapport

Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune. Miljøsaneringsrapport Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune Miljøsaneringsrapport Oppdragsgiver: Statens vegvesen Kartlegging: Dimensjon Rådgivning AS 07.04.2016 Utarbeidet av: Mari Skogerbø Godkjent av: Finn Olav Estensen

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Grinda Gjenvinningsstasjon

Grinda Gjenvinningsstasjon VESAR Grinda Gjenvinningsstasjon Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 7.2.15 Oppdatert pga mottatte tegn 1 3.1.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Chr Helland Seksjon Tilsyn Seksjonsleder Øystein Andersen Gruppeleder Anya Therese Markus Gruppeleder

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 Randaberg kommune Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 16-0900 NIRAS Norge AS - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.nirasnorge.com Tittel Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for gammel energisentral på Sessvollmoen

Miljøsaneringsbeskrivelse for gammel energisentral på Sessvollmoen Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg utvikling Miljøsaneringsbeskrivelse

Detaljer

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign.

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign. Planforum Arkitekter AS Sørum sykehjem Heggelia 3, 1921 Sørumsand Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 3.11.9 Sjekket plater bak stålplater på fasade 1 3.1.9 Miljøkartlegging NS 3424

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Rapport Oppdrag: Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Miljøkartlegging sbeskrivelse Halse Eiendom AS Dato: 11. november 2008 Oppdrag / Rapportnr. 311727-3 Tilgjengelighet

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer