Vår ref. 2011/ Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik"

Transkript

1 Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen ROSENDAL Tel: Fax: Org. nr: Bankgiro: www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad «POSTNR» «POSTSTED» Saksbehandlar Anne Lise Næs Olsen Tlf. direkte innval Vår ref. 2011/ Dykkar ref. «REFDATO» Dato Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Kvinnherad forvaltningskomité hadde saka føre i møte med vedtak nr 2012/132. Vi legg ved utskrift av møteboka og syner til vedtaket. Då saka gjeld dispensasjon etter plan- og bygningslova kap 19, vert kopi av vedtaket også send til berørte regionale og statlege mynder for eventuell klagevurdering. Dette brevet er sendt elektronisk utan underskrift og vert ekspedert med e-post som inneheld særutskrift med aktuelle vedlegg. Dersom du vurderer å klaga på vedtaket, viser vi til reglane i forvaltningslova samt eventuelt bestemmelsar i særlov om klage. Eventuelle spørsmål kan rettast til saksbehandlar. Med helsing Bente Høyland Møtesekretær Kopi til: Anne Lise Næs Olsen

2 Side 2 Mottakarar: Fylkesmannen i Hordaland Postboks Bergen Anne Sofie Kjeka 5458 ARNAVIK Hordaland fylkeskommune Postboks Bergen EiendomsMegler 1 Postboks HUSNES

3 Side 3 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/ Anne Lise Næs Olsen Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2012/132 Forvaltningskomiteen Behandling av dispensasjon for tilleggsareal til eigedom 244/8 frå eigedommane 244/2 og 244/3 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik og Hans Håkon Horgen Innstilling frå rådmannen: Løyve til deling etter Jordlova: Forvaltningskomiteen i Kvinnherad viser til saksframstillinga og gjev søkjarar løyve til å dele ifrå tilleggsareal frå eigedom 244/2 og frå eigedom 244/3, til eigedom 244/8, som omsøkt. Vedtaket er gjort med heimel i jordlova 12. Dispensasjon: Kvinnherad forvaltningskomite gjev med heimel i pbl 19-2 dispensasjon frå arealføremålet LNF i gjeldande kommunedelplan. Frådeling av tilleggsareal på 200 m 2 frå eigedom 244/2 til eigedom 244/8, og frådeling av tilleggsareal på 30 m 2 frå eigedom 244/3 til eigedom 244/8, kan såleis behandlast etter pbl 20-1 i samsvar med korrigert situasjonskart datert Forvaltningskomiteen meiner i samsvar med utgreiinga nedanfor at omsyn i lova sine bestemmingar ikkje vert vesentleg sett tilside, og at fordelane ved å gje dispensasjon etter ei samla vurdering er klart større enn ulempene. Løyve til deling etter pbl 20-1: Forvaltningskomiteen viser til saksframstillinga og gjev søkjar løyve til å dele ifrå 2 tilleggsareal til eigedom 244/8 i tråd med korrigert situasjonskart datert Delinga vert gjeve med heimel i pbl Behandling i Forvaltningskomiteen den Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteken. Vedtak frå Forvaltningskomiteen den Løyve til deling etter Jordlova: Forvaltningskomiteen i Kvinnherad viser til saksframstillinga og gjev søkjarar løyve til å dele ifrå tilleggsareal frå eigedom 244/2 og frå eigedom 244/3, til eigedom 244/8, som omsøkt. Vedtaket er gjort med heimel i jordlova 12.

4 Side 4 Dispensasjon: Kvinnherad forvaltningskomite gjev med heimel i pbl 19-2 dispensasjon frå arealføremålet LNF i gjeldande kommunedelplan. Frådeling av tilleggsareal på 200 m 2 frå eigedom 244/2 til eigedom 244/8, og frådeling av tilleggsareal på 30 m 2 frå eigedom 244/3 til eigedom 244/8, kan såleis behandlast etter pbl 20-1 i samsvar med korrigert situasjonskart datert Forvaltningskomiteen meiner i samsvar med utgreiinga nedanfor at omsyn i lova sine bestemmingar ikkje vert vesentleg sett tilside, og at fordelane ved å gje dispensasjon etter ei samla vurdering er klart større enn ulempene. Løyve til deling etter pbl 20-1: Forvaltningskomiteen viser til saksframstillinga og gjev søkjar løyve til å dele ifrå 2 tilleggsareal til eigedom 244/8 i tråd med korrigert situasjonskart datert Delinga vert gjeve med heimel i pbl Saksutgreiing: Søkjarar: Egil Heimvik og Hans Håkon Horgen Kjøpar: Olav O. Bjelland Søknadar journalført: Om søknaden og eigedommen: Det er søkt om deling og dispensasjon frå gjeldande kommuneplan for å dele ifrå 2 tilleggsareal til eigedom 244/8. Det eine tilleggsarealet er på 200 m 2 frå eigedom 244/2, og det andre tilleggsarealet er på 170 m 2 frå eigedom 244/3. Dispensasjonssøknaden er grunngjeven med at eigedom 244/8 skal seljast, og heimelshavar ynskjer då å få endra grensene slik at dei stemmer med dei faktiske tilhøva. Tilkomst til eigedom 244/8 går i dag over eigedommane 244/2 og 244/3. Denne tilkomsten er det no ynskje om å få lagt til som del av eigedom 244/8. Figur 1 - Oversiktskart

5 Side 5 Figur 2 - Omsøkt areal frå eigedom 244/2 Figur 3 - Omsøkt areal frå eigedom 244/3 Arealstatus og strandsone Området er omfatta av kommunedelplan godkjent Kommunedelplanen viser arealføremål LNF. Tiltaket ligg ikkje innanfor 100-m beltet for funksjonell strandsone. Nabovarsel Naboar er varsla og her er ikkje merknad til saka. Veg, vatn og avløp. Her vert ikkje endringar. Tilkomst er allereie opparbeidd fram til eksisterande garasje på eigedommen. Jordlovbehandling.

6 Side 6 Saka er vurdert etter 12 i jordloven og rundskriv M-4/2003 frå landbruksdepartementet. Paragraf 12 i jordlova inneheld eit forbod mot deling av eigedomar som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk. Det kan gjevast samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt talar for det, eller ei deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkastning eigedomen kan gje. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende planar som ligg føre for arealbruken etter Plan- og bygningslova, og omsynet til kulturlandskapet. I denne saka kan ikkje administrasjonen sjå at det er samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling, men omsøkt areal ligg langs grensa til eigedom 244/8, og stordelen av arealet er i dag nytta som tilkomst til denne eigedommen. Det kan difor ikkje nyttast til gardsdrift. Deling av areal som allereie er opparbeidd til veg, vil ikkje medføre drifts- eller miljømessige ulemper for bruket. Avkastninga bruket kan gi vil ikkje bli vesentleg svekka ved delinga. Aktuelle lovheimlar. Det omsøkte tiltaket krev dispensasjon etter pbl 19-2 frå gjeldande kommuneplan. Dersom det skal gjevast dispensasjon, lyt fordelande ved å gje dispensasjon, etter ei samla vurdering vere klart større enn ulempene. Dispensasjon kan ikkje gjevast dersom omsyna bak bestemminga det skal dispenserast ifrå, eller omsyna i formålsbestemminga i lova, vert vesentleg sett tilsides. Kommunen bør heller ikkje dispensere frå planar, bestemmingar i lova om planar, eller forbodet i 1-8, når eit statleg eller regionalt mynde har utalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Uttale fråstatlege/regionale myndigheiter Administrasjonen finn at statlege og regionale interesser ikkje vert berørte i denne saka, og at dispensasjonsvedtaket kan gjerast utan uttale frå regionale myndigheiter. Saka blir etter handsaming i forvaltningskomiteen sendt regionale myndigheiter for klagevurdering. VURDERING: Dispensasjonssøknaden er grunngjeven med at eigedom 244/8 skal seljast, og at heimelshavar ynskjer då å få endra grensene slik at dei stemmer med dei faktiske tilhøva. Tilkomst til eigedom 244/8 går i dag over eigedommane 244/2 og 244/3, og det er ynskje om at denne tilkomsten vert lagt til som del av eigedom 244/8. Administrasjonen finn at det er naturleg å justere grensene til eigedom 244/8 slik at tilkomstveg til eigedommen vert lagt til denne. Administrasjonen finn likevel at omsøkt tilleggsareal frå eigedom 244/3 har storleik og arrondering som ikkje høver med formålet.

7 Side 7 Administrasjonen har difor justert dette arealet litt i korrigert situasjonsplan datert Administrasjonen meiner at det er ei klar interesseovervekt for eigedom 244/8 å få justert grensene slik at tilkomsten vert liggjande på eigedommen. Administrasjonen kan ikkje sjå at omsyn i lova sine bestemmingar som det skal dispenserast ifrå, eller omsyna i formålsbestemminga i lova, vert vesentleg sett tilside. Administrasjonen meiner at fordelane ved å gje dispensasjon etter ei samla vurdering, er klart større enn ulempene. Konklusjon Administrasjonen meiner ut frå vurderingane ovanfor at omsyn i lova sine bestemmingar ikkje vert vesentleg sett tilside dersom det vert gjeve dispensasjon til delinga av tilleggsareal i tråd med justert areal i korrigert situasjonsplan, og at fordelane ved å gje dispensasjon er klart større enn ulempene. Administrasjonen vil på grunnlag av dette tilrå dispensasjon. Vedlegg: 1. Grunngjeving for dispensasjonssøknad Figur 4 - justert areal