Vår ref. 2009/ Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen"

Transkript

1 Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen ROSENDAL Tel: Fax: Org. nr: Bankgiro: www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad «POSTNR» «POSTSTED» Saksbehandlar Tormod Fossheim Tlf. direkte innval Vår ref. 2009/ Dykkar ref. «REFDATO» Dato Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Kvinnherad forvaltningskomite hadde saka føre i møte med vedtak nr 2011/167. Vi legg ved utskrift av møteboka og syner til vedtaket. Då saka gjeld dispensasjon etter plan- og bygningslova kap 19, vert kopi av vedtaket også send til berørte regionale og statlege mynder for eventuell klagevurdering. Dette brevet er sendt elektronisk utan underskrift og vert ekspedert med e-post som inneheld lenkje til kommunen sin arkiv webmodul. Her kan de finna alle dokument som er vedlegg til saka: anttype=innsyn&viewtype=detail&query=ephortecase.id:26057 Dersom du vurderer å klaga på vedtaket, viser vi til reglane i forvaltningslova samt eventuelt bestemmelsar i særlov om klage. Eventuelle spørsmål kan rettast til saksbehandlar. Med helsing Bente Høyland Møtesekretær

2 Side 2 Kopi til: Tormod Fossheim Mottakarar: Fylkesmannen i Hordaland Postboks Bergen Statens Vegvesen, Region Vest Askedalen Leikanger Kruse Smith Entrepenør AS Serviceboks KRISTIANSAND S Hordaland fylkeskommune Postboks Bergen

3 Side 3 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2009/ Tormod Fossheim Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2011/167 Forvaltningskomiteen Behandling midlertidig dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Innstilling frå rådmannen: Kvinnherad forvaltningskomite gjev midlertidig dispensasjon (pbl 19-3) frå arealføremålet LNF i gjeldande kommunedelplan slik at det kan fyllast inntil tam3 i steindeponiet på sørsida av Øyresdalen avgrensa i samsvar med vilkåra og utgreiinga nedanfor. Den midlertidige dispensasjonen gjeld fram til det ligg føre godkjend reguleringsplan. Tiltakshavar skal sikra at deponiet ikkje har negativ innverknad på natur- og kulturmiljø. Vilkår: 1. Masse som er fylt etter denne midlertidige dispensasjonen må eventuelt flyttast eller tilpassast godkjent reguleringsplan. 2. Pkt 1 er særs viktig vedkomande fyllingsfot mot elva 3. Fyllingsfoten må vera erosjonssikker 4. Det må gjerast tiltak for å unngå tilslamming av elva og uheldig påverknad av restar frå sprengstoff. godkjenner at det for den midlertidige fyllinga vert bygd fangvollar, fangdam og filtreringsgrøft slik det er skissert i dokument dagsett utarbeidd av Kruse Smith Entreprenør A/S v/trygve Aaslid. For den endelege fyllinga må tilstrekkeleg sikring av elva gjennomførast i tråd med føreslegne avbøtande tiltak i konsekvensutgreiinga. 5. Det må berre fyllast i område som er klarert for kulturminne av Hordaland fylkeskommune. Behandling i Forvaltningskomiteen den Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteken. Vedtak frå Forvaltningskomiteen den Kvinnherad forvaltningskomite gjev midlertidig dispensasjon (pbl 19-3) frå arealføremålet LNF i gjeldande kommunedelplan slik at det kan fyllast inntil tam3 i steindeponiet på sørsida av Øyresdalen avgrensa i samsvar med vilkåra og utgreiinga nedanfor.

4 Side 4 Den midlertidige dispensasjonen gjeld fram til det ligg føre godkjend reguleringsplan. Tiltakshavar skal sikra at deponiet ikkje har negativ innverknad på natur- og kulturmiljø. Vilkår: 6. Masse som er fylt etter denne midlertidige dispensasjonen må eventuelt flyttast eller tilpassast godkjent reguleringsplan. 7. Pkt 1 er særs viktig vedkomande fyllingsfot mot elva 8. Fyllingsfoten må vera erosjonssikker 9. Det må gjerast tiltak for å unngå tilslamming av elva og uheldig påverknad av restar frå sprengstoff. godkjenner at det for den midlertidige fyllinga vert bygd fangvollar, fangdam og filtreringsgrøft slik det er skissert i dokument dagsett utarbeidd av Kruse Smith Entreprenør A/S v/trygve Aaslid. For den endelege fyllinga må tilstrekkeleg sikring av elva gjennomførast i tråd med føreslegne avbøtande tiltak i konsekvensutgreiinga. 10. Det må berre fyllast i område som er klarert for kulturminne av Hordaland fylkeskommune. Saksutgreiing Tiltakshavar: Statens vegvesen Tidlegare behandlingar gav på vilkår løyve til midlertidig deponi av tam Planprogram for reguleringsplan massedeponi Jondalstunnelen vart fastsett av Kvinnherad formannskap Reguleringsplan m/konsekvensutgreiing vart utlagt til offentleg ettersyn gav på vilkår midlertidig dispensasjon til ytterlegare m3 i deponi Fylkesmannen kom med motsegn mot planframlegget der det vert hevda at framlegget ikkje tek stilling til sentrale problemstillingar som er reist i konsekvensutgreiinga. Reguleringsplanen framstår som lite gjennomarbeidd og legg ikkje tilstrekkelege føringar for å sikre avbøtande tiltak for landskap og vassdrag gav løyve til midlertidig utskipingskai for steinmassar Kommunen oversende nytt planframlegg for reguleringsplanen til fylkesmannen og bad om at motsegna vart trekt Fylkesmanne gav melding om at dei opprettheld si motsegn, planframlegget må rettast opp på fleire punkt: landskapstilpassing, opparbeiding av deponiet som landbruksareal, ivaretaking av miljøkvaliteten i Øyreselva. Om tiltaket

5 Side 5 I samband med bygging av Jondalstunnelen vart det vurdert ulike måtar å disponera overskotsmassane på Kvinnheradsida. Det vart ikkje gjeve løyve til å lagra alle massane i Øyresdalen (mellom og tam3) slik det var planlagt i utgangspunktet, men tam3 vart godkjent i eit midlertidig deponi innanfor anleggsområdet. Desse skal nyttast når fv 107 mellom Austrepollen og Nordrepollen skal byggjast ferdig i eit seinare byggesteg. Resten av masseoverskotet var godkjent tippa i fjorden. Vegvesenet, politikarane og innbyggjarane i Kvinnherad aksepterte ikkje at ressursen tunnelstein skal tippast på fjorden og arbeidde aktivt for å finna eit høveleg deponi for alle massane på land. Dette ville gje ei innsparing på om lag mill kroner, og denne innsparinga var føresett å bruka til ei betre løysing for tilkomstvegen til tunnelen på Jondalssida. (N6.) Eit område sør for Øyreselva vart funne tenleg, og for dette området vart det gjeve midlertidig dispensasjon for tam3, og det vart starta opp arbeid med reguleringsplan for tam3. Alternativ N6 vart som følgje av dette vald som løysing på Jondalssida! Arbeidet med Jondalstunnelen har gått fortare enn planlagt, og deponiet på m3 måtte utvidast. Det vart difor den gjeve midlertidig dispensasjon til ytterlegare m3. Reguleringsplanen vart lagt ut til offentleg ettersyn og fekk motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga. Det har teke tid å få reguleringsplan og føresegner slik utforma at miljøvernavdelinga kan trekkja motsegna. Vegvesenet jobbar no målretta for å få dette på plass. Parallelt med dispensasjon og reguleringsplan, har entreprenør Kruse Smith arbeidd med eit prosjekt for utskiping av tunnelmassar. Kommunen gav dispensasjon for utskipingskai den og løyve den Kruse Smith har ikkje funne det rekningssvarande å skipa ut tunellmasse fram til no. Arealstatus Området er i kommunedelplanen avsett til LNF. Nabovarsel Aktuelle naboar er ikkje varsla for denne midlertidige dispensasjonen då dei har gjeve uttale i samband med reguleringsplanen. Uttale frå statlege/regionale myndigheiter Saka er sendt på høyring til regionale og statlege styresmakter. Deira synspunkt er kjende gjennom tidlegare dispensasjonsbehandlingar og behandling av reguleringsplanforslaget. Vurdering

6 Side 6 Arbeidet med Jondalstunnelen har gått raskare enn planlagt, ikkje minst på grunn av gunstig plassering av massane i deponiet sør for Øyreselva. Dette har medført frigjorte midlar som no kan nyttast på vegen mellom Nordre- og Austrepollen, samt eit betre tilførsle-alternativ (N6) på Jondalssida. Tidlegare har det vore stipulert med inntil m3 massar. På grunna av at arbeidet starta først opp frå Kvinnheradsida, vert det også meir massar på denne sida. Det er difor no aktuelt med m3 i deponi. Det er utført konsekvensutgreiing for tam3 i samband med reguleringsplanarbeidet. Rådmannen forutset at det i reguleringsplanen vert teken høgde for dei m3 ekstra når planen skal tilpassast sentrale problemstillingar i konsekvensutgreiinga. Kruse Smith disponerer massane fram til deira kontrakt er avslutta. Det er difor framleis mogeleg at det kan verta utskiping av massar. Dette er imidlertid usikkert, og arbeidet med reguleringsplanen for endeleg depon vert vidareført. Konklusjon Rådmannen meiner i samsvar med utgreiinga ovanfor, at deponiet sør for Øyreselva har vore samfunnsnyttig. Det er ikkje stor motstand mot deponiet i seg sjølv, og det vil i reguleringsplanen verta sett krav til utforming og miljøtilpassing. Når det i den midlertidige dispensasjonen vert sett som vilkår at ferdig deponi skal tilpassast forutsetningane i reguleringsplanen, meiner rådmannen at fordelane er større enn ulempene og vilkåra for dispensasjon er tilstades i samsvar med lova. Vedlegg: 1. Reguleringsplankart 2. Reguleringsplanomtale 3. Konsekvensutgreiing

Vår ref. 2011/566-8. Særutskrift - BS - 154/170 - carport - Sunde - Terje Vevatne

Vår ref. 2011/566-8. Særutskrift - BS - 154/170 - carport - Sunde - Terje Vevatne Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/3081-15. Særutskrift - 112/300 - naust og kai - Dimmelsvik - Bjørn Kjetil Eltervåg

Vår ref. 2013/3081-15. Særutskrift - 112/300 - naust og kai - Dimmelsvik - Bjørn Kjetil Eltervåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014. 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014. 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 092/14 Plan og miljøutvalet PS 18.06.2014 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/1773 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011 Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/408-23 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Øyvind Sødal Dato: 19.08.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Formannskapet Møtedato 08.05.2014 Møtestad Kulturskulesenteret Husnes Møtetid 10:00 Møtestart 10.10 Gjennomgang av tertialrapport v/økonomigruppa 10.40 framhald

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 18.01.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar J Å Kvinnherad eldreråd Kvinnherad kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland fellesråd Meland kommune Modalen kommune NTF-Hordaland v/irene Ness

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 13.03.2014 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf., sms til eller per epost til terje.kallekleiv@masfjorden.kommune.no

Detaljer