Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua"

Transkript

1 Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø 00 For kommentarer MMo MKv/ EW Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Ant. sider Fase: Detaljplan Østfoldbanen V L (Oslo S) Ski 26 Lokasjon: Innføring Oslo S Oppdr. nr Produsent Innføring Oslo S LNA Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Prosjekt: Parsell: Innføring Oslo S Dokument nr. Rev. UOS-10-A Dokument nr. Rev.

2

3 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Innføring til Oslo S R 30. mars 2012

4

5 Prosjekt Prosjekt: Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Innføring til Oslo S Dokumentnr.: R Dokumenttittel: Dato: 30. mars 2012 Oppdragsgiver Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Kontraktreferanse: For NGI Prosjektleder: Utarbeidet av: Kontrollert av: Sammendrag Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS Lars Narvestad Kontrakt Avtaledokument mellom Aas- Jakobsen som Hovedkonsulent & NGI datert Carsten Hauser Mari Moseid, NGI Marianne Kvennås, NGI Eirik Wærner, Hjellnes Consult AS Jernbaneverket (JBV) skal bygge et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski, kalt Follobanen. Dr. ing A. Aas-Jakobsen (AAJ) er engasjert av JBV for å prosjektere strektningen fra Oslo S til overgang på fjelltunnel i Ekebergåsen. Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasjert av AAJ som miljøteknisk rådgiver i prosjektet. På oppdrag for AAJ har NGI utført en miljøkartlegging av bygningene som skal rives sørøst for Oslo S i forbindelse med opparbeidelse av Follobanen. Denne rapporten omhandler miljøkartlegging av Kaffebua, ei pausebu for busssjåfører. Bygget ligger ved Bispegata 12. Formålet ved miljøkartleggingen har vært å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer slik at nødvendige hensyn kan tas i forbindelse med planlegging og gjennomføring av rivearbeidene, samt for å sikre at avfallet håndteres etter gjeldende krav. Det er mistanke om farlig avfall i blant annet

6 Sammendrag (forts.) Side: 4 gulvbelegg, vegger, vinduer og trefundamenter i tillegg til EE-avfall. Mengde kartlagt avfall oppgitt i tonn er vist i tabellen neste side. Det må tas forbehold om at det fortsatt kan være helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmassene som ikke har blitt avdekket under befaringen. Beregnet mengde farlig avfall. Typer avfall (kodeinndeling etter NS 9431) 7086 Lysstoffrør, sparepærer, halogen 7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA) 7151 Organisk avfall med halogen (f.eks. skumplast) Sjekket i bygget? Fjerning og håndtering Mengde kartlagt (tonn) J Lysstoffrør er EE-avfall sorteres ut i egen fraksjon. 0,003 J Sparepærer og halogenpærer emballeres tilstrekkelig og sorteres i en separat fraksjon. 0,0005 Arbeidshansker må benyttes ved håndtering av impregnert J trevirke det er uheldig å få flis med impregneringsstoffer i seg. 2 Impregnert trevirke sorteres ut og leveres til godkjent deponi. N Bruk arbeidshansker ved håndtering av impregnert trevirke det 7154 Kreosotimpregnert N er uheldig å få flis med impregneringsstoffer i seg. Impregnert trevirke trevirke sorteres ut og leveres til godkjent deponi. J Vinylbelegg, skrelles av gulvet med egnet utstyr. Leveres som farlig avfall til godkjent mottak. 0,11 Vinyllister/PVC-lister/gummilister, demonteres og samles i egen N 7156 Avfall med ftalater fraksjon og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. PVC-folierte veggplater i alle rom. Platene demonteres/brekkes J av veggen og samles i egen fraksjon: Platene leveres som farlig 1,15 avfall til godkjent mottak. Isolérglassruter med klorparafiner skal demonteres forsiktig, 7158 Klorparafinholdige J settes på egnede paller og fraktes hele til mottak. Vinduene må isolerglassvinduer ikke knuses. 0,08 Isolérglassruter med PCB skal demonteres forsiktig, settes på 7211 PCB-holdige J egnede paller og fraktes hele til godkjent mottak. Vinduene må isolérglassruter ikke knuses! 0, PCB-holdige Lysarmatur. Armaturene uten lysstoffrør leveres separat som EEavfall, små enheter. År ikke oppgitt. J kondensatorer 0, Asbest N Asbestholdige bygningsmaterialer skal fjernes av godkjent saneringsfirma iht. kravene i Asbestforskriften. Området som skal saneres må sikres korrekt for å unngå spredning av asbeststøv. Materialene pakkes inn i plast (forsegles) og fraktes til godkjent mottak EE-avfall J EE-avfall klassifiseres ikke av Klif som farlig avfall i avfallsplan, men EE-avfall kan bli miljøfarlig dersom det håndteres feil. Avfallet skal sorteres i flere fraksjoner: *Lysrør, andre lyskilder, kabler og ledninger, små knuselige enheter, store robuste enheter, 0,1 røykdetektorer og kabelkanaler. Kjøleskap sorteres ut og leveres som EE-avfall Ioniske røykvarslere N Leveres i egen beholder. 0, Avfall med Brannslokkingsapparater skal leveres som farlig avfall dersom de N PFOS/PFOA inneholder mer enn 0,005 % PFOA. 0,15 Forklaring til kolonnen Sjekket i bygget : N = Nei, ikke funnet J = Ja, funnet? = Ikke sjekket, ikke mulig å påvise, i.r. = Ikke relevant, ikke undersøkt

7 Innhold Side: 5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Prosjektgjennomføring og organisering 1.3 Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer i bygninger 1.4 Beskrivelse av området og bygget 2 Befaring og feltarbeid 2.1 Tidspunkt og deltakere 2.2 Forbehold og begrensninger 2.3 Tilgjengelig informasjon 2.4 Prøvetaking og analyser 2.5 Kontrollplan 3 Miljøkartlegging av Kaffebua 3.1 Generell beskrivelse av Kaffebua 3.2 Helse- og miljøfarlige materialer i Kaffebua 4 Håndtering av helse- og miljøfarlig avfall 4.1 Farlig avfall 5 Referanser Vedlegg: Vedlegg A: Vedlegg B: Vedlegg C: Kontroll og referanseside Plantegning for Kaffebua Kontrollplan for miljøsanering Feltskjema Kaffebua

8 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: 6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Jernbaneverket (JBV) skal bygge et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski, kalt Follobanen. Dr. ing A. Aas-Jakobsen (AAJ) er engasjert av JBV for å prosjektere strekningen fra Oslo S til overgang på fjelltunnel i Ekebergåsen. Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasjert av AAJ som miljøteknisk rådgiver i prosjektet. På oppdrag for AAJ har NGI utført en miljøkartlegging av bygningene som skal rives sørøst for Oslo S i forbindelse med opparbeidelse av Follobanen. Det er et krav i Jernbaneverkets miljøprogram for prosjektering, kapittel 3.7 Utslipp til luft, vann og grunn at alle eksisterende bygg/anlegg som skal rives må ha miljøsaneringsbeskrivelse (Jernbaneverket, 2011). Denne rapporten omhandler miljøkartlegging av Kaffebua som ligger ved Bispegata 12 og er ei pausebu for buss-sjåfører. Byggets lokalisering er avmerket med rød ring på Figur 1. Formålet ved miljøkartleggingen har vært å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer slik at nødvendige hensyn kan tas i forbindelse med planlegging og gjennomføring av rivearbeidene, og for å sikre at avfallet håndteres etter gjeldende krav. Beskrivelsene omfatter en fortegnelse over bygningsdeler/installasjoner som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, samt estimerte mengder av disse. Beskrivelsene brukes som grunnlag for planlegging og gjennomføring av rive- og saneringsarbeidene. Relevante opplysninger om lokalitet, eier og utførende kartlegger er vist i Tabell 1. Figur 1: Oversiktskart over planområdet for Follobanens innføringsområde på Oslo S. Kaffebuas plassering i planområdet er markert med rød sirkel.

9 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: 7 Tabell 1: Opplysninger om lokalitet, eier og utførende kartlegger.

10 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: Prosjektgjennomføring og organisering Miljøkartlegging av bygget er gjennomført ved en besiktigelse av bygget. Befaring ble gjennomført av NGI. I prosjektet utarbeider NGI separate rapporter for hvert av byggene som er kartlagt, mens Hjellnes Consult AS har utført uavhengig kontroll av dem. Denne rapporten inneholder miljøkartlegging av Kaffebua. 1.3 Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer i bygninger Gjennom mange år har det i alle typer bygg blitt benyttet materialer som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, som for eksempel asbest, PCB, PAH og tungmetaller. Bortsett fra inneklimaproblemer som kan oppstå fra byggematerialer som avgir giftige gasser, oppstår problemene hovedsakelig når byggene skal rehabiliteres eller rives, og avfallet må håndteres. Bruken av en rekke av disse stoffene har blitt avviklet de siste tiårene som følge av ny kunnskap om helse- og miljøfaren forbundet med dem. Dette har medført innføring av nye og strengere regelverk med hensyn på tillatt innhold av stoffer i byggematerialer. Bygg som ble satt opp før regelverkene trådde i kraft, inneholder fremdeles disse stoffene, selv om bruken av dem i nybygg nå er blitt forbudt. Dette gjelder for eksempel asbest, PCB og CCA-impregnert treverk. 1.4 Beskrivelse av området og bygget Beskrivelse av området Kaffebua ligger i området Klypen i Gamlebyen i Oslo, i nærheten av Middelalderparken og Domkirkeruinene (Figur 1). Bygget ligger på gnr/bnr. 234/7. Klypen er navnet på jernbaneskjæringen mellom sporområdet øst for Oslo S ( Haven ) og sporområdet på Loenga. Den opprinnelige Østfoldbanen, Smaalensbanen, gikk tidligere gjennom Klypen. I forbindelse med bygging av Follobanen skal området igjen tas i bruk, og inn- og utgående spor for både Follobanen og Østfoldbanen skal legges i en ny bred kulvert i Klypen. Anleggsarbeidene innebærer blant annet riving av en del bygninger i området, inkludert Kaffebua. Beskrivelse av bygget Bygget har vært eid av Rom Eiendom, og har vært brukt som pauserom for bussjåfører. Byggeår er ikke oppgitt men det ble opplyst under befaringen fra brukere at bygningsmassen er ca. 25 år gammel. Antatt byggeår er derfor Kaffebua er et modulbygg bestående av flere moduler (antatt 2 stk). Bruttoarealet til bygget er målt til ca 37 m 2.

11 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: 9 2 Befaring og feltarbeid 2.1 Tidspunkt og deltakere Det ble foretatt en utvendig og innvendig besiktigelse av Kaffebua den 9. desember og den 9. mars 2012 for å kartlegge helse- og miljøfarlige stoff i bygget. Feltarbeidet ble utført av NGI. 2.2 Forbehold og begrensninger Bygget ble kun besiktiget og det ble vurdert ikke å være behov for uttak av materialprøver av bygningsmassen. Bygget var i drift da miljøkartleggingen ble gjennomført noe som begrenser kartlegging stoffer inne i vegger og av tak. Det kan derfor være helse- og miljøfarlige stoffer som er skjult i bygningsmassen. Dette gjelder for eksempel inne i vegger, fasader eller tak. Av den grunn er det en viss usikkerhet knyttet til beregnede avfallsmengder i rapporten, og det må forventes avvik i forhold til faktiske mengder som rapporteres i sluttdokumentasjon fra riveentreprenør. Entreprenør må til enhver tid være oppmerksom på at det under saneringsarbeidene kan påtreffes helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble påvist under miljøkartleggingen. Forekomster som avdekkes må kartlegges og stoffene/bygningsdelene håndteres etter gjeldende krav. Utførende entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere bygningsdeler med innhold av miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det ikke skulle være beskrevet i denne rapporten. 2.3 Tilgjengelig informasjon Det foreligger ingen dokumentasjon om byggeår, men en muntlig meddelelse under befaring oppgir at bygget er ca 25 år gammelt, dvs ca fra Det er ikke mottatt byggetegninger eller annen informasjon om bygget. Opptegning av bygg i denne rapporten er basert på enkle oppmålinger gjennomført av NGI under besiktigelsen. 2.4 Prøvetaking og analyser Bygningsdelene som er vurdert ble kartlagt ved visuell vurdering. Det er ikke tatt ut prøver for kjemisk analyse, jamfør kapittel Kontrollplan Det er utarbeidet kontrollplan for miljøsanering av farlig avfall i Kaffebua, gitt i vedlegg B. Kontrollplanen oppgir mengde farlig avfall som er observert og/eller hvor det foreligger mistanke om at det er farlig avfall. Det er kun observerte elementer/mengder som er oppgitt. Det kan finnes forekomster inne i vegger og i områder som var utilgjengelige under befaringen.

12 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: 10 3 Miljøkartlegging av Kaffebua 3.1 Generell beskrivelse av Kaffebua Kaffebua er bygd opp av moduler (antatt 2 stk). Bygningen har reisverk av tre og har utvendig gråmalt trepanel. Bygget er antagelig isolert med mineralull. Tak var ikke tilgjengelig men det antas å være tekket med takpapp. I tillegg er det beslag av malt lettmetall utvendig. Bygget har trefundamenter av impregnert trevirke. Med bakgrunn i antatt byggeår er det lite sannsynlig å finne asbest i bygget. Foto tatt av bygget utendørs er vist i Figur 2 - Figur 5. Figur 2: Kaffebua. Inngangsparti og yttervegg til oppholdsrom i Kaffebua. Figur 3: Kaffebua. Vinduer til Rom 2. Oppholdsrom og Rom 3 WC (lite vindu). Figur 4: Kaffebua., Bakvegg mot sportrasé. Figur 5: Kaffebua. Overbygg ved inngangsparti.

13 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: 11 Bygget inneholder en yttergang, et oppholdsrom, et lager og 2 stk WC, samt en liten gang utenfor WC er og lager. Innvendige vegger er av PVC-folierte trefiberplater og alle rom har vinylbelegg på gulv. Det er lagt laminatgulv oppå vinylbelegget i to rom. I tillegg er det elektriske komponenter i flere rom (bl.a. panelovner og elektriske vifter) samt utvendig (bl.a. arbeidslamper). Bilder av de ulike rommene er gitt i Figur 6 - Figur 11. Plantegning for bygget med rominndeling er gitt i vedlegg A. Figur 6: Rom 1 yttergang i Kaffebua. Figur 7: Rom 2 oppholdsrom i Kaffebua. Figur 8: Rom 3 WC i Kaffebua. Figur 9: Rom 4 WC i Kaffebua.

14 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: 12 Figur 10: Rom 6 lager i Kaffebua. 3.2 Helse- og miljøfarlige materialer i Kaffebua Figur 11: Rom 6 lager i Kaffebua. Dør til rom 5. Gang. I Tabell 2 er det gitt en oversikt over de helse- og miljøfarlige stoffene som mistenkes å være i Kaffebua, funnet under visuelle besiktigelser av bygget. Hvor de ulike stoffene er funnet, samt mengder av disse, er angitt i vedlegg C og i kontrollplan for sanering av farlig avfall, gitt i vedlegg B. På plantegningen i vedlegg A er utvalgte funn eller mistanke om funn av miljøfarlige stoffer på gulv/vegger markert/skravert på tegningen. Siden bygget er i bruk er det ikke tatt ut materialprøver. Vurdering av innhold av miljøfarlige stoffer i bygningsdeler er derfor basert på erfaringstall.

15 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: 13 Tabell 2: Oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer i Kaffebua. Stoff EE-avfall Kvikksølv Ftalater PCB Klorparafiner KFK Arsen og krom Hva EE-avfall består av alt elektrisk utstyr som skal rives. Dette er ledninger/kabler, lysstoffrør, rømningsskilt, armaturer, panelovner, elvifter, tv-antenne og sikringsskap. Sparepærer på utendørslamper og i rom 1 gang, 3 og 4 WC inne. Arbeidslamper med halogenpærer utendørs. Lysstoffrør i rom 2 oppholdsrom og rom 6 lager. Vinylbelegg på gulv i alle rom.* PVC-folie på veggplater i alle rom.* PCB-holdige kondensatorer i lysstoffarmatur i rom 2 oppholdsrom og rom 6 lager.** Isolerglassvinduer*** i rom 2 oppholdsrom og rom 6 lager. Isolerglassvinduer*** i rom 2 oppholdsrom og rom 6 lager.* PVC-folie på veggplater i alle rom.* Kjøleskap i oppholdsrom. Trefundamenter av trykkimpregnert materiale.* *Ikke prøvetatt. Vurdering av innhold er basert på erfaringstall. ** Alder på bygg tilsier at armaturer ikke skal inneholde PCB, men alder på bygg er ikke bekreftet. *** Umerkede vinduer skal håndteres som PCB-vinduer. Eventuelt prøvetas vinduer og analyseres for innhold av PCB og klorparafiner. Det er ikke observert betong i bygget. 4 Håndtering av helse- og miljøfarlig avfall 4.1 Farlig avfall I Tabell 3 er det gitt en kort beskrivelse av hvordan de typiske avfallskategoriene må håndteres etter riving. Tabellen angir type avfall med avfallsnummer, om fraksjonen er sjekket i bygget og totale mengder kartlagt i hele bygget. Detaljert oversikt over mengder farlig avfall i Kaffebua er gitt i kontrollplan for farlig avfall (vedlegg B), samt i beskrivelsene i vedlegg C. Beregninger i Tabell 3 er basert på mengder identifisert i kontrollplanen. Kun observerte elementer er oppgitt. Det kan finnes flere forekomster i deler av bygget som var utilgjengelige under befaringen. Det er ikke anslått mengder av dette. Løsøre som ikke inngår i miljøsaneringsbeskrivelsen, må sorteres og leveres forskriftsmessig. For beregning av mengder i tonn for de ulike bygningselementene er det brukt erfaringstall fra RIF (RIF, 2009) vist i Tabell 4 og noe skjønn der hvor erfaringstall ikke foreligger. Andre kilder til informasjon er også oppgitt i tabellen.

16 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: 14 Tabell 3: Kartlagt mengde farlig avfall og håndtering av dette. Typer avfall (kodeinndeling etter NS 9431) 7086 Lysstoffrør, sparepærer, halogen 7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA) 7151 Organisk avfall med halogen (f.eks. skumplast) Sjekket i bygget? Fjerning og håndtering Mengde kartlagt (tonn) J Lysstoffrør er EE-avfall sorteres ut i egen fraksjon. 0,003 J Sparepærer og halogenpærer emballeres tilstrekkelig og sorteres i en separat fraksjon. 0,0005 Arbeidshansker må benyttes ved håndtering av impregnert J trevirke det er uheldig å få flis med impregneringsstoffer i seg. 2 Impregnert trevirke sorteres ut og leveres til godkjent deponi. N Bruk arbeidshansker ved håndtering av impregnert trevirke det 7154 Kreosotimpregnert N er uheldig å få flis med impregneringsstoffer i seg. Impregnert trevirke trevirke sorteres ut og leveres til godkjent deponi. J Vinylbelegg, skrelles av gulvet med egnet utstyr. Leveres som farlig avfall til godkjent mottak. 0,11 Vinyllister/PVC-lister/gummilister, demonteres og samles i egen N 7156 Avfall med ftalater fraksjon og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. PVC-folierte veggplater i alle rom. Platene demonteres/brekkes J av veggen og samles i egen fraksjon: Platene leveres som farlig 1,15 avfall til godkjent mottak. Isolérglassruter med klorparafiner skal demonteres forsiktig, 7158 Klorparafinholdige J settes på egnede paller og fraktes hele til mottak. Vinduene må isolerglassvinduer ikke knuses. 0,08 Isolérglassruter med PCB skal demonteres forsiktig, settes på 7211 PCB-holdige J egnede paller og fraktes hele til godkjent mottak. Vinduene må isolérglassruter ikke knuses! 0, PCB-holdige Lysarmatur. Armaturene uten lysstoffrør leveres separat som EEavfall, små enheter. År ikke oppgitt. J kondensatorer 0, Asbest N Asbestholdige bygningsmaterialer skal fjernes av godkjent saneringsfirma iht. kravene i Asbestforskriften. Området som skal saneres må sikres korrekt for å unngå spredning av asbeststøv. Materialene pakkes inn i plast (forsegles) og fraktes til godkjent mottak EE-avfall J EE-avfall klassifiseres ikke av Klif som farlig avfall i avfallsplan, men EE-avfall kan bli miljøfarlig dersom det håndteres feil. Avfallet skal sorteres i flere fraksjoner: *Lysrør, andre lyskilder, kabler og ledninger, små knuselige enheter, store robuste enheter, 0,1 røykdetektorer og kabelkanaler.kjøleskap sorteres ut og leveres som EE-avfall Ioniske røykvarslere N Leveres i egen beholder. 0, Avfall med Brannslokkingsapparater skal leveres som farlig avfall dersom de N PFOS/PFOA inneholder mer enn 0,005 % PFOA. 0,15 Forklaring til kolonnen Sjekket i bygget : N = Nei, ikke funnet J = Ja, funnet? = Ikke sjekket, ikke mulig å påvise, i.r. = Ikke relevant, ikke undersøkt

17 Dokumentnummer: UOS-10-A Side: 15 Tabell 4: Benyttet vekt for ulike bygningselementer Bygningselement Benyttet vekt Kommentar/kilde Isolerglassvindu 40 kg/vindu inkl ramme Gjelder for ordinære vindu. Tjærepapp 2 4 kg/m Eirik Wærner, pers. med. Brannslokkingsapparat 10 kg pr apparat Inkludert emballasje. Antatt vekt. EE-avfall Gjennomsnitt 2 kg/m 2 Eirik Wærner, pers. med. Kjøleskap 2 kg pr enhet Eirik Wærner. pers. med. Lysarmatur 9 kg/stk Gjennomsnitt. Fra RIF, 2009 Lysstoffrør 200 g/ rør Fra RIF, 2009 Spare- og halogenpærer 100 g/pære Fra RIF, 2009 Vinylbelegg 2 3 kg/m Fra RIF, 2009 PVC-folierte veggplater 2 8,8 kg/m Agnes 3-vegg (12 mm). Data fra Trykkimpregnert 3 0,55 tonn/m Klif (TA1975/2003) 5 Referanser Jernbaneverket, 2011 UOS00-A Nytt Dobbeltspor OSLO SKI. Plandokumenter med tilhørende konsekvensutredning. Oslo, Oppegård og Ski kommuner. Miljøprogram for prosjektering. Underlag til reguleringsplanene. Utkast RIF, 2009 Rådgivende ingeniørers forening. Mal for miljøkartleggingsrapport. Mai Klif, 2003 Klima- og forurensningsdirektoratet. Innsamlingsordninger for trykkimpregnert trevirke. TA- 1975/2003.

18 Dokumentnummer: UOS-10-A Vedlegg A, Side: 1 Vedlegg A Plantegning for Kaffebua

19

20 Dokumentnummer: UOS-10-A Vedlegg B, Side: 1 Vedlegg B Kontrollplan for miljøsanering

21 NGI R Vedlegg B, Side 2 PROSJEKT: UTFØRENDE: Bygg: KAFFEBUA Rom Bygningsdel Stoff Enhet Antall Merket Fjernet/Utført Kontrollert (dato/sign) Alle rom, utendørs Alt elektrisk utstyr som skal rives. Påvist Ledninger/kabler, lysstoffrør, rømningsskilt, armaturer, panelovner, kabelkanaler EE-avfall kg 80 og sikringsskap Rom 2 Oppholdsrom Lysstoffrør Rom 6 Lager stk 12 Rom 1 Gang Rom 3 WC Kvikksølv Rom 4 WC Sparepære, Halogenpære stk 5 Rom 5 Liten gang Utendørs Rom 2 Oppholdsrom Isolerglassvinduer (umerkede vinduer) stk 5 Rom 6 Lager PCB Rom 2 Oppholdsrom PCB-holdige kondesatorer i stk 5 Rom 6 Lager lysstoffarmatur Alle rom Alle rom Rom 2 Oppholdsrom KONTROLLPLAN FOR MILJØSANERING Vinylgulv m2 37 Ftalater Veggplater med PVC (Folierte sponplater) m2 133 Isolerglassvinduer Klorparafiner stk 2 Rom 2 Oppholdsrom Kjøleskap* KFK stk 1 Fundament Impregnert trevirke Arsen og krom m3 4

22 Dokumentnummer: UOS-10-A Vedlegg C, Side: 1 Vedlegg C Feltskjema Kaffebua

23 NGI R Vedlegg C, Side 2 Bygg: KAFFEBUA Visuell mistanke om farlig avfall Rom nr. Rom type Antall Enhet Element Beskrivelse Prøve nr: Resultat: 1 Yttergang 1 stk Sparepære Kvikksølv 1.2 m2 Vinylgulv Mistanke om ftalater i vinylgulv Ftalater 11 m2 Veggplater Sponplater med PVC-belegg Ftalater, Klorparafiner 2 Oppholdsrom 6 stk Lysstoffrør Kvikksølv 3 stk Doble lysarmatur PCB 2 stk Isolerglassvindu 2 stk Drammen 1-85 Klorparafiner 3 stk Isolerglassvindu 3 umerkede, leveres som PCB-vinduer PCB 18.9 m2 Vinylgulv Mistanke om ftalater i vinylgulv Ftalater 45 m2 Veggplater Sponplater med PVC-belegg Ftalater, Klorparafiner 1 stk Elvifte EE-avfall 2 stk Panelovner EE-avfall 1 stk Sikringsskap EE-avfall 1 m2 Flislim Sitter på PVC-plater Klorparafiner 3 WC 1 stk Sparepære Kvikksølv 2.8 m2 Vinylgulv Mistanke om ftalater i vinylgulv Ftalater 17 m2 Veggplater Sponplater med PVC-belegg Ftalater, Klorparafiner 1 stk Elvifte EE-avfall 1 stk Panelovner EE-avfall 1 stk Varmtvannsbereder EE-avfall 1 stk Kjøleskap KFK 1 m2 Flislim Sitter på PVC-plater Klorparafiner 4 WC 1 stk Sparepære Kvikksølv 2.8 m2 Vinylgulv Mistanke om ftalater i vinylgulv Ftalater 17 m2 Veggplater Sponplater med PVC-belegg Ftalater, Klorparafiner 1 stk Elvifte EE-avfall 5 Gang 1 stk Sparepære Kvikksølv m2 Laminatgulv 2.9 m2 Vinylgulv Ftalater 17 m2 Veggplater Sponplater med PVC-belegg Ftalater, Klorparafiner 6 Lager 6 stk Lysstoffrør 2 løse lysrør Kvikksølv 2 stk Doble lysarmatur PCB 2 stk Isolerglassvindu Umerkede håndteres som PCB-vinduer PCB m2 Laminatgulv 8.1 m2 Vinylgulv Mistanke om ftalater i vinylgulv. Vinyl under laminat. Ftalater 28 m2 Veggplater Sponplater med PVC-belegg Ftalater, Klorparafiner 1 stk Panelovn EE-avfall Utendørs 1 stk Sparepære Kvikksølv 2 stk Arbeidslamper 1 liten og 1 stor lampe EE-avfall 1 stk Strømboks EE-avfall 1 stk TV-antenne EE-avfall 4 m3 CCA-impregnert trevirke Antatt 0,10 m3 pr m2 bygg Arsen og krom

24 Kontroll- og referanseside/ Review and reference page Dokumentinformasjon/Document information Dokumenttittel/Document title. UOS-10-A Dokument nr/document No R Dokumenttype/Type of document Rapport/Report Teknisk notat/technical Note Oppdragsgiver/Client Dr. Ing. A. Aas Jakobsen AS Distribusjon/Distribution Fri/Unlimited Begrenset/Limited Ingen/None Emneord/Keywords Farlig avfall, forurensede bygningsmaterialer Stedfesting/Geographical information Land, fylke/country, County Norge Kommune/Municipality Oslo Sted/Location Bispegata 12 Kartblad/Map 1914 IV Oslo UTM-koordinater/UTM-coordinates Sone 32 N E Dokumentkontroll/Document control Kvalitetssikring i henhold til/quality assurance according to NS-EN ISO9001 Rev./ Rev. Revisjonsgrunnlag/Reason for revision Egenkontroll/ Self review av/by: Dato/Date 30. mars 2012 Rev.nr./Rev.No. 0 Havområde/Offshore area Feltnavn/Field name Sted/Location Felt, blokknr./field, Block No. Sidemannskontroll/ Colleague review av/by: 0 Originaldokument MMo MKv EW Uavhengig kontroll/ Independent review av/by: Tverrfaglig kontroll/ Interdisciplinary review av/by: Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release Dato/Date 30. mars 2012 Sign. Prosjektleder/Project Manager Carsten Hauser Skj.nr. 043

25

26

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av behov for masseutskifting. Innhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi til: Dato: 7. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 00 / 7. juni 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-6-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold

Teknisk notat. Innhold. Innledende vurdering av grunnforhold Teknisk notat Til: Skanska Bolig AS v/: Joakim Gjersøe Kopi: Fra: NGI Dato: 2. mai 2012 Dokumentnr.: 20120423-00-1-TN Prosjekt: Teietunet, Gjerdrum Utarbeidet av: Thomas Sandene Prosjektleder: Thomas Sandene

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus

Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Teknisk notat Til: NIVA v/: Jens Skei Fra: NGI Dato: 2008-06-03, revidert 2009-02-10 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus Virkning på

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 9. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-531-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Skaug Bodø skredvurdering Skredvurdering høydebasseng

Skaug Bodø skredvurdering Skredvurdering høydebasseng Skaug Bodø skredvurdering Skredvurdering høydebasseng 20130687-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Skaug Bodø - skredvurdering Dokumenttittel: Skredvurdering høydebasseng Dokumentnr.:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 20091732-00-1-R 12. august 2009 Prosjekt Prosjekt: 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Dokumentnr.: 20091732-00-1-R

Detaljer

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Akvator Turid Verdal Dato: 2. april 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20130143-01-TN Skredfarevurdering,

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser den 16. april Oslo Havn KF Jarle Berger. Til: v/: Kopi:

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser den 16. april Oslo Havn KF Jarle Berger. Til: v/: Kopi: Teknisk notat Til: v/: Kopi: Fra: Oslo Havn KF Jarle Berger NGI Dato: 5. mai 2009, rev. 1: 2009-05-20 Dokumentnr.: 20051785-00-5-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-03-02 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Dato: 23. august 2010 Dokumentnr.: TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Dato: 23. august 2010 Dokumentnr.: TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 23. august 10 Dokumentnr.: 051785-00-5-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Vurdering av fare for steinsprang mot skoleområde og i klatrefelt

Vurdering av fare for steinsprang mot skoleområde og i klatrefelt Teknisk notat Til: Åseral kommune v/: Kopi: Fra: NGI Dato: 8. august 2011 Dokumentnr.: 20110549-00-1-TN Prosjekt: Bordalen-Austrudsmonen, Åseral kommune Utarbeidet av: Frode Sandersen Prosjektleder: Frode

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-03-26 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

Teknisk notat. TN 08 Tilstandsregistrering av naboeiendommer. Innhold

Teknisk notat. TN 08 Tilstandsregistrering av naboeiendommer. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Statsbygg Anders Wethal Dato: 3. april 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Rambøll v/ Andreas Kleven 20130496-08TN

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Teknisk notat. Sikring av delområde Breiset vest. Innhold. 1 Innledning 2 2 Farevurdering 2 3 Skisseløsning til tiltak 5 4 Referanser 6

Teknisk notat. Sikring av delområde Breiset vest. Innhold. 1 Innledning 2 2 Farevurdering 2 3 Skisseløsning til tiltak 5 4 Referanser 6 Teknisk notat Til: Nord Aurdal kommune v/: Eirik Steinde Kopi til: Dato: 15. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20110723-01-TN Prosjekt: Breiset vest, Fagernes, Nord-Aurdal Utarbeidet av:

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING

APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING Oppdragsgiver: Oppdrag: 606405-01 DP tiltak forurenset sjøbunn Sandefjord Dato: 2016-11-09 Skrevet av: Mari Moseid og Espen Eek Kvalitetskontroll: Arne Pettersen APPENDIKS PROSEDYRE FOR TESTILDEKKING INNHOLD

Detaljer

Teknisk notat. Faresoner for skred i fem delområder. 1 Generelt

Teknisk notat. Faresoner for skred i fem delområder. 1 Generelt Teknisk notat Til: v/: Jørn Berg Kopi til: : 10. mai 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 nr.: -01-TN Prosjekt: r for skred i fem delområder Utarbeidet av: Karstein Lied, Ulrik Domaas Prosjektleder: Karstein Lied

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

DETALJPLAN INNFØRING OSLO S. Notat. Jernbaneteknikk. Eksisterende anlegg Oslo S

DETALJPLAN INNFØRING OSLO S. Notat. Jernbaneteknikk. Eksisterende anlegg Oslo S NYTT DOBBELTSPOR OSLO - SKI DETALJPLAN NYTT DOBBELTSPOR OSLO - SKI INNFØRING OSLO S Notat Jernbaneteknikk Eksisterende anlegg Oslo S 01 Revidert vedlagt tegninger 15.02.12 EKS KRS LNA 00 Høringsutgave

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering. Skredsikring

Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering. Skredsikring Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering Skredsikring 20081239-00-1-R 14. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering Dokumentnr.: 20081239-00-1-R Dokumenttittel:

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Notat. Entreprise F02 Riving av bygg og jernbanetekniske anlegg Underlag til riveplan

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Notat. Entreprise F02 Riving av bygg og jernbanetekniske anlegg Underlag til riveplan Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Notat Entreprise F02 Riving av bygg og jernbanetekniske anlegg Underlag til riveplan 00B Første utgave - 31.08.2012 OJF KJK LNA Rev. Revisjonen gjelder

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot planlagt hytteområde

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot planlagt hytteområde Teknisk notat Til: Åseral kommune v/: Kopi: Fra: NGI Dato: 4. august 2011 Dokumentnr.: 20110547-00-2-TN Prosjekt: Bjønnåslia, Ljosland Utarbeidet av: Frode Sandersen Prosjektleder: Frode Sandersen Kontrollert

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot caravanoppstilling

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av skredfare mot caravanoppstilling Teknisk notat Til: Dimensjon Rådgivning AS v/: Eva Esbensen Kopi: Fra: NGI Dato: 15. mai 2012 Dokumentnr.: 20120455-00-1-TN Prosjekt: Skredfare Solheim, Sirdal Utarbeidet av: Frode Sandersen Prosjektleder:

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av skredfare. Innhold. 1 Innledning 2 2 Barnehagen Dale 3 3 Befaring til Solliveien 4 4 Møte med krisegruppen 6

Teknisk notat. Vurdering av skredfare. Innhold. 1 Innledning 2 2 Barnehagen Dale 3 3 Befaring til Solliveien 4 4 Møte med krisegruppen 6 Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Tinn kommune Dagfinn Jaren Dato: 18. mai 2013 Rev. nr./ Rev. dato: - Dokumentnr.: 20130xxx0-1-TN Prosjekt: Akuttbefaring til Rjukan den 16. mai 2013 Utarbeidet av: Prosjektleder:

Detaljer

Fiskhammer boligfelt. Sikring av boligfelt mot steinsprang

Fiskhammer boligfelt. Sikring av boligfelt mot steinsprang Fiskhammer boligfelt Sikring av boligfelt mot steinsprang 20100418-00-1-R 14. oktober 2010 Prosjekt Prosjekt: Fiskhammer boligfelt Dokumentnr.: 20100418-00-1-R Dokumenttittel: Sikring av boligfelt mot

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Bispegata 12 Borgen

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Bispegata 12 Borgen Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Bispegata 12 Borgen 00B Første utgave 2012.03.30 MMo/ MKv 00 For kommentarer 2012.03.01 MMo/ MKv Asi/ BHa/EW Asi/

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsrapport vedrørende økt jordskredfare i Austbygdi, Tinn. 1 Innledning 2 2 Vurdering av jordskredfare 3

Teknisk notat. Innhold. Befaringsrapport vedrørende økt jordskredfare i Austbygdi, Tinn. 1 Innledning 2 2 Vurdering av jordskredfare 3 Teknisk notat Til: Tinn kommune v/: Dagfinn Jaren Kopi: Fra: NGI Dato: 28. september 21 Dokumentnr.: 21835--2-TN Prosjekt: Austbygdi, Tinn kommune Utarbeidet av: Heidi Hefre Haugland Prosjektleder: Ulrik

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign.

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign. Planforum Arkitekter AS Sørum sykehjem Heggelia 3, 1921 Sørumsand Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 3.11.9 Sjekket plater bak stålplater på fasade 1 3.1.9 Miljøkartlegging NS 3424

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet 20130459-02-R 26. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumenttittel:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Vurdering av skredfare for planlagt utbyggingsområde

Vurdering av skredfare for planlagt utbyggingsområde Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Multiconsult - Kristiansand Bjørn Andersen Dato: 14. januar 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20120826-01-R

Detaljer

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Miljøkartlegging på Ørlandet Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Innhold Illustrasjon av utbyggingen Miljøstyringssystemet Miljøoppfølgingsplan og delmop Byggavfall og miljøgifter

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger Teknisk notat Til: Gilhusbukta Sjøgrunn AS v/: Runar Kristiansen Kopi: Fra: NGI Dato: 27. juni 2011, Rev. 1-26. mars 2014 Dokumentnr.: 20101126-00-3-TN Prosjekt: Utfylling i Gilhusbukta Utarbeidet av:

Detaljer

Skjånes, Gamvik kommune. Vurdering av skredfare

Skjånes, Gamvik kommune. Vurdering av skredfare Skjånes, Gamvik kommune Vurdering av skredfare 20110767-00-1-R 24. november 2011 Prosjekt Prosjekt: Skjånes, Gamvik kommune Dokumentnr.: 20110767-00-1-R Dokumenttittel: Vurdering av skredfare Dato: 24.

Detaljer

Teknisk notat. Skredfarevurdering for Ytstebøen boligfelt. Innhold

Teknisk notat. Skredfarevurdering for Ytstebøen boligfelt. Innhold Teknisk notat Til: Aurland kommune v/: Steve Elgåen Kopi til: Dato: 14. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140276-02-TN Prosjekt: Ytstebøen boligfelt i Aurland Utarbeidet av: Vidar Kveldsvik

Detaljer

Smiebakken boligfelt i Aurland kommune Skredfarevurdering og forslag til sikring

Smiebakken boligfelt i Aurland kommune Skredfarevurdering og forslag til sikring Smiebakken boligfelt i Aurland kommune Skredfarevurdering og forslag til sikring 20130207-01-R 18. juni 2014 Prosjekt Prosjekt: Smiebakken boligfelt i Aurland kommune Dokumenttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Presenningtørka

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Presenningtørka Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø 00 For kommentarer 2012.03.30 BHa MMo LNA Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Østfoldbanen V L (Oslo

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Jernbaneteknisk

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Jernbaneteknisk Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø 01B Avklaringer vedr. objekter som skal fjernes 2012.08.22 ASi/ GEB LNA MMo 00B Første utgave 2012.06.05 MMo GEB LNA Rev. Revisjonen

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Overvåking av forurensning ved mudring og deponering 20051785-5 24. mai 2006 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Kontraktreferanse: Oslo Havn KF Charlotte Iversen 40HAV05 For Norges Geotekniske Institutt Prosjektleder:

Detaljer

FV548 Krokavegen - Nygård, Reguleringsplan gang-/ sykkelveg. Geologisk undersøkelse

FV548 Krokavegen - Nygård, Reguleringsplan gang-/ sykkelveg. Geologisk undersøkelse FV548 Krokavegen - Nygård, Reguleringsplan gang-/ sykkelveg Geologisk undersøkelse 20110322-00-2-R 26. mai 2011 Prosjekt Prosjekt: FV 548 Krokavegen - Nygård, Reguleringsplan gang-/ sykkelveg Dokumentnr.:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Rv13 Kålsete - Tistel. Geoteknisk rapport for reguleringsplan

Rv13 Kålsete - Tistel. Geoteknisk rapport for reguleringsplan Rv13 Kålsete - Tistel Geoteknisk rapport for reguleringsplan 20110476-00-1-R 20. januar 2012 Prosjekt Prosjekt: Rv13 Reguleringsplan Bødalen - Tistel Dokumentnr.: 20110476-00-1-R Dokumenttittel: Geoeteknisk

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 19. mai 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-487-TN Prosjekt: 20051785-00 - Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering

Detaljer

Sæla, Naustdal. Skredfarevurdering for områderegulering

Sæla, Naustdal. Skredfarevurdering for områderegulering Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Norconsult AS Johannes Henrik Myrmel Dato: 5. mars 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Kulvert i Sælaelva Innhald

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

1 Innledning 2 2 Observasjoner 2 3 Topografi og grunnforhold 3 4 Årsak 4 5 Geotekniske vurderinger og tiltak 6

1 Innledning 2 2 Observasjoner 2 3 Topografi og grunnforhold 3 4 Årsak 4 5 Geotekniske vurderinger og tiltak 6 Teknisk notat Til: Nittedal-eiendom KF v/: Jørn Arild Karlsen Kopi: Fra: NGI Dato: 10. september 2011 Dokumentnr.: 20110673-00-1-TN Prosjekt: Utglidning i Heggeveien 32 Utarbeidet av: Ørjan Nerland Prosjektleder:

Detaljer

Teknisk notat. Stabilitet av Gjøringebøskolten Virkning av vibrasjoner og luftstøt fra sprengning i Engebøfjellet. 1 Innledning

Teknisk notat. Stabilitet av Gjøringebøskolten Virkning av vibrasjoner og luftstøt fra sprengning i Engebøfjellet. 1 Innledning Teknisk notat Til: NIVA v/: Jens Skei Kopi: Fra: NGI Dato: 2008-06-24, revidert 2009-02-17 Prosjekt: 20081121 Utvinning av Rutil i Engebøfjellet, Naustdal kommune Utarbeidet av: Christian Madshus og Vidar

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN TRUST ARKTIKUGOL AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for avfallshåndteringen i Pyramiden... 3 3 Ansvar og organisering... 4 4 Avfallskilder... 4 5 Avfallsfraksjoner... 7 Farlig

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram for utfylling ved Herreterminalen

Miljøoppfølgingsprogram for utfylling ved Herreterminalen Teknisk notat Til: AT Terminal AS v/ Nils Aakre Kopi til: Svein Ove Nyvoll Rev.nr. / Rev.dato: 0 / Dokumentnr.: 20150318-02-TN Prosjekt: Herreterminalen Utarbeidet av : Bente Havik Prosjektleder: Bente

Detaljer

Teknisk notat. E-18 Bjørkenes-Lillevåje G/S-veg Grenseverdier og vibrasjonsovervåking for sikker sprengning nær kvikkleire og bebyggelse.

Teknisk notat. E-18 Bjørkenes-Lillevåje G/S-veg Grenseverdier og vibrasjonsovervåking for sikker sprengning nær kvikkleire og bebyggelse. Teknisk notat Til: v/: Statens Vegvesen, Region Sør Øystein Lien Dato: 25. januar 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 1/ 1. februar 2013 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20120922-01-TN

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato: Kunde:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 Randaberg kommune Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 16-0900 NIRAS Norge AS - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.nirasnorge.com Tittel Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Detaljer

Ørskog kommune flodbølge ved Sjøholt Beregninger og tiltak for områder utenfor Sjøholt sentrum

Ørskog kommune flodbølge ved Sjøholt Beregninger og tiltak for områder utenfor Sjøholt sentrum Ørskog kommune flodbølge ved Sjøholt Beregninger og tiltak for områder utenfor Sjøholt sentrum 20130150-02-R 22. april 2014 Prosjekt Prosjekt: Dokumentnr.: Dokumenttittel: Dato: 22. april 2014 0 Oppdragsgiver

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer