IKT-plan for Notodden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-plan for Notodden kommune"

Transkript

1 IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune Notodden kommune

2 IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy er blitt en naturlig del av samfunnslivet og i folks liv. Det å tilegne seg digitale ferdigheter er like viktig som å lære seg å lese og skrive. Dette har nasjonale myndigheter tatt inn over seg, noe som er synliggjort ved at digitale ferdigheter regnes som gjennomgående basisferdigheter på lik linje med regning, lesing og evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. IKT og digitale ferdigheter er, med andre ord, ikke et fag i skolen med egne timer, men er tvert i mot en ferdighet som skal øves opp i alle fag. For de fleste, både lærere, foreldre og elever, kan det være enklere å holde oversikt over ferdigheter som trengs innenfor lesing og skriving, enn med digitale ferdigheter. Denne planen synliggjør derfor hvilke ulike ferdigheter og grunnkompetanse som må tilegnes og hvordan dette kobles til de ulike fagene på ulike trinn i fagplanene. Planen gir også noen tips til programvare og aktiviteter som kan gjennomføres for å realisere ferdighetsmålene i forhold til digital kompetanse i ulike fag. Planen tar utgangspunkt i læreplanverket, Kunnskapsløftet-06 og angir hva elevene i Notodden skal ha av digitale ferdigheter etter hvert skoleår. I Notodden kommunes estrategi står det som målsetning under punkt 3.4, IKT i grunnopplæringen, at alle lærere i grunnskolen skal bruke digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen og IKT skal være en integrert del av skoleutviklings-programmene og at man skal utjevne digitale forskjeller mellom elevene i grunnskolen. Som et forslag til tiltak er nevnt å øke bruk av digital informasjonsutveksling. Den målsetningen kan vi være med å nå ved hjelp av denne planen. Hovedmål Notoddenskolene skal bygge opp IKT-kompetansen hos elever og lærere på en slik måte at bruk av IKT i undervisningen blir et naturlig pedagogisk redskap, som er fullt ut integrert i læringslivet ved skolen. Fronter er av Notodden kommune valgt brukt som digital læringsplattform (LMS) for samhandling innen skole og mot foreldre der IKT kan benyttes. Grunnleggende ferdigheter og kunnskap om bruk av læringsplattformen er derfor nødvendig kompetanse for ansatte, elever og foreldre, og skolen må derfor kunne tilby kurs til foreldre hver høst, slik at de kan holde seg oppdatert på hvordan de kan bruke løsningen som foreldre. Skolene i Notodden skal bruke IKT som motiveringsmiddel, arbeidsredskap, læremiddel og kommunikasjonsmedium i den 10-årige grunnskolen, etter de forskrifter og retningslinjer som nasjonale, regionale og kommunale planverk peker på. Nettvett blir et naturlig tema i en skole med økt bruk av digitale ressurser. Notodden kommune støtter seg her til Redd Barna sine nettvettregler, som det blir referert til på alle klassetrinn i planen. Delmål Elevene skal gjennom internett få adgang til alle typer oppdatert informasjon. De skal læres opp til å bruke de muligheter som IKT gir. Digital kompetanse er definert som en av basisferdighetene og elevene skal gis kompetanse innen bruk av tekstbehandlingsprogram, regneark, presentasjonsverktøy, bilde- og lydbehandling.

3 Elevrollen skal, gjennom aktiv bruk av IKT, utvikles fra passiv til aktiv i læringsprosessene. Dette innebærer at elevene skal læres opp til å kunne jobbe selvstendig i forhold til innhenting og bearbeiding av informasjon samt å utvise reflektert kildekritikk i forhold til informasjonen som er tilgjengelig. Lærerne skal, sammen med elevene, utvikle tilstrekkelig kompetanse til å utnytte IKTverktøyets muligheter til tilpasning av opplæringen til den enkelte elevs forutsetninger og evner. IKT-planens bruksområde Planen er ikke noen "kokebok" i IKT-bruk for skolene i Notodden kommune, men tenkt brukt som en del av grunnlaget for klassetrinnenes års-/halvårsplaner i alle fag. Ansvar for gjennomføring At skolen og klassen når sine læringsmål i IKT-planen er ikke et ansvar som ligger hos skolens rektor og IKT-ressurs, men et felles anliggende for de lærerne som underviser klassen, enten som reine faglærere eller kontaktlærer. Det er naturlig at klassens kontaktlærer årlig gjennomfører en elevtest med elevarkene, slik at elevene selv vurderer sine egne kunnskaper, og skolen får selv en viktig tilbakemelding. Der det er naturlig bør elevarkene være en del av læringssamtalen.

4 Å kunne bruke digitale verktøy er en av de 5 grunnleggende ferdighetene som ligger til grunn for K-06. På Udir sine sider kan vi lese at de grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Under finner du hva læreplanene for grunnskolen sier om de grunnleggende ferdighetene i digitale verktøy. Læreplan i fremmedspråk Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk. Læreplan i kunst og håndverk Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. Læreplan i musikk Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk. Læreplan i mat og helse Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjer det mogleg å søkje etter informasjon, samanlikne og vurdere næringsinnhald og presentere fagleg innhald. Læreplan i fordypning i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk fordypning er nødvendig for å mestre sammensatte tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon og komponering og i redigering av tekster. I den sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bevisst bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan også støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Læreplan i fordypning i engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk fordypning gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Språkkompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Læreplan i elevrådsarbeid Å kunne bruke digitale verktøy i elevrådsarbeid innebærer å utforske nettsteder, gjennomføre informasjonssøk, utøve kildekritikk og nettvett og velge relevant informasjon i faget. Bruk av digitale verktøy inkluderer digital presentasjon, publisering og kommunikasjon. Læreplan i religion, livssyn og etikk Å kunne bruke digitale verktøy i RLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om

5 religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger. Læreplan i kroppsøving Å kunne bruke digitale verktøy i kroppsøving er viktig når ein skal hente inn informasjon for å planleggje aktivitetar, dokumentere og rapportere. Læreplan i engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Læreplan i samfunnsfag Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag inneber å gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. Digitale ferdigheiter vil òg seie å vere orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje reglar og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon. Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsreiskapar inneber å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide med elevar frå andre skular og land. Læreplan i naturfag Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. Læreplan i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Læreplan i matematikk fellesfag Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat.

6 Kompetansemål, læringsmål og tiltaksområder for elever i 1. og 2. klasse KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE Elevene skal etter 2. klasse kunne: Bruke bokstaver og eksperimentere i ord, i egen håndskrift og på tastatur Bruke datamaskin til tekstskaping Finne faktabøker og skjønnlitteratur på biblioteket til egen lesing Læringsmål Elevene skal kunne slå på maskinen Leke / bli kjent med mus / tastatur Elevene skal kunne skrive bokstaver i Word Elevene skal kunne logge seg på elevserveren Elevene skal bli kjent med nettstedet til læreverkene Elevene skal lære begreper, former og mønstre i Paint. Elevene skal kunne bruke tastaturet til: enter, piltaster, mellomromstast og slettetast Elevene skal lære generell behandling av (oppførsel ved) datamaskin Tiltaksområder Datautstyret: Leke med bokstaver og ord, spille pedagogiske program. Trykke på start, finne ønsket program. Åpne og lukke program. Se sammenhengen mellom mus og pil. Musbruk: venstre musklikk. Tekstbehandling Leke med bokstaver og ord Skrive bokstaver og ord med stor fontstørrelse Skrive ut tekst 2. KLASSE Læringsmål Elevene skal lære å slå på og av datamaskinen. Starte og avslutte ulike programmer som Word og Paint. Elevene skal kunne bruke tastaturet til: bokstaver og tall, slett venstre (Backspace), slett høyre (Delete) og Shift - tasten Elevene skal kunne skrive og formatere navnet sitt, (tekst). Elevene skal kunne finne fram til Fronter slik at de kan logge seg inn Elevene skal ha enkle prøver på Fronter Elevene skal kunne skrive enkle tekster i Word Elevene skal kunne skrive ut Elevene skal bruke aktuelle ped. programmer Elevene skal bli kjent med skolens hjemmeside Elevene skal bli kjent med nettstedet til læreverkene Elevene skal kunne finne lekseplaner på Fronter Tiltaksområder Datautstyret Slå på maskin, skjerm og høyttalere. Innlogging: brukernavn og passord. Avlogging: forstå hvilket valg en skal ta. Tastatur trening. Tekstbehandling Kjennskap til mus og tastatur i tekstbehandling Store og små bokstaver Mellomrom og linjeskift, rettetast og visketast Peke, klikke og dobbeltklikke med mus

7 Elevark 1. klasse Navn: Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan slå på maskinen Jeg kan bruke musa på stasjonære maskiner og berøringsfeltet på bærbare maskiner Jeg kan bruke tastaturet Jeg kan skrive bokstaver i Word Jeg kan logge meg på elevområdet til skolen/elevserveren Jeg kan finne nettstedet til lærebøkene Jeg kan lage mønster og former i Paint Jeg vet hvordan jeg bruker tastaturet: enter, piltaster, mellomromstast og slettetast Jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg når jeg bruker datamaskin

8 Elevark 2. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan slå på og av maskinen selv Jeg kan starte og avslutte programmer som Word og Paint selv Jeg kan skrive bokstaver og tall med tastaturet på datamaskinen Jeg kan skrive tekster på datamaskinen Jeg kan slette det jeg har skrevet både til høyre(delete-tasten) og venstre(backspace) Jeg kan bruke shift-tasten for å lage store bokstaver Jeg kan skrive navnet mitt på datamaskinen, og endre skrift-type Jeg kan brukernavnet og passordet mitt, for å logge på datamaskinen og Fronter, utenat Jeg kan finne frem til påloggings-siden til Fronter selv. Jeg kan skrive ut tekster jeg har skrevet på datamaskinen Jeg vet hvor jeg finner skolens hjemmeside på internett

9 Kompetansemål, læringsmål og tiltaksområder for elever i 3. og 4. klasse KOMPETANSEMÅL I følge LK 06, skal elevene etter 4. trinn kunne: Norsk Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Matematikk Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem både uten og ved hjelp av digitale verktøy Sammenlikne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel beregning med og uten digitale hjelpemidler Bruke lommeregner i beregninger Naturfag Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Engelsk Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst Samfunnsfag Presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy. Samle opplysninger fra globus, kart og digitale kilder og bruke disse til å samtale om steder, folk og språk. Planlegge og presentere reiser til nære steder ved hjelp av kart og Internett Finne fram i trykte og digitale medier, sortere innholdet i Læringsmål 3. KLASSE Tiltaksområder

10 kategorier og produsere materiale som kan publiseres. Følge enkle regler for personvern ved bruk av Internett Kunst og handverk Bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram Elevene skal kunne skrive enkle tekster i Word. Elevene skal kunne lage tegninger m/titler, navn i Paint Elevene skal kunne bruke tastaturet til komma, punktum og spørsmålstegn. Understrekning, ny linje, mellomrom m.m. Elevene skal kunne skrive/sende personlige meldinger på Fronter. Elevene skal lære enkel touch med programmet Ti fingre. Elevene skal kunne enkel formatering i Word Elevene skal kunne sette inn et bilde i et Word dokument Elevene skal kunne finne/ lagre og behandle bilder fra nett i f.eks Microsoft Office Picture Manager. Elevene skal kunne bruke funksjonene kopier, lim inn i Word Elevene skal kunne finne lekseplaner på Fronter Elevene skal kunne brukernavnet og passordet sitt til Fronter utenat Elevene skal lære om nettvettreglene Elevene skal kunne gjennomføre enkle prøver på Fronter Datautstyret - Videre arbeid med tema fra 1. og 2. klasse Tekstbehandling Lære å skrive og rette på tekst Ord og setninger Forandre på ord ved hjelpe av rettetast Åpne og lagre på server og maskin Læringsmål Elevene skal kunne laste opp filer i mappa si på Fronter. Elevene skal kunne lage enkle Powerpoint 4. KLASSE Tiltaksområder Datautstyret Bruk av skriver. Musbruk: dobbeltklikk og høyreklikk.

11 presentasjoner som inneholder både tekst og bilde Elevene skal kunne sette opp enkle regnestykker i Excel Elevene skal kunne søke etter ønsket info på nettet Elevene skal kunne lagre på steder som er felles for klassen Elevene skal kunne endre bildestørrelse, filtype og uttrykk i bilder i f.eks Microsoft Office Picture Manager. Elevene skal kjenne til hvordan man bruker CD- ORD Elevene skal kunne gjennomføre enkle prøver på Fronter, og finne resultatet i porteføljen. Elevene skal bli introdusert for innleveringsmapper på Fronter. Elevene skal lære om nettvettreglene Tekstbehandling Forandre på tekstutseende Markere tekst, forandre skriftstørrelse og type Uthev, kursiv og understrek E-post Etikk: hvordan skal vi bruke e-post. Lese og skrive e-post. Sende: ny, svar og videresende

12 Elevark 3. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan skrive enkle tekster i Word Jeg kan lage tegninger i Paint og gi dem tittel og filnavn Jeg kan bruke tastaturet på datamaskinen til å sette inn komma, punktum, spørsmålstegn og ny linje i Word Jeg kan sette inn tekst med understrekning i Word Jeg kan sende personlige meldinger til andre elever i klassen på Fronter Jeg kjenner til touchmetoden og programmet Ti fingre. Jeg kan formatere (endre) tekst jeg har skrevet i Word Jeg kan sette inn et bilde i Word Jeg kan redigere et bilde jeg har funnet på nett, i et bildebehandlingsprogram Jeg kan bruke funksjonen klipp ut, kopier og lim inn i Word Jeg kan finne frem til lekseplanen min på Fronter Jeg kjenner til innholdet i Nettvettreglene

13 Elevark 4. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan laste opp filer til mappa mi på Fronter Jeg kan lage en Powerpoint- eller Notebook-presentasjon som inneholder både tekst og bilder Jeg kan sette opp enkle regnestykker i Excel Jeg kan søke etter informasjon jeg trenger, på internett Jeg kan lagre dokumenter på skolens server eller på Fronter, slik at andre elever i klassen kan se dem Jeg kan bruke bilderedigeringsprogram til å endre bildestørrelsen på bilder Jeg kan bruke bilderedigeringsprogram til å endre filtype på bilder Jeg kan bruke bilderedigeringsprogram til å redigere farger og uttrykk i bilder Jeg kan bruke CD-ORD Jeg kjenner til nettvettreglene

14 Kompetansemål, læringsmål og tiltaksområder for elever i 5., 6. og 7. klasse KOMPETANSEMÅL Norsk Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett. Sammensatte tekster. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon. Vurdere tekster, TVprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner. Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. Matematikk Beskrive referansesystemet og notasjonen som benyttes for formler i et regneark og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger Bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på 5. KLASSE Læringsmål Elevene skal kunne sette opp enkle regnskap i Excel. Elevene skal kunne bruke programmet Ti fingre for å lære touchmetoden Elevene skal kjenne til ulike lagringssystemer tilgjengelige for skolen Elevene skal lære å lagre på steder som er tilgjengelig for dem, som på egen maskin, server og på Fronter Elevene skal kunne bruke innleveringsmapper på Fronter Elevene skal kunne gjennomføre prøver og undersøkelser på Fronter Elevene skal kjenne til porteføljen sin på Fronter Elevene skal kunne sette opp enkle tabeller og diagrammer i Excel Elevene skal kunne lese inn tekst på Fronters lydopptager Elevene skal kunne gjøre lydopptak i program som f.eks Audacity. Elevene skal bli kjent med matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer Elevene skal lære om nettvettreglene Elevene skal lære seg å bruke retteprogrammet i Word, og forstå forskjellen på rød og grønn understreking Tiltaksområder Tekstbehandling Klipp og lim inn nye elementer i teksten Kopiere og lime inn tekst Finne og sette inn symboler, tegn, bilder og annen grafikk Lage spalter Presentasjonsprogram Starte program. Velge bakgrunn. Lage overskrift og skrive tekst. Nytt lysbilde - velge oppsettsformat. Lage punktliste med objektanimasjon. Sette inn bilde. Lysbildeoverganger. Legge på lyd. Sortere, slette, legge til bilder, endre overganger, bakgrunn etc. Kjøre presentasjon. Framføring (kommentarer etc.) Internett Klikke på hyperlinker. Finne linkene i skjermbildet. (både som tekst og bilder) Lese skjermbildet, bla nedover (evt. sidelengs) på sida. Bruke menyer. Bla tilbake - til forrige side ("Back"), - til hjemmesida ("Home") Skrive inn URL-adresser og komme fram dit Sette bokmerker på sider som kan være nyttige å finne tilbake til. Enkelt søk med søkemotor. Nettregler:

15 papiret og digitalt Presentere data i tabeller og diagrammer fremstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige disse er RLE Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner (kristendommen) Beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner (jødedommen) Beskrive moskeen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner (islam og samme for andre religioner) Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn Naturfag Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid. Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. Publisere resultater fra egne undersøkelser ved bruk av digitale verktøy. 6. KLASSE Læringsmål Elevene skal kunne lære å bruke stavekontroll Elevene skal kunne sette inn en liten film i en Powerpoint- /Notebook-presentasjon Elevene skal kunne legge til lyd i en Powerpoint-/Notebookpresentasjon Elevene skal kunne lage diagrammer i Excel. Elevene skal kunne bruke mappen sin på Fronter Elevene skal kunne flytte, kopiere og slette filer på Fronter Elevene skal kunne lære enkel bildebehandling i Microsoft Office Picture Manager eller Gimp Elevene skal kunne bruke innleveringsmapper på Fronter Elevene skal kunne gjennomføre prøver og undersøkelser på Fronter Elevene skal kjenne til porteføljen sin på Fronter Elevene skal bli kjent med matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer Elevene skal lære om nettvettreglene Elevene skal kunne bruke tekstbehandlingsprogram, Word, til: o Formatering o Stavekontroll - Egen anonymitet, å beskytte seg selv - Å behandle andre med respekt Ta utskrift. Regneark Cellene Flytte fram og tilbake i dem Skrive inn i dem Formatere dem Lage enkel utregning for ulike stykker Sette inn formel for pluss, minus, gange Sette inn ulike variabler Tiltaksområder Tekstbehandling Tabeller i tekstbehandling Lage en tabell Fylle tekst inn i den Endre formatet på tabellen E-post Vedlegg: se, lagre og legge ved egen post. Lage en adresseliste og bruke denne. Presentasjonsprogram Mer vekt på og krav til kvalitet både i innhold og framføring. Andre oppsettsformat: Grafikkdiagram, organsisasjonskart. Internett Lagre bilder / grafikk Kopiere tekst og hente inn i tekstbehandler. Åpne flere vinduer. Lage presentasjonsside i

16 Engelsk Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språkopplæring. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Samfunnsfag Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy. Lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovedtrekk i eget fylke, nabofylkene, de samiske bosettingsområdene, Norge, Europa og de andre verdensdelene. Kunst og håndverk Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy. Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over motiv og utsnitt. Musikk Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. o o o o o Kopiere/lime inn Utklippstavle. Tabeller Å sette inn bilder. Å sette inn spalter Elevene skal kunne bruke regneark, Excel til å: o Løse regneoppgaver o Gjøre beregninger o Tidsregning o Sette opp budsjett o Diagram Elevene skal kunne bruke tegneprogram/redigeringsprogram, Paint/Gimp, til å: o Kopiere/lime inn o Formatere o Enkel animasjon Elevene skal kjenne til databaser og oppslagsverk på internett som SSB, skattelistene osv o Hente opplysninger o Lage telefonliste 7. KLASSE Læringsmål Elevene skal kunne redigere film med Moviemaker Elevene skal kunne sette opp regnskap med prosentutregninger i Excel Elevene skal kjenne til utformingsmaler i Powerpoint Elevene skal kunne sette inn og redigere en tabell i Word Elevene skal bli kjent med matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer Elevene skal kunne bruke tekstbehandlingsprogram, Word, til: o Stavekontroll, også på andre språk o Sette inn/redigere bilder/ tegninger o WordArt o God layout o Jevnlig bruk i skriftlige arbeider o Skrive engelske tekster Elevene skal kunne hente tekster, bilder og lyd fra Internett. Elevene skal lære å bruke presentasjonsside i Fronter, og lære å dele denne med andre. Elevene skal kunne bruke Fronter Hva er ei presetasjonsside? Tekst, bilde, bakgrunn, lenker Hvordan lage ei side? Å forandre bakgrunn. Å hente og sette inn grafikk Å bruke tabell. Å lage link til ei annen side Krav til sida: - Lett å lese, oversiktlig - Fin å se på, estetikk - Personvern og andre hensyn - Publikum? Tiltaksområder Internett Mer avansert søk. Kritisk vurdering av informasjon: - hvem står bak? - hvilke hensikter har opphavsmannen? - hvordan vurdere holdbarhet, sannhetsinnhold - nytteinnhold? Regneark Sette opp et budsjett Tekst Tall Hurtigkopiere formler Legge inn nye data Knytte faner til hverandre Diagrammer Knytte dem til tabeller Formatere Bilder og presentasjon

17 innleveringsmapper på Fronter Elevene skal kunne gjennomføre prøver og undersøkelser på Fronter Elevene skal kjenne til porteføljen sin på Fronter Bruke e-post til brevveksling i inn og utland Regneark: o Lage spareplan med innlagt rente o Lage grafiske framstillinger, f.eks. mellom fart og tid, pris og mengde o Finne primtall Elevene skal kunne komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. Elevene skal kunne lage mønster og ornamenter i bildebehandlingsprogram. Bildebehandling - Bruk av digitalkamera (fotografere, laste over på PC) - Forandre størrelse - Beskjære - Forandre filformat - Bruk av filtre og effekter

18 Elevark 5. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan sette opp enkle regnskap i Excel Jeg kan skrive tekst på dataen ved hjelp av touchmetoden Jeg kjenner til hvor jeg skal lagre mine filer på skolens nettverk og hvordan de lastes opp til Fronter, om de skal publiseres kun til meg eller til flere Jeg kjenner til portefølje-verktøyet i Fronter Jeg kan levere filer i innleveringsmapper på Fronter Jeg kan gjennomføre prøver (og undersøkelser) på Fronter Jeg vet hvordan jeg lagrer ting i min mappe på Fronter Jeg kan sette opp tabeller og diagrammer i Excel Jeg kan spille inn lydfiler i Audacity Jeg kan spille inn lydfiler på Fronter Jeg kjenner til matteprogrammet Kikora Jeg kjenner til innholdet i Nettvettreglene.

19 Elevark 6. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan bruke stavekontrollen i Word Jeg kan sette inn en liten film-fil inn i en Powerpoint/Notebook-presentasjon Jeg kan sette inn en lyd-fil inn i en Powerpoint/Notebook-presentasjon Jeg kan lagre dokumenter i mappa mi på Fronter Jeg kan slette, kopiere og flytte filer på Fronter Jeg kan enkel bildebehandling i bildebehandlings-program Jeg kan nettvettreglene. Jeg kan bruke Word til formatering av tekst og linjeavstand. Jeg kan bruke stavekontrollen i Word Jeg kjenner til utklippstavlen og kan kopiere og lime inn tekst i Word Jeg kan sette inn tabeller i Word Jeg kan sette inn bilder i Word Jeg kan sette inn spalter i Word Jeg kan løse regneoppgaver i Excel Jeg kan sette inn tall og formler og gjøre beregninger i Excel Jeg kan sette opp enkle budsjett i Excel Jeg kan lage diagrammer i Excel

20 Jeg kan sette opp regnestykker med tidsfunksjonen i Excel Jeg kjenner til matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer

21 Elevark 7. klasse Vurderingskriterier Jeg kan redigere film med Movie Maker kommet langt på god vei i gang Jeg kan sette opp regnskap med prosentutregning i Excel Jeg kan bruke ulike utformingsmaler i Powerpoint Jeg kan sette inn og redigere en tabell i Word Jeg kan bruke stavekontrollen i Word på norsk og til andre språk. Jeg kan sette inn og redigere bilder og tegninger i Word. Jeg kan sette inn og redigere WordArt overskrifter i Word. Jeg kan opprette dokumenter med god layout i Word. Jeg kan bruke Word til tekstskriving på norsk og engelsk. Jeg kan hente tekster, bilder og lydfiler fra internett Jeg kan publisere egne tekster på Fronter Jeg kan bruke e-post Jeg kan lage en spareplan med innlagt rente i Excel Jeg kan lage grafiske fremstillinger, diagram i Excel Jeg kan lage mønstre og ornamenter i bildebehandlings-program Jeg kjenner til matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer Jeg kan bruke presentasjonsside i Fronter

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Kompetansemål i Kunnskapsløftet. Kompetansemål i Kunnskapsløftet. IKT relaterte kompetansemål i nye læreplaner på ulike trinn. Fag Trinn Utstyr/programvare Norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer

Detaljer

Fagplan IKT Trinn. Emne Metode. Læremiddel. Begrep. Vurdering. Etter 2. klasse. Norsk

Fagplan IKT Trinn. Emne Metode. Læremiddel. Begrep. Vurdering. Etter 2. klasse. Norsk Fagplan IKT Etter 2. klasse Norsk 1.-2. Trinn Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur Bruke datamaskin til tekstskaping Tekstbehandling, eks. Word Etter 4. klasse Norsk

Detaljer

IKT-plan for Li skole. 1. trinn

IKT-plan for Li skole. 1. trinn IKT-plan for Li skole 1. trinn Kunne slå på/av maskin. Kunne logge seg på/av maskin (med felles passord). Lek med tastatur og mus for å bli kjent med bokstavene og tallene 0-9. Tekstskaping på pc. Eks.

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 1. trinn... 4 3.1 Organisering... 4 3.2 Grunnleggende dataopplæring... 4 3.3 Generelle datakunnskaper...

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

1.utkast. Bergen kommune

1.utkast. Bergen kommune 1.utkast Bergen kommune Kaland, 15.02.2011 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Elev- og læringssyn s. 4 3. Hvilke digitale ferdigheter skal vi arbeide med på de ulike trinn s. 6 3.1 1. og 2. trinn s. 6 3.2 3.

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

IKT- plan for skolene i Skaun

IKT- plan for skolene i Skaun IKT- plan for skolene i Skaun 03.05.10 INNHOLD Skolens mål i arbeidet med IKT side 3 Hva er god IKT- kompetanse? side 4 Grunnleggende digital kompetanse i alle fag side 5 IKT- plan for 1. og 2. klassetrinn

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier?

Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier? Sist oppdatert 21.01.13/LM Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier? SSBs mediebarometeret 2011 (Vaage): 92% har tilgang til Internett Medietilsynets rapport 70% av barna har tilgang

Detaljer

Virksomhetens overordnede mål

Virksomhetens overordnede mål IKT plan for Hafslundsøy skole 2015-2018 Virksomhetens overordnede mål Mål IKT-ferdigheter har fått status som basiskompetanse eller nøkkelkompetanse i dagens samfunn og skole. IKT er ikke et eget fag

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet)

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård og Hans Dillekås Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter i (fra Kunnskapsløftet) Å uttrykke seg

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

Å kunne bruke digitale verktøy eller digital kompetanse? Digital kompetanse i LK06 Eksempler på hvordan digitale verktøy kan støtte arbeidet med

Å kunne bruke digitale verktøy eller digital kompetanse? Digital kompetanse i LK06 Eksempler på hvordan digitale verktøy kan støtte arbeidet med Grunnleggende ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy (Digitale verktøy i arbeid med de fire øvrige grunnleggende ferdighetene.) Tonje Hilde Giæver Louise Mifsud Seksjon for digital kompetanse Sist

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen.

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. 1. trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP Starte opp en pc. Logge seg av og på skolens nettverk. Bruke musa til å navigere

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Når Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Oppgåver i, Searching 10, https://www.learnenglishfeelgood.com/ + anna ad hoc NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn FAG: Norsk

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn FAG: Norsk HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn 2011-12 FAG: Norsk UKE KOMPETANSEMÅL FRA LK06 ELEVENS KOLONNE KUN BASISBOK LÆRERENS KOLONNE (emne, oppgave- og litteraturforslag) 34 Oppstartsuke 35-36 lese og skrive

Detaljer

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for digital læring ved Haukås skole Bergen Kommune, skoleåret 2014-2015 Planen forutsetter: At elevene bygger videre på de ferdigheter og kunnskaper

Detaljer

Fag: Matematikk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Fag: Matematikk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: Matematikk Faglærere: Nils J. Helland og Tore H. Evje Trinn: 10. trinn Skoleår:2017/2018 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar,

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene Fag: Matematikk Faglærere: Bjørn Helge Søvde og Simen Håland Trinn: 10. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet

Detaljer

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Searching 8 Searching 9 Read and Write NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget består av to hovedområder: Utforsking av

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

Fag: Matematikk. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. emner

Fag: Matematikk. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. emner Fag: Matematikk Faglærere: Solveig og Tore Trinn: 10. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar,

Detaljer

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole.

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Målinger Statistikk, sannsynlighet og Funksjoner Undervisningstimetall per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 3,00 2,25 3,00 Læreverk/materiell:

Detaljer

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Heidi Sandvik, Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Heidi Sandvik, Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 33-38 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Metoder og ressurser Vurdering/ tilbakemelding behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM)

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + Oversikt Historisk perspektiv Et blikk på medier i forskjellige nasjonale strategier læreplan IKT i Kunnskapsløftet (LK06) Grunnleggende ferdigheter Kompetansemålene Oppgave

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Tall og algebra

Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Tall og algebra FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matte TRINN: 9.trinn Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Tall og algebra Eleven skal kunne -

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE FOR EN GRUNNSKOLELÆRER

DIGITAL KOMPETANSE FOR EN GRUNNSKOLELÆRER DIGITAL KOMPETANSE FOR EN GRUNNSKOLELÆRER Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Seksjon for digital kompetanse Studiestart 2013/2014 Tonje

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder Aspekter ved regning som skal vektlegges i ulike fag Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder ARTIKKEL SIST

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Internt notat. Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013

Sør-Aurdal kommune Internt notat. Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013 Sør-Aurdal kommune Internt notat Deres ref.: ArkivsakID: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: 13/739 KLEING - 13/5564 A20, 064 19.06.2013 INDIVIDUELL IKT-PLAN FOR GRUNNSKULANE I VALDRES ELEVENS NAMN: 1.TRINN EMNE:

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet

Digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet Digitale ferdigheter Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet Digitale ferdigheter Buskerud 15. august 2013 Opplæring i digitale ferdigheter Hva Hvorfor Hvordan Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Tonje Svendsen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva

Detaljer

Innledning. I denne IKT-planen har vi implementert følgende digitale verktøy:

Innledning. I denne IKT-planen har vi implementert følgende digitale verktøy: Side 1 Innledning Denne digitale planen har vi bygget opp på følgende måte: Først kommer det en oversikt over de grunnleggende dataferdighetene som de ulike trinnene må jobbe etter. Deretter kommer det

Detaljer

Forbrukerrelaterte emner - Utdrag av den nye lærerplanen for grunnskolen og videregående opplæring.

Forbrukerrelaterte emner - Utdrag av den nye lærerplanen for grunnskolen og videregående opplæring. VEDLEGG 1 8.mai 2006 Kunnskapsløftet Forbrukerrelaterte emner - Utdrag av den nye lærerplanen for grunnskolen og videregående opplæring. Læreplan i norsk Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet

Detaljer

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester 1. trinn Hva skal du lære? Hvor finnes det? er og oppgaver Datakunnskap - Bli kjent med datamaskinen - Musetrening - Bli kjent med tastatur Touch Skrivebord/programvare Modul 1 Datakunnskap Ingen tester

Detaljer

Eksempel på en «PERIODEPLAN FLL «Climate Connection- 2008 Trinn: 5 7 Tema : Flom Tidsrom: Uke 41-45

Eksempel på en «PERIODEPLAN FLL «Climate Connection- 2008 Trinn: 5 7 Tema : Flom Tidsrom: Uke 41-45 Eksempel på en «PERIODEPLAN FLL «Climate Connection- 2008 Trinn: 5 7 Tema : Flom Tidsrom: Uke 41-45 KOMPETANSEMÅL OMRÅDER I FLL ARBEIDSOMRÅDER FOKUSOMRÅDER ELEVVURDERING TIMER Naturfag: Forskerspiren Mål

Detaljer

Matematikk, ungdomstrinn 8-10

Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Årsplan i matematikk for 10. trinn

Årsplan i matematikk for 10. trinn Årsplan i matematikk for 10. trinn Uke 34-40 Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Begreper. Utregning

Detaljer

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9. trinn 2015/16. TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9. trinn 2015/16. TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: 34-37 38-43 Tall og tallforståelse utvikle, bruke og gjøre greie for ulike metoder i hoderegning,

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord Kompetansemålene som vektlegges for skoleåret

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Årsplan i matematikk for 8. trinn

Årsplan i matematikk for 8. trinn Årsplan i matematikk for 8. trinn Emne KAP A GEOMETRI Før høstferien analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem i sammenheng med konstruksjoner og beregninger

Detaljer

FAG: Matematikk TRINN: 10

FAG: Matematikk TRINN: 10 FAG: Matematikk TRINN: 10 Områder Kompetansemål Fra Udir Operasjonaliserte læringsmål - Breidablikk Vurderingskriteri er Tall og algebra *kunne samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent,

Detaljer

FARNES SKULE ÅRSPLAN

FARNES SKULE ÅRSPLAN Fag : Matematikk Lærek : Cappelen Damm Faktor 2 Klasse/ trinn: 9A / 9.klasse Skuleåret : 2016-17 Lærar : Bjarne Søvde FARNES SKULE ÅRSPLAN Veke / Månad Kompetansemål Innhald/ Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene Fag: Matematikk Faglærere: Simen Håland og Bjørn Helge Søvde Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Faktor 2 Kapittel 1 Tall og tallforståelse. Tidsbruk: 4 uker. Kikora. Faktor 2 Kapittel 2 Algebra. Diverse konkreter.

Faktor 2 Kapittel 1 Tall og tallforståelse. Tidsbruk: 4 uker. Kikora. Faktor 2 Kapittel 2 Algebra. Diverse konkreter. Fag: Matematikk Faglærere: Stian Frøysaa, Nils J. Helland Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar,

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3

ÅRSPLAN. Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar. 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 ÅRSPLAN Fag: Engelsk fordypning Lærer: Lise Maria Flåm/Ina Hernar 10. trinn 2016/2017 Læreverk: On the Move 3 FORDYPNING I ENGELSK Formål med faget Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Tema: Tall og tallforståelse sammenligne og omregne hele tall,

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, Faglærere: Rolf Eide (8A og 8B) og Halldis Furnes ( 8C) Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, Faglærere: Rolf Eide (8A og 8B) og Halldis Furnes ( 8C) Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2016-2017 Faglærere: Rolf Eide (8A og 8B) og Halldis Furnes ( 8C) Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene?

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? Kompetansemål 1. 2. Trinn Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? muntlige beskrivelser og virkemidler og sammenhenger utvikling av tekstforsåelse.

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne ÅRPLN I MFUNNFG FOR 4. TRINN 20132014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-rne U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Personvern Underveisvurderin Følgje enkle reglar for personvern når ein Lære

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 7 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 015/016 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. Matematikk. 10a & 10b. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. 40 elevar. Lye ungdomsskule

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. Matematikk. 10a & 10b. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. 40 elevar. Lye ungdomsskule Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT Matematikk 10a & 10b 40 elevar Lye ungdomsskule Beate Gederø Torgersen og Jørn Serigstad [2017] For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time Fag og vurderingsrapporten

Detaljer

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2 Voksenopplæringen i Skien Norskavdelingen IKT plan; læringsmål og progresjon ALFA A1 A2 B1 B2 - slå på/av PC - lære innlogging; brukernavn - lære å forstå skrivebordet - bruk av hodetelefoner - øve bruk

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 9 015/016 Åshild A. Asmussen Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og

Detaljer

Årsplan matematikk 8. trinn

Årsplan matematikk 8. trinn Kompetansemål Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Lærestoff Grf Kommentar 34 36 Tall og tallforståelse Innføringskurs i Kikora samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal og brøkar, og uttrykkje slike

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer