Utredning ved mistanke om demens -med fokus på sykehjemspasienter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning ved mistanke om demens -med fokus på sykehjemspasienter"

Transkript

1 Utredning ved mistanke om demens -med fokus på sykehjemspasienter Seksjonsoverlege og postdoktor-forsker Arvid Rongve PhD

2 Henvisning til alderspsykiatrisk poliklinikk fra sykehjemslege

3 Pasientpopulasjon skrøpelige eldre med sviktende funksjonsnivå multimorbiditet og ofte polyfarmasi bor hjemme med hjelp eller i sykehjem korte sykehusopphold korttidsplasser i institusjon flyttes mellom hjem og institusjon egenomsorg og støtteapparat hjemme varierer

4 Hvorfor demensutredning? Behandlende helsepersonell opplever det kanskje lite hensiktsmessig å utrede en skrøpelig pasient som åpenbart har kognitiv svikt. Tilsynsmyndighet forventer at demens skal være utredet og diagnostisert. Formelt sett kan det ha stor betydning for eksempel ved spørsmål om behandlingsvalg, innleggelse, samtykke, økonomiske disposisjoner og eventuell bruk av tvang.

5 Tema i dag: 1. Tilsynslegens oppgaver i utredning av demens 2. Spesialisthelsetjenesten 3. Utredning 4. Utredningsverktøy 5. Differensialdiagnostikk 6. Diagnostisering 7. Behandling 8. Oppfølging

6 Hvem utreder og behandler hvilke pasienter? Fastlegen/tilsynslegen Demensteam; etableres før 2015 i alle kommuner eller interkommunalt Lokale tilpasninger i spesialisthelsetenesten Nevrolog Geriater Psykiater Alderspsykiater Nevropsykolog

7 Fastlegens og tilsynslegens oppgaver I Norge er det fastlegen/tilsynslegen og kommunehelsetjenesten ved demensteam/ hukommelsesteam som utreder, diagnostiserer og behandler demens.

8 Hvem skal til spesialisthelsetjenesten og hvor? 1. Subjektive hukommelsesplager? 2. Mild kognitiv svikt? 3. Svært mild demens med MMS>24? 4. Alvorlige tilleggs symptomer som psykose og suicidalitet? 5. Multimorbiditet og akutt funksjonssvikt? 6. Multifarmasi? 7. Nevrologiske utfall? 8. Unge pasienter? 9. Når utredningen blir for vanskelig eller kompetansen er mangelfull i primærhelsetjenesten 10.Veilede og gi råd i tvilstilfeller

9 Etablering og drift av demensteam -en håndbok For at utredningsprosessen skal fungere er det nødvendig at både fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene har kunnskap og kompetanse i forhold til diagnostisering. Både for pasient og pårørende er utredning og diagnostikk av betydning for å kunne innrette sine liv etter sykdomsforløpet og medvirke i de avgjørelser som påvirker behandling og tilrettelegging av tjenester For personer med demens vil en tidlig diagnostisering gi muligheter for å beslutte viktige avgjørelser mens vedkommende har samtykkekompetanse. Tidlig diagnose gir også mulighet til å informere pårørende om sykdomsutviklingen, gi økt forståelse og gjøre dem tryggere i sin rolle. Sykdomsmodifiserende behandling er under utvikling, denne delen vil sannsynligvis legges til spesialist helsetjenesten i starten grunnet strenge kriterier og høye kostnader.

10 Arbeidsfordeling fastlege/tilsynslege og demensteam Demensteamet registrerer henvisninger, fører venteliste og avklarer utredning med fastlege og avtaler hjemmebesøk med pasient og pårørende. Demensteamet gjør utredning i hjemmet eller i institusjon. Fastlege gjør videre utredning, stiller diagnose og opplyser om diagnose til demensteamet. Fastlege henviser pasienten videre til utredning i spesialisthelsetjeneste etter behov.

11 Etter utredning Demensteam etterspør diagnose fra fastlege/tilsynslege dersom de ikke får tilbakemelding fra ham/henne. Demensteam og fastlege/tilsynslege avklarer hvem av dem som skal informere pasient og pårørende om resultat av utredningen. Fastlege og demensteam anbefaler aktuelle hjelpetiltak ut fra sine vurderinger ved demensutredningen, og demensteamet bør innhente informasjon om vedtatte tiltak. Der det er aktuelt skal den som får en demensdiagnose få tilbud om individuell plan (IP), demensteamet bidrar da ved oppstart av IP. Pårørende skal få tilbud om informasjon om demenssykdommer, hjelpetilbud og pårørendetilbud fra demensteamet.

12 Oppfølging Pasienter med en demensdiagnose følges opp av lege og demensteam hver 6. måned for å vurdere om det er behov for å endre medisinsk behandling eller omsorgstiltak. Oppfølging gjennomføres ved bruk av oppfølgingsverktøyet fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (www.aldringoghelse.no).

13

14

15

16 START STOPP STOPP (Screening Tool of Older People s potentially inappropriate Prescriptions) Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff (2010). De følgende forskrivninger av legemidler¹ er potensielt uhensiktsmessige hos personer 65 år.

17 Intervju av pårørende må alltid utføres! IQCODE/ Spørreskjema til pårørende Score (gj.snitt) >3,5 eller >3,6 gir mistanke om demens Score kan vurderes sammen med MMSE scoren

18 Testing MMS Klokketest

19 ADL-vurdering

20 Vurdering av psykiatriske symptomer og atferdsendringer NPI The Brief Agitation Rating Scale (BARS) Cornell skala for depresjon

21 QUALID Vurdering av livskvalitet

22 Konklusjon av utredningen Demens, normal kognisjon eller mild kognitiv svikt? Ved demens; Hvilken type demens?

23

24

25

26 MMSE-NR -Mini Mental State Examination- Norwegian Revised Edition

27 Observasjoner underveis Oppmerksomhet Bevissthetsnivå Samarbeid Syn Hørsel Afasi Stemningsleie Tidsbruk

28 Gjennomføring av test Skal finne sted i enerom uten forstyrrende elementer (radio, TV, andre personer osv) Uten tilgang på hjelpemidler som kan lette svarene Sørg for at testmateriell er tilgjengelig: - gjenstander til benevning (armbåndsur og blyant) - viskelær til figurkopiering - blankt ark til forståelse - ark med lesetekst og figur

29 Trygg atmosfære: - redusere nervøsitet - bedret samarbeid Sjekke behov for hjelpemidler/skaffe til veie: - briller - høreapparat Føre på skjema dersom testen gjennomføres uten nødvendige hjelpemidler

30 Spørsmålene stilles i den rekkefølge de er satt opp Følg standardisert instruks og eksakt ordlyd på spørsmålene Skriv svarene ned ordrett uavhengig om rett eller galt Ikke gi verbal eller non-verbal tilbakemelding på om svarene er riktig eller gale hvis pasienten spør Eksakt ordlyd på oppfølgingsspørsmål er uthevet med fet skrift Oppmuntre pasienten til å gjøre et forsøk hvis han svare «jeg vet ikke» eller ikke svarer på oppgaveleddet

31 MMSE-NR er ikke tidsbasert ingen øvre grense for hvor lang tid som kan brukes på hvert spørsmål Det gis bare hele poeng eller 0 aldri halve poeng Be pasienten foreta et valg dersom han kommer med flere forslag til svar Gi poeng for rett svar selv om pasienten er usikker eller gjetter Hvis ikke testbar sett ring rundt 0, angi årsak (f.eks grunnet svaksynthet, tremor) Maksimum poengsum er 30. resultatet skåres alltid i fht 30 selv om ikke alle ledd kan utføres

32 Tolkning av MMS-NR Ingen diagnostisk test Er kun et tillegg til sykehistorien Avhengig av utdanning, dagsform, medikamenter Egner seg best til å fange opp endringer ved moderat grad av Alzheimers sykdom Vil ikke fange opp tidlige forandringer, og spesielt ikke hos folk med høy utdanning Vanskelig å administrere ved alvorlig langtkommet demens

33 Tolkning av klokketest Ingen diagnostisk test! Ofte normal tidlig ved AD Ofte tidlig endring ved DLB Ofte tidlig endring ved PDD Kan reflektere vaskulær pat.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Tolkning av IQCODE Ingen diagnostisk test Pårørende kan ha ulike motiv for å gjøre pasienten friskere eller sykere enn han i virkeligheten er! Skåring > 3.5 er suspekt for demens MCI ikke klart definert Normalitet ikke klart definert

44 How Useful Is the IQCODE for Discriminating between Alzheimer s Disease, Mild Cognitive Impairment and Subjective Memory Complaints? Sietske A.M. Sikkes a, b, Mark T. van den Berg a, Dirk L. Knol b, Elly S.M. de Lange-de Klerk b, Philip Scheltens a, c, Bernard M.J. Uitdehaag b, c, Martin Klein d, Yolande A.L. Pijnenburg a, c Dement Geriatr Cogn Disord 2010;30: (DOI: / ) Background: Informant questionnaires may be useful in diagnosing early dementia. Conflicting results were found when these questionnaires were used to differentiate patients with mild cognitive impairment (MCI) from healthy elderly subjects. We evaluated the ability of the most commonly used informant questionnaire, the Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE), to discriminate between Alzheimer s disease (AD), MCI and subjective memory complaints (SMC). Methods: Informants of 180 AD patients, 59 MCI patients and 89 SMC subjects who visited the Alzheimer Center of the VU University Medical Center between 2004 and 2007 completed the short Dutch version of the IQCODE. Logistic regression and receiver operating characteristic curves were used to evaluate the diagnostic ability of the IQCODE. Results: The IQCODE was able to differentiate AD from MCI and SMC, but was not able to differentiate SMC from MCI. Conclusions: The IQCODE may be helpful in diagnosing AD but is of limited use in differentiating MCI from SMC Conclusions: The IQCODE may be helpful in diagnosing AD but is of limited use in differentiating MCI from SMC

45

46

47

48 Hvilke tilstander skal aktivt utelukkes? 1. Depresjon 2. Tumor, blødning/hematom, infarkt, CNS infeksjon-borrelia 3. Normaltrykkshydrocephalus 1. Klinikk 2. Billeddiagnostikk 3. TAP-test 4. Systemsykdom 1. Infeksjon 2. Avitaminose B1 og B12 og folat 3. Stoffskifteforstyrrelser 5. Løsemiddeleksponering 6. Alkohol

49 Hvilke (demens)diagnoser er det rimelig at fastlegen og tilsynslegen skal kunne stille selv? Subjektivt hukommelsesbesvær MCI Alzheimers sykdom med demens Demens med Lewylegemer Vaskulær demens Frontotemporal demens Parkinsons demens Alkoholisk demens Pseudodemens (depresjon)

50 Hvilke typer demens behandler fastlegen og tilsynslegen selv? Subjektivt hukommelsesbesvær MCI Alzheimers sykdom med demens Demens med Lewylegemer Vaskulær demens Frontotemporal demens Parkinsons demens Alkoholisk demens Pseudodemens (depresjon)

51 Alzheimers sykdom- diagnose Klinisk diagnose Sykehistorie fra pårørende Strukturert intervju av pårørende Kognitive tester av pasient Legeundersøkelse av pasient Blodprøver av pasient Røntgen: CT eller MRI Spinalvæske

52 Alzheimers sykdom- differensialdiagnose Depresjon Subjektive hukommelsesvansker Mild kognitiv svikt Annen demens eller blandet demens Normaltrykks hydrocephalus voksenvannhode Tumor, infarkt, blødning, inflammasjon, infeksjon Systemsykdom Hypothyreose Hypo/hyperparathyreose B12 og folinsyremangel Bivirkninger Alkoholisk demens Down syndrom CBD, PSP, MSA

53 Alzheimers sykdom- nye diagnosekriterier og biomarkører Inkluderer biomarkører slik at diagnosen Alzheimers sykdom kan stilles før demens opptrer Atrofi av hippocampus og parahippocampale gyri på MRI Demensmarkører i spinalvæske PIB merking på PET-scan Til bruk i forskning Ref: Aarsland, Rongve et al: Tidsskrift for den norske legeforening 2011

54 Demensmarkører spinalvæske β-amyloid > 550 ng/l Fosforylert tau < 80 ng/l Total-tau hos personer under 50 år < 300 ng/l Total-tau 50-70år < 450 ng/l Total-tau >70 år < 500 ng/l Ref: Aarsland et al: Tidsskrift for den norske legeforening 2011

55 Medikamentell behandling av demens i sykehjem Hvem får behandling? Hvilken behandling? Hvor ofte evalueres effekt og bivirkninger? Hvilke retningslinjer gjelder for behandling av tilleggs-symptomer?

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge

Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes for demens i Norge Margit Gausdal Master of Public Health MPH 2011:12 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Depresjon blandt hjemmeboende eldre som utredes

Detaljer

Utredning. av demens i Norden. Knut Engedal Geir Selbæk Jon Snædal Jan Strömqvist Per Kragh-Sørensen Lars-Olof Wahlund Frans Boch Waldorff

Utredning. av demens i Norden. Knut Engedal Geir Selbæk Jon Snædal Jan Strömqvist Per Kragh-Sørensen Lars-Olof Wahlund Frans Boch Waldorff Utredning av demens i Norden Knut Engedal Geir Selbæk Jon Snædal Jan Strömqvist Per Kragh-Sørensen Lars-Olof Wahlund Frans Boch Waldorff Utredning av demens i Norden Knut Engedal Geir Selbæk Jon Snædal

Detaljer

Kognitiv svikt hos eldre. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Sykehuset Telemark

Kognitiv svikt hos eldre. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Sykehuset Telemark Kognitiv svikt hos eldre Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Sykehuset Telemark Seksjon for alderspsykiatri Poliklinikk inkl hukommelsesklinikk Sengepost med enhet for utredning av personer med demens

Detaljer

Utredningsverktøy til bruk for HELSEPERSONELL. Kartlegging utført av

Utredningsverktøy til bruk for HELSEPERSONELL. Kartlegging utført av Utredningsverktøy til bruk for HELSEPERSONELL Demensutredning i kommunehelsetjenesten Revidert 2011 Pasientens navn: Adresse: Født: Tlf: Helsepersonell Pasient Samtale Kognitiv testing Sikkerhet i bolig

Detaljer

EN PILOTSTUDIE AV TEST YOUR MEMORY (TYM)

EN PILOTSTUDIE AV TEST YOUR MEMORY (TYM) 49 Vitenskapelig artikkel TIDSSKRIFT FOR NORSK PSYKOLOGFORENING 2014 S. 48 53 FAGFELLEVURDERT MONICA H. BREITVE, psykologspesialist, Alderspsykiatrisk seksjon/forsk nings seksjonen, Haugesund sjukehus

Detaljer

Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest

Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Revidert protokoll for: Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse Sør-Øst og Helse Vest Kvalitetssikring av diagnostikk og behandling, inkludert videreutvikling av

Detaljer

INNSPILL FRA SiV HF, KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING HØRINGSNOTAT DEMENSPLAN 2020

INNSPILL FRA SiV HF, KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING HØRINGSNOTAT DEMENSPLAN 2020 INNSPILL FRA SiV HF, KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING HØRINGSNOTAT DEMENSPLAN 2020 Generelt: Utkast til Demensplan 2020 er svært prisverdig med den tydelige involvering av brukeren med mange gode

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DEMENSOMSORGEN 2009-2015 Overhalla kommune

HANDLINGSPLAN FOR DEMENSOMSORGEN 2009-2015 Overhalla kommune HANDLINGSPLAN FOR DEMENSOMSORGEN 2009-2015 Overhalla kommune Sammendrag Bakgrunn for planarbeidet er framtidas omsorgsutfordringer vedrørende demens, der bl.a. vekst av antall eldre vil stille krav om

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 1 INNLEDNING 3 BAKGRUNN FOR DEMENSPLAN 2015 3 ORGANISERING AV ARBEIDET MED PLANEN 3 DEL I: BAKGRUNNSDOKUMENTER, DEFINISJONER OG SYKDOMMEN

Detaljer

Demensplan 2013. Lillesand kommune

Demensplan 2013. Lillesand kommune Demensplan 2013 Lillesand kommune Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Statlige retningslinjer... 1 1.2 Nasjonale utfordringer, strategi og satsingsområder... 2 1.3 Demensplan for Lillesand kommune... 4 2 Diagnosen

Detaljer

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Forord. Trondheim, desember 2007. Helle Wessel Andersson Prosjektleder

Forord. Trondheim, desember 2007. Helle Wessel Andersson Prosjektleder Forord Som en del av utviklingen av tjenestetilbudet innen psykisk helse har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med AD/HD. Veilederen

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Med stø hånd ST Nr. 1 2006 Årgang 35

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Med stø hånd ST Nr. 1 2006 Årgang 35 UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: leder: Med stø hånd ST Av Anders Svensson og Petter Brelin 1 EN Nr. 1 2006 Årgang 35 utpostens dobbelttime: Intervju med Irene Hetlevik Av Ivar

Detaljer

Svart på hvitt Norske avisers fremstilling av personer med demens

Svart på hvitt Norske avisers fremstilling av personer med demens Svart på hvitt Norske avisers fremstilling av personer med demens Linda Gjøra Master of Public Health MPH 2011:11 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Svart på hvitt - Norske avisers fremstilling

Detaljer

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien IS-1887 Rapport Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien Forslag til tiltak Heftets tittel: Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i

Detaljer

Et felles gløtt inn i skumringstimen...

Et felles gløtt inn i skumringstimen... Et felles gløtt inn i skumringstimen... Depresjon og demens. En sammenlignende studie av kartleggingsverktøyene og i hjemmesykepleien og på korttidsavdeling på sykehjem Alois Alzheimers pasient Auguste

Detaljer

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Internserien 2/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn 2008-2009 Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Godkjent

Detaljer

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege.

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege. Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold Sykehuset Østfold v/ Psykisk helsevern for barn og unge har i samarbeid med kommunene i Østfold utarbeidet en behandlingslinje for barn og unge med

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer