SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom"

Transkript

1 Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen gjelder for. kommune

2 1. Bakgrunn Hjelpepleierutdanningen og omsorgsfagutdanningen i videregående skole ble fra august 2006 erstattet med utdanningen i Helsearbeiderfaget. Den nye utdanningen fører frem til fagkompetansen Helsefagarbeider. Helsefagarbeiderutdanningen er et lærefag hvor hovedløpet er 2 år i videregående skole og deretter 2 år med opplæring i bedrift. De to årene i videregående skole omfatter teoretisk og praktisk opplæring i faget. Helsefageleven ansettes deretter som lærling i en kommune. TAFhelse er lærlinger som i løpet av 4 år gjennomfører læretid parallelt med gjennomføring av skolefag. Disse kandidatene får således både fagbrev som helsefagarbeider og spesiell studiekompetanse i realfag. En lærling har lønn i læretiden og krav på opplæring, men skal samtidig bidra med verdiskapning i bedriften. Partene i samarbeidsavtalen er Helse Bergen (HB), Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) (i samarbeidsavtalen omtalt som helseforetaket) og de kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde som slutter seg til avtalen. Partene skal samarbeide om den praktiske opplæringen av de helsefagarbeiderne som får gjennomføre deler av sitt læreløp i helseforetaket. Samarbeidet skal foregå etter de retningslinjer som følger av denne avtalen og avtalens vedlegg. Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde. og er en særavtale under tjenesteavtale 7 «Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid» pkt Formål Det overordnede formål med avtalen er å skape best mulig forutsetninger for forpliktende og formalisert samarbeid om læretiden for helsefagarbeidere i helseforetaket. Samarbeidet har til formål å sikre kvalitet i opplæring av helsefagarbeideren i henhold til helsetjenestens behov og i samsvar med gjeldende fag- og rammeplaner. 3. Organisering av samarbeidet Lærlinger i helsearbeiderfaget skal ha første del av læretiden i kommunehelsetjenesten. For lærlinger som får tildelt læreplass i helseforetaket skal læretiden gjennomføres innenfor de siste 12 måneder av læretiden. Kommunen har arbeidsgiveransvaret og skriver kontrakt og arbeidsavtale med lærlingen. Dette innebærer at kommunen inngår lærekontrakt og har det formelle ansvaret for opplæringsløp, utbetaling av lønn, feriepenger, sykepenger, permisjoner og eventuelle spesielle tilrettelegginger. Helseforetaket har ansvar for den faglige og daglige oppfølgingen av lærlingen den tid lærlingen har læretid i helseforetaket. Dette innebærer at lærlingen er underlagt helseforetakets styringsrett i den tiden lærlingen har læretid i foretaket Modell Samarbeid om læreplasser i helseforetaket skal foregå etter følgende modeller: 1. Lang læretid: a. ordinære lærlinger - minimum 5 måneder b. TAF helse - minimum 8 måneder 2

3 2. Kort læretid: a. ordinære lærlinger - minimum 3 måneder b. TAF helse - minimum 5 måneder. Som en hovedregel vil 80 % av læreplassene ved foretaket være forbeholdt modell 1, og 20 % forbeholdt modell 2. Kostnader knyttet til å ha lærlinger i helseforetaket skal i de to første månedene av læretiden ved sykehuset fordeles 50/50 mellom aktuell kommune og foretak. I de resterende månedene lærlingene er i lære ved sykehuset skal helseforetaket bære kostnadene (for spesifisering se pkt 5 Økonomi) Fordeling av lærlinger til helseforetaket Foretaket gjør en fordeling av lærlingene ut fra en helhetlig vurdering. Det tilstrebes kontinuitet i fra helseforetaket sin side i forhold til hvilke læreplasser den enkelte kommune tildeles. HB vil til enhver tid kunne tilby 22 helsefagarbeiderlærlinger læreplass. HDS vil til enhver tid kunne tilby 1-2 helsefagarbeiderlærlinger læreplass. 3.3 Innmelding, oppstart og forløp av læretid i spesialisthelsetjenesten Kommunen melder inn behov for antall læreplasser til helseforetaket til følgende adresse: Adressen er innmeldingsportal for læreplasser i helsearbeiderfaget både for HB og HDS. Behov for læreplasser må meldes fra kommunene til helseforetaket innen 1. mars (for oppstart påfølgende september, desember og mars) og inneholde angivelse av ønsket modell og læreperiode. Oppstartstidspunkt for lærlinger ved foretakene: Modell 1: 1.september og 1.februar. Modell 2: 1.september, 1.desember og 1. mars. Hvis det er behov kan det gjøres individuelle avtaler om oppstart utenom de oppsatte tidspunkt. Ved eventuelt uttak av lovfestet ferie i læreperioden vil læreperioden ikke bli forlenget i helseforetaket. Når det gjelder sykefravær vil man i hovedsak følge samme prinsipp. Dersom det oppstår problemstillinger knyttet til sykefravær skal opplæringsansvarlig i kommunen kobles inn. 3.4 Gjensidig utveksling av lærlinger Dersom foretaket velger å ta inn egne lærlinger i tillegg til samarbeids-lærlingene skal denne samarbeidsmodell og finansiering legges til grunn ved utarbeidelse av avtale med aktuell(e) kommune(r) om utplassering av lærlinger fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. 4. Ansvar og plikter Partene i avtalen har ansvar for å samarbeide om planlegging og gjennomføring av læretiden i helseforetaket. Veiledning av lærlingen gis av fagpersoner i helseforetaket med relevant yrkesutdanning og yrkespraksis. 3

4 4.1 Helseforetakets ansvar Helseforetaket: avgjør hvor lærlingen skal arbeide den tiden han/hun har læretid i helseforetaket. Leder ved aktuell enhet vil være lærlingens leder i læreperiode i foretaket. forestår faglig oppfølging og veiledning av lærlingen i læretiden i helseforetaket. skal være i nødvendig dialog med opplæringsansvarlig i kommunen og melde fortløpende fra til denne dersom det oppstår problemstillinger som går utover det daglige personalansvaret, og som normalt avklares mellom ansatt og arbeidsgiver. Skulle det skje at lærlingen vesentlig misligholder sine forpliktelser i læretiden i helseforetaket kan samarbeidet med lærlingen avsluttes med umiddelbar virkning. Som hovedregel skal dette skje etter at lærlingen først har fått en muntlig og to skriftlige advarsler. Lærlingen og kommunen skal høres før helseforetaket fatter sin endelige beslutning. gir opplysninger om lærlingens fravær til kommunen ved læretidens slutt eventuelt andre opplysninger som kommunen kan kreve at HB/HDS skal opplyse om. utarbeider forslag til arbeidsplan for den enkelte lærling. Det skal tilstrebes at planen skal være sendt lærlingen senest 14 dager før tiltredelse. sørger for lovbestemt forsikringsdekning den tiden lærlingen har læretid i helseforetaket. skal sikre at lærlingen har tilgang til arbeidstøy og garderobe. skal sikre at lærlingen har ID-kort og nødvendige IKT-tilganger. Helseforetaket skal innen utgangen av 2014 legge til rette for at fagprøve for helsefagarbeiderlærlinger kan bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten Kommunens ansvar Kommunen: utarbeider en godkjent lærekontrakt sender informasjon om lærlingen til lærested (avdeling) senest 1 uke før oppstart av læretiden i foretaket. Informasjonen skal inneholde: totalt læreløp, fraværsoversikt og evalueringer fra tidligere læreplasser. har hovedansvaret for lærlingen under hele læreløpet, også den tiden lærlingen har læretid i helseforetaket. Det innebærer blant annet at kommunen følger opp eventuelle mislighold i arbeidsforholdet/lærlingavtalen og andre forhold som normalt avklares mellom ansatt og arbeidsgiver (for eksempel stort sykefravær, helseproblemer, brudd på arbeidslivets regler, søknad om permisjoner, m.m.). tilbyr lærling og veileder/ instruktør i foretaket oppfølging gjennom læretiden ved foretaket. arrangerer lærling-samlinger og temadager for lærlingene har ansvar for å informere lærlingen om at han/hun må: - arbeide etter fastsatt arbeids- og turnusplaner som opplæringsstedet har utarbeidet - arbeide målbevisst med opplæringsbok/logg/mappe - ha dialog med leder på avdelingen i helseforetaket om eventuelt uttak av lovfestet ferie, slik at en eventuell ferie kan inkluderes i avdelingens turnusplaner ved oppstart av læretid - ved sykdom melde fravær til lærestedet og deretter til kommunen. - ta ansvar for egen læring og utvikling ved å vise interesse, ta initiativ og systematisk reflektere over egen praksis - delta i tema- dager og lærling-samlinger som arrangeres - sørge for eventuell testing av MRSA (se retningslinjer fra Folkehelseinstituttet) 4

5 Kommunen må tilse at lærlingen: er ansatt som lærling i en kommune som er part i avtalen. er fylt 18 år ved oppstart av læretiden ved helseforetaket. har gjennomført læretid i en sektor som har gitt lærlingen pleieerfaring i forkant av læretiden i foretaket. har arbeidet systematisk med opplæringsboken i forkant av læretiden i foretaket. forplikter seg til å inngå i en arbeidstidsordning (turnusordning) med arbeid på dag, kveld og eventuelt natt og som hovedregel arbeid hver 3. helg i gjennomsnitt. 5. Økonomi Kostnader knyttet til å ha lærlinger i helseforetaket fordeles etter modell 50/50 mellom lærlingens arbeidsgiver (kommunen) og helseforetaket i de to første månedene av læretiden. I de resterende månedene lærlingene er i lære ved sykehuset skal helseforetaket bære kostnadene. Kostnader som skal fordeles er knyttet til lærlingens lønn inkludert turnustillegg samt sosiale kostnader (feriepenger, arbeidsgiveravgift) med fratrekk av beregnet tilskudd fra Fylkeskommunen (minus administrasjonsgebyr til lærebedrift). Beløpene for både lønn og tilskudd vil måtte justeres ved endringer. Lønn til lærlingen utbetales i sin helhet fra kommunen. Lærlingen fører arbeidstimer på timeliste (kommunens skjema) hvor turnustillegget fremgår. Timelisten signeres av leder ved lærestedet i foretaket. Lærlingen leverer timelistene til kommunen som utbetaler turnustillegg etter interne retningslinjer. Kommunen fakturerer helseforetaket for vanlig lærlingelønn samt tillegg for turnus etter avsluttet læretid ved foretaket. Fakturagrunnlaget (egen mal) sendes inn til aktuelt foretak som oppretter et bestillingsnummer og sender dette i retur til kommunen.. Faktura merkes med bestillingsnummer og sendes til foretaket der lærlingen har hatt sin læretid. Helseforetaket dekker ingen eventuelle kostnader ved reise og opphold i forbindelse med lærlingens arbeid i helseforetaket. 6. Varighet, revisjon og oppsigelse Partene plikter å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og sikre implementering i egen organisasjon. Avtalen trer i kraft fra og gjelder fram til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 6-5, 2. ledd. Partene kan kreve at avtalen revideres dersom vesentlige forutsetninger for avtalen blir endret. 7. Håndtering av uenighet, tvisteløsning herunder mislighold Uenighet og tvist skal løsest i tråd med overordnet samarbeidsavtale. Konsekvensen av eventuelle avtalebrudd er regulert i overordnet samarbeidsavtale Sign. kommune Sign. Helse Bergen HF Sign. Haraldsplass Diakonale Sykehus 5

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune Forord Veilederen er ment å gi svar på spørsmål som vil dukke opp underveis. Mange kommuner har hatt ordningen i flere år, mens noen er helt nye.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer