Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

2 SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i betong. Verkstedsbygningen er bygd i Vis-a-vis ligger en teglsteinbygning som kanskje har vært et støperi, men som i det siste har vært brukt som skytebane. Her hører det med et tilstøtende lager i betong. Byggeår på skytebanen er muligens Den aktuelle bygningsmassen utgjør ca m². Det er tatt utgangspunkt i at alt på eiendommen skal rives i forbindelsen med etablering av nybygg. Denne rapporten er utarbeidet etter Rambølls prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. Fase 1 er Grunnlagsgjennomgang og fase 2 er Visuell befaring og materialprøver. Vedlegget inneholder generelle opplysninger om helse- og miljøfarlige stoffer, analyseresultater, fotodokumentasjon, plan- og fasadetegning av bygget. Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen kun tar for seg miljøkartlegging av bygg og ikke grunnforhold. Ved Seilduksgata 27 ble det påvist forekomster av: Asbest: Rørbend PCB: Maling og betong Tungmetaller: Maling, kvikksølvdamplamper, blybatteri, bly fra kuler og soilrørskjøter Ftalater: Gulvbelegg EE-avfall: Diverse elektriske og elektroniske komponenter KFK/Ozonødeleggende stoffer: Luft-til-luft varmepumpe Olje: Oljetank, oljefyr og hensatt olje. PAH: Pipeløp, asfaltbelegg på tak og korkisolasjon Isolerglassruter Dekk: Hensatte dekk

3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3 (62) SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsnr.: D Oppdragsnavn: Seilduksgata 27 Dokument nr.: 001 Filnavn: N-rap-001-Miljøsaneringsbeskrivelse Seilduksgata 27.docx Revisjon Dato Utarbeidet av Geir Terkelsen Kontrollert av Kristoffer Hesstvedt Godkjent av Geir Terkelsen Beskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (62) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE INNHOLD 1. INNLEDNING Formål Befaring, tid og sted Oppdragsgiver og involverte parter Underlagsdokumenter Registreringsomfang og nivå Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Vurderinger Prøvetaking Begrensninger Ansvar Anbefalinger REGISTRERTE FOREKOMSTER ASBEST PCB TUNGMETALLER FTALATER EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL OLJE/DIESEL KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER PAH ISOLERGLASSRUTER DEKK KONKLUSJON SAMMENDRAG, TABELL VEDLEGG VEDLEGG 1: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER Rambøll

5 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med denne kartleggingen er å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ved Seilduksgata 27, i forbindelse med forestående riving. Denne rapporten omhandler kun Seilduksgata 27, se oversikt kapittel 1.6. Rapporten er utarbeidet med sikte på å være nødvendig grunnlag (ev. med anbefalte suppleringer) for prosjektering, kontrahering av entreprenør, søknad om igangsettingstillatelse hos kommunen og miljøsanering. Rapporteringen tilfredsstiller kravene til rapportering gitt i tidligere kapitel 15 i Avfallsforskriften, og som nå omfattes av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) kapitel 9 (gjeldene fra ). Rapporten utarbeides etter og tilfredsstiller retningslinjer i RIF s veileder for miljøkartlegging av bygninger (2009). 1.2 Befaring, tid og sted Miljøkartleggingen ble foretatt ved befaring den 19. og 20. Februar Befaringen ble utført av Rambøll ved miljøkartlegger/ingeniør Geir Terkelsen. Bygget var ikke i drift på befaringstidspunktet. 1.3 Oppdragsgiver og involverte parter Oppdragsgiver er Naturbetong AS. Firma Postadresse Telefon/ E-post Naturbetong AS v/herman Tank-Nielsen Sørkedalsveien 7, 0369 Oslo Tlf: E-Post: Rapporten er utført av Rambøll Norge AS v/geir Terkelsen. Firma Postadresse Telefon/ E-post Rambøll Norge AS v/geir Terkelsen PB 427 Skøyen 0213 Oslo Tlf: E-post: Eurofins Norsk Miljøanalyse AS (leverandør av laboratorieanalyser) Møllebakken Moss Tlf: E-post: 1.4 Underlagsdokumenter Orienterende plantegninger 1.5 Registreringsomfang og nivå Denne rapporten er utarbeidet etter Rambølls prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. I fase 1 Grunnlagsgjennomgang gjennomgås tegninger og opplysninger om bygget og sannsynlige prøvepunkter vurderes. I fase 2 Visuell befaring og materialprøver gjennomføres en befaring med Ramboll

6 6 (62) visuell kontroll inkludert stikkprøver på utvalgte steder. Disse er tatt med små destruktive inngrep med kniv, hammer, skrujern etc. Er det ikke mulig å ta materialprøver på denne måten (f.eks. er materialet for hardt eller er utilgjengelig) er videre kartlegging/prøvetaking anbefalt. Kartleggingen setter fokus på: Asbest PCB f.eks. i isolerglass, lysarmaturer, betong, maling og fugemasser Ftalater i vinylbelegg Elektrisk og elektronisk avfall Klorparafiner Andre skadelige stoffer som olje, KFK-gasser, bromerte flammehemmere, bly, kvikksølv etc. Hvis analyseresultatene eller andre hendelser gjør videre kartlegging nødvendig, vil vi anbefale at det gjennomføres en fase 3: Miljøkartlegging; Utvidede materialprøver av spesielle forekomster. Videre utredning/kartlegging kan være anbefalt hvis: Materialet var utilgjengelig (f.eks. for høyt) Materialets tilstand ikke gjorde prøvetaking mulig (f.eks. for hardt) Analyseresultatene krever videre utredning Saneringsmetode krever videre utredning Ved eventuelle funn av helse- og miljøfarlige stoffer under rivingen, skal dette behandles etter retningslinjer i denne rapporten og evt. forskrifter. Utførende entreprenør er ansvarlig for korrekt sanering og håndtering av alle helse- og miljøfarlige stoffer. Rambøll

7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1.6 Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Beliggenhet: Seilduksgata 27 Gårds- og bruksnummer: 227/350 Byggeår: Verkstedbygningen er fra , teglsteinsbygning (skytebane) antatt fra Rehabiliteringsår: Ukjent Funksjon og areal: Eiendommen har tidligere huset en lås- og beslagsfabrikk oppført i betong (verkstedbygningen). I tillegg omfatter rapporten en eldre teglsteinsbygning, som i det siste har vært brukt som skytebane. Her hører det med et tilstøtende lager i betong. Etasje Ca. Areal Funksjon Kjeller 80 m² Fyrrom 1.etg 870 m² Verksted/lager 2.etg 700 m² Verksted 3.etg 700 m² Verksted 4.etg 80 m² Verksted 1.etg skytebane/lager Sum m² 670 Skytebane/lager Oversiktskart: Skytebane Verkstedbygning Lager Figur 1: Oversiktskart over bygningsmassen Ramboll

8 8 (62) Oversiktsbilder: Bilde 1: Verkstedsbygning Bilde 2: Skytebane Rambøll

9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 3: Lager i tilknytning til skytebane Bilde 4: 2. og 3. etg i verkstedsbygningen hadde huset hjemløse Ramboll

10 10 (62) Historikk og bygningsmessig tiltak: Teglsteinbygning er antatt oppført Dette har muligens har vært et støperi, men har i det siste har vært brukt som skytebane. Her hører det med et tilstøtende lager i betong. Verkstedsbygningen er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i betong som er bygd i Første etasje brukes i dag som lager. Andre og tredje etasje har huset hjemløse, det er her en del organisk materiale som ligger og råtner samt store mengder skrot. Naturbetong AS skal bygge nybygg på eiendommen. Bygget er derfor planlagt revet. Beskrivelse av eksisterende bygningsmasse: Grunn og fundamenter Bygningene har industrigolv direkte på grunnen. Bæresystem Verkstedbygning og lager har bæring i plasstøpt betong, skytebanen har tegl, stål og tre. Yttervegger Verkstedbygning og lager har yttervegger plasstøpt betong, skytebanen har tegl. Yttertak Verkstedbygning har kompakt tak med granulert asfalt, skytebanen har korrugerte plater med hovedsakelig stålbæring. Vinduer Alle bygg har stor utbredelse av enkle vinduer, men verkstedsbygningen har i 3. etg 72 stk. isolerglass av type Flachglas -86 og Scandiglass -87. I 1. etg finnes store mengder lagrede isolerglass fra Innvendige vegger Innvendige vegger er stort sett av malt betong. Et mindre omfang av lettvegger i gips og lettbetong finnes også. Gulvbelegg Industrigulv i alle bygg, med noe banebelegg i verkstedsbygningen. Himlinger Byggene har stort sett ikke himling, men verkstedsbygningen har noe systemhimling med mineralullplater i 1. og 2.etg 1.7 Vurderinger Ekskrementer Det er store mengder avføring spredt rundt i fyrrom, 2.etg og 3. etg i verkstedsbygningen fra individer som har brukt bygget som midlertidig bopel. Dette innbærer en smitterisiko og må fjernes med bruk av personlig verneutstyr før videre sanering kan utføres. Asbest Rambøll Norge AS er ikke kjent med at det er gjennomført en asbestkartlegging av bygningsmassen. Flere rør var perforert for å finne ut om de inneholdt asbest. Disse stedene var ikke tapet igjen. Vi tok 2 prøver på rørbend som ble sjekket for asbest, 1 i fyrrom i verkstedbygning og 1 i ved inngang skytebane. Begge inneholdt asbest. Ved stikkprøver er det kun funnet mineralull på rettstrekkene. Rambøll

11 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Vår vurdering er at varmerør som ikke befinner seg i fyrrom eller ved inngangen til skytebanen sannsynligvis ikke inneholder asbest, men dette må eventuelt avkreftes ved analyser. Dersom dette ikke gjøres må man gå ut i fra at varmerør inneholder asbest. Det er også funnet en oljekjel fra 1976 og vi antar at det befinner seg en innkasset oljefyr ved inngangen til skytebanen. Slike oljekjeler kan ha asbestholdige pakninger. Disse er det ikke mulig å kartlegge før demonteringen av kjelen påbegynnes. Det må forutsettes at oljekjelens pakninger er asbestholdige. Heismaskinrom på tak var avlåst men vi fikk tatt bilde gjennom åpent vindu. Bremsebånd kan inneholde asbest og dette må undersøkes før rivingen av maskinen påbegynnes. Nedgravde oljetanker På nordsiden av teglsteinsbygningen og i nærheten av rampe langs verkstedsbygningen fant vi påfylling for fyringsolje. Vi kan anta at det ligger 2 nedgravde oljetanker i nærheten av påfyllingsrørene. Per Engebretsen i vann- og avløpsetaten har ikke noen opplysninger om nedgravde tanker på eiendommen. KFK Det kan ligge harde isolasjonsplater under gulv på grunn og i taket. Dette var ikke mulighet for å finne ut av på befaringen. Slike harde isolasjonsplater kan være eldre skumplastisolasjon. Eldre skumplast av typene isopor, XPS, PE, polyuretan eller PF inneholder klorflourkarboner (KFK) fra oppskumingsprosessen, og kan også være tilsatt bromerte flammehemmere. 1.8 Prøvetaking Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvetatte objektene. Analysene viser en usikkerhet i resultatene relatert til analysemetodene benyttet av laboratoriet. Usikkerheten varierer innenfor intervallet % avhengig av analyseparameter, metode og prøvemengde. Tolkningen av analyseresultatene i denne beskrivelse baserer seg på det faktiske resultat som er presentert i analyserapporten. For ytterligere opplysninger vedrørende usikkerhet, se vedlagte analyserapporter. 1.9 Begrensninger Denne rapporten tar kun for seg miljøkartlegging av de berørte deler av bygningsmassen, se kapittel Ansvar Rambøll har gjennom tilgjengelig kompetanse forsøkt å avdekke mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Det tas imidlertid forbehold om at det kan forekomme stoffer som ikke er avdekket, f. eks fordi det er skjult i forbindelse med tidligere ombygging, skjult i konstruksjonene eller liknende. Enhver som river et bygg må på selvstendig grunnlag fortløpende vurdere å stanse arbeidet, dersom man blir klar over forhold som tilsier at det kan være muligheter for at det finnes asbest eller andre helse- og miljøfarlige stoffer i bygget. Rambøll har utført miljøkartleggingen og utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelsen i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne beskrivelsen gir ingen garanti for at alle mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlige, påviste helse- og miljøfarlige stoffer og håndtering av denne. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved rivearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller andre helse- og miljøfarlige stoffer enn det som er beskrevet i denne rapporten. Ramboll

12 12 (62) Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll Anbefalinger Vi anbefaler en utvidet prøvetaking (fase 3 i kapittel 1.5) i forbindelse med å avgrense innendørs hvitmaling (Prøve 3) i 2. og 3. etg i verkstedbygningen. En gjennomgang med XRF-pistol vil kunne avgrense dette området. Rambøll

13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2. REGISTRERTE FOREKOMSTER I dette kapittelet omtales materialer og komponenter som er påvist eller prøvetatt. De registrerte forekomstene er i henhold til NS 9431 Klassifikasjon av avfall. Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av helse- og miljøfarlige stoffer, type, mengde og plassering. 2.1 ASBEST Rørisolasjon Det ble tatt prøve av rørisolasjonsmaterialer i fyrrom i verkstedbygningen og rett innenfor inngangen til teglsteinsbygningen. Begge prøver er tatt av rørbend og begge viste innhold av asbest. Ved stikkprøver er det kun funnet mineralull på rettstrekkene. Alle varmerør må betraktes som om de inneholder asbest, dersom det ikke avkreftes ved analyse. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat PRØVE 10 PRØVE 13 Rørbend (tykke) Fyrrom i kjeller Verkstedbygning Rørbend (tykke) Til høyre ved inngang Skytebane (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Inneholder asbest (Amositt) Inneholder asbest (Krokidolitt og amositt) Bilde 1: Det er avdekket asbest i fyrrom, verkstedbygningen Bilde 2: Det er avdekket asbest på innsiden til høyre ved inngangen til skytebane Ramboll

14 14 (62) Bilde 3: Rør i himling ved inngang til skytebane må behandles som om de inneholder asbest Bilde 4: Rørbend i lager, 1. etg i verkstedbygningen, nærmest Seilduksgata kan inneholde asbest Bilde 6: Rørbend i 2. etg verkstedbygningen kan inneholde asbest Bilde 5: Stort lagerrom i verkstedsbygning nærmest Helgesens gate har en innkassing ved søyle som kan inneholde asbest Bilde 7: Bremsebånd i heismaskinrom på tak i verkstedbygningen kan inneholde asbest Bilde 8: Innkassing i 3. etg verkstedbygningen kan inneholde asbest Rambøll

15 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Asbest og asbestholdige materialer skal fjernes i henhold til asbestforskriften før annet rivingsarbeid påbegynnes. Dette gjelder ikke dersom det medfører mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes før annet rivingsarbeid påbegynnes. Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7250 EAL-kode: * Asbestholdige isolasjonsmaterialer * Asbestholdige byggematerialer Ramboll

16 16 (62) 2.2 PCB Maling og betong Det ble tatt prøver av diverse maling og betong i bygget. Ingen av prøvene viste innhold av PCB over grensen for farlig avfall. Det ble også analysert for tungmetaller i alle prøvene, se kap 2.3. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 3 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 11 Veggmaling (Hvit) 2.etg Verkstedbygning Veggmaling (gul) Utendørs Verkstedbygning Betong Vegg, utendørs Verkstedbygning Betong Gulv, 2. etg Verkstedbygning Veggmaling (grønn) Utendørs Verkstedbygning Betong Vegg, innendørs Lager mot skytebane Sum 7 PCB: 1,9 mg/kg Sum 7 PCB: 0,17 mg/kg Ikke PCB over gjeldende grenseverdier Sum 7 PCB: 0,06 mg/kg Sum 7 PCB: 0,13 mg/kg Sum 7 PCB: 0,072 mg/kg Prøve 12 Betong Gulv, innendørs Lager mot skytebane (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Sum 7 PCB: 0,013mg/kg Hvis innholdet av PCB-7 er 50 mg/kg eller mer, er det regnet som farlig avfall. Avfallet skal da deklareres og leveres som farlig avfall 1. Avfall med konsentrasjon av PCB-7 under 50 mg/kg og over 0,01 mg/kg betegnes forurenset og kan leveres på ordinært deponi, med mindre det dreier seg om treverk eller annet nedbrytbart avfall. Betong og maling med konsentrasjon av PCB under 1 mg/kg kan leveres på deponi for inert avfall 2. Betong, maling og puss som inneholder konsentrasjoner av PCB under 0,01 mg/kg er regnet som rene masser 3. 1 Avfallsforskriftens kap.11, Vedlegg 1 del B angir grensen for farlig avfall til 50 mg/kg PCB-7. 2 KLIF Klima- og forurensningsdirektoratet 3 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Rambøll

17 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 9: Malingsprøvene viste ikke innhold av PCB over grensen til farlig avfall Bilde 10: Malingsprøve 3 viste ikke innhold av PCB over grensen til farlig avfall, men inneholder mye sink (over grensen for farlig avfall), se kapittel 2.3 Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Maling og betong Ingen av prøvene viste innhold av PCB over grensen for farlig avfall. Prøve 6 kan betraktes som rene masser. Resten av prøvene viste innehold av PCB under grensen for farlig avfall, men over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 4. Betong som er dekket med maling, slik at den er forurenset, leveres til godkjent mottak som kan ta imot forurenset betong. Maling kan enten fjernes fra betongen og leveres som egen fraksjon, eller hele betongen, med maling kan leveres som forurenset betong. Dersom den malte betongen ønskes benyttet som fyllmasse må dette vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. Det skal søkes KLIF om gjenbruk av forurenset betong som fyllmasse. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 1614 EAL-kode: andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i * Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Ramboll

18 18 (62) 2.3 TUNGMETALLER På bakgrunn av mistanke om innhold av tungmetaller ble følgende prøver sendt inn for analyse. Alle prøvene under er også prøvetatt for PCB. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 3 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 11 Innvendig veggmaling (hvit) 3.etg og deler av 2. etg Verkstedbygning Veggmaling (gul) Utendørs Verkstedbygning Betong Vegg, utendørs Verkstedbygning Betong Gulv, 2. etg Verkstedbygning Veggmaling (grønn) Utendørs Verkstedbygning Betong Vegg, innendørs Lager mot skytebane Sink (Zn): mg/kg! Bly (Hg): 700 mg/kg Krom (Cr): 68 mg/kg Kadmium (Cd): 7 mg/kg Sink (Zn): 940 mg/kg Ingen tungmetaller over gjeldende grenseverdier Ingen tungmetaller over gjeldende grenseverdier Kadmium (Cd): 1,6 mg/kg Sink (Zn): 830 mg/kg Ingen tungmetaller over gjeldende grenseverdier Prøve 12 Betong Gulv, innendørs Lager mot skytebane (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Ingen tungmetaller over gjeldende grenseverdier Det skilles på hhv farlig avfall 5 og over normverdi for forurenset grunn 6. Stoffer som er regnet som farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for denne type farlig stoff. Dersom maling inneholder tungmetaller over normverdien skal ikke betongkonstruksjoner som inneholder denne type maling benyttes som fyllmasser med mindre det vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Rambøll

19 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE I tabellen under vises en sammenstilling av grenseverdier for tungmetaller. Symbol Navn Grenseverdi Farlig avfall (mg/kg)! Normverdi (mg/kg) Anvendelse As Arsen Arsen ble mye benyttet i fargepigmenter. Pb Bly Cu Kobber Cd Kadmium ,5 Cr Krom Krom (3): Krom (6): 1000 Krom (3): 50 (tot) Krom (6): 2 Hg Kvikksølv Ni Nikkel Zn Sink Brukes som fargestoff i keramikk og som pigment i maling. Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Gir røde, orange og gule pigmenter til innfarging av maling og lakk (f.eks. maling som må tåle varme). Videre brukes kadmium som stabilisator i PVC (f.eks. kunststoffvinduer) Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Kan være benyttet i maling som insektdrepende middel. Det brukes til overflatebehandling av andre metaller. I maling er sinkoksid brukt som hvitt pigment. Bilde 11: Utendørs maling på verkstedbygningen er lett forurenset Bilde 12: Innendørs hvit maling (prøve 3) har stor utbredelse i hele 2. og 3. etg Soilrør med blyskjøter Det ble påvist eldre soilrør i bygget. Disse soilrørene inneholder bly i skjøtene. Det kan også være skjulte soilrørskjøter i bygget. (Se Vedlegg 1: Tegninger) Ramboll

20 20 (62) Bly Bygget som har huset en skytebane antas å ha store mengder bly ved dekkene innerst i lokalet. Vedlegg 1: Tegninger) (Se Bilde 13: Blyholdige dekk og bly fra kuler Kvikksølv Det er påvist flere kvikksølvdamplamper utendørs, både på verkstedbygningen og på skytebanen. Kvikksølv er blant de farligste tungmetallene vi har. Det fordamper ved vanlig romtemperatur, og spres derfor lett. Kvikksølvdamp er ekstremt farlig å puste i, noe som kan gi alvorlige skader på lunger og nervesystemet. (se Vedlegg 1:tegninger). Bilde 14: Kvikksølvdamplamper på verkstedbygningen Bilde 15: Kvikksølvdamplampe på skytebanen Blybatteri Det ble påvist et blybatteri i nærheten av inngangen til skytebanen. (se Vedlegg 1:tegninger). Rambøll

21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 16: Blybatteri i nærheten av inngangen til skytebanen Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Malt betong Malingen i prøve 5 og 8 (utendørs maling på verkstedsbygningen) inneholder konsentrasjoner av kadmium og sink under grensen for farlig avfall, men som klassifiser som forurenset masse over normverdien i forurensningsforskriften kapittel 2. Den angitte malingen fjernes fra underlaget og leveres til godkjent mottak som forurenset masse. Alternativt kan betongen og den angitte malingen leveres samlet som forurenset masse til godkjent mottak. Dette tilsvarer at dersom den malte betongen ønskes benyttet som fyllmasse må dette vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 1614 EAL-kode: andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i Denne malingen bør sees i sammenheng med konklusjon og anbefalinger i Kap 2.2. Den hvite veggmalingen i prøve 3 (som har utbredelse i 2. og 3. etg i verkstedbygningen) inneholder konsentrasjoner av sink over grensen for farlig avfall 7. Malingen skal dermed fjernes fra betongen og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Alternativt kan betongen leveres samlet som farlig avfall til godkjent mottak. 7 Ramboll

22 22 (62) Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7051 EAL-kode: * blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige stoffer Denne malingen bør sees i sammenheng med konklusjon og anbefalinger i Kap 2.2. Soilrør med blyskjøter Soilrørskjøtene skal separeres fra røret og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Resten av støpejernsrøret leveres godkjent mottak, ev. skraphandler. Det vil være sannsynlig å finne skjulte soilrørskjøter i bygget. Hele soilrør kan også leveres til godkjent skraphandel for ombruk eller materialgjenvinning, men det må da opplyses om at soilrørene inneholder blyskjøter. Bly Dekkene som ligger innerst antas og være gjennomboret av bly fra kuler. Dekk og bly som samles opp leveres til godkjent mottak for farlig avfall. (Se Vedlegg 1: Tegninger). Kvikksølv Pærene i kvikksølvdamplampene leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Blybatteri Blybatteri leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Rambøll

23 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.4 FTALATER Gulvbelegg Det ble tatt 3 prøver av ulike typer vinylbelegg i bygget. Noen av prøvene viste innhold av ftalater. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 1 Prøve 2 Gulvbelegg (blått) Trappeløp Verkstedsbygning Gulvbelegg (blått) 3.etg Verkstedsbygning Ikke påvist ftalater over gjeldende grenseverdier mg/kg (1,1 %) Dietylheksylftalat (DEHP) Prøve 4 Gulvbelegg (grått med grønntone) 2.etg Verkstedsbygning (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) mg/kg (0,9 %) Dietylheksylftalat (DEHP) Materialer regnes som farlig avfall dersom innholdet av Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) eller DBP er mer enn 0,5 prosent (5000 mg/kg) eller innholdet av BBP er mer enn 0,25 prosent (2500 mg/kg) 8. Når det gjelder ftalatene DIDP og DINP er det, på grunnlag av dagens dokumentasjon, ikke påvist effekter som tilsier at stoffene oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som helse- eller miljøfarlige. Prøve 2 og 4 inneholder ftalater over grensen for farlig avfall. Alle vaskelister langs vegger inneholder erfaringsmessig også ftalater over grensen for farlig avfall. Bilde 17: Blått gulvbelegg i 3. etg inneholder ftalater over grensen til farlig avfall Bilde 18: Grått gulvbelegg med grønntone i 2. etg inneholder ftalater over grensen til farlig avfall aspx Ramboll

24 24 (62) Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt spesifisert gulvbelegg og alle vaskelister, som inneholder ftalater, må sorteres som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall (se Vedlegg 1:tegninger). Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7156 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer Rambøll

25 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.5 EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL Det ble påvist en rekke forskjellige typer EE-avfall i bygget, bl.a.: - Lysarmaturer, lysrør - El-skap/tavler - Div. elektronisk avfall som f.eks. kabler, lyspunkter, brytere, kontakter, brannvarslingsanlegg, nødlys etc. - Varmtvannsberedere - Hvitevarer - Lydutstyr - Avtrekksvifter - Luft-til-luft varmepumpe Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av EE-avfall, type, mengde og plassering. (se Vedlegg 1: Tegninger) EE-avfall inneholder en lang rekke helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, arsen, bly, tinn, bromerte flammehemmere, KFK-gasser etc, og skal behandles forskriftsmessig. Bilde19: Avtrekksvifte i teglsteinsbygget (skytebane) Bilde 20: EE-avfall utvendig Bilde 21: Hvitevarer i lager mot skytebane Bilde 22: EE-avfall utvendig Ramboll

26 26 (62) Bilde 23: Varmtvannsbereder i lager mot skytebane Bilde 24: Hvitevarer i lager 1. etg i verkstedsbygningen mot Helgesens gate Bilde 25: EL-skap i fyrrom, verkstedsbygningen Bilde 26: EE-avfall i 1. etg i verkstedsbygningen Bilde 27: Sikringsskap i 2. etg i verkstedsbygnigen Bilde 28: Printer i 2. etg i verkstedsbygnigen Rambøll

27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt elektrisk og elektronisk avfall skal demonteres og leveres inn til godkjent mottak. Alle lysarmaturer leveres til godkjent EE-avfallsmottak. Lysarmaturene kan inneholde en PCB-holdig kondensator. Kondensatoren skal ikke fjernes fra armaturet. EE-avfallsmottaket vil ta hånd om kondensatoren og behandle den forskriftsmessig. Lysarmaturer og lysrør/lyspærer legges separat i hver sin kasse. Lysrør inneholder kvikksølv, og skal ikke knuses. Ioniske røykvarslere inneholder en liten radioaktiv klump. Denne består av det høyaktive stoffet Americium-241, som er i samme fareklasse som plutonium. Kasserte røykvarslere skal leveres iht nedstående grupper for innlevering av EE-avfall, men sorteres som egen fraksjon, gjerne i oljefat m. lokk. RENAS har definert 5 grupper for innlevering næringselektro og 4 grupper for innlevering av forbrukerelektro: Næringselektro: Gruppe 1: Lysrør - Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Gruppe 2: Andre lyskilder - Sparepærer, damplamper, infrarøde, ultrafiolette lamper og lysrør som ikke er rette. Gruppe 3: Kabler og ledninger - Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg. Gruppe 4: Små enheter - Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt. Gruppe 5: Store enheter - Elektromotorer, pumper, isolatorer, transformatorer, varmtvannsberedere, etc. Forbrukerelektro: Gruppe 6: Kuldemøbler - Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling. Gruppe 7: Andre store hvitevarer - Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler. Gruppe 8: TV/Monitorer - Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma). Gruppe 9: Småelektronikk - Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PC'er og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer etc. Ramboll

28 28 (62) 2.6 OLJE/DIESEL Oljekjel I fyrrom i kjeller i verkstedsbygningen ble det påvist en oljekjel fra Rett på innsiden av inngangen til skytebanen finnes også muligens enda en oljefyr. Vi kunne ikke verifisere dette da den var innkledd, men plassering av påfyllingsrør for fyringsolje indikerer dette. (se Vedlegg 1: Tegninger). Bilde 29: Oljekjel i fyrrom i verkstedsbygningen Nedgravde tanker for parafin/fyringsolje Bilde 30: Sannsynlig oljekjel ved inngangen til skytebane Vi registrerte to påfyllingsrør for fyringsolje. Den ene ligger på gavlveggen til skytebanen og den andre til høyre for rampen på verkstedbygningen. Det er derfor etter alt å dømme 2 oljetanker som ligger nedgravd i nærheten av disse påfyllingsrørene. På forespørsel til Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune har vi fått vite at de ikke innehar opplysninger om størrelse eller plassering. (se Vedlegg 1: Tegninger). Bilde 31: Påfyllingsrør ved verkstedsbygningen Bilde 32: Påfyllingsrør ved inngang til skytebane Rambøll

29 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Hensatt olje/kjemikalier Det er registrert hensatte oljefat-, kanner og dunker. (se Vedlegg 1: Tegninger). Bilde 33: Oljefat i fyrrom i verkstedsbygningen Bilde 34: Oljefat på rampe Bilde 35: Oljefat på rampe Bilde 36: Diverse hensatte kjemikalier i 3. etg i verkstedsbygningen Bilde 37: Oljefat på utendørs Bilde Bilde 38: Diverse hensatte kjemikalier i lager 1. etg i verkstedsbygningen mot Helgesens gate Ramboll

30 30 (62) Asfalt Store deler av kjøreområdene i er asfaltert. Asfalt er et oljeprodukt som inneholder høye konsentrasjoner av alifater og PAH. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Oljekjel Oljekjel inkludert rør skal tømmes, avgasses og rengjøres for ev. rester av olje og leveres til godkjent mottak for EE-avfall. Det påpekes at slike oljekjeler kan inneholde asbestholdige pakninger og at ved eventuell demontering må dette påregnes. Ved deklarering av oljen benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7021/7023 EAL-kode: * Fyringsolje og dieselolje Nedgravd tank for parafin/fyringsolje Iht. Forurensningsforskriftens kapittel 1 9, skal tanker som tas ut av bruk skal tømmes, avgasses og fjernes fra grunnen og leveres til godkjent mottak. Alternativt kan tanken gjenbrukes dersom den ikke representerer noen fare for lekkasje. Det skal også vurderes om det kan ha vært lekkasje fra tanken til grunnen, og det skal eventuelt iverksettes tiltak for påvisning av forurenset masse. Sanering av oljetanker skal kun gjennomføres av godkjente firma. Når tanken er tatt ut av bruk skal dette meldes inn til brannvesenet. Ved deklarering av oljen benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7021/7023 EAL-kode: * Fyringsolje og dieselolje Hensatt olje/kjemikalier Alle mindre dunker/kanner med olje/kjemikalier skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7023 EAL-kode: * Andre motoroljer, giroljer og smøreoljer Asfalt Asfalt skal leveres til godkjent mellomlager for mellomlagring og/eller gjenvinning. Liste over mellomlagre finnes her; Dersom asfalten ikke leveres til gjenvinning skal den leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Hvis man vurderer å bruke oppmalt asfalt som fyllmasse må konsentrasjoner dokumenteres og ev. risikoanalyser utføres. 9 Rambøll

31 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.7 KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER Varmepumpe Det er påvist en luft-til-luft varmepumpe i verkstedsbygningen. Slike maskiner kan ha kjølevæske/gass som inneholder KFK (klor- fluorkarboner). (Se Vedlegg 1: Tegninger) Bilde 39: Luft-til-luft varmepumpe på verkstedbygningen Ekspandert polystyren (EPS) Det kan ligge harde isolasjonsplater under gulv på grunn og i taket. Dette er kun en antagelse da vi ikke har mulighet for å åpne konstruksjoner for å kontrollere dette. Plater av ekspandert polystyren ble først produsert i Norge fra 1955 under varemerket Isopor, og fikk raskt omfattende anvendelse som isolasjon blant annet i betongkonstruksjoner. Slike eldre skumplast materialer kan inneholde klorflourkarboner (KFK) fra oppskummingsprosessen, og kan også være tilsatt bromerte flammehemmere. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Varmepumpe Luft-til-luft varmepumpe skal tappes for eventuell kjølevæske/gass av godkjent kjølemaskinist før øvrig riving påbegynnes. Luft-til-luft varmepumper kan leveres som EE-avfall når gassen er tappet ned. Ved deklarering av kjølegassen benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7240 EAL-kode: * gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer. Ekspandert polystyren (EPS) Alle typer skumplast-materialer skal sorteres fra annet avfall og leveres separat til mottak som farlig avfall. Ved deklarering av skumplast benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7157 EAL-kode: * andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer. Ramboll

32 32 (62) 2.8 PAH Takbelegg Det ble tatt prøve av asfaltbelegg på tak. Prøven viste innhold av PAH over grensen til forurenset masse. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 9 Asfaltbelegg Tak Verkstedsbygning 17,9 mg/kg PAH Pipeløp av metall/evt. innvendig teglstein Pipeløpet er av metall og kan dermed leveres til metallretur for omsmelting. Piper kan inneholde mye sot, avhengig av hvor lenge det er siden pipen ble feid. Sot inneholder bl.a. tungmetaller, kreftfremkallende PAH, klorerte dioksiner og dibenzo-furaner. Tegl og betong som vender inn mot pipeløpet inneholder PAH og er klassifisert og skal behandles som forurenset masse dersom innholdet av PAH overstiger 2 mg/kg. Ved riving av pipene, må steinen sorteres ut separat for levering til godkjent deponi. Med mindre det kan vises til analyser som dokumenterer at massene er rene, dvs at innholdet av PAH ikke overstiger 2 mg/kg. Det ble påvist to stk antatte pipeløp. (Se Vedlegg 1: Tegninger). Bilde 41: Antatt pipeløp, kan være avkast Bilde 40: Pipeløp i verkstedbygningen Rambøll

33 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Korkisolasjon Det ble funnet gammel korkisolasjon på gulvet i 2. etg. Funnstedet er merket av på vedlegg 1, tegninger. Bilde 42: Korkisolasjon inneholder PAH Bilde 43: Korkisolasjon i 2. etg Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Takbelegg Leveres til godkjent mottak som takpapp (forurenset). Avfallsstoffnr: 1621 EAL-kode: Andre bitumenblandinger enn dem nevnt i * Pipeløp av metall/evt. innvendig teglstein Pipeløp som er av metall, og kan gjenbrukes, eller leveres som metallretur. All teglstein inn mot pipeløpet skal sorteres ut som egen fraksjon og leveres som lett forurenset masse til godkjent mottak. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 1614 EAL-kode: andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i Korkisolasjon Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ramboll

34 34 (62) 2.9 ISOLERGLASSRUTER Rambøll forholder seg til anbefalinger fra styret i Forum for miljøkartlegging og sanering. Anbefalingene tilsier at alle isolerglassruter er regnet som farlig avfall inntil dette er avkreftet med analyser. Dette gjelder ikke gamle, koblede vinduer eller enkle vinduer. Kunnskapsnivået om bruk av farlige stoffer i isolerglassvinduer er ikke godt nok formidlet til bransjen. Men det vi vet i dag er: Vinduer med asbest og bly (Avfallsstoffnr 7250, EAL-kode: Asbestholdige byggematerialer): Thermopane-vinduer har ofte asbestholdig fugemasse mellom glasset og ramma, og spacer av bly. Vinduene er ofte stemplet med Glaverbel eller Vitrage isolant. Vinduer med PCB (Avfallsstoffnr 7211, EAL-kode: * avfall fra bygge- og rivningsarbeid som inneholder PCB ): Norskproduserte vinduer fram til 1975, utenlandsk produserte fram til 1980, og alle vinduer uten stempel i avstandslisten. For disse eksisterer det et retursystem (Ruteretur). Vinduer med klorparafiner (Avfallsstoffnr 7158, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer): Alle vinduer produsert fra 1975 til ca. 1990, muligens også senere. Vinduer med ftalater (Avfallsstoffnr 7156, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer): Vinduer produsert fra 1975 til i dag. Kan muligens også inneholde klorparafiner. Vinduer med polysiloksaner: Dagens vinduer. Vi vet imidlertid lite om innhold av de polysiloksanene som regnes som miljøfarlige. De aller fleste vindusrammer i tre er innsatt med tinnorganiske treimpregneringsmidler. Alle vinduer med treramme er malt eller beiset, men vi vet lite om innhold av evt. farlige stoffer i malingen. PVC-vinduer kan innholde kadmium- eller blystabilisatorer, som gjør disse til farlig avfall. Imidlertid er det svært lite slike vinduer som kommer inn i avfallskretsløpet foreløpig. I EU er det godkjent at slik plast kan gjenvinnes til annen type plast, noe som er miljømessig lite akseptabelt. Samtlige isolerglassruter i bygget er kontrollert ved å kontrollere innpregingen i avstandsskinnen mellom glassene. Det er registrert produsenter, årstall, antall ruter og i hvilken etasje rutene befinner seg. I tabellen under oppsummeres funnene, og de som inneholder PCB holdig fugelim iht Rutereturs liste og info funnet på Det finnes også ukjente ruter som kan inneholde PCB og klorparafiner. Ukjente ruter er ruter som ikke har vært mulig å identifisere. Se vedlegg 1 for egne vindustegninger. Rambøll

35 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Produsent og produksjons år Flachglas 1986 Scandiglass 87 Solberg -86 Antall (stk.) 3.etg Verkstedbygg 4.etg Verkstedbygg PCB Klorparafiner Ftalater Asbest/ Bly 64 - NEI JA JA NEI 6 - NEI JA JA NEI - 11 NEI JA JA NEI Isolerglassruter I 1. etg i lager (verkstedsbygningen) mot Seilduksgate finnes det i tillegg store mengder lagrede isolerglass fra Vi går ut i fra at dette er til ombruk. Resten av vinduene var enkle glass. Bilde 44: Store mengder hensatte isolerglassruter fra 2007 i 1. etg verkstedbygningen mot Seilduksgate Bilde 45: Store mengder hensatte isolerglassruter fra 2007 i 1. etg verkstedbygningen mot Seilduksgate Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alle isolerglassrutene skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Dersom det ved prøvetaking kan avkreftes at isolerglassrutene ikke inneholder PCB, klorparafiner eller ftalater trenger disse ikke å behandles spesielt. Ukjente ruter som ikke har vært mulig å identifisere skal behandles som PCB-holdige iht. Ruteretur-systemet. Ramboll

36 36 (62) 2.10 DEKK Dekk Det er registrert flere dekk i og utenfor teglsteinsbygget (skytebane). Bilde 46: Løse dekk (skytebane) Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Dekk Alle forhandlere av dekk har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur. Med forhandler menes enhver som selger dekk; både detaljist og grossist, både dekkforhandler og forhandler av kjøretøy med dekk. Forhandler har ikke rett til å kreve vederlag for å ta dekkene i retur. Mottaksplikten gjelder både dekk som leveres fra forbrukere og fra næringsdrivende. Kan også leveres til godkjente gjenbruksstasjoner, avfallskode Rambøll

37 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3. KONKLUSJON Asbest Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. PCB/tungmetaller Mesteparten av de malte tyngre konstruksjonene er klassifisert som lett forurenset pga innhold av PCB og/eller tungmetaller. Rambølls anbefaling er at betongkonstruksjoner leveres samlet til godkjent deponi for lett forurensede masser. Når det gjelder betong som er dekket av hvit veggmaling (Prøve 3), foreslår vi at maling på betong separeres fra betongen og leveres sammen med hvitmalte lettvegger til godkjent mottak for farlig avfall. Alternativt kan betong med hvit veggmaling (Prøve 3) leveres samlet til godkjent mottak for farlig avfall. Tungmetaller Soilrørskjøter, isolerglassruter, blyakkumulatorer og kuler med bly må sorteres som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Dekk gjennomhullet med bly leveres samme sted. Ftalater Gulvbelegg og vaskelister, som inneholder ftalater skal sorteres som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. EE-avfall Byggene skal saneres for alle elektriske og elektroniske komponenter. Dette gjelder spesifikke installasjoner samt alt av radioteknisk utstyr, sendere, kabler, kontakter, lyspunkter etc. iht. sammendrag i kap. 4. KFK Kjølemaskiner skal tappes for kjølevæske/gass av godkjent kjølemaskinist, og kan leveres som EE-avfall når gassen er tappet ned. Dersom det oppdages harde isolasjonsplater i grunnen eller i taket skal disse også leveres som farlig avfall. Olje Nedgravd oljetank skal tømmes, avgasses og fjernes fra grunnen og leveres til godkjent mottak. Dette skal gjøres av godkjent firma. Når arbeidet er utført skal dette meldes til korrekt kommunal instans, i Oslo er dette vann- og avløpsetaten. Oljekjel inkludert rør skal tømmes, avgasses og rengjøres for ev. rester av olje og leveres til godkjent mottak for EE-avfall. Det påpekes at slike oljekjeler kan inneholde asbestholdige pakninger og at ved eventuell demontering må noe sanering påregnes. PAH All pipestein/pipeløp med belegg skal sorteres ut som egen fraksjon og leveres som lett forurenset masse til godkjent mottak. Oljeholdig korkisolasjon og asfaltbelegg på tak leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Isolerglassruter Alle isolerglassruter er regnet som farlig avfall inntil dette er avkreftet med analyser. Vinduene leveres hele, stående, til godkjent mottak. Ramboll

38 38 (62) Dekk Dekk leveres forhandler eller gjenbruksstasjoner. Dekk gjennomhullet med bly fra kuler leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ovenstående punkter skal være utført og sanert forsvarlig før øvrig riving tiltar. Rambøll

39 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 39 (62) 4. SAMMENDRAG, TABELL Materiale Plassering/ Funnsted Antatt mengde Vekt pr enhet Totalt ca. registrert mengde Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar ASBEST Rørisolasjon Rørbend i fyrrom, verkstedbygningen Rørbend ved inngang til skytebane 30 bend Vurderes Prøve 10: Brunasbest Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig 7 bend Vurderes Prøve 13: Brunasbest og blåasbest håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak Alle varmerør og rørbend må betraktes som asbestholdige, dersom dette ikke avkreftes ved prøver. Det er allikevel lite sannsynlig at rettstrekk inneholder asbest. Rørføringer er tegnet opp i vedlegg 1, tegninger. Vi har registrert ca. 15 bend i 2. etg, verkstedbygningen og ca. 15 bend 1. etg lagerrom, verkstedbygningen mot Seilduksgate. 7210/Lett forurenset PCB Betong Betong Betong Etasjeskiller i 2. etg Verkstedsbygningen Vegg i lagerrom mot skytebane Gulv i lagerrom mot skytebane 3 2,5 t/m Prøve 7: Sum 7 PCB: 0,06 mg/kg 2,5 t/m 3 Prøve 11: Sum 7 PCB: 0,072 mg/kg 2,5 t/m 3 Prøve 12: Sum 7 PCB: 0,013mg/kg Alle materialer som er klassifisert som forurenset pga innhold av PCB og/eller tungmetaller skal leveres til godkjent mottak for forurenset avfall. Alternativt kan malt betong leveres samlet til godkjent deponi for forurensede masser. Veggmaling (gul) Utendørs Verkstedsbygningen Vurderes Prøve 5: Sum 7 PCB: 0,17 mg/kg Veggmaling (grønn) Utvendig Verkstedsbygningen Vurderes Prøve 8: Sum 7 PCB: 0,13 mg/kg Ramboll

40 40 (62) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Materiale Plassering/ Funnsted Antatt mengde Vekt pr enhet Totalt ca. registrert mengde Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar TUNGMETALLER, lett forurenset kommer først Veggmaling (gul) Veggmaling (grønn) Utendørs Verkstedsbygningen Utvendig Verkstedsbygningen Vurderes PRØVE 5: SINK (ZN): 940 MG/KG Vurderes PRØVE 8: KADMIUM (CD): 1,6 MG/KG SINK (ZN): 830 MG/KG Alle materialer som er klassifisert som forurenset pga innhold av PCB og/eller tungmetaller skal leveres til godkjent mottak for lett forurenset avfall. Alternativt kan malt betong leveres samlet til godkjent deponi for lett forurensede masser. Veggmaling (hvit) 3.etg og deler av 2. etg Verkstedsbygningen Vurderes Prøve 3: Sink (Zn): mg/kg Bly (Hg): 700 mg/kg Krom (Cr): 68 mg/kg Kadmium (Cd): 7 mg/kg Malingen som er definert som farlig avfall skal separeres fra betongen og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Alternativt kan den malte betongen leveres samlet til godkjent deponi for farlig avfall.! Inneholder sink over grensen for farlig avfall. Blybatteri Inngangen til skytebane 1 stk Kuler inneholder bly. Leveres godkjent mottak for farlig avfall. Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Bly fra kuler (og dekk som inneholder bly fra kuler) Skytebane Stor mengde Ukjent Batteriene inneholder bly. Soilrørskjøter Hele bygget 100 skjøter 0,8 kg/stk 80 kg Skjøtene inneholder bly. Bly er FTALATER farlig avfall. Vaskelister Hele bygget Ikke registrert, antatt liten mengde 130 g/lm Ikke prøvetatt, inneholder erfaringsmessig ftalater langt over grensen for farlig avfall. Vaskelister fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Gulvbelegg Gulvbelegg (blått) 3. etg Verkstedsbygningen Ca. 80 m² 4 kg/m² 320 kg Prøve 2.: mg/kg (1,1 %) Dietylheksylftalat (DEHP) Gulvbelegg fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Mengden er slått sammen ikke prøvetatte rom i nærheten av trappeløp i 3. etg. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Gulvbelegg (blått) 2. etg Verkstedsbygningen Ca. 100 m² 4 kg/m² 400 kg Prøve 4: mg/kg (0,9 %) Dietylheksylftalat (DEHP) Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Rambøll

41 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 41 (62) Materiale Plassering/ Funnsted Antatt mengde Vekt pr enhet Totalt ca. registrert mengde Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar EE-AVFALL Lysarmaturer Hele bygget Lysarmaturer: 130 stk. 8 kg/stk 1 tonn Kondensatoren i lysarmaturene kan inneholde PCB. Lysrør Hele bygget Lysrør: 250 stk 0,2 kg/stk 50 kg Lysrør inneholder kvikksølv. Sorteres og leveres EEavfallsmottak iht. grupper for innlevering av EE-avfall (se kap ); gruppe 1 og 4 Lysrør og armaturer leveres i separate kasser. Lysrør/pærer må ikke knuses. El-skap og tavler Hele bygget 16 stk Ca 30 kg/stk 0,5 tonn Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Varmtvannsbereder Verkstedbygning og lager mot skytebane 16 stk Varierer Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Heismaskin Heismaskinrom på tak, verkstedbygningen 1 stk Ukjent Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Bremsebånd kan inneholde asbest. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Avtrekksvifter Hele bygget 4 stk Ukjent Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Hvitevarer og diverse større enheter Hele bygget 10 stk Ukjent Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 6 og 7 Div. EE-avfall Hele bygningsmassen Moderate mengder Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 1-9 Lyspunkter, panelovner, nødlys, brytere, kabler, kontakter, tv-er, lydanlegg, div. mindre el-enheter etc. 7157/ KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER Luft-til-luft varmepumpe 2.etg, Verkstedbygningen 1 stk Ukjent Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Slike kjølemaskiner skal tappes for kjølemedium før riving begynner. Se kap om KFK. Ekspandert polystyren (EPS) Gulv på grunn Tak Ikke registrert Ikke registrert 0,6 kg/m² 0,6 kg/m² Slike eldre skum-plast materialer kan inneholde klorflourkarboner (KFK) fra oppskumings-prosessen og kan også være tilsatt bromerte flamme-hemmere. Alle typer skumplastmaterialer skal sorteres fra annet avfall og leveres separat til mottak som farlig avfall. Det er ikke bekreftet at det finnes slike plater i bygget. Dette avdekkes først når rivingen tiltar. Ramboll

42 42 (62) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Materiale Plassering/ Funnsted Antatt mengde Vekt pr enhet Totalt ca. registrert mengde Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar OLJE/DIESEL Oljekjeler Fyrrom i verkstedbygningen og på skytebane 2 stk Vurderes Fyringsolje Tømmes, avgasses og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Tømmes, avgasses og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Slike gamle oljekjeler kan ha asbestholdige pakninger. Dette er ikke mulig å avdekke før kjelen åpnes. Fyringsoljetank Utvendig Sannsynligvis 2. stk Vurderes Fyringsolje Ukjent hvor mye som er igjen på tankene. Hensatt olje og kjemikalier Oljefat Hele bygget Mindre mengder Olje og kjemikalier er farlig avfall. All hensatt olje og kjemikalier, som ikke Utendørs, på rampe utendørs og i fyrrom 8 stk skal beholdes, leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg PAH Pipeløp 2 stk i verkstedbygningen, og 1 stk skytebane Dimensjoner ukjent Sot i pipeløpet inneholder PAH og er farlig avfall. All pipestein/pipeløp med belegg skal sorteres ut som egen fraksjon og leveres som lett forurenset masse til godkjent mottak. Asfaltbelegg Tak, verkstedbygningen 700 m 2 10 kg/m 2 7 tonn Prøve 9: 17,9 mg/kg Leveres til godkjent mottak som takpapp (forurenset). 7156, 7158, 7211, ISOLERGLASSRUTER Isolerglassruter 3. etg og 4. etg i verkstedbygningen 64 stk Flachglas stk Scandiglass stk Solberg kg/stk 1,6 tonn Klorparafiner og ftalater Alle isolerglassrutene skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Dersom det ved prøvetaking kan avkreftes at de øvrige isolerglassrutene ikke inneholder klorparafiner eller ftalater trenger disse ikke å behandles spesielt. Det er også registrert store mengder hensatte isolerglassruter fra 2007 i lagerrom i 1. etg, verkstedbygningen, mot Seilduksgate. Vi antar dette er for ombruk. Se egne angivelser på tegningene i Vedlegg 1 hvor de ulike rutene befinner seg DEKK Dekk Skytebane Liten mengde Diverse Dekk leveres forhandler eller gjenbruksstasjoner. Mesteparten av dekkene på skytebanen inneholder sannsynligvis bly etter kuler. Rambøll

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Peab AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Kongens gate 9 er et kontorbygg i 8. etasjer med kjeller som er bygd i 1978.

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fredensborg Norge AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Fagerborggata 16 er en 3-etasjers boligblokk, hvor det skal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA Oppdragsgiver Kongsberg kommunale eiendom KF Rapporttype N-rap-03-Miljøsaneringsbeskrivelse Raumyr skole Lundeløkka Dato 2013-10-31 RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse

Detaljer

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-04 REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Follotunnelen er en to-løps motorveitunnel

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei Oppdragsgiver Statsbygg Øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei 3 Dato 2015-11-09 GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE (bilde fra https://www.google.no/maps) SAMMENDRAG Gamle

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 21.04.2016 Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med bygging av nye tanker skal bygget

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter Miljøsaneringsbeskrivelse Maj 2014 www.vso-consulting.no vso@vso-consulting.no Versjon Dato Beskrivelse Lavet av Kontrollert av Godkjent av 1.0 04.07.2014

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign.

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign. Planforum Arkitekter AS Sørum sykehjem Heggelia 3, 1921 Sørumsand Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 3.11.9 Sjekket plater bak stålplater på fasade 1 3.1.9 Miljøkartlegging NS 3424

Detaljer

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fosenhus AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 13.05.17 Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med en delrivning av en enebolig er Miljø og Sikkerhetsrådgivning

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 03.09.2017 Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med rivning av en utbrent bolig er det foretatt

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Brumunddal kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2011-11-23 BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Eiendommen Brugata 10 har 3 bygg som skal rives, hovedhus,

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13

VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13 Oppdragsgiver Nordland Fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-07-04 VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Gymnasveien 13 er en enebolig opprinnelig

Detaljer

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole Miljøsaneringsrapport Valheim skole 1 Oppdragsgiver Stema Rådgiving AS. Organisasjonsnummer 983 794 971 Adresse Pb 1. 2030 Nannestad Kontaktperson Magnar Rusten. Tel /epost 90 57 62 10. mr@stema-r.no Oppdrags

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse GYMNASBYGGET Trolladalen 28, GBNR 13/113 - SOGNDAL 2015-07-10 J01 2015-07-10 For bruk SR MNHEG SR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fosenhus AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 01.06.16 Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med rivning av Yrjarsgate 20, skal bygget rives. Bygget er

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø 00 For kommentarer 2012.03.30 MMo MKv/ EW Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Ant. sider Fase: Detaljplan

Detaljer

RKV STI UNDERJORDSANLEGG

RKV STI UNDERJORDSANLEGG Oppdragsgiver Statsbygg Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-05-02 RKV STI UNDERJORDSANLEGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Det skal rives en stålkulvert og utføres stabilitetssikring i

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

LUCY SMITHS HUS, 5.ETG

LUCY SMITHS HUS, 5.ETG Oppdragsgiver Universitetet i Oslo Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2012-11-16 LUCY SMITHS HUS, 5.ETG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Administrasjonsbygget på Blindern (Lucy Smiths hus)

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype FORELØPIG RAPPORT - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-19 VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Vest-Lofoten videregående

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Forurenset jord? Hva trenger du for å finne ut om jord er forurenset? Når kan vi bruke

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg Saksbehandler Kontrollør Norsas AS Otto Nielsens veg 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Åfjord Kommune Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 10.04.2015 Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Prestegårdsleia 5 og 7 skal rives. Begge bygg er fra første

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

for Veggene innvendig er kledd med en kombinasjon av malt strie på trepanel, malt strie på gips og malt mur.

for Veggene innvendig er kledd med en kombinasjon av malt strie på trepanel, malt strie på gips og malt mur. MILJØSANERINGSRAPPORT for Grønmovn.15 Oppdragsgiver : Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten Byggherre : Oslo kommune Rapport utført av : AR Miljøsikring As v/ Arild Strømsborg. Dato : 14.10.2010

Detaljer

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Oppdragsgiver Sør-Trøndelag Fylkeskommune Rapporttype Rapport 2010-03-12 MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Revisjon 01 Dato 2010-03-12 Utført av Kontrollert av Maria Helene S. Jensen/Frank Holmgaard

Detaljer

INTRODUKSJONSSENTERET

INTRODUKSJONSSENTERET Oppdragsgiver Drammen Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-01-25 INTRODUKSJONSSENTERET MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Introduksjonssenteret i gamle Fjellheim skole rehabiliteres.

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE Oppdragsgiver Omsorgsbygg Oslo KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-06-17 HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Hallagerbakken barnehage er en barnehagebygning fra

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

Oppdragsgiver. Hamar kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Hamar kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Hamar kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-05-21 SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seaside ungdomshus er en tidligere restaurant. Eiendommen består

Detaljer

BANKGATA SKOLE OMBYGGING

BANKGATA SKOLE OMBYGGING Oppdragsgiver Bodø Kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-06-07 BANKGATA SKOLE OMBYGGING MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bankgata skole ombygging er en ungdomsskole i Bodø. Eiendommen

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810 015 MVA DATO 04.07.2013

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Bygningsbeskrivelse... 5 1.5 Prosjektutforming... 7 1.6 Forutsetninger... 7 2. Metode for

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-09-01 BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Brakker ved gamle lærerskolen Bodø er

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

KRAV TIL GRAVEARBEIDE

KRAV TIL GRAVEARBEIDE KRAV TIL GRAVEARBEIDE 1. Generelt Før det settes i gang arbeider etc. innenfor et flyplassområde, skal arbeidet meldes til lufthavnsjefen, eller prosjektleder/byggeleder som har fått ansvaret for å koordinere

Detaljer

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall.

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall. Transport Isolerglassrutene bør transporteres stående for å unngå at de knuses eller sprekker. Pass på at de står støtt. Knuste isolerglassruter bør fraktes i lukket beholder. SKIFTE VINDU? Levering Isolerglass

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling (ROAF), Bøler gjenvinningsstasjon- Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 834 391 0231.0071.01 2012.076.I.FMOA 2012/9316

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bjugn kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-11-24 BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bjugn Høydebasseng er et bygg som er i bruk som lagringslokale

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 Beregnet til Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes Dokument type Rapport, rev. 00 Dato 2011-03-18 MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 2 Revisjon 00 Dato 2011-03-18

Detaljer