Vår ref. 2013/ Særutskrift - 112/300 - naust og kai - Dimmelsvik - Bjørn Kjetil Eltervåg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref. 2013/3081-15. Særutskrift - 112/300 - naust og kai - Dimmelsvik - Bjørn Kjetil Eltervåg"

Transkript

1 Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen ROSENDAL Tel: Fax: Org. nr: Bankgiro: www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad «POSTNR» «POSTSTED» Saksbehandlar Eva Sundal Tlf. direkte innval Vår ref. 2013/ Dykkar ref. «REFDATO» Dato Særutskrift - 112/300 - naust og kai - Dimmelsvik - Bjørn Kjetil Eltervåg Kvinnherad forvaltningskomité hadde saka føre i møte med vedtak nr 2014/48. Vi legg ved utskrift av møteboka og syner til vedtaket. Då saka gjeld dispensasjon etter plan- og bygningslova kap 19, vert kopi av vedtaket også send til berørte regionale og statlege mynder for eventuell klagevurdering. Dette brevet er sendt elektronisk utan underskrift og vert ekspedert med e-post som inneheld særutskrift med aktuelle vedlegg. Dersom du vurderer å klaga på vedtaket, viser vi til reglane i forvaltningslova samt eventuelt bestemmelsar i særlov om klage. Klagefristen er 3 veker frå du har motteke denne meldinga om vedtaket. Eventuelle spørsmål kan rettast til saksbehandlar. Med helsing Bente Høyland Møtesekretær Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

2 Side 2 Mottakarar: Sørbø Trelast AS Postboks 3084 Hillevåg 4095 STAVANGER Hordaland fylkeskommune Postboks Bergen Bjørn Kjetil Eltervåg Tungenesvegen RANDABERG Fylkesmannen i Hordaland Postboks Bergen Kluge Advokatfirma DA Postboks 1548 Vika 0117 OSLO

3 Side 3 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/ Eva Sundal Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/48 Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 112/300 - bryggje - Dimmelsvik - Bjørn Kjetil Eltervåg Innstilling frå rådmannen: Kvinnherad forvaltningskomite gjev dispensasjon frå arealføremål vannareal for allment flerbruk (FFNF) i arealdelen til kommuneplanen for Dimmelsvik. Løyve til bygging av kai kan difor omsøkjast og handsamast i samsvar med pbl 20-1 og tilhøyrande bestemmelsar. Dispensasjonen er heimla i pbl 19-2 då omsyna til dei interessene som planen skal ivareta ikkje vert vesentleg tilsidesette og tiltaket ikkje har større ulemper enn føremoner. Behandling i Forvaltningskomiteen den Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteken. Vedtak frå Forvaltningskomiteen den Kvinnherad forvaltningskomite gjev dispensasjon frå arealføremål vannareal for allment flerbruk (FFNF) i arealdelen til kommuneplanen for Dimmelsvik. Løyve til bygging av kai kan difor omsøkjast og handsamast i samsvar med pbl 20-1 og tilhøyrande bestemmelsar. Dispensasjonen er heimla i pbl 19-2 då omsyna til dei interessene som planen skal ivareta ikkje vert vesentleg tilsidesette og tiltaket ikkje har større ulemper enn føremoner. Saksutgreiing Søkjar: Bjørn Kjetil Eltervåg, Tungenesvegen 183, 4070 RANDABERG Anvarleg søkjar: Sørbø Trelast as, Hillevåg, 4095 STAVANGER Søknad journalført: Om søknaden og eigedommen:

4 Side 4 Det er søkt om dispensasjon i høve etablering av naust med tilhøyrande bryggje (17m x 2,2m) på 112/300, Dimmelsvik. Det er kun bryggja som treng dispensasjon, og naustet blir behandla i eiga sak grunna nabomerknad. Sjøbotn ytterst under bryggja har cote -1,05, dvs svært grunt. Dette medfører at det er trong for ei mindre fylling ut frå naustfronten før den går over i trebyggje ytterst. Bryggja skal ikkje gå lenger ut i sjø enn eksisterande bryggje på nabotomt. Etter at søknad vart sendt på høyring til offentlege mynde , har tiltakshavar valgt å fjerna vinkel ytterst på kaien etter eit forlik med nabo. (Sjå situasjonsplan) Arealstatus og strandsone I gjeldande kommunedelplan vedteke 2003, er arealet i sjø sett av til vassareal til allmenn flerbruk FFNF. I reguleringsplan vedteke 1998 er arealet i avsett til sjø. Ved motstrid som her, er det sist vedteke kommuneplan som er gjeldande. Nausttomt er avsett til frittliggjande småhus (gul) med gitt dipensasjon for naust, vedtak i forvaltningskomiteen 2013/17. Uttale frå statlege/regionale myndigheiter Saka har vore sendt på høyring til følgjande: -Hordaland fylkeskommune, Kommunesamarbeid Ingen uttale motteke, vedtak blir sendt for klagevurdering. -Fylkesmannen i Hordaland, kommunal & samfunnsplanavd. Ingen uttale motteke, vedtak blir sendt for klagevurdering. Naturmangfaldlova Det er ikkje registrert viktige naturtypar eller biologisk mangfald i området. Kulturminne Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminne

5 eller sefrak- objekt i området. Side 5 Støy, klimatilpassing, veg, vatn og avløp Ikkje relevant. Aktuelle lovheimlar Det omsøkte tiltaket krev dispensasjon etter pbl. 19-2, som seier at: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ellerhensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Løyve etter andre lovverk Tiltaket krev løyve etter Havne & farvasslova Nabovarsel Alle naboar er varsla to gonger grunna endringar på naustet. Det er komen merknader frå nabo på 112/61, Arne A. Baste, representert ved Kluge advokatfirma. Merknadsbrev datert og er vedlagt saksframlegget. Etter at dispensasjonssøknaden vart sendt på høyring i januar inngjekk partane den , eit forlik om at dersom Eltervåg fjerna vinkel yterst på kai skule nabo Baste trekkja nabomerknader. Dermed utgår kaien sin vinkel L- form 3x2 m ytterst på kaien. Følgjande nabomerknader utgår: Nabomerknad 1 Dagsett : frå eigar av 112/61, representert v/adv. Tarjei Pedersen, Kluge advokatfirma. Den nabovarsla dispensasjonsøknaden er mangelfull på fleire punkter ved at den ikkje inneheld dispensasjon frå reguleringsplanen sitt arealformål og regulering av plassering og antal bryggjer som er tillete. Dispensasjonssøknaden er heller ikkje tilstrekkeleg begrunna og oppføring av bryggje er uansett i vesentleg strid med hensyn bak både reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel. Tiltaka er dessutan prosjektert med storleik og form som avvik frå omkringliggjande anlegg og må omprosjekterast dersom søknaden vert oppretthalde. Tilsvar frå tiltakshavar Dagsett : Tiltakshavar har i motsvaret oppsummert fordelar og ulemper med dispensasjon. Fordeler: For å kunna nytta naustet på bruksmessig måte må det etablerast bryggje slik at båt kan benyttast ved fjære sjø. Det er langgrunt og blir bryggja trekt inn er dette ein stor ulempe. Bryggje vert lagt inn til eksisterande kai og dette frigjev større areal mot Arne Baste. Ny bryggje vil ikkje stikke lengre ut i sjøen eller bryte med enn nærliggjande bryggjer og anlegg. Ulemper: Alle nye tiltak vil redusere sjøareal og det er ut frå ei samfunnsmessig synsvinkel vera uheldig. Men sidan anlegget ligg i eit område kor det er bygd mange naust med tilhøyrande bryggjer så er den negative konsekvensen begrensa. Nabomerknad 2 Dagsett : frå eigar av 112/61, representert v/adv. Tarjei Pedersen, Kluge advokatfirma. I den nye utgreiinga frå tiltakshavar er dispensasjonsbegrunnelsen utdjupa, og såkalte fordelar og ulemper angitt. Ein gjennomgang av desse viser at vilkåra for å gje dispensasjon framleis ikkje er oppfylt. Det er vanskeleg å sjå kvifor det å kunna nytta naustet på ein bruksmessig god måte tilseier at det må etablerast bryggje, fortøyning av båt kan utvilsomt gjerast uavhengig av ein kai. At bryggja ikkje stikk lenger ut i sjøen enn andre bryggjer utgjer ingen fordel etter pbl 19-2.

6 Side 6 Når det gjeld punktet frigjeving av areal byggjer på eit urett utgangspunkt. Dersom tiltakshavar hadde rett til å byggja kai kan det argumenterast for at plasseringa er den minst byrdefulle for Baste. Det at noko er mindre byrdefullt enn andre plasseringar er følgjeleg ingen fordel slik dette begrepet vert nytta i pbl. Vilkåra for dispensasjon er ikkje oppfylt. Ein ber kommunen avslå søknaden dersom den vert oppretthalde som i nabovarselet. Det er ikkje motteke tilsvar frå tiltakshavar på merknad 2. Vurdering Utgangspunkt for oppstarting av ein dispensasjonspr osess krev at det ligg føre at føremonene er større enn ulempene. Dette må ein sjå i høve til dei offentlege omsyna som lova skal ivareta. I ei slik vurdering må ein sjå ut over det omsøkte tiltaket og mellom anna sjå på kva ein dispensasjon får å seia for offentlege interesser, miljø og friluftsliv i området.

7 Side 7 Når det gjeld søknad om brygge har kommunen i tilsvarande saker vore positiv og det har vore gitt dispensasjon til slike tiltak når det ligg i tilknyting til naust, når området er privatisert og plan viser byggjeområde på land. Ser ein på naboeigedomane som har kvar sin kai er det ikkje urimeleg at omsøkt tiltak kan tilrådast. Området er allereie sterkt privatisert og det tilgrensande området på land er regulert til byggeområde bustad. Det blir ein «motstrid» innad i kommuneplanen når sjøarealet skal vera areal for allment friluftsliv og på landarealet er det privat bustadbygging. Bustadtomter til sjø innbyr i liten grad til felles friluftsområde, der allmenta korkje ynskjer å bada, stå på bryggja for å fiska eller setja garn, i så måte kan ei nausttomt som dette opna for det midt inni bustadområdet. Felles tilrettelagt badestrand og friluftsområde for allmenta i Dimmelsvik ligg 300 meter unna, som i stor grad vert nytta av dei som søkjer opphald i strandsona. (Nabo trekt merknad etter høyring, følgjande ordlyd utgår: Merknad frå nabo går vesentleg innpå dei offentlege og allmenne interessene i saka som kommunen og offentlege myndigheiter skal ivareta. Når ikkje offentlege interesser, miljø, og friluftsliv i området i vesentleg grad vert berørt kan ei heller nabomerknaden takast til følgje). Konklusjon Administrasjonen meiner ut frå vurderingane ovanfor at det omsøkte tiltaket ikkje er i strid med dei offentlege og allmenne omsyn som planen og planlovgjevinga skal ivareta, og at det ligg føre særlege grunnar til dispensasjon. Administrasjonen vil på grunnlag av dette tilrå dispensasjon. Vedlegg: 1. Dispensasjonssøknad 2. Merknadsbrev 1. frå nabo Arne Baste, v/ advokatfirma Kluge 3. Motsvar frå tiltakshavar 4. Merknadsbrev 2. frå nabo Arne Baste, v/ advokatfirma Kluge 5. Partsforlik, Epost frå advokatfirma Kluge Ytterlegare dokumentasjon, sjå sak ephorte web 2013/3081