4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6"

Transkript

1 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON Tom Hedalen SAKSBEH Joar Hovda KOPI ANSVARLIG ENHET Spesialrådgivning SAMMENDRAG Multiconsult har i løpet av høsten 2013 og vinteren 2014 utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner for en rekke bygninger som skal rives knyttet til utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda på Kongsberg. Brannvesenet i Kongsberg ønsker å bruke noen av bygningene som øvingsobjekter. I sammenheng med dette ønsker Statens vegvesen (SVV) at Multiconsult gjennomfører en vurdering om det er miljømessig forsvarlig å brenne noen av disse bygningene. Basert på vurderingene i foreliggende notat, er det konkludert med at følgende bygninger kan brennes, dersom foreslåtte tiltak/miljøsanering blir gjennomført: Drammensveien 158; Sandsværsveien 153; Sandsværsveien 155: boligen og uthuset, men ikke garasjen. Følgende bygninger anbefales ikke brennes, blant annet pga. påviste høye konsentrasjoner av tungmetaller i malingene og påvist PCB over forurensningsforskriftens normverdi i malingene: Ryesgate 8; Bergmannsveien 218; Bergmannsveien 226 Forlegningsbygg. Innholdsliste 1 Innledning Miljøkartleggingen og miljøsaneringsbeskrivelsene Gjennomføring av miljøsanering/riving og brenning Vurderinger og anbefalinger Vurderingskriterier Drammensveien Ryesgate Sandsværveien Sandsværveien Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon /7 14 Notat brenning vs riving J. Hovda L. Nordstrøm Å. Tørvi REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Storgata Fredrikstad Tlf NO MVA

2 1 Innledning Multiconsult har i løpet av høsten 2013 og vinteren 2014 utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner for en rekke bygninger som skal rives knyttet til utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda på Kongsberg. I sammenheng med dette ønsker Statens vegvesen (SVV) at Multiconsult utarbeider konkurransegrunnlag/anbudsbeskrivelse for selve miljøsaneringen og rivingen av alle disse bygningene/konstruksjonene. Brannvesenet i Kongsberg ønsker å bruke noen av bygningene som øvingsobjekter. På bakgrunn av en befaring og SVV sine egne vurderinger knyttet til vegtrafikk, bebyggelse, så ønsker SVV en vurdering om det er miljømessig forsvarlig å brenne noen av disse bygningene. Bygningene, som er lokalisert på følgende eiendommer, og som skal vurderes mhp. brenning vs riving er: Drammensveien 158 Ryesgate 8 Sandsværveien 153 Sandsværveien 155 Bergmannsveien 218 Bergmannsveien 226, Forlegningsbygning I foreliggende et notat (premissdokument) er det presentert hva som ligger til grunn for våre vurderinger og anbefalinger knyttet til brenning vs riving for bygningene/konstruksjonene som i dag befinner seg på disse eiendommene. Vurderingskriteriene med påfølgende anbefalinger er presentert i foreliggende notat. 2 Miljøkartleggingen og miljøsaneringsbeskrivelsene I alle miljøkartleggingsbeskrivelsene for den enkelte eiendom er det i sammendragene og i kontrollplanskjemaeneoppsummert bygningsmaterialer/avfallsfraksjoner som inneholder helse og miljøfarlige stoffer som må håndteres forskriftsmessig. Bygningsmaterialer som inneholder farlig avfall må uansett miljøsaneres forut for riving eller brenning. For å kunne si noe om hvilke bygninger som kan brennes, så må dette ses i sammenheng med hvordan hele riveprosessen blir gjennomført, dvs. i hvilken rekkefølge de ulike aktivitetene skal gjøres (neste kap.). 3 Gjennomføring av miljøsanering/riving og brenning Her presenteres et forslag til hvordan miljøsaneringen/rivingen med påfølgende nedbrenning og etterarbeid skal gjennomføres. Dette er føringer som er inkludert i konkurransegrunnlaget. A. Klargjøring: Alt løsøre er fjernet av tidligere eiere. Inngjerding og annen sikring av byggeplassen, hvis nødvendig Omkobling av til / fraførsler (el, tele, vann, avløp, etc.). Avklaringer med strømforsyningsselskap og Telenor etc. B. Sanering og riving for hånd: Se miljøsaneringsbeskrivelse Sanering av helse og miljøfarlig avfall. Sanering og fjerning av EE avfall. Uttaking av bygningselementer eller tekniske installasjoner for ombruk Riving av tekniske installasjoner, dvs. VVS og VV beredere etc. Riving/fjerning av lette, ikke bærende bygningsdeler slik som takstein, innvendige vinduer, dører og innredninger som er løse RIM NOT 001 Vurdering.Brenning vs riving 3. juli 2014 / Revisjon 00 Side 2 av 7

3 Fjerning av trykkimpregnert trevirke Fjerning av løsøre, skrot og søppel innvendig og utvendig Bortkjøring av alt avfall som er miljøsanert/kildesortert og restavfall C. Overlevering til Kongsberg Brann og redning (KBR): Alle bygninger og uterareal er gjennomgått og godkjent for overlevering Det spikres/skrues plater på dør og vindusåpningene, hvis nødvendig KBR gjennomfører øvelser KBR gjennomfører brenning D. Riving (maskinelt) og opprydding etter brenning Aske og rester fra brenningen samles opp og leveres som farlig avfall til godkjent mottak Rein eller forurenset betongen fra fundament meisles opp og leveres godkjent mottak. Armering leveres for gjenvinning til godkjent mottak. Eventuelt asfalt fjernes og leveres for gjenvinning 4 Vurderinger og anbefalinger Multiconsult viser til Forskriften om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, som Kongsberg kommune har vedtatt 11. mars 2010, der det i 6, står: 6. Dispensasjon Brann- og redningstjenesten kan etter rådslagning med de kommunale helse- og miljøvernmyndighetene i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i 4 etter søknad, som i utgangspunktet skal være skriftlig. Brenning av kondemnable bygninger aksepteres kun dersom de er miljøsanert. 4.1 Vurderingskriterier Det er gjennomført prøvetaking av mange typer bygningsmaterialer inkludert malingen i de aller fleste bygningene. Det er blant analysert på innhold av tungmetaller og PCB. Multiconsult har tatt utgangspunkt i hvor høye konsentrasjoner av tungmetaller og PCB påvist/funnet i malingene er avgjørende for om brenning kan anbefales. Brenning av avfall og/eller kondemnerte hus gir utslipp av helse og miljøfarlige stoffer som tjærestoff (PAH), dioksiner og tungmetall. Dette er utslipp som kan gi en forverret forurensningssituasjon fordi det blant annet dreier seg om ikke nedbrytbare stoffer som oppkonsentreres i næringskjeden. Selv om det miljøsaneres og våre anbefalinger (se under) for hver eiendom blir fulgt, så vil det blant annet forekomme uønsket forurensning til luft. Vi har derfor vurdert at der det forekommer konsentrasjoner av tungmetaller nær eller over grense for farlig avfall, så vil en ikke anbefale brenning, med mindre bygningmaterialet blir miljøsanert forut for en eventuell brenning. Ved forbrenning av PCB holdige komponenter/materialer ved lavere temperaturer/ufullstendig forbrenning vil det bli utviklet dioksiner. Brenning av maling/materialer som inneholder PCB er derfor ikke ønskelig. For PCB, så har vi vurdert at dersom det forekommer konsentrasjoner av PCB over forurensningsforskriftens normverdi, dvs. over 0,01 mg/kg, så anbefales det ikke brenning, med mindre bygningmaterialet med innhold av PCB blir miljøsanert forut for en eventuell brenning. Det vises til miljøsaneringsbeskrivelsene for den enkelte eiendom med tilhørende analyseresultater RIM NOT 001 Vurdering.Brenning vs riving 3. juli 2014 / Revisjon 00 Side 3 av 7

4 4.2 Drammensveien 158 Multiconsult gjennomførte befaring og miljøkartlegging av boligen 7. august 2013, der kartleggingen avdekket følgende forekomster av helse og miljøfarlige stoffer: Tungmetaller (bly) i innvendig maling. Farlig avfall. Ftalater og klorparafiner i isolerglassvindu. Farlig avfall. Pentaklorfenol i baderomsplater. Farlig avfall. Bromerte flammehemmere i gulvtepper. Farlig avfall. KFK/HKFK i PUR skum. Farlig avfall. EE avfall. Farlig avfall Det eksisterer tungmetaller i innvendig gul maling på tapeten. Konsentrasjonene av bly er over grense for farlig avfall. Multiconsult anbefaler ikke brenning av bygget pga. innhold av bly i innvendig gul maling på tapet. Dersom tapeten med gul maling fjernes kan brenning gjennomføres. 4.3 Ryesgate 8 Multiconsult gjennomførte befaring og miljøkartlegging av alle bygningene (bolighus, uthus og garasje) 14. august 2013, der kartleggingen avdekket følgende forekomster av helse og miljøfarlige stoffer: Tungmetaller i innvendig og utvendig maling. Farlig avfall. CCA i impregnert trevirke. Farlig avfall. Hydroklorfluorkarboner i klimaanlegg. Farlig avfall. Parafin i dagtank (forbehold). Farlig avfall. Elektrisk og elektronisk avfall (EE avfall). Det er påvist konsentrasjoner av sink over grense for farlig avfall i innvendig grønn maling (prøve P4), innvendig gul maling (prøve P6) og utvendig hvit maling (prøve P11) på bolig og uthus. Det er påvist konsentrasjoner av PCB i de samme malingsprøvene (P3, P5 og P10) over forurensningsforskriftens normverdi. Brenning av boligen og uthuset anbefales ikke pga. høye konsentrasjoner av sink og påvist PCB i malingene. Garasjen kan derimot brennes etter at den er miljøsanert. 4.4 Sandsværveien 153 Multiconsult gjennomførte befaring og miljøkartlegging av alle bygningene (hovedbygg, påbygg og uthus/lager) 28. august 2013 der kartleggingen avdekket følgende forekomster av helse og miljøfarlige stoffer: Ftalater i gulvbelegg. Farlig avfall. Klorparafiner og ftalater i isolerglassruter. Farlig avfall. Elektrisk og elektronisk avfall. Farlig avfall. Det eksisterer tungmetaller (hovedsakelig bly og sink) i utvendig og innvendig maling. Konsentrasjonene av tungmetaller er lave, slik at brenning kan anbefales mhp. tungmetaller. Multiconsult anbefaler ikke brenning av bygningene pga. konsentrasjonen av PCB er over normverdien på maling i veggstrie i spisestue i påbygget og grønn eldre trapp mellom 1. og 2. etg. Dersom veggstrien og trappa fjernes, kan brenning gjennomføres RIM NOT 001 Vurdering.Brenning vs riving 3. juli 2014 / Revisjon 00 Side 4 av 7

5 4.5 Sandsværveien 155 Multiconsult gjennomførte befaring og miljøkartlegging av alle bygningene (enebolig og garasje/uthus) 21. august 2013, der kartleggingen avdekket følgende forekomster av helse og miljøfarlige stoffer: Tungmetaller (sink) i maling. Farlig avfall Polyklorerte bifenyler (PCB) og tungmetaller i maling. Farlig avfall. Ftalater og klorparafiner i isolerglassruter. Farlig avfall. Ftalater i gulvbelegg. Farlig avfall. Klorfluorkarboner (KFK/HKFK) i PUR skum isolasjon. Farlig avfall. Elektrisk og elektronisk avfall (EE). Farlig avfall. Det eksisterer grønn eldre maling i boligen i 2. etg, (ca 25 m 2 ). Denne malingen inneholder konsentrasjoner av sink over grense for farlig avfall, slik at brenning ikke anbefales. Dersom trepanelen med grønn maling fjernes kan brenning av boligen gjennomføres. Det eksisterer tungmetaller i utvendig grå maling på garasjen. Konsentrasjonene av bly er svært nær grense for farlig avfall, slik at brenning av garasjen ikke anbefales. 4.6 Bergmannsveien 218 Multiconsult gjennomførte befaring og miljøkartlegging av boligen av mur/betong 21. august 2013 der, kartleggingen avdekket følgende forekomster av helse og miljøfarlige stoffer: Asbest i kanaler, bygningsplater, fuger etc. Farlig avfall. Ftalater i gulvbelegg. Farlig avfall. Ftalater og klorparafiner i isolerglassvinduer. Farlig avfall. Bromerte flammehemmere i cellegummi. Farlig avfall. KFK/HKFK i PUR skum. Farlig avfall. EE avfall. Farlig avfall. Det er påvist tungmetaller og PCB i innvendig eldre rød og gul maling (Prøve P2 og P3 i miljøsaneringsbeskrivelsen). Malingen er funnet i en bod i underetasjen, under nyere hvit maling. Konsentrasjonene av PCB er lave (0,13 mg/kg), men dette er over normverdien. Konsentrasjonen av bly i malingen er på 895 mg/kg, dvs. dvs. ca 36 % av grenseverdi for farlig avfall for bly (2500 mg/kg). Det er påvist tungmetaller og PCB i utvendig grå maling på murfasaden (Prøve P6 og P7 i miljøsaneringsbeskrivelsen). Konsentrasjonene av PCB er lave (0,16 mg/kg), men dette er over normverdien. Konsentrasjonen av kvikksølv i fasademalingen er på 22,4 mg/kg, dvs. ca 2,2 % av grenseverdi for farlig avfall for kvikksølv (1000 mg/kg). Vi anbefaler at bygningen ikke brukes som øvelsesobjekt for selve brenningen, blant annet fordi huset hovedsakelig er oppført i betong og mur, og det er påvist både PCB, bly og kvikksølv i malingene. 4.7 Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Multiconsult gjennomførte befaring og miljøkartlegging av forlegningsbygningen 7. august 2013, der kartleggingen avdekket følgende forekomster av helse og miljøfarlige stoffer: Ftalater i gulvbelegg. Farlig avfall. Ftalater og klorparafiner i isolerglassvinduer. Farlig avfall. KFK/HKFK i PUR skum. Farlig avfall. EE avfall. Farlig avfall RIM NOT 001 Vurdering.Brenning vs riving 3. juli 2014 / Revisjon 00 Side 5 av 7

6 Det eksisterer tungmetaller i utvendig gul maling på fasaden (Prøve P5 og P6 i miljøsaneringsbeskrivelsen). Konsentrasjonen av bly i malingen er på mg/kg, dvs. dvs. over 4 ganger grenseverdi for farlig avfall for bly (2500 mg/kg). Malingen har også konsentrasjoner langt over forurensningsforskriftens normverdi for enkelte av tungmetallene. Vi anbefaler at bygningen ikke brukes som øvelsesobjekt for selve brenningen, fordi den gule fasademalingen inneholder svært høye konsentrasjoner av bly. 5 Oppsummering og konklusjon Det forutsettes at bygningene som er aktuelle for brenning blir miljøsanert, som beskrevet i miljøsaneringsbeskrivelsene forut for en eventuell brenning. I tabell 2 er anbefalingene for hver enkel eiendom oppsummert, med mulige tiltak/miljøsanering forut for eventuell brenning. Tabell 2: Oppsummerte anbefalinger for hver enkel eiendom, med mulige tiltak forut for eventuell brenning. Eiendom Antall bygninger Anbefaling vedr. brenning Tiltak/miljøsanering forut for eventuell brenning Drammensveien 158 Bolig Anbefales ikke pga. innhold av bly i innvendig gul maling på tapet. Bolig kan brennes, dersom tapeten med gul maling fjernes. Ryesgate 8 Bolig, uthus og garasje Anbefales ikke brenning av boligen og uthuset pga. høye konsentrasjoner av sink og påvist PCB over normverdi i malingen Garasjen kan brennes etter at den er miljøsanert. Boligen og uthus skal ikke brennes. Sandsværveien 153 Hovedbygg, leilighet påbygg og uthus/lager Anbefales ikke pga. påvist PCB over normverdi i malingen på veggstrie og grønn maling på trapp Hovedbygg kan brennes, dersom veggstrien i spisestue i påbygget og trapp med grønn maling fjernes. Uthus/lager kan brennes etter at den er miljøsanert. Sandsværveien 155 Enebolig og garasje/uthus Anbefales ikke pga. høye konsentrasjoner av sink (bolig) og bly (garasje) i malingen Boligen kan brennes, dersom trepanelet med grønn maling i 2. etg. i boligen fjernes. Garasjen skal ikke brennes Bergmannsveien 218 Bolig Anbefales ikke, fordi huset hovedsakelig er oppført i betong og mur og det er påvist både PCB, bly og kvikksølv i malingene i forskjellige deler av bygningen. Boligen skal ikke brennes Bergmannsveien 226(forlegning) Forlegning Vi anbefaler ikke brenning, fordi den gule fasademalingen inneholder svært høye konsentrasjoner av bly. Forlegningsbygningen skal ikke brennes RIM NOT 001 Vurdering.Brenning vs riving 3. juli 2014 / Revisjon 00 Side 6 av 7

7 Basert på erfaringer Multiconsult har fra miljøkartlegginger av bygninger av tilsvarende størrelse og byggeperiode, så vil en med stor sikkerhet anta at det vil forekomme helse og miljøfarlige stoffer som ikke bør brennes, men leveres til godkjent mottak for videreforsendelse og korrekt håndtering ved godkjente behandlingsanlegg RIM NOT 001 Vurdering.Brenning vs riving 3. juli 2014 / Revisjon 00 Side 7 av 7

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Rv.110 Simo Ørebekk OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 DATO: 17. NOVEMEBER 2014 DOKUMENTKODE: 511927 RIB RAP 002 Med mindre

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7 MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT UNN Åsgård Bygg 7 1. Bakgrunn Bygg 7 ved UNN Åsgård skal totalrenoveres. Prosjektet skal gjennomføres i 2 entrepriser, hvorav den første entreprisen gjelder riving- og saneringsarbeider.

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

KARTLEGGING AV FARLIG AVFALL OG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

KARTLEGGING AV FARLIG AVFALL OG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Steinkjer kommune Konkurransegrunnlag ANBUD 45/13 RIVING AV BYGG KARTLEGGING AV FARLIG AVFALL OG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Innholdsfortegnelse 1. OPPDRAGET 2 1.1 Tiltakshaver 2 1.2 Kunngjøring 1.3 Prosjektet

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Ny Sentrumsskole i Sarpsborg Miljøsaneringsrapport

Ny Sentrumsskole i Sarpsborg Miljøsaneringsrapport 2013 Ny Sentrumsskole i Sarpsborg Miljøsaneringsrapport Ann Kristin Bræck Multiconsult Mars 2013 Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Ny Sentrumsskole i Sarpsborg Miljøkartlegging Miljøsaneringsrapport

Detaljer

Fiskebruk Skjervøy RAPPORT. Skjervøy kommune. Miljøkartleggingsrapport med avfallsplan RIM-RAP-001_rev01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fiskebruk Skjervøy RAPPORT. Skjervøy kommune. Miljøkartleggingsrapport med avfallsplan RIM-RAP-001_rev01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fiskebruk Skjervøy OPPDRAGSGIVER Skjervøy kommune EMNE DATO / REVISJON: 01. juli 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 713445-RIM-RAP-001_rev01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Sandnes Tomteselskap Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Elvegata 15 Havnesjefens kontor Oppdragsnr.: 5162318 Dokumentnr.: 5162318-02 Versjon: E01 2016-04-28 Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Dagens situasjon Regelverk Tillatelser Erfaringer Hva skjer videre? Forbrenningsanleggene Omtrent

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Anne Sundet Tangen Miljøvernavdelingen Fylkesmannens verdigrunnlag Kvalitet Dristighet Nytenkning Respekt Åpenhet Fylkesmannsembetet Fylkesmannens hjemmeside Våre

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

813009A/ lin August 2011

813009A/ lin August 2011 MILJØKARTLEGGING NES TUNNEL Miljøkartlegging for rehabilitering 813009A/ lin August 2011 AS Drammen Lesenøkkel: Denne rapporten har lesere med vidt forskjellige utgangspunkt. Det er derfor sortert ut

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

YX Slependen MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. YX Norge AS. Miljøkartlegging OPPDRAGSGIVER EMNE

YX Slependen MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. YX Norge AS. Miljøkartlegging OPPDRAGSGIVER EMNE MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT YX Slependen OPPDRAGSGIVER YX Norge AS EMNE DATO / REVISJON: 26. APRIL 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 130399-RIM-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Miljøkartlegging Norsk folkemuseum

Miljøkartlegging Norsk folkemuseum RAPPORT Norsk folkemuseum OPPDRAGSGIVER Norsk folkemuseum EMNE -Bybygg DATO / REVISJON: 22. mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 814380-RIM-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune Norsk Gjenvinning AS Torild Delbæk Øvre Eikervei 84 3048 DRAMMEN Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/775 21.10.2013 33 37 11 97 Arkivnr: 472

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud. Brenning av avfall Kommunen har vedtatt forskrift om regulering av bålbrenning og gjelder fra 22.02.2007. Forskriften gjelder i hele kommunen. Det må søkes skriftlig om dispensasjon fra forskriften. Søknaden

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Miljøgifter i fallunderlag i barns lekemiljø. Foto: Carl Erik Eriksson

Miljøgifter i fallunderlag i barns lekemiljø. Foto: Carl Erik Eriksson Miljøgifter i fallunderlag i barns lekemiljø Foto: Carl Erik Eriksson Lise Støver og Rolf Tore Ottesen 24. mai 2011 Innhold Bakgrunn Gjennomføring Resultater Konklusjoner Støtsand som fallunderlag Trykkimpregnert

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7 1/7 B 1 KRAVSPESIFIKASJON 1 BYGG 2 10 FELLES, RIGG OG DRIFT 2 10.0 Generelt 2 11 GYMSAL OG SFO, Sandesundsveien 53 2 11.0 Generelt 2 11.1 Hjelpearbeider VVS 3 11.2 Hjelpearbeider EL 3 12 MOTTAKSBARNEHAGE,

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Sandnes barnehage RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Miljøkartlegging OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes barnehage RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Miljøkartlegging OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes barnehage OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217653 RIM RAP 01 rev01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen STENA RECYCLING AS, AVDELING FROGNER - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0226.0021.01 2012.115.I.FMOA 2012/19560 22/10-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Arkiv nr.: 2009/6082 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent: Navn og besøksadresse: Mjåvannsveien 66 Navn

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 6940 Eikefjorden September 2013 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 98956021 09.11.2013 Rev: 09.11.2013

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland. Fastsatt av Andøy kommunestyre 2008 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Miljøkartlegging Iveland bygdeheim

Miljøkartlegging Iveland bygdeheim RAPPORT Iveland bygdeheim OPPDRAGSGIVER Iveland kommune EMNE DATO / REVISJON: 20. april 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 313479-RIM-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Bygningsbeskrivelse... 5 1.5 Prosjektutforming... 7 1.6 Forutsetninger... 7 2. Metode for

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling (ROAF), Bøler gjenvinningsstasjon- Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 834 391 0231.0071.01 2012.076.I.FMOA 2012/9316

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

Side 1 av 15 Miljøkartlegging

Side 1 av 15 Miljøkartlegging Side 1 av 15 Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 2013039 Dok.nr.: Hol/1 Rapport pr.: 17.06.13 Oppdragsnavn: Høgehaug, Hol Utført av: Rune Hallingstad, Torleif Kinneberg Distribusjon: Oppdragsgiver HR Prosjekt

Detaljer

Miljøkartlegging Riskahallen

Miljøkartlegging Riskahallen RAPPORT Riskahallen OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE DATO / REVISJON: 27. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 217858 1 RIM RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Ytelsesbeskrivelse Riving Sløydsal Melbu Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Sløydsal Melbu skole Ytelsesbeskrivelse for utførelse av rivings arbeider. 1 GENERELT Omfang av rivearbeidene

Detaljer

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Silje Skogvold Fagtreff Forum for miljøkartlegging 10. februar 2016 Bakgrunn Ulik praksis rundt prøvetaking av betong/tyngre bygningsmaterialer Fagtreffet 16.

Detaljer

Miljøkartlegging Ytre Enebakk Renseanlegg

Miljøkartlegging Ytre Enebakk Renseanlegg RAPPORT Miljøkartlegging Ytre Enebakk Renseanlegg OPPDRAGSGIVER Enebakk kommune EMNE Miljøkartleggingsrapport DATO / REVISJON: 14. september 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512262 RIM RAP 001 Denne rapporten er

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MULTICONSULT. Valsetbakken, Trondheim Miljøkartlegging av bygninger. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Valsetbakken, Trondheim Miljøkartlegging av bygninger. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Bygningsbeskrivelse... 5 1.5 Prosjektutforming... 8 1.6 Forutsetninger... 8 2. Metode for

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Foto: Conpot Ida Kristine Buraas, Golder Associates AS Bakgrunn Dersom innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i eller på tyngre bygningsmaterialer

Detaljer