INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen

2 Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden. Det beskriver ditt ansvar som lærling, hva du har krav på og annen nyttig informasjon. Det er viktig at du leser gjennom dette informasjonsheftet ved oppstart av læretiden. Målet med opplæringen er å gi deg kompetanse innen det aktuelle faget og forberede deg til fagprøven. Etter bestått fagprøve er du blitt fagarbeider, og kan jobbe videre eller søke høyere utdanning. Du skal ha en faglig leder ved lærebedriften som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leder skal legge til rette for at du får en god opplæring, men han/ hun kan delegere ansvaret for den daglige oppfølgingen av deg til instruktører. Opplæringskontoret ønsker deg lykke til i læretiden. 2

3 Innhold Forord... 2 Lærlingens ansvar i læreforholdet... 4 VG 3 Opplæring i bedrift... 5 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt... 6 Lærekontrakt som dokumentasjon... 6 Arbeidsavtale... 6 Faglig leder... 7 Instruktøren... 7 Representant for de ansatte... 7 Lønn... 8 Lærlinger på fiskefartøy... 8 Lærlinger i bedrift... 8 Lærekandidater... 9 Overtid... 9 Stipend Borteboer stipend Reisestipend Søknadsskjema Fiskermanntall - Blad B (Gjelder kun lærlinger på fiskebåt) Oppfølging under læretiden ½ års vurdering Lærlingsamling Kontakt Opplæringskontoret Sykdom og fravær Heving/ oppsigelse av lærekontrakt Fagprøve Ikke bestått fagprøve Bestått fagprøve før læretiden er avsluttet Klage på vurdering av fagprøve Kompetanseprøve Sertifikat og dokumentasjon av fartstid (gjelder kun lærlinger på båt) Sertifikater du kan løse i løpet av lærlingtiden Informasjon om andre Dekksoffiser sertifikater Informasjon om andre Maskinoffiser sertifikater Høyere utdanning Teknisk fagskole Universitet/ høyskole

4 Lærlingens ansvar i læreforholdet Lærlingen Er arbeidstaker på lik linje med andre ansatte ved bedriften. Dvs. at du som lærling følger ordninger ved bedriften. Du skal blant annet møte opp til rett tid, vise interesse, ta initiativ og delta aktivt i opplæringen Skal følge ordninger og turnuser i lærebedriften Plikter å gjøre seg kjent med læreplanen i faget Er ansvarlig for egen læring Skal føre opplæringslogg Skal være forberedt til ½ årsvurderinger Er pliktige til å møte på lærlingsamlinger Har selv ansvar for å søke stipend i Lånekassen og melde seg på aktuelle ordninger (for eksempel Blad B for de som er på fiskebåt) Plikter å gi beskjed til Opplæringskontoret dersom han/ hun blir sykmeldt eller om læreforholdet ikke fungerer Skal melde seg opp til fag de ikke har bestått i vg1 og vg2 Foto: Ola Røe 4

5 VG 3 Opplæring i bedrift Du skal ha en faglig leder ved lærebedriften som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leder skal legge til rette for at du får en god opplæring. Han/ hun har ansvaret for å følge deg opp. Du og faglig leder skal med jevne mellomrom ha en gjennomgang av kompetansemålene i opplæringsloggen. Du skal også ha en eller flere Instruktører ved lærebedriften som står for opplæringen. Opplæringen skal følge normale driftsrutiner. I tillegg skal du presenteres for representant for de ansatte ved bedriften. Det er en person du kan henvende deg til ved behov. Hvis du må ha tilrettelagt opplæring i bedrift pga. lærevansker som f.eks lese og skrive vansker, fysiske hindringer m.m, skal du informere Opplæringskontoret om dette i god tid før signering av lærekontrakt. Dette for at vi skal kunne tilrettelegge opplæringen i bedrift etter dine behov. Hvis du krever tilrettelagt opplæring må du legge ved en dokumentasjon fra PPT tjenesten og/eller lege. Dokumentasjonen må være av nyere dato. 5

6 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt Det opprettes skriftlig lærekontrakt/ opplæringskontrakt mellom Opplæringskontoret og lærling/ lærekandidat. I kontrakten står blant annet navn på lærebedrift, faglig leder og representant for de ansatte ved bedriften. Opplæringskontoret sender inn lærekontrakten/ opplæringskontrakten til Utdanningsavdelinga i fylket. Når lærekontrakten/ opplæringskontrakten er behandlet vil du få tilsendt en godkjent lærekontrakt med endelig sluttdato for læretiden. En lærling tegner lærekontrakt med sikte på å ta fagbrev. En lærekandidat inngår opplæringskontrakt, en mindre omfattende opplæring som gir kompetansebevis. Lærekontrakt som dokumentasjon Lærekontrakten benyttes for å dokumentere læreforholdet mot: Lånekassen o Ved søknad om stipend (Hvis du er på sjøen må Opplæringskontoret i tillegg dokumentere turnusen din) Fiskermanntallet/ blad B (gjelder for deg som er lærling på fiskebåt) Søknad om utsettelse av militærtjeneste Arbeidsavtale Du skal som lærling eller lærekandidat i tillegg til lærekontrakt/ opplæringskontrakt ha arbeidsavtale. Arbeidsavtale inngås mellom deg og lærebedrift. Avtalen spesifiserer lønn, ordinær arbeidstid, overtid og eventuell turnus ordning. Avtalen er midlertidig og har varighet innenfor tidsrammen til lærekontrakten. Som lærling er du ansatt i lærebedriften og har de samme plikter og rettigheter som de andre ansatte ved bedriften, men i tillegg skal du sikres opplæring i hht. opplæringsloggen. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder også for deg som lærling mht. for eksempel arbeidstid, overtid, ferier og turnus. Hvis du ønsker å arbeide i lærebedriften etter avsluttet læretid, bør du ta dette opp med bedriften senest 1 måned før utløp av lærekontrakten, og det må eventuelt inngås ny arbeidavtale. 6

7 Faglig leder Faglig leder er hovedansvarlig for opplæringen ved bedriften. Han/ hun skal planlegge og tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon i læringen gjennom hele læretiden. Faglig leder har ansvar for at du som lærling får daglig veiledning og oppfølging. Han/ hun skal plassere deg på rett sted i bedriften, og sørge for at du får arbeidsoppgaver som er i samsvar med opplæringsloggen, og som du kan mestre. Faglig leder velger ut instruktører som skal hjelpe og veilede deg i det daglige arbeidet. I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person. Instruktøren Instruktøren er den som følger deg opp og hjelper deg i det daglige arbeidet. Instruktøren har ansvaret for at du som lærling får lærerike arbeidsoppgaver og for at det føres faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet. Det er viktig at du jobber selvstendig og at du spør instruktøren om hjelp og veiledning ved behov. Husk det finnes ingen dumme spørsmål. Når oppgaven er utført skal du og instruktøren diskutere arbeidsprosessen, resultatet og om eventuelle muligheter for å gjøre jobben enda bedre. Store bedrifter har gjerne flere instruktører. I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person. Representant for de ansatte Representant for de ansatte skal være en person som du kan henvende deg til ved behov. 7

8 Lønn Som lærling har du krav på lønn. Dersom lærebedriften har inngått tariffavtale, har du rett til tariff festet lærlinglønn. Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariffavtale, skal lønn og arbeidstid angis i arbeidsavtalen. I første delen av læretiden er det mest opplæring og på slutten er det mest verdiskaping. Derfor er det gjerne mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læretiden. Nedenfor er en oversikt over hovedmodellene til lærlinglønnen. Lærlinger på fiskefartøy Ved fartøy som er medlem i Norges Fiskarlag: 1 året ½ lott* 2 året ¾ lott * *Kan bli endring ved lønnsforhandlinger. Medlemmer i Norges Fiskarlag er både kystfiskebåter (sjarker) og store havfiskefartøy. Ved fartøy som er medlem i Fiskebåtredernes Forbund: 1 året Fastsatt beløp per driftsmåned * 2 året ½ lott * *Kan bli endring ved lønnsforhandlinger. Medlemmer i Fiskebåtredernes forbund er den norske havfiskeflåten (nesten alle fartøy over 27,5 m er medlemmer). Lærlinger i bedrift Du skal normalt ha 1 ordinær årslønn i løpet av 2 år. Lærlingens lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyansatte fagarbeidere i bedriften. Prosentandelen kan variere noe det enkelte halvår avhengig av bransje og fagområde. Hovedmodell: 1 halvår: 30 % 2 halvår: 40 % 3 halvår: 50 % 4 halvår: 80 % Noen bedrifter betaler 50 % av en årslønn til en nyutdannet fagarbeider gjennom hele læretiden. 8

9 Lærekandidater Lærekandidater lønnes som regel på samme måte som lærlingen, men da ut fra årslønnen til hjelpearbeidere eller assistenter i stedet for fagarbeidere. Overtid Som lærling er du arbeidstaker i bedriften med rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Dette gjelder også overtid. Jobber du overtid har du rett til overtidsbetalt. Noen bedrifter lønner etter lærlingtariffen, mens andre lønner etter den tariffen ufaglært arbeidskraft har når de arbeider overtid. Her finnes ingen regel. 9

10 Stipend Som lærling eller lærekandidat med godkjent lærekontrakt/ opplæringskontrakt kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du er selv ansvarlig for å søke om stipend hos Lånekassen. På internettsiden finner du mer informasjon om de ulike stipendene. Borteboer stipend Lærlinger som må bo borte i læretiden har rett til borteboerstipend. Du får stipend hvis samlet reisetid mellom foreldrehjemmet og arbeidsgiver er tre timer eller mer per dag, eller når avstanden er 40 km eller mer. Lærlinger på båt får kun borteboer stipend for den tiden de er på sjøen. Reisestipend Hvis du bor borte kan du også ha rett til reisestipend. Reisestipendet beregnes til tre reiser tur-retur mellom foreldrehjemmet og arbeidsgivers adresse i løpet av ett undervisningsår. Lånekassen beregner billigste reisemåte og trekker fra en egenandel. Hvis du er lærling om bord på skip og får dekket reiser av arbeidsgiver, får du ikke reisestipend. Søknadsskjema Alle som søker lån og stipend fra Lånekassen må søke på nett. Søknadsskjema finnes på For lærlinger med lovfestet rett til videregående opplæring og godkjent lærekontrakt, gjelder Søknad omstipend og lån til videregående opplæring. For lærlinger uten lovfestet rett til videregående opplæring gjelder reglene under høyere og annen utdanning. Med godkjent lærekontrakt kan du søke stipend og lån, men vær oppmerksom på at du har inntektsgrense. Hvis du er lærling på fiskebåt må du i tillegg få et eget skriv fra Opplæringskontoret som dokumenterer turnusen din. 10

11 Fiskermanntall - Blad B (Gjelder kun lærlinger på fiskebåt) Ansatte på fiskebåter som får en stor del av inntekten sin ved lott, regnes som selvstendig næringsdrivende i forhold til folketrygden. For å ha rettigheter mht. trygdeytelser, pensjonsordning og forsikring, må du melde deg inn i fiskermanntallet. Det er ditt ansvar å melde deg inn. Fiskermanntall, register over norske borgere som har fiske eller fangst som næring. Personer som er oppført i manntallet har rett til sykepenger fra første fraværsdag med 100 % av inntektsgrunnlaget, ytelser ved yrkesskade, arbeidsledighetstrygd, pensjonstrygd for fiskere, garantilott m.m. Flere av disse ordningene blir administrert av Garantikassen for fiskere. Innmelding; Søknadsskjema Søknad om opptak i fiskermanntallet finner du på https://www.fiskeridir.no/demo/fiskermanntall_bm.html Fyll ut søknaden, legg ved kopi av lærekontrakten og send til: Fiskeridirektoratet Møre og Romsdal Postboks Ålesund Kopi av lærekontrakt og notat om at du har søkt om opptak i fiskermanntallet sendes til: Garantikassen for fiskere PB Pirsenteret 7462 Trondheim Medlemspremien For opptak i blad B må en betale premie til pensjonstrygden for fiskere. Som lærling har du imidlertid fritak fra den ordinære premien, men må betale premie for de første 6 ukene av læretiden. Du vil få innbetalingsblankett fra Garantikassen på dette. Hvis ikke du sender inn en bekreftelse på at du er lærling til Garantikassen vil du måtte betale full premie. Garantikassen for fiskere administrerer bl.a disse ordningene: Arbeidsledighetstrygd Garantilott Pensjonstrygden for fiskere Søknadsskjema og veiledninger for de ulike ordningene ligger på internettsiden garantikassen.no eller det fås ved henvendelse til Garantikassen eller fiskernes faglige organisasjoner. Mer informasjon om Fiskermanntallet/ blad B finner du på 11

12 Oppfølging under læretiden Lærebedriften skal i samarbeid med Opplæringskontoret påse at du får nødvendig opplæring i samsvar med opplæringsloggen. Opplæringskontoret skal sørge for omplassering dersom ikke bedriften kan gi opplæring i alle kompetansemål. Det er viktig at du som lærling tar aktiv del i læringsprosessen, og tar medansvar for opplæringen. Du skal føre opplæringslogg, og gjennom å benytte denne aktivt vil du ha kontroll på at du lærer det du skal. En passiv lærling er en stor utfordring for en lærebedrift. Hvis du føler deg usikker på en arbeidsoppgave, må du spørre faglig leder eller instruktør om veiledning. Faglig leder og instruktørene er der for å hjelpe deg. Husk det finnes ingen dumme spørsmål. Hvis du ikke føler at du får klare tilbakemeldinger på utført arbeid, gi beskjed til faglig leder eller instruktør om det. ½ års vurdering I tillegg til den daglige opplæringen ved lærebedriften har du krav på en mer formell og nøyaktig gjennomgang av hvordan læretiden forløper. Dette skjer i ½ års vurderinger. Hvert halvår skal det gjennomføres en samtale mellom deg og lærebedrift ved faglig leder. Under samtalen skal ditt arbeid, din innsats og fremdriften i opplæringen vurderes. I tillegg skal en gjennomgå tema som arbeidsmiljø, trivsel, forventninger til tiden fremover og forslag til endringer. Du skal være forberedt til alle ½ års vurderinger. Du skal ha med utfylt opplæringslogg, og den blir utgangspunktet for å kontrollere fremdriften i opplæringen. Det er meget viktig at du her gir tilbakemelding om ditt syn på opplæringen. Opplæringskontoret skal delta under samtalen ved behov. Du får en skriftlig tilbakemelding etter hver ½ års vurdering. Lærlingsamling Du er pliktig til å møte på 2 lærlingsamlinger i løpet av læretiden. Du må ha gyldig fravær for å unnlate å møte. Det sendes ut skriftlig innkalling til samlingene. Ved første lærlingsamling vil det fokuseres på læreforholdet generelt, HMS og føring av opplæringsbok, mens 2 samling har fokus på HMS og fagprøven. 12

13 Kontakt Opplæringskontoret Det er viktig at du kontakter Opplæringskontoret dersom det oppstår problemer i læreforholdet. Hvis du har gitt tilbakemelding til faglig leder om at du ikke får nødvendig opplæring i samsvar med opplæringsloggen, og det ikke blir noen endring på dette må du kontakte Opplæringskontoret. Opplæringskontoret vil ordne opp i dette med den aktuelle lærebedriften, eller sørger for at du blir omplassert til ny lærebedrift. Du er pliktig til å gi beskjed til Opplæringskontoret dersom du blir sykmeldt eller av andre grunner ikke fungerer i læreforholdet. Sykdom og fravær Du skal gi beskjed til lærebedriften hvis du blir hindret fra å komme på jobb. Du skal her følge lærebedriftens egne rutiner. Ved bruk av egenmelding eller kortere sykmelding gir du beskjed direkte til lærebedriften. Hvis du blir fraværende fra lærebedriften i 1 måned eller mer, må du i tillegg gi beskjed til Opplæringskontoret. Ved lengre tids fravær kan læretiden bli utvidet. Heving/ oppsigelse av lærekontrakt Dersom lærling og lærebedrift er enig kan lærekontrakt heves, men en må likevel gjennom hele hevingsprosessen som er beskrevet nedenfor. Dersom situasjonen tilsier det skal Opplæringskontoret først forsøke å omplassere lærling til annen lærebedrift. I forbindelse med heving av lærekontrakt skal det gjennomføres en sluttsamtale mellom lærling, lærebedrift ved faglig leder og Opplæringskontoret. Opplæringskontoret vil lage en attest for den delen av læretiden som er gjennomført, som vil bli sendt til lærling. Opplæringskontoret vil sende melding om heving av lærekontrakt til Utdanningsavdelingen i fylket som skal godkjenne alle oppsigelser/ hevinger av lærekontrakter. 13

14 Fagprøve Opplæringskontoret melder deg opp til fagprøve. Fagprøven skal gjennomføres ved slutten av læretiden., senest 2 mnd. etter opplæringstiden er avsluttet. Du vil få brev om godkjent oppmelding fra Utdanningsavdelingen i fylket. Opplæringskontoret eller prøvenemnda som skal vurdere deg under fagprøven, vil kontakte deg og fastsette dato for fagprøven. Du må som hovedregel ha bestått alle fag i vg 1 og vg 2 for å få gå opp til fagprøve. Unntaksvis kan lærlinger som ikke har bestått i inntil to av fellesfaga få gå opp til fagprøve, men da må Opplæringskontoret søke om dette til Utdanningsavdelingen. Du har 2 års frist etter praktisk fagprøve til å avlegge manglende teori. Fagbrev blir ikke utstedt før dette er på plass. Elever med henvisningen fra PPT eller lege kan få fritak for inntil to av fellesfaga. Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon på videregående skole, eller i den bedriften du har hatt hoveddelen av opplærlingen. Hvis du må ha tilrettelagt fagprøve pga. lese og skrive vansker, fysiske hindringer m.m, skal du informere Opplæringskontoret om dette i god tid før fagprøven. Fagprøven inneholder oppgaver innenfor kompetansemålene i læreplanen. Dermed er det viktig at du kan alt som står i opplæringsboken. Fagprøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet og argumentasjon for valgt løsning Praktisk gjennomføring av et faglig arbeid Vurdering av eget prøvearbeid Dokumentasjon av eget prøvearbeid Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring. Hjelpemidler som du har brukt i læretiden kan benyttes under fagprøven. Vurderingen av fagprøven blir gitt etter en tredelt skala: - Bestått meget godt - Bestått Ikke bestått. Ikke bestått fagprøve Dersom du ikke består fagprøven, kan læretiden bli forlenget. Lengden på utvidet læretid blir avgjort i dialog mellom prøvenemnd, lærling og Opplæringskontoret. Dersom lærebedriften ikke ønsker å beholde lærlingen kan Opplæringskontoret om mulig skaffe alternativ læreplass. Opplæringskontoret har ansvaret for 2. gangs oppmelding til fagprøve. 14

15 Bestått fagprøve før læretiden er avsluttet Dersom du avlegger fagprøven før læretiden er avsluttet, er du likevel bundet av lærekontrakten til den utløper. Fagbrev blir ikke utstedt før hele læretiden er gjennomført og du har bestått alle fag på VG1 og VG2, eventuelt kan vise til fritak i fellesfag. Klage på vurdering av fagprøve Fristen for å klage på resultatet av fagprøven er 3 uker. Du må sende skriftlig klage (husk å signere). Behandlingen av din klage kan føre til at vurderingen blir stående uendret eller at den blir endret til fordel eller ulempe for deg. Avgjørelsen skal begrunnes, og den er endelig og kan ikke klages på. Kompetanseprøve En lærekandidat er en som har skrevet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fagprøven. Lærekandidater med krav på spesialundervisning skal ha individuell opplæringsplan. Kandidaten skal opp til en kompetanseprøve, som er tilrettelagt etter den individuelle opplæringsplanen. Opplæringskontoret melder deg opp til kompetanseprøven. Prøven skal gjennomføres ved slutten av læretiden., senest 2 mnd. etter opplæringstiden er avsluttet. Du vil få brev om godkjent oppmelding fra Utdanningsavdelingen i fylket. Opplæringskontoret eller prøvenemnda som skal vurdere deg under prøven, vil kontakte deg og fastsette dato for prøven. Kompetanseprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon på videregående skole, eller i den bedriften du har hatt hoveddelen av opplærlingen. Etter gjennomført kompetanseprøve, vil du få utstedt et kompetansebevis, som viser det nivået opplæringen har ført frem til. 15

16 Sertifikat og dokumentasjon av fartstid (gjelder kun lærlinger på båt) Sertifikat krever dokumentasjon av utdanning og praksis (fartstid). Bestått fagbrev gir grunnlag for redusert kadettid (redusert fartstid for å få utløst sertifikat). På internettsiden under Personlige sertifikater STCW kan du lese mer om de ulike sertifikatene. Vær oppmerksom på at Sjøfartsdirektoratet stiller krav til fullstendig og nøyaktig dokumentasjon ved hver enkelt søknad, og all dokumentasjon skal ha rett kopi (være kopiert, stemplet og signert av offentlige tjenestepersoner/ institusjoner som for eksempel politi, Nav, Sjøfartsdirektoratet, skole/ utdanningsinstitusjoner). Sikkerhetskurs IMO 60 Dokumentert IMO 60 sikkerhetskurs får du under utdanningen ved VG1 Naturbruk eller VG2 Fiske & Fangst, og ved VG2 Maritime fag. Sertifikater du kan løse i løpet av lærlingtiden Brovakt Under læretiden som matros eller fisker, kan du søke om brovakt sertifikat. VG3 Matrosfaget - opplæring i bedrift, har krav om opplæring i brovakt iht. kravene for brovakt i STCW-78 med endringer. Brovakt skal også inngå i VG3 Fiske og fangst, men ikke nødvendigvis fullstendig etter krav i STCW-78. Alle matros og fisker lærlinger bør søke om brovakt sertifikat. Det er eget søknadsskjema fra Sjøfartsdirektoratet som må stemples og signeres av kaptein ved fartøyet hvor du har gjennomført opplæringen. I tillegg må det legges ved helseattest fra sjømannslege og passbilde. Maskinvakt Under læretiden som motormann, kan du søke om maskinvakt sertifikat. VG3 Motormannfaget - opplæring i bedrift, har krav om opplæring i maskinvakt iht. kravene for maskinvakt i STCW-78 med endringer. Alle motormann lærlinger bør søke om maskinvakt sertifikat. Det er eget søknadsskjema fra Sjøfartsdirektoratet som må stemples og signeres av maskinsjef/chief ved fartøyet hvor du har gjennomført opplæringen. I tillegg må det legges ved helseattest fra sjømannslege og passbilde. Kystskipper sertifikat/ Dekkoffiser kl. 5 sertifikat Har du tatt teorien til kystskippersertifikatet (ARPA kurs og minimum VHF telefonisertifikat) på vg 2 Fiske & Fangst eller Matrosfaget kan du søke kystskipper sertifikat/ dekksoffiser kl. 5 sertifikat for fartøy inntil 500 bruttotonn. 6. mnd. av fartstiden må da ha vært på skip med lengde over 15 meter. Opplæringen må registreres i opplæringsbok for dekkoffiser samt bekreftes fra opplæringsansvarlig/ skipper. 16

17 Detaljert informasjon om sertifikatet finner du på Personlige sertifikater STCW Dekksoffiser D5 Førerrettigheter 500 bt. Begrenset Hvis du ikke ønsker begrenset sertifikatet kan du i tillegg ta IMO 80 og 40 timers kurs i medisinsk behandling og søke D5 Førerrettigheter 500 bt. Informasjon om andre Dekksoffiser sertifikater Se nettsiden Personlige sertifikater STCW Dekksoffiser. Maritim sertifikatstruktur dekksoffiser er en tabell med beskrivelse av de ulike sertifikatene. Dokumenter med fullstendig informasjon om krav til utdanning, kurs, sertifikat, dokumentasjon og fartstid for de enkelte maritime sertifikatene for dekksoffiserer. Informasjon om andre Maskinoffiser sertifikater Se nettsiden Personlige sertifikater STCW Maskinoffiser. Maritim sertifikatstruktur maskinoffiser er en tabell med beskrivelse av de ulike sertifikatene. Dokumenter med fullstendig informasjon om krav til utdanning, kurs, sertifikat, dokumentasjon og fartstid for de enkelte maritime sertifikatene for maskinoffiserer. 17

18 Høyere utdanning Etter bestått fagprøve blir du fagarbeider, og kan jobbe videre eller søke høyere utdanning. Teknisk fagskole Med fagbrev kan du søke Teknisk Fagskole Den største forskjellen mellom fagskole og høyskole er mengden realfag Fagskole utdanningen er 2 års teoretisk utdanning. Det er en yrkesrettet utdanning, dvs. at den gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Noen fagretninger ved fagskoler Fagretning Kjemi Maritime fag Teknikk og industriell produksjon Fordypning Prosessteknikk Næringsmiddelteknikk (Matteknikk) Nautisk drift (Styrmann/ skipper) Skipsteknisk drift (Maskinist/ maskinsjef) Maskinteknikk Maskinteknisk drift Mekatronikk Varme- og kuldeteknikk Logistikk og transport På eller kan du lese mer om fagskoler, plassering og fagretninger. Informasjon om opptak og søknad til fagskole finner du på Ordinær søknadsfrist er 15. april. For enkelte søkergrupper er fristen 1. mars. Universitet/ høyskole Med fagbrev kan du ta 1 år allmennfaglig påbygning og søke universitet/ høyskole. Enkelte høyskoler tilbyr også ingeniørstudier/ bachelor studier med relevant fagbrev som inntakskrav (y-veien). På og finner du oversikt over universiteter og høyskoler i Norge. Her kan du få en alfabetisk eller geografisk oversikt og søke på fagretninger. Informasjon om opptak og søknad finner du på eller Ordinær søknadsfrist er 15. april. For enkelte søkergrupper er fristen 1. mars. 18

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

MARITIME YRKER - Noe for deg?

MARITIME YRKER - Noe for deg? MARITIME YRKER - Noe for deg? EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer