IKT-plan for Notodden kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-plan for Notodden kommune"

Transkript

1 IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune Notodden kommune

2 IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy er blitt en naturlig del av samfunnslivet og i folks liv. Det å tilegne seg digitale ferdigheter er like viktig som å lære seg å lese og skrive. Dette har nasjonale myndigheter tatt inn over seg, noe som er synliggjort ved at digitale ferdigheter regnes som gjennomgående basisferdigheter på lik linje med regning, lesing og evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. IKT og digitale ferdigheter er, med andre ord, ikke et fag i skolen med egne timer, men er tvert i mot en ferdighet som skal øves opp i alle fag. For de fleste, både lærere, foreldre og elever, kan det være enklere å holde oversikt over ferdigheter som trengs innenfor lesing og skriving, enn med digitale ferdigheter. Denne planen synliggjør derfor hvilke ulike ferdigheter og grunnkompetanse som må tilegnes og hvordan dette kobles til de ulike fagene på ulike trinn i fagplanene. Planen gir også noen tips til programvare og aktiviteter som kan gjennomføres for å realisere ferdighetsmålene i forhold til digital kompetanse i ulike fag. Planen tar utgangspunkt i læreplanverket, Kunnskapsløftet-06 og angir hva elevene i Notodden skal ha av digitale ferdigheter etter hvert skoleår. I Notodden kommunes estrategi står det som målsetning under punkt 3.4, IKT i grunnopplæringen, at alle lærere i grunnskolen skal bruke digitale verktøy og læringsressurser i den daglige undervisningen og IKT skal være en integrert del av skoleutviklings-programmene og at man skal utjevne digitale forskjeller mellom elevene i grunnskolen. Som et forslag til tiltak er nevnt å øke bruk av digital informasjonsutveksling. Den målsetningen kan vi være med å nå ved hjelp av denne planen. Hovedmål Notoddenskolene skal bygge opp IKT-kompetansen hos elever og lærere på en slik måte at bruk av IKT i undervisningen blir et naturlig pedagogisk redskap, som er fullt ut integrert i læringslivet ved skolen. Fronter er av Notodden kommune valgt brukt som digital læringsplattform (LMS) for samhandling innen skole og mot foreldre der IKT kan benyttes. Grunnleggende ferdigheter og kunnskap om bruk av læringsplattformen er derfor nødvendig kompetanse for ansatte, elever og foreldre, og skolen må derfor kunne tilby kurs til foreldre hver høst, slik at de kan holde seg oppdatert på hvordan de kan bruke løsningen som foreldre. Skolene i Notodden skal bruke IKT som motiveringsmiddel, arbeidsredskap, læremiddel og kommunikasjonsmedium i den 10-årige grunnskolen, etter de forskrifter og retningslinjer som nasjonale, regionale og kommunale planverk peker på. Nettvett blir et naturlig tema i en skole med økt bruk av digitale ressurser. Notodden kommune støtter seg her til Redd Barna sine nettvettregler, som det blir referert til på alle klassetrinn i planen. Delmål Elevene skal gjennom internett få adgang til alle typer oppdatert informasjon. De skal læres opp til å bruke de muligheter som IKT gir. Digital kompetanse er definert som en av basisferdighetene og elevene skal gis kompetanse innen bruk av tekstbehandlingsprogram, regneark, presentasjonsverktøy, bilde- og lydbehandling.

3 Elevrollen skal, gjennom aktiv bruk av IKT, utvikles fra passiv til aktiv i læringsprosessene. Dette innebærer at elevene skal læres opp til å kunne jobbe selvstendig i forhold til innhenting og bearbeiding av informasjon samt å utvise reflektert kildekritikk i forhold til informasjonen som er tilgjengelig. Lærerne skal, sammen med elevene, utvikle tilstrekkelig kompetanse til å utnytte IKTverktøyets muligheter til tilpasning av opplæringen til den enkelte elevs forutsetninger og evner. IKT-planens bruksområde Planen er ikke noen "kokebok" i IKT-bruk for skolene i Notodden kommune, men tenkt brukt som en del av grunnlaget for klassetrinnenes års-/halvårsplaner i alle fag. Ansvar for gjennomføring At skolen og klassen når sine læringsmål i IKT-planen er ikke et ansvar som ligger hos skolens rektor og IKT-ressurs, men et felles anliggende for de lærerne som underviser klassen, enten som reine faglærere eller kontaktlærer. Det er naturlig at klassens kontaktlærer årlig gjennomfører en elevtest med elevarkene, slik at elevene selv vurderer sine egne kunnskaper, og skolen får selv en viktig tilbakemelding. Der det er naturlig bør elevarkene være en del av læringssamtalen.

4 Å kunne bruke digitale verktøy er en av de 5 grunnleggende ferdighetene som ligger til grunn for K-06. På Udir sine sider kan vi lese at de grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Under finner du hva læreplanene for grunnskolen sier om de grunnleggende ferdighetene i digitale verktøy. Læreplan i fremmedspråk Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk. Læreplan i kunst og håndverk Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. Læreplan i musikk Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk. Læreplan i mat og helse Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjer det mogleg å søkje etter informasjon, samanlikne og vurdere næringsinnhald og presentere fagleg innhald. Læreplan i fordypning i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk fordypning er nødvendig for å mestre sammensatte tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon og komponering og i redigering av tekster. I den sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bevisst bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan også støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Læreplan i fordypning i engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk fordypning gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Språkkompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Læreplan i elevrådsarbeid Å kunne bruke digitale verktøy i elevrådsarbeid innebærer å utforske nettsteder, gjennomføre informasjonssøk, utøve kildekritikk og nettvett og velge relevant informasjon i faget. Bruk av digitale verktøy inkluderer digital presentasjon, publisering og kommunikasjon. Læreplan i religion, livssyn og etikk Å kunne bruke digitale verktøy i RLE er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om

5 religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger. Læreplan i kroppsøving Å kunne bruke digitale verktøy i kroppsøving er viktig når ein skal hente inn informasjon for å planleggje aktivitetar, dokumentere og rapportere. Læreplan i engelsk Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget. Læreplan i samfunnsfag Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag inneber å gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. Digitale ferdigheiter vil òg seie å vere orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje reglar og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon. Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsreiskapar inneber å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide med elevar frå andre skular og land. Læreplan i naturfag Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. Læreplan i norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. Læreplan i matematikk fellesfag Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handlar om å bruke slike verktøy til spel, utforsking, visualisering og publisering. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløysing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med høvelege hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat.

6 Kompetansemål, læringsmål og tiltaksområder for elever i 1. og 2. klasse KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE Elevene skal etter 2. klasse kunne: Bruke bokstaver og eksperimentere i ord, i egen håndskrift og på tastatur Bruke datamaskin til tekstskaping Finne faktabøker og skjønnlitteratur på biblioteket til egen lesing Læringsmål Elevene skal kunne slå på maskinen Leke / bli kjent med mus / tastatur Elevene skal kunne skrive bokstaver i Word Elevene skal kunne logge seg på elevserveren Elevene skal bli kjent med nettstedet til læreverkene Elevene skal lære begreper, former og mønstre i Paint. Elevene skal kunne bruke tastaturet til: enter, piltaster, mellomromstast og slettetast Elevene skal lære generell behandling av (oppførsel ved) datamaskin Tiltaksområder Datautstyret: Leke med bokstaver og ord, spille pedagogiske program. Trykke på start, finne ønsket program. Åpne og lukke program. Se sammenhengen mellom mus og pil. Musbruk: venstre musklikk. Tekstbehandling Leke med bokstaver og ord Skrive bokstaver og ord med stor fontstørrelse Skrive ut tekst 2. KLASSE Læringsmål Elevene skal lære å slå på og av datamaskinen. Starte og avslutte ulike programmer som Word og Paint. Elevene skal kunne bruke tastaturet til: bokstaver og tall, slett venstre (Backspace), slett høyre (Delete) og Shift - tasten Elevene skal kunne skrive og formatere navnet sitt, (tekst). Elevene skal kunne finne fram til Fronter slik at de kan logge seg inn Elevene skal ha enkle prøver på Fronter Elevene skal kunne skrive enkle tekster i Word Elevene skal kunne skrive ut Elevene skal bruke aktuelle ped. programmer Elevene skal bli kjent med skolens hjemmeside Elevene skal bli kjent med nettstedet til læreverkene Elevene skal kunne finne lekseplaner på Fronter Tiltaksområder Datautstyret Slå på maskin, skjerm og høyttalere. Innlogging: brukernavn og passord. Avlogging: forstå hvilket valg en skal ta. Tastatur trening. Tekstbehandling Kjennskap til mus og tastatur i tekstbehandling Store og små bokstaver Mellomrom og linjeskift, rettetast og visketast Peke, klikke og dobbeltklikke med mus

7 Elevark 1. klasse Navn: Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan slå på maskinen Jeg kan bruke musa på stasjonære maskiner og berøringsfeltet på bærbare maskiner Jeg kan bruke tastaturet Jeg kan skrive bokstaver i Word Jeg kan logge meg på elevområdet til skolen/elevserveren Jeg kan finne nettstedet til lærebøkene Jeg kan lage mønster og former i Paint Jeg vet hvordan jeg bruker tastaturet: enter, piltaster, mellomromstast og slettetast Jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg når jeg bruker datamaskin

8 Elevark 2. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan slå på og av maskinen selv Jeg kan starte og avslutte programmer som Word og Paint selv Jeg kan skrive bokstaver og tall med tastaturet på datamaskinen Jeg kan skrive tekster på datamaskinen Jeg kan slette det jeg har skrevet både til høyre(delete-tasten) og venstre(backspace) Jeg kan bruke shift-tasten for å lage store bokstaver Jeg kan skrive navnet mitt på datamaskinen, og endre skrift-type Jeg kan brukernavnet og passordet mitt, for å logge på datamaskinen og Fronter, utenat Jeg kan finne frem til påloggings-siden til Fronter selv. Jeg kan skrive ut tekster jeg har skrevet på datamaskinen Jeg vet hvor jeg finner skolens hjemmeside på internett

9 Kompetansemål, læringsmål og tiltaksområder for elever i 3. og 4. klasse KOMPETANSEMÅL I følge LK 06, skal elevene etter 4. trinn kunne: Norsk Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Matematikk Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem både uten og ved hjelp av digitale verktøy Sammenlikne størrelser ved hjelp av passende måleredskaper og enkel beregning med og uten digitale hjelpemidler Bruke lommeregner i beregninger Naturfag Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Engelsk Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst Samfunnsfag Presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy. Samle opplysninger fra globus, kart og digitale kilder og bruke disse til å samtale om steder, folk og språk. Planlegge og presentere reiser til nære steder ved hjelp av kart og Internett Finne fram i trykte og digitale medier, sortere innholdet i Læringsmål 3. KLASSE Tiltaksområder

10 kategorier og produsere materiale som kan publiseres. Følge enkle regler for personvern ved bruk av Internett Kunst og handverk Bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram Elevene skal kunne skrive enkle tekster i Word. Elevene skal kunne lage tegninger m/titler, navn i Paint Elevene skal kunne bruke tastaturet til komma, punktum og spørsmålstegn. Understrekning, ny linje, mellomrom m.m. Elevene skal kunne skrive/sende personlige meldinger på Fronter. Elevene skal lære enkel touch med programmet Ti fingre. Elevene skal kunne enkel formatering i Word Elevene skal kunne sette inn et bilde i et Word dokument Elevene skal kunne finne/ lagre og behandle bilder fra nett i f.eks Microsoft Office Picture Manager. Elevene skal kunne bruke funksjonene kopier, lim inn i Word Elevene skal kunne finne lekseplaner på Fronter Elevene skal kunne brukernavnet og passordet sitt til Fronter utenat Elevene skal lære om nettvettreglene Elevene skal kunne gjennomføre enkle prøver på Fronter Datautstyret - Videre arbeid med tema fra 1. og 2. klasse Tekstbehandling Lære å skrive og rette på tekst Ord og setninger Forandre på ord ved hjelpe av rettetast Åpne og lagre på server og maskin Læringsmål Elevene skal kunne laste opp filer i mappa si på Fronter. Elevene skal kunne lage enkle Powerpoint 4. KLASSE Tiltaksområder Datautstyret Bruk av skriver. Musbruk: dobbeltklikk og høyreklikk.

11 presentasjoner som inneholder både tekst og bilde Elevene skal kunne sette opp enkle regnestykker i Excel Elevene skal kunne søke etter ønsket info på nettet Elevene skal kunne lagre på steder som er felles for klassen Elevene skal kunne endre bildestørrelse, filtype og uttrykk i bilder i f.eks Microsoft Office Picture Manager. Elevene skal kjenne til hvordan man bruker CD- ORD Elevene skal kunne gjennomføre enkle prøver på Fronter, og finne resultatet i porteføljen. Elevene skal bli introdusert for innleveringsmapper på Fronter. Elevene skal lære om nettvettreglene Tekstbehandling Forandre på tekstutseende Markere tekst, forandre skriftstørrelse og type Uthev, kursiv og understrek E-post Etikk: hvordan skal vi bruke e-post. Lese og skrive e-post. Sende: ny, svar og videresende

12 Elevark 3. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan skrive enkle tekster i Word Jeg kan lage tegninger i Paint og gi dem tittel og filnavn Jeg kan bruke tastaturet på datamaskinen til å sette inn komma, punktum, spørsmålstegn og ny linje i Word Jeg kan sette inn tekst med understrekning i Word Jeg kan sende personlige meldinger til andre elever i klassen på Fronter Jeg kjenner til touchmetoden og programmet Ti fingre. Jeg kan formatere (endre) tekst jeg har skrevet i Word Jeg kan sette inn et bilde i Word Jeg kan redigere et bilde jeg har funnet på nett, i et bildebehandlingsprogram Jeg kan bruke funksjonen klipp ut, kopier og lim inn i Word Jeg kan finne frem til lekseplanen min på Fronter Jeg kjenner til innholdet i Nettvettreglene

13 Elevark 4. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan laste opp filer til mappa mi på Fronter Jeg kan lage en Powerpoint- eller Notebook-presentasjon som inneholder både tekst og bilder Jeg kan sette opp enkle regnestykker i Excel Jeg kan søke etter informasjon jeg trenger, på internett Jeg kan lagre dokumenter på skolens server eller på Fronter, slik at andre elever i klassen kan se dem Jeg kan bruke bilderedigeringsprogram til å endre bildestørrelsen på bilder Jeg kan bruke bilderedigeringsprogram til å endre filtype på bilder Jeg kan bruke bilderedigeringsprogram til å redigere farger og uttrykk i bilder Jeg kan bruke CD-ORD Jeg kjenner til nettvettreglene

14 Kompetansemål, læringsmål og tiltaksområder for elever i 5., 6. og 7. klasse KOMPETANSEMÅL Norsk Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett. Sammensatte tekster. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon. Vurdere tekster, TVprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner. Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene. Matematikk Beskrive referansesystemet og notasjonen som benyttes for formler i et regneark og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger Bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på 5. KLASSE Læringsmål Elevene skal kunne sette opp enkle regnskap i Excel. Elevene skal kunne bruke programmet Ti fingre for å lære touchmetoden Elevene skal kjenne til ulike lagringssystemer tilgjengelige for skolen Elevene skal lære å lagre på steder som er tilgjengelig for dem, som på egen maskin, server og på Fronter Elevene skal kunne bruke innleveringsmapper på Fronter Elevene skal kunne gjennomføre prøver og undersøkelser på Fronter Elevene skal kjenne til porteføljen sin på Fronter Elevene skal kunne sette opp enkle tabeller og diagrammer i Excel Elevene skal kunne lese inn tekst på Fronters lydopptager Elevene skal kunne gjøre lydopptak i program som f.eks Audacity. Elevene skal bli kjent med matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer Elevene skal lære om nettvettreglene Elevene skal lære seg å bruke retteprogrammet i Word, og forstå forskjellen på rød og grønn understreking Tiltaksområder Tekstbehandling Klipp og lim inn nye elementer i teksten Kopiere og lime inn tekst Finne og sette inn symboler, tegn, bilder og annen grafikk Lage spalter Presentasjonsprogram Starte program. Velge bakgrunn. Lage overskrift og skrive tekst. Nytt lysbilde - velge oppsettsformat. Lage punktliste med objektanimasjon. Sette inn bilde. Lysbildeoverganger. Legge på lyd. Sortere, slette, legge til bilder, endre overganger, bakgrunn etc. Kjøre presentasjon. Framføring (kommentarer etc.) Internett Klikke på hyperlinker. Finne linkene i skjermbildet. (både som tekst og bilder) Lese skjermbildet, bla nedover (evt. sidelengs) på sida. Bruke menyer. Bla tilbake - til forrige side ("Back"), - til hjemmesida ("Home") Skrive inn URL-adresser og komme fram dit Sette bokmerker på sider som kan være nyttige å finne tilbake til. Enkelt søk med søkemotor. Nettregler:

15 papiret og digitalt Presentere data i tabeller og diagrammer fremstilt digitalt og manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessige disse er RLE Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner (kristendommen) Beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner (jødedommen) Beskrive moskeen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner (islam og samme for andre religioner) Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn Naturfag Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid. Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. Publisere resultater fra egne undersøkelser ved bruk av digitale verktøy. 6. KLASSE Læringsmål Elevene skal kunne lære å bruke stavekontroll Elevene skal kunne sette inn en liten film i en Powerpoint- /Notebook-presentasjon Elevene skal kunne legge til lyd i en Powerpoint-/Notebookpresentasjon Elevene skal kunne lage diagrammer i Excel. Elevene skal kunne bruke mappen sin på Fronter Elevene skal kunne flytte, kopiere og slette filer på Fronter Elevene skal kunne lære enkel bildebehandling i Microsoft Office Picture Manager eller Gimp Elevene skal kunne bruke innleveringsmapper på Fronter Elevene skal kunne gjennomføre prøver og undersøkelser på Fronter Elevene skal kjenne til porteføljen sin på Fronter Elevene skal bli kjent med matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer Elevene skal lære om nettvettreglene Elevene skal kunne bruke tekstbehandlingsprogram, Word, til: o Formatering o Stavekontroll - Egen anonymitet, å beskytte seg selv - Å behandle andre med respekt Ta utskrift. Regneark Cellene Flytte fram og tilbake i dem Skrive inn i dem Formatere dem Lage enkel utregning for ulike stykker Sette inn formel for pluss, minus, gange Sette inn ulike variabler Tiltaksområder Tekstbehandling Tabeller i tekstbehandling Lage en tabell Fylle tekst inn i den Endre formatet på tabellen E-post Vedlegg: se, lagre og legge ved egen post. Lage en adresseliste og bruke denne. Presentasjonsprogram Mer vekt på og krav til kvalitet både i innhold og framføring. Andre oppsettsformat: Grafikkdiagram, organsisasjonskart. Internett Lagre bilder / grafikk Kopiere tekst og hente inn i tekstbehandler. Åpne flere vinduer. Lage presentasjonsside i

16 Engelsk Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språkopplæring. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Samfunnsfag Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy. Lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovedtrekk i eget fylke, nabofylkene, de samiske bosettingsområdene, Norge, Europa og de andre verdensdelene. Kunst og håndverk Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy. Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over motiv og utsnitt. Musikk Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. o o o o o Kopiere/lime inn Utklippstavle. Tabeller Å sette inn bilder. Å sette inn spalter Elevene skal kunne bruke regneark, Excel til å: o Løse regneoppgaver o Gjøre beregninger o Tidsregning o Sette opp budsjett o Diagram Elevene skal kunne bruke tegneprogram/redigeringsprogram, Paint/Gimp, til å: o Kopiere/lime inn o Formatere o Enkel animasjon Elevene skal kjenne til databaser og oppslagsverk på internett som SSB, skattelistene osv o Hente opplysninger o Lage telefonliste 7. KLASSE Læringsmål Elevene skal kunne redigere film med Moviemaker Elevene skal kunne sette opp regnskap med prosentutregninger i Excel Elevene skal kjenne til utformingsmaler i Powerpoint Elevene skal kunne sette inn og redigere en tabell i Word Elevene skal bli kjent med matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer Elevene skal kunne bruke tekstbehandlingsprogram, Word, til: o Stavekontroll, også på andre språk o Sette inn/redigere bilder/ tegninger o WordArt o God layout o Jevnlig bruk i skriftlige arbeider o Skrive engelske tekster Elevene skal kunne hente tekster, bilder og lyd fra Internett. Elevene skal lære å bruke presentasjonsside i Fronter, og lære å dele denne med andre. Elevene skal kunne bruke Fronter Hva er ei presetasjonsside? Tekst, bilde, bakgrunn, lenker Hvordan lage ei side? Å forandre bakgrunn. Å hente og sette inn grafikk Å bruke tabell. Å lage link til ei annen side Krav til sida: - Lett å lese, oversiktlig - Fin å se på, estetikk - Personvern og andre hensyn - Publikum? Tiltaksområder Internett Mer avansert søk. Kritisk vurdering av informasjon: - hvem står bak? - hvilke hensikter har opphavsmannen? - hvordan vurdere holdbarhet, sannhetsinnhold - nytteinnhold? Regneark Sette opp et budsjett Tekst Tall Hurtigkopiere formler Legge inn nye data Knytte faner til hverandre Diagrammer Knytte dem til tabeller Formatere Bilder og presentasjon

17 innleveringsmapper på Fronter Elevene skal kunne gjennomføre prøver og undersøkelser på Fronter Elevene skal kjenne til porteføljen sin på Fronter Bruke e-post til brevveksling i inn og utland Regneark: o Lage spareplan med innlagt rente o Lage grafiske framstillinger, f.eks. mellom fart og tid, pris og mengde o Finne primtall Elevene skal kunne komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. Elevene skal kunne lage mønster og ornamenter i bildebehandlingsprogram. Bildebehandling - Bruk av digitalkamera (fotografere, laste over på PC) - Forandre størrelse - Beskjære - Forandre filformat - Bruk av filtre og effekter

18 Elevark 5. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan sette opp enkle regnskap i Excel Jeg kan skrive tekst på dataen ved hjelp av touchmetoden Jeg kjenner til hvor jeg skal lagre mine filer på skolens nettverk og hvordan de lastes opp til Fronter, om de skal publiseres kun til meg eller til flere Jeg kjenner til portefølje-verktøyet i Fronter Jeg kan levere filer i innleveringsmapper på Fronter Jeg kan gjennomføre prøver (og undersøkelser) på Fronter Jeg vet hvordan jeg lagrer ting i min mappe på Fronter Jeg kan sette opp tabeller og diagrammer i Excel Jeg kan spille inn lydfiler i Audacity Jeg kan spille inn lydfiler på Fronter Jeg kjenner til matteprogrammet Kikora Jeg kjenner til innholdet i Nettvettreglene.

19 Elevark 6. klasse Vurderingskriterier kommet langt på god vei i gang Jeg kan bruke stavekontrollen i Word Jeg kan sette inn en liten film-fil inn i en Powerpoint/Notebook-presentasjon Jeg kan sette inn en lyd-fil inn i en Powerpoint/Notebook-presentasjon Jeg kan lagre dokumenter i mappa mi på Fronter Jeg kan slette, kopiere og flytte filer på Fronter Jeg kan enkel bildebehandling i bildebehandlings-program Jeg kan nettvettreglene. Jeg kan bruke Word til formatering av tekst og linjeavstand. Jeg kan bruke stavekontrollen i Word Jeg kjenner til utklippstavlen og kan kopiere og lime inn tekst i Word Jeg kan sette inn tabeller i Word Jeg kan sette inn bilder i Word Jeg kan sette inn spalter i Word Jeg kan løse regneoppgaver i Excel Jeg kan sette inn tall og formler og gjøre beregninger i Excel Jeg kan sette opp enkle budsjett i Excel Jeg kan lage diagrammer i Excel

20 Jeg kan sette opp regnestykker med tidsfunksjonen i Excel Jeg kjenner til matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer

21 Elevark 7. klasse Vurderingskriterier Jeg kan redigere film med Movie Maker kommet langt på god vei i gang Jeg kan sette opp regnskap med prosentutregning i Excel Jeg kan bruke ulike utformingsmaler i Powerpoint Jeg kan sette inn og redigere en tabell i Word Jeg kan bruke stavekontrollen i Word på norsk og til andre språk. Jeg kan sette inn og redigere bilder og tegninger i Word. Jeg kan sette inn og redigere WordArt overskrifter i Word. Jeg kan opprette dokumenter med god layout i Word. Jeg kan bruke Word til tekstskriving på norsk og engelsk. Jeg kan hente tekster, bilder og lydfiler fra internett Jeg kan publisere egne tekster på Fronter Jeg kan bruke e-post Jeg kan lage en spareplan med innlagt rente i Excel Jeg kan lage grafiske fremstillinger, diagram i Excel Jeg kan lage mønstre og ornamenter i bildebehandlings-program Jeg kjenner til matteprogrammet Kikora og hvordan det fungerer Jeg kan bruke presentasjonsside i Fronter

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000

Investering og kostnader. Pris. To datarom á 30 elevermaskiner kr 1 000 60 60 kr 0 4 kr 15 000 Investering og kostnader Pris Antall 2009 Antall nå Investeringsbehov Levetid (år) Årlig kostnad Fire elevmaskiner til hvert klasserom kr 1 000 120 78 kr 42 000 4 kr 30 000 To datarom á 30 elevermaskiner

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. LÆRERENS OK MTEMTIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen jørnar lseth Maximum 1 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer