Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune. Miljøsaneringsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune. Miljøsaneringsrapport"

Transkript

1 Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune Miljøsaneringsrapport Oppdragsgiver: Statens vegvesen Kartlegging: Dimensjon Rådgivning AS Utarbeidet av: Mari Skogerbø Godkjent av: Finn Olav Estensen

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Miljøsaneringsrapportens rolle... 3 Juridiske grunnlag... 4 Oppbyggingsstruktur... 6 Befaring... 7 Saneringsrapport Miljøkartleggingmetodikk Begrensing og forutsetninger Miljøsanering og avfallshåndtering Fibre Murpuss/maling Tungmetaller Asbest Andre forbindelser Generelle omtaler Sammendrag Miljøfarlige forekomster i bygget Rapportering Innlevering avfall Godkjente avfallsanlegg Vedlegg

3 1. Innledning Dimensjon Rådgivning AS er engasjert av Statens Vegvesen for å kartlegge mulig helse og miljøskadelige komponenter i bygningsmassen som skal rives i Dalavegen 2 gnr. 49 og bnr. 149 i Strand kommune. Ved å kartlegge farlig avfall før riving starter, har man mulighet til å unngå unødvendige stopp i rivingsfasen. Dette vil være med på å gi byggherre og entreprenør bedre forutsigbarhet i kostnader og byggetid. Definisjon på farlig avfall: «Farlig avfall er avfall som kan føre til forurensing eller skade på mennesker og dyr dersom det ikke tas forsvarlig hånd om.» Eksempler på farlig avfall i bygg er: EE-avfall (PCB, tungmetaller og bromerte flammehengere) Cellegummi, rørisolasjon og skumplast (bromerte flammehemmere) Impregnerte treverk, jernbanesviller og terrasser (CCA og kreosot) Rørisolasjon, avtrekkskanaler og eternitplater (asbest) Forurenset tegl/betong og murpuss (PCB og tungmetaller) Pipeløp (PAH, tungmetaller, klorparafiner, ftalater) Vinyltapet, PVC-gulvlister, gulv og takbelegg (ftalater og tungmetaller) Vinduer (PCB og klorparafiner) Gjennomføring av kartlegging: Kartlegging ble gjennomført ved at alle rom i bygget ble gjennomgått. Foreliggende rapport inneholder beskrivelse av kartlegging samt vurdering av mulige helse og miljøfarlige stoffer i bygningsmassen. 2

4 2. Miljøsaneringsrapportens rolle Det har blitt brukt - og brukes fremdeles mange kjemiske stoffer som er skadelige for mennesker og miljø i bygg og anlegg. Ved rive og rehabiliteringsarbeider skal det derfor kartlegges hvilke bygningsdeler, installasjoner, inventar og lignende som vil utgjøre farlig avfall. Det er viktig at alt helse og miljøskadelige avfall påvises før rive og rehabiliteringsarbeidene starter. Det største forbruket av kjente miljø og helseskadelige stoffer var i perioden fra 1950 til 1980 tallet. Miljøsaneringsrapporten inngår som en viktig del av HMS-planen for rivingsarbeidet. Det skal utpekes ansvarlig for oppfølging av arbeidet. Normalt sett vil det være prosjektleder som har hovedansvaret for HMS ved prosjektet. 3

5 3. Juridiske grunnlag I Norge er det vedtatt lover og forskrifter som skal sikre at arbeidstakers liv og helse tas vare på, samt verne om det ytre miljø mot forurensing og avfall. Krav til miljøkartlegging og sanering er beskrevet i TEK til 9-9. De mest sentrale lover og forskrifter for miljøkartlegging og sanering er: FOR nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift) Plan og bygningsloven Forurensingsloven Arbeidsmiljøloven Produktkontrolloven Miljøinformasjonsloven Forurensingsforskriften Byggherreforskriften Avfallsforskriften Forurensingsforskriften Forskrift om utførelse av arbeid (asbest) Internkontrollforskriften Forskrift om varsling av akutt forurensing eller fare for akutt forurensing Teknisk forskrift til plan og bygningsloven Produktforskriften Avfallsforskriften Prioritetslisten Stortingsmelding nr. 58 Produktforskriften Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier I TEK til 9-9 stilles det krav om miljøsanering ved alle rive og rehabiliteringsprosjekter, samt krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved vesentlig endring, reparasjon eller riving av en bygning som overskrider 100m2. 4

6 Miljøkartlegging innebærer en systematisk gjennomgang av en bygning hvor potensielle helse og miljøskadelige komponenter og materialer kartlegges. Formålet er å avdekke og rapportere påvisning eller mistanke om helse og miljøskadelige stoffer i bygningsmassen. Miljøsaneringsbeskrivelse er en presentasjon av innsamlet informasjon om en eiendom med vekt på forhold som kan indikere forekomst eller påvisning av helse og miljøfarlige stoffer. Eieren av bygget er forpliktet til å opplyse hva som finnes av farlig avfall i bygningen mens byggherre er ansvarlig for korrekt håndtering av avfall. 5

7 4. Oppbyggingsstruktur Ut fra det vi ble fortalt er huset bygget i Bygget fremstod i stor grad å være i original stand fra denne perioden, med mindre innvendige endringer i form av oppussing. Vinduer ble skiftet i slutten av 1970 tallet med unntak av et par som ble skiftet i nyere tid. Gulvet fra 1. etasje ned mot frisørsalong er også i ettertid lydisolert. Huset består av to etasjer + loft og kjeller. Det ble først og fremst brukt som bolig, men har etter hvert hatt næringsformål, da hovedsakelig i kjeller. Pr. nå er det frisørsalong her. Kjeller er oppført med teglstein dekket av murpuss/betong. Overbygget er oppført i tungt bindingsverk og med etasjeskiller bestående av trebjelker. Taktekking er av skifer. 6

8 5. Befaring Dato: 30/ Bygning: Dalavegen 2 Navn: Mari Skogerbø og Kristian Bjørsvik Rom nr. Bruksformål: Observasjon: UA1 Gang kjeller Murrpuss i gang, rundt pipe og trappeoppgang Gulvbelegg = ftalater UA2 Vaskerom kjeller Kobberrør = metaller PvC rør Støpejernsrør Varmtvannsbereder UA3 Frisørsalong Murrpuss på vegger Varmepumpe = KFK Varmtvannsbereder Mineralull i tak 1.1 Gang første etg. 1.2 WC Gulvbelegg = ftalater PvC rør Kobberrør = metaller 1.3 Stue 1.4 Kjøkken Lysrør = kvikksølv Elektronisk avfall = komfyr Kobberrør = metaller PvC rør + hyller kjøkken Gulvbelegg = ftalater Støpejernsrør 7

9 2.1 Gang + kaldt kott 2.2 Soverom 2.3 Kjøkken Elektronisk avfall = ovn Kobberrør = metaller PvC rør Støpejernsrør 2.4 Soverom 2.5 Soverrom + kott 3.1 Loft Papp = PAH Pipebelegg = PAH Beslag rundt takvindu og pipe = bly Metaller = takvindu og rør i tak Elektrisk avfall = sikringsskap 8

10 6. Saneringsrapport 6.1 Miljøkartleggingmetodikk Det er utført kartlegging av helse og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialet basert på visuell registrering samt mindre destruktive inngrep med kniv og lignende. På befaringsdato var huset fremdeles i bruk for næring, men ble ikke lenger brukt som bolig. Det er lagt ved foto som dokumenterer observasjoner. 6.2 Begrensing og forutsetninger Dimensjon Rådgivning AS har gjennom befaring og tilgjengelig informasjon forsøkt å avdekke helse og miljøskadelige stoffer i bygningsmassen. Befaring omfatter alle tilgjengelige områder av bygget. Med tilgjengelige områder menes der det var mulig å komme til uten større destruktive inngrep. Rapporten inneholder ikke en uttømmende oversikt over samtlige forekomster i bygget. Det tas forbehold om at det kan foreligge helse og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer som ikke ble avdekket under kartleggingen. Enhver som river eller rehabiliterer et bygg må forløpende vurdere risiko for helse og miljøfarlige stoffer, og stanse arbeidet - eller ta forholdsregler dersom en oppdager miljøgifter i bygningsmassene. Dimensjon Rådgivning AS er ikke ansvarlig for eventuelt økonomisk tap eller ansvarssaker som følge av forurensing som oppstår under riving eller som følge av uavdekkede forekomster. 6.3 Miljøsanering og avfallshåndtering Dette kapittelet gir en oversikt over mulige helse og miljøfarlige stoffer som ble funnet ved miljøkartleggingen. En mer detaljert beskrivelse av aktuelle stoffer og hvor de kan opptre er listet opp i befaringsrapporten. Det er ikke foretatt merking av de synlige miljøfarlige forekomstene. 9

11 Under befaringen er det ikke vurdert løsøre og lignende som kan inneholde miljøskadelige stoffer. For en oversiktlig liste over hva og hvordan sortering gjøres, se vedlagt «Sorteringsveileder» Fibre Mineralull Mineralull kan være irriterende på hud, luftveier og øyne. Under kartleggingen ble følgende bygningsmateriale vurdert: Isolasjonsmateriale Det forekommer mineralull som isolasjon mest sannsynlig i form av Glava eller Rockwool i gulv 1. etg ned mot frisørsalong. Det ble ikke gjort destruktive inngrep for å undersøke nærmere. Avfallshåndtering Mineralull kan deponeres. Den kan gjerne brukes om igjen dersom den ikke er eller har vært fuktig. Det anbefales bruk av hansker og evt. støvmaske og briller dersom det er dårlig ventilasjonsmuligheter Murpuss/maling Store deler av huset er malt. Det ble hverken tatt prøver av maling eller murpuss Tungmetaller Kobber og andre metaller Kobber og andre metaller finnes både i vannledninger, soilrør, elektriske produkter og installasjoner. Avfallshåndtering kobber Ved sanering skal metall og kobber sorteres ut som egne fraksjoner og leveres til gjenvinning. Kobber forekommer også i EE-avfall og VVS-avfall. Avfallshåndtering bly Avfall som inneholder bly leveres som egen fraksjon til mottak for farlig avfall. 10

12 6.3.4 Asbest Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende. Tidligere ble asbest brukt som isolasjonsmateriale rundt blant annet rør og kjeler, men også i en rekke andre bygningsmateriale da først og fremst mellom 1940 og Asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lettere avgi støv ved reparasjon og riving. Til tross for at huset er bygget litt før denne perioden kan det ikke utelukkes at det finnes asbestholdige materialer i bygget. Dette må det tas spesielt hensyn til under rivingen. Generelt Omfang av asbestsanering må avklares med godkjent firma for asbestsanering, og være i henhold til gjeldende forskrift. Avfallshåndtering Alt asbestholdig materiale som fjernes eller berøres, må saneres av godkjent firma for asbestsanering og i henhold til gjeldende forskrift. Firma som skal benyttes må være godkjent for asbestsanering på arbeidstilsynets lister over foretak med tillatelse til å arbeide med asbest. Asbestavfall leveres som egen fraksjon til godkjent mottak Andre forbindelser Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser hvor noen kan være giftige og kan virke arvestoffskadelige og kreftfremkallende. Under miljøkartleggingen ble følgende bygningsmateriale vurdert: Papp Det ble observert papp i tak på loftet. Pipebelegg/sot Erfaringsmessig inneholder pipebelegg PAH-16 som er over grensen for farlig avfall. 11

13 Avfallshåndtering PAH PAH-fraksjoner betraktes som miljøfarlig avfall. Ved riving er det krav om at PAH skal sorteres ut som separat fraksjon. Pipe må eventuelt renses slik at all PAH fjernes før riving. PAH fraksjoner leveres til godkjent avfallsmottak. Ftalater Ftalater er en stoffgruppe som består av mange forskjellige stoffer hvor mange kan ha reproduksjonsskadelige og/eller miljøskadelige effekter. Hovedsakelig brukes stoffet for å mykgjøre plast. Ftalatet DEHP står på miljøvernmyndighetenes prioritetsliste og defineres som en miljøgift pga hormonhemmende egenskaper. Grenseverdi for farlig avfall for DEHP er 5000 mg/kg. Under miljøkartleggingen ble følgende bygningsmaterialer vurdert: Gulvbelegg Gulvbelegget fremstår av type vinyl-belegg som inneholder ftalater. Avfallshåndtering ftalater Materialer som inneholder mer enn 5000 mg/kg DEHP skal sorteres og leveres som farlig avfall. Det antas at alle gulvbelegg i huset inneholder DEHP over grenseverdien, og må derfor sorteres ut og leveres som farlig avfall til godkjent mottak Generelle omtaler PvC-/ABS rør Det ble observert vann-/avløpsrør i hard PvC/ABS. Avfallshåndtering PvC/ABS rør Leveres som grovavfall til sortering. Elektrisk og elektronisk avfall Det ble observert et stort omfang av elektronisk avfall under miljøkartleggingen. Dette inkluderer også strømtavler/sikringsskap og lignende. Elektronisk avfall presenteres ikke enkeltvis, men som en helhet. Dette gjelder også føringer for håndtering av slikt avfall. 12

14 EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) omfatter i følge Avfallsforskriftens (FOR nr 930) 1-3a: «produkter som er avhengige av elektriske strømmer eller elektromagnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmer og felt..» Det vil si at el-tavler/sikringsskap, ventilasjonsaggregater, sirkulasjonspumper, vifter, lysbrytere, lysarmaturer, lysstoffrør, stikkontakter, elektriske ledningsanlegg, brannvarslingsanlegg etc., er EE-avfall og skal håndteres i henhold til dette. EE-avfall skal demonteres og samles opp som en del av miljøsaneringen. Demontering og utsortering av potensielt skadelige komponenter og materialer utføres av de som har kompetanse på dette. Det gjelder blant annet eventuelle PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer og i annet elektrisk utstyr. En forsvarlig håndtering av EE-avfallet er en viktig forutsetning for vellykket miljøsanering. EE-avfallet sorteres i ulike delfraksjoner. Eksempelvis må lysstoffrør og lysarmaturer med ledninger legges i separate beholdere, og håndteres slik at unødig brekkasje oppstår. Lysstoffrør som inneholder kvikksølv må håndteres skånsomt og emballeres godt slik at de kan leveres uskadde til avfallsmottaket. Det finnes EE-avfall jevnt over i hele huset, da spesielt i form av armaturer, bryter, stikkontakter og ledninger. Avfallshåndtering EE-avfall Alt elektrisk og elektronisk avfall skal sorteres ut, og leveres til godkjent mottak. EE-avfallet sorteres i ulike fraksjoner: lysrør, ledninger og øvrig EE-avfall. Kvikksølv Kvikksølv kan gi nyreskader samt skade på sentralnervesystemet. Under miljøkartleggende ble følgende bygningsmateriale vurdert: Lysrør og sparepærer Det ble registrert lysrør i tak i flere deler av bygget, da spesielt på kjøkken i 1. etg. 13

15 Avfallshåndtering kvikksølv Lysrør og sparepærer sorteres ut som egen fraksjon under miljøsanering, og samles i egen kase for å unngå knusing. Videre leveres dette til godkjent mottak som egen fraksjon Sammendrag Gjennom miljøkartleggingen av bygget er mulige forekomster av helse og miljøfarlige stoffer blitt vurdert. Befaringsrapporten oppsummerer områder hvor det ble gjort mulige funn eller antas forekomster av slike stoffer. Det gjøres oppmerksom på at denne oversikten ikke er uttømmende. 14

16 8 Miljøfarlige forekomster i bygget Gnr. 49 og bnr. 157 Bilde nr. Bilde Kommentar: IMG_3205 Hus utvendig IMG_0620 Varmepumpe IMG_0611 Vaskerom kjeller IMG_0610 Sikringsskap kjeller 15

17 IMG_0600 Vaskerom kjeller IMG_0596 WC 1. etg IMG_0591 Kjøkken 1. etg IMG_

18 IMG_0577 IMG_0575 IMG_0568 Bly rundt pipe og takvindu IMG_0560 Takvindu 17

19 IMG_0558 Pipe loft IMG_0554 Oversiktbilde loft - sikringsskap IMG_0570 Vindu IMG_0562 Takpapp på loft 18

20 9 Rapportering Mengden avfall skal rapporteres som en del av HMS-planen hver måned. Alt avfall skal disponeres ved godkjent anlegg, og mengdeoppgavene fra avfallsanlegget skal kunne forevises på oppfordring. Ved avslutning av arbeidene skal det utarbeides en sammenstilling over mengde avfall og hvordan dette er disponert. 19

21 10 Innlevering av avfall Levering av miljøfarlig avfall Det er identifisert en rekke miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialer. Følgende stoffer og komponenter er underlagt plikt til innlevering. Merk: Listen er ikke fullstendig i forhold til alle typer miljøskadelige stoffer eller spesialavfall. Stoff/komponent Mottak Lovhjemmel Asbest Lovlig deponi Forskrift om utførelse av arbeid (asbest) Elektrobokser med Spesialavfallsmottak Spesialavfallsforskriften blyakkumulator, Ni-Cd batterier, kvikksølvholdige vippebrytere og termostater PCB-holdige isolerglass Spesialavfallsmottak PCB-forskriften * ( ) PCB-holdig fugemasse ( ) eller maling ( ) Spesialavfallsmottak PCB-forskriften * Spesialavfallsforskriften KFK-holdige kuldemaskiner Spesialavfallsmottak KFK-forskriften Spesialavfallsforskriften Uherdet maling Spesialavfallsmottak Spesialavfallsmottak Termometre (kvikksølv) Spesialavfallsmottak Spesialavfallsmottak Impregnert trevirke (salt eller kreosotimpregnering) Spesialavfallsmottak Spesialavfallsmottak * Det er forbudt å omsette, ta i bruk og gjenbruke faste bearbeidede produkter som inneholder PCB. Det er også forbudt å ha følgende PCB-holdige produkter i bruk: 20

22 a) transformatorer, b) kraftkondensatorer som kan inneholde mer enn 1 kg PCB eller PCB-holdig materiale, kondensatorer i innendørs og utendørs lysrørarmaturer produsert fra og med 1965 til og med 1979 og i innendørs og utendørs damplampearmaturer produsert fra og med 1960 til c) og med 1979, dersom det ikke kan dokumenteres at de likevel er PCB-frie. Forbudet gjelder fra 1. januar 2005 for kondensatorer i damplampearmaturer og innendørs lysrørarmaturer og fra 1. juli 2007 for kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer, strømgjennomføringer som fører strøm ut og inn av transformatorer eller gjennom d) veggmateriale i kraftstasjoner og lignende anlegg. Forbudet gjelder fra 1. januar Med å omsette menes i denne bestemmelsen å forsyne eller gjøre tilgjengelig for tredjemann mot betaling eller gratis, hvor import til Fellesskapets tollområde også betraktes som omsetning. Den som har PCB-holdig produkt skal gjennom merking, skilting eller andre tiltak sørge for at det tydelig framgår at produktet inneholder PCB. Merking eller skilting skal være varig, med sort skrift på sterkt gul bunn. Kravet om merking gjelder ikke for kondensatorer i belysningsarmaturer, andre elektriske og elektroniske forbruksartikler og bygningsmaterialer som ikke foreligger i klart avgrensede enheter. PCB-holdige produkter skal være sikret mot lekkasje. Forbudet mot å ha i bruk PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer, jf. andre ledd bokstav c, utsettes til 1. januar 2008 for kondensatorer i damplampearmaturer og innendørs lysrørarmaturer og 1. juli 2008 for kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer dersom følgende vilkår er oppfylt: a) Utfasingspliktige PCB-holdige kondensatorer er kartlagt. Det er utarbeidet en plan som sikrer at utfasingen av kondensatorer i damplampearmaturer og innendørs lysrørarmaturer blir gjennomført innen 1. januar 2008, og at utfasingen av kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer blir gjennomført b) innen 1. juli Planen skal beskrive hva som skal skiftes hvert år og oppdateres dersom eiendomsmassen endres. Lysarmatur i eiendommer ervervet etter forbudenes ikrafttredelse, jf. andre ledd bokstav c), må innlemmes i planen. Planen skal legges fram på forespørsel fra Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger. c) Det er dokumentert budsjettdekning eller økonomisk garanti for gjennomføring av planen. Det er utarbeidet en avfallsplan hvor det gis informasjon om rutiner for avfallshåndteringen i alle ledd i forbindelse med utfasingen. Rutinene skal beskrive d) håndteringen av de PCB-holdige kondensatorene eller armaturene fra de demonteres, til de er levert godkjent mottak for farlig avfall eller for elektrisk elektronisk avfall. Syvende ledd gjelder ikke for produkter som har lekkasje eller annen defekt som forsterker produktets helse- eller miljørisiko. 21

23 11 Godkjente avfallsanlegg Fylkesmannen i Rogaland har lister over godkjente avfallsanlegg som kan finnes på På landsbasis finnes det flere anlegg og innsamlere som har nedstrøms avtaler for aktuelle fraksjoner av farlig avfall, både innenlands og utenlands. Under viser kun et utvalg: Westco miljø AS - Sandnes, Rogaland Mottak og mellomlagring av farlig avfall Sar AS - Stavanger, Rogaland Mottak farlig avfall Ryfylke miljøverk iks - Hjelmeland, Rogaland Farlig avfall, mottak og mellomlagring 22

24 12. Vedlegg Vedlegg 1: Sorteringsveileder Vedlegg 2: Sjekkliste for bedre avfallshåndering Vedlegg 3: Eksempel på avfallsplan for rehabilitering og riving 23

25 Vedlegg 1

26

27

28 Vedlegg 2

29 Vedlegg nr. K- Versjonsnr. Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m 2 berørt bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK10 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving. For nybygg; se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg. Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK 8-1 fjerde ledd). Rapporten gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ byggested Adresse Postnr. Poststed Detaljert sluttrapport med avfallsplan Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. (jf. TEK10 9-5) Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK10 9-3). PLAN SLUTTRAPPORT Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende) Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert) Beregnet mengde (tonn) Fraksjoner som skal kildesorteres Mengde levert til godkjent avfallsanlegg Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted) Leveringssted Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning Leveringssted Faktisk mengde (tonn) (2) + (4) Fraksjoner som er kildesortert (1) (2) (3) (4) (5) (6) Papir, papp og kartong Glass Jern og andre metaller Gipsbaserte materialer Plast Betong, tegl, lett klinker og lignende Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) Annet (fyll inn under) Sum sortert ordinært avfall Farlig avfall (listen er ikke uttømmende) Organiske løsemidler Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også tomme fugemasse-patroner) 7081 Kvikksølv-holdig avfall 7086 Lysstoffrør 7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA) Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere 7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kulltjære) 7154 Kreosot-impregnert trevirke Blankett 5179 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 2

30 Detaljert sluttrapport med avfallsplan (forts.) PLAN SLUTTRAPPORT 7156 Avfall med ftalater (PVC eller vinyl) 7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK. (skumisolasjon) 7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser og annet) Beregnet mengde (tonn) Fraksjoner som skal kildesorteres Mengde levert til godkjent avfallsanlegg Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted) Leveringssted Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning Leveringssted Faktisk mengde (tonn) (2) + (4) Fraksjoner som er kildesortert (1) (2) (3) (4) (5) (6) 7211 PCB-holdige isolerglassruter 7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (frakjøleanlegg etc) Asbest Annet (fyll inn under) Sum sortert farlig avfall Blandet avfall/ restavfall Sum avfall i alt Sorteringsrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK ) Avfall/areal (kg/m 2 ) (sum avfall i alt / bruksareal) Erklæring Alt avfall etter riving er medtatt i sluttrapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen Gjenstående avfall Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis. Vedlegg Erklæring og underskrift Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende Ansvarlig søker for tiltaket Foretak Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra til Kvittering for innlevering av avfall K Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post Dato Underskrift Gjentas med blokkbokstaver Blankett 5179 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 2 av 2

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Rendalen kommune. Dalehustomta. Miljøsaneringsrapport Oppdragsnr.:

Rendalen kommune. Dalehustomta. Miljøsaneringsrapport Oppdragsnr.: Rendalen kommune Dalehustomta Miljøsaneringsrapport 2016-01-26 Oppdragsnr.: 5157008 Oppdragsnr.: 5157008 26.01-16 Utsending EV SM/BF Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Postnr. Poststed 9840 Tana. Det bekrettes at tfistrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er ovedevert byggverkets eier.

Postnr. Poststed 9840 Tana. Det bekrettes at tfistrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er ovedevert byggverkets eier. Komninenssaksnr. 2016/1294 Søknad om ferdigattest Pb1 21-10, SAK10 8-1 og 8-2 Søknaden g sider Gnr. Eiendomi 13 by99ested Adresse Grenveien 5 Ferdigattest Bnr. Festenr. Seksionsnr. Bygningsnr. Bolignr.

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 Randaberg kommune Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 16-0900 NIRAS Norge AS - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.nirasnorge.com Tittel Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 15.11.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/6149 Arkivnr: Glømmen entreprenør AS Akslastien 1 7820 Spillum Oppfølging

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON 16.02.2017 Oslo Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

MILJØSANERINGSRAPPORT

MILJØSANERINGSRAPPORT MILJØSANERINGSRAORT Riving tomansbolig i Ol-Klemetsavn.7 A/B. Gnr.135, bnr.228 i Røros kommune. Os i Østerdalen 23.05.13. Utført av Solvang og Fredheim AS. Avdeling Os: Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Chr Helland Seksjon Tilsyn Seksjonsleder Øystein Andersen Gruppeleder Anya Therese Markus Gruppeleder

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Anne Sundet Tangen Miljøvernavdelingen Fylkesmannens verdigrunnlag Kvalitet Dristighet Nytenkning Respekt Åpenhet Fylkesmannsembetet Fylkesmannens hjemmeside Våre

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Det er gitt 2 anmerkninger

Det er gitt 2 anmerkninger Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet Navn og adresse kontrollert virksomhet: GLØR IKS, miljøstasjonen i Øyer Navn og adresse byggeier: GLØR

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2011 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig Utfylt skjema

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall Utfylt

Detaljer

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL 9. September 2014 Margareta Skog 1 Kilden til avfallskrav Forurensningsloven Avfallsforskriften Forurensningsforskriften Internkontrollforskriften

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2017 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2018 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Enganvegen 2, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Enganvegen 2, INDERØY MILØKARTLEGGINGSRAPPORT Enganvegen 2, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 16.02.16 Miljøkartleggingsrapport Enganvegen 2 Side 2 av 19 Inderøy kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Domus Medica Omtekking av tak

Domus Medica Omtekking av tak Universitetet i Oslo Domus Medica Omtekking av tak Sognsvannsveien 9, Oslo kommune Kartlegging av farlig avfall i forbindelse med omtekking av tak 3 18.12.8 Oppdatert med analyseresultater Geir Sandberg

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7 MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT UNN Åsgård Bygg 7 1. Bakgrunn Bygg 7 ved UNN Åsgård skal totalrenoveres. Prosjektet skal gjennomføres i 2 entrepriser, hvorav den første entreprisen gjelder riving- og saneringsarbeider.

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Inspeksjon Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.FMFI Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/2280

Inspeksjonsrapport. Inspeksjon Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.FMFI Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/2280 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Inspeksjonsrapport Inspeksjon Dato for inspeksjonen: 24.05.2011 Rapportnummer: 2011.004.I.FMFI Saksnr. hos Fylkesmannen:

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.004.I.FMTE Saksnummer: 2017/771 Dato for kontroll: 09.02.2017

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2006/02

Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2006/02 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandlere, innvalgstelefon: - Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 - Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2006/02 Saksnummer: 2006/364 Dato

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Fiskebruk Skjervøy RAPPORT. Skjervøy kommune. Miljøkartleggingsrapport med avfallsplan RIM-RAP-001_rev01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fiskebruk Skjervøy RAPPORT. Skjervøy kommune. Miljøkartleggingsrapport med avfallsplan RIM-RAP-001_rev01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fiskebruk Skjervøy OPPDRAGSGIVER Skjervøy kommune EMNE DATO / REVISJON: 01. juli 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 713445-RIM-RAP-001_rev01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall I prisen skal alle kostnader knyttet til henting behandling av avfallet være

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Arkiv nr.: 2009/6082 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent: Navn og besøksadresse: Mjåvannsveien 66 Navn

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

KRAV TIL GRAVEARBEIDE

KRAV TIL GRAVEARBEIDE KRAV TIL GRAVEARBEIDE 1. Generelt Før det settes i gang arbeider etc. innenfor et flyplassområde, skal arbeidet meldes til lufthavnsjefen, eller prosjektleder/byggeleder som har fått ansvaret for å koordinere

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 3, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 16.4.16 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 2 av 17 Inderøy kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: E-post:

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside:  E-post: Inspeksjonsrapport FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: postmottak@fmaa.no Inspeksjonsrapport nummer: 3/2006 Saksnummer: 06/3116 Informasjon om virksomheten

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Revisjon Amdal Miljø Container AS Tidsrom: 21. 26.09.2011 Rapport nr.: 2011.001.R.FMRO Bedriftens adresse: Fylkesmannens revisjonsgruppe Postboks 354 Kristin

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.009.I.FMTE Saksnummer: 2017/2174 Dato for kontroll: 18.05.17

Detaljer

Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009

Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009 Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009 Regelverk Internkontrollforskriften Produktkontrolloven: Substitusjonsplikten Produktforskriften Forbudte og regulerte stoffer og produkter Reach Datablad Kandidatlisten

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Åsmund Homme Vår dato: 10.05.2006 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2006/2603 Arkivkode:472 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen

Detaljer

Side 1 av 15 Miljøkartlegging

Side 1 av 15 Miljøkartlegging Side 1 av 15 Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 2013039 Dok.nr.: Hol/1 Rapport pr.: 17.06.13 Oppdragsnavn: Høgehaug, Hol Utført av: Rune Hallingstad, Torleif Kinneberg Distribusjon: Oppdragsgiver HR Prosjekt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling (ROAF), Bøler gjenvinningsstasjon- Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 834 391 0231.0071.01 2012.076.I.FMOA 2012/9316

Detaljer

Grinda Gjenvinningsstasjon

Grinda Gjenvinningsstasjon VESAR Grinda Gjenvinningsstasjon Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 7.2.15 Oppdatert pga mottatte tegn 1 3.1.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune Norsk Gjenvinning AS Torild Delbæk Øvre Eikervei 84 3048 DRAMMEN Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/775 21.10.2013 33 37 11 97 Arkivnr: 472

Detaljer