UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert , ihht. vedlegg 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2."

Transkript

1 UTBYGGINGSAVTALE Mellom Hemsedal Infrastruktur AS, (heretter kalla utbyggar) org nr. (under stifting) og Hemsedal kommune, (heretter kalla kommunen) org nr er det inngått følgjande avtale om utbygging av reiselivsområdet ved Hemsedal Skisenter (Hemsedal Fjellandsby og nærliggande områder). 1 GENERELT Følgjande avtaler blir avløyst av føreliggjande utbyggingsavtale: Oversikt over avtalene fremgår av vedlegg Formål Formålet med denne avtala er å ivareta planlegging og gjennomføring slik at ein sikrar ei koordinert og effektiv utvikling. Avtala skal sikre opparbeiding av fellesanlegg/eksterne anlegg nødvendig for gjennomføring av utbygginga i reiselivsområdet. Denne avtala vil også bli gjort gjeldande for framtidige reguleringsplanar innanfor den geografiske avgrensinga av denne avtala. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert , ihht. vedlegg 2. 2 GRUNNERVERV Utbyggar er ansvarleg for å erverve grunn og/eller sikre nødvendige rettar til gjennomføring av føreliggande utbyggingsavtale. Det same gjeld areal/rettar utanfor planområdet dersom det er nødvendig for gjennomføring av utbyggingsavtalen. Dersom utbyggar ikkje kan oppnå minneleg avtale om grunnerverv kan kommunen søkje areal/rettar erverva ved oreigning. Kostnadene ved oreigning skal dekkjast av utbyggar. 3 UTBYGGAR SITT ANSVAR Utbyggar er ansvarleg for å koordinere all planlegging, prosjektering og opparbeiding av areal/tiltak innafor avtalen si avgrensing. Dette gjeld også alle tiltak som går fram av rekkefølgjeføresegner i reguleringsplaner innanfor det geografiske området avtalen gjeld, jmfr pkt 1.2., herunder også eventuelle areal/tiltak som ligg utanfor avtala si avgrensing dersom det er nødvendig for gjennomføringa av utbyggingsavtalen. Med ansvar meiner ein her at utbyggar sjølv eller ved avtale med andre aktørar skal syte for planlegging, prosjektering, finansiering og gjennomføring av tiltaka.

2 For utbygging av anlegg og hovedledningsnett for vatn og avløp, vil kommunen stå for planlegging, prosjektering og gjennomføring. Utbyggar skal finansiere delar av slike tiltak i samsvar med denne avtalen. 3.1 Planlegging og opparbeiding Alle areal/tiltak skal opparbeidast i samsvar med vedteken reguleringsplanar/utbyggingsplanar (bebyggelsesplaner), planføresegner og i samsvar med godkjende planar for tekniske anlegg (herunder oppgradering av EL-forsyning og brannvasskapasitet). Planane skal vere godkjend av fagetaten i kommunen før tiltak/arbeider kan settast i gang. Tiltak for sikring og vern av varig vegetasjon på grøntkorridor(ar), friområde/friluftsområde, leikeplass(ar) etc. innafor området skal gå fram av teknisk terrengplan/detaljplan. Planane skal vere godkjend av fagetaten i kommunen før arbeid i området kan settast i gang. Stup og rasfarlege områder skal sikrast ved opparbeiding av området. Plan skal vere godkjent av fagetaten i kommunen før arbeid i området kan settast i gang. Framføring av straum (fordelingsnett og vegbelysning), telefon skal utførast med jordkabel. Utbygging føreset til ei kvar tid tilrettelagt med moderne infrastruktur slik som bredbånd og fjernvarme. Utbyggar skal tilrettelegge for vannbåren varme i alle bygg, og pliktar å knytte seg til fjernvarmeanlegg som vert etablert i området. 3.2 Økonomiske føresetnader Utbyggar er ansvarlig for å koordinere gjennomføringa av tiltak innafor avtala si avgrensing. Dersom ikkje anna er sagt i føreliggjande utbyggingsavtale gjeld dette også eventuelle tiltak/anlegg utanfor avtala si avgrensing dersom dette er nødvendig for å gjennomføre utbygginga. Utbyggar er sjølv ansvarleg for å krevje bidrag/refusjon frå andre grunneigarar/tiltakshavarar i området for tiltak/anlegg der utbyggar sjølv skal stå som tiltakshavar og for tiltak/anlegg som utbyggar skal betale bidrag til ihht. føreliggjande utbyggingsavtale. Utbyggar skal betale bidrag til kommunen for planlegging, prosjektering og opparbeiding av spesifiserte tiltak/anlegg i samsvar med vedlegg 5 Totalt anleggsbidrag er kr ,- Utbyggar sine bidrag skal betalast etter slik betalingsplan, jfr vedlegg 4. Alle tal i mill.kr Sum

3 Tilknytingsgebyr for vatn og kloakk skal betalast etter det regulativ og med dei satsane som gjeld på tilknytingstidspunktet. Utbyggar skal sjølv stå for planlegging og gjennomføring av desse tiltaka: Lokalveg, herunder gang og sykkelveg mellom Hemsedal fjellandsby og Trøim sentrum i samsvar med bilag 3. Standard for lokalveg må vera etter krav for kommunale vegar. Kommunen kan overta vegen etter nærare avtale. Vegkryss/bru Skiheisvegen/Rv. 52 Tiltak som er eit felles ansvar mellom kommunen og utbyggjar: Tilkomst frå Rv. 52 til områda FR 8 og P1 (parkeringsarealet) i samsvar med den regulerte løysinga i reguleringsplan for Trøim sak 5/00, samt opparbeiding av parkeringsarealet. Her skal det lagast særskilt avtale der vert forusett at verksemdene i Trøim sentrum også skal bidra Utbyggar er utan ansvar for eventuelle overskridingar /meirkostnader som kommunen måtte få forbunde med utbygging av dei anlegg utbyggar betalar bidrag til ihht. føreliggjande avtale. Bidraget skal regulerast etter SSB s byggekostnadsindeks med utgangspunkt i indeks august 2007 og siste kjente indeks ved forfall. Utover dette har utbyggjar alt økonomisk ansvar og risiko forbunde med gjennomføring av føreliggjande utbyggingsavtale. Ved opparbeiding/utbetring av tekniske anlegg er utbyggjar ansvarleg for at tiltak som blir omfatta av føreliggjande avtale ikkje medfører driftsproblem på eksisterande anlegg. Utbyggar pliktar å stille bankgaranti eller annen tilfredsstillende sikkerhet for det enkelte bidrag ihht. ovannemnde betalingsplan. Garantien/sikkerhetsstillelsen skal tilsvare bidraget sin storleik og skal framleggast og godkjennast av kommunen før arbeida med det enkelte tiltak/anlegg blir starta. Garantien/sikkerhetsstillelsen skal justerast i samsvar med det til ei kvar tid uteståande beløp. 4 KOMMUNEN SITT ANSVAR Føreliggande utbyggingsavtale kan ikkje binde kommunen som reguleringsmynde. Kommunen er innforstått med at likelydande rekkefølgjeføresegner skal innarbeidast i framtidige reguleringsplanar innanfor den geografiske avgrensinga av avtala. Kommunen vil om nødvendig utarbeide felles flatereguleringsplan for området Totteskogen, Hemsedal Fjellandsby og Storelia 2 for å få felles føresegner for desse områda

4 4.1 Planlegging og opparbeiding Kommunen er ansvarleg for planlegging, prosjektering og gjennomføring av anlegg og hovedledningsnett for vatn og avløp. Utbyggar skal finansiere delar av slike tiltak i samsvar med denne avtalen, vedlegg 4. Kommunen er ansvarleg for at framdrifta i planlegging, prosjektering og opparbeiding av desse anlegga følgjer den øvrige utbygginga av området og slik at ikkje denne blir hindra av manglande utføring av tiltak/anlegg som kommunen er ansvarlege for. Kommunen forpliktar seg til å følge opp at alle tiltakshavarar innafor utbyggingsområdet koplar seg til V/A ledningsnett på definerte punkt som utbyggar disponerer. Defineringen av slike punkt skal være avklart før tiltakene iverksettes, jfr. pkt Økonomiske føresetnader Kommunen og utbyggar er einige om å inngå ei endringsavtale for å håndtere avgiftsproblematikken ihht. anleggsbidragsmodellen. Kommunen forpliktar seg til å gjennomføre tiltak i samsvar med vedlegg 5. Dette gjeld derimot ikkje ved manglande betaling frå utbyggar. Dersom utbyggingstakten vert endra vesentlig er partane einige om at tidspunktet for gjennomføring av kommunale tiltak kan justerast. 5 OVERTAKING AV GRUNN OG ANLEGG Kommunen utarbeider overtakingskart som viser kva areal/anlegg kommunen i framtida skal eige og/eller vedlikehalde. Areal/anlegg som kommunen skal eige tek kommunen over vederlagsfritt. Overtakingskartet skal utarbeidast så snart som mogleg etter underteikning av denne avtala. Det blir tatt atterhald om at overtakingskartet kan endrast i samsvar med eventuelle endringar i reguleringsplan/utbyggingsplan (bebyggelsesplan) og planar for tekniske anlegg. Dei areala som kommunen skal eige ihht. overtakingskartet skal fortrinnsvis vere slått saman til eit bruksnummer før kommunen tek over dei tekniske anlegga. Utbyggar skal koste eventuell deling og/eller samanføying av areal samt overskøyting. Overskøyting av areal skal skje så snart kommunen har tatt over dei tekniske anlegga. Delvis overtaking i samsvar med byggetrinn kan avtalast mellom partane. Innafor avgrensning av utbyggingsavtalen skal tilkoblingspunkter/stikkledningar på hovedanlegg for vann og avløp være i utbyggers eie dersom dette er nødvendig for utbyggers oppfølging av pliktene i denne avtalen. Dersom det er nødvendig skal kommunen på privat grunn ha rett til å ha liggjande tekniske anlegg, samt rett/tilkomst til ettersyn og vedlikehald. Utbyggar er ansvarleg for at retten blir sikra ved tinglyst erklæring. Utbyggar må sørgje for vedlikehald av framtidige kommunale tekniske anlegg i anleggsperioden, og inntil avtale om kommunal overtaking føreligg.

5 Når anlegg er ferdig opparbeidd og godkjent tek kommunen over desse anlegga til kommunal eigedom. Kommunen er derimot villig til å avvente overtaking av areal og anlegg dersom dette er nødvendig for utbyggjar si oppfølging av pliktene i denne avtala. 6 DIVERSE Fleire av tiltaka, så som vatn- og kloakkgrøfter og gangveg/lokalveg, går i same trasear. Det er difor naudsynt med samarbeid og koordinering av tiltaka for å utføre dette på ein rasjonell og økonomisk god måte. Både utbyggar og kommunen er ansvarleg for at utbygginga vert koordinert. Det skal opprettast ei administrativ samarbeidsgruppe for gjennomføring av fellestiltak. Partane møter med ein representant kvar. Gruppa si oppgåve er å gje innspel vedr. opparbeidingsprosessen. Utbyggar skal innkalle til minimum to møter kvart år. Partane er enige om at tidspunkt for opparbeidelsen av VA anlegg skal tilpasses utbyggers behov/utbyggingstakt. Utbyggar skal innan kvart år halde kommunen orientert i form av både brev og møte om framdrift og utbyggingstakt for utviklinga av heile området. Gjennom orienteringa skal det gjerast greie for utbygging det kommande året og planlagt utbygging dei kommande 4 åra. Dersom uttaler/motsegn frå andre fagetatar/offentlige instansar skulle resultere i andre rekkefølgjeføresegner for arealet enn det som gjeld ved underskrift av føreliggjande avtale, skal partane inngå særskilt avtale for handtering av dette som tillegg til utbyggingsavtala. Kommunen og utbygger er pliktig til å gjere alle noverande og framtidige tiltakshavarar i området kjend med føreliggjande utbyggingsavtale. Partane kan ikkje overføre sine rettar og plikter etter foreliggende avtale heilt eller delvis til anna/andre utan samtykke frå den andre part. Samtykke kan ikke nektes utan saklig grunn. Dersom ein aksjonær overdreg meir enn 50 % av aksjene, er det å sjå på ei overdraging av utbyggingsavtalen. Utbyggjar skal til ei kvar tid ha ein kontaktperson ovanfor kommunen. Ved endring av kontaktperson skal kommunen underrettast pr. brev. Denne avtala ligg føre i 2 likelydande eksemplar der partane har kvart sitt eksemplar. Ein kvar tvist mellom partane om tolking og gjennomføring av denne avtala skal søkjast avklart gjennom forhandlingar. Blir det ikkje oppnådd semje skal tvisten avgjerast ved dei ordinære domstolane. Verneting er Hallingdal Tingrett.

6 Hemsedal, den For Hemsedal kommune For utbyggar Ordførar Rådmann Utbyggar(ar) Vedlegg til avtalen: Vedlegg 1: Oversikt over avtaler som vert oppheva ved underteikning av denne avtalen Vedlegg 2: Kart som viser avtalen sin geografiske avgrensing Vedlegg 3: Infrastrukturtiltak Vedlegg 4: Utbyggar sin del i VA-anlegg og betlingsplan

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til vedtak: Os formannskap tek statusrapport per 17. juni 2009 for Oseana kunst- og kultursenter til orientering.

MØTEBOK. Framlegg til vedtak: Os formannskap tek statusrapport per 17. juni 2009 for Oseana kunst- og kultursenter til orientering. Sak 61/09 OSEANA - RAPPORT PR. MAI 2009 MØTEBOK Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: 614 C56 Arkivsaksnr.: 06/638 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 183/06 Os Formannskap PS 07.11.2006 96/06 Os kommunestyre

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer