Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS."

Transkript

1 Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

2 Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune.

3 Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000 større og mindre øyar 247 kvadratkilometer i omfang Kystlinemeter: om lag 620 km Innbyggjarar: ca som er litt større enn ein gjennomsnitt kommune i Norge.

4 Tettstader KOMMUNESENTERET SVORTLAND RUBBESTADNESET FINNÅS MOSTERHAMN LANGEVÅG

5 Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS (BVA) BVA er eit AS, har vore i drift frå 2003, BK er 100 % eigar. Me er 18 tilsette (fordelt på omlag 70 / 30 % drift og prosjekt). BVA si oppgåve er å drifta og byggja ut VA i Bømlo kommune. Forsyner ca. 95 % av Bømlingane med vatn og ca. 55 % er tilkopla offentleg avløp. 2 vassverk med 3 Moldeprosess anlegg, prod. 2013: 2,1 mill. m3 vatn. Ca 360 km offentleg vassnett( 31 personer per km vl. snitt i Norge 100 personer per km vl.), 11 høgdebasseng og 15 vasspumpestasjonar. På avløp har me 15 stk slamtankar (ca 1600 m3), 41 kloakkpumpestasjoner og ca 110 km offentleg avløpsnett. Sårbare abonnentar er offentlege institusjonar, verftsindustrien og fiskeindustrien (ca. 7 % av laksen i verda blir slakta på Bømlo)

6 Utfordringar på vassforsyninga frå 2003 og fram til i dag 3 vassreineanlegg med for liten kapasitet til å takle forbrukstoppar og auka forbruk. Gamle høgdebasseng av dårleg kvalitet. Eit stort leidningsnett, dårleg kvalitet og for små dimensjoner på overføringsleidningane. Stor lekkasje prosent Dårleg dokumentert leidningskart. Rekruttering og opplæring av driftsoperatører.

7 Utfordringar avløp frå 2003 og fram til i dag 4 stk silanlegg og ei fleire slamavskiljarar som fungerte dårleg. Gamle kloakkpumpestasjoner frå 70 og 80 åra som var utslitt. Leidningsnett på avløp som var dårleg dokumentert og med stor innlekking av overvatn. Rekruttering og opplæring av driftsoperatører. DK- anlegg som ikkje var ferdig utbygd og med feil og manglar.

8 Strategi for vassproduksjon Auka produksjons kapasiteten på anlegga med fleire filter. Nye frekvens styrte pumper med betre kapasitet. Ny instrumentering Ny og betre pls styring. Optimalisera reinseprosessen

9 Lekkasje kontroll. Strategi for vass distribusjon Dele vassnettet opp i måle soner. Kople stikkleidningar i kum. Nye høgdebasseng, rehabilitering av eksisterande. Rehabilitering av dårleg nett og kummer. Auka overførings kapasiteten frå reinseanlegga. Skifte ut trykkpumper med nye frekvensstyrte. Oppdatere leidningskartet.

10 Strategi for avløp HMS i fokus ved planlegging og bygging av avløpsanlegg. Skifte ut silanlegg med slamavskiljar. Skifte ut kloakkpumpestasjoner med tørroppstilte pumper. Kloakksanering av områder med privat avløp. Samle og rehabilitera kloakkutslepp. Rehabilitering av eksisterande nett. Oppdatering av leidningskart.

11 Strategi for intern og ekstern opplæring Vidareformidla kunnskap frå erfarne til dei ny tilsette (interne kurs). ADK kurs til alle som jobbar på VA nett. Sveising av PE og syrefaste rør. Kurs i Norsk vann / DIVA regi på vassreinsing og leidningsnett. Delta på seminar, ekskursjonar og besøk av / til andre kommunar for å få eit VA nettverk.

12 Strategi for prosjekt planlegging, anbodsprosess og prosjektstyring Hovudplan for vatn og avløp og årleg gebyr auke styrer utbygging av VA i Bømlo kommune. Me bygger alltid ut med delt entreprise. Brukar NS 3420 som anbods beskriving. Kontrakts form, NS Grunnavtaler gjer me i eigen regi. Dei fleste prosjekt starta med forprosjekt, laga av oss eller konsulent. Detalj prosjekt og anbod blir laga av konsulent, men me er med på planlegging, kontroll og godkjenning.

13 Strategi for prosjekt planlegging, anbodsprosess og prosjektstyring Detalj prosjekt og anbod blir også laga i egen regi. Utlysing og byggjemelding av prosjekt utføres av konsulent eller i eigen regi. Anbodsprosses med synfaring, opning, utveljing og kontrakt styrer me sjølv. Prosjekt og byggeleiing utføres alltid av BVA. Kjøper stort sett inn alt materiell til prosjekta. I dei fleste prosjekta deltar me i sjølve produksjonen, f.eks montering av kummar, sveising av PE og syrefast rør, montering av maskin utrusting.

14 Så kvifor vel me å styra prosjekta på denne måten. Får god kontroll på prosjekta når det gjeld økonomi og framdrift. Får bygd anlegga slik me ønskjer det, men det krev at me kjenner alle detaljer i prosjektet. Enklare å kunne gjera endringar i prosjekta. Får ein god dialog til dei ulike entreprenørane og leverandørane til prosjekta. Overgang frå prosjekt til drift blir enklare når me kjenner anlegga frå planleggings- og prosjekterings fasen.

15 Ser me resultat? Driftskontroll Har skifta DK anlegg til Citect. Skifta pls`er på alle utestasjonar. Konsesjons pliktig radiosamband 440 mhz og 410 mhz. Frå VBA anlegga både radio og fiber samband. Har no eit samband som er stabilt og virker når straum og fiber er ute.

16 Ser me resultat? Avløp Har fått skifta ut alle sil anlegg med slamavskiljar og ligg no godt innafor rensekrava. Skifta ut alle hovud kloakkutslepp i kommunen. Skifta ut nesten alle kloakkpumpestasjoner til tørroppstilte. Kloakksanert fleire områder. Auka leidnings mengda frå 90 til 110 km. Rehabilitert ca 1 % av leidningsnettet årleg i perioden. Har investert ca 66 mill. i perioden 2003 til 2013.

17 Ser me resultat? Vatn produksjon Har dobla filter arealet og bygd om to av VBA anlegga. Skifta ut og auka kapasiteten på reint vasspumper på alle anlegga. Skifta pls styring på alle anlegga. Skifta instrumentering på alle anlegga. Har fått optimalisert reinse prosessen. Har investert 20 mill. i perioden 2003 til 2013.

18 Ser me resultat? Vatn distribusjon Auka basseng kapasitet frå 3000 m3 til 7000 m3 ( 5 nye ). Rehabilitert alle gamle basseng. Auking av leidnings mengde frå ca 27 mil til 36 mil. Rehabilitert i snitt ca 0,6 % årleg. Delt nettet opp i 30 måle soner. Bygd ei rekke nye pumpe og målestasjoner. Redusert lekkasje prosenten betydeleg. Har investert ca 50 mill. i perioden 2003 til 2013.

19 Me ser resultat År Produsert vatn Kundar Målt forbruk ,45 mill. m ,52 mill. m ,38 mill. m ,57 mill. m ,17 mill. m ,67 mill. m ,09 mill. m ,64 mill. m ,9 mill. m ,67 mill. m3

20 Lekkasje prosenten for 2014 Nr. Forbrukar / faktor Mengde i mill. m3 1 Forbruk etter måler. 0,67 2 Bustad 4971 x 150 m3 / år 0,75 3 Hytter / rorbuer/ andre 1145 x 60 m3 / år 4 Forbruksvatn nett ( 10 l pr person pr dag ) 5 Ikkje betalande kundar, ( frosttapping, bønder, kaiar, andre) 0,07 0,04 0,05 6 Sum årleg forbruk 1,58 Med ein vassproduksjon på 1,9 mill. m3 i 2014 gjer dette ein lekkasje prosent på ca 17 %. I 2010 var den på ca 45 %.

21 Utfordringar vidare På avløp er det å få bort framand vatn frå leidningsnettet. Kople nye områder inn på kommunale kloakk. Skifte ut resterande kloakkstasjoner som har neddykka pumper med tørroppstilte. Vatn produksjon, prøve ut nye filter masser, nye straum aggregat. Vatn distribusjon, dele nettet opp i fleire soner. Auka dimensjon på overførings nett, fleire høgdebasseng. Kople samen BVV og SBVV, rehabilitering av nett. Investeringsbehov dei neste 10 åra er på ca 250 mill. Men den største utfordringa me har er å lære opp nye på drift til å utføra det som er kjerneoppgåvene, drifta nett og anlegg 24 t i døgnet 365 dagar i året

22

23

24

25

26 Takk for meg

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Årsmelding og Rekneskap 2012 Stord vatn og avlaup KF

Årsmelding og Rekneskap 2012 Stord vatn og avlaup KF Årsmelding og Rekneskap 2012 Stord vatn og avlaup KF Innhald: Innhald 1 Året 2012 2 Administrasjon og leiing Drift VAR Drift VTP Prosjekt VAR Prosjekt VTP Arbeidsmiljø Anna Styret 3 Medarbeidarar/organisering/likestilling

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - tiltak INVESTERING

Budsjettforslag - 2014-2017 - tiltak INVESTERING Budsjettforslag - 2014-2017 - tiltak INVESTERING INVESTERINGSTILTAK SOM GJELD SJØLVKOST AVD. 41 - KOMMUNAL-TEKNISK - SJØLVKOST Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 I4350-001-VEG Avd. 41 -

Detaljer

BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014

BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014 BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014 Innhold Innleiing...3 Samandrag...3 Status breibandsdekning Sogndal kommune 2013...4 Status breibanddekning Sogndal kommune 2014...6 Breibandstatus etter næring, skule

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2012-2015

STRATEGIDOKUMENT 2012-2015 STRATEGIDOKUMENT 2012-2015 Treungen, februar 2012 INNLEIING Hovudaktiviteten vår er innsamling og behandling av avfall og slam frå hus, hytter og næringsverksemd i kommunane Drangedal, Nissedal, Nome og

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering. Rådmannen si tilråding: Fjordglas AS får eit tilskot stort kr 700.000

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr

Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 02.11.2006 Tid: 12:00 NB Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

UTVIDING AV PLANOMRÅDE. ETABLERING AV HØGDEBASSENG. 1 Innleiing. Bakgrunn... 2. 2 Skildring av tiltaket... 3. 2.1 Formålet med tiltaket...

UTVIDING AV PLANOMRÅDE. ETABLERING AV HØGDEBASSENG. 1 Innleiing. Bakgrunn... 2. 2 Skildring av tiltaket... 3. 2.1 Formålet med tiltaket... Oppdragsgiver: Voss Resort Fjellheisar AS Oppdrag: 528431 Reguleringsplan for gondol Dato: 2014-11-17 Skrevet av: Guro Steine, Ali M. Ali Kvalitetskontroll: Terje Skaar UTVIDING AV PLANOMRÅDE. ETABLERING

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 www.sykkylven-energi.no www.enok-senteret.no Sykkylven Energi AS SAMANDRAG Den samla elektrisitetsbruken i Sykkylven var på 124 GWh (temperaturkorrigert) i

Detaljer

Dette er Austevoll Kraftlag

Dette er Austevoll Kraftlag Dette er Austevoll Kraftlag Austevoll Kraftlag er eit samvirkelag som bygger og drifter infrastruktur i Austevoll kommune. Austevoll Kraftlag leverer tenester innanfor straum, tele- og datakommunikasjon,

Detaljer

BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS

BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS NORSK VANNFORENING 19.05.2010 ER DAGENS ORGANISERING AV VA - VIRKSOMHETEN OPTIMAL FOR Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER? ERFARINGER MED VA SELSKAP SOM AS Roy-Sverre Amundsen

Detaljer

Midtfjellet haustar vind

Midtfjellet haustar vind Konkurranse Premiekryss 14 Vinn ein ipad! 15 IMAX i stova 16 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT LOKALE ENERGISELSKAP Midtfjellet haustar vind Første vindparken i Hordaland gir

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding www.kvam.no Innleiing Denne årsmeldinga tek for seg store og små hendingar i heradet i. Rådmannen har von om

Detaljer