MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/361 KLAGE PÅ FJERNING AV NATTEVAKT VED AVLASTNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/361 KLAGE PÅ FJERNING AV NATTEVAKT VED AVLASTNING"

Transkript

1 Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/13 13/373 ETABLERING AV FRISKLIVSENTRAL I BÅTSFJORD 5/13 13/367 REGNSKAPSRAPPORT 1-13 HELSE OG OMSORG 6/13 13/361 KLAGE PÅ FJERNING AV NATTEVAKT VED AVLASTNING 7/13 13/371 INVESTERINGER I MEDISINSK UTSTYR /13 13/372 HØRING - UTKAST TIL TJENESTEAVTALE VEDRØRENDE BRUK AV LEDSAGER 9/13 13/375 ØKONOMISK TILSKUDD TIL VIDEREUTDANNING KREFTSYKEPLEIE 10/13 13/368 BUDSJETTREGULERINGER HELSE OG OMSORG 2013 Båtsfjord, Båtsfjord kommune Ørjan Vevle utvalgets leder

2 Sak 4/13 ETABLERING AV FRISKLIVSENTRAL I BÅTSFJORD Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 13/373 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/13 Helse- og omsorgstyre Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Jeg viser til følgende vedtak i administrasjonsstyret om å tilsette Ulrikke Grønberg som prosjektleder for å utrede oppstart av frisklivsentral i Båtsfjord.: Vedlagt følger: - Framdriftsplan for prosjekt med å utrede frisklivsentral - Sluttrapport (med vedlegg) fra prosjektleder - Søknad om tilskudd til etablering - Budsjett for første driftsår Prosjektleder Ulrikke Grønberg og kommuneoverlege Beate S. Lupton vil delta i møtet i helse- og omsorgstyret og presentere sluttrapport for prosjektet. Side 2

3 Sak 5/13 REGNSKAPSRAPPORT 1-13 HELSE OG OMSORG Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/367 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Helse- og omsorgstyre Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Regnskapsrapport 1-13 pr tas til etterretning. Innstilling: Regnskapsrapport 1-13 pr tas til etterretning. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte regnskapsrapport for helse og omsorg. Tallene er tatt ut pr Dette betyr at fast lønn er betalt ut 5 av 11 måneder og forbruksprosenten på denne bør ikke være over 45, 45 %. Når det gjelder øvrige poster bør disse ligge på ca. 30 %. Noen store enkeltposter må vurderes særskilt. Tallene i regnskapsrapporten er korrekte, men gjennomgangen av tallmaterialet er ikke fullført. Mer utfyllende kommentarer og prognoser vil bli ettersendt og gjennomgått nærmere i møtet. Side 3

4 Sak 6/13 KLAGE PÅ FJERNING AV NATTEVAKT VED AVLASTNING Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: F05 &02 Arkivsaksnr.: 13/361 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Helse- og omsorgstyre Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det gjeninnføres, så snart det er praktisk mulig, egen nattevakt for aktuelt barn på avlastning. Økte utgifter for 2013 på kr ,- tilleggsbevilges fra budsjettreserven. Fra 2014 innarbeides de økte utgiftene i årlige budsjetter. Innstilling: Det gjeninnføres, så snart det er praktisk mulig, egen nattevakt for aktuelt barn på avlastning. Økte utgifter for 2013 på kr ,- tilleggsbevilges fra budsjettreserven. Fra 2014 innarbeides de økte utgiftene i årlige budsjetter. Saksutredning: Kommunestyret vedtok, som ett av mange innsparingstiltak i budsjettet for 2013, følgende tiltak: Kapittel : Tiltak som er med i Formannskapets innstilling Tiltak Beskrivelse 6601 Spare inn nattvakt til avlastning Ved at ordinært personalt også har ansvar for det ene barnet som er på avlastning på nattestid vil man på 6 uker kunne spare inn 6 nattvakter. dette forutsetter anskaffelse av babycall med bildeskjerm, anskaffes fra Hjelpemiddelsentralen Totalt Fast lønn, drift Lørdag/søndag faste tillegg Kveld/natt faste tillegg Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side 4

5 - - Sak 6/13 Brev fra foreldrene med klage på dette vedtaket, foreløpig svar fra rådmannen, uttalelse fra nåværende seksjonsleder i PU og uttalelse fra lege kan leses ved henvendelse i servicetorget da disse dokumentene er unntatt offentlighet. De vil også bli delt ut i møtet. Når det gjelder vedtak om avlastning for dette barnet sier ikke dette noe om bemanning, kun om hyppighet og varighet på avlastningen. Nåværende seksjonsleder vurderer forsvarligheten av tiltaket forskjellig fra forrige seksjonsleder, og hun anbefaler at innsparingstiltaket blir reversert. Det samme gjør lege. Den klare tilrådingen fra lege gjør at jeg anbefaler at tiltaket reverseres. Kostnader for 2013 anslås til ca. kr ,-. Side 5 av 14

6 Sak 7/13 INVESTERINGER I MEDISINSK UTSTYR 2013 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/371 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/13 Helse- og omsorgstyre Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Jeg viser til følgende investeringstiltak som ble vedtatt av Kommunestyret i forbindelse med budsjett for 2013: For å imøtekomme samhandlingsreformens intensjoner om at flere pasienter skal behandles lokalt i stedet for på sykehus investerer Båtsfjord kommune i medsinsk utstyr for 1/2 million kroner både i 2012 og Dette finansieres ved låneopptak. Kommunestyret vedtok 25 april 2013, sak 13/13: Kommunestyret vedtar å delegere til rådmannen å iverksette følgende investeringer i 2013 innenfor følgende rammer: 1. Båtsfjord kommune går til innkjøp av 30 trygghetsalarmer, 30 enheter CareIP-M, fra Tryggitel AS, samt nødvendig antall mobil abonnement, Bedrift basic + surf 200 MB, fra Euronics Båtsfjord. Leieprisen for nye trygghetsalarmer økes til kr 1.800,- pr år med mulighet til ytterligere økning kommende år. Utgifter til innkjøp av trygghetsalarmer, inntil kr ,- dekkes av allerede innvilget ramme for innkjøp av medisinsk utstyr. Utgifter til mobil abonnement dekkes av leieprisen brukerne betaler. 2. Opplæring i fagsystemet PROFIL kr ,- dekkes av allerede innvilget ramme for innkjøp av medisinsk utstyr. Følgelig gjenstår det kr ,- av opprinnelig bevilgning. Da helse og omsorg har vært uten sin faste virksomhetsleder så langt i 2013 har ikke bruk av denne bevilgningen vært utredet godt nok så langt. Vi har heller ikke fått tilsatt Side 6

7 Sak 7/13 kreftkoordinator eller fysioterapeut ennå. Jeg antar at når disse tiltaket kommer i gang vil det avdekke behov for investeringer i medisinsk utstyr. Fra avlastningsboligen har det vært fremmet et ønske om å kjøpe en dusjvogn for å lette arbeidet for de ansatte og gi funksjonshemmet barn en mer verdig behandling. Pris på dette er innhentet og ligger mellom kr og inkl. mva. For å få til en bedre samlet vurdering av hvordan resterende bevilgning skal benyttes foreslår jeg at helse og omsorgstyret behandler saken på sitt første møte etter sommeren. Side 7 av 14

8 Sak 8/13 HØRING - UTKAST TIL TJENESTEAVTALE VEDRØRENDE BRUK AV LEDSAGER Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 13/372 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/13 Helse- og omsorgstyre Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Etter at Helse Finnmark for et par år siden sa opp avtalen med NAV om ledsagertjeneste til sykehus har det vært en del uklarheter omkring ordningen. Etter hvert etablerte Båtsfjord kommune en ordning hvor vi skaffet og lønnet ledsagere og søkte refusjon fra Helse Finnmark. Høsten 2012 oppdaget Helse Finnmark at de feilaktig hadde utbetalt oss kr. 180,- pr. time for denne tjenesten. Vi hadde i god tro betalt denne satsen til våre ledsagere og en tid fått refundert dette fra Helse Finnmark. Helseforetaket krevde da tilbakebetalt for mye utbetalt godtgjøring for Vedlagt følger endelig svar fra Båtsfjord kommune på dette kravet om tilbakebetaling, med diverse vedlegg som redegjør nærmere for hele saken. Denne tilbakebetalingen er nå foretatt, og vi arbeider med å sende revidert refusjonskrav fra og fram til nå. Denne tilbakebetalingen vil anslagsvis koste oss ca. kr ,- når rettmessig refusjonskrav er mottatt. Dette er en ikke budsjettert utgift som blir belastet vårt regnskap i Vedlagt følger syketransportforskriften som bl.a. bestemmer størrelsen på godtgjøring. Vedlagt følger også utkast til avtale mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark vedrørende den samme ledsagertjenesten. Dette avtaleutkastet er hjemlet i en av de mange tjenesteavtalene vi inngikk med Helse Finnmark i 2012, som en lovpålagt oppgave gjennom samhandlingsreformens nye helselover. Dette avtaleutkastet er nå på høring med høringsfrist Jeg foreslår at Båtsfjord kommune sender følgende høringsuttalelse: - Båtsfjord kommune opplever gjeldende regelverk om ordningene med bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten som meget omfattende, til dels uklart og vanskelig å sette seg inn i. Vi mener at dette fører til at det blir vanskeligere å skaffe ledsagere. Side 8

9 Sak 8/13 - Regelverket bærer også preg av et misforstått statlig syn på likhet ved at alle ledsagere skal godtgjøres likt selv om noen kan få svært lang reisetid. Slik Båtsfjord kommune opplever dette fører det til systematiske ulikheter i helsetilbudet i Norge da personer, som allerede har svært lang vei til spesialisthelsetjenesten, unnlater å dra fordi det ikke er mulig å skaffe ledsager. Vi viser i denne sammenhengen til vedlagt korrespondanse mellom Båtsfjord kommune og Helse Nord vedrørende økt sats til ledsagere som har svært lang reisetid på ledsageroppdrag. Av denne grunn ønsker Båtsfjord kommune ikke å forplikte seg til noe utover lovpålagte oppgaver. Dette betyr at følgende bør tas ut av avtalen: o Siste avsnitt pkt. 7.3 o Første avsnitt pkt Båtsfjord kommune er glad for at denne avtalen med Helse Finnmark kan gi oss en mulighet til å gjøre deler av regelverket noe klarere for begge parter. Vi mener derfor at følgende i avtaleutkastet må endres da det etter vårt syn kan være i strid med syketransportforskriften: o Pkt. 7.4, 3. avsnitt. Her må det presiseres at når det er avtalt kommunalt ansatt ledsager skal kommunale tariffavtaler følges og utgifter som følge av disse refunderes fullt ut. Når det gjelder reise- og oppholdsutgifter følges statens reiseregulativ. Når det gjelder beregning av arbeidstid gjelder særavtale om ledsager på reiser. Side 9 av 14

10 - Sak 9/13 ØKONOMISK TILSKUDD TIL VIDEREUTDANNING KREFTSYKEPLEIE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 13/375 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/13 Helse- og omsorgstyre Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det delegeres til rådmannen å inngå en avtale vedrørende dekning av utgifter til videreutdanning i kreftsykepleie med søker på stilling som kreftkoordinator. Innholdet i avtalen skal være i samsvar med de rammene som skisseres i saksframlegget med alternativ 1 når det gjelder lønn. Innstilling: Det delegeres til rådmannen å inngå en avtale vedrørende dekning av utgifter til videreutdanning i kreftsykepleie med søker på stilling som kreftkoordinator. Innholdet i avtalen skal være i samsvar med de rammene som skisseres i saksframlegget med alternativ 1 når det gjelder lønn. Saksutredning: Jeg viser til følgende nye tiltak, vedtatt av Kommunestyret i budsjettmøte : Kapittel : Tiltak som er med i Formannskapets innstilling Tiltak Beskrivelse 6600 Kreftsykepleier i kommunen, 50 % stilling aml Det er et stort behov for kreftsykepleier i Båtsfjord kommune. Denne vil kunne følge kreftpasienter og deres familier i alle fasene av sykdom, behandling, lindring og eventuell terminalomsorg. Det er derfor ønskelig å ha en sykepleier som arbeider på tvers av alle avdelinger og som konsentrerer seg om pasientene og deres pårørende der de er. Det er også planlagt å legge tilrette for cellegiftbehandling i Båtsfjord og kreftsykepleieren vil i tillegg kunne bidra med å koordinere tjenester og behandling for pasientene. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Fast lønn, drift Mobiltelefoner Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig Sum utgifter Sum inntekter 0 Side 10

11 Sak 9/13 Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltaket er budsjettert for hele 2012, men i møte i helse- og omsorgstyret ble det opplyst at stillingen, av praktiske grunner, neppe ville bli besatt før tidligst fra 1. august Stillingen ble utlyst i april 2013, se vedlagte utlysningstekst. Etter rådføring med NSF lokalt besluttet kst. Helse- og omsorgsjef at stillingen skulle lyses ut internt. Dette skyldtes at vi visste om minst en intern søker som var interessert. Vi vurderte det også slik at mulighetene for å få ta i en ekstern søker til kun 50 % stilling var svært små. Som det framgår av utlysningsteksten stiller vi krav om at den som kan bli tilbudt stillingen må ta videreutdanning innen kreftsykepleie. Ved søknadsfristens utløp hadde vi mottatt en søknad. Vedkommende er blitt skriftlig orientert om at hun blir tilbudt stilling. Da hun har stilt en del forutsetninger om betalt utdanning i søknaden har vi i foreløpig svarbrev sagt at dette må avklares politisk med sikte på bevilgning. Aktuell søker er utdannet sykepleier og jobber i 100 stilling som dette i Båtsfjord kommune i dag. Hun har søkt og blitt tatt opp på videreutdanning i kreftsykepleie ved Universitetet i Tromsø. Dette er et studium som starter 13. august 2013, går over 3 semestre og er på 60 studiepoeng. Studiet er således på 2/3 av fullt studium. Ut fra plan for studiet er det kun 30 av de 70 ukene studiet strekker seg over som er såkalte hvite uker, dvs. uker uten samling, praksis eller studieuke. Kun 6 av disse ukene er i Hun har i sin søknad forutsatt en god avtale med Båtsfjord kommune om finansiering av dette studiet som medfører: - Dekning av lønn under hele utdanningen - Utgifter til semesteravgift, bøker, hybel og reise til/ fra Tromsø Etter dialog med søkeren har jeg overfor henne antydet følgende evt. tilbud fra Båtsfjord kommune: - Samlet 75 % lønn i hele studietiden. - Lokal praksis og oppgaver i studiet knyttes mest mulig opp mot stillingen som kreftkoordinator. - 2 års bindingstid etter fullført utdanning - Dekket dokumenterte utgifter til reise til/ fra samlinger og praksis andre steder, hybel i Tromsø, studieavgifter og litteratur med inntil kr ,- i 2013 og inntil kr i I de ukene hvor hun ikke har studier (samlinger, praksis eller studieuker) jobber hun 100 % som sykepleier i pleie og omsorg og avvikler 5 ukers ferie. Hun inngår da i juleturnus, påsketurnus og sommerturnus. Øvrige hvite uker er hun fast sykepleiervikar i pleie og omsorg. Signalene fra henne er at hun ber om 100 % lønn i studietiden, samt noen nærmere presiseringer av sin arbeidsplikt hos oss. Jeg vurderer det slik at den mest realistiske måten å få en stabil arbeidstaker i 50 % stilling som kreftkoordinator er å satse på en av de sykepleierne som er ansatt i dag. Den aktuelle søkeren er en person jeg ønsker at Båtsfjord kommunes satser på. Side 11 av 14

12 Sak 9/13 Jeg mener at de lønnsmidlene som er bevilget til kreftkoordinator bør i 2013 og 2014 kunne brukes til å dekke utgifter til videreutdanning som kreftsykepleier. I tillegg er videreutdanning i kreftsykepleie satt opp som tiltak i kompetanseplan for helse og omsorg. Det ligger an til at denne planen får ca. kr i året av kommunens kompetansepott. En vesentlig andel av dette bør kunne prioriteres til dette i 2013 og Båtsfjord kommune har også søkt Fylkesmannen om kompetansemidler til samme formål i dette er midler vi kan søke på hvert år. I 2012 fikk vi kr ,- av disse midlene. Dersom vi mottar tilsvarende beløp både i 2013 og 2014 bør de også kunne brukes til å finansiere videreutdanning. Kreftforeningen har også i år lyst ut midler til å finansiere flere stillinger som kreftkoordinator i kommuner. Vi søkte i fjor, men fikk avslag. Vi søker på nytt i år. Ut fra et realistisk anslag vil vi således kunne ha følgende årlige midler til rådighet for kreftkoordinator i 2013 og 2014: Lønnsmidler: kr Egne kompetansemidler: kr Eksterne kompetansemidler fra Fylkesmannen: kr Totalt: kr Jeg mener at ut fra et langsiktig perspektiv vil det være en effektiv bruk av disse midlene å sørge for at en av våre ansatte tilegner seg videreutdanning i kreftsykepleie og kan arbeide i stilling som kreftkoordinator i Båtsfjord kommune i mange år framover. Jeg foreslår derfor at det delegeres til rådmannen å forhandle en avtale med aktuell arbeidstaker ut fra følgende rammer: - Arbeidstaker forplikter seg til å gjennomføre videreutdanning i kreftsykepleie i perioden august 2013 desember Lokal praksis og oppgaver i studiet knyttes mest mulig opp mot stillingen som kreftkoordinator i Båtsfjord kommune. - Arbeidstaker får 2 års bindingstid etter fullført utdanning - Arbeidstaker får dekket dokumenterte utgifter til reise til/ fra samlinger og praksis utenom Båtsfjord, hybel i Tromsø, studieavgifter og litteratur med inntil kr ,- i 2013 og inntil kr i Når det gjelder hvor stor stillingsprosent vedkommende skal lønnes i, samt hennes arbeidsplikt i Båtsfjord kommune i studieperioden, foreslår jeg følgende alternativer. Jeg er usikker på om arbeidstaker vil akseptere noe annet enn alternativ 1. - Alternativ 1: Arbeidstaker gis 100 % lønn som sykepleier i hele studieperioden fra august 2013 desember I hvite uker på studieplanen, dvs. uker uten samling, praksis, eksamen eller studieuker jobber hun tilsvarende 100 % stilling som sykepleier i pleie og omsorg i Båtsfjord kommune. Hun avvikler også sin lov- og avtalefestede ferie i hvite uker. Lønnsutgifter vil være ca i 4,5 mnd 2013 og ca. kr for hele Alternativ 2: Arbeidstaker gis 75 % lønn som sykepleier i hele studieperioden fra august 2013 desember I hvite uker på studieplanen, dvs. uker uten samling, praksis, eksamen eller studieuker jobber hun tilsvarende 100 % stilling som sykepleier Side 12 av 14

13 Sak 9/13 i pleie og omsorg i Båtsfjord kommune. Hun avvikler også sin lov- og avtalefestede ferie i hvite uker. Lønnsutgifter vil være ca i 4,5 mnd 2013 og ca. kr for hele Alternativ 3: Arbeidstaker gis 50 % lønn som sykepleier i hele studieperioden fra august 2013 desember Hun har ingen arbeidsplikt for Båtsfjord kommune i dette tidsrommet. Lønnsutgifter vil være ca i 4,5 mnd 2013 og ca. kr for hele Ved valg av alternativ 1 vil samlede utgifter i 2013 på kr kunne dekkes innenfor vedtatt budsjettramme for helse og omsorg. For 2014 må det tilleggsbevilges ca. kr ,- dersom vi ikke mottar tilskudd fra kreftforeningen. Dette ut fra følgende regnestykke: Utgifter til lønn: kr ,- Andre utgifter som dekkes: kr ,- Sum brutto utgifter: kr ,- Interne kompetansemidler: kr ,- Eksterne kompetansemidler: kr ,- 50 % kreftkoordinator: kr ,- Sparte vikarutgifter sykepleier (18 uker):kr ,- Sum inntekter: kr ,- Netto utgifter: kr ,- Side 13 av 14

14 Sak 10/13 BUDSJETTREGULERINGER HELSE OG OMSORG 2013 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/368 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/13 Helse- og omsorgstyre Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Jeg viser til regnskapsrapport, samt saker tidligere i møtet med potensielle merkostnader. Jeg viser også til vedtak i helse- og omsorgstyret om å dekke følgende økte utgifter innenfor eget budsjett: Leasing av en ekstra bil i hjemmesykepleien: kr ,- Styrking av stilling som seksjonsleder: kr ,- Etter en foreløpig gjennomgang ser det ikke ut til at det er rom for å dekke følgende stipulerte økte utgifter innenfor vedtatt ramme for helse og omsorg: o Merutgifter avlastning: Totalt ca. kr pga. ekstra nattevakt og nye vedtak om økt avlastning o Merutgifter arbeidstidsforkortelse: Ca. kr ,-. Dette gjelder en lokal tvist med Fagforbundet som nå er løst i samsvar med tilråding fra KS sentralt o Merutgifter ledsagere 2012 (tilbakebetalt beløp): ca. kr ,-. o Merutgifter lønnsøkning: ca. kr ,-. Lokal pott som ble fordelt høsten 2012 er ikke innarbeidet i budsjettet for Det samme gjelder lønnsøkning fra Disse midlene bør hentes fra lønnsreserven. Tilråding angående inndekning vil bli lagt fram i møtet. Side 14

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 10.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING

VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING VEDLEGG B3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrom 2. Etg. Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrom 2. Etg. Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrom 2. Etg. Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02 502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 17.04.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 14.04.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 13.09.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte.

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 08.06.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2015 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer