Informasjon, ansvarsforhold og interne rutinar i Helse Bergen vedk helsefagarbeidar-lærlingar tilsett i kommunane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon, ansvarsforhold og interne rutinar i Helse Bergen vedk helsefagarbeidar-lærlingar tilsett i kommunane"

Transkript

1 Informasjon, ansvarsforhold og interne rutinar i Helse Bergen vedk helsefagarbeidar-lærlingar tilsett i kommunane Informasjon, ansvarsforhold og rutinar i dette skrivet er basert på Samarbeidsavtale om opplæring av helsefagarbeidarar mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommunar innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde (revidert utgåve) Denne rutinen gjeld for lærlingane som er tilsett i kommunane, og har delar av læretida i Helse- Bergen (samarbeidslærlingar) 1. BAKGRUNN Helsefagarbeiderutdanninga er eit lærefag der hovedløpet er 2 år i vidaregåande skule og deretter 2 år med opplæring i bedrift. Dei to åra i vidaregående skule omfattar teoretisk og praktisk opplæring i faget. Helsefageleven vert deretter tilsett som lærling i ein kommune. TAF-helse er lærlingar som i løpet av 4 år gjennomfører læretid i ein kommune parallelt med gjennomføring av skulefag. Desse kandidatane får på denne måten både fagbrev som helsefagarbeider og spesiell studiekompetanse i realfag. Lærlingen har lønn i læretida og krav på opplæring, men skal samtidig bidra med verdiskapning. 2. SAMARBEIDSAVTALE Frå hausten 2009 har Helse Bergen og 8 kommunar innanfor Helse Bergen sitt føretaksområde inngått ein Samarbeidsavtale om opplæring av helsefagarbeidere som skal sikre at ein viss andel helsefagarbeidarlærlingar fra kommunar som ønsker det, kan få delar av læretida i spesialisthelsetenesta. Det overordna førermålet med avtalen er å skape best mogeleg føresetnader for forpliktande og formalisert samarbeid om læretida for helsefagarbeidarar i helseføretaket. For dei lærlingane som får tildelt læreplass i helseføretaket, skal læretida gjennomførast innanfor dei siste 12 månadane av læretida. Ca 80 % av lærlingane får tilbud om ei læretid på 5 månader i Helse Bergen, medan ca 20 % får tilbud om læretid på 3 månader. Helsefagarbeiderlærlingane som går i TAF ordning har færre dager pr veke, men lengre læreperiode i føretaket. Lærlingen har teoretisk basiskunnskap og noko praktisk helsefagleg bakgrunn etter 2 år i vidaregåande skule. I læretida skal innlæring av teoretiske kunnskap i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske oppgåver. Kostnader knytta til å ha lærlingar i helseføretaket skal i dei 2 første månadane av læretida ved sjukehuset fordelast 50 /50 mellom aktuell kommune og føretak. I dei resterande månadane lærlingane er i lære ved sjukehuset, skal helseføretaket bære kostnadane.

2 3. VANLEGE SPØRSMÅL 3.1 Kven fordeler lærlingane i føretaket? Det er praksiskoordinator ved FoU avdelingen, seksjon for fag og utdanning, Haukeland Universitetssykehus, som administrerer fordeling av læreplassar for helsefagarbeidarar i Helse Bergen. Primært starter lærlingane si læretid i Helse Bergen på følgkjande datoar: 1.september, 1. desember, 1. februar og 1. mars. TAF lærlingane har samme oppstarttidspunkt, men det kan også gjerast individuelle avtalar. Avdelinga får oppgitt antall lærlinger med navn og kontaktperson i kommunen: - i mai-juni, for oppstart i september og desember - i november-desember, for oppstart i februar og mars. 3.2 Kva er ein lærling sammenlikna med elev eller student? En lærling i helsearbeiderfaget kan ikkje sidestillast med dei tidlegare hjelpepleiarelevane. Lærlingen er tilsett i ei bedrift. I denne perioden skal lærlingen ha opplæring for å kunne ta fagbrev som helsefagarbeidar. Lærlingen har lønn i læretida tilsvarande eit års fagarbeiderlønn fordelt over 2 år,og skal derfor og bidra til verdiskapning/ sjølvstendig arbeid på den arbeidsplassen dei har læretid. Korleis verdiskapninga arter seg vil vera ulik ved ulike avdelinger, og fagleg ansvarleg og instruktør må vurdere kva den enkelte lærling kan bidra med på avdelingen, i samarbeid med lærlingen. Spennvidda i verdiskapning kan være stor; frå å gå eigne vakter til å utføre enkeltoppgåver sjølvstendig. Grovt rekna vert det forventa at lærlingen skal bidra med verdiskapning/ sjølvstendig arbeid og ha opplæring i fordelingsnøkkel 50/50. Lærlinger har og rett på å ta ut lovfesta ferie (5 veker pr år) og skal på samme måte som andre tilsette, arbeide etter den turnus som er vanleg ved lærestedet (inkl natt, helg og helligdagar). 3.3 Har lærlingen ein lærar som følger opp? Lærlingen har ingen oppfølging frå skulen i læreperioden i Helse- Bergen. Det er tilsette i føretaket som har ansvaret for opplæring og oppfølging så lenge lærlingen er hos oss. Den enkelte kommune har ein opplæringsansvarleg som har eit overordna ansvar for at lærlingen får det som lovverket legg opp til. Opplæringsansvarleg i kommunen vil være lærlingen, instruktøren og fagansvarleg sin støttespelar i læreperioden ved sjukehuset hvis det oppstår problem som går ut over det daglege personalansvaret. Det er viktig at avd.leiar/ fagansvarleg ved sjukehuset tar raskt kontakt med opplæringsansvarleg i kommunen dersom det oppstår ekstraordinære problemstillingar. 3.4 Kva inneber det å ta imot TAF-helse lærling? TAF- helse er en 4-årig utdanning som fører fram til både fagbrev som helsefagarbeidar og spesiell studiekompetanse. 1. og 2. året er eleven i praksis 2 dagar i veka og går 3 dagar på skule og gjennomfører Vg1 og Vg2. For 3. og 4.skuleår skriver TAF eleven lærekontrakt med ein kommune og får lærlingstatus, samtidig som eleven gjennomfører undervisning og eksamen i realfag. 3.år arbeider lærlingen i bedrift 2 dagar i veka og er 3 dagar på skulen. Helse Bergen har gjennom samarbeidsavtalen inngått samarbeid om TAF-helse lærlinger som er i 4.år: Dei har 3 dagars arbeidsveke og er 2 dagar på skule. Lærlingen får lærlingelønn for heile veka (fastlønn) Oppfølging fra arbeidsplassen er som for ordinære lærlingar. TAF-helse lærlingen følger ikkje skuleruta med omsyn til fridager og feriar. Når skulen har planleggingsdag, påskeferie o. l, skal eleven / lærlingen arbeide i bedrifta.

3 3.5 Kva kommunar kjem helsefagarbeiderlærlingane frå og følger alle kommunar samme opplegg for opplæring? Fra januar 2013 har Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus inngått samarbeidsavtale med følgjande kommuner: Bergen, Askøy, Fjell, Os, Voss, Vaksdal, Fusa og Kvam. Helseføretaket har flest lærlingar frå Bergen kommune og alle desse lærlingane er 5 månader eller lengre i lære i føretaket. Dei mindre kommunane ønsker primært kortare læretid i sjukehuset for sine lærlingar. Alle lærlingane skal bruke Opplæringsboka i læretida. Spesielt for lærlingar tilsett i Bergen kommune: Bergen kommune krev at helsefagarbeiderlærlingane gjennomfører delprøvar (=minifagprøvar) på dei ulike lærestadane, ca 1 delprøve pr tredje månad. Lærlingene som er tilsett i Bergen kommune vert og kalla inn til gruppeoppfølging saman med opplæringsansvarleg i kommunen, ca 1 g/pr månad. 3.6 Korleis får helsefagarbeiderlærlingane utbetalt lønn? Lønn til lærlingen vert utbetalt fra kommunen. Lærlingen fører arbeidstimar og evt tillegg på timeliste (kommunen sine timelister). Timelisten skal signerast av leiar ved lærestaden i føretaket. Lærlingen leverer timelistene til kommunen som utbetaler turnustillegg etter interne retningslinjer. Kommunen fakturerer sjukehuset etter avslutta læretid ved føretaket. 3.7 Kva meiner ein med Opplæringsbok? Lærlingen har eii opplæringsbok som er den interne opplæringsplanen etter opplæringslova. Opplæringsboka følgjer lærlingen i heile læreløpet og inneheld kompetansemål som skal verta nådd i løpet av hele læretida. Kva kompetansemål som vil være aktuelle for den enkelte lærling på den enkelte avdeling, må diskuterast mellom lærling, instruktør og fagansvarleg avdelingsleder. For mer info se Alle helsefagarbeiderlærlingane i Helse Bergen skal bruke Opplæringsboka i læretida i sjukehuset, både for sikre en systematisk opplæring og ein riktig dokumentasjon på at opplæring er gjennomført. 3.8 Korleis vert helsefagarbeidarlærlingen evaluert / vurdert? Lærlingene har etter Opplæringslova rett på veiledning og vurdering etter behov i læretida. Det skal settast av ei fast tid til veiledning (ein halv time i veka eller ein time annakvar veke) og både lærling og instruktør skal førebu seg til veiledning. Lærlingen skal mot slutten av læretida på kvar lærestad ha skriftleg tilbakemelding frå instruktør og fagansvarleg om i kva grad lærlingen har nådd dei måla som det vert arbeida mot. Samtalane skal gje lærlingen veiledning med sikte på eventuelle forbetringstiltak for å nå måla i læreplan og opplæringsbok og medvirke til at lærlingen utvikler seg til en dyktig fagarbeidar. Etter fullført læretid avlegger lærlingen endeleg fagprøve. Det er Hordaland Fylkeskommune som har ansvar for dette. 4. ANSVARSFORDELING Partane i avtalen har ansvar for å samarbeide om planlegging og gjennomføring av læretida i helseføretaket. Veiledning av lærlingen vert gitt av fagpersonar i helseføretaket med relevant yrkesutdanning og yrkespraksis.

4 4.1 Avdelingssjukepleiar (ansvarleg leiar på postnivå) er fagansvarleg for lærlingen og skal utnevne ein instruktør/ veileder (hjelpepleiar/helsefagarbeidar) til lærlingen. Det kan evt være to hjelpepleiarar som samarbeider om instruktøroppgåva. skal ha kjennskap og tilgang til læreplanar, opplæringsbok etc. sørger for at instruktør får avsett tid til å sette seg inn i kompetansemål og gjennomføre veiledning og oppfølging av lærlingen. Det må settast av tid til regelmessige veiledningssamtalar (1/2 time kvar veke / 1 time kvar 14.dag) mellom instruktør og lærling. har leiaransvar for lærlingen den perioden lærlingen er tilsett i avdelingen utarbeider turnus til lærlingen som i størst mogeleg grad samsvarer med instruktøren sin turnus. Turnus skal vera kjend, og bør fortrinnsvis sendast til lærlingen 14 dagar før oppstart av læretida. sørger for tildeling av IT- tilgang, ID kort og arbeidstøy- og garderobetilgang ut fra rutiner som gjelder for øvrige nytilsette. sørger for at lærlingen gjennomgår obligatoriske e-læringskurs tar kontakt med opplærlingsansvarleg i kommunen hvis der oppstår ekstraordinære problem. gir opplysningar om lærlingen sitt fråvær til kommunen når læretida er slutt, og eventuelt andre opplysningar som kommunen ber om. 4.2 Instruktør/ veileder (hjelpepleiar/ helsefagarbeidar) skal ha kjennskap og tilgang til læreplanar, opplæringsbok etc. bør fortrinnsvis ha gjennomført instruktørkurs skal saman med lærlingen sette opp kva mål det er aktuelt at lærlingen arbeider med på den respektive arbeidsplass. Periodeplan og måloppnåing skal følge oppsettet i Opplæringsboka for helsearbeiderfaget. Dette vil også være lærlingen sin dokumentasjon i forhold til framdrift og måloppnåing. skal veilede og instruere helsefagarbeidaren gjennom det daglege arbeidet på avdelingen. skal sette av ein halvtime kvar veke /1 time kvar 14.dag til veiledning og oppfølging av måla i opplæringsboka. 4.3 Lærling arbeider etter fastsett arbeids- og turnusplanar som opplæringsstaden har utarbeidd. fyller ut timelister fra kommunen som viser vakttillegg. Timelista skal attesterast av avdelingsleiar og lærlingen leverer den vidare til kontaktperson i sin kommune. skal melde fråvær og vise egenmelding/sjukemelding til lærestaden ved sjukdom og sidan levere dette til kommunen. skal ta ansvar for eiga læring og utvikling ved å vise interesse, ta initiativ og systematisk reflektere over eigen praksis skal arbeide systematisk 3 timer pr. veke med opplæringsboka på arbeidsplassen i samråd med instruktør/ arbeidsplassen. Timane kan takast sammenhengende eller delast opp men ein kan ikkje samle opp timar til studiedag. skal delta på obligatoriske samlingar/kurs for lærlingane i kommunen. 4.4 Kommunen som lærlingen er tilsett i utarbeider ein godkjent lærekontrakt

5 sender informasjon om lærlingen til lærestad (avdeling) seinast 1 veke før oppstart av læretida i føretaket. Informasjonen skal innehalde: totalt læreløp, fråværsoversikt og evalueringer fra tidlegare læreplassar. har hovedansvaret for lærlingen under heile læreløpet, også den tida lærlingen har læretid i helseføretaket. Det innebærer blant anna at kommunen følger opp eventuelle mislighold i arbeidsforholdet/lærlingavtalen og andre forhold som normalt vert avklart mellom tilsett og arbeidsgjevar (t.d stort sjukefråvær, helseproblem, brudd på reglar i arbeidslivet, søknad om permisjonar, m.m.). tilbyr lærling og veileder i sjukehuset oppfølging gjennom læretida ved føretaket. arrangerer lærlingsamlingar og temadagar for lærlingane. Kommunen må sjå til at lærlingen: er tilsett som lærling i ein kommune som er part i avtalen. er fylt 18 år ved oppstart av læretida ved helseføretaket. har gjennomført læretid i en sektor som har gitt lærlingen pleieerfaring i forkant av læretida i føretaket. er i 3.eller 4.semester (læretida i sjukehuset skal gjennomførast innanfor de siste 12 månadane av samla læretid) har arbeida systematisk med opplæringsboka i forkant av læretida i føretaket. forplikter seg til å inngå i ein arbeidstidsordning (turnusordning) med arbeid på dag, kveld og natt og som hovedregel arbeid hver 3. helg i gjennomsnitt. ved behov gjennomfører eventuell testing av MRSA før oppstart etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. 5. RUTINER INTERNT I HELSE BERGEN Rutiner for IT- tilgang IT tilgang vert bestilt frå Helse Vest IKT. Søknad vert administrert av praksiskoordinator i Helse Bergen. IT tilgangen vert sendt til aktuell leiar som har ansvar for å tildele tilgangen til helsefagarbeiderlærlingen. Helsefagarbeiderlærlingen får samme tilgangar som hjelpepleiar men med avgrensing via kontrasignatur. Gjennomføring av obligatoriske E-læringskurs. Leiar må sørge for at lærlingen gjennomfører obligatorisk e-læringskurs innen Informasjonstryggleik, Brannvern, Smittevern 02 og DIPS. Kursene skal gjennomførast eksternt før IT tilgang blir gitt. Testane på kursa må være bestått før IT tilgang (tilgangsbrev) blir delt ut. For nærare informasjon, sjå Gjennomføring av kurs i Hjerte-Lunge-Redning. I løpet av de første vekene lærlingane er i føretaket vil det bli arrangert eit felles kurs/ opplæringsprogram i HLR gjennom Ferdighetssenteret. Dette er obligatorisk for lærlingane. ID kort. Lærlingen må ta med kopi av lærekontrakt som dokumentasjon på tilsettingsforhold (i kommunen) og ei stadfesting frå leiar på avdelingen i Helse Bergen for å få tildelt IDkort fra Drift/ teknisk kundesenter. Lærlingen må ha politiattest der dette er aktuelt.

6 Lærlingen blir informert av opplæringsansvarleg i kommunen om krav til politiattest dersom lærlingen i sin praksis skal arbeide med barn eller menneske med utviklingshemming. Lærekontrakten skal takast med til politiet som dokumentasjon for tilsettingsforhold. Lærlingen må ha ny og oppdatert politiattest ved oppstart av læretida i helseføretaket. Lærlingen leverer politiattesten til næraste leiar (fagansvarleg) første arbeidsdag i helseføretaket. Vedrørande medisinsk testing (MRSA + TBC) der det er aktuelt: Lærlingen må sette seg inn i gjeldande rutiner som føretaket har vedrørande medisinsk testing evt motta informasjon vedrørande dette fra opplæringsansvarleg i kommunen Gjeldande retningslinjer finns i Smittevernlov, MRSA- veileder, publikasjon fra folkehelseinstituttet Teieplikt Lærlingen skriv under erklæring om teieplikt etter forvaltningslova hos sin arbeidsgjevar (kommunen). Kopi av denne skal takast med ved oppstart av læretid i helseføretaket og skal leverast til leiar. Ved eventuelle ekstraordinær problem, for eksempel ved mye fråvær, rus, ikkjeegnetheit etc., er det viktig at fagansvarleg og instruktør ved sjukehuset tar kontakt med opplæringsansvarleg/ kontaktperson i den aktuelle kommune, og at det er tidleg dialog. Spørsmål: Ta kontakt med praksiskoordinator i Helse- Bergen, seksjon for fag og utdanning. Tlf:

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Styresaknr. 32/06 REF: 2002/100022 LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven),

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane Revidert november 2010 Bakgrunn Bakgrunnen for utarbeiding av

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Utgjevar: Opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune, i samarbeid med Bufetat og Bergen

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

VOPA Forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen

VOPA Forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen Brynhild Totland Bergen 20. juni Seniorrådgiver Avdeling for basisferdigheter PB 236 Sentrum 0103 Oslo VOPA Forsøk med vidaregåande opplæring på arbeidsplassen Eit samarbeidsprosjekt mellom Lønborg videregående

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer