I ''tw^tl. sss. WftW I H. generasjonen. Vi har. mott noen av dem som. kom til a se krig, dod, tortur, redselen til sjøs. eller en fangeleir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I ''tw^tl. sss. WftW I H. generasjonen. Vi har. mott noen av dem som. kom til a se krig, dod, tortur, redselen til sjøs. eller en fangeleir."

Transkript

1 , '^v l-. * SB SS v'*r->** n h mj wjffknl Y** mm\ E» MP ' ap s, * f gg^tf^mgt^mjgg. jjhj /Hwfl[ ß >,> - H SS KRGEN ''tw^tl! sss -"Sf *Hll H WftW ; *jn,?*\.! 'y v' TRSD Drago Bm A Nord-Trøndelag 0. aprl 940 rykket de første tyske troppestyrkene nn Nord- Trøndelag: Besett Værnes! Så enkel var alpejeger-general Edv. Detls resept. Så enkel trodde han hele oppgaven kanskje skulle bl Nord-Trøndelag. Men før brgade* ledelsen undertegnet kaptulasjonsdoku mentet pa Snasa 5. ma skjedde det krgs hstorske tng fylket vart. To byer, Namsos og Stenkjer, ble utra dert for a svekke mot standskampen. De sto re trefnnger ble det kke, men bade ved n gstadkleva fort Ho gra og ot stormløp pa Verdalsøra motte en profesjonell stormakt norske avdelnger som etter beste evne for svarte seg. en hel generasjon har 9. aprl brent seg nn. Vel vl datoen for alltd være en hsto rsk dag, men lke übonnhorlg som tde vannet er- også genera sjonsskftene. Femt ar har gatt s den krgsgenerasjon opplevde utbruddet om førte tl lem ok kupasjonsår. Lang som svnner ocsf den generasjonen. V har mott noen av dem som kom tl a se krg, dod, tortur, redselen tl sjøs eller en fangeler. )rt er deres egne retnnge be v har truk ket frem denne spes alutgave om da kr gen nordtrøn derne hvor de enn befanl seg \ tar også set pa enkelte sder av krgsårene, og lar hstoren bl v med dagene da sluttet freds klokkene kmte ove by og bygd. To blder llustrerer den femårsnatt v gkk nn fra 9. aprl 940. Øverst heses det tys ke hakekors pa Knn leret etter- at det nors ke splttflagget var bltt frt ned og tram pet pa, og nederst marsjerer' en tysk fall skjermavdelng nn Nord-Trondelag. Verdal, pa vegen vde re 'r l.ot nord... fra Dette bldet vser nordtrønderske soldater, som horte tl Dragonregmentet, feltutstyr under kampene Nord-Trøndelag. - SDE 5 Stenkjer en rumby 2. og 22. aprl ble Stenkjer så og s utslettet da tyske fly angrep byen. Sste dag skjedde det mens kampene bare var seks klometer sør for byen. - SDE OG 2 - Spllet er nå slutt De sste trefnnger Nord-Trøndelag skjedde \ rd.uf j( la. da bandelederen Olver Rnnan ga opp etter års blodstenkte eventyr. SDE 3-

2 2 KRGEN NORD-TRØNDELAG rhn Ao r fl r ca ' spesal avs *+* forbndelse med krgsutbruddet STENKJER-TLF (077) aprm94o Redaktør: ARVD ERLANDSEN 9. aprl 940 Femt år hor gått sden Norge ble trukket nn de som nntl 9. aprl 94( var sv totalt fjernt for nordmenn: Krg. Femt ér har gått sden nordmenn flest sumlet seg tl kamp og vern om sn nasjonale sjølrade rett. Det vl nok forbndelse med markerngen av 50-årsmnne trolg bl brukt uttrykk som lg ger på grensen tl nasjonalstsk forherlgelse, men ettertd er hvert fall en tng temmelg klart: Norge hadde slk stuasjonen var såvel forsvarsmessg som poltsk ngen tng skamme å seg over, V motte on profesjonell over fallsmakt med de beskjedne ressurser v radde OVer, men først Og fremst he fnhetskampen et symbol som mm net ut en kraftg, enhetlg fol keresng, som også skulle komme tl a styrke landet \ art etterkrgsårene. Her Nord Trøndelag tkk folk også vrkelg fø le krgen og okkupasjonen temmelg hardt Stenkjer og Namsos he homhet gtus, v opp levde kamper som krevde lv hos begge parter. V lkk med den nære forbndelse med Sverge, en flyktnngetrafkk som var ganske omfattende, Og v tkk en av konsentrasjonslerene nn vårt nærområde. Jo de ble fem år som såtte snor. og for mange er de kke slettet ut onna femt år sonore. Pen norske \akthaten Fol kom strd alle rode,'! ma om kvelden. Kapten.ef Wldn; Ol sen ble drept, Og ble den forsto nordmann som falt kamp Norge. De skulk' bl mange senere. Om lag t).(uh> menneskelv kostet krgen oss. Sammenlgnet med andre land Fuorpa el heller lte Det anfall, men så er v da også sa fa her landet. var et sjokkert folk som opplevde aprl og madagene 940. V ble vtne tl soldater som var stand tl a forsnke Adolf Htlers plan om a sve po over Norge en fart. Men hstoren underslår heller kke det faktum at det fkk folger nat de oppsto svk. nar det he lagt for dagen uheslutt somhet og det ble regstrert dårlg planleggng på grunn av mangelfulle kunnskaper V lærte alle noe av 9. aprl. V lærte samhold. V lærte hva det vl s å leve frhet. Dette he en dehs dyrekjøpt lærdom v tok med nn hverdagen da krg og ødeleggelser skulle legges hak oss. Folt.sk sett \ar det en styrke, ford samholdet mnad nasjonen Og utad de nternasjonale samfunn har ført oss frem tl m En fortsatt fre nordmenn ny generasjon tar over. Europa ser v uk kurat dsse lder de forste resultater. først Og fremst gjennom de fre valg Øst-Tyskland, men lke mye den lberalserng som skjer østblok ken. Og her er det v dag moter de nye utfor drngene. Det krgsgenerasjonen håper, er at Europa anno 990 blr et helt annet enn det kr.se rummodo fra 930-årene. Furopa som har sett og opplevd sa mye sden verden ble satt brann for 50 år sden. Derfor kan v markere 9. aprl 990 håp og tro at dagen først og fremst skal mnne nordmenn om at hstoren aldr skal fa lov tl a gjenta set; Den vonde høsten Fredag. september 939 angrep Tyskland na Etter to uker sto de tyske avdelngene utenfor Wars bolandet Polen uten noe forvarsel. Kt lynangrep ver zawa. den nntl da kke hadde sett maken To tl. Luftvåpen uker senere matte polakkene g opp og staden. Allerede hoved 7. september rykket også Den røde moderne panserdvsjoner knuste de polske lnjene. arme nn Polen. Landetl skjebne var beseglet. Dot var Kuropa ()^ nettet snerte raskt rundt Norge. sum sammen med de nordske land hadde erklært sm nøytraltet allere de l september. Vsse krse tltak ble satt verk Nøyt raltetsvern ble moblsert blant annet hele marnen lo pet BY september Flyvapnet, som var foreldet og med mangel pa Så vel ammunsjon som bomber og bensn, ble moblsert. Det samme luftvernet. ble < )>4 utenfor terrtoralgrensa Vål kom de fnste dramatske meldnger om skp som ble senket. Om rnennesker som omkom. V hadde en vond host foran oss SEPTEMBER 939.'J. Søndag England og Frankrke erklærer Tyskland krt;. Samme dag omkom 2 passasjerar da tyskerne sen ket passasjerskpet -Athena Onsdag 3. Første norske bat går tapt, nemlg «Honda» av Bergen. 7 omkom om bord Dysa NorgC ble «le forste stvrkene sal nn nøytraltetsvakt fra september 939 Bergens-skpet Samme dag med lo må neders t jenestetd. opprettes Forsynngsdeparte mentet Lordar, 23. Tysk übåt sen ebesetnng ke torste nøytrale skp - amerkanske Fjorden. Førte handelsflagg, td.soten Rosenberg og sto uten fanger. Norge fulgte Haag men skpshsten sto det at radmral Raeder Del er klart lm Norskekysten konvensjonen et spll som tl fartøyel var hjelpeskp for at Vdkun Quslng på dsse Lørdag 30. Tysk russsk slutt lorte tl tuende tyske den tyske Kregsmarne Kap moten.., om mltærhjelp pakt med enghel om delng noter Baten he utvst ra temen ga urktge opplysnng fra Htler tl a ta makten a\ Polen Tromsø, o; dro tl Murmansk er, men mot norske nøytral Norge Sa tlbake tl Tromsø, og med tetsregler lkk båten tl slutt Og det ble pl OKTOBER 93 norsk eskorte gkk turen fortsette, og kom uhndret Måndag Norge tross krg 2 og truende stor Trygve Lc bn langs Norskekysten, 'f no ten: tl Tyskland makter l desember kom julo norsk forsynngssjef vember kom skpet tl Hauge Torsdag '<!> So\ jol ang per tdet, samtdg som Vnmono Trsdag H» Tyskerne depor sund Her frga Norge teer de båten Fnland polet okte p sene p torste jodene ørdag l den Det tyske sent prsemannskapet Kkstrarasjoner med kaffo og engelske ble nternert og fangene fr DESEMBER 939. suk ke Rkelg med flåtebase Soapa Flow senkes v årer, oj; Mtt. pel Royal rrsdag 7 Vktg no dsk fullt på lun l jellshotellene ved < < >ak NOVEMBER 939. utenrk smnstermøte >slo nngangen tl 940 Og Onsdag» Stockholmsmø Lørdag Norge tet med mmar dag 4 Sovjel eks mjula ble det ro sa kaldt at nordske statssjele. tonnasjeavtale med Fngland kludert av f olkelo bumlet k\ kksølvet tros pa Røros! Fredag 20. Del amerkans Fredag 7 Det tyske tanks Quslng muter Htler To løsten ke skpet «Cty of Klnt ank v opp Tromsø. Tysk kpet «Westerwald skaper p r. forvklnger Trondhems gange motte NS hadde v ærl \ ond Nor føreren den ge skulle gå en kald vnter tyske Føreren, ot; ocså naz mote Den kalde vnteren Norsk nøytraltet var hardt vær etter få døger kull- og strommangel. Det nytte! heller kke å fryse nn årgang 940. Det kom temmelg truende noter fast prsene. De gkk stadg både fra opp. Fjordene ble slagt, øst og vest, og det stadg hardere nterna sjonale klma med verdenskrg rundt og 0. februar lå for eksempel 25 hater fast Oslo oss var vel fjorden. 40 grader var det på Røros, pakt med Wn men vnteren nordmenn opplevde. Kal deste vnter på 65 år ble regstrert. Det forte jo det varslet om tøvær at mars endret temperaturen seg tl både fra 40 tl 4 grader lopet av et eneste døgn. Men det var nok bar- uten på», for hverdagen fkk etter h\ ert et Stadg mer og mer vorsfylt al preg. «Vær varsom med hva du ser», sto det på pla katoppslage ne. Spon v rk somhet florerte, særlg hav nene der det løpet av vnte ren ble nnført adgang forbudt for uvedkommende, Sponer dømt norsk rett. Beredskapsarbedet skjot fart. Evakuerngsplanar ble Utarbedet Tlfluktsrom bygd. Førstehjelpskurs og skytet re nng ble gjennomført over he le landet. Det ble drevet mork leggngsprover. Men det ngen vsste, uten de som forberedte planene, var ut Htler all hemmelg het utarbedet nperasjonsplan for a besette Norge. Forst ble den kalt -Stude Nord» se nee for' Weserubung Gene ral Nkolaus von Falkenhorst ble 2. februar 940 utnevnt som sjef for gjennomførng av denne planen, Og han kom gjennom fre ar tl a bh overs te sjef for de tyske styrker Norge. De vestallerte nedsatte også en stab for a utarbed*' mltær plan mot Skandma va. men motsetnng tl Ht ler holdt pohtkerne Fngland Og Frankrke gjen. Wmston Churchlls plan var enklere: Mner norsk furvann Det vlle også stanse transporten av malm tl den tyske ndust nen Ser v pa de vktgste beg venheter arets tre torste må nøder noterer v følgende Vnteren 940 ble usedvanlg snork og kald. men lkevel var det voldsomt frammote tl de frvl lge kurs sk- og skytetrenng også på de mange steder der skytterlag og drettslag gkk sam men om slke opplegg Nord-Trnndelag. JANUAR 940. Fordag t. Sovjetsk note: Protest mot norsk hjelp tl Fnland. Hrtsk note: Den br tske marne rna heretter også operere norske farvann. Måndag H. Hemmelg stor' tngsmote behandler forsvaret Ost Fnnmark og Tromsø avsnttet. Sjefen tor 6. dv sjon utnevnt som forsvarssjef nord. Flyvåpenet og luftve net skal settes opp med full styrke. Onsdag (. Tysk Lørdag 27 Htler med ny plan(stude Nord) om ese av Ndrge ferdg. plan(weserubung) for ese av Norge besett FEBRUAR Torsdag. Sovjetsk sto rangrep pa Det kaelska neset Fnland. Måndag. r >. Det allerte krgsråd gang med et stab sabed for ekspedsjon tl Skandnava. Tysk spesals tål) gang med forarbedet tl Weserubung Fredag <> Det tyske skpet Altmark angrpes Jøssng fjorden av den brtske jage ren Cossacfc Onsdag 2. Gen< ral von Fal kenhorst utnevnes som sjel tur Weserubung. Fredag 23. Norge og Tysk land undertegner handelsav tale MAKS. Fredag. Htler under tegner drektv for Weseru bung Også Danmark skal ok kupere*. Søndag 3 Norge og Sverge nekter allert gjennomfart for hjelpeekspedsjon tl Fnland. Onsdag 3. Fredsavtale mellom Fnland og Sovjet. f redag 5. Htler krever ut übung skal gjennnrnfo res tor tyskornes offensv vest. Onsdag 20. Falkenhorst tl Htler Alt er klart for gjem nomførngen av Wesorubung - altså felttoget med besett ese av Norge Torsdag 28. England vedtar a legge ut mner norske lar vann.

3 Tyskerne besatte Oslo F «rår 9. aprl 940 rakk avsa Nor J- Trøndelag så vdt å få med en meldng om at tyske krgsskp var gått nn Oslofjorden, Bergens- og Trondhems fjorden. Oppslaget avsa var om brtenes mneleggng norsk sjøterrtorum, og lede ren var ganske typsk: fare sonen. lederartkkelen blr Nær \ ofre under felt toget / det stlt spørsmål om hva Tyskland nå vl Svaret kom før avsa var ute på gata Stenkjer. nntrøndelagens utgave 0. aprl er helt og holdent preget av tyskernes angrep. )a be gynner meldngene å strøm me nn fra hele landet, og v får også det første bldet av s To maneder varte tv ske nes 940 felttog mot Norge En kort td kanskje, men l kevel forregnet Adolf Htler ;rundg. lopet av et døgn var Danmark h. og mr tyskerne torst slo tl tok det bare to uker før Frankrke la ned vapnene \h fremst men l\ Regner v med om komne under transpnrtene Fra el Tyskland rl og... tl tuasjonen vår egen landsdel. Vår faksmle vser avsas tredjesde. Av annet stoff avsa kan v nevne at Nord-Trwndelag ble mørklagt fra klokka den 9. aprl tl om morgenen dagen etter. Det heter vdere en meldng at et tysk marne fartøy 9. aprl om kvelden legg kommer sa mange and re ldelser, og omregnet 980-kroner ble det anrettet krgsskader Norge for alt >> mllardar Slk kror,. ser hoyedtal for felt N<>rge ut: 853 nordmenn døde kam N< uge. og lke mange talt strd under : he san lvet. r'»)f tyskerne'- nnmarsj, av vsse 64 befal. Marnen rmstet 2M.' mann, Hærens og Mannens mann..nder gkk nn Skarnsundet, men ble stanset av sen. Også 0. aprl om morgenen lå fartøyet der, men senere kom det slkt snøvær at var umulg å se heter det det, meldnga fra Folla foss. Mer enn nokon gong for gjeld det at alle norske kvn ner og menn har sann sam 2400 tyskere omkom un der transport fra tyske hav nor tl Norge 300 tvskere mstet lvet under kampene pa norsk jord engelskmenn omkom under transport t No 900 en: elsk. ter ble drept. sk.det eller tatt tl tange under ekspeds ons korpsets Norge aksjon. ".un ble drept. skadet eller de franske og polsk' e som deltok funnsånd og står saman. sl ke tder skal det vse seg om v verkeleg er ett folk og om v vl vera det, heter det learen den dagen - en lear som vert avslutta med desse orda: ngen pankk. ngen unødg uro. nga hamstrng! 242 tyske fly - derav en tredjedel kampfly ble u\e lagt under felttoget 2 engelske fly gkk tapt under operas onene.'t) tyske skp be senket under nvasjonen. Blant sk pene mg og to en torpedo båt, seks übater, t agere S og mndre fartov 00 fly hadde Norg krgsutbruddet 940 KRGEN NORD-TRØNDELAG Nes rken Altmark bordet Pet var s.j uten tvl dra matkken omkrng det tyske tankskpet l/r mark» som fkk krgen tl r\ kke Sorga nær nn på lvet brtske Fer unngå seks jagere sek te det t\ ske skpet ha n ;./os sngfjorden mellom Eger suml og Flekkefjord \ed t tda fredag l( februar 940 Seks tmer senen k<m len brtske tcossack» jågeren nn fjorden. Her forsøkte 'Altmark å klemme jågeren mo land Afferen endte med at sk pene tørnet sammen, og det tyske fartøyet ekk på grunn Hermed bordet engelsk mennene t\ skoren Under skalkede luker, provan trom og se/v ; en tom tank ble de funnet tanger al ble 299 engelskmenn lc frdd \ cd aks onen. De kom t! kamp om bord da engelskmennene > bordet Altmark S) t\ s ke sjøfolk ble drep engelskmennene fkk en a\ sme Tankskpet såret Altmark var oppfort son; hjelpes kp for Kregsmarne skpslster) Het hadde for sj n kr\ sseren Gral Spee med. \dmral olje Tankbåten overtok sa,/, brtske fangene s,>m rna rnefartø) et hadde tatt fra handelsskp senke Sor Atlanteren desember!>-'>h senke mannskapet kr) l sseren nder\ e/s tl Tyskland ble 'Altmark observert under falsk na\ n som Sogne* a ( k lo ngen hadde sa kontakt med Altmark- for det kom nn norsk farxann led Halten f\ r fabl >a \ aet rksflagget akte rut noe som fortalte at skpet \ ar, offentlg t\ sa tjeneste Foran 9.aprl 5 aprl Stettn h,<;y n nor nnskpnngen a\ tropper sen skal /n/es /// V '/.'. < / England forater br tske tluteenheter St />asen / apa Fl»M med kurs for Norge 7. aprl Fra Stettn går fem transportskp med tropper som skal landset tes Oslo. Samtdg er den tyske flates hovedstyrke, blant annet med slagskl pene "Sch am horst» og Gnesenau pa veg nord over fra f(elgolandsbukta Malene er \ar\ k og Trondhem, store troppe styrker er om bord tovene tar som har høy has tghet. Også übåt flaten er trukket tlbake fra opp dragene Atlanterhavet l batene lgger na spredt utenfor Xorges kyst og Venter på stt bytte som or den brtske flaten skotske havner star styrker fra den brtske luer klar tl a sendes tl Norge Hov alarmbered skap H aprl: Tdlg om morge nen gar brtske jagere nn norsk farvann for legge Ut mner. Det er mdlertd bure utenfor Narvk det vrkelg er snakk om et mnobelto mens kommer de tyske fatestyrkene stadg n.er mere. dårlg ver blr for mus/oner brutt. farvan net utenfor Trondhem kommer den brtske jage ren «Glowworm» over en akterut.selt tysk.lager. Det oppstar en heftg duell, og da krysse ren "Admral Dpper» blander seg blr den engelske jage ren senket. Men «Clow WOrm* rekker J sende ra domektngen Tyske en heter er pa veg mot Sorge! Fra tyske lunner gar na en Strøm a\ tyske trans pert og krgsskp. E av farto\ene. Ho de Jane ro» bh r H. aprl kl.50 senket a en polsk übåt Soldater tyske urutormer blr veddet De fortelter at de er pa veg tl B /< ss mot brtene. dngen gar \dere t Oslc. hvor man kke lg lt tl den fester st elter nn er Norg 3. >an

4 4 De seks gruppene Or? tare fj slre flåteenhe tene befant sg etter planen utenfor de respektve rna! omrader klokka 04 3 norsk td den 9 aprl Skrngs styrken besto av to slagskp pluss en rekke übater for delt langs kysten. Slagskpe ne la otter anej-opsplane: utenfor Lofoten Tyskerne angrep over bred front, fordelt på seks hovedgrupper GRUPPE NARVK l' jagere med < a 2000 sol dater Allerede H aprl om kvelden trengte styrken nn Vestfjorden Då fkk norske janserskfene vold* og \ beskjed at man regnet med tysk opera s/ 7/ mot Nar\ k Pa den ty s ke flotljen kom ga Eds vold stoppsgnal og skjø varselskudd. Den tyske par lamentæren sem rkk om hord fkk a\ slag på kravet om a passere Kommandør kapten Odd Wlloch forsto fl fl SOm na kom tl a skje P plass cd karlonene Ka skal / slåss.gutter For nordmennene rakk a skyte he skftet truffet a\ tre torpedoer 'Edsvold* ble sprengt Hare seks mann reddet seg 75. mens blant dom Wlloch, gkk ned med skpet Fra Norge* rakk man a la en duell med en tysk ja ger, men sa be panserskpet truffet a to torpedoer lo pet a\ mndre enn ett mnutt gkk «Xorge* ned med 0 mann. mens 90 ble reddet GRUPPE2 TRONDHEM Ved. tden om morgen 9. aprl gkk den tunge krys sere// «Admral lupper< med tre jagere og en styrke 2000 pa mann nn Trondhems fjorden Agdenes festnng var heredt. men klarte kke a hndre tyskerne på veg nn tl Trondhem som he besatt tre tmersenere. GRUPPE 3BERGEN Krysse me *KøUl* og Kø ngsberg», torpedobåter og moderskp Og også her om lag 2000 soldater l lopet av en tune YMT styrken forb Bergen festnng, og Bergen besatt UHFFFF 4 KRSTANSAND Angrepsstyrken ble ledet a\ krysseren «Karlsruhe», moderskp og torpedobåter Omlag 500 mann om hord angrep klokka 04 Fy Den tyske styrken matte første omgang trekke seg ut etter flere fulltreffere ra norske hattener Om formddagen k>m styrken tlbake Fest nngen opptattet at den forte franske flagg /'ars/ da eska dren hadde passert så man det tyske orlogsflagget. By en besatt GRUPPE 5 OSLO Tre kryssere, *Blucher», Lutzow», Emden», torpedo hater og artllenskp tl sammen om lag.000 solda ter om bord. Klokka 04 7 fkk Oscarsborg nn fulltref ferne pa «Blucher». Mer enn 000 mann omkom. Også «Lut/.ow ble truffet. Ft mndre skp, «Bru mne sank r», også Landgangstrop pene ble derfor satt land ved Son. og Oslo ble først be satt langt etter fastsatt td ved hjelp av luftbarne trop per. GRUPPE 6 EGERSUND Fn avdelng mnesvepere gjennomførte sm operasjon tl punkt og prkke. Fress 04.5 kom fartøy one nn på havnon Fgersund, og la tl ka for mannskapet på en norsk torpedobåt forsto det varden tyske Kregsmarme For a gjore angrepsbldet helt klart tar v med at an grepet mot Stavanger ble startet ved landsettng a\ tyske fallskjermtropper Her ble det hard kamp. Ved 5-tden den 9. aprl var by en under tysk kontroll, og deretter kom de forste trans portskpene nn pa funna med tropper, apen KRGEN NORD-TRØNDELAG utrustnng og Slk startet felttoget mot Norge. Fra lokalavsas 940-spalter Weddelelse Tr* Tru kke øa \m rukler! Snakk mndre! Ta mot alle ryktcr med kr aller «torste skepss! Trn kke pa en prosent av alt det snakk lose ryktcr ssfwaras. som Forfell kke tl andre MM SOM du Hjnl kke er skker pa er sant. Oppskremte, nem.se rnennesker lar lanlascn lupe vlt, msforstår lorvrenge og legger l. Ta stuasjonen med ro lul nn K «lulrøndclagcn» gjengr sne spalter Og ved oppslag vnduene de faktske nyheter som har noen hetydnlng, Komaleelß general Sum ncvrtl C oberst Otto RltgC ulnevnt tl Knmanderemle gelc,l tvc d' norske lstr. Han er sfl Ar gammel og bar va*rl sjel for ;;«.l.l.be ll.u kjenl tr som en fremragemle handlekraftg offser. Del e 'n. kkt- oflselt meldt nuv om grunnen ul at Laske tar fr.lr.lrl, men det skyldtes vsst nok at han kke e rsk slek, han er la også* 88 r gammel, s «Kt va rmelg at vu yngre mann avloste ham. aakc er kjent sum en jod nordmann G materell tl hærens santet! Der las na loshotdsreglc ogs når det gjelder tanlelsutslyr, tc 'som del skulle bl bruk for del. går var 80 kvnner Stenkjer beskjeflfjel med a" lage kompres. ser, gass Mnd 0. lt dette ten H«'s mye lerret ol Atskllg er sam let nn, men det renes mye me De som bar nytt eller gmnnc ln loy t. eks. laken, lenetsfller n.v. bes «snde dette straks tl fm lm der, Stenkjer. Denne snmodnng kke barp tolk Sten kjer, men alle bygdene omkrng >er gjores de fm austallnnger med feltlasarctlcr, for al gjelder mer enn noen gang for at «del er bedre å være fore Var enn eter snar». «cnl Tor etterpa kan det være Ml Krgsnotser n r+rdag: uler w Bergen m nortltennenea hemlcr. Nor ske roppc vkker rsn fjella \(d Jergen ng rekke sejj sammen omkrng hyen. tghskv <> l\ 'skaln krétsc vr hyen. lysk ) e skutt ned og lall t ( l.'lll.l r. Sola llyvepl.ss ud s.t..m '.mt ha brtske t v gjort Pt pa mgrep H* ble t rpnrkl<l re lull rellere, t tysk jmke l) ble Hle lag ng 2tl tysken- ble drept. V lyske ranxportskp (Jslo fjorden e blokert. Nurxke strdskrelle ha Osk fjorden senket tyske skp på tl sammen 3UOUU tonn. Sm tugspresdenl llamho opp lolde seg Sverge som sjel fot uosk ettcetngstjeneste ul landet. Ute londhemljode ha br tske lly va-t lvlg v ksouhel, meldes fra London. London NH: Den norske tot pedobål «Draug* ha senket el lysk auspo tskp ved Hauge- Slnd. 75 mann som var ombord Cl st mt t England.,'oalnskapene pl norske lval kokee (Antarktsk melder mt dc vl komme hem o}» kjempe mot tyskerne. Det ranske marnedepa temet ltelde at 20 franske kgsskp er langs Norgef kyst. kke etl av clem r gått lap. London melde at alt er fre btske kyssere senket ved den muske kyst. Men delte lap betyr ntet, lo de allerte ha 250 krys see. Den slandske regjerng har <>vertntt de funksjoner som etter gunnloven tllgger dansk slandskc konge, som nå kke er stand tl å vareta dem. Kn norsk offser ble skutt da hau kom ombord et lskefartøy, hvor tyske mltære var utkledd som lskere. 'as: 38 brtske skp på alt tunn er senket ved den nor ske kyst. Krssrcll er lel Den mltære Mrallclov er n l.dl kraft, nrgsretl W nulort V henvser tl kunngjørng fra LR 3 dag. Sum krjsdnne lut dslrk tet er opmevnt sorouskrver l.md hoe. Stenkjer mhtw Av uuwrnkomuen. RmMre (or 2. aprl D.o gjengs punkt 3. gmt oy 2 som er slydende:. med at Norge e blll krgsskueplass e den mltære straffelov t» Ar kpaft, fplyspetten nnføpt og Dødast po ffen genlmføpt.!2. Speselt nnskjeppes Mltære ellet cvle som utsprede falske forlydende elle yr uvedkommende mltære npplysnge bn stllel lot Krgsrett og duml eller del mlt.tre straffelov. O. H. QBTZ Alex Passerngskort. ldsmo. Fra kl. 7 len. aprl 940 og nntl vdere vl n gen svle få passere velene ca. 6 km nord for Stenkjer ulen passerngskort. Sådanne passerngskort erholdes pa Stod lensmannsk ontor for fnnenbygdsboende og for andre paa polt vakten. Proklamasjon. Det advares på det bestemteste mot at svle (kke unformerte) personer grper tl våpen eller foretar sabotasje. Dette vl etter folkeretten medfore skånselsløs dom fellelse av de skyl Uge, og vl også sannsynlgvs resul tere skarpe repressaller. J. LAUfMNTZON, dvsjonssjef. Meddelelse. Krsestuasjonen la r bl. ;. medlort at der er mandel pa tlgang Krsestuasjonen la r bl. ;. medlort at der er mandel pa tlgang av kont.mle mdler. Dette gjor seg Ogs gjeldende ne Sten kjer kommune Pornannskapel ar med fylkesmannens godkjen* nese lattet vedtak om å utstedt* avannge lydende pfl htndt haveren om delvs leknng av kowmuale lonnnger og arbcdspen* ger. Ds.se tlvalnge kan henytles som helallganddel nnen Stenkjer by og er garantert av Stenkjer kommune. Denne ordnng gjelder nntl vdere. Stenkjer formannskap, Stenkjer den l. aprl 940. A f N R ( AUS B N, ordtører.

5 Angrep mot Nord-Trøndelag Mdt-Norge skulle Nord-Trandelag bl den tante vanslcelgheten for dyn tyske overfalle nakten. Allerede 2. aprl var de norske styrkene etablert nord og ost for Stenkjer. Sjefen for D strktskommandoen, generalmajor Jacob Ager Dom første tyske styrken sen ble landsatt hem klokka Trond samtdg som oberst o B Get2 sjef for R 3 pa 05.00, 200 var pa Stenkjersannan overtar mann. På Værnes overgå avdelngen flyge don mltære kommando over de norske troppene. 0 seg aprl Mot dette var de tyskerne Samme dag kom mdlertd følge mltære hstorkere Artllerregment 3 tl Hegra, såtte nn etter a major Hans Redar e tlnærme! stor mangrep på Nord Trønde Holtermann begynte a mo lag blsere styrker fra hele dal Ėtter «n sa føret på Værnes 0 prl vel Namsos s nn Stenkjer var bombe! Jernbanebrua over Verdal sonder selva sprenges allerede Og sammen, ser sje 4. fen for tyskemes M aprl av norske styrker, sam fanterdvsjon, l n generalma me dag som engelske av delnger landsettes Nams jor Woyta h, t han aktor å t Stenkjer. us nntl 6. aprl var det landsatt 3000 brtske solda tor, mons 3000 r arsk menn gårl land tro dager senere De skjor mor 6 aprl Al lerte styrker forlegges da tl Grong for f dekke don ost lge fol av Nord Trøndelag, 2. aprl landsettes tyske styrker p.» nderøy Samtdg presser en tysk nfanter bataljon seo, gjennom Asen samme natt med Stenkjer som mål Den tyske styrken som var landsatt na nderov. Lauranton, forlot Trondhem allerede ved halv fre-tda om morgenen B. aprl. Etablerte sen pa Stenkjersannan, samtd»,' som det tfkk ut ordre om moblserng av de mltære avdelnger på Værnes, Knnleret og Stenkjersannan. kommer kamp med bnts ke styrker vød Vst. 2. apnl om morgenen går sa tyskerne tl angrep pa Verdalsøra. Dagen etter fort setter kampene vød Vst Na blr nye tyske styrker land satt. og bntene trekker seo, tlbake 2.'}. aprl forsterker Sor Hålogaland regmen! styrkene Nord Trøndelag, og dø! kommer tl mndre trefnnger en rekke steder kampnm radene Tyskerne stenger passasjen sørover, oe, h» engelske krgsfanger blr tatt da tyske tropper nntar Stenkjer. l'a denne tda var det tro ltf t gangør sa store norske og allerte styrker som de tyske. Lkevel kom do aller te som hadde Trondhem som mal - aldr lenger enn tl Verdalsøra. Allerede 22. aprl tok brte ne latt pa retretten fra Nord Trøndelag. 30. aprl trekker samtlge allerte styrker se^ sammøn Namsos området. on : ma forlatar de eng elske Og ranske styrkene trøndersk jord. Det skulle vse sej4 at de nord trønderske styrkene el ter hvert ble uten forsynng er, og hadde tllegn bare ammunsjon tor en eneste strd Det ble nnledet forhandlngar om våpen stllstand. r > ma rna o^su major Holtermann og bans tapre besetnng gj opp kam pene om Høgra festnng. Oberst Getz opploste den norske brgaden 0 ma 940 Brgadens tap var 3 døde, 32 sårede og 2 nord menn var tatt tl fange. Generalens ordonans opplevde dramatkken Harr an: KRGEN NORD TRØNDELAG 5 Fly «pepret» motorsykkelen A\ Arvd F. rhnd se n General Laurantzona sste stabskvarter under kampene aprl JMO var pa en gard lke sor for Nes bru Harren. Her var «let at generalens ordonans den kke helt ukjente m«belhandleren fra Stenkjer Og mannen bak «Trvelge Trendelaga Asm. Lervk, opplevde krgsdrama! - kken da et tysk fl> plutse lg dokket opp. Stabens kjøretøyer var plasser! p«østsda av brua, og blant dsse va Også mm mo tors\kke. Jeg hadde nettopp tatt oppdrag fl brnge en be skjed sor dalen Hadde ak kurat kommet tram tl motor sykkelen da et st llej-aende enmotors fl\ plutselg dokket fram over åsryggen. Del pep ret» med maskngevær mot kjøretøyene mens sykkelen jeg satt på klar tl start. El prosjektl -«kk da forb låre! mtt, o«slo nn tanken Heldgvs eksploderte bensn den kke. Jeg sa at flyet tøme! rundt, og jeg søkte deknng blant tomrne-, kvster' og starrgras Fre som la langs elva. ganger foretok flye! rna nøveren før de! ga seg..lee, trodde mn sste tme var kommet. kke mnst da starr grase! tok tl fl brenne etter al sporlys fra lvets maskn våpen hadde antenl det Vel det endte godt, og jeg bad de kula fra bensntanken lenge mtt ee. Dessverre kom den bort for meg sonore Rekvrert Asn. Lervk var ar da krgen brot ut Han hadde bltt frtrukket fra de mltære ruller sn td, men lordag 3. aprl ble han av nntrøndelag Poltkammer beordret som ordonans ved general Lau rant/.ons stab pa Grotan gard Kvam. Grunnen var ganske en kel. Jeg hadde den td en Zun dap 500 kubkk motorsykkel, og dermed ble det mltære oppdrag med kjorng dag og natt pa temmelg dårlge ve ger vårløysnga. EUøra fkk jeg jo godt nnblkk stabens arbed, og kunne kke unngå å notere meg den noe nervøse stemnng som hersket. Nå ble kke Grøtan kvarter så lenge. Torsdag 9. aprl flyttet general Laurantzon med hele sn stab tl Skage Namdal, og her ble v nnkvar tert på en av Skage gårdene, forteller Asm. Lervk, som mnnes godt mange av dem som var med Foruten general stabsledelsen. Laurantzon var det kapten Langld, løyt nant Aavatsmark, kvarter mester Dybwad og så de menge: Gunnar Haarberg fra Trondhem. Almås fra Høy Asm. Lervk - 50 år etter at han ble beordrel som ordonans for generalen, og her både med poltkammer og Sannan bakgrunnen. landet, Jensen fra Hommelvk sammen med staben ble Formofoss, Og altså Lervk. senere overflyttet tl Grong, tl går tl Snasa. returnere fra Lothar Larsen fre tyskere Her ble som assstenter. Lervk & Co. nnkvar mod Gunnar Haarberg var med en hel ryggsekk full. Vel Oppsøkte Schult den Fosslandsnesset. Jessen, Der ds tert hos som banemester Wang staben og fremme som engelsk tolk, leren og ponerte generalen og hans sonore ble det fortalt at han of oppdaget han fru Anna. Senere ble fserer hovedlåna, ble med regjerngen over Kngland. Den tl mens Ler de nors ke soldatene flyttet vk & Co. som mengmenn tl at brakka var fylt beklaget at han kke hadde av tobakks sld som passet for røykng en sam røyk. Forklarng? Selvsagt at Vøl, v fkk bruke fersk sld. leler ved Dravland, og her det også samme Håar holdt tl på stabburet. Det ble var tobakk a fa kjøpt Saltet sa godt v kunne, og berg ble var stemnngen nokså trykket lerområdet etter hvert kjent som trampet ster tl nærmeste engelsklæreren TV, og dess deknngsplass skogen uten som programleder vente på av flyangrep. Fjernsynets «Kvtt eller dob Som nevnt nnlednngsvs belt». kom ordonans Lervk senere tl Harran, og her Ho n be var det det også kom meldng fra Snåsu 20. aprl ble Namsos blant annet ford enn så lenge. be ga oss galopp tl «Bas-Ola» det var hvor v fkk all den hjelp v brutt ut hjernehnnebetennel Det som ellers har festet se hos noen av soldatene. seg hos Asm. Fllers var denne per Lervk trengte. For var må å gjøre en lang hstore kort: ten han kjøpte seg oden Snåsa preget «fr» All sld falt ned på, og fra stengene Don lå glorene av to han benyttet den sjansen for og freste. Nå ble v redde for bakksmangel. Ftter e ukes snarest å kunne assstere sn mstanke td ble v om sabotasje, men så overført tl Sten far med å få forretnngen bom at brgaden hadde nngått vå bet, kjersannan og også Skage ble «tatt penhvle. anslagsvs tyskerne var vel lke fortvlte om lag med på kjøpet». Gården sta Ryktene florerte ellers 250 gang gjen. som oss. Derfor på nytt tl Jes mann. V måtte tl Jeg hadde vært leren sen som denne gang ordnet bakelegge ben lå på ble dstansen både tre dager da tre karer ble også bombet et med en kasse spekesld. Ten sterkt, blant annet at det fra med tog og tl fots, uten at det og jeg terlyst for å røyke sld. Jeg oppsto store ska krgsskpene der. Tyskerne sa ke seg: Røkt spekesld. Resul Namsos var glemmer aldr vsste synet trolg som mot her mn sjanse. Allerte losset meg tatet store mengder var hvor ledelsen rom og te holdt oss da v rundet Våttakam med Grønnesby fra Sandvol sld som lgnet for tl. vrdde bukkehorn, andre godsaker. Det hjalp et På Namsos men: Fn men tys sønderbombet hem havn lå det ter sgende tl å både sette stt spe engelske og franske skp, og jeg var dt med selle by. preg på tlstanden Da lan og en nordmørng som jeg kerne jublet. V prøvesmakte var det tungt å svege! mente burde kunne kunsten og fkk høre «ncht schlecht». da Forteller Asm. Lervk, be len. som Men. ngen av Namdalen oss tre hadde Dermed kunne v benytte ble jo på folke kunne glede skjeder både torsdag og fre seg over å treffe forsøkt det før. oss Krgsråd ble dag. munne kalt for av vårt «frpass», Romsdalen famlen, FUers og fant også sn far og gkk gla holdt var det jo en trst akkurat da! sammen med gartner de ut det fr. Hvs det va meldng å få den helga gang med å tlrettelegge byg Grønnesby sa og regnskaps at tyskerne ved dette høve nemlg at hembyen Stenkjer Med røy kas også var bltt lagt d gng av forretnngs- og verk mannen fra Nordmøre. Ved syntes stedbrakke på Torget. Fllers Svedjan runer, De vsste jeg norske at «Bas- roykaslda var ok ja, styrkene ble mnnes Asm. Lervk som forste omgang transportert ble han sendt på byen for å Ola» hadde røyker. da er det vrkelg V noe ord fkk taket tl om at «smaken ordne med tobakk, og kunne dsponere to hester, e no s,. vogn og

6 6 KRGEN NORD-TRØNDELAG Krgsfanger tatt Malm Befalsskolen tot nfan tertet Trøndelag ble etter hvert sterkt engasjert kampene Nord Trøndelag med en styrke SO/73 besto 8 2 offserer, to sersjanter 78 korporaler og men Hovedstyrken var 0 aprl forlagt tl Værnes, som allerede klokka nkk alarm ordren etter at den tyske eskadren hadde passert Agdenes Skole Styrken Trondhem også alarmert, ble og uten kje retøyer og ammunsjon be ga avdelngen tl fots d< retnng Stjørdal VØf de torste tyske skpene kommet nn pa h.nna Trondhem, og ty skr fly var lufta Fa Værnes bh skolens sarnlede styrke organsert med en tropp med ans\ ar for Vøl og jern Hell Gevngåsen, hane en tropp for streknngen Sandfær hus Ervebrnken og en tredje tropp fkk ansvar området for ostre del a\ le ren Allerede H tda om mor genen forsøkte tyske fl\ a lande Det korn opptl 6 tl\ folge Flyene kom kke ned ford de ble mott med heftg dd Et fl) ble skutt ned området vest tor Ge ngésen e annet matte nødlande på grunn a\ skuddsalvene tter at to tyske krgs så//) ankret opp Munnk. trakk st) rken se; tlbake tl \ arden* skatval Nå 7 ar lastebler engasjert transporten Senkvelds lkk skolen ordre om a trekke seg nordo\er tl Hora Ved mdnatt \ar styrken forlagt pa Vollan skole 0 aprl dro skolens sty /' ke vdere nordover tl Bet stad. og på forden gjennom Stenkjer ble det kastet ha de klær og s garetter <>/>/> ; blene Det he satt gang vesperrng \e Veldemelen og Fosnesstranda aprl aksjonert' en del a\ styrken Malm. der den tyske lastebåten 'Karpfanger* hadde lgge uvrksom nokså lenge sko letroppen, under ledelse a\ løytnant Skarholt, e.kk Stllng rundt baten, mens troppssjef med nødvendg skrng ekk om hord Ra dornuterell som \ur bruk ble beslaglagt, og mannska pet satt arrest Den tyske kaptenen truet forresten med a senke baten pa ha\ na Malm dersom man gkk tlytterlgere aksjon Om det tyske mannska pet vet / kke annet enn at det ble.sendt t et land vernskompan Skage Se nore ble tyskerne overført tl engelskmennene. og Vsstnok tatl med som k rgsfangt»r Karpfanger» hørte nok Også med tl en gruppe hgnende lastebåter som /Vere norske lunner nærmest la opplag, men som var fulle a\ krga materell Senere krgsdugene Nord-Trøndelag kom skole avdelngen tl Fellng og Kne En del a\ avdelngen ble satt opp et kompan med forlegnng Øksnes Rygg-grenda l dagene 3. 9 aprl fn nor v skole kompanet pa en rekke steder Formofoss, Moum Snasa. Hunn gard Skage og ved hngudek artere på Fønx Snåsa Kompanet ble etter hvert oppløst slk at de t slutt korn tl a hosta a\ bare om lag 30 Uøvde forskole aspranter. Dsse danne e kompan sammen med fr vllge som møtte frem Det te kompanet hadde ut strakt vaktteneste vedbro er, telefonsentral og brgadens kommando/ylass vød 25. aprl ble kompanet lvt tet tl Ferg Kardene, og var her frem tl fondthghetene opphørte 4. ma uno klokka 4.00 Samtdg ble folgende ordre lest: «Soldater som forlater s ne avdehnger uten tllatel se. blr het rak tet som de sorterer og Straffes etter den tyske krusl,n For sa botasje eller andre skade voldende bandlnger er dødsstraff. Hver soldat be holder sne personlge rek vsta». Fra 5. ma UNO VØf altså alm norske befal og solda Nord Trendelag bø kte som t\ ske krgs er, r> dvsjon skoles <n*'ll OT da spredt o\er ort omrade, og det tok n td for de forskjellge l>- rfter ble frgtt XVclllpt;ll (JU V er pa Verdalsøra. >c*t er grålysnnga søndag morgen, 2. aprl 90. Tysk angrep er ventet. De norske soldatene, som skal prove a stanse den germanske krgsmaskna, nntar stllngene sne langs elvebredden. Årvakne eyne strrer mot den andre sda. Hvs det dukker opp rnennesker der borte, sa er det lender. Mennesker det skal skytes pa, otf vupnene er ladd med skarpe patroner. De som kommer, vl skyte tlbake. Det skal drepes oe; Av Morten Yemo ettertd er- det nesten ngen som har opplevd det te lkt Mnnene sprker. Det er kke noe rart, for en slk stund er en uvlkår lg seg sev nærmest. Del gjelder lvet Avdelngen som hadde gåt! stllng på Verdals ora, var Motormtraljøse eskadron/ DR3, en ny skapnng satt opp dsse dagene uv dragoner, h.jul ryttere og utvalgte per soner fra andre avdehnger. fremste lnje hadde 00 ca. mann, fordelt på fre tropper, gruvd seg ned og bygd forskansnnger. bakre rekker hadde sv delngen en forsynngs tropp og en stabsgruppe Kamper fra hus tl hus dolm Rognan fra Hora og Asmund Solborg. Sparbu, var begge med på dette, forste lnje, samme tropp, men lkevel kom bataljen på Verdalsøra tl a arte seg helt forskjellg for dem. V tok dem med på Ver dalsøra, år etterpå, for.r><> sok på å rekonstruere det som hendte Pf tross av at også Verdalsøra har for andre! seg løpe! uv et halvt hundre ur. sa de ngen problemer hadde med a mne fram tl kampområ 4. aprl ble jernbanebrua Verdal sprengt av nordmennene. Senere ble dette betraktet som et mstak. Ledelsen for «le engelske styrkene stm ble landsatt Namsos vlle ha brua reparert, for de skulle rykke sørover for å rense Trøndelag for tyskere. Men tyskerne kom dem forkjøpet. noen vl bl drept. Praten er borte, det er nnen vtser a hore, egne mennger teller kke lenger. De er kommandoordene fra befalet som betyr noe. Alt er sa uvrkelg og dramatsk. Noen konsentre rer seg om det de skal gjere, en übehagelg og vemmelg jobb. For andre gar tankene tl hemen, foreldre, kone. forlovede, barn. Soldatene er unge menn sne beste ar. Na fordres at de kanskje skal ofre alt for fedrelandet. det. Brua er den samme, en del av den gamle be byggelsen er ntakt. Lo sjelokalet, hvor de hadde forlegnng, kjente de straks gjen, og mnnene strømme! p«. Don tyske krgsdagboka fortelter sl Verdalsøra ble tatl etter harde kamper fra hus tl hus Er kke dette noe overdrevet, Asmund Sot helg.' Ne, det var nok slk e stund Det kunne kke bl verre. Både håndgranater og bajonetter var bruk \' ble helt omrmget uv tys kerne, de kom bakla helt og opp stllngene vave, og de sa på oss skytter gravene At v det hele tatt kom oss ut, skyldes torst og fremst at v hadde en meget dyktg befalngs mann tl leder, sersjant Frdtjof Hansen, helt som var suveren on sværl kr tsk stuasjon. Jeg har bort at han. som eneste bela lngsmann, ble dekorert el ter' krgshandlngene Nord-Trøndelag *M(> Del v ar alle fall fortjent. Matte kke du overta ot maskngevær ford skyttelen ble su ret ' Jo, men det var egen! lg en armen som var 2.skytter, men han var for sv urmet. Var del kke slk at du under' den verste bataljen matte holde maskngevæ ret mot en tysker på nær! hold' Dette vl jeg helst kke snakke om, ser Sot berg, og del er tydelg, v har framprovosert mnner som cv storkoste laget. Da dore ble kom mandert stllngene og vsste at fenden var' lke foran, hva felte og tenkte du da? Tyske soldater pa Yerdalsora varen 940. Her marsjerer de og synger akkurat det område! hvor forsvarerne grupperte sej,'..leg tenkte bare pa «t jeg skulle gjere en jobb. Soldatene hadde fatt ut levert 2. r. patroner hver, og ordren var at de skulle skj te for treffe og kke slose med ammunsjonen. Så han «t noen tyskere falt? A ja! men del var forskjell på hvordan de falt. De som falt tl sule, fall med vlje for «t søke deknng De som ble treffet av våre prosjektler, ble lksom lottet opp fallet. Men det var nok nntruljo sene fra de andre troppene som påførte tyskerne størs! skade, sum- Sotberg, Han var blant dem som fkk den utakknemlge job bon fl holde tyskerne borte fra brua, mens resten av eskadronen trakk seg ut av kampene Skutt låret.john Rognan hadde stl tng på motsatt sule av ve gen ved nngangen tl bru., ved den store (Jruv åsbl v g ga og Moeparken, Tl hov re for stllngene v.r del oppsatl pappmarkører for «narre tyskerne. vordan v nket dette? Del vlle ha vær! lle å v ære stede! f r en av ma koene De v,r helt gjennomhullet, ser Rog k. D. v smøg oss ut stllngene 7 tda. var det mange slags tanker som gkk gjennom bodet l\ grunn uv det v hadde bort fra «ndre k.mter hadde jeg lten tro landet, pa at v vlle klare a stanse tysker nes framryknng. Da v ble beordre! tlbake, forsto jeg ngen tng. V kom opp gatene og sa tyskerne ryk ke forsktg frum nordfrå. De begynte fl skyte fra bakken nord for Ora og jeg ble tnffet luret og kastet Foto ngvald Suvl

7 Verdalsøra KRGEN NORD-TRØNDELAG Lokkemat for «bcharnhorst» 7 P kampområdet Verdal 56 ar etter. f.v. John Rognan Og Asmund Solberg, med Morten Vemo som gude. dalsbrua som \ar lyskernes prmøre angrepsmål. bakgrunnen Yer Foto Ronald nndal Harald Bergsll på befløfc «krgsmuseet > pa Knnlerel. - Denne handboka for marnen fra M kjenner jeg gjen! gata. Dette var lke ved huset tl snekkermester Konrad lermunn )et var hun som plukket meg opp, fkk meg nn pa kjøkkenet hvor v var' tl tyskerne hadde strømme! forb. Der etter tok han meg med b len sn og kjørte meg tl Bakketun hvor det var etablert lasarett. Da var tyskerne også kommet dt. Dagen etter bar tyske sol dater meg pa e sekkebare hele vegen tl et tog som sto ved drettsplassen, og del bar tl sykehuset. Hvordun var det u bh treffet av e kule? Det gjorde kke vondt med det samme, det ver slaget og sjokket som k«stet meg gata Hvordun oppførte tys korne seg'' sa mate har jeg m gen tng a beklage meg over. ser'.john Rognan, som medgr, «t tross 50 flr, sa stter' mnnene som spkrel last. Den tyske styrken, som besto av soldater med krgserfarng fra Polen felttoget, var delt kampgrupper. Snrgruppen to pa ca. 200 mann ble trans porterl med tog tl Rnnan stasjon. Nordgruppen, ca. BO munn, ble transportert Sjøvegen tl Trones, nord for Verdalsøra, for a an grpe forsvarerne ryggen. Operasjonsordren som tys korne hadde, var a ta den vktge brua Over Verdals elva og kaste dm norske styrken ut av stllngene. De fullforte oppdraget tl punkt og prkke men det kostet, [fege den norske rapporten, skjedde det et ter en og en halv tmes kamp. Tyskerne ser- etter to tmers ntens kamp ra hus tl hus. Hvor mange falne tyskerne hadde, er uskker!. Sjefen for den tyske sor gruppen skrver bl.a. om «Kjære kamerater som ble lggende gjen-. De norske Kpene Verdal 2. aprl 940 var tre soldater, Lud vk Harsvk, Odd Lervold, begge fra Trondhem, og Josten Blomberg, Syk kylven, som falt da nord mennene, sammen med det engelske kompanet som var kommet tl Stkle stad. gjorde et forgjeves forsek pa a ta gjen Ver dalsora. Pf vestsden av Verdalselva, Ørmelen, ble to omstrefere som hadde sokt nattely et av husene, skutt av tyskerne under framryknngen. Fred rk Krstansen og Paul S monsen var' begge fra Ost landet. Dertl hadde nord mennene seks sårede, sa alvorlg at de matte under behandlng. (gsfl den br tske avdelngen hadde tap, to drepte og to sårede. Ellers forte krgshand lngene Verdal denne son dagsmorgenen tl a! husa på S eendommer gkk opp flammer. Krgsmnnesmerke! på Verdalsøra står mdt kampområdet for 56 ar lden. Morten Vemo orenterte om navnene. John Rognan, nærmest: Jeg kjente ngen av dsse. Asmund Sol berg, borterst: Tre av dem kjempe! ved mn sde. Foto Ronald nndal Asmund Solberg og John Rognan studerte med stor nteresse området der de for 54) år sden opplevde noen dramatske tmer, og når de mente at elvebredden gkk omtrent her. sa hadde de rett. Foto Morten Vemo A\ \r\d Erlandsen Han hadde kke rukket a fylle 20 år leksværngen Harald Fergsh, da Norge OgsA bh trakket nn krg og år med hdelser. med for nedreser og ln er sjøfolk konvoer følte de budde h vet tl Lns For sjøen skul le bl ungguttens opera sjonsplass alle krgsåre ne Fra han selte ut lke før krgen med M/T la nanger* og tl han vendte hem tl Leksvk, StO ban pa sm post maskn rommet alltd med en red nngsves på seg. Bombeangrep l oåtang rep Overflateangrep. De var Harald Bergsls hver dag Ar etter ar gkk kor \.oene over Atlanterhavet. Det var nesten som ord ruer- lnjefart med. duger på hver tur. men det var kevel l en overfar med lvet som nnsats. dag henger de på dplomer og meduljer veggen hans heme Leksvk snrn fortoller om mnsatst ~ /;..-; -ste he dersbevsnngen tkk han nylg av ordfører Karm hus forbndelse med en kor tlstelmng vak kom munens rådhus..leg ar vel den eneste lekswerng en som var tjeneste han delsflåten og som kem tl bake for a besette meg hembygda. Og nar jeg har tatt vare pa de hedes bevsnnger jeg bar fatt. sa er det re/ for å kunne s tl barnebarna at «dette val det bestefar holdt pa med under krgsårene UNO/45». Og når du dag.ser deg tlbake hva da? Jeg var jo sa ung. V vsste vel kke hva v egentlg gkk tl. Og dag ordet slk at man bar vans kelg a tro pa alt man fak tsk var med pa For krg, skjenner du. er noe sa for ferdelg. Det er utrolg at rnennesker kan vrre onde mot fncrandre. så Slk tenker han dag. Harald BergsU fra l.eks\ k En rktg sjofarer. som oktober runder de sytt ar. Han begynte pa \erksted allerede som l. r >unng Sa fulgte det skoleskpsår om bord «Statsrad l.ehmkuh for han ga seg sjølvet VOld darmel.se med tanke pa ut som masknst. Han kom t! a sta lenge ombord M/T «Tananger en av de 028 norske skp med bord mann om som skulle bh et sa vktg bdrag tl de allertes krgførøøl. fa Han rakk kke a sm masknsteksamen Norge. men selte under krgen med et dspensu sjonssertlkat Konvoer Angrep. \'uk ter. Og vøl land var det of te å søke deknng da også under tyskernes ntense angrep mot lunner kke mnst Lverpool. Fet ble utallge oppdrag for masknsten fra leks k. men særlg en tur mm Fen skjedde m lehelga 943 Og her fortel ler han oss hvorfor nettopp denne juleturen tl Europa stter fast mnnet Ganske enkelt ford v nes ban gkk ut sammen med en særdeles stor fl.)te Ut fra Halfax gkk v sandet, kke mndre enn En mponerende 0 l armada skp' med o\>rflatefurtoy er l t rom sjø ble \ sa splttet <»/>/). Og lkk tldelt vare \ akt hater \ kom tl å leg ge 'ss f>a en m ært sa nord Hg kurs Hvorfor? De skul le \ fa s\ar på senere (lkk helt opp mot Grøn land Jeg husker at V pas serte det fryktnngytende slagskpet Hood* mens mannskapet stmet a\ ka nonene som set ned Neste dar. forsvan l hun for f oss. De skulle.sc s, tyskerne hadde fatt nn fu tretfere pa et skp som la kunne tenke seg mulg heten a vlle bh senket. Fa tkk \ bs kjed a\ kor vo kommandøren a kjøre det rømmer og tøy kunne bolde med kurs for rske Sjøen. Men det skjedde noe SVær betydmngsfullt kjoh annet vårt. lyskcrne gkk juledag 943 ut med slagkry s.seren S< ham horst- og fem jagt re ra ba sen. Mtafjorden lot a an grp' konvoen var. Med andre ord: \' var lokkemat for et fartøy som de allerte hadde jaktøt på lenge. Vøl, v kom velberget frem tl Lverpool denne gangen også. som var en vanlg engelsk lunn \ anlop sam men med Cardff og (lås qow. Men bak oss ble det utkjempø et voldsom sjøslag. Som planlagt fra de allertes sde kom <S harnhorst» kontakt med konvoskrngen, <>g kamp ble først det tyske slagskpet skadet Sa kom mer et nytt oppgjor der br tene setter nn 'Fuke of York', og jeg mnnes at a\ de tre jagerne som tl slutt ble satt nn for a senke tys keren var det norske mar nefartoyet Stord" Fn ut rolg hstore 40 der bare ruvr mann av en besetnng pa 900 blr reddet Shk mnnes Harald Bergst krgstoktene 50 dag, ar etter at han stakk tl sjøa som 2 armg Kom tl bake som en hardbarke! SJømøJM med krg og reds ler trukket over seg på sn vakt masknen ruer sagt dag og natt Fr dag en \e teran som ser seg tlbake, og kan med rette.ere stolt V sn nnsats han sort resten av de norske sjø folkene.

8 8 KRGEN NORD-TRØNDELAG Fotball Lotto 6 «V 6«Flax mm ~ M~ " Sjokolade, blader Velkommen tl Stenkjer Tlf 666 *\*m Jff M - ~ BEDRFTEN BLE tetablert 922 under krgen hadde v store drft som folge av mangel på sement Annonse fra 945 wmmvsr vårt ' ' ' MaonuxtongS, BETwN W har vært og er fortsatt lke - ~ ********-* EjflP^"* ***** jfß _!3É - men problemer med sammenhengende fl-s HLBERTSEN & DSLLAN ucfon m Cementvarefabrlkk Tctcon 86 Kloakror Taksten Kumsten «Betong var tds byggematerale» aktuelt dag som gjennom hele bedrftens hstore ***** jfß _!3É W&fEm) sentrum BYEN HAR EKSPANDERT - - FRMAET HAR GJORT DET SAMME. - V STÅR GODT RUSTET TL Å UTFØRE ALLE SERVCEOPPDRAG. NYE BLER BRUKTE BLER VERKSTED DELELAGER REKVSTA Gunstg fnanserng av nye og brukte bler. Fordelaktg Ford blfnanserng. - besøk Ford-forhandleren sentrum 900 CU 990 MED MØBLER STENKJER takt med tden har også kravet tl møbler endret seg. V har vært med pa utvklngen og kan dag tlby moderne kvaltetsvarer leéf* ",bv,n '. r-- / o ".tv" k **'* gode rdr* >«, *""**»», - byens og nstrktpk t Ma* l n DW N tl " "": vanskelge 20de tder æ\,_ X Annonsen r.t Wo \ ser at v hadde tro f pa framtda og Malm Sparebank Aktv nærmljøet over 37 år og vl fortsatt være det fefc»~ p ** ' r,,, H-r. X!o»v*k'N,>», rktg Stod og Stenkjer Sparebank Sparbu og Egge Sparebank Sparbu Arh^rhan k, \ Betstad SALONGER, SEKSJONER, BORD, STOLER, H \JJ * "Km 3 'Ml, tft FURUMOBLER m.m. L{ Tfc For en trvelg og rmelg møblerng olohansens l MØBELFORRETNNG A/S Krkegt 9 Stenkjer Tlf Gjennom en menneskealder har v vært leverandør SPORTS av ARTKLER for byen og dstrktet ~_W^, AW'* *ØSm *garn fmmm n skftende tder med vareknapphet tl dag med det beste vareutvalg bransjen SS**""»"»» ' B**^^^ -tlf- A SPAREBANKEN MDT NORGE o CTC Kl/ CR e n r\«j en JArll/f f f lll f *%»9 \*4å JAKjhAuU STENKJER - TLF 077/63666

9 VST SKUDDLNJEN Søndag 2. aprl - sam me dag som tyske bom befly nærmest raderte ut Stenkjer - kom det tl harde kamper mellom tys ke og engelske strdskref te Vsl området. Faktsk kom denne nnfallsporten tl Stenkjer skuddlmjen både fra sor Og vest etter on tysk operasjon som hadde tl henskt a rulle opp de engelske eksped sjonsstyrkene sor tor Stenkjer. Kampeno tort sato også måndag 22. aprl, og da ble 23 år garn lo Aksel Aasen truhet og drept under kamp' lngene Stuasjonen ved Vsl va Følgende Tyske tropper ble Søndag land vod Kje knosv aten. n \ kom kamp mod en engelsk «tv delng ved Krogs pa Sand vollan. Fra Øvre Hustad ; * ngstadgårdene ble dot k [ørt frem skyts He fra ble det skutt Ulot do engelske avdelngene he le Vst-området. Don tysk*- styrken som hadde V*l ved Røskje kamp og Vollan av anserte nordover, trolg om lag «300 mann. Denne Styrken tok området ved Toldnes, Vst Laenn un der Hd. Engelskmennene hadde stllnger stroket Vst tl Holan. anslagsvs et par hundre soldater. Dsse troppene ble etter lvelt utsatt for kryssld. Som nev rt varte kamponr måndag 22. aprl, men lø dagen hadde de tys ke styrkene lull kontroll Enkelte brtske avdelng er kom seg unna, men mod sm knpetangmanø ver tok tyskerne nokså mange Fanger. sn tunn stuasjons apporl ser redaktø Olav Ho ugen «t tallel på v ar mellom 40 o', 50. Både brtene og tysker no hadde falne, men dess verte rammet Også trel' nngene ved \'st on svl. Aksel Aasen. 23 ar garn mel, ble truffet Og drept av et skudd da han skulle sprnge over tl naboen Jeg mnnes godt den ne dystre dagen, ser hans bror Martn, som den t±ane\ var 24 ar. Han opp hddt sej_; pa Holan da var pa dot verste Særlg var det kraftge skuddsalver fra Hustad mot Vst, 04 områ det kom mdt jen. skuddlm Klart v husker alt fra denne peroden tfodt Også nå Tll ar etter, se Knut Johansen som var ansatt på en av Told nesgårdene, og var 2:\ under krgshandlngene. år V sokte tl skot;s da skytngen var pa det mest ntense. Samtdg fkk v jo nærmest fra orkester plass også følge med fly ene som hombot Stenkjer bade søndag 0; måndag, su operasjonene ved Vst fant sted KRGEN NORD-TRØNDELAG Dette bldel, lall a\ en ukjent lysk soldal, vser en tysk snldat;ru\ ved Vsl 9 Grenda som ble «skutt senk» Jeg tror nok jeg vl hevde den påstanden at det var heller få grende-omréder som tl de grader opplevde et ld-nferno som Vst tfrenda gjorde det søndag 2. og måndag 22. aprl 940. Her lå det \\ Arvd Erlandsen Dette gjorde at ruer- hele grenda korn under dobbelt ld. Som l( årng opplevde jeg denne dramatkken pa absolutt nært hold. Husker tmone kjolleren godt mens granater eksploderte bade ved stabburet o>4 sma hos oss, og lke godt hus ker- jeg den forsto tyske soldaten som kom nn truende med stt våpen: Engelskmenn? Spurte han etter. Og, ldgvnngen var så kraftg at nærmest alle gårdene grenda fkk fo lng Merker- med skuddsalvene. var det overalt. At det hadde vær harde tret nnger fortalte også trekor sene med hjelmer som tl borte de som falt, <>t> ter renget la det en perode tl dels strødd med mhbe re effekter vesentlg engelske. Slk kan Enar Holan mnnes ufredsdagene 2. Og 22. aprl for 50 ar sden da engelske om tyske har ket sammen det. Vst onna Mnnene om trefnng ene stter mnnet hos dom som opplevde det pa nært hold, og pa gården sn har Holan også tatt vare pa noe utstyr som la gjen et ter «slaget»: Unformsef nemlg engelske styrker som skul le forsvare Stenkjer og nord områdene. De ble mdlertd et ter landsettnga av tropper på Kjerknesvayen sor- og vestfrå. Knar Holan med effekter som la strodd omkrng gården etter trefnngene for ">0 ar sden. angrepet både fekter, en hjelm, felttele fon, kompass, spsekar, et engelsk våpen. Etter Enar Holans opp tegnelser kom de forsto engelske styrkene tl Vst allerede rundt 5. aprl. Stasjonen og vokterbolgen ble «okkupert», det ble gravd skyttergraver og også nabolaget ble det nntatt stllnger, blant an net pa Toldnes. Det var de tyske styrke ne som ble landsatt ved Kjerknesvågen som først tok grenda under- ld. Mus ene pa Vanebo og Brovold ble beskutt da engelsk mennene forskanse! seg her. KrogS var fremste pos ten den engelske for svarslnja. Ved mddagstd sondag ble garden hombot brann fra fly. Engelsk mennene måtte vke, og hakekorsflagget ble lagt ut på bakken. Her stanset tyskerne framrykknga den dagen. Mon ldgvnng en hadde vært voldsom, og Toldnosgrendu overnatte! folk gamle som unge ute Måndag skogen. tok strden on helt ny vendng. Da såtte også tyskerne nn stt an grep sørfrå, engelskmen nene trakk seg tlbake bå de fra Røskje og andre pos ter Sparbu, og plutselg var Vstgrenda pa nytt un der ld. Dobbelt ld. ' Denne dagen holdt folk tl tmevs kjolleren. Det var engelske styrker nær området, og beskytnngen var tl sne tder ganske n tens. På grunn av snø mengdene og vanskelge forhold på vegene hadde bler kjørt seg fast, og en bl som hadde fraktet ammunsjon ble forlatt bakkene opp tl Holan. B len ble for øvrg gjen nomhullet av skudd. Det var jo ganske ty delg at Vst var treffpunk tet for de tyske avdelng ene. Heme hos oss holdt v tl kjelleren lange per oder, men matte jo opp stua også for a folge med. Jeg husker godt de eng elske soldatene som var nnom, men mulgens er det nntrykket av en tysker som festet seg sterkest. V horte trnn stua, og plut Denne engelske hjelmen tok Knur Holan vare på etler to-dagers krgen Ystgrenda selg blr e dør revet opp og v ser munnngen av et våpen. Her sto v anskt tl anskt med en tysker som vlle vte om v skjulte engelske soldater. Senere kom et par tyskere tl nn huset for a være med pa ransaknga. Slk ble alle hus grenda kontrollert, helt opp tl Fagerla. Og så ble hakekorsflagget brettet ut pa Storhaugen. Grenda var deres, ser Knar Holan som mnnes også godt hvordan den engelske trop pen nærheten av gården ble tatt tl fange. Det skjed de etter at de hadde kastet fra seg våpen og andre eendeler. Holan-bakkene la blant annet et stort an tull kom geværer. Tyskerne senere utpå varen å samle for opp utstyr, men fkk da bare med seg to maskngevær. Resten had de sv llbefolknngen tatt. Kampene om Vst krev de sne ofre. Som nevnt ble en ung svlst skutt ned og drept. Ved Krogs falt det tre engelske soldater. og de ble gravlagt pa Hustad. Pa Mære krkegard ble det gravlagt fem engelskmenn to av dem falt ved Kor sen. området lke ved Øv re Vst ble det også grav lagt en tysk soldat, og pa trekorset her sto det bert Bel. «Al ».

10 0 KRGEN NORD-TRØNDELAG 20. NAMSOS som bombemål aprl " To menn '207 hus drept. fullstendg ut slettet. '247 hus mer eller mnd * re skadet..350 rnennesker hus lose Dette var fødselsdaga presangen tl Adolf Ht ler fra hans flyvåpen NorgØ. Namsos VØJ ut slettet Lørdag 20. aprl 040: Hov og blå vårhmmel. Namsos var det ekstra mye folk De denne lordagen mume som \ar e\ a knert tl dstrktet rundt byen \ar heme for a fa med so/; eendeler Mange var også hyen for a handle l'a pre \rden pa Bjørum vør det store mengder mat og alkoholholdg drkke som de franske styrker hadde l.gret der. Det \ar kke få namsosnger som la turen om Prest Bjø rum denne \ ak re \ arda gen Det la bokstavelg tal lutten a noe kom tl a skje denne dagen. De tyske spederflyene kom fettere og fettere. Det ble Holgersen en travel dag for snekker som var plas sert tårnet Namsos krke for å varsle fly. n-tda om formddagen kom det telefon tl Nam dal Poltkammer om at det var sluppet bomber mot vegen Hodhammer berga på Namdalsed, men tyskerne sktet dår lg Og det \ar bare sen på l.ogmn som fkk hull. Lke etter var Meosbrua Skage bombemål, men også her uten treff. Nå W det klart a det km var spørsmål om mnut ter for Namsos ble bom bemål. De unge advoka tene fnn Chrstansen og har Aursnes ble ut nevnt tl pohtfullmekt gor. Det begynte å kom me nn sårede,engelske sjøfolk fra fjorden og det var stort beho\ for Orga nsatorar Utpå dagen kom de huste bombeflyene, lavt o er Bjørumsklompen kom de svarte tfuglene» tre Og tre Den forste bomba rammet \'an Se veren, fra om lag 500 fots hovde he de for holdsvs snu brannbom bene sluppet ut. Snart sto flammene fra trelast bruket hoyt tl værs. Nede meerets kjeller sto 200 rnennesker StUVø sammen. Takket være at ett av de tyske flyene ha varerte under landng på Værnes, ble rullebanen der stengt en halv tme. denne pausen ble både denne kjolleren og andre skjulesteder tomt for folk. Da neste bolge med fly kom var meeret ett av de forste bygg som fkk fulltreffer. og denne gangen ble det også brukt sprengbomber. Nå var det stort sett bare brannfolk gjen byen. Pt ter hvert sto store deler av Namsos brann Merkelg nok gkk det med bare to lv denne forste bombedagen Ak sel Homo ble det forste krgsoffer Namsos. Se nere pa dagen ble kjøp mann Guøtav Phassen drept da han skulle for soke å redde noe fra sm forretnng. Også den 2. aprl fort satte bombnga av Nams os. Her skulle ngen tng spares Det var en fulls tendg utbombet by som lå gjen. Slk så det ut etter at tyske bombefly hadde brukt to dager på Namsos. Alt måtte bygges opp fra grunnen. De massve gråstensmurene Namsos krke holdt stand mot de tyske bombene, men konstruksjonene var så mye skadet at murene senere ble revet. Stenen fra krka fnner en dag gjen på forskjellge steder, blant annet som forstotnngs mur Nels Ujorums gate. (Vemundvkvegen). Dette bldet er tatt fra det området Namsos-elgen dag står. - altså ved nn kjørnga tl selve sentrum. Det er fru Edny Buvarp som står ved et vannfylt bombekrater. mens runene av Namsos krke speler seg «Trolltjønna». som dammen ble kalt på folkemunne. Alle fotos fra 940 Harald Buvarp Mellom Namsos krke og havna hadde Namsos Sparebank sn vakre murgård. Også her holdt veggene stort sett. Bygget ble restaurert og buser dag blant an net Fvlkesblene. Sommeren 940. Oppryddngsarbedet var da kommet gang, men det er kke vanskelg å se at byen ble totalt utslettet.

11 KRGEN NORD-TRØNDELAG deretter STENKJER 2. aprl Slk sa omradt-t pa Nordsa ut eller tslcttelsen 2. aprl 940 Bombene faller - Nordsa står brann Slk så en del av Stenkjer sentrum ut etter luftangrepet -Kaffstova-gården forgrunnen. Kt dramatsk blde, tatt da bygnngene langs Kongens gate sentrum på Sorsa er antent dag lgger.r.nnl Hotell dette stroket. Sentrum flammer - det er området rundt Torget og Klvegata. Foto S Hegdahl Søndag 2. aprl 940. Søndagsfred herske nnherreds hyen. P.n klar. stlle morgen. Messefa Stenkjer krke m>/? dagsgudstjt mest ' \a lag tl Egge. Lkevel r var roen og stllheten llevarslende. andug kveld kom jo r\kter om lop om a Namsos sto brann etter fh angrep. Fra Stenkjer kunne man tda obser vere skp ved Kjerk nesvågen. At de eng elske styrkene t byen umddelbart he sutt alarmberedskap og dro sørox er, bekreftet a tyske tropper ar gått land. Allerede 0.00-td a ble de fra h\ en hørt s/rj tng med automah apen og kano uer pa Sand\ ollan f\ >lk dro ut by a\ et Stor far kom de ar bedet med a tømme byen for folk da e\a kuerngsordren ble gtt av don m l trre ledet se Polk dro tl fots. På sykkel. De Heste motte opp med noen fa eten deler tl samleplasse ne. Men de var heller få bler. De fleste var allerede beordret tl mltær tjeneste. Pt ter en snøkave klarne de av utpå for mddagen. Pot ble fly våer! 2 tda kmte k rkekh >k k < 'n \ Spt ' derfly. Men en halv t me senere kom de fors te bombeflyene, og an grepet på byen med bå de brann og spreng bomber var gang. De forste eendommer som ble tru flot og satt brann på Nordsa var Nordbottens og O. S. Dyrstads garder. På Sørsa ble det brukt flere spronghom ber. men også her ble etter hver kvartal et t<r kvartal satt brann, l tpå kveldnga var he o stenkjer sentrum en ryk ende askefuug. Bombngen skjedde med mndre opphold mellom lver angreps bolge, og de sste bom belastene ble sluppet ff tda. Det tyske flyangre pet fortsatte Også mån dag 22. aprl om et termddagen, og du mot mål pa vestsda av jernbanen bade pa Nord- og Sorsa. Du vur hele byens sentrum 300 utslettet det om lag uv byens 400 mutr kulerte eendommer ble lag grus. Summe kveld ved 22-tda sto de tyske styrkene lke sor for A/V /. Sh '/aj anslagsvs en bataljon på mellom 800 og 000 mann. klare tl a rykke nn Sten kjer. Det var også ved 22-tda at nordmen nene brot opp fra lusa rottet pa Skogskolen. Da pagkk det kamper. Over byen la det en sky AV flammer, bade By gard og Mdjo gard sto brann, og gjen norn vårkvelden hørtes den ntense skytng fra mtraljoser og kano

12 2 KRGEN NORD-TRØNDELAG og mer Stenkjer lysk soldal som sommeren 940 beskuer «verket». V antar al dette bldet er tatt av en ukjent lysk soldat. Pnv.t Mmlng ly av denne typen var del som slapp sm- bombelaster over sa vel Stenkjer sum Namsos dagene 2>., 2. <»g 22. aprl og tobakksko utenfor Johs. UUTMM forretnng på Nordsa. Hans butkk holdt tl en ut brent kjeller som det ganske enkelt var slått tak over. Dette var daglgdags blde fra krgens Stenkjer. Bldet er et av mange som Odd (ronl har sendt oss. Også ltt av en ko - legg speselt merke tl kjelken og lasten på den! p rvat samlng/alf Kvam Slk opplevde en tysk flyger Stenkjer etter at byen var lagt Bonn. grus. Bldet er funnet arkv

13 Aprldagerw 940, ved nnhened Sykehus, er ennå frskt mnne hm Anna R san Valstad. Her studerer hun Colns strdssekk med kulehullene, noe som brnger mnnene na-rmere gjen. Hun pleet brtske sårede sommeren -40 Anna Ksan Valstad ra Verdal, opplevde de dramatske aprl dagene M0 som avdelngshjelp ved nnherred Sykehus. Mun var da el jente på 2 år og fkk se e sde av krgsgalskapen som kanskje er lte omskrevet. Mennesket med krgsskader, skuddsår, Store smerter og sjokk. Den forste kom fra Hegra \\ Morten Vemo Men særlg huskor- hun to brtske soldater som ble lag på hennes post, Coln og Lesle. V brukte bare fornavnene p«dom, ser An na Da de kom nn ble det sag <»t de kom fra Stkle stad. For Coln var det vr kelg krtsk. Han var skutt gjennom høyre lunge, hadde stort blodtap og var dårlg forfatnng. Lesle hadde el komplsert skuddsår høyre hand. Begge set mod feber ganske lenge. motsetnng tl na hadde sykehuset den gangen lte fl hjelpe seg for med a fa ned feberen, fortel ter Anna Flere ganger om dagen la hun kald, fuktg klut pa pannen deres. Dette lndret vel tlvcerelsen noe, alle fall var de svært takk nemlge for dotte. Pa sam me posten hadde de også on norsk soldat, fra Vanvkan. Jeg tror han hette Vandvk, men dette skulle jeg gjerne ha vsst skkert, ser Anna. Lesle kom seg ganske fort, også for Coln bedret tlstanden seg nesten raske re enn ventet, og følge det hun forteller, var begge br tene unge studenter. Coln skulle bl ngenør, mens Letle studerte muskk. Av lynne var de forskjellge. Lesle var optmsten av dem, men han var bekymret for at kanskje den odelagte handa kke dugde tl a splle med mer Coln var mer tungsnt, engstelg for- fram tda og kngsfangenskap. Do to ble pa sykehuset hø le sommeren. og mye lenger nn kom noen andre sårede som nn pa samme td. Fle re manger kom tyskerne <,^ vlle ha dom ut Legene mdlertd flnke tl a fnne n. Årsaker for a beholde don lengst mulg, særlg Volodarsk, ser Anna. Han var russsk jøde og måtte ganske sna flykte fra lan det. Det kan kke nektes for annet enn at do to var p. >pu hero pasenter hos sa «s samtlge ansatte p. sykc huset. De la p«t såkall bedre forplenng, for det var for skjell pa det onna den garn; en. Anna fortollor- vdere at de to brtene var omgjengelge og lett a ha med a gjore motsetnng tl tyskere. som la dor samtdg. De var mye ner preget av mltær krgs oppdragelse og raseteoner. To brtske soldater som køast Søg svkehus parken Levanger sommeren 90. F.v. lesle Wetherhy Og Coln Wlknson og oppførte seg kke alltd så helt sympatsk. Men ut på hosten var det slutt på tyskernes tålmodg het. Da kom de med en overbygd lastebl og nær mest lernpet Coln og lesle nn Del under- presennngen. var en trst dag på syke huset. Tl jul 94( ble det ordnel med pakkor tl do to. Do ble sendt gjennom Rode Kors, mon kom retur, uten næn forklarng. B td etter krgen fkk Anna Ksan Valstad hore at savnede brtske soldater et ter felttoget Norge 940, var etterlyst noen avser, og hun trodde skkert at de festnng, og han døde på sykehuset. Etter kampene Verdal 2 aprl kom det sårede soldater la begge sder, nordmenn, tvskere Og engelske. Også skle med krgsskader var htn kontakt med. En eldre mann med et stygt skuddsår var sjokktlstand og beljet sa det hørtes over hele sykehuset. to Var hl.mt dsse. Men mange år sonore lkk hun horo at Coln og eshe trolg kom tlbake tl England, og at Coln tl og mod skal ha gjestot Levanger en gang 9. r)<) ara Dot var vrkelg en glo desmeldng, ser hun. Troppen tatt tl fange De to brteno, hvs fulle navn var Coln Wlknson og Lesle Wetherby, hørte tl en engelsk spesalavdelng av Royal Engner 3. - tropp av 55. Feltkompan. Troppen kom tl Verdal 9. aprl og henskten var skulk" trolg at de reparere don spreng Her er de to sårede brtske soldatene, foto grafert sammen med en norsk soldat, kanskje en underoffser. Wlknson t.\. Og Wetherb> t.h. Heter nordmannen Yandvk? KRGEN NORD-TRØNDELAG te jernbanebrua. Planen var JO «t de allerte skulle rykke sørover og rense Trøndelag for tvskere. Under tysker nes angrep på Verdalsøra 2. aprl, ba don norske sje fen, løytnanl Mortensen, om stutte fra det engelske kom panet på Stklestad. Kap ten PuttOCk sendte tram denne ponert r-oppen p«oa. 20 mann. Do kom kamp mod tyskerne og hadde tap to falne og de to sårede, som or nevnt. Resten av troppen ble fanget av tys kerne. Coln Wlknson var pa Stklestadvegen, lke ost for Verdalsøra, da han ble truffel brystregonen av o tysk kule. Dor ble han lg gende tl norske svle, som flyktet fru Øra mens de verste kampene pagkk, plukket ham opp. Han ble fraktet tl feltlasarettet som var opprettet Vuku. Derfrå tl sykehuset Levanger. Strdssekk på museum Colns.strdssekk ble mdlertd hggende gjen pa vegen Den ble tatt vare pa av famlen Gustav Ward, som bodde lke ved. Sekken er nå på Verdal Museum. To kulehull den ene rema v ser hvor Wlknson ble truf let tyske notater om dette fnner en kke noe om at de plasserte sårede brter pa nnherred Sykehus. Der mot nevnes at on såret fra denne ponertroppen ble nnlagt pa St. Flsabeth Trondhem. Hvem som Sørgd for transport av den sårede Wl knson er ukjent, men spen nende matte det være frakte en såret engelsk mann gjennom de tyske ln jer Det var holt skkert sv le nordmonn. Tv skorne kom kke tl Vuku føt More dager senere. 3 Sparbygg rammet trefnng Det er måndag 22. aprl 040. og stodet er Røskje ved grensa mel lom Hora og Sparbu Mot dette målet startet tdlg denne mandags morgenen storparten a den t\ ske styrken som hadde vær n volver kampene på Verdalsøra anslags vs mellom 200 og 300 mann. Avdelngen had de egsa kanoner Ved Røskje lå de en engelsk a\ delng, trolg mellom 4t> og 50 mann. De lå stllng den ho ge skjærnga ves for rksvegen. Dagen før hadde en Større brtsk st\ rke ært der. og den w gde da en barrkade a\ tømmer på \ egen. Denne mandags morgonen sto det en del sn de \ ( <d sperrng en Klokka var bort mot Det var noen personer fra et par a\ gérdene nærheten, en a\ drengene p. Ar/ Røskje, og de \ar meerst Gjøn Han bar pa en ryggsekk tor d han skulle ta med seg verdpaprer fra Sparbu Meer tl he men sm. f'n a\ gard brukerne hadde også hesten med pa tur tl skogen tor a lunne tomner Da var de de fkk øye på den forsto nuh tvra\ delngen Først troddt> karene det \ar engelskmenn, men et tet hvert og kke mnst da de ble snak ke tl de første som kom frem tl stllngen tkk de hore at det \ar t\ skere De ba ka rene fjerne seg øyebl kkelg, men først skul le de sørge for a ta bort barrkaden. Tyskerne mente at det \ ar d' s vle som med hest og donng hadde hygd stl lngen. Karene spredte seg etter hvert. og Gjøn forsøkte a ta en a\ st kker hem De oppsto forvrrng blant tysker ne. og det var da Gjøn ble rammet a\ et skudd skulderen. Han kom seg nn e vogn bu. Det ble anmodet om bstand ra lasaret tet på Sund. men først var også o/j tysk san tet soffser nnom <>g ga en foreløpg forbn dng. Mod en Rode Kors-bl ble Gjøn sendt tl sykehuset Levanger, lan hadde stort blodtap, og fkk to måneders rekonvale sen pa sykehuset. Etter denne hsto ren braket det los ba de ved Hoskje og Ram berg. Kanoner ble tatt bruk. Stuelåna på Mdtre Srnolan ble rammet, og på bruket Røskjemyra ble e ku drept ljoset. Brukets andre ku måtte også avlves på grunn av skadene. Pllers ble det en god del skuddska der pa mange eendom mer området etter kampene som varte et par tmer, lrtene sat te fyr pa en ammun- Sjonsbl under ret ret ten over Ramberg smyra. Kampene ved Ro skje og Vollan krevde også ln. Trolg bh' tre engelske soldater drept. En tysk soldat ble også gravlagt lke ved rksvegen ved Rø skje.

14 4 Besett Værnes Edvard Detl, den tyske generalmajoren som ledet angrepet pa Narvk, sn; rer t- også fr ordre s^r tle gtt allerede l-t mars 940 Besettelse./ oas erserplassen o; flyplassen [k Veernesmoen (ved tst bredden a\ Stjørdalsfjor den) Pen s.rrrne general Detl omkom HUJ flyulykke en Men tlbake tl den ord re han sgnerte tor < \pera sjonene etter at Trond hem \ar besatt Troppene fra kry sseren Hppet skulle r/,/ ha sum opp. a ta ekserserplassen Vær nesmoen (norske X l lkeledes den nærlggende flyplass entuell m< >t stand rna brytes Sky te\. pen Og ammunsjon h,ue blr a beslaglegge fns troppestyrkene kke opp trer lojalt Msbruk a a pen og ammunsjon under rna en b\ or omstendg het utelukkes Det skal, ser den ty s Ae generalen sm legges Vek ordre, pa a skåne den norske luers.o/es følelse Etter a ba besett e\ ngs eg flyplassen, samler ba taljonen seg ul forsvar tor a hndre e entuell fendt hg lardngsforsek Vdere heter det at >/ havnen rna fra fest,n alle skps,n ganger stanses Rado forbndelse fru skpene ha\ nen rna lorhndres, Når det g/elder flyplas sen Stjørdal, har general Detl et eget punkt fre der det heter at - Ya-rnes fly plass rna om nødvendg gjøres brukbar cd a sette nm arbedsstyrker». Generalen peker ellen pa at det \ed 'Trondhem rna re;nes med opptreden a egne land og Sjøfly med oppklarngs og trans portoppdrag Det under strekes egsa vktgheten av raske meldnger. og det bn- også lag særlg vek pa hemmelghetsholdelse a alle gtte befalnger og armodnnger Pnhver der le er personlg ansvarlg fer at alle skrftlge bo Skjeder bhr rettdg tl ntetgjort, hvs det er ko for rs at de kan falle fendens hender, heter det tl slutt ordren som er undertegnet a\ Detl.'MM KRGEN mann tok \ «ernes f sa vel norske som tyske klder som oberst løytnant (lunnar Rygh har gransket. kan man danne seg et klart blde a hvor store og hvlke tyske forband som deltok be settelsen a\ Værnes, og egsa styrkene sem senere angrep Hegra festnng. 9. aprl mellom kl eg 5.00 ble Værnes stadg overfløye av tyske fly. men ble avvst av skyts p. plassen. Om lag kl 3.00 ankret to tyske krgsskp opp utenfor Muruvk. Her var bataljon SV det 38. bergjegerregunent. som under ledelse av sn sjef. major Buchner fra Steler mark Osternke. hadde som oppdrag a ta Wernes. mdlertd ble styrken anvendt e noe annet oppdrag, og torst 0. aprl rykket luehner fremmer Gevngåsen Om for mddagen forhandlet han sa om overgvelse for de norske styrkene på Vær nes Sumt dg landsatte jageren druno Hene mann- nok et berg/eger kompan, som marsjerte drekte tl Stjørdal. Fra dette var det en tysk ley t nant kom tl Øy anrnoen for a forhandle med major Holtermann men her fkk han blankt a\ slag Også dette kompanet \ at tra Steermark (Kter rke. P.n motorsert stettet ropp og bergjegerne kom tl Wernes lke etter klt>k ka Styrken omfattet blant len. annet hftvernartl a DD mann. og alt ble Wernes okkupert a\ em lag 390 mann Senere ble bataljonen forsterket av kp.l som hadde deltatt angrepet pa Hysnes fort. Og Også kp.l kom tl Stjør dal fra krvsseren «Hp per. NORD-TRØNDELAG «Hva ungar daværende major Holtermanns fors\ar av Hegra furt vl kommsjonen uttale sn store ane kjennelse av hans n tatv og hans og hesetnngens sege ntholdenlet. Slk uttalte den mltære undersukelseskommsjonen av lmt seg om de pa festnngen Hegra som nektet a overg seg da tyske styrker ryk- HEGRA FESTNNG den sste skanse \\ Hoar A. onlal Heul.u Holtermann etab lette Og ledet styrken Hegl 8 lan v. nestkommanderende ved \H 3 da tyskerne tok Trondhem 9 aprl 940 Han lkk ordre om A '. dra tl nes lv apnl gkk omkrng 500 tyskerne land pd Sutterø S jørdal Majo heula Holtermann.te en tysk utsendng sum ln apnl ba h.m overg styrken l.m tl da h.ulde moblsert l røndelag flygeavdelng på Værnes ble overgtt uten mol stand Holtermann forlangte a la snakke med den tyske sjefen, og startet evakuerng fra Værnes etter «t den tyske ut sendngen dro tor a hente sn sjef Klokka 6.00 lo aprl «n kom Holtermann festnngen. Han lkk ordre om a handle etter heste skjonn aprl ble materell og provant hente! ra Værnes rett foran nesene på tyskerne som da hadde nntatt plassen Frvllge strømmel tl Hegra for a delta kampen mot tys kerne Ved flore drstge, mon vel lykkete transporter- he våpen og utstyr fraktet ol Hegra. Både for Styrken etablerte seg pa festnngen <>m do dagene festnngen holdt sat set mange enkeltpersoner lv og helse for a fa fram forsv nm;er Da festnngen overgå se; var 300 hnd pa veg oppover. Tyskerne klarte kke a ta lest nngen. De klarte heller kke a stoppe forsynngslnjene Tl klokka T> ma holdt Hegra Festnng stand Da var styrken den eneste norske kamp Sor Norge Major Redar Holtermann tok hes lutnngen. Det Kvte fk.^et he hest. Nedlagt 926 Festnngen he bygd årene 908, 000 og ble den nedlagt om en del av utsty ret fjernet. Bare kanonene og en del ammunsjon var gjen. Selve festnngen lgaer nne fjellet med to parallelle ho vedtunneler. 040 var løpe grava mod brystvern rundt hele festnngen fylt av sno Kanonene hadde kke vært brukpå flere tår Med enkle h lelpemdler ble kanonene fjert skuddklare Det ergret styrken på H at det kke var mulg a be skyte flyplassen med skytset Stjørdal Hovedporten er vendt mot nord ost Området utenfor den la stadg under tysk ld nne fjellet v.u det kjøkken, oppholdsrom og flere betong kuple med trapper opp ra tunnelene God beskyttet kunne forsvarerne følge tys komes operasjoner området rundt festnngen. Dramatske dager Det ble dramatske dager for forsvarerne Tyskerne provde mod osterrkske og ba yerske alpejegere og tyske soldater a ta festnngen. Tys ke kanoner sendte stadg nve granater mot festnngen Men forsvarerne hadde god deknng. Og med personer som var svært god vant tl a ferdes naturen hentot pat rul er stadg sk nye forsy nnger. De tyske patruljone hadde lte a stlle opp mot vel trente sklopere som hørte fenden pa lang avstand. Men fuktgheten nne fjel let forte tl forskjølelse og bronktt. Provantlageret skrumpet nn Og som sste norske skanse Sor- Norge fant major Holtermann det hensktslost å holde festnng en lenger. dag er festnngen nasjo nalmonument Hele festnngs anlegget nne fjellet er re staurert. Mange av bygnng one som opprnnelg sto om tadet er bygd opp gjen. Kampene ved Hegra fort er et lysende eksempel pa motstandsvljens betydnng for rhet og sev-stondgbet, har tdlgere forsvarsmnster Anders C. Sjaastad uttalt. Hegralotten avhør hos Gestapo etter at festnngen falt sterte jeg fra Adolf Htlers «Men Kampf». «Don som kke for svarer stt land skal utslet tes», det gjorde vsst nntrykk pa forhørerne, ser Anne Margrete Strømshem som Anne Margrethe Strømshem, eneste kvnne på Hegra Fest m '-l^![-he ^r^j^ m kong Olav. m-^."6 brukte pkenavnet Hang da hun som eneste kvnne var pa Hegra Festnng 04> Var sjef, Ked.u Holter mann, var enestaende tl a ta det tl Han var pa mange ma ter- en ensom mann Han had de dyktge medspllere. Men. Holtermann ledet sev kampe ne mot tyskerne med tradene samlet sn hand. Jeg arbedet pa sykestua. Fuktghet forte tl forkjølelse, bronktt og lungebetennelse!-. V hadde SVær lte medsmer, men ngen klaget Det ble et enestaende vennskap og samhold mellom oss. de 50 årene som na nn gått har v Forenngen He gra 040 regelmessg kommet sammen. Lvsvarge venn skap ble knyttet aprl og madagene 040. Mange av de som var med Hegrastyrken er na de Mange har dø betalt en hov prs, mange av oss har levd med helseplager. Mnnet om forsvaret av Hegra festnng rna holdes levende. Det skyl der v de som ga stt lv og sm helse kampen for et frtt Norge, ser Anne Margrethe Strømshem. dag snakkes det om nedrustnng \' rna huske flot som skjedde l!»4l). Da var forsvaret vart sa dårlg at tys korne fkk lett spll Jeg håper markerngen av det dystre T>o årsmnnet gr etterkrgsgenerasjonen nn blkk det som skjedde da Norge T> ar var okkupert Det rna aldr fa skje gjen, ser- lotten fra Hegra, Anne Margrete Strømshem. Lvsnerven John Hegseth fra Mer aker var en av nokkelmen nene festnmgens lvsnerve, skpatruljene De var sste ledd kjeden som brakte lvs vktge forsymnger tl test nngen mens den holdt stand mot tyskerne Våpen, mat, parafn, tobakk og medsner ble brakt nn. Tyskerne gjorde stadg storte anstrengelser for kutte fest nngens lvsnerve, men Marta det kke. Jeg ankom 0 aprl og ble tatt ut tl å være med pa a ket nn Norge. Hegra Festnng he et symbol pa vlje tl l kjem pe for et frtt Norge. ra ( aprl tl 5 ma holdt styrken 2M) pa over mann og en kvnne festnngen, t nordmenn falt kampene Johan Halvdan Olsen,.lon Hammer, Hans Jorgen (Jaden, Peder Olsen Hofstad. Per Bergstnm og Øyvnd Næve he drept. Mnnet om kampene Høgra er holdt levende. Kong Ola** besakte festnngen f»»r og vtn n staurerngen. stenge festnngsvegen Der med he jeg med pa en av de korne, forsto trollungene med tys ser Hegseth. Sonore gkk jeg ut og nn av festnngen pa sk tor a la fram forsynnger. Petter lan ke var den jeg tolte meg tryg gest sammen med pa patrulje. V to gkk svært ofte sammen, ser John. Hegseth. Krfarmger fra mange tv ror ute naturen korn godt med pa patruljene mellom Hegra festnng og bygda. V kjente naturens lyder, og bad de aldr pro blemer med a hø re tyske patruljer pa god av stand. Det var nødvendg vss re svært årvaken. Ved «være pa vakt mot lyder og bevege! ser. og ved a merke oss sks por v passerte gkk det bra på, med patruljene jeg var med ser John Hegseth. Den sste streknngen ned tl festnngen gkk v bek- dalen fra Llletjern tl festnngsvegen. Tj skorne prøvde a stoppe oss, men klar te det kke, ser Hegravetera nen John Hegseth. 4 ma ble jeg kalt tl Hol termann som sa at han kke lenger kunne holde festnng en..log vl kke ta rskoen pa «mste unge lv uten «t det har noen henskt, sa Holter mann tl meg, ser.john Hegseth Holtermann spurte om jeg var vllg tl a lose tre svensker fra festnngen før det hvte flagget skulle heses Jeg sa ja, og kvelde!) før He gra festnng he overgtt dro v. Del ble en tøff tur, men v nådde fram tl Meråker og svenskene kom sog etter noen dager over tl Sverge, ser John Hegseth. For alle var dagene pa festnngen en hard prøv»'. Det var en frvllg kamp pa lv og død. Jeg følte det som mm plkt a utføre de oppdragene jeg fkk, ser John Hegseth Det hstorske bldet tatt 0 aprl da Kedar Holtermann avvste den tyske utsendngen med å forlange å fa snakke med sjefen for tyskernes landgangstvrke Stjørdal. (Fra «Kapport fra Hegra fort»).

15 KRGEN NORD-TRØNDELAG 5 Andreas anum kjøpte denne garden okt. l u2l og v forretnngsnavnet la mm har sden vært kjent,' bv og f bygd. Dn...^^ 54. U garden og forretnngen lkk en,,^*^&te&tm*t trst skjebne.**«* ****!-* aprl 940, men forretnngen holdt stand ' % \\ gjennom nære Hl ars sltsomt brakkelv. *J5O sto ff t! tø W en n> forretnngsgård ferdg med moderne forretnngs- \ j*«ju loka ler og avd. for fargehandel. T" - ;< jj». - * 5-5Sé ** +****vr**wrm -j '' > ø* f --^ 7^ :=«^****^> Malmårer og (lodkcnt forhandla 50 år Stenkjerdstrktets tjeneste K L* Blomsterjord, jl! -fln - -vqtfft potter og redskaper lohhvartkler R t ' > '»»» 'fmmamrmbabmtmra* Vll fr ~ \/ FARGEHANDE M. KLÆTH A/S ETABLERT 833 ; JBJL WjJ 57 år forbrukernes tjeneste! aéfajjsø W * Delkatesser $V "$ Helsekost ! Nye tlbud pr 4 dag ØJpjØjp WtkWkW %{ Apont tl kl 200 a \*Z fflhj j Byens eldste frma ' r», Mg å /l mtl m\lllåt n " «l LT" øaøøøøøw^ * * FCKUS Bank Bomveen, Nordsa Tlf Bomveen, Nordsa Tlf Flal, Kongens gt 35, Sorsa Lurøy-affæren Lurøy-affæren Cf J. MNN lnnmy K Rnnanbanden Ne lk\ kkk.mmm ''"" *e John Krstoffersen øssbsbbbbbbssn^øsbb ' og hans etterre- MBPTSaM Mnner fra nn^ru **ko4l*\mm krgstda nnc-? l roo* < O General Otto fra kampene Krgens dagbok v, u : sor He c Lnd O/a aprl jun W4() \,.l, ".j JL TlJ. Se annonsen fra ^ A J f / Alt tre/ost 09 byggevarer ««p..llfpjujrø Cfennom 25 ar har var frma vært med pa å dekke det behov som genoppbyggng,, av b/er» og dstrktet har skapt.. J V tar også god rustet tl a møte dagens og 48 f norgendagans behov for bvggematenef! f -sf ") Ml \., J^ V har holdt det VJ 0VCt V3V 3te < (j pfj g r før 25 Qf sden og mer Som medlem av landets største byggvarekjede, «DN BYGGMAKKER», tar v kundene på alvor. V anstrenger oss tl det ytterste for å g de beste tlbud på kvaltet og prs. Bl Byggmakker-medlem du også! f Tl Narvk Og Mnner fra Frol, Ar;,-:;; «" m «0 KSf* 30? k rlso? Norge D N orge krg -8, kontant 2980,- nmfcljl" """ a»m"l krg D V "Hyß T^fj S bnd Grats kontant 280.-, resten 9 manedlge j&l f-jfj * J^Wj kr Z* ' «' '# xn l f T " y,. Alle prser pr. mars 990 Hboka Jeg bestller de boker jeg har d K n merket med kryss. Okkupasjon, Navn Okkupasjon, Navn motstand. > Æ*é\mJ\j\T Postnr.: Poststed: D j S åf*d fal/* MM løføf V jftt» ndustrvn 2 - Tlf 077/ Stenkjer Stenkjer* "W "W 0 # f ØBØ /"

16 6 KRGEN NORD-TRØNDELAG Fronten tyskerne kke brøt De tyske styrkene sle gjennom hver eneste forsvarslnje norske og engelske franske styrker etablerte Kord Tronde lag. Men ved Tltnes Stod mette tyskerne en front de kke klarte a hr\ le Her ar de styrker bå de fra DR 3, senere tr uk ket tl Snasa. Og Håloga landsbataljonen, 4 Allerede 25 aprl gkk en tysk avdelng tl angrep på stllngene ved Tltnes Her ble de etter hvert en farlg krgssone, der to bygnnger ble sat brann under Yrs kerne klarte kke a bry te gjennom stllngene, som holdt tl oberst (let/ nn der te;net kaptulasjonen 3 ma De skjedde samme dar. som da " tog slette sammen ed Tangen \ te soldater fra X N ble drept under surnrnenstet et og om lag 20 såret Kumpene Sted \ar trolg d' hardeste under tyskernes felttog Nord Trøndelag 23. apnl ble begge bruene ved Sunnan sprengt. Sør for lmde korn det tl harde kamper. Og lo tyske befal ble drept Og senere gravlagt pa Terr Kamper krkegard ar del Også området By afossen Fos sem Sunnan 22. apnl ble lh Gård anten av tyske brannbomber l 'rder bombeangrepet he t >n engelsk soldat drep Også på Fossemvatne ble det bombet. kampe ne ved Fossem brukte!\ skorne ar tllen. Og gra nater edela blant annet lelgheten cd Vatne sko le. Under trefnngen ved Fossem ble den 29 år gamle Håkon Verstad fra stod drep Han oppholdt se; en boln; ved Halla da han hl,' truffel a\ maskngex ærskudd Sunnan he også utsat fm- fly angrep Særlg ble det sluppet bomber o\er jernbanen nord for- Sun nan stasjon der et par tog hadde parkert. men det ble kke anretlet skader verken pa jernbanelnja eller bebyggelsen på NøStVOlden. På Sunnan stasjon var det felt låsa rett. Etter at tyskerne hadde tatt Stenkjer, ble stlhrn; ene rundt hyen konsoll dert fer de vdere beveg eser nordover tok tl. Stort sett var det frems kulte avdehnger som var r aksjon, blant annet korn ty skene kamp ved Hjel nosset 25. aprl da en tysk patrulje ble tatt under ld. Av en fortropp på fem tvskere ble en drept. en såret og tatt tl fange, mens de tre andre korn seg unna. området ved Hjelnesse ble det bygd ut sterke stllrnger. som for WVrg en fransk skrle/e ravdelng overtok sondag 28. apnl. Kn sterre tysk patrulje forsøkte et par dager senere a trenge gjennorn stllngern'. men etter lrvhg skuddvekslng matte tyskerne trekke seg tlbake mdlertd trakk franskmennene seg tlbake fra Xarnsos deg net etter, Slk at en sterre tysk styrke som samlet se; tl angrep fredag l. ma overbodet kke mette motstand Veen vdere nordover la bokstavelg talt apen forde tyske styrkene. Det var nemlg fra KordTron delag tyskerne begynte len lange marsjen nord OVØt tor a fere fram nød vendge forsterknnger tl kampene den nordlge landsdel. alt \ar snakk det om,a 250) mann. som nådde målet nord mdten a\ jun Pa \ar mdlertd de allerte tty r ker trukket ut. og nord mennene kaptulert Begravelse krgssonen jordet fra Fuglesang for Av Morten Vem» Morgenen den 24. aprl 940 rykket tyske styrker fram langs Dyen-vatna retnng Bnde. Øst for vat na hadde Hjulrytteskadron 5/DR3 tatt stllng, blant annet for å kunne beskyte vegen mot Stod preste gard. Kskadronens sk rngspatrulje, under ledel se av fenrk Thomas Kon ow Flescher, oppdaget at noen tyskere ved garden Len holdt på å skyte seg nn med bombekaster mot Bnde sentrum. Patruljen apnet ld mot tyskerne, og to av dem ble skutt. Kn bevege! dag Dagen etter ble de to tys kerne begravet ved Forr krke Stod. Over graven ble det rest et trekors, og den gjennomhullede hjel men ble hengt pa korset. Sokneprest ved Forr kr ke, Kaspar Flekstad, for rettet ved begravelsen. stt «Dagsregster over gestlge embedsforret nnger» skrver han den 25. aprl følgende: «En beveget dag. Jeg skulle ha hatt begravelse Kvam over Gusta Gun, men det var umulg å kom me dt det prestegarden hørte tl de besatte områ der, mens Kvam og Føllng fremdeles var übesatt. Pa formddagen kom 5 bevep nede tyskere på skrå over sktg skrtt retnng for pakterbolgen, men de gkk forb og tok veen mot krkegården. En av solda tene bar Kode Kors-merket pa armen..jeg gkk ut for å møte dem, og fortalte dem at jeg var «der Pfarrer». De meddelte at de hadde to falne a begrave. Jeg fulgte dem sa tl krkegården og anvste en vakker grav plass. Her kan deres to ka merater hvle hvor der er utsyn over var vakre bygd. Da soldatene på spors mal meddelte at den ene av de falne tlhørte den evangelsk lutherske krke, tlbod jeg mn bstand ved begravelsen. Ltt for kl kom en ordonans ht og meldte at man vlle komme her med de døde om 5 mnutter. Med ekte tysk pressjon var de her på mnuttet..jeg gkk ut fullt ornat og stod med blottet hode mens man passerte forb. De dø de ble kjort pa slede nn hyllet soveposer. Fn ml tær avdelng pa en mann fullt krgsutstyr fulgte etter. Løytnant Schch kommanderte av delngen. Han tok mot meg, og v gkk sammen et ter de andre tl krkegar den. Ftter avtale holdt kom mandanten, nar de døde var lagt graven, en kort tale. De 2 falne hadde vdet det hoyeste offer, lvet, for fedrelandet, det tyske rket og føreren. V må være redt be tl det samme, uttalte han. Sa trådte 2 soldater fram på søndre sde av gra ven og skjøt en ærossalve over graven. Det hele ble utfort med en betagende pressjon. Så trådte jeg fram, mnnet om at her på krkegården er det fred, og her mnnes v om bror skapen Krstus. Jeg leste Fadervår og velsgnelsen selvsagt på tysk. Under Fadervår og velsgnelsen stod alle med blottet hode. Sa kastet hver enkelt, det de gkk forb graven, en handfull jord over de døde. Ftterpa takket kom mandanten prvat for den oppmerksomhet jeg hadde vst. Noen soldater ble gjen for a kaste graven gjen. Ft enkelt og smak fullt kors ble oppsatt og graven dekket med bar. Fn hjelm henger pa gravkorset.» Bade hjelmen med kule hullet og tverrtreet pa kor set med navnene, er nn lemmet Dragonregmen tets mponerende samlng pa Rnnleret. følge eskadronsasss tentens beskrvelse av «Slaget ved Bnde», var det en kostbar affære for tys kerne. Tyskerne dermot betraktet det som lett match med betydnngsfullt resultat, og med ganske sma tap mot en betydelg sterkere motstander. Tys kerne hadde alle fall to Trøkorøøt som blø røløl ovør grava tl de lo talnø tyøkørnø var løgøl av kasscbord og... denne nnøkrpøjonen Pensjonert oberstløytnant Kjell Nagel Dahl vser ber fram tverrtreet pa korset som ble rest over «rava tl «le to tyskerne, og hjel men med kulebtdlet. Begge deler verdfulle klenodet Dragonregmentets samlng. falne, mens hjulrytterne trakk seg tlbake uten en skramme. Det var hjulrytterkompan fra DR på Knnleret som var kamp Stod-området. Denne hjulryttersoldaten er fotografert på Knnleret men hvem er han? Kan noen a\ vare hjelpe? lesere

17 KRGEN NORD TRØNDELAG 7 Dramatkk ved Mdjo Bruene s by Penne bldeseren er tatt a\ stenkjermannen og 'Herren på Tng vold», Odd Grønl. Han var 040 ansat Sta tens Vegvesen, og fulgte speselt med blant annet skjebnen tl Stenkjer brua. Ho\ edspenne o\er el \ a var et buet treb\ gg Den tok fyr under bom bnga, og ble totalska dd Dermed var den vk tge //v 50 SOm det hette den gang borte. og det tok forholdsvs kort td før tyske nge nørtropper hadde fatt bygget provsorsk bru. den sakalte lefreter Nachrener Brucke. Det skulle mdlertd \ se seg at også stetnkare ne pa resten u\ brua \ar såpass skadet at dette, sammen med s- og tom mergang, lorte tl at te re kar raste ut. F.n kjent stenkjermann pa veg tl arbed omkom. Grønls blledsere v ser: Øverst Den ødelagte bru sett fra Sorsa Veg vesenet holdt pa a av slutte arbedet med n\ tt hovedspenn, og skulle apne den delen da res ten a\ brua ble odelagt. Hlde 2: Hdet er tatt fra Nordsa lke etter a brua brø sammen Hlde l: Dette bldet er tatt fra Elvegata, og v ser omfanget a\ skaden Nederst Kt ter ulyk ken ble det klart at det vlle ta lang td u ut bed re skadene. De ble også bestemt at det skulle bygges n bru. og der med en stor oppgave Vegvesenet. for Ka \ ar jern banebrua på n\ tt god a ha..jernbanebrua ble bade tog og tratkkbru mellom nord og og omvendt nnkjørng på jernbanelnja fore gkk fra nord S\enstu bakken, og a\ og pa kjørng sør på Snep pen. Slk så branntomta på Mdjo yard ut etter lugshandlngøn. Prvat samlng Om morgenen 22. aprl 940 fkk det norske hovedkvarteret Nord-Trundelatf meldng fra de brtske troppene, som da sto omkrng Stenkjer og lengre nord, om at dsse vlle bl trukket tlbake tl Betstad løpet at forste døg net. Brgade 5 tfa denne forbndelse ordre om dverse skrngstltak, blant annet fkk Dragon- \v Morten Yemo Oppdraget ble gtt tl fen rk Petter Denboll. som lkk oppleve lt av hvert den dagen ved Mdjo. Da h.n sent p«kvelden matte rømme stllngen, ved skk sakkløpng, hadde de fre soldatene han hadde med seg, stukket av, og han sa dem aldr mer. Bl som sperre Fenrkens rapport gjen gs: «Jeg tok med meg ter: l.agf. Mg.skytter, solda dra gon og sjåfør. Materell: personbl, maskngevær med reserveppe og 2 ves ker med ammunsjon, foru ten 3 karabner med am* munsjon. Kom fram tl broen ved 3-tden og sperret den med en lastebl og et par tømmerstokker. Maskn geværet var lagt stllng oppe bakken ved Mdjo gard. Kunne derfrå be herske både broen og flere hundre meter på begge s der. Ul pa dagen kom det etter hvert flyktende eng elskmenn vestfrå over bro en, 5 bler (lastebler' og ru tebler) med tropper- og en del tl fots. E par ganger beskjøt v dem. Var' sjåfør forsvant plutselg med b len og noen sårede eng elskmenn. Sden har ngen sett noe tl ham. Rekvrer te en lastebl stedet (en av soldatene kunne kjøre). Ca. kl kom det en avdelng soldater marsj kolonne, rekke med ca. 4 x avstand mellom hver mann. Lot dem komme pa ca. 20( meters avstand. Det var bltt mørkt og jeg vss te kke om det var engelsk menn eller tyskere. Ropte dem an, hvorpå de øye blkkelg kastet seg ve grøften og apnet ld fra bl.a. mnst 2 maskngevær. V åpnet også ld. ldgv nngen fra motstanderen st anset ganske snart..jeg nnstlte skytngen og sprang fram og ropte dem an på engelsk. De svarte noe pa engelsk, men send te straks etter opp en rakett lys og apnet ld gjen, en meget kraftg ld, tem melg godt rettet (de hadde regmentet ordre om å sende fram en mtraljosevakt sterk tl Mdjo bru. Oppdraget ble tftt tl Vltraljoseeskadronen og ordren fra reg mentet var sålydende: «Kt maskngevær med et befal med nødtørftg betjenng skal kjore tl Mdjo bru som skal sperres...». Altså, ntfen sterk mtraljosevakt. sporlysamm.).jeg besvarte kke lden Og matte g ord re tl tlbaketog. Matte over en «pen streknng pa.'jo -40 meter som var vanskelg a forse re, da tyskerne stadg sendte opp lysraketter. (Ja ordre tl at guttene skulle følge etter en ad gangen og forserte sev torst den apne streknngen En tl kom over- (en nfanterst fra R l'.] som jeg hadde salet opp pa veen fra Stenkjer) og sa ngen flere. Tyskerne var nå kommet over broen og var bare unna, jeg borte dem rope pa tysk og jeg ropte tl guttene at de måtte få maskngevæ ret stllng gjen, da det var tyskere. Men det var ntet hverken å se eller hø re der oppe. Det var for sent å komme opp stl lngen og jeg måtte sprnge avgarde. Glemte dessverre å ødelegge blen (jeg kan kke kjøre bl). Gkk tl bake tl kvarteret over Hol tan. Ett mnutt etter at jeg forlot stedet, såtte tysker ne fyr på Mdjo gard. P. Denboll, fenrk.» Denbolls rapport er skrevet e uke etterpå, men Kverken sjåføren eller de tre soldatene var ennå kommet tl rette og er fort opp som savnet. * Fenrk Feter V. Denboll over levde epsoden ved M djo og krgen Nord-Trøn delag 940, men omkom hosten 944 under nnsats for Norges sak. Han drog tl England og kom med kompan Lnge fra 944. Han ledet flere aksjoner mot tyskerne Norge, blant annet sprengnngen av omformerstasjonen for Thamshavnbanen Orkdal 942. Han ble borte på veg tl Norge fly 8. november 944. Peter Denboll hadde fle re høye mltære dekora sjoner for sn krgsnnsats. Av yrke var han kjemn genør fra NTH, og kavale roffser rulleført ved Dra gonregmentet på Rnnle ret. Levanger var stor NS kommune Nasjonal Samlng var, slk Gur Hjeltnes karak terserer det stt bok verk «Hverdagslv krg» på Aschehoug, et heller lte part for krgen 940. lopet av de tre forste okkupasjonsårene vokste mdlertd NS tl en relatv stor orga nsa sjon med nær medlemmer for å være helt nøyaktg er det fun net medlemskartotek som fortoller at med lemsmassen var Av dsse var det 2690 bare som var regstrert som NS-medlemmer for krgen. nnmeldngene gkk fuser. Statsxtcr gelvk Larsen har lansert fre. Fra 933 tl 935/36. Rekrutterngen den gang var et svar pa økonomsk krse og Arbederpartets nye maktstllng norsk poltkk. 2. Fase to gkk fra bruddet mellom Quslng og nestleder J. B. Hjort, vårøn 937 og frem tl de torste kontakter med tys kerne 939. en perode med markert tlbake gang. 3. Den forste okkupa sjonsfasen fra 9. aprl tl medlemstallet kulmner te Sste nedgangsst *k vens pagkk fram 8. tl ma 945. Det er laget en nter essant landsstatstkk som også vser med lemstallet prosent av befolknngen fordelt på hver norsk kommune. Den vser at Valle kom mune lgger eller ret tere sagt lå pa nors ktoppen, med nær 2 pro sent av folketa llet som medlemmer. Nr. 4 på denne statstkken er Levanger, som med 8 prosent hadde høyeste tlslutnng Nord-Trøn delag. På en lste med 26 kommuner opererer Bet stad på en.plass med tlslutnng på 6.5 prosent, mens Skatval er tredje NT-kommune med en 6.plass. Skatval var NS' medlemsstyrke 5.5 prosent av folketallet.

18 8 KRGEN NORD-TRØNDELAG Sabotasje på Snåsavegen.S'a utrolg det enn harøå ut. men allerede sondag 5. ma omtrent samtdg som styrkene fra l l. DH 3 ug H 4 kaptulerte Kord Trøndelag planla fem ungdommer Snåsa en sabotasjeaksjon kke kan v lesta annet enn at det Arne Kndherg. lyder lostad. Torlef llslen og brødrene Kare og Arvd Nlsen sutte verk denne (lagen kanskje rna VSSre den aller første sabotasje for a hndre tyskernes tremry kmng gjennom landsdelen. Psse tem ungdommene alderen fra 7 tl 22 ar, mettes ved det gamle meeret Vosen Rslen som var den eldste hadde talt are pa en buss sum tlhørte Helgeland Hlru t'r. og som tle beny te øy l 4 Ungdommene tkk bussen kjørbar, og planla et rad langs nord sdu u\ Snåsavatne for- a ødelegge kjøretøyer som de norske styrkene h.dde etterlat sn; Målsettnga var a hndre tyskerne a gjøre seg nytte at bldeler tg dr\ stoff De fem okkuperte» hus sen. og pa \egen mot Ham mer sto det manne bler langs den sørpete vegen På hl etter hl he reserxc hjul. forgassere og strøm fordelen' fjernet For a gjøre donmgene helt übrukbare, he bensnen tuppet ut Aksjonen ;kk nesten for knrkefrtt det \ l s tl gruppen kom tl Ham mer He ss te jo at ty skor ne var på veg nordover, men nor fortro/pene be fant seg, ante de kke Men de fkk de sannelg snart merke \ gårdstu net hos ngolt Håpnes stoppel bussen, og med ett var de omgtt a\ ty ske sol dater utstyrt med maskn Våpen, pstol,-r o; hand granater Kare og Ar\ d X sen bekrefter a motet med den tyske troppen gjorde guttene ganske forferdet. sn h er eller a solte flest mulg bler ute av lunk sjon. hadde tanken på å møte ty ske soldater kke lenger strefet dem (>g nå ar *spllet' ute. ly skorne ante jo kke hvlken aksjon ungdom mene la Snåsa hadde sat gang Ka forlangte de a Rslen skulle transportere dem tl Krogsgården Snasa De skulle \ se seg a styrken ar utrolg godt orentert omsnåsa bda, og hadde solde kart o\er om rådene. Ja, de kunne med temmelg godt kjennskap l området ruermest peke ul Krogsgården for de ek tefodto snåsnngene. Rslen, de daglge kjerte han melk tor Snasa Meer, fkk sa ordre om transportere tyskerne tl a Kn >gsgard( >n Sammen med den torste pulje tys kere som korn tl Snasa, matte Også de fre andre ungdommene bl med bussen, der soldater satt klare med fngeren pa a\ trekkerne. Slk hadde det seg at tyskerne ble transportert tl Krogsgården med en buss som tlhørte Helge land Blruter, kan de to ha' Nlsen berette,. r>o år ottor en hendelse som vr kelg hadde dramalkkens skjær over seg. Ka Stopper forresten kke hstoren her Tysker ne vlle nemlg at bussen skulle returnere tl Ham mer For a snu bussen matte llslen rygge ut fra gardsomradet tl en veg som endte en bratt skrå nng. Under denne manø veren tppet mdlertd bussen utfor, gkk rundt opptl flere ganger. og gut rundt tene om bord ble slengt sammen med reser vehjul og stromfordelere. Blen kunne kke brukes mer Kåre Rslen ble så pass skadet e arm at han måtte behandles av Muus. dr. som ede Krogs gården. De fre andre kom uskadd fra utforkjørngen. og tyskerne ble også så pass forskrekket etter uhellet at sabotasje-grup pen fkk forlate området uten å avg noen nærmere forklarng. Tre dagbøker Tre unge nntrondere på 940-tjeneste Narvk. En var tjeneste Narvk, den andre nfanteret på Elvegårdsmoen, den tre dje santetstropp på Elvegårdsmoen. Opp levde 9. aprl og krgens hardeste bruduljer Narvk-området nokså forskjellg. En tng hadde mdlertd Randolf Wel de, Stenkjer, Arthur Tes sem, Betstad og Arne Aas Hanssen, Stenkjer felles: De skrev dagbøker. V har lest dagbøkene. V synes å fornemme nntrykk som temmelg skkert såtte sne spor unge snn. De voldsomme eksplosjonene da «Norge» og «Edsvold» ble senket, de ntense bombeangrep Av Arvd Erlandsen fra tyske fly og engelske krgsskp. nntrykket av å se Bjerkvk flammer, det er den lange og harde marsjen langs Ofotbanen med gnagende su t. Men lenger fremme lå det en grense som skulle krys ses, og som for noen skulle uker g frhet. ff *<»«"»»v, <" / Med spade som våpen Randoll Welde kjent bransjemann stenkjer hadde t r jenestegjort HM Kongens (Jarde 9.36, og tjenestetda var et halvt år Ble sa nnkall tl nøytral tetsvakt, og vnte ren 40 stort set nærområde. Hans Narvks dagbok levendegjor faktsk alt ba taljonen var med pa, men for a gjøre en lang dagbok hstore kort skal v ta med noen usmnkede stater fra de hstorske aprl- og dagene. ma Welde fortelter daglg om feltovelsor, sky teøvelser og arbed med a lage skytestllngen o.aprl kom oberst Ruge, sener»' general og forsvarssjef, på nspeksjon pa Eramnes, og Welde deltok sammen 50 frvllge sondag med 7. aprl da skyttergravene skulle demonstreres for de Nar vk som deltok frvllg mltæropplærng. Og sa går v drekte nn boka 8. aprl: Begynte sa smatt a levere nn dag. Men da engelskmennene har lagt ut mnespel rnger farvann, har norsk v fatt beskjed om at avløsnngen løpg fore er utsatt pa übestemt td Stemnngen er for øy eblkket naturlgvs der etter. Ekk beskjed 23 tda om kvelden at 20 mann skal over tl Øyjord lo a mote et batter fra Bardu, og som v skulle hjelpe stllng de' ute. Bevepnot med en spade hver dro v over med ferja, som v forresten matte vente lenge pa, under led else av fenrk Gren. Pa Øy jord motte v det forste kompanet som kom ra Elvegardsmoon. Ekk hore at hele bataljonen skulle nn tl byen. Na fkk v be skjed om at det ventende batter skulle være frem me klokka 0300 om natta. Da det snodde og blåste kraftg fkk v komme hus. Det ene kompanet et ter det andre passerte pa veg mot byen. Utpå natta da det sste kompanet pas serte hørte v plutselg dumpe drønn ute fra fjor den. Ble enge om at det matte være tyske og eng elske skp som møttes. V satt gjen alene for å vente pa batteret. Ventet og ven tet hele natta, men kke lvstegn fra noen. 9. aprl: 7-tda om morge nen. Fenrken så et par fal på veen, be var skre på at nå var batteret anmarsj. Så kom fenrken løpende tlbake, og jeg har aldr bltt så forferdet noen gang over det han meddelte: Tyskerne har nntatt Nar vk natt! Et slag ansktet, og det ble fortalt at «Norge» og «Edsvold» var senket med 400 gaster om bord. Vår ba taljon skal være tatt tl fange unntatt et kompan som kom seg unna og er på OgSØ blledalbumct nmnm-r mange oppløvølsør fra krksperodcn Narvk for tamlolf WHd< ve tl Bjørnefjell. Hva skal v 20 mann gjøre? Kom oss nn på en gard, og hørte tl Vår skuffelse at Oslo, Stav anger, Trondhem og en del andre byer er tatt. Era vnduet kunne v se en lang rekke soldater langs jernbanen på ve mol fjel let. Trødde det var tyskete, men har senere fatt hore at det var de norske soldate ne som kom seg unna. bestemte V oss tl a dra nn byen koste hva del kos te vlle. Vassvka pa and re sda fkk v so de første tyskerne. Ble stuvet nn en lastebl og kjørt tl Fol kets Hus. Her var det et trst syn som møtte oss: Madrasser og soveposer var kastet ut garden. En tysk kapten kom tl stede og befalte med brask og bram at alle gevær og am munsjon skulle utleveres. Han vftet hele tden med en revolver foran nesen på oss. En del av guttene had de kommet seg svle klær. Sven spurte en av vaktene om v kunne gå. Gret. Sandnes og jeg tok nn hos Sevaldsen, og kled de oss svl så godt det lot seg gjøre. Om natta åpnet tyske skp ld mot engelsk mennene, som svarte med samme mynt. 0. aprl: Da det lysnet så v resultatet av sjøslaget. Et tysk krgsskp og 3 la stebåter var senket nne på havna. Nu ble det lvlg vrksomhet med sykeble ne. Den ene lastebl etter den andre kom med ce>d' og sårede. Transporten ble tllke utfort med spark. Svem, Sandnes og jeg har slått oss tl ro hos apoteker Syrstad.. aprl: Hakekorset vaer dag pa enkelte of fentlge bygg. 2. aprl: Da det er smatt med svle kker har jeg vært pa lorsorgen» og fatt rekvssjon pa lusekofte, l keledes pa mat. 3. aprl: At denne dato en kan lage mye jævelskap fkk v erfare dag. Ut på formddagen borte v drøn none fra fjorden. Skud dene kom stadg nærmere, for tl slutt a overøse hele byen med granater og ka nontorden. Oppholdt oss for det meste kjelleren. Sjøslag blr holdt for å være det største hsto ren. Tyskerne mster alle sne skp, 0-2 stykker. Et ter sjøslaget har tyskerne begynt å dra tl fjells, kledt hvtt. Om kvelden brant et mellager på 2000 sekker opp. 22. aprl: Den engelske admral har over Bodø ra do henstlt tl Narvks be folknng om øyeblkkelg evakuerng. Tyskernes stl lnger skulle beskytes fra sjøen, lufta og land. Hal lomannen formet meddel elsen slk at stllngen for oss byen var håpløs. Tys kerne nekter enhver eva kuerng. halv elleve-tda begynte skytng, og v jum pet ned kjelleren hvor v '*, * har spst frukosten. Grana tene suser- over byen. 23. aprl: Våknet natt av kraftg smell. Tyskerne forsøker a sprenge malm kaa. 24. aprl: morges begyn te engelskmennene be skytnngen gjen fra krgs skpene. Da skuddene sta dg kom nærmere, stakk v ned kjelleren. Har sett norske soldater- marsjere ut av byen som langer. Hvorhen vet v kke, men det bar retnng av jern banen, mot fjellet. Dagboka fortelter om be skytnng, dag og natt. Hus etter hus blr ødelagt. Der for blr det notert med gle de den 9. ma: En rolg, delg natt uten ett skudd. et termddag fkk v mdler td eksplosjoner mdt by en. På Torget ble en drept og fre såret. V kunne se det fra vndue! Så begynte skytnga mot Grand og Ro yal. Grand Hotell ble skutt og brant ned. To hus na bolaget strøk også med. Veldg flammehav. 5. ma: natt har v hatt første glmt av mdnattso len. 6. ma: Lvlg flyvrk somhet. Har vært vtne tl luftkamp mellom tysk bombefly og tre engelske jagere. natt sprengte tys kerne alle høyspentmast rene. 27. ma: Rolg dag helt tl det led mot kvelden. Da braket det løs fra skpene /'-'Sl, Og fra de tyske stllngene. Grusom natt som aldr glemmes, Hele natta varte angrepet. V skjønner det gjeres forberedelser tl landgang. Meste av natta kjelleren. Pa Oscarsborg brant det ned fem hus. 28 ma: Lvlg flyvrk somhet. Jevn skytng. De tyske stllnger er sa godt som pepret ned. Utpå el termddagen fkk v øye pa soldater- gata fra Vassvk. Gkk forsktg frem med bajonetter på. Gleden var stor- da det vste seg a være de forste norske soldatene, som var forberedt pa gate kamper. Det har kommet land bade norske og frans ke soldater. 29. ma: Dagboka glemt trakk unform gjen. V som var gjen av panet samlet kom oss under fenrk Brønn som kom pansjef. V fkk vakthold byen. Gkk under navnet Narvk-kompanet. Ekk jobben å hjelpe krgspolt et å lete opp tyskere som hadde gjemt seg på de ut rolgste stedene. Jeg for mn del hadde også vakt kommandørstllngen på sykehuset. Her forlater v Welde og hans særdeles utførlge dagbok. Nå opplevde han at tyskerne bombet det som var gjen Narvk, fram tl 8. jun da kampene tok slutt. Nå begynte den lange veen hjemover tl en lke sønderbombet by som Narvk...

19 Dødstrøtte og sultne Også len vel 2 at gamle Arthur der oppholdet nfernoets Narvk som Tessem fra Betstad gjorde nokså om under den anstrengende marsjen tl hyggelge notater fra krgstda* Nar Bjørnefjell vk. ettertd er det nteressant med 57 norske og \\\ a re engelske fanger. Fra daghokas blad gstrere de tanker og reaksjoner en tar v med enkelte ung nntrender gjorde seg, såvel utdrag som karak H un- terserer stuasjonen dag for dag: aprl Klokka er V ør senket pa h.\ na også de med ss Børa er bar fatt ordre om a pakke norske De døde bll lagt sammen tor a dra mn tl Nar pfl < mkrng 30 klo kjelleren her vk. Her pa Elvegårdsmoen pa skolen Det blr en forferdelg e 0 aprl Vekkes klokka v fre komparuer..jeg marsj Lnja er tung fl \a borer 4 m øy bombardement mol ter, for det e med mtraljøsekompanet V er mye sno de tyske båtene Del senkes ((fl over- flere brær som skal dra med lastebl de 7 er M skp. \' kan andre kompanene skal ga pfl se mastetop lag od' «v granate Kom fram pene som stkker opp sk a\ sjø den lange vegen fram tl «n ferjestedet Kjører fra En tda stor lastebåt brenne V.'- dødstrøtte av anstrengelsene, Lgger moen fjæra på Hen andre klokka lar sul» materalskur resten et av et natta -ste fjorden Høre glm av lyset vnduene p de a Elvegårds moen er besatt, og store kasernene v vel at før v svnget kame åtene vån ned pfl vegen Kanskje kom m v aldl 'l fl se stedet mer gjen' Del e svart natt V kjører forb skavdelng etter delng som slter f r a m Omlastng pfl ferje Det er store mengd n og am munsjon Narvk blr' v kjørt opp tl den store skolen, Og klokka er alt under tak. V legge! 0 lvet med frakken som teppe Klokka blr V tornet ut Det blr gjort klart tl kamp. lar utlevert 4) skarpe skudd tl karabnene, og mange bokser med ammun sjon tl mtraljøsene. Horer at Kdsvold» har vært kamp. V gjor klar ul fl gå stllng dø den forste gra naten eksploderer nede ved sjøen. Horer eksplosjoner ute på fl fjorden far ordre om >»a stllng pa den andre sden skanten, som vender' ut mot sjøen Lgger skytterg uvene en højv tme med mt raljøsene stllng. Del ventes landsettng,, fl og v far ordre om skyte pfl tyskerne. ngen Ung bender Etter en tme får v ordre om a trekke oss tlbake tl skolen som for sterknng der. Dø v kommer dt blr v mott av tyske trop per som er kommet belt over raskende. Maskngevær les stl opp mot oss. V er ute av stund tl fl forsvare oss det vl være den vsse død Alle de tyske soldatene gar med handgr «mater Forste kompan som la stllng pa «ndre sda av byen er de eneste som bar klart a komme seg vekk. Har trukket seg opp mot fjellet V mfl mn skolegården, der del blr tyske satt vakter over- oss. og v mfl levere nn våpen og am munsjon. l't pfl dagen blr det funnet mange dropte fra skpene som nå kjempe fjellene aprl: V får anlednng tl en, men v mfl ha med oss tysk vakl Lte mat, men v lder ngen nod oss bare t prs pfl den maten v fål ørdag 3 aprl: Ulykke stallel 3 og dag har del skjedd forferdelge tng Tya ke Og engelske - rg! kjempe over to tuner ute pa fjorden Tyske stllnger blr beskutt Har sett det forferde lge bombardementet ra sko len. Trolg er mange tvskere drept Det bar kommet både tyske og engelske sjotolk ht etter forls. De engelske blr nternert under streng be voktnng. 4. apnl: Rktg en vårdag med solsknn, og også en rolg dag uten nevneverdg skytng. V fordrver tda ber langen skapet med kortspll Men det lr mot kveld Prøver a sove btt. Kanskje vekkes v grytd bg av kanontorden gjen. Leg ger tråkker pa golvet sa v kke skal lgge sa hardt. Kvkkor oss opp med en sga rett fer v legger oss uvsshe ten OR hva morgondagen vl brnge 7. aprl: Kompanet pa Bjørnefjell skal hø overgtt seg natt, tar v bore Noen ØY dem som er Såret er brakt ned ht 20. aprl: dag e det Htlers fl-årsdag, skal Norge være fødselsdagspresangen tl ham'.' Tyskerne drkker- øl anlednng dagen 22. aprl: Ble vekket natt d«t malmkaa ble sprengt luf ta av tyskerne. 23. apnl: Klokka 9.00 far v ordre om a flytte ra Narvk. V marsjerer ul td«, og går 20 klometer etter jern banelnja tl Sldvk stasjon nnerst Rombaksfjorden. Bærer pa ryggen «lt v skal ha Kaldt l'a kke sove Blr her tl utpå kveldnga onsdag >a skal v marsjere vdere opp n Bjørnefjell et par mls marsj gjen E framme ove mdn Anstrengelsene og ldelsene v gjennomgå pa turen er kke tl a beskrve V forstår kke sjel bvordan v grede det uten sovn og med lte mat Ha bare tatt noen torre Stompskver p«bele turen onske er «komme oss nn Sverge grensa er ba re en bak klometer- unna sta sjonen, 26. og 27 apnl Lgger pa Bjornetjell.og vet kke hvor lenge v skal Vere ber. De engelske fangene ersammen med oss. Forferdelg lte med mut. Hver dag rna v hjelpe tyskerne fl bære provant. 2H aprl: V skal fa rese nn Sverge Onsket er- oppfylt Først skal v underskrve pa pr pa at v kke skal ga kamp mot tyskerne mer Det blr tatt fngeravtrykk av hvor soldat. Klokka!J M) V er m.rsje re mot svenske grensa, 57 norske og 4'A engelske fanger Får storartet mottagelse pa svensk sde. Om bord toget bu v straks mat. Etter «b«vært sultne mange dager smakte det godt Storslagen omsorg. V har vært pa toget et helt dogn Skal tl Dorothea som lgger lke langt sor som Tron delag Men onna er det langt hem, og dt far v kke kom me for det engang blr- fred Undervos spste v mddag ute godværel Arvdsjaur. Kom tl Dorothea mandags kveld klokka Ble forlagt tl et hotell, senere tl et hus h ke ved Det sorges godt for oss. V har svensk vakthold na Horer mange trste nyhe ter fra Norge, og v spor: Hvordan skal dette ende'.' Va rø tanker- er alltd der heme. Arthur KRGEN NORD-T' *'OELAG 9 TøØØøm med dagbok-heftet som er skrevet fullt fra forste tl sste sde. nnfet ser v ham fullt strdsutstyr på Klvegårdsmoen lke for kampene om Narvk tok tl. Frsør'n på lasarettet 7. sans-fantomet Arne Aas Hanssen, ex frsnren fra Ogndalsvegen Stenkjer, er tredje «dagbokforfatter». Det vår er behold. Stkk den, folkens! Soldat :902 santetstroppen på Flvegårds er helt utrolg moen var mønlgmann mltært sett. Men tl at denne 7-årngen har fort de sna syvende novtraltetsvakta kom 2-årngen fra sn sansene sden han var 7-8 år gamnol. stllng Rlktgnok som lovtnant Frelsesarmeens korps har de to-tre tørste eksemplarene Molde. Slett kke så underlg kommet på avvee tdens lap, at han dag men de femt boka har understreket årgangene at det slett kke alle sden hans «krgsdagbok» fra be på brakka gvenhetene aprl-, ma- og jundagane 940 om kvelden som «god ble hlst med natt, løytnant» for de gkk Og tl Elvegårdsmoen tl ro. kom tysk major. Awepnng og n santetstroppen. r Sondag 2. jun opplevde > februar ternerng skolegården. v ot voldsomt bombarde Stenkjer frsørens 7 sans gr bare plass for Det var mdlertd ment. stkkord, men fortoller lkevel mangel pa santetsfolk, 78 hus brente da ned sa v mye om santetsmannskapets ble bydelen Oscarsborg, står det satt tl forskjellge jobber skrevet mn bok. Under et plass pa sykehuset.jeg har skre under kampene Narvk Ar av dsse tyske ne Vas vet ned angrepene var at en av mne forste det «t Hansen og kompan vakter gjaldt a plee jeg sammen med en en kom ung nemlg a tlbrnge hele tysk annen soldat sokte beskytte! marnegast som var- do se bak peroden fra en stenblokk. Spln krgsutbruddet ende. Stuasjonen 9. var jo med tene fok rundt aprl og tl oss. Husker at vapentlstanden ett sa fullstendg snudd opp kameraten nokså tørrvttg jun: Narvk Slk kom han ned tor oss. ngen hadde td bemerket tl a opplove tngenes tlstand lgere v at <«de' e tt følj «ert med pa nærmesl frø noe lg først sa>ll v malmen te tys- gallerplass. keran, B. - aprl satt jet; p«t Sol dathemen pa Elvegårdsmo en da radoen fortalte om tl stander som kunne fore tl krg pa norsk omrade. Derfor kom kke oppbruddot klokka 0300 om natta sa helt over raskende. foran santets folkene la en sktur pa flere md nattmørket Mn Ulle dagbok fortel ler at da v kom tl ferjeste det Øyjord horte v allerede de forste eksplosjoner uten for Narvk 'anserskpene ble sprengt.leg har skrevet ne< at eg tok kontakt med skpperr pfl ferja ford jeg var kjent dstrktet gjen norn en tdlgere tjeneste nordpå Frelsesarmeen. Forteller Arne Aas Hans sen. som s.mmen med sam tet stroppen ble ferjet nær mest rett opp fanget på en nende. Andre nntrykk du har skrevet ned' Det er mange, men la meg speselt nevne stor mangrepet pa Bjerkvk. pnsedag, det vl s 2. ma. V så jo alt fra var sde, og det var var et nferno uten lke av ld og vapentorden Sjolsagt har jeg skrevet ned det som skjedde 28. ma da den forste norske styrken rykket nn Narvk pa nytt Glømmer aldr den troppen kanskje speselt tor- at den ble anført av Rolf Baardvk fra Stenkjer. Sden kom jo de franske fremmedlegon.e rene. Hanøøns 7. sans forteller om travle dager og Det netter var flyangrep ttt og ofte, og som handverker fkk Aa også Hansen være frsorn pa lasarettet. A s«får v'n tebakers gjen». Apropos splnter, jeg har skrevet ned at den stors te bombeøplnten v tok vare på Vede 2 klo. Og dø kan en hver tenke seg storrelson pa den bomben Jeg har også skrevet ned stkkord fra den lange resen sørover. V kom over tl Bjerkvk 7. jun. Over nattet ut". kke hadde v ull teppe kke hadde v mat. Forden gkk va Tarstad tl Bode. 3. jun var v om bord M/S «Salten» som tok oss tl Sandessjoen Tyskerne la be slag pa skpet, og mannska pene fra R 9 dro vdere tl Namsos med to fangstbater Det vl s den ene gkk vel dt. 6. jun 940 kunne v mdlertd fra Vammen se ut over byen vår. Også den var en runhaug. Arne Aas Hansen med sn T.sans som er smekkfull med opptegnelser fra felttoget nord.

20 20 KRGEN NORD-TRØNDELAG Nyfødt skremte tyskerne Pet var slett kke hare kuler Og krull som kunne skremme ly skerre Mdt Norge under de fem okkupasjonsårene der hek- tatt ar det lte som skremte de \ apenskodde grønnkledte fra Weh rrna H Men ett tlfelle tkk tyske soldatar lkelg ltt Øl el sjokk, nemlg da de ren opp e bldør e merk seftemhernatt <>44 Al dørene raskt he slatt gjen Og tyskerne ropte kjer. kjør på ty sk na turlgvs skyldtes at jordmor Kan Forfang Rødssæteren hadde født e jente bten underves tl sykehuset Levanger Og de to som gevaerene førs te omgang bh rottet mo ar altså lordmor Kan og hennes datter. Tove, som skrek a\ full hals etter nedkomsten h'/.; tror hle /'o e\ ar en a\ de ta som klarte a skremme tyskerne under krgsårene, mnnes den Ja; snart tll ar gamle lord mora. bosatt pa. \dalshruk. en samtale med uss Pet som skjedde \ a at sa at jordmor Kar for lam; Rødssæteren skulle lengen pa sy kehuset f\ ange ødestua < on le Kotu;> anednngen Sten belagt Ventet trolg lem;ste la før Arne Kjørås med drosje starte! turen tl Levanger Her va Kan godt kjent gjennom sm prakss ved fødeavdelng en tdlgere. Pa \ n.ermet oss Verdal skjønte leg at \ kke rakk tram t! sy ke huset rde Ha derfo (øren om a svnge a\ tl \ t rdalsøra 9 denne natta. september le; \sste at kollega fllen Grøhold pa Martvold' var heme nattens mulm o; mork' ar det anskelg a kon sentrere se; om den rkge a\ kjørselen tl Mart\ fødselen \ ar < v,' s.' gang lorden fortsatte et ter vegen tl Bakketun Der ba jeg om at sjåføren matte snu og kjøre tlbake V ar pa felspo For a være bel skker pa vegen n <Martvold og jordmorassstanse tl den tedende jordmor, ha sjå foren Kars mann vekke tolk ruermos te bolghus for a hh orentert om h\ or dyrlege Grøholdts eendom lar Folk So\ jo på denne tda a\ døgnet, og Rødssæ teren matte hanke veg gen for å vekke folk. Og mens denne opera sjonenpågkk kom Ulle To ve tl verden baksetet len. h og jordmor- Kar mn nes den dag dag a bakse tet blen fkk en nokså hard medfart kke for hadde Kans mann satt se; ved sden a\ sjatoren. for det storme fram to tyske soldater Ulen sto jo med lys pa. Og det dngsforbud. \ar På hver hlen sde ble dørene revet opp, og ge\ ærene rottet mot de to baksetet - jordmora og hennes nyfødte. Og som sagt. den opplevelsen ga Wehrmach ltt a\ e sjokk Stenkjerbyggene fant omsder fram tl jordmor (rt holdt. og jordmora b len fkk kyndg jordmoraa sstanse. Hun fulgte også med tl Levanger og fkk ø levert mor og barn. nnenfor sykehusets vegger ble denne epsoden satt rktg på spssen mora hadde fodt Jord pa \'er dalsora med tysk ass stanse' Hvorfor kke sette det ltt pa spssen'' Det var jo kke akkurat sa mye kunne dra pa smlebandet a av krgsårene, mnnes Kar forfang lodssete ren dag har hun mnnene om denne hstoren Hun har også de gode mnnene etter (latteren hun født» Tove fkk nemlg bare /eve tl hun var 28 ar Pode 23. mars H7. Pa etterlot hun seg en gut pa to ar som har voks opp hos mormor Og morfar, og gut ten med mor som he lodt un der sa helt speselle om stendgheter en øeptem bernat 944 underves tl sy kehuset Levanger er m/ss ; 990, 50 ~r etter krusuthruddet. Gjemte g~l\ ØÅ ***0 "*ØJ geværet fkk stte om lag 6 måneder Jul, 942. Stort sett gar lvet sn vante gang. men bak «kulssene» er del ganske mye pa gang. lyske soldater har slatt seg tl flere steder, blant annet Harran. Samfunnshuset er okkupert, et svart pggtrådgjerde rundt tomta forteller at uvedkommende kke har adgang. Kn sehfertumd gr beskjed nar noen kommer for nært. Omtrent hver enese dag kjorer Sverre Solum forb, (o ganger. Han har rans portoppdrag ved kraftstasjonen Fskumfossen. Fet lengst har han levert nn det ene av de to ge\ærene hadde. Jaklborsa han er gjemt unna, et sommerfjos som lg ger noe Utenfor allfarveg. Det er tlsynelatende kke noe som tyder pa at et unnalurt våpen vl representere men fare. Av Olø Hjulstad ventet Det var nemlg slk En at dag ette arbedstd får ngen våpen ble funnet det Solum besøk Det skal lut sommel fjoset v hadde fortalt kommet for naz om Den dag das' myndghetene (990) vet v kke oret at skkert Solum og andre har bvem gjemt geværer NA kan det Være tare tor arrestasjon S. e re tar saken med stol ro Han regner med at det vl gfl br en etter. som hadde tatt gev.ee ne. men v h.dde vae tanker Lang bålferd Fn dag kom det beskjed om at del skulle bl et nnkalles So ense nordover le; lum tl og forhør Otte Aune Kepresentanter for v,ll naz myndghetene stada; b«tr sammen Skpet het Bodø kommet oppover fra Namsos..Og det To mann tl mfl Ogsfl mote jeg var, sa vdt mnnes, regstrert for-.50 B&de ( Mte Aune Og ( persone Nd va det -lun erulf Fskum blr- anklagel for fl mann om bord V ble stuel oppb< under dekk. pen Dessuten og av alle tng sa skal det ha forekommet ulov var det ruller med pggtråd lg elgjakt Del forelgger som matte nvttes som rna sa mange takta saken at kke nytte det drasser Sjølsagl hadde v noe fl a legge vr seg oppa. men det va unna Samtlge blr ganske lle lkevel Da sluppet fr, v kom men tl Svene blr Sandnessjøen, ble det holdt under tatt opp land skt En en tange som sokelse grundg husunder var (\od dogn var- v samme dag om bord. med gr ngen httng resultater Pfl lottet d en det gang døgnel Tl slutt landet v et sted nord noen patroner, men de ble Troms Her stokket unna Solum var det bar blen en sak«dt arbedsler, drevet av sn ved Fskumtoss k or Han blr organ sasjonen Todt. Det v Grong tav lensmannsbetjenten ar vegar bed lum utover ),, som sto hadde pa po gl ammet So patronene lomma. Utover hosten ble det a sette <>^ ved opp vndskjermer Sjø] fkk Fskumfossen fkk han leg kastet overta en jobb skuddene ned som bor smed Det bekk Dette skjedde ved hjelp en hadde jeg aldr v lensmannsbetjenten pfl den rette sden ' med pa. o; det rna mn rommes at herdnga av boret ble noe problemf) t Det gkk Fl egentlg kke Trondhem sa verst utover stt hosten, sjøl 0 det 85. ar har Sverre So var barske v ærf rhold lum fortal om det som skjed :e Vdere V fkk fl beskjed om mø te Kongens gate 85 Trond hem Det var gamle Trond hjern kretsfengsel Her- ble v plassert et meget stort rom :ler det blant andre var noen moldete fra ( Klo. et bjor VÅT ne det en botte tl bruk for al le SA ble v ganske raskt flyt tet tl Vollan. V fra Harrar holdt st.dg sammen Det er ltt vanskelg fl huske, men jeg trer- (erulf Fskum ble sluppet fr ganske fort. kjel leren på Vollan ble v måned. En ca og en ble hentel en tl forhør på Msjonshotellet For mn del var det ngen tortur, men v vsste aldr hva som Arne Aune. Tl havs gjen Av grunner jeg kke kjen nor. ble del a dra sorove gjen Det ble en toft tur Ha ten var stor, men lkevel over fyll Overalt var det folk som spydde. Dessuten hadde v vel tankene at det var mner overalt. Og «t torpederng hel ler kke var a se bort fra..leg tror dot var- et meget stort an tall lærere som var med ba ten. etter a ha vært forvst tl Fnnmark. Rørvk ble v hg gende to dage ford det var brutt ut dysenter. Men oms der kom v da tl Trondhem, og na gkk forden tl Falstad Mdt pa natta senhøstes mars jorte v fra, ja, det matte vel Sverre Solum! v.ere mnan stasjon, tl al st«d. NA fkk jeg ny jobb. Den besto fl bære tømmer, eller frakte det ved hjelp av e vogn Det var godt om mann skap, og tømmerel kom fram uten bruk av masknelt ut styr-. Pfl sagbruket tratf jeg Vdar Smalås fra Namssko gan. Han hadde med et nod rop sluppet unna da tyskerne slo tl ved Majavatn, der et stort antall menn ble tatt og senere skutt. Det var- uhyggelge tlstan der på bålstad, og ngen kun ne tole seg trygge lo verken a bl skutt eller sendt tl Tysk land. Med meg gkk det sv«ert sa bra 'nder oppstllnga en dag desember fkk jeg be skjed om at det var td for hemrese F.dvm Noss, som jeg kjente godt, var også pa Falstad, og ble fr samtdg som meg V tok kursen mot Rnnan det forteste v hadde bert. Edvn kjente sjolsagt mye på folk, og han loset oss mn en gard hvor v ble godt mottatt Her tkk v skkkelg mat, og det ble en hvggehg stund Mn venn Otte.Aune var utplassert pa arbed pa Frosta lan kom hem et par dager senere enn meg. Svene Solums hstore n neholder kke den helt store dramatkken, men man vel kan s at hendngen var e blad den lokale krgshstore A restasjonen av Solum, Aune og Fskum forte tl at det ble en dyster stemnng ngen bygda vsste hva som skje, vlle og om flore arrestasjon er kunne ventes Nærkontakt med russer-fangene Av Ola Hjulstad Fn dug kom russerfang ene ht tl garden og skulle ha tak noe halm. De v,r sjolsagt under oppskt av tyske vakter. fjoset opp daget fangene at v hadde kastet en del potetskrell gjodselhaugen. Da skal jeg s de gjorde hva de kunne for å fa tak hver eneste bt. Det var kke noye om det ba de kktet eg smakte gjødsel. Det jeg stadg vl huske er at fangene hadde svært lte mat. For mn egen del. 04 også for andre grenda, ble det maktpalggende a hjelpe så langt det var mulg V fkk tak saltet torsk, som v fkk smuglet nn leren. Noen av vaktene var hva jeg vl kalle skkkelge men nesker Fn gang var rus serne gang med vedhogst lke nnenfor jernbanelnja da jeg kom med noe fsk Det passet slk at de hadde fått en lten kvl. og satt rundt balet Da fkk jeg lov tl å levere torsken. De sps te den rå. Men delnga gkk noye for seg. Htene som ble utdelt, skulle v.ere sa lke som mulg. Det er Ar ne Aune (HO) som mnnes tlbake Husserleren ved Aunfoss Harran ble bygd langt ute krgstda, trolg!)44. Aune kan kke mnnes noyaktg, men den sste kngsvnteren var det hvert fall et betydelg antall russele leren Det var 3 4 brakker og et admnstra sjonsbygg Tl vanlg syntes det kke «VØBTC tortur, men at fangene led sterkt under matmangel, var det ngen tvl om. Det VØJ vedhoggng hele td.. og store mengder ved ble sendt fra Aunfoss stasjon og sørover. Mdt all elendgheten skjedde det noe som fall hvert var en aldr sa lten opp muntrng Santetsforemnga grenda fkk nemlg tllate! se tl a koke k Ottsuppe tl russerfangene. Det var kke helt reglementert, trolg men skyldtes vel at kke alle tys kere var uten folelser. Arne Aune var vtne tl at en russer ble slatt med ge vaerkolbe, men kan ellers kke huske at det var brutal behandlng. He hektet Arne Aune og Jan Aune, naboer Aune grenda, fkk begge et kortere fengsels opphold Trondhem. Det skjedde.44, etter at de var angtt av en person d strktet Vedkommende mente at Aune & Aune had de drevet elgjakt Det forela ngen bevser for ulovlg elg j.kt. og etter ca. maneds fengslng fkk de begge ven de hem Det var ngen vol dehge avhor Trondhem, men Arne Aune fkk se; en ørete* «v en mann fra Crong som var roer) pa ane nen. Da kunne du vel tenkt deg «nogge tak fyren'' Jo. jo Men det n brl ge tder, vet du

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Grüner, Grüner & Grüner

Grüner, Grüner & Grüner Grüner, Grüner & Grüner amledynastet med tre enerasjoner myntmestere Peter (1643-50), rederk (1651-74), o Peter dy (1674-95) S t a t o l d erården Peter (den første) Grüners bol Krstana, sn td byens overleent

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer