Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as"

Transkript

1 Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

2 Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser - Rammebetingelser lover og forskrifter - Eksempel prosedyre for avfallsbehandling - Eksempel Innhold avfallsstrategi - Budsjettering 3. Lover og forskrifter 4. Avtalen mellom importører/produsenter og MD om EE-avfall 5. Diverse

3 Målgruppen for veilederen De som har ansvaret for å håndtere EE-avfall, skal kunne finne praktisk informasjon om problemene, samt gode råd og tips om hvordan man på best mulig måte kan behandle EE-avfallet slik at kravene i EE-forskriften og avtaler med myndighetene oppfylles Overordnet ansvarlig Ansvarlig for daglig drift Medarbeidere

4 Hvordan skal veilederen benyttes Kapittel 1: EE-avfall og energiverk-virksomhet Generelt om EE-avfall. Definisjoner. Hvor finner vi EE-avfallet i energiverkene. EE-avfall og HMS-arbeid. Miljøfarlige stoffer Kapittel 2: Organisering av avfallshåndteringen Beskrivelse av forslag til hvordan organiseringen av avfallshåndteringen kan gjennomføres i energiverkene. Kapittel 3: Hvordan tilrettelegge for avfallsbehandling internt Praktisk informasjon om hvordan håndteringen av EE-avfallet kan foregå internt. Eksempler på egnede oppsamlingsløsninger. Kapittel 4: Avfallsbehandlingen Beskrivelse av hva som skjer med avfallet etter innsamling. Informasjon om ulike ordninger for å håndtere EE-avfall.

5 Hva er EE-avfall Elektriske og elektroniske produkter: Produkter som er avhengige av elektriske strømmer eller elektromagnetiske felt for å fungere, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmene og feltene EE-avfall: Kasserte elektriske og elektroniske produkter

6 Krav til importør/produsent/forhandler I Avfallsforskriftens 1.10 i pålegges importør/produsent følgende plikter: Plikt til å være medlem i et godkjent returselskap. Plikt til å ta imot EE-avfall fra kunder dersom man driver videresalg. Plikt til å informere om returordningen (overfor kunder).

7 EE-registeret På bakgrunn av implementeringen av EUs WEEEdirektiv (Waste Electric and Electronic Equipment) er det etablert et produsentregister, EE-registeret, som skal samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall. EE-registeret skal ha oversikt over produksjon, import og eksport av EE-produkter, og følge opp at produsenter og importører følger regelverket.

8 EE-registeret I tillegg har EE-registeret fått i oppgave å følge opp produsenter og importører som unndrar seg forpliktelsene i regelverket. Mer informasjon finnes på

9 Returselskaper - RENAS AS - Elretur - Eurovironment - Ragn Sells Elektronikkretur AS - Batteriretur

10 Renas Opprinnelig returselskap for næringselektro, opprettet i august Fra desember 2007 godkjent som returselskap for alle kategorier EE-avfall. Mer informasjon finnes på

11 El-retur Opprinnelig Elektronikkgjenvinning og Hvitevareretur. Er nå godkjent returselskap for alle kategorier EE-avfall. Mer informasjon finnes på

12 Eurovironment Opprinnelig etablert som returordning for avfall fra IT-bransjen. Er nå godkjent som returselskap for alle kategorier EE-avfall. Mer info på

13 Ragn Sells Elektronikkgjenvinning Godkjent returselskap for alle kategorier EEavfall. Mer info på

14 Hvor finnes EE-avfall i energiverkene Alle typer kabler og ledninger Transformatorer, store og små Brytere med tilhørende apparatanlegg Måleinstrumenter (trykk, spenning, strøm osv) Belysningsutstyr Styringsenheter (releskap, eltavler, datakomponenter) Med andre ord: OVER ALT!

15 EE-avfall og HMS-arbeidet Internkontrollforskriften krever tiltak for å fremme forbedringsarbeid innen: - Arbeidsmiljø og sikkerhet - Forebygge helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller tjenester - Vern om ytre miljø og en bedre behandling av avfall Arbeid med EE-avfall en del av bedriftens HMSarbeid Se eksempel: rutine for behandling av farlig avfall

16 EE-produkter og miljøfarlige stoffer Lyskilder Kabler og ledninger Nivåbrytere Termometre Termostater Trykkmålere Akkumulatorer Kjøleanlegg Kvikksølv, PCB Kopper, kadmium, bly, PVC Kvikksølv, bly Kvikksølv Kvikksølv Kvikksølv Kadmium, bly, nikkel, syre KFK Høyspenningsutstyr PCB, SF 6 Kondensatorer Transformatorer Brannslukningsutstyr Utstyr som tåler høy varme PCB PCB Halon Bromerte flammehemmere

17 Kvikksølv Kadmium KFK Bly Bromerte flammehemmere PCB Nikkel Halon SF6 Hvorfor er farlige stoffer farlige Opphopes i næringskjeden. Kan gi skader på lever og nyrer Opphopes i kroppen. Kan skade lever, lunger, nyrer og skjelett. Kan være kreftfremkallende Klimagass, bryter ned ozonlaget Giftig, opptas og lagres i organismer og planter. Enkelte forbindelser kan være kreftfremkallende Kreftfremkallende og hormonforstyrrende Opphopes i næringskjeden. Kreftfremkallende. Kan skade nervesystem og arveanlegg Kreft- og allergifremkallende. Noen komponenter akutt giftige Klimagass, bryter ned ozonlaget Klimagass, bryter ned ozonlaget

18 Overordnet funksjon Ansvarlig for drift Medarbeider Ansvar og oppgaver Typiske oppgaver som vil bli tillagt en overordnet funksjon vil kunne være: - Være den som driftsansvarlige rapporterer til på avfallsspørsmål - Utarbeidelse av årlige budsjetter for avfallsbehandlingen. Generell planlegging og tilrettelegging av aktiviteten. Utarbeidelse av miljømål for avfallsbehandlingen. Rapportering av miljømål til ledelsen. Beslutte nødvendige innkjøp og investeringer av utstyr. Etablere avtaler med avfallsentreprenør. Følge opp daglig drift, og være bindeledd mellom driften og ledelsen i forhold som krever avklaring. Sørge for og kontrollere at avfallet blir sendt til godkjente avfallsanlegg.

19 Ansvar og oppgaver Overordnet funksjon Typiske oppgaver som vil bli tillagt den ansvarlige for daglig drift av avfallssystemet vil være: Ansvarlig for drift Medarbeider Sørge for tilstrekkelig oppsamlingskapasitet. Bestille bortkjøring av avfall når beholdere/containere er fulle. Sørge for tilfredsstillende merking av beholdere/containere. Veilede de som skal levere avfall.

20 Ansvar og oppgaver Overordnet funksjon Typiske oppgaver som tillegges den enkelte medarbeider vil være å: Ansvarlig for drift Medarbeider Sørge for at avfallet havner i riktig container Ta kontakt med den som er ansvarlig for daglig drift av avfallssystemet dersom det er uklart hvordan avfallet skal håndteres.

21 Vederlagsfritt mottak av EE-avfall Forutsetningen for vederlagsfritt mottak er at avfallet sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes på en slik måte at det er egnet for videre sortering, gjenvinning og annen forsvarlig behandling

22 Innhenting anbud/tilbud Forespørselsbrev Teknisk orientering for avgrensing av oppgaven, hva som er inkludert og datagrunnlag (mengder etc.) Tilbudsregler, dvs. hvordan tilbudsprosessen er tenkt gjennomført Kontraktsbestemmelser, som egne kontraktstandarder, NS 9430, eventuelle spesielle bestemmelser for denne kontrakten.

23 Kriterier for vurdering av tilbud Totalkostnader i kontraktsperioden Servicenivå og tilgjengelighet Sikkerhet i levering av tjenestene, så som reservekapasitet/beredskap, reservemateriell, verksted, lager, personell. Helse-, miljø og sikkerhetsforhold Tillatelser fra miljøvernmyndighetene Tillatelse til å håndtere farlig avfall, herunder EE-avfall Økonomisk soliditet Rutiner for oppfølging av tjenestene, opplæring av egne ansatte mv. Referanser

24 RENAS avfallsgrupper Nr Gruppe Oppsamlingsutstyr 1 Lysstoffrør Lysrørkasse/tønne 2 Sparepærer og andre kvikksølvholdige lyskilder Tønne/kasse 3 Ikke kvikksølvholdige lyskilder Tønne/kasse 4 Kabel (alle typer) Container, kasse, stykkgods 5 Små enheter Pallebur, shelter, europall, m/karmer, kasser 6 Store ikke-knuselige enheter Kontainer, stykkgods 7 Store knuselige enheter Stykkgods

25 Beholderløsninger

26 Hvordan få til god sortering? Informasjon Bruk av bedriftens intranett som generell informasjonskilde Informasjonsmøter, særlig ved introduksjon av nye avfalls ordninger Informasjonsbrosjyrer, som alle kan ta med seg i bilen, på anlegg, på kontoret osv Oppslag/plakater, spesielt på oppsamlingssteder, i korridorer, i verkstedsrom osv der folk arbeider. Informasjonen bør inneholde: Hvorfor det er viktig at EE-avfallet sorteres ut fra annet avfall. Hvilke fraksjoner EE-avfallet skal sorteres i. Hvor oppsamlingspunktene for EE-avfall er lokalisert. Merking av oppsamlingsutstyr

27 EE-avfall til deponi er ikke ønsket Målene med EEregelverket og etablering av returselskapene er mest mulig gjenvinning, sikker håndtering og minst mulig til deponi.

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Kurs i kjemikalier og farlig avfall

Kurs i kjemikalier og farlig avfall Kurs i kjemikalier og farlig avfall 22. april 2015 Solvår Reiten Sysselmannens miljøvernavdeling Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier:

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

2 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport 2008 3

2 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport 2008 3 Miljørapport 2008 Sammenlignet med mange andre land i Europa blir forholdsvis lite avfall deponert i Norge. Rundt 70 prosent av alt avfallet i Norge gjenvinnes, resten blir sluttbehandlet. Deponering av

Detaljer

Miljøredegjørelse 2005

Miljøredegjørelse 2005 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 8

Prosjekteringsanvisning 8 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 28 Prosjekteringsanvisning 8 BYGG- OG ANLEGGSAVFALL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Kartlegging av produsentansvarsordningene

Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging våren 2008 Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: *22 57 48 00 E-post: post@hjellnesconsult.no www. hjellnesconsult.no Kartlegging av

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Reno-Vest Bedrift AS

Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS Eies av Reno-Vest IKS Totalleverandør av avfallstjenester til næringslivet Salg/Utleie av utstyr Vesterålen, Lofoten, Steigen, Longyearbyen Håndtering av farlig

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2013 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Tilgjengeligheten

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Produsentansvar - et konkurransefortrinn?

Produsentansvar - et konkurransefortrinn? På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2011 Produsentansvar - et konkurransefortrinn? Gjennom de 3 siste årene har det vært mye støy rundt produsentansvarsordningen for EE-avfall i Norge. Det er svært

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer