Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar."

Transkript

1 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 6 / Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: Torsdag 4. juni på Fjelberg. Sjå innkalling Side 3. Innkalling til medlemsmøte Side 4, 5. frå styremøte Side 6. Referat frå medlemsmøte Side 7. Ungdomsgruppa på padletur Side 8, 9. Rapport frå j.enteskule i Tanzania Side 10. Datautstyr på plass på barneheimen Side , 13, 14. Mitt valg Side 15. Siste side Ut på tur, aldri sur. Eit godt uttrykk når det gjeld Erik Lied. God sommar til alle medlemmer og lesarar av LØVO I redaksjonen: Lars Mugaas, John Torleiv Nesse. Sigurd Johan Underhaug

2 Presidenten har ordet. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Terje Torget President Gode Lionsvener Dette er siste gong eg har ordet som president, i neste LØVO som kjem ut i august vil «Presidenten har ordet» bli ført i pennen av påtroppande president Astrid, lukke til. Valet som er gjort i klubben har sikra oss eit styre og øvrige tillitsvalde som kjem til å sikra framtida for klubben vår på ein utmerka måte. Året mitt som president har vore interessant og til tider hektisk, men eit effektivt og godt fungerande styre og aktivitetskomitear har ført til ei grei handterbar oppgåve. Eg vil takka for meg som leiar for klubben, det har vore eit flott år saman med entusiastiske og fine Lionsvener. Velkommen til siste medlemsmøte 4. juni på Fjelberg Beste Lionshelsing frå President Terje

3 LC Stord Fitjar Innkalling til medlemsmøte 4. juni 2015 Møtestad og tid: Fjellberg, ca kl Velkommen Lions etiske norm Sakliste: Sak 043/14-15 Sak 044/14-15 Sak 045/14-15 Sak 046/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige medlemsmøte Aktivitetsleiar Svein har ordet Oppsummering av året som har gått - utmerkingar Eventuelt TETOR:

4 Referat frå styremøte LC Stord Fitjar Onsdag 20. Mai 2015 Til stades: Terje Torget, Astrid Kjellevold Steinsland, Pål Helland, Kjell Framnes, Svein Hatlevik, Marit Sævik Stockmann, Margit Tveito, Lars Mugaas (sak 66), John Torleiv Nesse(sak 66), Magne Jostein Mikkelson(sak 66) og Håkon Frode Særsten(sak 67). Sak 063/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå siste styremøte. Godkjent Sak 064/14-15 Clubmaster / Sosialkomite: planar «sommar møte» Evaluering av siste medlemsmøte: Sist medlemsmøte var bra gjennomført, tok to timar og det er bra. Sommarfest på Fjellberg for medlemmane. Årefest på Halsnøy gjeld sona. Ny Sosialkomite Anne Britt Melkevik er leiar, men Marit, Åge og Vibeke er med. Må ha fleire med her. Aktivitetar framover: Bedriftsbesøk. Foredrag. Turar. Sak 065/14-15 Tilbakemelding / status: Aktivitetsleiar, kasserar, medlemsansvarleg og andre; Aktivitetsleiar: Emaus pc ane er på plass. Kjem rapport i Løvo. Avtale utkast gjort med den lokale klubben der. Laserprinter, papir og ettersyn treng litt ekstra pengar, framlegg om 1500 kr. Meir programvare kan og verta aktuelt. Det er midlar i prosjekt kassen. Revisjon av EMAUS rekneskapen bør utførast. Prosjektrekneskap for dette fiskalåret vert sendt til kasserar. Rekneskap frå kvar prosjekt. Økonomi status : Synte oversikt over eigne konti.. Røde fjær aksjonen sentralt har brukt mykje til administrasjon. Diskuterte litt om økonomien i klubben. Medlemspengane kjem inn jamt og trutt. Kasserar vert beden om å seia noko i Løva. Rekruttering: Ingen nye medlemmar. Eit par medlemmar har søkt permisjon for det neste halvåret. IRC: Comalapa, Marijampole Emaus. Presidenten og Gunnhild Almås har vore på HSH og fått interessentar til Marijampole. Framlegg frå Pål om å støtta helseklinikk i Tanzania,( hiv og aids) Der er eit mottaksapparat som er bra kr driftar klinikken i eit år. Får gjort mykje for lite pengar. Vil leggja dette fram for medlemane til hausten. Sak 066/14-15 Annonseavis 2015; evaluering og planlegging av 2016, v/lars, Magne Jostein, John Torleiv Evaluering: Lars, John Torleiv og Magne Jostein vil slutta, men er behjelpeleg for dei nye som skal overta jobben. Lars synte fram første avisa frå Stor inntektskjelde for klubben. Er innsatsen for liten i klubben? Magne Jostein fortel om eit hektisk arbeid. Planlegging: Framlegg om at oppgåvene må fordelast. Magne Jostein vil hjelpa til. Styret meiner at overføring av erfaring er viktig. Kan ha eit møte i november. Sak 067/14-15 Kvinneprosjekt Comalapa v / IRC + Håkon Frode I neste veke er kontoen for pengeoverføring på plass. Avtalane er ikkje signert, noko som må skje før overføring av pengar kan skje. Å få redusert kostnadene for registreringane er ikkje i hamn. Avtalen vert oversett frå spansk til norsk i nærmaste framtid. Bør ha ei pressemelding når avtalane er signert. Håkon Frode har ikkje lukkast med å etablera kontakt med den lokale Lionsklubben, noko som må på plass.

5 Sak 068/14-15 Innkomen post, søknader og anna «nytt»; Tana / Camp Fjalir, ungdomsgruppa har arbeidd for å få kandidatar. Lukkast ikkje til Fjalir, men gruppa har me fått ein kandidat til Tana. Apalvegen bufellesskap: Søknad om støtte til ferie reise. Avslått. Rusfritt 16. mai arrangement Fitjar støtte, ungdomsgruppa løyvde 5000 kr til arrangementet. G 13 søknad om midlar kr Styret er positive, men ønskje meir samarbeid med SLT koordinatoren til hausten for å sjå dette i eit breiare perspektiv. Styret løyver 5000 kr til dette isolert. Fossabrekko/ Nepal sherpaer: Søknad om støtte kr Styret løyver kr 7600 til Fossabrekko, det er same summen som me har sendt til katastrofefondet. Det vert totalt kr frå Klubben. Sak 069/14-15 Strategi oppdatering / mål v/ Astrid To møte er avhaldne. Påtroppande president vil presenterer planen i august møte. Sak 070/14-15 Eventuelt Løveleikar er noko som kan verta aktuelt for klubben. Det er ulike øvingar for funksjonshemma. Kan verta soneprosjekt i framtida. Me vil høyra med andre klubbar om korleis dette vert gjort. Det er gjennomført t.d. i Sogn og Fjordane. «Mitt val» evalueringsforskning; invitasjon til aktuelle skular blir send ut frå undomsgruppa. Tråastølen 2/3 av klubbane i distriktet har gått inn for kjøp, men ikkje LC SF. Her er framleis mange uløyste spørsmål i denne saka som til dømes bruk av aktivitetsmidlar. MT

6 LC Stord Fitjar Referat frå medlemsmøte 5 Mai 2015 Frammøte : 75,7 % Lions etiske norm Sonemøte med deltakarar frå LC Kvinnherad og Halsnøy v / soneleiar Agnar Melkersen Sak 040/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige medlemsmøte Ingen merknader Sak 041/14-15 Aktivitetsleiar orienterar v/ Svein Løvinne for ein kveld var suksess, med ei innkome på kr. Takk til alle som var med og gjennomførde. Annonseavis var litt tynnare i år enn i fjor med netto resultat på kr. Flott arbeid og god avis Tulipanaksjon, gjekk flott med Øyvind som leiar, netto kr. Ungdomsgruppa v/ Reidun. Born av psykisk sjuke foreldre ; Seilforeininga i området stilte opp ved siste arrangement. 6 ungdommar var med. Etter turen var dei på Chinahouse og åt. Har fått ein frå Fitjar til Tana, kanskje 1-2 frå Bømlo. Camp Fjalir er på gang. Terje Eriksen skal vera med Bente på rusfritt arrangement Fitjar 16.mai, der han syner Narkohundfilmen Sak 042/14-15 Comalapa kvinneprosjekt v/irc Helge Håkon Frode Juridisk kontrakt er på veg til å verta ferdigstilt. Eventuelt 16.mai arrangement i Fitjar, med ungdomsrådet Band frå Stord. Opnar for ungdom frå heile øya Kl Ønskjer at nokon frå klubben vår stiller som vakter, frivillige kan kontakt Bente. Nepal : Styret foreslår løyving 100 kr pr medlem (7600kr), medlemsmøtet godkjenner løyvinga. Benkeforslag : Økonomisk støtte til Nepal skjerpaane som kjem her for å laga trapper i Fossabrekka, styret får fullmakt til å utgreie og evt. løyve midlar. «Sonjas kvile» Svein skal ta kontakt med Stord kommune. Gunnhild Almås og Terje T møtte sjukepleiar elevar. Fortalde om Marijampole. Fleire interesserte i hjelpearbeid og «Julekaravanen» som studie oppgåve til vinteren. Kjell Fylkesnes,: Datamaskiner for barneheimen i Althea. 3 datamaskiner er installert. Prosjektet kostar 45000kr. Har fått kr frå næringslivet. Takk til bidragsytarane. Pål har vore i Tanzania i påsken, der han møtte den lokale Lions klubben i Arusha. 300$ var med som gåve frå klubben. Presidenten vår fekk overrekt vimpel frå klubben deira. MT:

7 På tur med ungdomsprosjektet i Lions. Igjen har me hatt samling med gutane i ungdomsprosjektet. Dei to siste månadene har me vore ute å seila og i mai stod padling for tur. I april ville me prøva oss på segling, og seglforeninga stilte opp med tre havseglarar. Me hadde håpa på vind, men den ville ikkje heilt visa seg. I starten var det litt treigt og gutane lurte på kva tid med kom oss inn att. Det er rart med det, når tida får verka litt, vart dette kjekt, og dei styrte skutene. Iveren etter å vera først var der, heilt til nokre av oss måtte kapitulera og innsjå at nokon var betre til å koma seg framover enn andre. Kvelden enda på kinahuset. Der var dei kjekke og la til rette for alle sine behov ulike variantar av såkalla kinamat. Latteren sat laust og me kosa oss. Mai hadde me alle håp om fint og varmt ver, men det ser det ut som det vil venta på seg. Det stoppa oss ikkje, og 26. mai møttes me for å padla på Storavatnet. Det hadde regna på morgonen, men me Her har gutane lagt frå land. var heldige og fekk eit flott vér. Tre personar i kvar kano padla me av garde og det var berre vinden og klukkinga frå vatnet som var rundt oss. Me fann roen til tross for litt vonde armar etter padlinga, i alle fall me litt eldre ungdommar. Me fann oss ein idyllisk Grenser spengjest. Stor aktivitet plass der sjokoladerullane forsvann i ein fei og Erik diska opp med tomatsuppe på primus mens nokre svinga seg i tre, mata svaner som egla seg innpå oss eller hang med oss som berre ville hengja litt med kvarandre. Når me padla inn igjen, er nokre av oss som hesten, at det går fortare heim, og hadde me ikkje svidd i armane før, så gjorde me det iallfall då. Kvelden vart avslutta på Samson med god mat, og litt trøtte folk som hadde fått masse frisk luft og aktivitet på ein kveld. Ei fin avslutning på ein flott kveldstur på vatnet. Tekst: Johanne Thoresen Malme. Ein god kokk i det fri er viktig. Her diskar Erik opp med tomatsuppe av beste slag.

8 Studiar i Tanzania For nokre år sidan løyvde LC Stord Fitjar kr , til sending og oppgradering av PCàr til eit jenteprosjekt i Tanzania. Dei som står bak dette prosjektet er tidlegare nordiske lærarar som har vore engasjerte som lærarar ved denne høgskulen. Harald Haugen er mellom dei som har vore lærar der. Då datamaskinane kom til Tanzania ville tolltenestemennene ha ei skyhøg toll på desse brukte maskinane, noko som var uråd for denne frivillige lærarinstitusjonen å løysa inn. Desse lærarane, med ein svenske i brodden, greidde ikkje å komma til semje med dei sstyrande i landet. Han vart så sinna at han gjekk av som formann. Me fekk tilbod om å få pengane tilbakebetalt, men klubben meinte dei sikkert fann eit anna prosjekt til nytte og gagn for desse jentestudentane. Harald Haugen har no skrive ein rapport om korleis pengane er blitt nytta. Til Stord Fitjar Lions Club. Det er på tide med ei lita oppsummering av stoda no om lag 5 år etter at eg på vegne av KNTA (Kibaha Nordic Teacher Association, dvs. ei gruppe lærarar m/familiar som arbeidde ved det nordiske utdanningsprosjektet i Tanzania i perioden ), søkte om stønad frå LC til vidare utvikling ved Kibaha Education Centre. Det har vore sendt over informasjon til LC med ujamne mellomrom om dei ulike komplikasjonar som har kome til under vegs, m.a. om ei last med PC-ar som ikkje kom fram, om HSH sine lærarstudentar som ikkje lenger dreg til Kibaha (men til Arusha-området) på sine studieturar. No er i alle fall midlane som vart løyvde frå LC saman med innsamla midlar innan KNTA, byrja å koma til nytte ved KEC. I samråd med representantar frå KEC har KNTA bestemt at midlane blir nytta som stipend til evnerike jenter som ikkje kan skaffa seg eigne midlar til å ta høgare utdanning ved Kibaha Girls Secondary School (KGSS), altså eit «kvinne-utdannings prosjekt». Stipenda skal dekkja skulepengar for 10 jenter over ein periode på 4 år. 10 (ambisiøse) jentene fekk etter grundig vurdering tildelt stipend for 2014: Elizabeth Mpangile; Form II; Low income family (small farmer 6 childr); Future plan = Medical doctor Judith Charles; Form II; Low income family (small farmer 8 childr); Future plan = Medical doctor Emiliana P Kastori; Form I; Orphan; Future plan = Lawyer. Farida S Bovei; Form I; Orphan; Future plan = Medical doctor Modesta J Maseka; Form I; Orphan; Future plan = Accountant Lucia S Morabu; Form I; Orphan; Future plan = Nursing officer Teddy Antony Elias; Form II; Orphan; Future plan = Teacher Limi Ngegeshi; Form II; Orphan; Future plan = Nursing officer Dorcas Nassari; Form II; Low income family; Future plan = Accountant Anna Robert Kanyawawa; Form III; Low income family; Future plan = Lawyer. Kostnaden med dette er ca 1000 US$/år, dvs. 100 US$ for kvar jente. Så langt (i oktober 2014) har KNTA overført 2000 US$ til ein spesiell konto (som styret i KNTA held auge med!), slik at 10 jenter er sikra stipend i 2 år dersom dei klarer seg vel på skulen. Denne summen tilsvarer omlag den summen ( NOK) me fekk tildelt frå LC. Med KNTA sine eigne innsamla midlar frå medlemene, har ein nok til nye 2 år med stipend. Rektor ved KGSS, Ester Mbawala, og rekneskapsførar ved KEC rapporterer om god fram gang for jentene, m.a. om tentamen («mock exam») for 5 av stipendiatane som gjekk opp til denne prøven (her i leiar for KNTA,Staffan Lundquist, si svenske omsetjing): De vanliga ämnesbetygen A till F (fail) i de 11 obligatoriska ämnena ger ett poängresultat mellan 5,0 och 0. Förutom detta får eleverna sammanfattningsbetyg Distinction, Merit, Credit eller Pass. Av de 89 elever som gjort Mock 2 utdelades 22 Distinction. Den bästa eleven hade 4,7 poäng. Våra stipendiaters re-

9 Distinction; Limi Ngengeshi 4,4 Distinction; Teddy Elias 2,9 Merit. Teddy var den enda som hade F, dessutom i 2 ämnen, kemi och matematik. Fyra av de fem nådde alltså det högsta omdömet Distinction, vilket får anses vara utmärkt bra. Styrelsen få besluta om vi ska ha en närmare diskussion med KGSS om stipendiaten Teddy Elias, vars resultat var lägst bland de 5 Som de ser, så gjer altså stipendiatane det rimeleg godt, og det blir stendig sendt over rapportar og takkseiingar for stønaden dei får, m.a. frå stipend-koordinator vid KGSS Wilgis Ndunguru og rektor ved KGSS: RE: APPRECIATION FOR KNTA SUPPORT TO KGSS STUDENTS. I kindly appreciate the financial support you have given to our students. It is long time our students have been demanding such an opportunity with no success. The financial assistance you have granted them will not only encourage them to concentrate in their studies but will also reduce economic differences existing among parents. The money you have given us need serious attention to make sure that it produces the positive results as for your intended objectives. I assure you that teachers will work cooperatively with the students to ensure a financial deficit does not stand as a barrier towards achievement of students goals. Last, the school and the entire community of KGSS thank you very much for the support you have devoted to our students. This is the icon in which these students will remember you in their professions in future. Best regards, Esther K Mbawala Headmistress KGSS (Rektor på biletet t.h.) Eg har enno ikkje fått rapport om kven som er peika ut til å motta stipend for Truleg er det dei same som for 2014, med unnatak av dei som evt. sluttar ved skulen eller som ikkje held akseptabel studiestandard. Håpar dette gjev eit lite innsyn i status for aktiviteten og kva som eigentleg kjem ut av midlane de løyvde i Me i KNTA ser det som svært positivt og takkar for bidraget. Her er 6 av stipendiatane for 2014: Elizabeth Mpangile Form II Judith Charles Form II Form I stipendiater

10 Datautstyret på plass i barneheimen i Altea No er 5 PC ar, skrivar og trådlaust nett montert og operativt i dei to lekseromma på Comarcal, barneheimen som Emaus driv i Altea. Det flotte initiativet frå Gyri er realisert med god hjelp og oppfølging frå det som me snart må kalla «Venskapsklubben» vår i Spania, LC Alfaz. Spesielt må me her nemna det arbeidet som Reidar Fergestad og Pieter G. de Lint har gjort. Dei har sjekka ut kva som måtte til av utstyr og kva som kunne nyttast av eksisterande internett tilgangar på barneheimen, innhenta tilbod og vurdert utstyr og kostnader. Reidar har til og med bidrege med ein trådlaus ruter han hadde sjølv. PC ane, der maskina er integrert i skjermen, er montert i skåp med lås plassert i passande høgd på veggen for å sitja ved eit bord framom. Når datamaskinane ikkje er i bruk kan dei låsast inn saman med tastatur og mus. Dette sikrar både mot innbrot utanfrå (ingen PC ar er synlege) og skade om borna er uvørne. Me har inngått avtale med LC Alfaz at dei skal eiga maskinane og låne dei ut til borna ved barneheimen. Dette for at Emaus ikkje skal «omprioritere» bruken av PC'ane då dette Maskinane klare til bruk er nytt flott utstyr og Datamaskinane på plass i låste skåp økonomien i organisasjonen framleis er dårleg. LC Alfaz skal og følgje opp bruk og tilstand på utstyret og skaffe forbruksmateriell. I tillegg til 5 datamaskinar og ein skrivar, svart kvit laserprinter montert i skap den og, er det trekt ca 50 meter datakabel (Cat 6) og sett opp to trådlause ruterar. Det er den vanlege internett tilgangen som barneheimen har på kontoret som kablane er trekt frå slik at det ikkje vert kostnader til abonnement. Total kostnad for alt blir ca 3500 inkludert skap. I tillegg har barneheimgruppa foreslått på sist styremøte, og fått tilslutnad til, at LC Alfaz får disponere 500 til forbruksmateriell som papir og tonar etc, og 1000 til tiltak for barne som dei ønskjer å gjere. Eit forslag dei har kome med er å kjøpe inn programvare og halde språkkurs for barna ved bruk av PC ane. I norske kroner blir dette totalt ca ,-. Sponsorinntekter til dette sjølvstendige prosjektet til no er ,- så finanseringa skal gruppa klare. Printeren har fått eige skåp og er kopla til alle maskinane.

11 Gode Lions venner Har mottatt en sak fra Mitt Valg som jeg sender ut til dere alle i 104D, da dette er en god mulighet til å komme i kontakt med skoler om Mitt Valg. Jeg ber dere derfor ta dette opp med deres klubber i deres distriktet snarest og bli enig om viken skoler som skal kontaktes for å få den vedlagte invitasjon. Det er viktig at skolene får dett før sommerferien. Jeg ber dere sette dere inn i saken slik at dere kan gi god informasjon videre. Lykke til. Mitt Valg vil at Lions klubber over hele landet kontaktes av MD NAC eller NAC ene. Det er viktig at alle er engasjert. Skolene kan kontaktes av NAK er, pilotene eller andre som jobber med Mitt Valg eller ønsker det. Klubbene tar kontakt med skoler i sitt nærmiljø. Vedlagt invitasjon kan benyttes. Vi ønsker kontakt med skoler som kan tenke seg å være med på dette prosjektet og at vi i løpet av sommer/høst bør ha en oversikt over interesserte skoler. MD-NAC Bjørn Zarbell har informert undertegnede om at det nå jobbes med et opplegg som skal sendes klubbene umiddelbart. Det er viktig at dette også gjøres, da skolene bør være på plass i løpet av sommeren. Håper dette er tilstrekkelig slik at vi så snart som mulig kan sette i gang arbeidet. Per Olav Ulberget DG 104D 2014/15 Distriktsguvernør Per Olav Ulberget E-post: Hjemmeside: Myrdalskogen 89, 5117 Ulset. Mobil:

12 Mitt Valg Sak: Evalueringsforskning MITT VALG - Et doktorgradsarbeid i regi av Institutt for Atferdsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 29. april 2015 Saksnr: Saksbehandler: Christian H Johansen Sakstype O Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Lions Norge skal samarbeid med Mitt Valg og tar ansvaret med å skaffe skoler som skal være med i forskningsprosjektet. BAKGRUNN Stiftelsen DET ER MITT VALG (DMV) har nå et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med tanke på en forskningsbasert evaluering av MITT VALG. Dette er et treårig prosjekt som starter skoleåret 2015/2016 og avsluttes skoleåret 2017/2018. Vi ønsker å se på om MITT VALG har positive effekter på elevenes sosiale kompetanse og på skolemiljøet. For å gjøre prosjektet overkommelig, men allikevel vitenskapelig holdbart, har vi valgt å følge elever som er på trinn 5 i skoleåret 2015/2016 videre i trinn 6 og trinn 7, da prosjektet avsluttes. Evalueringsdesignet innebærer at halvparten av de skolene som deltar får kurs i MITT VALG i løpet av skoleåret 2015/2016, sannsynligvis på nyåret Den andre halvparten av skolene får kurset i løpet av skoleåret 2016/2017, også da sannsynligvis på nyåret. Hvilke skoler som får kurset først og hvilke som må vente, blir avgjort ved loddtrekning. Kurs og materiell vil være gratis for skolene, og alle ansatte vil få kurs selv om vi i prosjektet fokuserer på ett trinn. Alle trinn kan også få undervisning i MITT VALG underveis, selv om vi vil følge opp ett trinn spesielt. Vi ønsker kontakt med 60 skoler som kan tenke seg å være med på dette prosjektet og til dette ønsker Mitt Valg at Lions tar ansvar for å skaffe et tilstrekkelig antall skoler. Vi trenger skoler. Dette arbeidet bør begynne før sommeren, for det ville være en fordel om skolene kom på plass tidlig i høstsemesteret. Til dette arbeidet er det viktig med stort engasjement fra Lions Norge sentralt, MD-NAC, NACer, NAKer og pilotene med flere. Disse må motivere Lionsklubbene til å ta kontakter med aktuelle skoler. Vedlagt ligger invitasjonen som skal benyttes ved kontakt med aktuelle skoler. Prosjektet forutsetter Lions Røde Fjær midler og tilskudd fra Tulipanfondet, slik at de klubbene som deltar ikke vil måtte betale sin egenandel. Det vil bli utarbeidet et eget budsjett.

13 Evalueringsforskning MITT VALG (MV) (Et doktorgradsarbeid i regi av Institutt for Atferdsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus) Invitasjon til aktuelle skoler Stiftelsen DET ER MITT VALG (DMV), som har nær tilknytning til Lions Norge, har utviklet et kunnskapsbasert opplæringsprogram om skole- og læringsmiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid opp mot problematferd som mobbing. Programmet heter MITT VALG, og dekker både barnehage, grunnskole og videregående skole. Profesjonelle instruktører fra DMV holder kurs for ansatte som jobber med barn og unge om hvordan de bør gjennomføre MITT VALG. Stiftelsen DET ER MITT VALG (DMV) har nå et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med tanke på en forskningsbasert evaluering av MITT VALG. Dette er et treårig prosjekt som starter skoleåret 2015/2016 og avsluttes skoleåret 2017/2018. Vi ønsker å se på om MITT VALG har positive effekter på elevenes sosiale kompetanse og på skolemiljøet. For å gjøre prosjektet overkommelig, men allikevel vitenskapelig holdbart, har vi valgt å følge elever som er på trinn 5 i skoleåret 2015/2016 videre i trinn 6 og trinn 7, da prosjektet avsluttes. Vi ønsker kontakt med skoler som kan tenke seg å være med på dette prosjektet, og vi skal beskrive litt nærmere hva det innebærer, fordi vi i løpet av høsten 2015 bør ha en oversikt over interesserte skoler. Evalueringsdesignet innebærer at halvparten av de skolene som deltar får kurs i MITT VALG i løpet av skoleåret 2015/2016, sannsynligvis på nyåret Den andre halvparten av skolene får kurset i løpet av skoleåret 2016/2017, også da sannsynligvis på nyåret. Hvilke skoler som får kurset først og hvilke som må vente, blir avgjort ved loddtrekning. Kurs og materiell vil være gratis for skolene, og alle ansatte vil få kurs selv om vi i prosjektet fokuserer på ett trinn. Alle trinn kan også få undervisning i MITT VALG underveis, selv om vi vil følge opp ett trinn spesielt. Hvis skolen er interessert, får rektor høsten 2015 et kort spørreskjema på epost der vi spør om en del fakta rundt skolen, blant annet antall elever totalt og på trinn 5, osv. Dette gjør vi for å vurdere hvilke skoler som er aktuelle og i så fall skal få kurs i MITT VALG først og hvem som må vente.

14 De skolene som blir med i prosjektet, må være med på datainnsamling en gang i året i tre år, på nyåret 2016, 2017 og Det vil bli et spørreskjema for lærere der vi spør om skolens arbeid med skolemiljøet, relasjoner til elevene og forekomst av atferdsproblemer i klassen og skolegården. Lærerne vil svare på dette elektronisk. Elevene vil få et spørreskjema der vi spør om klassemiljø, skolemiljø, sosiale ferdigheter, sosiale problemer og mobbing. Elevene svarer på papirskjemaet med blyant eller penn, og det spørres ikke om personidentifiserende opplysninger. Skolene vil få tilsendt spørreskjemaer, og det legges opp til at elevene svarer på skolen. Det tar omtrent 45 minutter, og skjemaene samles deretter inn og sendes i retur. Skolene vil i forkant av spørreundersøkelsen få tilsendt et informasjonsskriv som de kan videresende til elevenes foreldre. Der beskrives formål og innhold i tillegg til personvernhensyn. Det er også kontaktinformasjon til prosjektleder og stipendiat ved Høgskolen. Vi ønsker at mange skoler deltar, det styrker kvaliteten på prosjektet. Allikevel må det være noen begrensninger for å sikre kvaliteten. Den første begrensningen er at skolen ikke gjennomfører MITT VALG nå, og heller ikke har gjort det siden skoleåret 2012/2013. Den andre begrensningen er at skolen heller ikke kan ha gjennomført et annet program for sosial kompetanse (eksempelvis Steg for Steg, Zippys venner, eller lignende) eller mot mobbing (eksempelvis Olweus, Zeroprogrammet, eller lignende) de siste to år. Skoler som gjennomfører modellene PALS, LP, eller Respekt, eller elementer av disse, kan delta. For disse skolene må vi vurdere en del faktorer nærmere, så vi må ha en ekstra runde med dialog mellom rektor og Høgskolen. Vi håper at mange skoler benytter anledningen til å få skolering og oppfølging i forbindelse med et opplæringsprogram om læringsmiljø og sosiale ferdigheter, samtidig som det kan være lærerikt og motiverende å være med i et større forskningsprosjekt. Vi vil gjerne komme i kontakt med interesserte skoler innen skoleferien Interesserte skoler kan melde interesse til lokal representant for Lions eller til stiftelsen DET ER MITT VALG For flere opplysninger kan dere kontakte stiftelsen DET ER MITT VALG ved daglig leder Ivar Tollefsrud eller prosjektleder Børge Strømgren på Høgskolen i Oslo og Akershus

15 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N S E T E Klubbstyret President: Terje Torget Adresse: Kvarven BRANDASUND Telefon: Priv.:. Mob.: V.president: Astrid Kjellevold Steinsland Adresse: Tyselio STORD Telefon. Priv.: Mob.: Vi gratulerer Juni Malvin Handeland Hilde Framnes Neset Vibecke Beyer Knut Ståle Rydland Henning Iversen Hans Kristian Furevik Kjell Framnes jr Kasserer: Pål Helland Adresse: Hystadvegen 34 Telefon: Mob.: Sekretær : Margit Tveito Adresse: Gullbergvegen 5, Telefon: Mob.: STORD 5411 STORD Juli Kjell Arne Halleraker Gyri Nysæther Tove Oldereide Bjørk Kjell Fylkesnes år Helge Marvin Sagvåg Marit Sævig Stockman Clubmaster : Aage Madtsen Adresse:Løkjabrotet 49, 5412 STORD Telefon: Mob.: Past President: Helge M Sagvåg Adresse Dyråsen 7 D 5410 SAGVÅG Telefon: Mob.: Aktivivtetsleiar: Svein Hatlevik Adresse: Postboks STORD Telefon: Mob.: Medlemsk.: Kjell Framnes Adresse: Hystadvegen STORD Telefon: Priv.: Mob.: I REDAKSJONEN FOR LØVO Redaktør: John Torleiv Nesse, Adresse: Åsringen STORD Telefon Priv Mob Redaktør: Lars Mugaas, Adresse: Hystadvegen 114, 5416 STORD Telefon: Priv Mob: Web-redaktør:Sigurd Johan Underhaug Adresse: Varhaugsvegen, 5419 FITJAR Telefon: Priv Mob: Frå redaktøren! Me skriv snart juni månad og eit nytt Lionsår snart til ende. Som presidenten skriv, har det vore eit hektisk år med stor aktivitet, og mange timars dugnadsinnsats er lagt ned for at det er blitt gode resultat. Det starta med ei storstilt innsamling av klede til, særleg barn i Syria. Sidan har det gått slag i slag framover etterjulsvinteren og våren. Trekløveret, Magne Jostein Mikkelson, John Torleiv Nesse og eg har sagt opp stillingane våre i annonseavisa. Det er mange dugane, unge, skriveføre, nye medlemmer som kan kosta med nye buster, og kanskje leggja ein annan mal på dette produktet om klubben vil det skal leva vidare. Me ønskjer lukke til. Når det gjeld LØVO, kjem me tre som er i den redaksjonen til å putla på vidare om klubben ønskjer at denne skal halda fram. Informasjonsflyten er blitt ein heilt annan innan ulike sosiale media. Men det er ikkje alle i klubben som ligg på facebook, difor må ein bruka andre kanalar også. Redaksjonen ønskjer alle ein god sommar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 3 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innkalling til medlemsmøte

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 4 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 7. april vert

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 11 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3, 4 Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2-

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2- Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

VGO-Kontakten Nr. 2 2009 8. årgang Tema: VGO-Kontakten - «Utvikling på HS»

VGO-Kontakten Nr. 2 2009 8. årgang Tema: VGO-Kontakten - «Utvikling på HS» VGO-Kontakten Nr. 2 2009 8. årgang Tema: VGO-Kontakten - «Utvikling på HS» Lederen har ordet Leder Nsf/vgo-kontakten oktober 2009, Bjørg Ranang Velkommen tilbake etter sommeren! Nytt skoleår og andre utfordringer.

Detaljer

Distriktsmøte Lions MD 104 J

Distriktsmøte Lions MD 104 J Distriktsmøte Lions MD 104 J Rygge 5. april 2014 R Distriktsguvernør Jahn S. Engh Dagsorden: Konstituering. 1.1 Lions etiske norm 1.2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det siste

Detaljer

Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013

Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013 Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Val av ordstyrar. 3. Val av møtebokførar. 4. Val av to til å skriva under møteboka 5. Årsmelding

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009 Saksnr Utval Møtedato 01/09 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista

Detaljer

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET

UNG PÅ VEG. Prosjektrapport (2010 2012) MOT VAKSENLIVET Prosjektrapport UNG PÅ VEG MOT VAKSENLIVET (2010 2012) Prosjekt i regi av Seksjon for Habilitering ved Ålesund sjukehus i samarbeid med Helsedirektoratet og NAKU. Rapporten er utarbeida av Birgitte Ulstein

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 Innkalling, program og sakspapirer for Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 1 NLM Region Vest Regionårsmøte 25.-27.april 2014 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering a) Val av

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt. www.pedagogstudentene.no

Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt. www.pedagogstudentene.no Master i barnehagen Kunnskapsministeren Funkisnytt www.pedagogstudentene.no Bjørn, Stine og Synnøve Pedagogstudentene har valgt ny ledelse for landsmøteperioden 2014 2015 Påtroppende leder, starter 1.

Detaljer