INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen

2 Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden. Det beskriver ditt ansvar som lærling, hva du har krav på og annen nyttig informasjon. Det er viktig at du leser gjennom dette informasjonsheftet ved oppstart av læretiden. Målet med opplæringen er å gi deg kompetanse innen det aktuelle faget og forberede deg til fagprøven. Etter bestått fagprøve er du blitt fagarbeider, og kan jobbe videre eller søke høyere utdanning. Du skal ha en faglig leder ved lærebedriften som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leder skal legge til rette for at du får en god opplæring, men han/ hun kan delegere ansvaret for den daglige oppfølgingen av deg til instruktører. Opplæringskontoret ønsker deg lykke til i læretiden. 2

3 Innhold Forord... 2 Lærlingens ansvar i læreforholdet... 4 VG 3 Opplæring i bedrift... 5 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt... 6 Lærekontrakt som dokumentasjon... 6 Arbeidsavtale... 6 Faglig leder... 7 Instruktøren... 7 Representant for de ansatte... 7 Lønn... 8 Lærlinger på fiskefartøy... 8 Lærlinger i bedrift... 8 Lærekandidater... 9 Overtid... 9 Stipend Borteboer stipend Reisestipend Søknadsskjema Fiskermanntall - Blad B (Gjelder kun lærlinger på fiskebåt) Oppfølging under læretiden ½ års vurdering Lærlingsamling Kontakt Opplæringskontoret Sykdom og fravær Heving/ oppsigelse av lærekontrakt Fagprøve Ikke bestått fagprøve Bestått fagprøve før læretiden er avsluttet Klage på vurdering av fagprøve Kompetanseprøve Sertifikat og dokumentasjon av fartstid (gjelder kun lærlinger på båt) Sertifikater du kan løse i løpet av lærlingtiden Informasjon om andre Dekksoffiser sertifikater Informasjon om andre Maskinoffiser sertifikater Høyere utdanning Teknisk fagskole Universitet/ høyskole

4 Lærlingens ansvar i læreforholdet Lærlingen Er arbeidstaker på lik linje med andre ansatte ved bedriften. Dvs. at du som lærling følger ordninger ved bedriften. Du skal blant annet møte opp til rett tid, vise interesse, ta initiativ og delta aktivt i opplæringen Skal følge ordninger og turnuser i lærebedriften Plikter å gjøre seg kjent med læreplanen i faget Er ansvarlig for egen læring Skal føre opplæringslogg Skal være forberedt til ½ årsvurderinger Er pliktige til å møte på lærlingsamlinger Har selv ansvar for å søke stipend i Lånekassen og melde seg på aktuelle ordninger (for eksempel Blad B for de som er på fiskebåt) Plikter å gi beskjed til Opplæringskontoret dersom han/ hun blir sykmeldt eller om læreforholdet ikke fungerer Skal melde seg opp til fag de ikke har bestått i vg1 og vg2 Foto: Ola Røe 4

5 VG 3 Opplæring i bedrift Du skal ha en faglig leder ved lærebedriften som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leder skal legge til rette for at du får en god opplæring. Han/ hun har ansvaret for å følge deg opp. Du og faglig leder skal med jevne mellomrom ha en gjennomgang av kompetansemålene i opplæringsloggen. Du skal også ha en eller flere Instruktører ved lærebedriften som står for opplæringen. Opplæringen skal følge normale driftsrutiner. I tillegg skal du presenteres for representant for de ansatte ved bedriften. Det er en person du kan henvende deg til ved behov. Hvis du må ha tilrettelagt opplæring i bedrift pga. lærevansker som f.eks lese og skrive vansker, fysiske hindringer m.m, skal du informere Opplæringskontoret om dette i god tid før signering av lærekontrakt. Dette for at vi skal kunne tilrettelegge opplæringen i bedrift etter dine behov. Hvis du krever tilrettelagt opplæring må du legge ved en dokumentasjon fra PPT tjenesten og/eller lege. Dokumentasjonen må være av nyere dato. 5

6 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt Det opprettes skriftlig lærekontrakt/ opplæringskontrakt mellom Opplæringskontoret og lærling/ lærekandidat. I kontrakten står blant annet navn på lærebedrift, faglig leder og representant for de ansatte ved bedriften. Opplæringskontoret sender inn lærekontrakten/ opplæringskontrakten til Utdanningsavdelinga i fylket. Når lærekontrakten/ opplæringskontrakten er behandlet vil du få tilsendt en godkjent lærekontrakt med endelig sluttdato for læretiden. En lærling tegner lærekontrakt med sikte på å ta fagbrev. En lærekandidat inngår opplæringskontrakt, en mindre omfattende opplæring som gir kompetansebevis. Lærekontrakt som dokumentasjon Lærekontrakten benyttes for å dokumentere læreforholdet mot: Lånekassen o Ved søknad om stipend (Hvis du er på sjøen må Opplæringskontoret i tillegg dokumentere turnusen din) Fiskermanntallet/ blad B (gjelder for deg som er lærling på fiskebåt) Søknad om utsettelse av militærtjeneste Arbeidsavtale Du skal som lærling eller lærekandidat i tillegg til lærekontrakt/ opplæringskontrakt ha arbeidsavtale. Arbeidsavtale inngås mellom deg og lærebedrift. Avtalen spesifiserer lønn, ordinær arbeidstid, overtid og eventuell turnus ordning. Avtalen er midlertidig og har varighet innenfor tidsrammen til lærekontrakten. Som lærling er du ansatt i lærebedriften og har de samme plikter og rettigheter som de andre ansatte ved bedriften, men i tillegg skal du sikres opplæring i hht. opplæringsloggen. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder også for deg som lærling mht. for eksempel arbeidstid, overtid, ferier og turnus. Hvis du ønsker å arbeide i lærebedriften etter avsluttet læretid, bør du ta dette opp med bedriften senest 1 måned før utløp av lærekontrakten, og det må eventuelt inngås ny arbeidavtale. 6

7 Faglig leder Faglig leder er hovedansvarlig for opplæringen ved bedriften. Han/ hun skal planlegge og tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon i læringen gjennom hele læretiden. Faglig leder har ansvar for at du som lærling får daglig veiledning og oppfølging. Han/ hun skal plassere deg på rett sted i bedriften, og sørge for at du får arbeidsoppgaver som er i samsvar med opplæringsloggen, og som du kan mestre. Faglig leder velger ut instruktører som skal hjelpe og veilede deg i det daglige arbeidet. I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person. Instruktøren Instruktøren er den som følger deg opp og hjelper deg i det daglige arbeidet. Instruktøren har ansvaret for at du som lærling får lærerike arbeidsoppgaver og for at det føres faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet. Det er viktig at du jobber selvstendig og at du spør instruktøren om hjelp og veiledning ved behov. Husk det finnes ingen dumme spørsmål. Når oppgaven er utført skal du og instruktøren diskutere arbeidsprosessen, resultatet og om eventuelle muligheter for å gjøre jobben enda bedre. Store bedrifter har gjerne flere instruktører. I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person. Representant for de ansatte Representant for de ansatte skal være en person som du kan henvende deg til ved behov. 7

8 Lønn Som lærling har du krav på lønn. Dersom lærebedriften har inngått tariffavtale, har du rett til tariff festet lærlinglønn. Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariffavtale, skal lønn og arbeidstid angis i arbeidsavtalen. I første delen av læretiden er det mest opplæring og på slutten er det mest verdiskaping. Derfor er det gjerne mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læretiden. Nedenfor er en oversikt over hovedmodellene til lærlinglønnen. Lærlinger på fiskefartøy Ved fartøy som er medlem i Norges Fiskarlag: 1 året ½ lott* 2 året ¾ lott * *Kan bli endring ved lønnsforhandlinger. Medlemmer i Norges Fiskarlag er både kystfiskebåter (sjarker) og store havfiskefartøy. Ved fartøy som er medlem i Fiskebåtredernes Forbund: 1 året Fastsatt beløp per driftsmåned * 2 året ½ lott * *Kan bli endring ved lønnsforhandlinger. Medlemmer i Fiskebåtredernes forbund er den norske havfiskeflåten (nesten alle fartøy over 27,5 m er medlemmer). Lærlinger i bedrift Du skal normalt ha 1 ordinær årslønn i løpet av 2 år. Lærlingens lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyansatte fagarbeidere i bedriften. Prosentandelen kan variere noe det enkelte halvår avhengig av bransje og fagområde. Hovedmodell: 1 halvår: 30 % 2 halvår: 40 % 3 halvår: 50 % 4 halvår: 80 % Noen bedrifter betaler 50 % av en årslønn til en nyutdannet fagarbeider gjennom hele læretiden. 8

9 Lærekandidater Lærekandidater lønnes som regel på samme måte som lærlingen, men da ut fra årslønnen til hjelpearbeidere eller assistenter i stedet for fagarbeidere. Overtid Som lærling er du arbeidstaker i bedriften med rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Dette gjelder også overtid. Jobber du overtid har du rett til overtidsbetalt. Noen bedrifter lønner etter lærlingtariffen, mens andre lønner etter den tariffen ufaglært arbeidskraft har når de arbeider overtid. Her finnes ingen regel. 9

10 Stipend Som lærling eller lærekandidat med godkjent lærekontrakt/ opplæringskontrakt kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du er selv ansvarlig for å søke om stipend hos Lånekassen. På internettsiden finner du mer informasjon om de ulike stipendene. Borteboer stipend Lærlinger som må bo borte i læretiden har rett til borteboerstipend. Du får stipend hvis samlet reisetid mellom foreldrehjemmet og arbeidsgiver er tre timer eller mer per dag, eller når avstanden er 40 km eller mer. Lærlinger på båt får kun borteboer stipend for den tiden de er på sjøen. Reisestipend Hvis du bor borte kan du også ha rett til reisestipend. Reisestipendet beregnes til tre reiser tur-retur mellom foreldrehjemmet og arbeidsgivers adresse i løpet av ett undervisningsår. Lånekassen beregner billigste reisemåte og trekker fra en egenandel. Hvis du er lærling om bord på skip og får dekket reiser av arbeidsgiver, får du ikke reisestipend. Søknadsskjema Alle som søker lån og stipend fra Lånekassen må søke på nett. Søknadsskjema finnes på For lærlinger med lovfestet rett til videregående opplæring og godkjent lærekontrakt, gjelder Søknad omstipend og lån til videregående opplæring. For lærlinger uten lovfestet rett til videregående opplæring gjelder reglene under høyere og annen utdanning. Med godkjent lærekontrakt kan du søke stipend og lån, men vær oppmerksom på at du har inntektsgrense. Hvis du er lærling på fiskebåt må du i tillegg få et eget skriv fra Opplæringskontoret som dokumenterer turnusen din. 10

11 Fiskermanntall - Blad B (Gjelder kun lærlinger på fiskebåt) Ansatte på fiskebåter som får en stor del av inntekten sin ved lott, regnes som selvstendig næringsdrivende i forhold til folketrygden. For å ha rettigheter mht. trygdeytelser, pensjonsordning og forsikring, må du melde deg inn i fiskermanntallet. Det er ditt ansvar å melde deg inn. Fiskermanntall, register over norske borgere som har fiske eller fangst som næring. Personer som er oppført i manntallet har rett til sykepenger fra første fraværsdag med 100 % av inntektsgrunnlaget, ytelser ved yrkesskade, arbeidsledighetstrygd, pensjonstrygd for fiskere, garantilott m.m. Flere av disse ordningene blir administrert av Garantikassen for fiskere. Innmelding; Søknadsskjema Søknad om opptak i fiskermanntallet finner du på https://www.fiskeridir.no/demo/fiskermanntall_bm.html Fyll ut søknaden, legg ved kopi av lærekontrakten og send til: Fiskeridirektoratet Møre og Romsdal Postboks Ålesund Kopi av lærekontrakt og notat om at du har søkt om opptak i fiskermanntallet sendes til: Garantikassen for fiskere PB Pirsenteret 7462 Trondheim Medlemspremien For opptak i blad B må en betale premie til pensjonstrygden for fiskere. Som lærling har du imidlertid fritak fra den ordinære premien, men må betale premie for de første 6 ukene av læretiden. Du vil få innbetalingsblankett fra Garantikassen på dette. Hvis ikke du sender inn en bekreftelse på at du er lærling til Garantikassen vil du måtte betale full premie. Garantikassen for fiskere administrerer bl.a disse ordningene: Arbeidsledighetstrygd Garantilott Pensjonstrygden for fiskere Søknadsskjema og veiledninger for de ulike ordningene ligger på internettsiden garantikassen.no eller det fås ved henvendelse til Garantikassen eller fiskernes faglige organisasjoner. Mer informasjon om Fiskermanntallet/ blad B finner du på 11

12 Oppfølging under læretiden Lærebedriften skal i samarbeid med Opplæringskontoret påse at du får nødvendig opplæring i samsvar med opplæringsloggen. Opplæringskontoret skal sørge for omplassering dersom ikke bedriften kan gi opplæring i alle kompetansemål. Det er viktig at du som lærling tar aktiv del i læringsprosessen, og tar medansvar for opplæringen. Du skal føre opplæringslogg, og gjennom å benytte denne aktivt vil du ha kontroll på at du lærer det du skal. En passiv lærling er en stor utfordring for en lærebedrift. Hvis du føler deg usikker på en arbeidsoppgave, må du spørre faglig leder eller instruktør om veiledning. Faglig leder og instruktørene er der for å hjelpe deg. Husk det finnes ingen dumme spørsmål. Hvis du ikke føler at du får klare tilbakemeldinger på utført arbeid, gi beskjed til faglig leder eller instruktør om det. ½ års vurdering I tillegg til den daglige opplæringen ved lærebedriften har du krav på en mer formell og nøyaktig gjennomgang av hvordan læretiden forløper. Dette skjer i ½ års vurderinger. Hvert halvår skal det gjennomføres en samtale mellom deg og lærebedrift ved faglig leder. Under samtalen skal ditt arbeid, din innsats og fremdriften i opplæringen vurderes. I tillegg skal en gjennomgå tema som arbeidsmiljø, trivsel, forventninger til tiden fremover og forslag til endringer. Du skal være forberedt til alle ½ års vurderinger. Du skal ha med utfylt opplæringslogg, og den blir utgangspunktet for å kontrollere fremdriften i opplæringen. Det er meget viktig at du her gir tilbakemelding om ditt syn på opplæringen. Opplæringskontoret skal delta under samtalen ved behov. Du får en skriftlig tilbakemelding etter hver ½ års vurdering. Lærlingsamling Du er pliktig til å møte på 2 lærlingsamlinger i løpet av læretiden. Du må ha gyldig fravær for å unnlate å møte. Det sendes ut skriftlig innkalling til samlingene. Ved første lærlingsamling vil det fokuseres på læreforholdet generelt, HMS og føring av opplæringsbok, mens 2 samling har fokus på HMS og fagprøven. 12

13 Kontakt Opplæringskontoret Det er viktig at du kontakter Opplæringskontoret dersom det oppstår problemer i læreforholdet. Hvis du har gitt tilbakemelding til faglig leder om at du ikke får nødvendig opplæring i samsvar med opplæringsloggen, og det ikke blir noen endring på dette må du kontakte Opplæringskontoret. Opplæringskontoret vil ordne opp i dette med den aktuelle lærebedriften, eller sørger for at du blir omplassert til ny lærebedrift. Du er pliktig til å gi beskjed til Opplæringskontoret dersom du blir sykmeldt eller av andre grunner ikke fungerer i læreforholdet. Sykdom og fravær Du skal gi beskjed til lærebedriften hvis du blir hindret fra å komme på jobb. Du skal her følge lærebedriftens egne rutiner. Ved bruk av egenmelding eller kortere sykmelding gir du beskjed direkte til lærebedriften. Hvis du blir fraværende fra lærebedriften i 1 måned eller mer, må du i tillegg gi beskjed til Opplæringskontoret. Ved lengre tids fravær kan læretiden bli utvidet. Heving/ oppsigelse av lærekontrakt Dersom lærling og lærebedrift er enig kan lærekontrakt heves, men en må likevel gjennom hele hevingsprosessen som er beskrevet nedenfor. Dersom situasjonen tilsier det skal Opplæringskontoret først forsøke å omplassere lærling til annen lærebedrift. I forbindelse med heving av lærekontrakt skal det gjennomføres en sluttsamtale mellom lærling, lærebedrift ved faglig leder og Opplæringskontoret. Opplæringskontoret vil lage en attest for den delen av læretiden som er gjennomført, som vil bli sendt til lærling. Opplæringskontoret vil sende melding om heving av lærekontrakt til Utdanningsavdelingen i fylket som skal godkjenne alle oppsigelser/ hevinger av lærekontrakter. 13

14 Fagprøve Opplæringskontoret melder deg opp til fagprøve. Fagprøven skal gjennomføres ved slutten av læretiden., senest 2 mnd. etter opplæringstiden er avsluttet. Du vil få brev om godkjent oppmelding fra Utdanningsavdelingen i fylket. Opplæringskontoret eller prøvenemnda som skal vurdere deg under fagprøven, vil kontakte deg og fastsette dato for fagprøven. Du må som hovedregel ha bestått alle fag i vg 1 og vg 2 for å få gå opp til fagprøve. Unntaksvis kan lærlinger som ikke har bestått i inntil to av fellesfaga få gå opp til fagprøve, men da må Opplæringskontoret søke om dette til Utdanningsavdelingen. Du har 2 års frist etter praktisk fagprøve til å avlegge manglende teori. Fagbrev blir ikke utstedt før dette er på plass. Elever med henvisningen fra PPT eller lege kan få fritak for inntil to av fellesfaga. Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon på videregående skole, eller i den bedriften du har hatt hoveddelen av opplærlingen. Hvis du må ha tilrettelagt fagprøve pga. lese og skrive vansker, fysiske hindringer m.m, skal du informere Opplæringskontoret om dette i god tid før fagprøven. Fagprøven inneholder oppgaver innenfor kompetansemålene i læreplanen. Dermed er det viktig at du kan alt som står i opplæringsboken. Fagprøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet og argumentasjon for valgt løsning Praktisk gjennomføring av et faglig arbeid Vurdering av eget prøvearbeid Dokumentasjon av eget prøvearbeid Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring. Hjelpemidler som du har brukt i læretiden kan benyttes under fagprøven. Vurderingen av fagprøven blir gitt etter en tredelt skala: - Bestått meget godt - Bestått Ikke bestått. Ikke bestått fagprøve Dersom du ikke består fagprøven, kan læretiden bli forlenget. Lengden på utvidet læretid blir avgjort i dialog mellom prøvenemnd, lærling og Opplæringskontoret. Dersom lærebedriften ikke ønsker å beholde lærlingen kan Opplæringskontoret om mulig skaffe alternativ læreplass. Opplæringskontoret har ansvaret for 2. gangs oppmelding til fagprøve. 14

15 Bestått fagprøve før læretiden er avsluttet Dersom du avlegger fagprøven før læretiden er avsluttet, er du likevel bundet av lærekontrakten til den utløper. Fagbrev blir ikke utstedt før hele læretiden er gjennomført og du har bestått alle fag på VG1 og VG2, eventuelt kan vise til fritak i fellesfag. Klage på vurdering av fagprøve Fristen for å klage på resultatet av fagprøven er 3 uker. Du må sende skriftlig klage (husk å signere). Behandlingen av din klage kan føre til at vurderingen blir stående uendret eller at den blir endret til fordel eller ulempe for deg. Avgjørelsen skal begrunnes, og den er endelig og kan ikke klages på. Kompetanseprøve En lærekandidat er en som har skrevet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fagprøven. Lærekandidater med krav på spesialundervisning skal ha individuell opplæringsplan. Kandidaten skal opp til en kompetanseprøve, som er tilrettelagt etter den individuelle opplæringsplanen. Opplæringskontoret melder deg opp til kompetanseprøven. Prøven skal gjennomføres ved slutten av læretiden., senest 2 mnd. etter opplæringstiden er avsluttet. Du vil få brev om godkjent oppmelding fra Utdanningsavdelingen i fylket. Opplæringskontoret eller prøvenemnda som skal vurdere deg under prøven, vil kontakte deg og fastsette dato for prøven. Kompetanseprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon på videregående skole, eller i den bedriften du har hatt hoveddelen av opplærlingen. Etter gjennomført kompetanseprøve, vil du få utstedt et kompetansebevis, som viser det nivået opplæringen har ført frem til. 15

16 Sertifikat og dokumentasjon av fartstid (gjelder kun lærlinger på båt) Sertifikat krever dokumentasjon av utdanning og praksis (fartstid). Bestått fagbrev gir grunnlag for redusert kadettid (redusert fartstid for å få utløst sertifikat). På internettsiden under Personlige sertifikater STCW kan du lese mer om de ulike sertifikatene. Vær oppmerksom på at Sjøfartsdirektoratet stiller krav til fullstendig og nøyaktig dokumentasjon ved hver enkelt søknad, og all dokumentasjon skal ha rett kopi (være kopiert, stemplet og signert av offentlige tjenestepersoner/ institusjoner som for eksempel politi, Nav, Sjøfartsdirektoratet, skole/ utdanningsinstitusjoner). Sikkerhetskurs IMO 60 Dokumentert IMO 60 sikkerhetskurs får du under utdanningen ved VG1 Naturbruk eller VG2 Fiske & Fangst, og ved VG2 Maritime fag. Sertifikater du kan løse i løpet av lærlingtiden Brovakt Under læretiden som matros eller fisker, kan du søke om brovakt sertifikat. VG3 Matrosfaget - opplæring i bedrift, har krav om opplæring i brovakt iht. kravene for brovakt i STCW-78 med endringer. Brovakt skal også inngå i VG3 Fiske og fangst, men ikke nødvendigvis fullstendig etter krav i STCW-78. Alle matros og fisker lærlinger bør søke om brovakt sertifikat. Det er eget søknadsskjema fra Sjøfartsdirektoratet som må stemples og signeres av kaptein ved fartøyet hvor du har gjennomført opplæringen. I tillegg må det legges ved helseattest fra sjømannslege og passbilde. Maskinvakt Under læretiden som motormann, kan du søke om maskinvakt sertifikat. VG3 Motormannfaget - opplæring i bedrift, har krav om opplæring i maskinvakt iht. kravene for maskinvakt i STCW-78 med endringer. Alle motormann lærlinger bør søke om maskinvakt sertifikat. Det er eget søknadsskjema fra Sjøfartsdirektoratet som må stemples og signeres av maskinsjef/chief ved fartøyet hvor du har gjennomført opplæringen. I tillegg må det legges ved helseattest fra sjømannslege og passbilde. Kystskipper sertifikat/ Dekkoffiser kl. 5 sertifikat Har du tatt teorien til kystskippersertifikatet (ARPA kurs og minimum VHF telefonisertifikat) på vg 2 Fiske & Fangst eller Matrosfaget kan du søke kystskipper sertifikat/ dekksoffiser kl. 5 sertifikat for fartøy inntil 500 bruttotonn. 6. mnd. av fartstiden må da ha vært på skip med lengde over 15 meter. Opplæringen må registreres i opplæringsbok for dekkoffiser samt bekreftes fra opplæringsansvarlig/ skipper. 16

17 Detaljert informasjon om sertifikatet finner du på Personlige sertifikater STCW Dekksoffiser D5 Førerrettigheter 500 bt. Begrenset Hvis du ikke ønsker begrenset sertifikatet kan du i tillegg ta IMO 80 og 40 timers kurs i medisinsk behandling og søke D5 Førerrettigheter 500 bt. Informasjon om andre Dekksoffiser sertifikater Se nettsiden Personlige sertifikater STCW Dekksoffiser. Maritim sertifikatstruktur dekksoffiser er en tabell med beskrivelse av de ulike sertifikatene. Dokumenter med fullstendig informasjon om krav til utdanning, kurs, sertifikat, dokumentasjon og fartstid for de enkelte maritime sertifikatene for dekksoffiserer. Informasjon om andre Maskinoffiser sertifikater Se nettsiden Personlige sertifikater STCW Maskinoffiser. Maritim sertifikatstruktur maskinoffiser er en tabell med beskrivelse av de ulike sertifikatene. Dokumenter med fullstendig informasjon om krav til utdanning, kurs, sertifikat, dokumentasjon og fartstid for de enkelte maritime sertifikatene for maskinoffiserer. 17

18 Høyere utdanning Etter bestått fagprøve blir du fagarbeider, og kan jobbe videre eller søke høyere utdanning. Teknisk fagskole Med fagbrev kan du søke Teknisk Fagskole Den største forskjellen mellom fagskole og høyskole er mengden realfag Fagskole utdanningen er 2 års teoretisk utdanning. Det er en yrkesrettet utdanning, dvs. at den gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Noen fagretninger ved fagskoler Fagretning Kjemi Maritime fag Teknikk og industriell produksjon Fordypning Prosessteknikk Næringsmiddelteknikk (Matteknikk) Nautisk drift (Styrmann/ skipper) Skipsteknisk drift (Maskinist/ maskinsjef) Maskinteknikk Maskinteknisk drift Mekatronikk Varme- og kuldeteknikk Logistikk og transport På eller kan du lese mer om fagskoler, plassering og fagretninger. Informasjon om opptak og søknad til fagskole finner du på Ordinær søknadsfrist er 15. april. For enkelte søkergrupper er fristen 1. mars. Universitet/ høyskole Med fagbrev kan du ta 1 år allmennfaglig påbygning og søke universitet/ høyskole. Enkelte høyskoler tilbyr også ingeniørstudier/ bachelor studier med relevant fagbrev som inntakskrav (y-veien). På og finner du oversikt over universiteter og høyskoler i Norge. Her kan du få en alfabetisk eller geografisk oversikt og søke på fagretninger. Informasjon om opptak og søknad finner du på eller Ordinær søknadsfrist er 15. april. For enkelte søkergrupper er fristen 1. mars. 18

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT Innhold Marint Kompetansesenter... 2 Vg.3 opplæring i bedrift... 2 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt... 3 Læretid... 3 Fylkeskommunen... 3 Marint Kompetansesenter

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT. Ver. 2.0 - mai 2015

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT. Ver. 2.0 - mai 2015 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT Ver. 2.0 - mai 2015 Forord Dette er et hefte både for lærling og bedriften ved faglig leder / instruktør. Faglig leder er ansvarlig for å lese gjennom informasjon

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG FAGLIG LEDER. Ditt redskap til kunnskap Side 1

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG FAGLIG LEDER. Ditt redskap til kunnskap Side 1 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG FAGLIG LEDER Ditt redskap til kunnskap Side 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Marint Kompetansesenter... 3 Vg.3 opplæring i bedrift... 3 Lærekontrakt/

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN For lærlinger og lærekandidater Foto: nfk.no RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I en travel

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder Lærling i Oppland Forord Velkommen som lærling i Oppland! Vi i Oppland fylkeskommune, Fagenhet videregående opplæring, jobber for at du som lærling skal få en opplæring som er så god som mulig. Det er

Detaljer

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran * Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran og løfteoperasjonsfaget. Daglig leder: Randi Østensen

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato:

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato: Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-16 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2006-30. april 2008 Dato: 11.10.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012 Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse FosFor 2012 Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig i 2010 Ny nasjonal kvalifikasjonsforskrift fra 1. januar 2012 Lov om Skipssikkerhet i 2007 Tilpasset

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG Prøvenemnda blir oppnevnt for en 4 års periode hvor Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring er oppdragsgiver. Det betyr at avklaringer

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev Søknadsfrist? Rådgiver har besøkt ALLE klasser og snakket om dette i Veien videre Foreldremøte Januar 2018 Ut i lære i bedrift Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev 1 Rett til videregående

Detaljer

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole Organisasjonsnivå: Styrende dokumenter Område: Opplæring i skole og bedrift Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune 2016 2019 Dokumentet bygger på Opplæringslova 4-8, 12-7 og forskriften kapittel 3, fra 3-48 og til 3-67 Arbeidet til prøvenemndene

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning September 2017 Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning 2 1. Hva er formålet med yrkesfaglig fordypning? Formålet med yrkesfaglig fordypning er at du som elev

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN Heidi Nomeland Larsen 1 års lærling i kont & adm faget HVA HAR FYLEKSKOMMUNEN ANSVAR

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Teknisk Team: Elektriker

Teknisk Team: Elektriker Ingeniør Teknisk Team: Elektriker Fagbrev El.energi Elektro Ingeniør - Forsker Fagskole - Påbygning til generell studiekompetanse Teknisk Team: Plastmekaniker eller Industriell mekaniker Fagbrev Produksjon

Detaljer

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring Utdanningsavdelingen 11 12 01 10 02 09 03 08 04 07 06 05 ( ] Kvalitet i videregående opplæring - opplæring i bedrift Som et bidrag i arbeidet med å

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

MUF konferansen Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen

MUF konferansen Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen MUF konferansen 2009 Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunene i Nord Norge med maritim utdanning i de videregående skoler (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark),

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Lærlingeundersøkelsen Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Områder som er analysert i lærlingeundersøkelsen Lærlingeundersøkelsen er delt inn i 6 hovedområde: 1. Kvalitet i lærebedriften 2.

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Fylkeskommunene Oslo kommune ved utdanningsetaten Vår referanse: 12/00554-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå

Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå Spekter side 1 21. september 2017 Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå Lærling i Nettbuss Bussjåfør? Hvorfor? Spekter 21. september 2017 side 2 Utdanningsforløp Spekter 21.

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS Hva kan du selv gjøre? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Husk at læreplassene ikke tildeles på samme

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema GRUPPERING KONFIDENSIELT Egenerklæringsskjema SØKNAD OM LÆREPLASS I Pass-foto MATROSFAGET SKIPSELEKTRIKERFAGET KOKKFAGET MOTORMANNFAGET SERVITØRFAGET ANNET Husk å legge ved kopier av kompetansebevis fra

Detaljer

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning,

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning) Det norske storting ratifiserte

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

Prøvenemndsopplæring 2015/16.

Prøvenemndsopplæring 2015/16. Prøvenemndsopplæring 2015/16 www.vaf.no OPPLÆRING AV PRØVENEMNDER 2015/2016: 1. Didac-kurset skal gjennomføres-har du spørsmål? 2. Kurset/samlingen i dag 3. Samling med prøvenemnda for faget og levere

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro Yrkesfag En vei til høyere utdanning Sigrid Isdal og Adeline Landro Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret administrere fagopplæring i Hordaland: Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning

Detaljer

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass?

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass? Vilje gir vekst Hvordan får jeg læreplass? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger Telefon 51 51 67 50 Resepsjon Haugesund

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer