Samhandlingsreformen nye lederutfordringer for sykepleien? Helseutfordringene. Stortingsbehandling 27.april. Innstilling samhandlingsreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen nye lederutfordringer for sykepleien? Helseutfordringene. Stortingsbehandling 27.april. Innstilling samhandlingsreformen"

Transkript

1 Samhandlingsreformen nye lederutfordringer for sykepleien? Dag Olaf Torjesen Førsteamanuensis UIA og HSF Helseutfordringene En av de beste i verden! Kasteballer i helsetjenesten somatiske liggedøgn kunne vært unngått hvis alternative tilbud i kommunene 50% av innlagte akuttavdeling hvis DPS eller kommune tok ansvar Kronikere Stortingsbehandling 27.april Ny helse og omsorgslov, prp. des 2010 vil tydeliggjøre ansvaret Vil styrke basisfinansiering (70%) av hensyn til kronikere En retningsreform en gradvis kursendring tilpasset tiden det tar å bygge opp tilbud i kommunene Konkretisering med ny helse- og sosiallov, ny nasjonal helseplan, budsjetter og prp. Forebyggende helsearbeid styrkes Samhandling mellom helsetjeneste og utdanningssektoren Innstilling samhandlingsreformen Finansiering (kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten) Overføre økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter Øke graden av rammefinansiering av spesialisthelsetjeneste 70% 1

2 Samhandlingsreformen ledelsesutfordringer Samhandlingsreformen vil gi store ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten store krav til kommunal organisering og ledelse behovet for samfunnsmedisinsk kompetanse, tydelig ansvarspunkt organisatorisk og overordnet faglig brukermedvirkning (Innst. 212 s. 12) Hva slags lederutfordringer gir dette? Forankring av Samhandlingsreformen i helseforetakenes toppledelse og operative enheter? Forankring av Samhandlingsreformen i kommunene på operativt så vel som toppledernivå? Helseforetakenes organisering og ledelse gitt lite rom for forankring av helsefaglige problemstillinger i toppledelsen (flere nivå, klinikksjefsstruktur) Kommunehelsetjenesten og helsefaglige problemstillinger har blitt mindre og mindre forankret i kommunenes toppledelse: etatsmodellen erstattet av tonivå modellen Dagens sykehus Byråkratisering gjennom helseforetaksreformen Sentralisering av beslutningsmyndighet Hierarkisering, kontorisering Faglige hierarki avløses av lederhierarki Større avstand til toppledelse Økonomiske diskurser dominerer Enhetlig ledelse: Stortinget 1995 Helsepersonell loven 2001 Nasjonalt lederutviklingsprogram Management Reformer i Norske Sykehus Regioner: (1975, 1998) Statsforetaksmodellen Eierskapsreform 2002 Foretak /Autonomi Ventelister + tidsgarantier (1990, 1997) DRG/ISF: 1997 Fritt valg/pasient rettigheter: 2001, 2004 Kvalitetsmålinger/b rukerundersøkelser rangering? Kvasi-markeder/ Transparens Utviklingstrekk i norske sykehus 1997: Innføring av innsatsstyrt finansiering (60-30 %) 1999: Dagkirurgi og medisinsk dagbehandling innlemmes i ISF 2002: Sykehusreformen (statlig eierskap av sykehus Reduksjon i senger Tilgjengelige senger redusert med mer enn 1000 fra Gjennomsnittlig liggetid ble redusert fra 6,11 til 4,93. Antall dagopphold har økt med 110% siden 1999 Et økende antall pasienter har kort liggetid under tre dager 48% Preoperativ og postoperativ liggetid avtar Utskrivinger med etterfølgende reinnleggelser øker (62600 pas. i 1999 versus i 2007) 2

3 Oppsummering spesialisthelsetjeneste Gammel hierarkisk struktur Forstander Oversykepleier Adm. overlege Antall institusjoner og senger er redusert Antall årsverk har økt størst vekst av leger Antall reinnleggelser har økt 11% av innleggelser er en reinnleggelse 30% av økning i dagopphold kommer av at hver pasient får flere behandlinger Medisinsk dagopphold gjelder særlig økning i dialyse,kjemoterapi og rehabilitering Kirurgi: økning dagopphold: øye, abort, kneledd Registrering av bidiagnoser øker for 30% av døgnoppholdene ble det registrert bidiagnoser Avd. sykepleier Sykepleier Hjelpepleier Assistent Overlege Lege Ass. lege Turnus kand Økt hierarkisering Synkende andel sykepleiere rapporterer til toppledelsen i helseforetak Færre sykepleiere i toppledelse i hf Sykepleiere dominerer i ledelse av kommunehelsetjenesten (Romøren 2006) årsverk i sektoren Pleie og omsorgsledere 90% sykepleiere med adm videreutdanning (75 stp) Sykehjemsledere Hjemmetjenesteledere Distriktsledere Pleie og omsorgsledere 3

4 Hva slags kompetanse? Bare medisinsk kompetanse? Ruste opp klinisk ekspertsykepleiere, utvide mandat, forordne medisiner, undersøkelser? Hindre at sykepleiere slutter å jobbe med syke mennesker? La sykepleiere blir samordningsbyråkrater? Nye karrieremuligheter i koordinatorstillinger, prosjektstillinger, bestiller enheter etc. Mister pleie og omsorgsledere makt? Flat struktur, etatsmodellen på vei ut? Innsparing av stillinger, ansvar uten budsjettpåvirkning? 34% av kommunene to-nivå: ingen ledernivå mellom rådmann/adm. sjef og enkeltvirksomhet (enkelte skole, sykehjem) kontroll spenn i snitt 14 Gjennomsnittskommunen har distriktsinndeling med to distrikt, i store kommuner flere enn fem 25% av kommunene har bestiller-utfører-modell, 54% i store kommuner Status kommuner Av 430 kommuner har 162 under 3000 innbyggere (37%) Kun 13 kommuner har over innbyggere (3%) 219 kommuner har mellom 3000 og innbyggere 36 kommuner har mellom og innbyggere Øk. og administrative konsekvenser av Samhandlingsreformen St.meld.nr. 47 ( ) Kommunene medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Vekst i frie midler til helse- og omsorg i kommunene styrke forebygging Ved oppgaveoverføring fra sykehus til kommuner skal tilknyttede ressurser følge med Vekst i legetjenester skal komme i kommunene Samordnet IKT i hele helsetjenesten Ledelsesmessig og organisatorisk forankring i ledelse i spesialist helsetjeneste og kommunene Legeforeningen kritisk til reformen Protesterer på 2 dager med kommunalt allmennlegearbeid vil redusere tid til annet fastlegearbeid protest mot reduksjon i pasientlister reduksjon fra 1200 til 1000 vil føre til at mange pasienter må bytte fastlege Protest mot stopp i sykehusstillinger: mer kreft, mer palliativ behandling, flere gamle, kirurgi på reperasjon/reservedeler Frykter stort samordningsbyråkrati som vil spise opp bevillingene Tidlige erfaringer fra Danmark viser at kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser er problematisk Hvilke hensyn ivaretar reformen? 1. Helseøkonomiske hensyn videreføres i helsepolitikken 2. Forvaltningpolitikk: samordningshensyn og integrasjon ( a whole-of-government reform) 3. Effektivitetshensyn mer helse for hver krone 4. Forbygging framfor sykdomsbehandling 5. Nærhet til helsetjenester BEON 4

5 Samhandling skal løse BEON: Best effektive omsorgsnivå 1. Klarere ansvar og roller mellom nivå 2. Klarere pasientrolle pasientforløp 3. Ny kommunerolle desentralisering BEON/videreføring av LEON 4. Økonomiske insentiver: nytte 5. Rendyrking av spesialisthelsetjenesten, targeting 6. Tydeligere prioriteringer:måloppnåelse Ikke statliggjøring av hele helsetjenesten, men kommunen skal gjennom medfinansiering få insentiv til å tilrettelegge for BEON 20 pst. medfinansiering (10 mrd. somatikk og 3 mrd. psykiatri, rus og rehabilitering Sterkere kommunal styring av fastlegene Økonomiske insentiver Helsestatens pioner: Karl Evang, Helsedirektør : Gjentar historien seg? Fylkeskommunene, LEON BEON-- Samhandlingsreform Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten? Overføre det økonomiske ansvaret for utskrivingsklare pasienter Øke grad av rammefinansiering redusere DRGbetaling Hva oppnår en med kommunal medfinansiering? Redusere etterspørselen etter sykehustjenester? Kommunene oppretter helsehus 20% en ramme som er for liten til å dekke kjøp av sykehustjenester Kostnadene med kommunale tjenester større enn kostnader ved kjøp Større tilgjengelighet i komm. Øker etterspørselen etter sykehustjenester? Interkommunalt samarbeid det beste av to verdener? Lokalt sjølvstyre ivaretas samtidig med rasjonell drift og løsing av tunge tjenesteutfordringer ( innb.) Lokal politikk intakt Ikke tap av lokale oppgaver og kompetanser Den enkelte kommune opprettholder kontroll med beslutninger og oppgaver Interkommunalt samarbeid er relativt lett å tilpasse til nye utfordringer og oppgaver 5

6 Medaljens bakside Beslutningskostnader og koordinering ved interkommunal tjenesteproduksjon høyere enn i selvstendige kommuner: Involverer flere beslutningstakere, mangler hierarki som kan ta styring Tap av demokrati: blir de enkelte kommunestyrene orientert om hva som foregår i konsultasjoner i det interkommunale samarbeidet? Hva hindrer samhandling? Strukturelle skranker Ulikt lovverk Ulikt finansieringssystem Ulike budsjetter og ansvarsområder Ulike datasystem Kulturelle skranker og hinder Ulik profesjonsbakgrunn Domeneforsvar og revirkamper mellom profesjoner Om det ikke fins klare fordeler med å samhandle er det allment best om det fins en valgmulighet for å unngå samarbeide (Huxham & Vangen 2005) Samordningskostnader Sykepleiebyråkrater? Transaksjonskostnader: mer administrasjon, merutgifter med å få i stand avtaleverk, målstruktur og opprette nye rutiner Strukturelle kostnader (Mintzberg 1979) Liasonposisjoner (koordinatorstillinger), prosjektstillinger, økt møtevirksomhet, reiser og mindre tid til konkret saksbehandling Samhandlingsreform ny lokalsykehusstrid? Sentrum mot periferi og periferi mot periferi. sykehusstrukturen: Ikke skapt ovenfra som velferdsstat, men av lokal mobilisering og sykehusstrid. Velferdslokalisme aktiviseres mot forsøk på å etablere funksjonsfor-deling også etter 2002 Fortsatt lokalsykehus, ikke DPS! Befolkningen i fjellregionen gir seg aldri. For 18. gang protesterte de mot nedleggelse av sykehuset sitt. Foto: MARIA GOSSE Eid Da pølsa sprakk Florø Førde Høyanger Lærdal 6

UTVALGETS OPPGAVE 2 1. INNLEDNING 3 2. SAMHANDLINGSREFORMEN 3 3. HELSEFORETAKSMODELLEN - HISTORIKK OG EVALUERING 4 4. UTFORDRINGER VED DAGENS SYSTEM 5

UTVALGETS OPPGAVE 2 1. INNLEDNING 3 2. SAMHANDLINGSREFORMEN 3 3. HELSEFORETAKSMODELLEN - HISTORIKK OG EVALUERING 4 4. UTFORDRINGER VED DAGENS SYSTEM 5 UTVALGETS OPPGAVE 1. INNLEDNING. SAMHANDLINGSREFORMEN. HELSEFORETAKSMODELLEN - HISTORIKK OG EVALUERING. UTFORDRINGER VED DAGENS SYSTEM. BEHOV FOR HELHET EN NASJONAL SYKEHUSPLAN. SYKEHUSSTRUKTUR HVA ER

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Versjon med vedlegg 1-6 Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 5 1.2 Prosjektorganisering...

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV.

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. VEDLEGG til sak om HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. 10/3741 Behandles i: Hovedutvalg for helse og sosial 12.01.2010, HHS-sak 1/11 Formannskapet 19.01.2010 Vedlegg

Detaljer

Innspill fra Fagforbundet til premissene for evaluering av sykehusreformen

Innspill fra Fagforbundet til premissene for evaluering av sykehusreformen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 05/02016-002 H11 &34 29.03.2005 Unni Hagen / tlf. 23 06 45 20 Innspill fra Fagforbundet til premissene

Detaljer

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Bakgrunn Kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes har til sammen 6879 innbyggere (per 01.01.10). Det er ca 150

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE

PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE GRANE KOMMUNE PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE Et samarbeidsprosjekt mellom Grane- Vefsn- og Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset Mosjøen -1. jan. 2011

Detaljer

Interkommunalt samarbeid Øyeblikkelig hjelp Døgn

Interkommunalt samarbeid Øyeblikkelig hjelp Døgn 2012 Interkommunalt samarbeid Øyeblikkelig hjelp Døgn Samhandlingsprosjektet Nedre Romerike og Rømskog 2011-2013 27.11.2012 Delrapport 1 - Akuttmedisinske tjenester INNHOLD Sammendrag... 4 1. Bakgrunn

Detaljer

Resultatevaluering av sykehusreformen

Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse Norges forskningsråd 2007 Norges forskningsråd

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Fellessamling Kontrollutvalgene Indre Helgeland Mosjøen 7. januar 2013 Linda Løvaas Økonomisjef Rana kommune Tema Hva går reformen ut på? Bakgrunn Mål Virkemidler Tiltak Helgeland

Detaljer

Innst. 11 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 11 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 11 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF fra Oslo universitetssykehus HF 22. januar 2010 Omfatter styringsbudskap fra: Oppdragsdokument 2009 Protokoll fra HSØ RHF foretaksmøte 26. januar

Detaljer

Innst. S. nr. 266. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:50 (2008 2009)

Innst. S. nr. 266. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:50 (2008 2009) Innst. S. nr. 266 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:50 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høyre, Fremskrittspartiet, Oslo, 16. september 2013. Helsepolitiske innspill til regjeringsforhandlingene fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

Høyre, Fremskrittspartiet, Oslo, 16. september 2013. Helsepolitiske innspill til regjeringsforhandlingene fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Høyre, Fremskrittspartiet, Oslo, 16. september 2013 Venstre og Kristelig Folkeparti Vår ref: erb/kbs Helsepolitiske innspill til

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer