Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1"

Transkript

1 Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1

2 1 Bakgrunn Varsel av planarbeidet Kartgrunnlag, plankart Planomtale Generelt om arealet Beskrivelse og vurderingar til planforslag... 4 Bebyggelsens karakter og plassering... 4 Parkering... 5 Privat køyreveg... 5 Vasskjelde... 5 Konsekvensar for miljø, naturressursar og samfunn Føresegner og retningslinjer Reguleringsformål etter plan- og bygningslova Fellesføresegner Andre anlegg Kulturminner Energi Byggeområde Næringsområde Spesialområder Privat veg Parkering VA-anlegg Bevaring av landskap og vegetasjon... 8 Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 2

3 1 Bakgrunn Bakgrunnen for reguleringsplanen er ideen om eit kurs- og konferansesenter i Fjellseterområdet. Målet er å få bruke utmarksområda til garden til næringsutviklande formål. Det inneber å etablere eit tilbod spesielt retta mot bedrifter i regionen, men også til andre som måtte ønskje seg eit overnattingstilbod eller eit opphald i den flotte naturen i Sykkylven. Overnatting- og serveringstilbodet er tenkt å byggje på den levande stølsdrifta i området, med økologiske råvarer, lokal matkultur og naturopplevingar i Ladalen og elles i kommunen. Det er i dag aktiv stølsdrift på både Øggardstølen og Dravlausstølen. Planen er å integrere den aktive stølsdrifta i det tilbodet som ein skal tilby ved konferansesenteret. Dette ved aktivitetar i form av stølsbesøk, samt at ein skal kunne ha nærkontakt med dyra som beiter i Ladalen. Bilde 1: Plassering av reguleringsområdet. 2 Varsel av planarbeidet Planarbeidet blei varsla i Sykkylvsbladet og Sunnmørsposten 18. August Frist for innspel blei set til 5. September Det kom ingen innspel til reguleringsarbeidet. 3 Kartgrunnlag, plankart Plankartet er utarbeida med programvaren Autocad med tilleggsmodulen Novapoint. Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 3

4 4 Planomtale 4.1 Generelt om arealet Planområdet som skal planleggast ligg ved Gamlestølen heilt sørvest i Ladalen. Området er eit utmarksområde på omkring 35 daa. Terrenget stig oppover mot sør frå eksisterande veg til Dravlasusstølen. Frå vegen som ligg om lag på kote 352, går det i ei dump før det går over i ei litt bratt stigning til ei flate på kote 360. Denne går meter bakover i svak helling til kote 360, før det igjen går over i ei bratt, jamn stigning mot Kvitenakkane. Dei brattare delane av området veks det bjørkaskog. Det finnes også ei og anna furu som veks spredt på området. Bilde 2: Reguleringsområdet sett frå nord 4.2 Beskrivelse og vurderingar til planforslag Bebyggelsens karakter og plassering Bygningane på området vil bestå av eit hovudbygg og fleire bueiningar i forskjellege storleikar. Utforming av bygningane blir gjort av arkitekt. I fasaden på bygningane skal det brukast naturlege materiale som tre og naturstein. Plasseringa av hovedbygget er gjort av arkitekt og er plassert for å passe best inn i terrenget og for å oppnå best mogeleg utsikt mot Nysætervatnet og Regndalstindane. Plasseringa av hyttene/bueiningane er berre foreløpige forslag, storleikar og nøyaktig plassering innanfor oppteikna område vil bli avklart seinare. Tekniske bygg skal byggjast i den storleiken som krevst for nødvendige funksjonar. Bygget nord for tilkomstvegen (Bygg1) er tenkt som ein utestad. Utforming er enno ikkje klar, men tanken er at den fomast f.eks som ein gapahuk, grindbygg, gamme el.l. Bygget sør for tilkomstvegen (Bygg2) er tiltenkt eit eventuelt flisfyringsanlegg som ein del av oppvarminga til hovudbygget/boeiningane. Varmepumper kan også vere eit alternativ til oppvarming av bygga på området. Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 4

5 Parkering Det er regulert inn parkeringsplassar på sørsida av Dravlausstølsvegen, frå skiftet og heilt fram til avkjøring til tilkomstvegen. I tillegg er det regulert inn dobbel parkeringsplass på nordsida av tilkomstvegen. Parkeringsplassane skal fungere som parkering til Gamlestølstunet. Det kan også vere mogelegheit for parkering til allmenheita. Privat køyreveg Tilkomsten til Gamlestølstunet vil ta av frå den eksisterande Fjellsætervegen og gå langs Dravlausstølsvegen. Denne vegen vil bli utvida til 4 meter breidde, samt ein parkeringsplass på sørsida. Det blei gått opp ei linje i terrenget der tilkomstvegen ville ligge best i terrenget. Denne linja blei målt inn med GPS og tilkomstvegen er teikna inn i planen etter desse målingane. Vasskjelde For forsyning av drikkevatn vil det vere nødvendig å bore etter grunnvatn på området. Ei ønskt plassering av ein brønn vil vere sør i området sidan det her ikkje finst nokon høgareliggande bebyggelse, og den vil ikkje kome i konflikt med annan bebyggelse på området. Ei drikkevasskjelde må i samsvar med Drikkvassforskriften 8, godkjennast av det lokale mattilsynet. Konsekvensar for miljø, naturressursar og samfunn Utbygginga vil ikkje ha nokon direkte konsekvensar for nokon av dei omkringliggande eigedommande. Utbygginga vil ikkje skape noko problem for det eksisterande vegnettet då det ikkje vil generere særleg store mengder trafikk. Det finst ingen eksisterande infrastruktur i grunnen i området, det må derfor utarbeidast ei løysing på vatn og avløp. Dette vil medføre eit renseanlegg på området med tilhøyrande installasjonar. Drotninghaug Hovedprosjekt vår 2008 ved Høgskulen i Sør Trøndelag sign. Per Magne Drotninghaug Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 5

6 5. Føresegner og retningslinjer Reguleringsplan for Gamlestølstunet, Sykkylven kommune. Reguleringsføresegner. Plankartet er datert Planen er datert den Sist revisjon av planen den Siste revisjon av planbestemmelser den Planen er vedtatt i Sykkylven kommunestyre i samsvar med plan- og bygningslova 27-2 nr. 1 den.. 1 Reguleringsformål etter plan- og bygningslova 25. Pbl Byggeområder Pbl Spesialområder Næringsområde, Kurs og konferansesenter Privat Veg Bevaring av landskap og vegetasjon VA-anlegg 2 Fellesføresegner 2.1 Andre anlegg Ledninger for elektrisitet, telefon og lignande skal framførast i jordkabel. 2.2 Kulturminner Dersom det under anleggsarbeidet kjem fram automatisk freda kulturminner, må arbeidet stansast og kulturavdelingen i fylkeskommunen må varslast, jfr. Kulturminneloven 8.2 Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 6

7 2.3 Energi Hovedbygget skal ha vatn som energiberar. 3 Byggeområde 3.1 Næringsområde I næringsområdet skal det oppførast, bygningar for reiseliv, kurs og konferanseverksemd, bevertning og servering Bygningane skal utformast slik at det blir teke vare på hovudtrekka i landskapet og vegetasjonen Utnyttingsgrad skal definerast som bebygd areal, eksl. parkeringsplassar, i prosent av planområdet, BYA. BYA skal settast til 30 %. Planområdet er 35 daa stort Bueiningane si plassering på plankartet er eit forslag. Desse skal plasserast slik at dei passar best mogelet inn i terrenget innanfor definert byggegrense I fasaden på bygningane skal det brukast naturlige materiale som tre og naturstein. Hovudbygget og tilhøyrande bygningar skal gjevast form og farge som harmonerer Eventuelle støttesmurar skal oppførast i naturstein Bygningsmynde kan tillate at ein mindre del av bygningane kan verte innreia til bustadsføremål. 4 Spesialområder 4.1 Privat veg Veg G1-G3 er private veger. Vegane kan vinterbrøytast. Det skal utførast tildekking av skjeringar og fyllingar etter avslutta anleggsarbeid Veg G1 som er tilkomstvegen skal byggast med ei breidde på 4 meter i tillegg til skulder. Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 7

8 4.1.3 Veg G2 og G3 gir tilkomst til bueiningane/hyttene og parkering for desse. Vegane stikkast i marka, tilpassas terregnet og vegetasjon. Vegane byggast som landbruksveg. Møteplassar kan tilpassast der terrenget ligg til rette for det. Vegane skal leggast lett i terrenget Dravlausstølsvegen skal utvidast til 4 meters breidde og opparbeidast til en standard som gjer at den kan vinterbrøytast fram til avkøyring til veg G Parkering Parkeringsplassar ved Dravlausstølsvegen (P1 og P2) skal fungere som parkering for aktiviteter i tilknytning til Gamlestølstunet. Parkeringsplassane kan vere åpne for allmenheita. Parkeringa skal kunne fungere som vinterparkering. Parkeringsplassene skal gjevast ei god utforming, med ei klar markering av avgrensinga til naboområda (f.eks. markering med naturstein og/eller vegetasjon). 4.3 VA-anlegg VA-anlegget skal ha rensing av BOF og Fosfor på minimum 90 %. Det skal også tildekkjast i den grad det kan tildekkjast for at det skal bli så lite synleg i terrenget som mogeleg etter at anleggsarbeidet er utført Drikkevasskjelda må, i samsvar med Drikkvassforskriften 8, godkjennast av det lokale mattilsynet. 4.2 Bevaring av landskap og vegetasjon Føremålet er å verne vegetasjonen for å behalde det miljøet som er i området Spesielle landskapselement og terrengformasjoner blir ivaretatt. Ein prøvar å bevare eksisterande vegetasjon. Vegatasjonen kan tynnast ut for å sikre sikt og ferdsel. Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 8

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune Voss kommune REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Områdereguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr. 177, 178, 179, 184, 202, 203 og 204. VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad

Detaljer

Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3

Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3 Planskildring med føresegn for Cross- og Trailbane på Svartveit Gnr 109 bnr 1 i Ullensvang, PBL 12-3 Foto: Mette Bleken, Hardanger Folkeblad Endeleg vedtak: PRU-027/12 24.4.2012 Ullensvang herad Heradshuset

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen

KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen 1 KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE 2 INNHALD 1. MÅL..3 2. PLANOMRÅDET 7 3. PLANARBEIDET 8 4. KARTLEGGINGAR OG PLANFØRESETNADER..... 11 5. FØRESEGNER 19 3 1. MÅL Bygdeutvikling Overordna rammer

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer