IKT- plan for skolene i Skaun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT- plan for skolene i Skaun"

Transkript

1 IKT- plan for skolene i Skaun

2 INNHOLD Skolens mål i arbeidet med IKT side 3 Hva er god IKT- kompetanse? side 4 Grunnleggende digital kompetanse i alle fag side 5 IKT- plan for 1. og 2. klassetrinn side 7 IKT- plan for 3. og 4. klassetrinn side 10 IKT- plan for klassetrinn side 14 2

3 Skolenes skoles mål i arbeidet med IKT Eventuelle tilpasninger gjøres av hver enkelt skole. BRUK AV IKT: Alle elever og lærere skal bruke IKT hver dag Alle elever og lærere skal bruke IKT i alle fag Alle elever og lærere skal bruke Fronter og andre nettbaserte ressurser aktivt i undervisning Hvert trinn skal ha ukentlig arbeid på Fronter Alle skolens planer skal være tilgjengelig for elever og foreldre gjennom Fronter og skolens hjemmeside. UTSTYR: Alle lærere har egen bærbar datamaskin knyttet til skolens nettverk. Fortsatt investering i bærbare elevmaskiner på hvert trinn. Alle elevmaskiner er knyttet til skolens trådløse nettverk. Investering i to smarte tavler, en for hvert skolebygg. Utstyr følges opp og holdes i orden. Feil rettes innen rimelig tid. 3

4 Hva er god IKT- kompetanse? De mest grunnleggende ferdighetene er i Kunnskapsløftet omtalt som: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Digitale ferdigheter er nødvendig for at elever skal kunne fungere i en stadig mer digitalisert hverdag og kunne ta aktivt del i arbeids- og samfunnslivet, og det er en forutsetning i et livslangt læringsperspektiv. Grunnleggende digitale ferdigheter omfatter: Å velge, vurdere og bruke informasjon. Å søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon. Å kommunisere og samhandle med andre. Å ta hensyn til juridiske og etiske utfordringer knyttet til Internettbruk IKT skal- Være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag. Motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisk og sosial bakgrunn. Skape variasjoner i bruk av læringsstrategier. Skape motivasjon, kreativitet og utvikling av egen kunnskap. Hjelpe elevene til å produsere egen kunnskap. Få elevene til å delta aktivt i eget læringsarbeid. Elevene skal oppleve en kontinuerlig progresjonsprosess gjennom hele opplæringsløpet. De skal øve på grunnleggende ferdigheter tilknyttet det enkelte fag. Elevene skal utvikle digital kompetanse gjennom daglig bruk i læringsarbeidet. 4

5 Elevene skal ha grunnleggende digital kompetanse i alle fag. I LK06 står det følgende: Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat. Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag inneber å gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. Digitale ferdigheiter vil òg seie å vere orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje reglar og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon. Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsreiskapar inneber å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide med elevar frå andre skular og land. Å kunne bruke digitale verktøy i RLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og 5

6 film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger. Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk. 6

7 IKT- plan for 1. og 2. klassetrinn IKT i fagene, mål i LK06: Norsk (1-2) Skriftlige tekster bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. bruke datamaskinen til tekstskaping. Sammensatte tekster: samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Matematikk(1-4) Tall: velge og begrunne valg av regneart, bruke tabellkunnskaper tilknyttet regneartene og utnytte enkle sammenhenger mellom regneartene. Geometri: plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem både uten og ved hjelp av digitale verktøy. Måling: sammenligne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel beregning med og uten digitale hjelpemidler. Rle(1-4) Filosofi og etikk: bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd, og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. Naturfag (1-4) innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler. finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem. Engelsk (1-2) bruke språket gjennom flere sanser og medier. Samfunnsfag (1-4) Historie: presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy samle opplysninger fra globus, kart og digitale kilder og bruke disse til å samtale om steder, folk og språk planlegge og presentere reiser til nære steder ved hjelp av kart og Internett Samfunnskunnskap: 7

8 finne fram i trykte og digitale medier, sortere innholdet i kategorier og produsere materiale som kan publiseres følge enkle regler for personvern ved bruk av Internett Kunst og håndtverk (1-4) Visuell kommunikasjon: bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram. Arkitektur: planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker. Musikk (1-7) komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy 8

9 Grunnleggende IKT- ferdigheter for klasse 1. klasse. Elevene skal få drive leikpreget aktivitet på datamaskinen. Generell datakunnskap: Eleven skal kunne skru på datamaskinen og skjerm kunne rutiner og regler for bruk av datamaskinene bli kjent med påloggingsrutinene. Kunne logge seg på alene eller ved hjelp av en voksen. kunne rutiner for å logge seg av elevnett og avslutte maskina på riktig måte kunne bruke mus og tastatur; peke, klikke og dobbelklikke Tekstbehandling/ Word: Eleven skal kunne finne frem til, åpne og lukke word. kunne finne igjen innlærte bokstaver på tastaturet kunne bruke shift-knappen for å skrive store bokstaver kunne skrive bokstaver, ord og enkle setninger vite hvordan man får linjeskift og mellomrom Fronter: Eleven skal bli kjent med påloggingsrutinene. Kunne logge seg på alene eller ved hjelp av en voksen. kunne finne fram til romvelgeren bli kjent med førstesiden få prøve å klikke på, og utforske ulike lenker 2. klasse: Elevene skal forstå at Word er et skriveprogram og begynne å bli kjent med dets ulike funksjoner. Tekstbehandling/ Word: Eleven skal kunne sammenligne håndskrevne og digitaliserte bokstaver kunne skrive bokstaver, ord og enkle setninger vite hvordan man får linjeskift og mellomrom kunne skrive ut tekst kunne endre skrifttype og fontstørrelse kunne sette inn bilder fra utklipp Fronter: Eleven skal Kunne logge seg på alene eller ved hjelp av en voksen skrive personlige meldinger og sende dem ved hjelp av deltagerlisten bli kjent med egen mappe gjøre noen lekser på Fronter gjennomføre en eller flere prøver 9

10 IKT- plan for 3. og 4. klassetrinn IKT i fagene, mål i LK06: Norsk(3-4) Muntlige tekster: gi uttrykk for egne tanker og følelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV- programmer. Skriftlige tekster: foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett. Sammensatte tekster: lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster Matematikk(3-4) Tall: velge og begrunne valg av regneart, bruke tabellkunnskaper tilknyttet regneartene og utnytte enkle sammenhenger mellom regneartene. Geometri: plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem både uten og ved hjelp av digitale verktøy. Måling: sammenligne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel beregning med og uten digitale hjelpemidler. Rle(1-4) Filosofi og etikk: bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd, og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett Naturfag (1-4) innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler. finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem. Engelsk (1-4) Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. Samfunnsfag (1-4) Historie: presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy. Geografi: samle opplysninger fra globus, kart og digitale kilder og bruke disse til å samtale om steder, folk og språk. 10

11 planlegge og presentere reiser til nære steder ved hjelp av kart og Internett. Samfunnskunnskap: finne fram i trykte og digitale medier, sortere innholdet i kategorier og produsere materiale som kan publiseres. følge enkle regler for personvern ved bruk av Internett. Kunst og håndtverk (1-4) Visuell kommunikasjon: bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram. Arkitektur: planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker. Musikk (1-7) komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy 11

12 Grunnleggende IKT- ferdigheter for klasse 3. klasse. Elevene skal bli tryggere med å bruke Word som skriveredskap. Elevene skal også lære seg rutinene ved pålogging og avlogging av elevnettet, samt riktig lagring. Elevene skal kunne eget brukernavn og passord. Generell datakunnskap: Eleven skal kunne logge på og av elevnettet med eget brukernavn og passord kunne åpne et program fra startmenyen finne fram til klassens område og sin personlige mappe Tekstbehandling/ Word: Eleven skal kunne lage sammensatte tekster ved bruk av tekst, bilde ( ClipArt), lage overskrift i WordArt og fylle med farge. kunne bruke funksjonene uthevet, kursiv og understreket tekst kunne lagre et dokument kunne finne igjen og åpne tidligere lagrede filer kunne skrive ut tekst. Øke skrivefart. Fokusering på rett skriveteknikk med fokus på ledetastene (touchmetoden.) Fronter: Eleven skal Fortsette arbeidet med å bli trygg med presentasjonssiden. Orientere seg etter verktøylinja. Bli kjent med og bruke brødsmulene aktivt. Overføre/ laste opp Word- dokumenter. Søke etter personer og sende personlige meldinger. Levere enkelte lekser på Fronter. Gjøre enkelte prøver. 4. klasse. Elevene skal fortsette arbeidet med å beherske Word. De skal begynne å se på Internett som arbeidsverktøy med hovedvekt på nettvett. Tekstbehandling/ Word: Eleven skal kunne merke tekst og kunne benytte høyre musetast til å klippe ut, kopiere, og lime inn. kunne justere tekst (midtstille, høyre- og venstrejustere) kjenne til forskjellige utskriftsformater (stående og liggende) kunne bruke merknad til å kommentere andres tekster (for eksempel merke ord med farger) kunne bruke stavekontroll til hjelp med ortografi og tegnsetting kjenne til noen hurtigtaster for rask navigering i et dokument, eks. page up/down, end og piltastene. 12

13 Internett: Eleven skal kunne starte Internett. kjenne til adressefeltet og hva som kjennetegner en Internettadresse. kjenne til en eller flere søkemotorer, og bruke disse til informasjonssøk bli kjent med nettvettreglene Fronter: Eleven skal Bli tryggere på å orientere seg etter verktøylinjene Kunne orientere seg etter brødsmulene. Søke opp personer og sende meldinger på ulike måter. Laste opp Word- dokumenter. Finne egen mappe og holde orden i den. Gjennomføre lekser og prøver. Delta i diskusjonsforum. 13

14 IKT- plan for klassetrinn IKT i fagene, mål i LK06: Norsk(5-7) Muntlige tekster: opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner. presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler. Skriftlige tekster: presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig. bruke oppslagsverk og ordbøker. bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. forklare opphavrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett. Sammensatte tekster: lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon. bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. Matematikk(5-7) Tall og algebra: beskrive referansesystemet og notasjonen som benyttes for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger. Geometri: bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt. Statistikk og sannsynlighet: representere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige disse er. Rle(5-7) Kristendom: beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. Jødedom: beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. Islam: beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. 14

15 Hinduisme: beskrive tempelet og reflektere over dets betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. Buddhisme: beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner. Naturfag (5-7) bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid. Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler. Engelsk (5-7) bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring. bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster. Samfunnsfag (5-7) Historie: lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy. Samfunnskunnskap: velge et tema, utforme spørsmål og belyse dem ved bruk av forskjellige kilder. forklare hvordan informasjon fra massemedier og kommersiell påvirkning kan ha innflytelse på forbruksvaner. Samtale om hva som menes med identitet og kultur, kjenne igjen kulturelle symboler og lage en visuell presentasjon av de. Geografi: lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovedtrekk i eget fylke, nabofylkene, de samiske bosettingsområdene, Norge, Europa og andre verdensdeler. planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler ved å bruke digitale verktøy. Kunst og håndtverk (5-7) Visuell kommunikasjon: bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy. fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt. Kunst: sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder. 15

16 Musikk (1-7) komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. 16

17 Grunnleggende IKT- ferdigheter for klasse. 5. klasse. Elevene skal beherske Word så godt at det blir et godt arbeidsredskap. De skal begynne å jobbe med PowerPoint, og etter hvert øves til å bli kritiske Internettbrukere. Generell datakunnskap: kunne kopiere, flytte og slette filer i filbehandleren kunne benytte høyre musetast lagre tekst og bilder i sin personlige mappe Tekstbehandling/ Word: Eleven skal kunne kopiere, klippe ut og lime inn elementer fra andre tekster sette inn symboler, tegn og bilder i et dokument kunne justere tekst (midtstille, høyre- og venstrejustere) kunne sette inn sidetall i et tekstdokument kunne bruke stavekontroll til hjelp med ortografi og tegnsetting. Kunne lage punktlister PowerPoint: Eleven skal Kjenne ikonet/ snarvegen for presentasjonsprogrammet Kunne sette inn et bilde med tekst Kunne sette inn et bilde med tekst og punktmerking Excel: Eleven skal vite hva regneark er, kjenne begrepene celle, rad og kolonne skrive tall og bokstaver i celler, merke celler. lære å bruke autosummer lære å summere og multiplisere innhold i to eller flere celler tegne geometriske figurer, og fylle disse med farge. Lage enkle grafiske framstillinger av et gitt tallmateriale. Internett: Eleven skal vite hvor adressefeltet er, og kunne skrive inn en web-adresse bruke ordbøker på Internett til synonymer og oversettelser kunne bruke søkemotorer som oppslagsverk. Kjenne til at det finnes både gode og dårlige Internettsider, og øve seg på å bli kildekritisk Fronter: Eleven skal laste opp dokumenter. Både Word og Excel. lage Fronterdokument med en forfatter. sette inn bilder i Fronterdokument. finne fram til og levere arbeid i innleveringsmapper. fortsette å levere enkelte lekser på fronter. gjøre ulike prøver. delta i ulike forum. kunne følge en læringssti. 17

18 6. klasse. Elevene skal beherske Word som arbeidsredskap, og fortsette arbeidet med Excel og PowerPoint. Internett skal i enda større grad brukes til informasjonssøk for bruk i skolearbeidet. Arbeidet med nettvett skal videreføres, likeså fokuset på hvordan være kildekritisk. Generell datakunnskap: kunne opprette mapper og undermapper for å holde orden i lagret materiale lagre tekst og bilder i sin personlige mappe Tekstbehandling/ Word: Eleven skal kunne sette inn sidetall i et dokument kunne sette inn topptekst og bunntekst kunne lage tabeller og sette inn tekst kunne bruke merknad til å kommentere andres tekster. laste digitale bilder inn i et dokument skrive i ulike typer spalter sette inn bilder i et tekstdokument lære å forandre filnavn på et tekstdokument sette inn symboler, tegn og bilder i et dokument bruke funksjonene uthevet, kursiv og understreket tekst PowerPoint: Eleven skal kunne sette sammen flere lysbilder til en presentasjon. Øves i å vurdere hvilken, og hvor mye informasjon som skal presenteres Excel: Eleven skal lage ulike grafiske framstillinger, søylediagram og sektordiagram kunne finne median, middelverdi og typetall til et tallmateriale kunne lage 3D søylediagram av et gitt tallmateriale tegne 3D geometriske figurer, farge disse, og rekne volum (mult.celler) Internett: Eleven skal søke etter fagstoff, og nyttegjøre seg dette i elevarbeid lære å bli kildekritiske lære å bruke kildehenvisninger i eget skrivearbeid. Fronter: Eleven skal Laste opp og ned dokumenter. Bruke Fronterdokument med flere forfattere. Utforske og delta i ulike faglige forum. Delta i blogg. 18

19 7. klasse. Elevene skal bli sikre og gode brukere av Word, Excel, Powerpoint og Internett. Dette skal være naturlige redskaper i mye av skolearbeidet. Fronter bør brukes aktivt. Elevene bør logge seg på og bruke de ulike verktøyene flere ganger i uka. Det må legges til rette for at elevene kan ha faste lekseinnleveringer på Fronter. Tekstbehandling/ Word: Eleven skal kunne lage sammensatte tekster ved bruk av tekst, bilde, lyd og lenker kunne skrive lengre tekster i word kunne lage og bruke tabeller, skrive inn tekst og endre format produsere tekster, flette inn digitale bilder. kunne sette inn en hyperkobling i et tekstdokument. Powerpoint: Eleven skal kunne lage en presentasjon med bilder, tekst og effekter/ animasjoner øves til å vurdere hva som gjør en presentasjon god og tilskuervennlig kunne holde en presentasjon for klassen ved hjelp av PowerPoint og videokanon. Internett: Eleven skal kjenne til regler for opphavsrett på tekster, bilder og lyd som ligger på Internett bli kjent med flere søkemotorer drive med avanserte søk i søkemotor søke etter fagstoff, og nyttegjøre seg dette i elevarbeid lære å bli kildekritisk Fronter: Eleven skal Lage struktur i egne mapper - Organisere og opprette undermapper - Rydde i egne mapper Opprette blogg Lage en presentasjonsside I 7. klasse bør elevene bruke Fronter aktivt. Elevene bør logge seg på og bruke de ulike verktøyene flere ganger i uka. Det må stimuleres til at elevene kan ha faste lekseinnleveringer på Fronter. Elevene må bli enda sikrere på de ulike målene fra tidligere årstrinn. Elevene bør delta i ulike blogger og diskusjonsforum. 19

Kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Kompetansemål i Kunnskapsløftet. Kompetansemål i Kunnskapsløftet. IKT relaterte kompetansemål i nye læreplaner på ulike trinn. Fag Trinn Utstyr/programvare Norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 1. trinn... 4 3.1 Organisering... 4 3.2 Grunnleggende dataopplæring... 4 3.3 Generelle datakunnskaper...

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr 1 000 120 78 kr 42 000 4 kr 30 000 To datarom á 30 elevermaskiner

Detaljer

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25 Digital-plan Storetveit skole 2011-2012 Storetveit skole, 14.03.2011 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 NETTVETT... 4 KILDEKRITIKK... 5 TIPS TIL SØK PÅ NETTET... 6 PLASSERING AV DATAMASKINENE

Detaljer

IKT-plan for Li skole. 1. trinn

IKT-plan for Li skole. 1. trinn IKT-plan for Li skole 1. trinn Kunne slå på/av maskin. Kunne logge seg på/av maskin (med felles passord). Lek med tastatur og mus for å bli kjent med bokstavene og tallene 0-9. Tekstskaping på pc. Eks.

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010. Lokal læreplan IKT. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010. Lokal læreplan IKT. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010 Lokal læreplan IKT Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold IKT trapp 1. 4. trinn: side 2 IKT trapp 5. 7. trinn: side 3 Utdypende del: side 4

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE Plan for digital læring Haukås skole IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE 1 Kunne starte en datamaskin, logge seg på og av Bergensskolen skolens nettverk med brukernavn og passord. Nettverk. 2 Kunne velge nettadresse

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole Kompetansemål etter Kunnskapsløftet Rømskog skole Navn: F.dato: 1 Om heftet Dette heftet inneholder alle kompetansemål for 1.-. klasse i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Heftet gir en oversikt over

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse INTRODUKSJON (Utgangspunkt for lokal diskusjon og bearbeiding) Plan for hvert trinn: - Kompetanse etter 4. årstrinn - Kompetanse etter 7. årstrinn - Kompetanse etter

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (ITU 2005). International

Detaljer

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy.

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Innledning... 2 Repetisjonsstrategier med bruk av digitale verktøy... 3 Utdypningssstrategier med bruk av digitale verktøy... 4 Samarbeidsstrategier

Detaljer