Grøne tak i Bergen. 1. Kvifor kan grøne tak kome sterkare på dagsorden i byggje- og anleggsnæringa (samfunnsmessig og bransjepolitisk utgangspunkt)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grøne tak i Bergen. 1. Kvifor kan grøne tak kome sterkare på dagsorden i byggje- og anleggsnæringa (samfunnsmessig og bransjepolitisk utgangspunkt)"

Transkript

1 Grøne tak i Bergen 1. Kvifor kan grøne tak kome sterkare på dagsorden i byggje- og anleggsnæringa (samfunnsmessig og bransjepolitisk utgangspunkt) 2. Kva kan grøne tak vere? (frå enkle lette til samansette, tyngre anlegg) 3. Kva skal til for å byggje grøne tak? 4. To nye prosjekt i Bergen 5. I kva prosjekt er det aktuelt med grøne tak? 6. Korleis kan fagfolk fremje bruken av grøne tak?

2

3 Grøne tak» står på dagsorden i byggje- og anleggsnæringa Nye forskrifter for utføring av nye bygg og anlegg handlar om: Stortinget vil ha tiltak som kan gi eit betre bymiljø og som svarar på klimautfordringar med mildare ver, meir regn over kortare tid, som motverker flaum og ikkje overbelastar kapasiteten i privat og offentleg leidningsnett naudsynt fagkunnskap på offentleg og privat side offentlege mynde bør stille tydelege tekniske krav som gir gode resultat høge faglege ambisjonar hos byggherre, plan & byggjemynde, evne til presis bestilling / evne til god planlegging, prosjektering utføring og drift grøne tak må skape ein meirverdi for eigar til bygga. M.o.t. økonomi, teknisk løysing, bruk og omdøme grøne tak må tilføre miljøet så gode kvalitetar at brukarar og miljøet rundt setter stor pris løysingane

4 Kva kan grøne tak vere? Enkle anlegg / grøn pynt med liten bruks- og opplevingsverdi, lette anlegg samansette/ tak med fleirbruk, med stor opplevingsverdi, fleire planteartar, variasjon i form og utføring tyngre tak eit komplett grønt tak er del av overvasshandteringa i det nedbørsfeltet og overvassystemet som eigedomen er ein del av gode tekniske løysingar / usikre tekniske løysingar fornuftig ressursbruk / styring på kostnadar til anlegg og drift frå pingleprosjekt via nøktern realisme - til himmelstormande framtidsfantasiar

5 Kva skal til for å byggje grøne tak? 1. God byplan. Tydeleg detaljreguleringsplan med føresegner som stiller krav om og krav til komplette grøne tak 2. Godt prosjektmateriell. Planteikningar med detaljar og snitt, fullstendig anbodsmateriell for utføring og drift, garantitid for etablering av dren, vekstmedium og planter som er knytt saman med tekniske løysingar på tak / overvassystem og bygget elles 3. Ryddig anbodsinnhenting 4. Gjennomføring av anbod, solid, grønt arbeid 5. Garantiar 6. Driftsavtalar 7. Drift

6 To nye prosjekt i Bergen Nr. 1. Ved Bergen Jernbanestasjon

7 Illustrasjon for ny bebyggelse fra reguleringsforslag område øst for Bergen Jernbanestasjon Lund & Slaatto

8 Illustrasjon for ny bebyggelse sett fra Zander Kaaesgt illustrasjon av Lund & Slaatto Arkitekter

9 To nye prosjekt i Bergen Nytt bygg ved Bergen Jernbanestasjon i Bergen, Frå rammeplan for vann og avløp (utarbeidet av Sweco AS), VA ingeniøren skriv: Overvannshåndtering Ledningsanlegget i området er fellessystem. Alt overflatevann vil derfor gå direkte til renseanlegget. Ved høyintensiv nedbør vil det være fare for lokale oversvømmelser i fellesnettet, pga overbelastning. Ved etablering av nye virksomheter eller infrastruktur som øker den naturlige avrenning, må det gjennomføres tiltak hos den enkelte tiltakshaver for at avrenningen ikke skal øke. Området som reguleres er preget av høy andel tette flater, og få muligheter for etablering av overvannsfordrøyende tiltak på bakkenivå. Med en høy andel tette flater vil kapasiteten til de eksisterende fellesledninger høyst sannsynlig være lavere en det som er dagens dimensjoneringskriterier. Ved endring av bebyggelse må all ny infrastruktur være dimensjonert ihht til gjeldende krav.

10 To nye prosjekt i Bergen utbygging ved Bergen Jernbanestasjon, VA ingeniøren skriv vidare: Det må derfor gjennomføres tiltak for å redusere avrenningen både fra det nye kontorbygget, men også fra den eksisterende eiendommen 166/255. Utjevningsvolum For å redusere spissavrenningen kan det etableres lukkede magasin med kontrollert utløp. Magasinene må være utformet slik at det er mulighet for spyling og vedlikehold for å opprettholde kapasiteten og levetiden. Det kan med fordel anlegges grønne tak på bygningsmassen. Grønne tak vil gi mindre nødvendig magasinvolum. Grønne tak gir også et positivt bidrag til bymiljøet ved biologisk mangfold og øker andelen grønne arealer i bybildet. Alle overvannsystemer må dimensjoneres for minimum 20 års gjentaksintervall. Størrelse av overvannsmagasin samt vurdering av tillatt videreført vannmengde må dimensjoneres når bebygnings- og utomhusplanen er klar. Det er meget viktig å prosjektere sikre flomveier for å redusere faren for skade på personer og materiell.

11 To nye prosjekt i Bergen utbygging ved Bergen Jernbanestasjon VA ingeniøren si vurdering vert i reguleringsplan om sine føresegner (bestemmelser) til : Det skal anlegges grønne tak på bygningsmassen som har fordrøyende avrenningsegenskaper for overvann/regnvann/smeltevann etc.

12 Illustrasjon for nytt IKEA varehus på Nygård, fra reguleringsplan

13 Illustrasjon for nytt IKEA varehus på Nygård, fra reguleringsplan

14 Frå prosjekt IKEA Nyborg Bergen (reguleringsføresegner) Store bygningskropper skal deles opp visuelt for ikke å virke for dominerende i landskapet Varemottaket skal fysisk avskjermes Fasader Alle fasadene skal ha materialer med dempet farge og materialvirkning som kombineres med beplantning Tak Toppskiktet på taket skal ha biologisk materiale (f.eks. mose og sedum) Det skal innarbeides tiltak for å bryte opp lange gesimslinjer Ventilasjonsanlegg utformes slik at det harmonerer med resten av taket Byggehøyder Maksimale byggehøyder skal ikke overstige kotehøydene som er angitt på plankartet. Tekniske installasjoner som ventilasjon, heissjakter og lignende skal kunne oppføres inntil kote 112,5 moh med en tilbaketrukket plassering og på maksimalt 10 % av takarealet.

15 Frå prosjekt IKEA Nyborg Bergen (arbeids-/tilbodsskildring frå arkitekten) ANLEGGSGARTNARDAGANE 16. OG 17. FEBRUAR 2011

16 Frå prosjekt IKEA Nyborg Bergen (arbeids-/tilbodsskildring frå arkitekten) ANLEGGSGARTNARDAGANE 16. OG 17. FEBRUAR 2011

17 I kva prosjekt er det aktuelt med grøne tak? Nye prosjekt / små og store prosjekt. Større ombygging av store hus og byområde.

18 Korleis kan fagfolk fremje bruken av grøne tak? 1. Forsking og forsøk saman med byggherrar, bygg og anleggsnæringa. Spele saman med Enova / Sintef / Forskingsrådet 2. I forsøka bør ein stimulere til å prøve grøne tak på bustadhus og mindre 3. Resultat av forsking og undersøkingar av forsøk bør følgjast opp og formidlast slik at prosjektløysingane kjem vidare 4. Betre finansiering / mindre skattlegging på prosjekt der drenering av grøne tak på bygg vert dimensjonert samen med nedbørsfeltet og avløpssystemet 5. Undervisning og opplæring i bygging og drift av tak med grøne flater med vegetasjon, på fag- og høgskular

19 Korleis kan fagfolk fremje bruken av grøne tak? 6. Ver stolt, krev norskprodusert, friskt og klimatisk tilpassa vegetasjon 7. Skryt og fortel på nett om grøne takprosjekt i eiga verksemd. Skriv i aviser og fagpresse om oppnådde resultat gode grøne tak treng gode talskvinner - og menn 8. Krav om og krav til grøne tak må inn på tydelegare måte i tekniske byggforskrifter 9. Grøne tak må inn som tiltak i handlingsplanar knytt til byplanar, klimaplanar, miljøplanar og hovudplan for vatn og avlaupsplanar 10. Anleggsgartnarar og landskapsarkitektar, arkitektar og fleire typar av byggtekniske rådgjevarar må bli flinke og rause til å gi diplom og heider til eigarar og bedrifter som byggjer og driver grøne tak

20 Korleis kan fagfolk fremje bruken av grøne tak? 11. Grøne tak må inn på TV i program typen vi pussar opp 12. Sjukehus og bedriftskantiner kan leggjast inntil grøne tak 13. Alle nye større statlege bygg skal ha grøne tak

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Områdereguleringsplan Fjøra vest

Områdereguleringsplan Fjøra vest Plan ID: 1420-2013018 Områdereguleringsplan Fjøra vest Føresegner Plan og næring, Sogndal kommune 29.05.2015 Innleiing Arealføremål (PBL 12-5 og 12-6) I arealdelen til gjeldande kommuneplan for Sogndal

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1

Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1 Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1 1 Bakgrunn... 3 2 Varsel av planarbeidet... 3 3 Kartgrunnlag, plankart... 3 4 Planomtale... 4 4.1 Generelt om arealet... 4 4.2 Beskrivelse og vurderingar til planforslag...

Detaljer

VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER

VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GENERELLE ANBEFALINGER... 3 VANNFORSYNING... 4 ALMINNELIG VANNFORSYNING...

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

LUSTER KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 1996-2007. Oppretta i samsvar med vedtak i Luster kommunestyre i k.sak 108/95 den 29.11.95.

LUSTER KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 1996-2007. Oppretta i samsvar med vedtak i Luster kommunestyre i k.sak 108/95 den 29.11.95. LUSTER KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 1996-2007 Oppretta i samsvar med vedtak i Luster kommunestyre i k.sak 108/95 den 29.11.95. LUSTER KOMMUNE SIDE I FORORD Hovudplan for avløp skal vera ein del av kommuneplanen

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Etne kommune 04. desember 2014 Innhald Innhald... - 1-1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege

Detaljer

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling

Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling Dato: 10.november 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om økonomi og miljøeffekt av fjernvarmesatsinga svar på spørsmål frå Komité for miljø og byutvikling ESOR SARK-558-200811652-16 Hva saken gjelder:

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G

K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Solem Hartmann AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 E-post: post@solemhartmann.no www.solemhartmann.no NO 942 024 290 MVA K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Stav

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Utvalg for byutvikling 11.05.11 sak 45/11 vedlegg 13. Sandnes Tomteselskap KF. Utredning overvann. Utgave: Endelig Dato: 2011-03-04

Utvalg for byutvikling 11.05.11 sak 45/11 vedlegg 13. Sandnes Tomteselskap KF. Utredning overvann. Utgave: Endelig Dato: 2011-03-04 Utvalg for byutvikling 11.05.11 sak 45/11 vedlegg 13 Utredning overvann Utgave: Endelig Dato: 2011-03-04 Utredning overvann 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utredning overvann Utgave/dato:

Detaljer

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Gnr/Bnr. 56/14 m.fl. Lindås kommune Framlegg til planprogram i samsvar med PBL 12-9 22.05.15 Saksnr. 15/1584 Lindås kommune Ard arealplan as Planprogram

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen

KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen 1 KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE 2 INNHALD 1. MÅL..3 2. PLANOMRÅDET 7 3. PLANARBEIDET 8 4. KARTLEGGINGAR OG PLANFØRESETNADER..... 11 5. FØRESEGNER 19 3 1. MÅL Bygdeutvikling Overordna rammer

Detaljer

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG HERØY HERØY KOMMUNE KOMMUNE OPPGÅVEPROGRAM BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG PARALLELLOPPDRAG INVITASJON Særpreg, identitet og ynskje om vekst og utvikling av kystbyen Fosnavåg står sentralt når ein inviterer

Detaljer

Bestemmelser til områdereguleringsplan for. Bjørnstadveien 50

Bestemmelser til områdereguleringsplan for. Bjørnstadveien 50 Nasjonal planid: 0105 21045 Bestemmelser til områdereguleringsplan for Bjørnstadveien 50 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 13.03.15 Revidert: 1 Innhold 2 FORMÅL MED

Detaljer