I ''tw^tl. sss. WftW I H. generasjonen. Vi har. mott noen av dem som. kom til a se krig, dod, tortur, redselen til sjøs. eller en fangeleir.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I ''tw^tl. sss. WftW I H. generasjonen. Vi har. mott noen av dem som. kom til a se krig, dod, tortur, redselen til sjøs. eller en fangeleir."

Transkript

1 , '^v l-. * SB SS v'*r->** n h mj wjffknl Y** mm\ E» MP ' ap s, * f gg^tf^mgt^mjgg. jjhj /Hwfl[ ß >,> - H SS KRGEN ''tw^tl! sss -"Sf *Hll H WftW ; *jn,?*\.! 'y v' TRSD Drago Bm A Nord-Trøndelag 0. aprl 940 rykket de første tyske troppestyrkene nn Nord- Trøndelag: Besett Værnes! Så enkel var alpejeger-general Edv. Detls resept. Så enkel trodde han hele oppgaven kanskje skulle bl Nord-Trøndelag. Men før brgade* ledelsen undertegnet kaptulasjonsdoku mentet pa Snasa 5. ma skjedde det krgs hstorske tng fylket vart. To byer, Namsos og Stenkjer, ble utra dert for a svekke mot standskampen. De sto re trefnnger ble det kke, men bade ved n gstadkleva fort Ho gra og ot stormløp pa Verdalsøra motte en profesjonell stormakt norske avdelnger som etter beste evne for svarte seg. en hel generasjon har 9. aprl brent seg nn. Vel vl datoen for alltd være en hsto rsk dag, men lke übonnhorlg som tde vannet er- også genera sjonsskftene. Femt ar har gatt s den krgsgenerasjon opplevde utbruddet om førte tl lem ok kupasjonsår. Lang som svnner ocsf den generasjonen. V har mott noen av dem som kom tl a se krg, dod, tortur, redselen tl sjøs eller en fangeler. )rt er deres egne retnnge be v har truk ket frem denne spes alutgave om da kr gen nordtrøn derne hvor de enn befanl seg \ tar også set pa enkelte sder av krgsårene, og lar hstoren bl v med dagene da sluttet freds klokkene kmte ove by og bygd. To blder llustrerer den femårsnatt v gkk nn fra 9. aprl 940. Øverst heses det tys ke hakekors pa Knn leret etter- at det nors ke splttflagget var bltt frt ned og tram pet pa, og nederst marsjerer' en tysk fall skjermavdelng nn Nord-Trondelag. Verdal, pa vegen vde re 'r l.ot nord... fra Dette bldet vser nordtrønderske soldater, som horte tl Dragonregmentet, feltutstyr under kampene Nord-Trøndelag. - SDE 5 Stenkjer en rumby 2. og 22. aprl ble Stenkjer så og s utslettet da tyske fly angrep byen. Sste dag skjedde det mens kampene bare var seks klometer sør for byen. - SDE OG 2 - Spllet er nå slutt De sste trefnnger Nord-Trøndelag skjedde \ rd.uf j( la. da bandelederen Olver Rnnan ga opp etter års blodstenkte eventyr. SDE 3-

2 2 KRGEN NORD-TRØNDELAG rhn Ao r fl r ca ' spesal avs *+* forbndelse med krgsutbruddet STENKJER-TLF (077) aprm94o Redaktør: ARVD ERLANDSEN 9. aprl 940 Femt år hor gått sden Norge ble trukket nn de som nntl 9. aprl 94( var sv totalt fjernt for nordmenn: Krg. Femt ér har gått sden nordmenn flest sumlet seg tl kamp og vern om sn nasjonale sjølrade rett. Det vl nok forbndelse med markerngen av 50-årsmnne trolg bl brukt uttrykk som lg ger på grensen tl nasjonalstsk forherlgelse, men ettertd er hvert fall en tng temmelg klart: Norge hadde slk stuasjonen var såvel forsvarsmessg som poltsk ngen tng skamme å seg over, V motte on profesjonell over fallsmakt med de beskjedne ressurser v radde OVer, men først Og fremst he fnhetskampen et symbol som mm net ut en kraftg, enhetlg fol keresng, som også skulle komme tl a styrke landet \ art etterkrgsårene. Her Nord Trøndelag tkk folk også vrkelg fø le krgen og okkupasjonen temmelg hardt Stenkjer og Namsos he homhet gtus, v opp levde kamper som krevde lv hos begge parter. V lkk med den nære forbndelse med Sverge, en flyktnngetrafkk som var ganske omfattende, Og v tkk en av konsentrasjonslerene nn vårt nærområde. Jo de ble fem år som såtte snor. og for mange er de kke slettet ut onna femt år sonore. Pen norske \akthaten Fol kom strd alle rode,'! ma om kvelden. Kapten.ef Wldn; Ol sen ble drept, Og ble den forsto nordmann som falt kamp Norge. De skulk' bl mange senere. Om lag t).(uh> menneskelv kostet krgen oss. Sammenlgnet med andre land Fuorpa el heller lte Det anfall, men så er v da også sa fa her landet. var et sjokkert folk som opplevde aprl og madagene 940. V ble vtne tl soldater som var stand tl a forsnke Adolf Htlers plan om a sve po over Norge en fart. Men hstoren underslår heller kke det faktum at det fkk folger nat de oppsto svk. nar det he lagt for dagen uheslutt somhet og det ble regstrert dårlg planleggng på grunn av mangelfulle kunnskaper V lærte alle noe av 9. aprl. V lærte samhold. V lærte hva det vl s å leve frhet. Dette he en dehs dyrekjøpt lærdom v tok med nn hverdagen da krg og ødeleggelser skulle legges hak oss. Folt.sk sett \ar det en styrke, ford samholdet mnad nasjonen Og utad de nternasjonale samfunn har ført oss frem tl m En fortsatt fre nordmenn ny generasjon tar over. Europa ser v uk kurat dsse lder de forste resultater. først Og fremst gjennom de fre valg Øst-Tyskland, men lke mye den lberalserng som skjer østblok ken. Og her er det v dag moter de nye utfor drngene. Det krgsgenerasjonen håper, er at Europa anno 990 blr et helt annet enn det kr.se rummodo fra 930-årene. Furopa som har sett og opplevd sa mye sden verden ble satt brann for 50 år sden. Derfor kan v markere 9. aprl 990 håp og tro at dagen først og fremst skal mnne nordmenn om at hstoren aldr skal fa lov tl a gjenta set; Den vonde høsten Fredag. september 939 angrep Tyskland na Etter to uker sto de tyske avdelngene utenfor Wars bolandet Polen uten noe forvarsel. Kt lynangrep ver zawa. den nntl da kke hadde sett maken To tl. Luftvåpen uker senere matte polakkene g opp og staden. Allerede hoved 7. september rykket også Den røde moderne panserdvsjoner knuste de polske lnjene. arme nn Polen. Landetl skjebne var beseglet. Dot var Kuropa ()^ nettet snerte raskt rundt Norge. sum sammen med de nordske land hadde erklært sm nøytraltet allere de l september. Vsse krse tltak ble satt verk Nøyt raltetsvern ble moblsert blant annet hele marnen lo pet BY september Flyvapnet, som var foreldet og med mangel pa Så vel ammunsjon som bomber og bensn, ble moblsert. Det samme luftvernet. ble < )>4 utenfor terrtoralgrensa Vål kom de fnste dramatske meldnger om skp som ble senket. Om rnennesker som omkom. V hadde en vond host foran oss SEPTEMBER 939.'J. Søndag England og Frankrke erklærer Tyskland krt;. Samme dag omkom 2 passasjerar da tyskerne sen ket passasjerskpet -Athena Onsdag 3. Første norske bat går tapt, nemlg «Honda» av Bergen. 7 omkom om bord Dysa NorgC ble «le forste stvrkene sal nn nøytraltetsvakt fra september 939 Bergens-skpet Samme dag med lo må neders t jenestetd. opprettes Forsynngsdeparte mentet Lordar, 23. Tysk übåt sen ebesetnng ke torste nøytrale skp - amerkanske Fjorden. Førte handelsflagg, td.soten Rosenberg og sto uten fanger. Norge fulgte Haag men skpshsten sto det at radmral Raeder Del er klart lm Norskekysten konvensjonen et spll som tl fartøyel var hjelpeskp for at Vdkun Quslng på dsse Lørdag 30. Tysk russsk slutt lorte tl tuende tyske den tyske Kregsmarne Kap moten.., om mltærhjelp pakt med enghel om delng noter Baten he utvst ra temen ga urktge opplysnng fra Htler tl a ta makten a\ Polen Tromsø, o; dro tl Murmansk er, men mot norske nøytral Norge Sa tlbake tl Tromsø, og med tetsregler lkk båten tl slutt Og det ble pl OKTOBER 93 norsk eskorte gkk turen fortsette, og kom uhndret Måndag Norge tross krg 2 og truende stor Trygve Lc bn langs Norskekysten, 'f no ten: tl Tyskland makter l desember kom julo norsk forsynngssjef vember kom skpet tl Hauge Torsdag '<!> So\ jol ang per tdet, samtdg som Vnmono Trsdag H» Tyskerne depor sund Her frga Norge teer de båten Fnland polet okte p sene p torste jodene ørdag l den Det tyske sent prsemannskapet Kkstrarasjoner med kaffo og engelske ble nternert og fangene fr DESEMBER 939. suk ke Rkelg med flåtebase Soapa Flow senkes v årer, oj; Mtt. pel Royal rrsdag 7 Vktg no dsk fullt på lun l jellshotellene ved < < >ak NOVEMBER 939. utenrk smnstermøte >slo nngangen tl 940 Og Onsdag» Stockholmsmø Lørdag Norge tet med mmar dag 4 Sovjel eks mjula ble det ro sa kaldt at nordske statssjele. tonnasjeavtale med Fngland kludert av f olkelo bumlet k\ kksølvet tros pa Røros! Fredag 20. Del amerkans Fredag 7 Det tyske tanks Quslng muter Htler To løsten ke skpet «Cty of Klnt ank v opp Tromsø. Tysk kpet «Westerwald skaper p r. forvklnger Trondhems gange motte NS hadde v ærl \ ond Nor føreren den ge skulle gå en kald vnter tyske Føreren, ot; ocså naz mote Den kalde vnteren Norsk nøytraltet var hardt vær etter få døger kull- og strommangel. Det nytte! heller kke å fryse nn årgang 940. Det kom temmelg truende noter fast prsene. De gkk stadg både fra opp. Fjordene ble slagt, øst og vest, og det stadg hardere nterna sjonale klma med verdenskrg rundt og 0. februar lå for eksempel 25 hater fast Oslo oss var vel fjorden. 40 grader var det på Røros, pakt med Wn men vnteren nordmenn opplevde. Kal deste vnter på 65 år ble regstrert. Det forte jo det varslet om tøvær at mars endret temperaturen seg tl både fra 40 tl 4 grader lopet av et eneste døgn. Men det var nok bar- uten på», for hverdagen fkk etter h\ ert et Stadg mer og mer vorsfylt al preg. «Vær varsom med hva du ser», sto det på pla katoppslage ne. Spon v rk somhet florerte, særlg hav nene der det løpet av vnte ren ble nnført adgang forbudt for uvedkommende, Sponer dømt norsk rett. Beredskapsarbedet skjot fart. Evakuerngsplanar ble Utarbedet Tlfluktsrom bygd. Førstehjelpskurs og skytet re nng ble gjennomført over he le landet. Det ble drevet mork leggngsprover. Men det ngen vsste, uten de som forberedte planene, var ut Htler all hemmelg het utarbedet nperasjonsplan for a besette Norge. Forst ble den kalt -Stude Nord» se nee for' Weserubung Gene ral Nkolaus von Falkenhorst ble 2. februar 940 utnevnt som sjef for gjennomførng av denne planen, Og han kom gjennom fre ar tl a bh overs te sjef for de tyske styrker Norge. De vestallerte nedsatte også en stab for a utarbed*' mltær plan mot Skandma va. men motsetnng tl Ht ler holdt pohtkerne Fngland Og Frankrke gjen. Wmston Churchlls plan var enklere: Mner norsk furvann Det vlle også stanse transporten av malm tl den tyske ndust nen Ser v pa de vktgste beg venheter arets tre torste må nøder noterer v følgende Vnteren 940 ble usedvanlg snork og kald. men lkevel var det voldsomt frammote tl de frvl lge kurs sk- og skytetrenng også på de mange steder der skytterlag og drettslag gkk sam men om slke opplegg Nord-Trnndelag. JANUAR 940. Fordag t. Sovjetsk note: Protest mot norsk hjelp tl Fnland. Hrtsk note: Den br tske marne rna heretter også operere norske farvann. Måndag H. Hemmelg stor' tngsmote behandler forsvaret Ost Fnnmark og Tromsø avsnttet. Sjefen tor 6. dv sjon utnevnt som forsvarssjef nord. Flyvåpenet og luftve net skal settes opp med full styrke. Onsdag (. Tysk Lørdag 27 Htler med ny plan(stude Nord) om ese av Ndrge ferdg. plan(weserubung) for ese av Norge besett FEBRUAR Torsdag. Sovjetsk sto rangrep pa Det kaelska neset Fnland. Måndag. r >. Det allerte krgsråd gang med et stab sabed for ekspedsjon tl Skandnava. Tysk spesals tål) gang med forarbedet tl Weserubung Fredag <> Det tyske skpet Altmark angrpes Jøssng fjorden av den brtske jage ren Cossacfc Onsdag 2. Gen< ral von Fal kenhorst utnevnes som sjel tur Weserubung. Fredag 23. Norge og Tysk land undertegner handelsav tale MAKS. Fredag. Htler under tegner drektv for Weseru bung Også Danmark skal ok kupere*. Søndag 3 Norge og Sverge nekter allert gjennomfart for hjelpeekspedsjon tl Fnland. Onsdag 3. Fredsavtale mellom Fnland og Sovjet. f redag 5. Htler krever ut übung skal gjennnrnfo res tor tyskornes offensv vest. Onsdag 20. Falkenhorst tl Htler Alt er klart for gjem nomførngen av Wesorubung - altså felttoget med besett ese av Norge Torsdag 28. England vedtar a legge ut mner norske lar vann.

3 Tyskerne besatte Oslo F «rår 9. aprl 940 rakk avsa Nor J- Trøndelag så vdt å få med en meldng om at tyske krgsskp var gått nn Oslofjorden, Bergens- og Trondhems fjorden. Oppslaget avsa var om brtenes mneleggng norsk sjøterrtorum, og lede ren var ganske typsk: fare sonen. lederartkkelen blr Nær \ ofre under felt toget / det stlt spørsmål om hva Tyskland nå vl Svaret kom før avsa var ute på gata Stenkjer. nntrøndelagens utgave 0. aprl er helt og holdent preget av tyskernes angrep. )a be gynner meldngene å strøm me nn fra hele landet, og v får også det første bldet av s To maneder varte tv ske nes 940 felttog mot Norge En kort td kanskje, men l kevel forregnet Adolf Htler ;rundg. lopet av et døgn var Danmark h. og mr tyskerne torst slo tl tok det bare to uker før Frankrke la ned vapnene \h fremst men l\ Regner v med om komne under transpnrtene Fra el Tyskland rl og... tl tuasjonen vår egen landsdel. Vår faksmle vser avsas tredjesde. Av annet stoff avsa kan v nevne at Nord-Trwndelag ble mørklagt fra klokka den 9. aprl tl om morgenen dagen etter. Det heter vdere en meldng at et tysk marne fartøy 9. aprl om kvelden legg kommer sa mange and re ldelser, og omregnet 980-kroner ble det anrettet krgsskader Norge for alt >> mllardar Slk kror,. ser hoyedtal for felt N<>rge ut: 853 nordmenn døde kam N< uge. og lke mange talt strd under : he san lvet. r'»)f tyskerne'- nnmarsj, av vsse 64 befal. Marnen rmstet 2M.' mann, Hærens og Mannens mann..nder gkk nn Skarnsundet, men ble stanset av sen. Også 0. aprl om morgenen lå fartøyet der, men senere kom det slkt snøvær at var umulg å se heter det det, meldnga fra Folla foss. Mer enn nokon gong for gjeld det at alle norske kvn ner og menn har sann sam 2400 tyskere omkom un der transport fra tyske hav nor tl Norge 300 tvskere mstet lvet under kampene pa norsk jord engelskmenn omkom under transport t No 900 en: elsk. ter ble drept. sk.det eller tatt tl tange under ekspeds ons korpsets Norge aksjon. ".un ble drept. skadet eller de franske og polsk' e som deltok funnsånd og står saman. sl ke tder skal det vse seg om v verkeleg er ett folk og om v vl vera det, heter det learen den dagen - en lear som vert avslutta med desse orda: ngen pankk. ngen unødg uro. nga hamstrng! 242 tyske fly - derav en tredjedel kampfly ble u\e lagt under felttoget 2 engelske fly gkk tapt under operas onene.'t) tyske skp be senket under nvasjonen. Blant sk pene mg og to en torpedo båt, seks übater, t agere S og mndre fartov 00 fly hadde Norg krgsutbruddet 940 KRGEN NORD-TRØNDELAG Nes rken Altmark bordet Pet var s.j uten tvl dra matkken omkrng det tyske tankskpet l/r mark» som fkk krgen tl r\ kke Sorga nær nn på lvet brtske Fer unngå seks jagere sek te det t\ ske skpet ha n ;./os sngfjorden mellom Eger suml og Flekkefjord \ed t tda fredag l( februar 940 Seks tmer senen k<m len brtske tcossack» jågeren nn fjorden. Her forsøkte 'Altmark å klemme jågeren mo land Afferen endte med at sk pene tørnet sammen, og det tyske fartøyet ekk på grunn Hermed bordet engelsk mennene t\ skoren Under skalkede luker, provan trom og se/v ; en tom tank ble de funnet tanger al ble 299 engelskmenn lc frdd \ cd aks onen. De kom t! kamp om bord da engelskmennene > bordet Altmark S) t\ s ke sjøfolk ble drep engelskmennene fkk en a\ sme Tankskpet såret Altmark var oppfort son; hjelpes kp for Kregsmarne skpslster) Het hadde for sj n kr\ sseren Gral Spee med. \dmral olje Tankbåten overtok sa,/, brtske fangene s,>m rna rnefartø) et hadde tatt fra handelsskp senke Sor Atlanteren desember!>-'>h senke mannskapet kr) l sseren nder\ e/s tl Tyskland ble 'Altmark observert under falsk na\ n som Sogne* a ( k lo ngen hadde sa kontakt med Altmark- for det kom nn norsk farxann led Halten f\ r fabl >a \ aet rksflagget akte rut noe som fortalte at skpet \ ar, offentlg t\ sa tjeneste Foran 9.aprl 5 aprl Stettn h,<;y n nor nnskpnngen a\ tropper sen skal /n/es /// V '/.'. < / England forater br tske tluteenheter St />asen / apa Fl»M med kurs for Norge 7. aprl Fra Stettn går fem transportskp med tropper som skal landset tes Oslo. Samtdg er den tyske flates hovedstyrke, blant annet med slagskl pene "Sch am horst» og Gnesenau pa veg nord over fra f(elgolandsbukta Malene er \ar\ k og Trondhem, store troppe styrker er om bord tovene tar som har høy has tghet. Også übåt flaten er trukket tlbake fra opp dragene Atlanterhavet l batene lgger na spredt utenfor Xorges kyst og Venter på stt bytte som or den brtske flaten skotske havner star styrker fra den brtske luer klar tl a sendes tl Norge Hov alarmbered skap H aprl: Tdlg om morge nen gar brtske jagere nn norsk farvann for legge Ut mner. Det er mdlertd bure utenfor Narvk det vrkelg er snakk om et mnobelto mens kommer de tyske fatestyrkene stadg n.er mere. dårlg ver blr for mus/oner brutt. farvan net utenfor Trondhem kommer den brtske jage ren «Glowworm» over en akterut.selt tysk.lager. Det oppstar en heftg duell, og da krysse ren "Admral Dpper» blander seg blr den engelske jage ren senket. Men «Clow WOrm* rekker J sende ra domektngen Tyske en heter er pa veg mot Sorge! Fra tyske lunner gar na en Strøm a\ tyske trans pert og krgsskp. E av farto\ene. Ho de Jane ro» bh r H. aprl kl.50 senket a en polsk übåt Soldater tyske urutormer blr veddet De fortelter at de er pa veg tl B /< ss mot brtene. dngen gar \dere t Oslc. hvor man kke lg lt tl den fester st elter nn er Norg 3. >an

4 4 De seks gruppene Or? tare fj slre flåteenhe tene befant sg etter planen utenfor de respektve rna! omrader klokka 04 3 norsk td den 9 aprl Skrngs styrken besto av to slagskp pluss en rekke übater for delt langs kysten. Slagskpe ne la otter anej-opsplane: utenfor Lofoten Tyskerne angrep over bred front, fordelt på seks hovedgrupper GRUPPE NARVK l' jagere med < a 2000 sol dater Allerede H aprl om kvelden trengte styrken nn Vestfjorden Då fkk norske janserskfene vold* og \ beskjed at man regnet med tysk opera s/ 7/ mot Nar\ k Pa den ty s ke flotljen kom ga Eds vold stoppsgnal og skjø varselskudd. Den tyske par lamentæren sem rkk om hord fkk a\ slag på kravet om a passere Kommandør kapten Odd Wlloch forsto fl fl SOm na kom tl a skje P plass cd karlonene Ka skal / slåss.gutter For nordmennene rakk a skyte he skftet truffet a\ tre torpedoer 'Edsvold* ble sprengt Hare seks mann reddet seg 75. mens blant dom Wlloch, gkk ned med skpet Fra Norge* rakk man a la en duell med en tysk ja ger, men sa be panserskpet truffet a to torpedoer lo pet a\ mndre enn ett mnutt gkk «Xorge* ned med 0 mann. mens 90 ble reddet GRUPPE2 TRONDHEM Ved. tden om morgen 9. aprl gkk den tunge krys sere// «Admral lupper< med tre jagere og en styrke 2000 pa mann nn Trondhems fjorden Agdenes festnng var heredt. men klarte kke a hndre tyskerne på veg nn tl Trondhem som he besatt tre tmersenere. GRUPPE 3BERGEN Krysse me *KøUl* og Kø ngsberg», torpedobåter og moderskp Og også her om lag 2000 soldater l lopet av en tune YMT styrken forb Bergen festnng, og Bergen besatt UHFFFF 4 KRSTANSAND Angrepsstyrken ble ledet a\ krysseren «Karlsruhe», moderskp og torpedobåter Omlag 500 mann om hord angrep klokka 04 Fy Den tyske styrken matte første omgang trekke seg ut etter flere fulltreffere ra norske hattener Om formddagen k>m styrken tlbake Fest nngen opptattet at den forte franske flagg /'ars/ da eska dren hadde passert så man det tyske orlogsflagget. By en besatt GRUPPE 5 OSLO Tre kryssere, *Blucher», Lutzow», Emden», torpedo hater og artllenskp tl sammen om lag.000 solda ter om bord. Klokka 04 7 fkk Oscarsborg nn fulltref ferne pa «Blucher». Mer enn 000 mann omkom. Også «Lut/.ow ble truffet. Ft mndre skp, «Bru mne sank r», også Landgangstrop pene ble derfor satt land ved Son. og Oslo ble først be satt langt etter fastsatt td ved hjelp av luftbarne trop per. GRUPPE 6 EGERSUND Fn avdelng mnesvepere gjennomførte sm operasjon tl punkt og prkke. Fress 04.5 kom fartøy one nn på havnon Fgersund, og la tl ka for mannskapet på en norsk torpedobåt forsto det varden tyske Kregsmarme For a gjore angrepsbldet helt klart tar v med at an grepet mot Stavanger ble startet ved landsettng a\ tyske fallskjermtropper Her ble det hard kamp. Ved 5-tden den 9. aprl var by en under tysk kontroll, og deretter kom de forste trans portskpene nn pa funna med tropper, apen KRGEN NORD-TRØNDELAG utrustnng og Slk startet felttoget mot Norge. Fra lokalavsas 940-spalter Weddelelse Tr* Tru kke øa \m rukler! Snakk mndre! Ta mot alle ryktcr med kr aller «torste skepss! Trn kke pa en prosent av alt det snakk lose ryktcr ssfwaras. som Forfell kke tl andre MM SOM du Hjnl kke er skker pa er sant. Oppskremte, nem.se rnennesker lar lanlascn lupe vlt, msforstår lorvrenge og legger l. Ta stuasjonen med ro lul nn K «lulrøndclagcn» gjengr sne spalter Og ved oppslag vnduene de faktske nyheter som har noen hetydnlng, Komaleelß general Sum ncvrtl C oberst Otto RltgC ulnevnt tl Knmanderemle gelc,l tvc d' norske lstr. Han er sfl Ar gammel og bar va*rl sjel for ;;«.l.l.be ll.u kjenl tr som en fremragemle handlekraftg offser. Del e 'n. kkt- oflselt meldt nuv om grunnen ul at Laske tar fr.lr.lrl, men det skyldtes vsst nok at han kke e rsk slek, han er la også* 88 r gammel, s «Kt va rmelg at vu yngre mann avloste ham. aakc er kjent sum en jod nordmann G materell tl hærens santet! Der las na loshotdsreglc ogs når det gjelder tanlelsutslyr, tc 'som del skulle bl bruk for del. går var 80 kvnner Stenkjer beskjeflfjel med a" lage kompres. ser, gass Mnd 0. lt dette ten H«'s mye lerret ol Atskllg er sam let nn, men det renes mye me De som bar nytt eller gmnnc ln loy t. eks. laken, lenetsfller n.v. bes «snde dette straks tl fm lm der, Stenkjer. Denne snmodnng kke barp tolk Sten kjer, men alle bygdene omkrng >er gjores de fm austallnnger med feltlasarctlcr, for al gjelder mer enn noen gang for at «del er bedre å være fore Var enn eter snar». «cnl Tor etterpa kan det være Ml Krgsnotser n r+rdag: uler w Bergen m nortltennenea hemlcr. Nor ske roppc vkker rsn fjella \(d Jergen ng rekke sejj sammen omkrng hyen. tghskv <> l\ 'skaln krétsc vr hyen. lysk ) e skutt ned og lall t ( l.'lll.l r. Sola llyvepl.ss ud s.t..m '.mt ha brtske t v gjort Pt pa mgrep H* ble t rpnrkl<l re lull rellere, t tysk jmke l) ble Hle lag ng 2tl tysken- ble drept. V lyske ranxportskp (Jslo fjorden e blokert. Nurxke strdskrelle ha Osk fjorden senket tyske skp på tl sammen 3UOUU tonn. Sm tugspresdenl llamho opp lolde seg Sverge som sjel fot uosk ettcetngstjeneste ul landet. Ute londhemljode ha br tske lly va-t lvlg v ksouhel, meldes fra London. London NH: Den norske tot pedobål «Draug* ha senket el lysk auspo tskp ved Hauge- Slnd. 75 mann som var ombord Cl st mt t England.,'oalnskapene pl norske lval kokee (Antarktsk melder mt dc vl komme hem o}» kjempe mot tyskerne. Det ranske marnedepa temet ltelde at 20 franske kgsskp er langs Norgef kyst. kke etl av clem r gått lap. London melde at alt er fre btske kyssere senket ved den muske kyst. Men delte lap betyr ntet, lo de allerte ha 250 krys see. Den slandske regjerng har <>vertntt de funksjoner som etter gunnloven tllgger dansk slandskc konge, som nå kke er stand tl å vareta dem. Kn norsk offser ble skutt da hau kom ombord et lskefartøy, hvor tyske mltære var utkledd som lskere. 'as: 38 brtske skp på alt tunn er senket ved den nor ske kyst. Krssrcll er lel Den mltære Mrallclov er n l.dl kraft, nrgsretl W nulort V henvser tl kunngjørng fra LR 3 dag. Sum krjsdnne lut dslrk tet er opmevnt sorouskrver l.md hoe. Stenkjer mhtw Av uuwrnkomuen. RmMre (or 2. aprl D.o gjengs punkt 3. gmt oy 2 som er slydende:. med at Norge e blll krgsskueplass e den mltære straffelov t» Ar kpaft, fplyspetten nnføpt og Dødast po ffen genlmføpt.!2. Speselt nnskjeppes Mltære ellet cvle som utsprede falske forlydende elle yr uvedkommende mltære npplysnge bn stllel lot Krgsrett og duml eller del mlt.tre straffelov. O. H. QBTZ Alex Passerngskort. ldsmo. Fra kl. 7 len. aprl 940 og nntl vdere vl n gen svle få passere velene ca. 6 km nord for Stenkjer ulen passerngskort. Sådanne passerngskort erholdes pa Stod lensmannsk ontor for fnnenbygdsboende og for andre paa polt vakten. Proklamasjon. Det advares på det bestemteste mot at svle (kke unformerte) personer grper tl våpen eller foretar sabotasje. Dette vl etter folkeretten medfore skånselsløs dom fellelse av de skyl Uge, og vl også sannsynlgvs resul tere skarpe repressaller. J. LAUfMNTZON, dvsjonssjef. Meddelelse. Krsestuasjonen la r bl. ;. medlort at der er mandel pa tlgang Krsestuasjonen la r bl. ;. medlort at der er mandel pa tlgang av kont.mle mdler. Dette gjor seg Ogs gjeldende ne Sten kjer kommune Pornannskapel ar med fylkesmannens godkjen* nese lattet vedtak om å utstedt* avannge lydende pfl htndt haveren om delvs leknng av kowmuale lonnnger og arbcdspen* ger. Ds.se tlvalnge kan henytles som helallganddel nnen Stenkjer by og er garantert av Stenkjer kommune. Denne ordnng gjelder nntl vdere. Stenkjer formannskap, Stenkjer den l. aprl 940. A f N R ( AUS B N, ordtører.

5 Angrep mot Nord-Trøndelag Mdt-Norge skulle Nord-Trandelag bl den tante vanslcelgheten for dyn tyske overfalle nakten. Allerede 2. aprl var de norske styrkene etablert nord og ost for Stenkjer. Sjefen for D strktskommandoen, generalmajor Jacob Ager Dom første tyske styrken sen ble landsatt hem klokka Trond samtdg som oberst o B Get2 sjef for R 3 pa 05.00, 200 var pa Stenkjersannan overtar mann. På Værnes overgå avdelngen flyge don mltære kommando over de norske troppene. 0 seg aprl Mot dette var de tyskerne Samme dag kom mdlertd følge mltære hstorkere Artllerregment 3 tl Hegra, såtte nn etter a major Hans Redar e tlnærme! stor mangrep på Nord Trønde Holtermann begynte a mo lag blsere styrker fra hele dal Ėtter «n sa føret på Værnes 0 prl vel Namsos s nn Stenkjer var bombe! Jernbanebrua over Verdal sonder selva sprenges allerede Og sammen, ser sje 4. fen for tyskemes M aprl av norske styrker, sam fanterdvsjon, l n generalma me dag som engelske av delnger landsettes Nams jor Woyta h, t han aktor å t Stenkjer. us nntl 6. aprl var det landsatt 3000 brtske solda tor, mons 3000 r arsk menn gårl land tro dager senere De skjor mor 6 aprl Al lerte styrker forlegges da tl Grong for f dekke don ost lge fol av Nord Trøndelag, 2. aprl landsettes tyske styrker p.» nderøy Samtdg presser en tysk nfanter bataljon seo, gjennom Asen samme natt med Stenkjer som mål Den tyske styrken som var landsatt na nderov. Lauranton, forlot Trondhem allerede ved halv fre-tda om morgenen B. aprl. Etablerte sen pa Stenkjersannan, samtd»,' som det tfkk ut ordre om moblserng av de mltære avdelnger på Værnes, Knnleret og Stenkjersannan. kommer kamp med bnts ke styrker vød Vst. 2. apnl om morgenen går sa tyskerne tl angrep pa Verdalsøra. Dagen etter fort setter kampene vød Vst Na blr nye tyske styrker land satt. og bntene trekker seo, tlbake 2.'}. aprl forsterker Sor Hålogaland regmen! styrkene Nord Trøndelag, og dø! kommer tl mndre trefnnger en rekke steder kampnm radene Tyskerne stenger passasjen sørover, oe, h» engelske krgsfanger blr tatt da tyske tropper nntar Stenkjer. l'a denne tda var det tro ltf t gangør sa store norske og allerte styrker som de tyske. Lkevel kom do aller te som hadde Trondhem som mal - aldr lenger enn tl Verdalsøra. Allerede 22. aprl tok brte ne latt pa retretten fra Nord Trøndelag. 30. aprl trekker samtlge allerte styrker se^ sammøn Namsos området. on : ma forlatar de eng elske Og ranske styrkene trøndersk jord. Det skulle vse sej4 at de nord trønderske styrkene el ter hvert ble uten forsynng er, og hadde tllegn bare ammunsjon tor en eneste strd Det ble nnledet forhandlngar om våpen stllstand. r > ma rna o^su major Holtermann og bans tapre besetnng gj opp kam pene om Høgra festnng. Oberst Getz opploste den norske brgaden 0 ma 940 Brgadens tap var 3 døde, 32 sårede og 2 nord menn var tatt tl fange. Generalens ordonans opplevde dramatkken Harr an: KRGEN NORD TRØNDELAG 5 Fly «pepret» motorsykkelen A\ Arvd F. rhnd se n General Laurantzona sste stabskvarter under kampene aprl JMO var pa en gard lke sor for Nes bru Harren. Her var «let at generalens ordonans den kke helt ukjente m«belhandleren fra Stenkjer Og mannen bak «Trvelge Trendelaga Asm. Lervk, opplevde krgsdrama! - kken da et tysk fl> plutse lg dokket opp. Stabens kjøretøyer var plasser! p«østsda av brua, og blant dsse va Også mm mo tors\kke. Jeg hadde nettopp tatt oppdrag fl brnge en be skjed sor dalen Hadde ak kurat kommet tram tl motor sykkelen da et st llej-aende enmotors fl\ plutselg dokket fram over åsryggen. Del pep ret» med maskngevær mot kjøretøyene mens sykkelen jeg satt på klar tl start. El prosjektl -«kk da forb låre! mtt, o«slo nn tanken Heldgvs eksploderte bensn den kke. Jeg sa at flyet tøme! rundt, og jeg søkte deknng blant tomrne-, kvster' og starrgras Fre som la langs elva. ganger foretok flye! rna nøveren før de! ga seg..lee, trodde mn sste tme var kommet. kke mnst da starr grase! tok tl fl brenne etter al sporlys fra lvets maskn våpen hadde antenl det Vel det endte godt, og jeg bad de kula fra bensntanken lenge mtt ee. Dessverre kom den bort for meg sonore Rekvrert Asn. Lervk var ar da krgen brot ut Han hadde bltt frtrukket fra de mltære ruller sn td, men lordag 3. aprl ble han av nntrøndelag Poltkammer beordret som ordonans ved general Lau rant/.ons stab pa Grotan gard Kvam. Grunnen var ganske en kel. Jeg hadde den td en Zun dap 500 kubkk motorsykkel, og dermed ble det mltære oppdrag med kjorng dag og natt pa temmelg dårlge ve ger vårløysnga. EUøra fkk jeg jo godt nnblkk stabens arbed, og kunne kke unngå å notere meg den noe nervøse stemnng som hersket. Nå ble kke Grøtan kvarter så lenge. Torsdag 9. aprl flyttet general Laurantzon med hele sn stab tl Skage Namdal, og her ble v nnkvar tert på en av Skage gårdene, forteller Asm. Lervk, som mnnes godt mange av dem som var med Foruten general stabsledelsen. Laurantzon var det kapten Langld, løyt nant Aavatsmark, kvarter mester Dybwad og så de menge: Gunnar Haarberg fra Trondhem. Almås fra Høy Asm. Lervk - 50 år etter at han ble beordrel som ordonans for generalen, og her både med poltkammer og Sannan bakgrunnen. landet, Jensen fra Hommelvk sammen med staben ble Formofoss, Og altså Lervk. senere overflyttet tl Grong, tl går tl Snasa. returnere fra Lothar Larsen fre tyskere Her ble som assstenter. Lervk & Co. nnkvar mod Gunnar Haarberg var med en hel ryggsekk full. Vel Oppsøkte Schult den Fosslandsnesset. Jessen, Der ds tert hos som banemester Wang staben og fremme som engelsk tolk, leren og ponerte generalen og hans sonore ble det fortalt at han of oppdaget han fru Anna. Senere ble fserer hovedlåna, ble med regjerngen over Kngland. Den tl mens Ler de nors ke soldatene flyttet vk & Co. som mengmenn tl at brakka var fylt beklaget at han kke hadde av tobakks sld som passet for røykng en sam røyk. Forklarng? Selvsagt at Vøl, v fkk bruke fersk sld. leler ved Dravland, og her det også samme Håar holdt tl på stabburet. Det ble var tobakk a fa kjøpt Saltet sa godt v kunne, og berg ble var stemnngen nokså trykket lerområdet etter hvert kjent som trampet ster tl nærmeste engelsklæreren TV, og dess deknngsplass skogen uten som programleder vente på av flyangrep. Fjernsynets «Kvtt eller dob Som nevnt nnlednngsvs belt». kom ordonans Lervk senere tl Harran, og her Ho n be var det det også kom meldng fra Snåsu 20. aprl ble Namsos blant annet ford enn så lenge. be ga oss galopp tl «Bas-Ola» det var hvor v fkk all den hjelp v brutt ut hjernehnnebetennel Det som ellers har festet se hos noen av soldatene. seg hos Asm. Fllers var denne per Lervk trengte. For var må å gjøre en lang hstore kort: ten han kjøpte seg oden Snåsa preget «fr» All sld falt ned på, og fra stengene Don lå glorene av to han benyttet den sjansen for og freste. Nå ble v redde for bakksmangel. Ftter e ukes snarest å kunne assstere sn mstanke td ble v om sabotasje, men så overført tl Sten far med å få forretnngen bom at brgaden hadde nngått vå bet, kjersannan og også Skage ble «tatt penhvle. anslagsvs tyskerne var vel lke fortvlte om lag med på kjøpet». Gården sta Ryktene florerte ellers 250 gang gjen. som oss. Derfor på nytt tl Jes mann. V måtte tl Jeg hadde vært leren sen som denne gang ordnet bakelegge ben lå på ble dstansen både tre dager da tre karer ble også bombet et med en kasse spekesld. Ten sterkt, blant annet at det fra med tog og tl fots, uten at det og jeg terlyst for å røyke sld. Jeg oppsto store ska krgsskpene der. Tyskerne sa ke seg: Røkt spekesld. Resul Namsos var glemmer aldr vsste synet trolg som mot her mn sjanse. Allerte losset meg tatet store mengder var hvor ledelsen rom og te holdt oss da v rundet Våttakam med Grønnesby fra Sandvol sld som lgnet for tl. vrdde bukkehorn, andre godsaker. Det hjalp et På Namsos men: Fn men tys sønderbombet hem havn lå det ter sgende tl å både sette stt spe engelske og franske skp, og jeg var dt med selle by. preg på tlstanden Da lan og en nordmørng som jeg kerne jublet. V prøvesmakte var det tungt å svege! mente burde kunne kunsten og fkk høre «ncht schlecht». da Forteller Asm. Lervk, be len. som Men. ngen av Namdalen oss tre hadde Dermed kunne v benytte ble jo på folke kunne glede skjeder både torsdag og fre seg over å treffe forsøkt det før. oss Krgsråd ble dag. munne kalt for av vårt «frpass», Romsdalen famlen, FUers og fant også sn far og gkk gla holdt var det jo en trst akkurat da! sammen med gartner de ut det fr. Hvs det va meldng å få den helga gang med å tlrettelegge byg Grønnesby sa og regnskaps at tyskerne ved dette høve nemlg at hembyen Stenkjer Med røy kas også var bltt lagt d gng av forretnngs- og verk mannen fra Nordmøre. Ved syntes stedbrakke på Torget. Fllers Svedjan runer, De vsste jeg norske at «Bas- roykaslda var ok ja, styrkene ble mnnes Asm. Lervk som forste omgang transportert ble han sendt på byen for å Ola» hadde røyker. da er det vrkelg V noe ord fkk taket tl om at «smaken ordne med tobakk, og kunne dsponere to hester, e no s,. vogn og

6 6 KRGEN NORD-TRØNDELAG Krgsfanger tatt Malm Befalsskolen tot nfan tertet Trøndelag ble etter hvert sterkt engasjert kampene Nord Trøndelag med en styrke SO/73 besto 8 2 offserer, to sersjanter 78 korporaler og men Hovedstyrken var 0 aprl forlagt tl Værnes, som allerede klokka nkk alarm ordren etter at den tyske eskadren hadde passert Agdenes Skole Styrken Trondhem også alarmert, ble og uten kje retøyer og ammunsjon be ga avdelngen tl fots d< retnng Stjørdal VØf de torste tyske skpene kommet nn pa h.nna Trondhem, og ty skr fly var lufta Fa Værnes bh skolens sarnlede styrke organsert med en tropp med ans\ ar for Vøl og jern Hell Gevngåsen, hane en tropp for streknngen Sandfær hus Ervebrnken og en tredje tropp fkk ansvar området for ostre del a\ le ren Allerede H tda om mor genen forsøkte tyske fl\ a lande Det korn opptl 6 tl\ folge Flyene kom kke ned ford de ble mott med heftg dd Et fl) ble skutt ned området vest tor Ge ngésen e annet matte nødlande på grunn a\ skuddsalvene tter at to tyske krgs så//) ankret opp Munnk. trakk st) rken se; tlbake tl \ arden* skatval Nå 7 ar lastebler engasjert transporten Senkvelds lkk skolen ordre om a trekke seg nordo\er tl Hora Ved mdnatt \ar styrken forlagt pa Vollan skole 0 aprl dro skolens sty /' ke vdere nordover tl Bet stad. og på forden gjennom Stenkjer ble det kastet ha de klær og s garetter <>/>/> ; blene Det he satt gang vesperrng \e Veldemelen og Fosnesstranda aprl aksjonert' en del a\ styrken Malm. der den tyske lastebåten 'Karpfanger* hadde lgge uvrksom nokså lenge sko letroppen, under ledelse a\ løytnant Skarholt, e.kk Stllng rundt baten, mens troppssjef med nødvendg skrng ekk om hord Ra dornuterell som \ur bruk ble beslaglagt, og mannska pet satt arrest Den tyske kaptenen truet forresten med a senke baten pa ha\ na Malm dersom man gkk tlytterlgere aksjon Om det tyske mannska pet vet / kke annet enn at det ble.sendt t et land vernskompan Skage Se nore ble tyskerne overført tl engelskmennene. og Vsstnok tatl med som k rgsfangt»r Karpfanger» hørte nok Også med tl en gruppe hgnende lastebåter som /Vere norske lunner nærmest la opplag, men som var fulle a\ krga materell Senere krgsdugene Nord-Trøndelag kom skole avdelngen tl Fellng og Kne En del a\ avdelngen ble satt opp et kompan med forlegnng Øksnes Rygg-grenda l dagene 3. 9 aprl fn nor v skole kompanet pa en rekke steder Formofoss, Moum Snasa. Hunn gard Skage og ved hngudek artere på Fønx Snåsa Kompanet ble etter hvert oppløst slk at de t slutt korn tl a hosta a\ bare om lag 30 Uøvde forskole aspranter. Dsse danne e kompan sammen med fr vllge som møtte frem Det te kompanet hadde ut strakt vaktteneste vedbro er, telefonsentral og brgadens kommando/ylass vød 25. aprl ble kompanet lvt tet tl Ferg Kardene, og var her frem tl fondthghetene opphørte 4. ma uno klokka 4.00 Samtdg ble folgende ordre lest: «Soldater som forlater s ne avdehnger uten tllatel se. blr het rak tet som de sorterer og Straffes etter den tyske krusl,n For sa botasje eller andre skade voldende bandlnger er dødsstraff. Hver soldat be holder sne personlge rek vsta». Fra 5. ma UNO VØf altså alm norske befal og solda Nord Trendelag bø kte som t\ ske krgs er, r> dvsjon skoles <n*'ll OT da spredt o\er ort omrade, og det tok n td for de forskjellge l>- rfter ble frgtt XVclllpt;ll (JU V er pa Verdalsøra. >c*t er grålysnnga søndag morgen, 2. aprl 90. Tysk angrep er ventet. De norske soldatene, som skal prove a stanse den germanske krgsmaskna, nntar stllngene sne langs elvebredden. Årvakne eyne strrer mot den andre sda. Hvs det dukker opp rnennesker der borte, sa er det lender. Mennesker det skal skytes pa, otf vupnene er ladd med skarpe patroner. De som kommer, vl skyte tlbake. Det skal drepes oe; Av Morten Yemo ettertd er- det nesten ngen som har opplevd det te lkt Mnnene sprker. Det er kke noe rart, for en slk stund er en uvlkår lg seg sev nærmest. Del gjelder lvet Avdelngen som hadde gåt! stllng på Verdals ora, var Motormtraljøse eskadron/ DR3, en ny skapnng satt opp dsse dagene uv dragoner, h.jul ryttere og utvalgte per soner fra andre avdehnger. fremste lnje hadde 00 ca. mann, fordelt på fre tropper, gruvd seg ned og bygd forskansnnger. bakre rekker hadde sv delngen en forsynngs tropp og en stabsgruppe Kamper fra hus tl hus dolm Rognan fra Hora og Asmund Solborg. Sparbu, var begge med på dette, forste lnje, samme tropp, men lkevel kom bataljen på Verdalsøra tl a arte seg helt forskjellg for dem. V tok dem med på Ver dalsøra, år etterpå, for.r><> sok på å rekonstruere det som hendte Pf tross av at også Verdalsøra har for andre! seg løpe! uv et halvt hundre ur. sa de ngen problemer hadde med a mne fram tl kampområ 4. aprl ble jernbanebrua Verdal sprengt av nordmennene. Senere ble dette betraktet som et mstak. Ledelsen for «le engelske styrkene stm ble landsatt Namsos vlle ha brua reparert, for de skulle rykke sørover for å rense Trøndelag for tyskere. Men tyskerne kom dem forkjøpet. noen vl bl drept. Praten er borte, det er nnen vtser a hore, egne mennger teller kke lenger. De er kommandoordene fra befalet som betyr noe. Alt er sa uvrkelg og dramatsk. Noen konsentre rer seg om det de skal gjere, en übehagelg og vemmelg jobb. For andre gar tankene tl hemen, foreldre, kone. forlovede, barn. Soldatene er unge menn sne beste ar. Na fordres at de kanskje skal ofre alt for fedrelandet. det. Brua er den samme, en del av den gamle be byggelsen er ntakt. Lo sjelokalet, hvor de hadde forlegnng, kjente de straks gjen, og mnnene strømme! p«. Don tyske krgsdagboka fortelter sl Verdalsøra ble tatl etter harde kamper fra hus tl hus Er kke dette noe overdrevet, Asmund Sot helg.' Ne, det var nok slk e stund Det kunne kke bl verre. Både håndgranater og bajonetter var bruk \' ble helt omrmget uv tys kerne, de kom bakla helt og opp stllngene vave, og de sa på oss skytter gravene At v det hele tatt kom oss ut, skyldes torst og fremst at v hadde en meget dyktg befalngs mann tl leder, sersjant Frdtjof Hansen, helt som var suveren on sværl kr tsk stuasjon. Jeg har bort at han. som eneste bela lngsmann, ble dekorert el ter' krgshandlngene Nord-Trøndelag *M(> Del v ar alle fall fortjent. Matte kke du overta ot maskngevær ford skyttelen ble su ret ' Jo, men det var egen! lg en armen som var 2.skytter, men han var for sv urmet. Var del kke slk at du under' den verste bataljen matte holde maskngevæ ret mot en tysker på nær! hold' Dette vl jeg helst kke snakke om, ser Sot berg, og del er tydelg, v har framprovosert mnner som cv storkoste laget. Da dore ble kom mandert stllngene og vsste at fenden var' lke foran, hva felte og tenkte du da? Tyske soldater pa Yerdalsora varen 940. Her marsjerer de og synger akkurat det område! hvor forsvarerne grupperte sej,'..leg tenkte bare pa «t jeg skulle gjere en jobb. Soldatene hadde fatt ut levert 2. r. patroner hver, og ordren var at de skulle skj te for treffe og kke slose med ammunsjonen. Så han «t noen tyskere falt? A ja! men del var forskjell på hvordan de falt. De som falt tl sule, fall med vlje for «t søke deknng De som ble treffet av våre prosjektler, ble lksom lottet opp fallet. Men det var nok nntruljo sene fra de andre troppene som påførte tyskerne størs! skade, sum- Sotberg, Han var blant dem som fkk den utakknemlge job bon fl holde tyskerne borte fra brua, mens resten av eskadronen trakk seg ut av kampene Skutt låret.john Rognan hadde stl tng på motsatt sule av ve gen ved nngangen tl bru., ved den store (Jruv åsbl v g ga og Moeparken, Tl hov re for stllngene v.r del oppsatl pappmarkører for «narre tyskerne. vordan v nket dette? Del vlle ha vær! lle å v ære stede! f r en av ma koene De v,r helt gjennomhullet, ser Rog k. D. v smøg oss ut stllngene 7 tda. var det mange slags tanker som gkk gjennom bodet l\ grunn uv det v hadde bort fra «ndre k.mter hadde jeg lten tro landet, pa at v vlle klare a stanse tysker nes framryknng. Da v ble beordre! tlbake, forsto jeg ngen tng. V kom opp gatene og sa tyskerne ryk ke forsktg frum nordfrå. De begynte fl skyte fra bakken nord for Ora og jeg ble tnffet luret og kastet Foto ngvald Suvl

7 Verdalsøra KRGEN NORD-TRØNDELAG Lokkemat for «bcharnhorst» 7 P kampområdet Verdal 56 ar etter. f.v. John Rognan Og Asmund Solberg, med Morten Vemo som gude. dalsbrua som \ar lyskernes prmøre angrepsmål. bakgrunnen Yer Foto Ronald nndal Harald Bergsll på befløfc «krgsmuseet > pa Knnlerel. - Denne handboka for marnen fra M kjenner jeg gjen! gata. Dette var lke ved huset tl snekkermester Konrad lermunn )et var hun som plukket meg opp, fkk meg nn pa kjøkkenet hvor v var' tl tyskerne hadde strømme! forb. Der etter tok han meg med b len sn og kjørte meg tl Bakketun hvor det var etablert lasarett. Da var tyskerne også kommet dt. Dagen etter bar tyske sol dater meg pa e sekkebare hele vegen tl et tog som sto ved drettsplassen, og del bar tl sykehuset. Hvordun var det u bh treffet av e kule? Det gjorde kke vondt med det samme, det ver slaget og sjokket som k«stet meg gata Hvordun oppførte tys korne seg'' sa mate har jeg m gen tng a beklage meg over. ser'.john Rognan, som medgr, «t tross 50 flr, sa stter' mnnene som spkrel last. Den tyske styrken, som besto av soldater med krgserfarng fra Polen felttoget, var delt kampgrupper. Snrgruppen to pa ca. 200 mann ble trans porterl med tog tl Rnnan stasjon. Nordgruppen, ca. BO munn, ble transportert Sjøvegen tl Trones, nord for Verdalsøra, for a an grpe forsvarerne ryggen. Operasjonsordren som tys korne hadde, var a ta den vktge brua Over Verdals elva og kaste dm norske styrken ut av stllngene. De fullforte oppdraget tl punkt og prkke men det kostet, [fege den norske rapporten, skjedde det et ter en og en halv tmes kamp. Tyskerne ser- etter to tmers ntens kamp ra hus tl hus. Hvor mange falne tyskerne hadde, er uskker!. Sjefen for den tyske sor gruppen skrver bl.a. om «Kjære kamerater som ble lggende gjen-. De norske Kpene Verdal 2. aprl 940 var tre soldater, Lud vk Harsvk, Odd Lervold, begge fra Trondhem, og Josten Blomberg, Syk kylven, som falt da nord mennene, sammen med det engelske kompanet som var kommet tl Stkle stad. gjorde et forgjeves forsek pa a ta gjen Ver dalsora. Pf vestsden av Verdalselva, Ørmelen, ble to omstrefere som hadde sokt nattely et av husene, skutt av tyskerne under framryknngen. Fred rk Krstansen og Paul S monsen var' begge fra Ost landet. Dertl hadde nord mennene seks sårede, sa alvorlg at de matte under behandlng. (gsfl den br tske avdelngen hadde tap, to drepte og to sårede. Ellers forte krgshand lngene Verdal denne son dagsmorgenen tl a! husa på S eendommer gkk opp flammer. Krgsmnnesmerke! på Verdalsøra står mdt kampområdet for 56 ar lden. Morten Vemo orenterte om navnene. John Rognan, nærmest: Jeg kjente ngen av dsse. Asmund Sol berg, borterst: Tre av dem kjempe! ved mn sde. Foto Ronald nndal Asmund Solberg og John Rognan studerte med stor nteresse området der de for 54) år sden opplevde noen dramatske tmer, og når de mente at elvebredden gkk omtrent her. sa hadde de rett. Foto Morten Vemo A\ \r\d Erlandsen Han hadde kke rukket a fylle 20 år leksværngen Harald Fergsh, da Norge OgsA bh trakket nn krg og år med hdelser. med for nedreser og ln er sjøfolk konvoer følte de budde h vet tl Lns For sjøen skul le bl ungguttens opera sjonsplass alle krgsåre ne Fra han selte ut lke før krgen med M/T la nanger* og tl han vendte hem tl Leksvk, StO ban pa sm post maskn rommet alltd med en red nngsves på seg. Bombeangrep l oåtang rep Overflateangrep. De var Harald Bergsls hver dag Ar etter ar gkk kor \.oene over Atlanterhavet. Det var nesten som ord ruer- lnjefart med. duger på hver tur. men det var kevel l en overfar med lvet som nnsats. dag henger de på dplomer og meduljer veggen hans heme Leksvk snrn fortoller om mnsatst ~ /;..-; -ste he dersbevsnngen tkk han nylg av ordfører Karm hus forbndelse med en kor tlstelmng vak kom munens rådhus..leg ar vel den eneste lekswerng en som var tjeneste han delsflåten og som kem tl bake for a besette meg hembygda. Og nar jeg har tatt vare pa de hedes bevsnnger jeg bar fatt. sa er det re/ for å kunne s tl barnebarna at «dette val det bestefar holdt pa med under krgsårene UNO/45». Og når du dag.ser deg tlbake hva da? Jeg var jo sa ung. V vsste vel kke hva v egentlg gkk tl. Og dag ordet slk at man bar vans kelg a tro pa alt man fak tsk var med pa For krg, skjenner du. er noe sa for ferdelg. Det er utrolg at rnennesker kan vrre onde mot fncrandre. så Slk tenker han dag. Harald BergsU fra l.eks\ k En rktg sjofarer. som oktober runder de sytt ar. Han begynte pa \erksted allerede som l. r >unng Sa fulgte det skoleskpsår om bord «Statsrad l.ehmkuh for han ga seg sjølvet VOld darmel.se med tanke pa ut som masknst. Han kom t! a sta lenge ombord M/T «Tananger en av de 028 norske skp med bord mann om som skulle bh et sa vktg bdrag tl de allertes krgførøøl. fa Han rakk kke a sm masknsteksamen Norge. men selte under krgen med et dspensu sjonssertlkat Konvoer Angrep. \'uk ter. Og vøl land var det of te å søke deknng da også under tyskernes ntense angrep mot lunner kke mnst Lverpool. Fet ble utallge oppdrag for masknsten fra leks k. men særlg en tur mm Fen skjedde m lehelga 943 Og her fortel ler han oss hvorfor nettopp denne juleturen tl Europa stter fast mnnet Ganske enkelt ford v nes ban gkk ut sammen med en særdeles stor fl.)te Ut fra Halfax gkk v sandet, kke mndre enn En mponerende 0 l armada skp' med o\>rflatefurtoy er l t rom sjø ble \ sa splttet <»/>/). Og lkk tldelt vare \ akt hater \ kom tl å leg ge 'ss f>a en m ært sa nord Hg kurs Hvorfor? De skul le \ fa s\ar på senere (lkk helt opp mot Grøn land Jeg husker at V pas serte det fryktnngytende slagskpet Hood* mens mannskapet stmet a\ ka nonene som set ned Neste dar. forsvan l hun for f oss. De skulle.sc s, tyskerne hadde fatt nn fu tretfere pa et skp som la kunne tenke seg mulg heten a vlle bh senket. Fa tkk \ bs kjed a\ kor vo kommandøren a kjøre det rømmer og tøy kunne bolde med kurs for rske Sjøen. Men det skjedde noe SVær betydmngsfullt kjoh annet vårt. lyskcrne gkk juledag 943 ut med slagkry s.seren S< ham horst- og fem jagt re ra ba sen. Mtafjorden lot a an grp' konvoen var. Med andre ord: \' var lokkemat for et fartøy som de allerte hadde jaktøt på lenge. Vøl, v kom velberget frem tl Lverpool denne gangen også. som var en vanlg engelsk lunn \ anlop sam men med Cardff og (lås qow. Men bak oss ble det utkjempø et voldsom sjøslag. Som planlagt fra de allertes sde kom <S harnhorst» kontakt med konvoskrngen, <>g kamp ble først det tyske slagskpet skadet Sa kom mer et nytt oppgjor der br tene setter nn 'Fuke of York', og jeg mnnes at a\ de tre jagerne som tl slutt ble satt nn for a senke tys keren var det norske mar nefartoyet Stord" Fn ut rolg hstore 40 der bare ruvr mann av en besetnng pa 900 blr reddet Shk mnnes Harald Bergst krgstoktene 50 dag, ar etter at han stakk tl sjøa som 2 armg Kom tl bake som en hardbarke! SJømøJM med krg og reds ler trukket over seg på sn vakt masknen ruer sagt dag og natt Fr dag en \e teran som ser seg tlbake, og kan med rette.ere stolt V sn nnsats han sort resten av de norske sjø folkene.

8 8 KRGEN NORD-TRØNDELAG Fotball Lotto 6 «V 6«Flax mm ~ M~ " Sjokolade, blader Velkommen tl Stenkjer Tlf 666 *\*m Jff M - ~ BEDRFTEN BLE tetablert 922 under krgen hadde v store drft som folge av mangel på sement Annonse fra 945 wmmvsr vårt ' ' ' MaonuxtongS, BETwN W har vært og er fortsatt lke - ~ ********-* EjflP^"* ***** jfß _!3É - men problemer med sammenhengende fl-s HLBERTSEN & DSLLAN ucfon m Cementvarefabrlkk Tctcon 86 Kloakror Taksten Kumsten «Betong var tds byggematerale» aktuelt dag som gjennom hele bedrftens hstore ***** jfß _!3É W&fEm) sentrum BYEN HAR EKSPANDERT - - FRMAET HAR GJORT DET SAMME. - V STÅR GODT RUSTET TL Å UTFØRE ALLE SERVCEOPPDRAG. NYE BLER BRUKTE BLER VERKSTED DELELAGER REKVSTA Gunstg fnanserng av nye og brukte bler. Fordelaktg Ford blfnanserng. - besøk Ford-forhandleren sentrum 900 CU 990 MED MØBLER STENKJER takt med tden har også kravet tl møbler endret seg. V har vært med pa utvklngen og kan dag tlby moderne kvaltetsvarer leéf* ",bv,n '. r-- / o ".tv" k **'* gode rdr* >«, *""**»», - byens og nstrktpk t Ma* l n DW N tl " "": vanskelge 20de tder æ\,_ X Annonsen r.t Wo \ ser at v hadde tro f pa framtda og Malm Sparebank Aktv nærmljøet over 37 år og vl fortsatt være det fefc»~ p ** ' r,,, H-r. X!o»v*k'N,>», rktg Stod og Stenkjer Sparebank Sparbu og Egge Sparebank Sparbu Arh^rhan k, \ Betstad SALONGER, SEKSJONER, BORD, STOLER, H \JJ * "Km 3 'Ml, tft FURUMOBLER m.m. L{ Tfc For en trvelg og rmelg møblerng olohansens l MØBELFORRETNNG A/S Krkegt 9 Stenkjer Tlf Gjennom en menneskealder har v vært leverandør SPORTS av ARTKLER for byen og dstrktet ~_W^, AW'* *ØSm *garn fmmm n skftende tder med vareknapphet tl dag med det beste vareutvalg bransjen SS**""»"»» ' B**^^^ -tlf- A SPAREBANKEN MDT NORGE o CTC Kl/ CR e n r\«j en JArll/f f f lll f *%»9 \*4å JAKjhAuU STENKJER - TLF 077/63666

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen Boka Mljøproblemene Boka Mljølære En Nr. 6 22/3-1991 ISSN: 0802-5924 UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET 0 Televerket dumpet ulovlg sste sde ENØK potensalet 40 TWh sde 3 Grove naturnngrep på Svalbard sde 7 Verden

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

SNO. EHer 22 år på flukt er hovedmannen Mogens Jlmdi Petersen arrestert

SNO. EHer 22 år på flukt er hovedmannen Mogens Jlmdi Petersen arrestert Stiftelsen norsk Okkupasjonsistorie, 2014 UAVHENGIG AVIS Nr 2-2002 51 årgang Norsk frontsøster fikk For 30 år siden avslørte "Folk og Land" redningsskøyte Tvind-imperiets forbrytelser oppkalt etter seg

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG Julemøte Krstansand Julemøte Setesdal Julemøte Lyngdal Julemøte Froland REDAKTØREN Tmnlste 2015 Godt nyttr! N v

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG LEDER Rydd ve Herrs komme Advtstd er over oss v begynner berede oss juleferng, alt hører. Kanskje v tradsjoner v ønsker opprettholde, kanskje v lang julegelste

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer

I dag er det 70 år siden krigen kom til Nord-Trøndelag

I dag er det 70 år siden krigen kom til Nord-Trøndelag UKE 14 I dag er det 70 år siden krigen kom til Nord-Trøndelag KRIGEN KOMMENTAR VI HADDE ANDRE DRØMMER... Det ble lenge sagt med ettertrykk og krav på total troverdighet at 2. verdenskrig, og angrepet mot

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer