Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar."

Transkript

1 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 6 / Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: Torsdag 4. juni på Fjelberg. Sjå innkalling Side 3. Innkalling til medlemsmøte Side 4, 5. frå styremøte Side 6. Referat frå medlemsmøte Side 7. Ungdomsgruppa på padletur Side 8, 9. Rapport frå j.enteskule i Tanzania Side 10. Datautstyr på plass på barneheimen Side , 13, 14. Mitt valg Side 15. Siste side Ut på tur, aldri sur. Eit godt uttrykk når det gjeld Erik Lied. God sommar til alle medlemmer og lesarar av LØVO I redaksjonen: Lars Mugaas, John Torleiv Nesse. Sigurd Johan Underhaug

2 Presidenten har ordet. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Terje Torget President Gode Lionsvener Dette er siste gong eg har ordet som president, i neste LØVO som kjem ut i august vil «Presidenten har ordet» bli ført i pennen av påtroppande president Astrid, lukke til. Valet som er gjort i klubben har sikra oss eit styre og øvrige tillitsvalde som kjem til å sikra framtida for klubben vår på ein utmerka måte. Året mitt som president har vore interessant og til tider hektisk, men eit effektivt og godt fungerande styre og aktivitetskomitear har ført til ei grei handterbar oppgåve. Eg vil takka for meg som leiar for klubben, det har vore eit flott år saman med entusiastiske og fine Lionsvener. Velkommen til siste medlemsmøte 4. juni på Fjelberg Beste Lionshelsing frå President Terje

3 LC Stord Fitjar Innkalling til medlemsmøte 4. juni 2015 Møtestad og tid: Fjellberg, ca kl Velkommen Lions etiske norm Sakliste: Sak 043/14-15 Sak 044/14-15 Sak 045/14-15 Sak 046/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige medlemsmøte Aktivitetsleiar Svein har ordet Oppsummering av året som har gått - utmerkingar Eventuelt TETOR:

4 Referat frå styremøte LC Stord Fitjar Onsdag 20. Mai 2015 Til stades: Terje Torget, Astrid Kjellevold Steinsland, Pål Helland, Kjell Framnes, Svein Hatlevik, Marit Sævik Stockmann, Margit Tveito, Lars Mugaas (sak 66), John Torleiv Nesse(sak 66), Magne Jostein Mikkelson(sak 66) og Håkon Frode Særsten(sak 67). Sak 063/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå siste styremøte. Godkjent Sak 064/14-15 Clubmaster / Sosialkomite: planar «sommar møte» Evaluering av siste medlemsmøte: Sist medlemsmøte var bra gjennomført, tok to timar og det er bra. Sommarfest på Fjellberg for medlemmane. Årefest på Halsnøy gjeld sona. Ny Sosialkomite Anne Britt Melkevik er leiar, men Marit, Åge og Vibeke er med. Må ha fleire med her. Aktivitetar framover: Bedriftsbesøk. Foredrag. Turar. Sak 065/14-15 Tilbakemelding / status: Aktivitetsleiar, kasserar, medlemsansvarleg og andre; Aktivitetsleiar: Emaus pc ane er på plass. Kjem rapport i Løvo. Avtale utkast gjort med den lokale klubben der. Laserprinter, papir og ettersyn treng litt ekstra pengar, framlegg om 1500 kr. Meir programvare kan og verta aktuelt. Det er midlar i prosjekt kassen. Revisjon av EMAUS rekneskapen bør utførast. Prosjektrekneskap for dette fiskalåret vert sendt til kasserar. Rekneskap frå kvar prosjekt. Økonomi status : Synte oversikt over eigne konti.. Røde fjær aksjonen sentralt har brukt mykje til administrasjon. Diskuterte litt om økonomien i klubben. Medlemspengane kjem inn jamt og trutt. Kasserar vert beden om å seia noko i Løva. Rekruttering: Ingen nye medlemmar. Eit par medlemmar har søkt permisjon for det neste halvåret. IRC: Comalapa, Marijampole Emaus. Presidenten og Gunnhild Almås har vore på HSH og fått interessentar til Marijampole. Framlegg frå Pål om å støtta helseklinikk i Tanzania,( hiv og aids) Der er eit mottaksapparat som er bra kr driftar klinikken i eit år. Får gjort mykje for lite pengar. Vil leggja dette fram for medlemane til hausten. Sak 066/14-15 Annonseavis 2015; evaluering og planlegging av 2016, v/lars, Magne Jostein, John Torleiv Evaluering: Lars, John Torleiv og Magne Jostein vil slutta, men er behjelpeleg for dei nye som skal overta jobben. Lars synte fram første avisa frå Stor inntektskjelde for klubben. Er innsatsen for liten i klubben? Magne Jostein fortel om eit hektisk arbeid. Planlegging: Framlegg om at oppgåvene må fordelast. Magne Jostein vil hjelpa til. Styret meiner at overføring av erfaring er viktig. Kan ha eit møte i november. Sak 067/14-15 Kvinneprosjekt Comalapa v / IRC + Håkon Frode I neste veke er kontoen for pengeoverføring på plass. Avtalane er ikkje signert, noko som må skje før overføring av pengar kan skje. Å få redusert kostnadene for registreringane er ikkje i hamn. Avtalen vert oversett frå spansk til norsk i nærmaste framtid. Bør ha ei pressemelding når avtalane er signert. Håkon Frode har ikkje lukkast med å etablera kontakt med den lokale Lionsklubben, noko som må på plass.

5 Sak 068/14-15 Innkomen post, søknader og anna «nytt»; Tana / Camp Fjalir, ungdomsgruppa har arbeidd for å få kandidatar. Lukkast ikkje til Fjalir, men gruppa har me fått ein kandidat til Tana. Apalvegen bufellesskap: Søknad om støtte til ferie reise. Avslått. Rusfritt 16. mai arrangement Fitjar støtte, ungdomsgruppa løyvde 5000 kr til arrangementet. G 13 søknad om midlar kr Styret er positive, men ønskje meir samarbeid med SLT koordinatoren til hausten for å sjå dette i eit breiare perspektiv. Styret løyver 5000 kr til dette isolert. Fossabrekko/ Nepal sherpaer: Søknad om støtte kr Styret løyver kr 7600 til Fossabrekko, det er same summen som me har sendt til katastrofefondet. Det vert totalt kr frå Klubben. Sak 069/14-15 Strategi oppdatering / mål v/ Astrid To møte er avhaldne. Påtroppande president vil presenterer planen i august møte. Sak 070/14-15 Eventuelt Løveleikar er noko som kan verta aktuelt for klubben. Det er ulike øvingar for funksjonshemma. Kan verta soneprosjekt i framtida. Me vil høyra med andre klubbar om korleis dette vert gjort. Det er gjennomført t.d. i Sogn og Fjordane. «Mitt val» evalueringsforskning; invitasjon til aktuelle skular blir send ut frå undomsgruppa. Tråastølen 2/3 av klubbane i distriktet har gått inn for kjøp, men ikkje LC SF. Her er framleis mange uløyste spørsmål i denne saka som til dømes bruk av aktivitetsmidlar. MT

6 LC Stord Fitjar Referat frå medlemsmøte 5 Mai 2015 Frammøte : 75,7 % Lions etiske norm Sonemøte med deltakarar frå LC Kvinnherad og Halsnøy v / soneleiar Agnar Melkersen Sak 040/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige medlemsmøte Ingen merknader Sak 041/14-15 Aktivitetsleiar orienterar v/ Svein Løvinne for ein kveld var suksess, med ei innkome på kr. Takk til alle som var med og gjennomførde. Annonseavis var litt tynnare i år enn i fjor med netto resultat på kr. Flott arbeid og god avis Tulipanaksjon, gjekk flott med Øyvind som leiar, netto kr. Ungdomsgruppa v/ Reidun. Born av psykisk sjuke foreldre ; Seilforeininga i området stilte opp ved siste arrangement. 6 ungdommar var med. Etter turen var dei på Chinahouse og åt. Har fått ein frå Fitjar til Tana, kanskje 1-2 frå Bømlo. Camp Fjalir er på gang. Terje Eriksen skal vera med Bente på rusfritt arrangement Fitjar 16.mai, der han syner Narkohundfilmen Sak 042/14-15 Comalapa kvinneprosjekt v/irc Helge Håkon Frode Juridisk kontrakt er på veg til å verta ferdigstilt. Eventuelt 16.mai arrangement i Fitjar, med ungdomsrådet Band frå Stord. Opnar for ungdom frå heile øya Kl Ønskjer at nokon frå klubben vår stiller som vakter, frivillige kan kontakt Bente. Nepal : Styret foreslår løyving 100 kr pr medlem (7600kr), medlemsmøtet godkjenner løyvinga. Benkeforslag : Økonomisk støtte til Nepal skjerpaane som kjem her for å laga trapper i Fossabrekka, styret får fullmakt til å utgreie og evt. løyve midlar. «Sonjas kvile» Svein skal ta kontakt med Stord kommune. Gunnhild Almås og Terje T møtte sjukepleiar elevar. Fortalde om Marijampole. Fleire interesserte i hjelpearbeid og «Julekaravanen» som studie oppgåve til vinteren. Kjell Fylkesnes,: Datamaskiner for barneheimen i Althea. 3 datamaskiner er installert. Prosjektet kostar 45000kr. Har fått kr frå næringslivet. Takk til bidragsytarane. Pål har vore i Tanzania i påsken, der han møtte den lokale Lions klubben i Arusha. 300$ var med som gåve frå klubben. Presidenten vår fekk overrekt vimpel frå klubben deira. MT:

7 På tur med ungdomsprosjektet i Lions. Igjen har me hatt samling med gutane i ungdomsprosjektet. Dei to siste månadene har me vore ute å seila og i mai stod padling for tur. I april ville me prøva oss på segling, og seglforeninga stilte opp med tre havseglarar. Me hadde håpa på vind, men den ville ikkje heilt visa seg. I starten var det litt treigt og gutane lurte på kva tid med kom oss inn att. Det er rart med det, når tida får verka litt, vart dette kjekt, og dei styrte skutene. Iveren etter å vera først var der, heilt til nokre av oss måtte kapitulera og innsjå at nokon var betre til å koma seg framover enn andre. Kvelden enda på kinahuset. Der var dei kjekke og la til rette for alle sine behov ulike variantar av såkalla kinamat. Latteren sat laust og me kosa oss. Mai hadde me alle håp om fint og varmt ver, men det ser det ut som det vil venta på seg. Det stoppa oss ikkje, og 26. mai møttes me for å padla på Storavatnet. Det hadde regna på morgonen, men me Her har gutane lagt frå land. var heldige og fekk eit flott vér. Tre personar i kvar kano padla me av garde og det var berre vinden og klukkinga frå vatnet som var rundt oss. Me fann roen til tross for litt vonde armar etter padlinga, i alle fall me litt eldre ungdommar. Me fann oss ein idyllisk Grenser spengjest. Stor aktivitet plass der sjokoladerullane forsvann i ein fei og Erik diska opp med tomatsuppe på primus mens nokre svinga seg i tre, mata svaner som egla seg innpå oss eller hang med oss som berre ville hengja litt med kvarandre. Når me padla inn igjen, er nokre av oss som hesten, at det går fortare heim, og hadde me ikkje svidd i armane før, så gjorde me det iallfall då. Kvelden vart avslutta på Samson med god mat, og litt trøtte folk som hadde fått masse frisk luft og aktivitet på ein kveld. Ei fin avslutning på ein flott kveldstur på vatnet. Tekst: Johanne Thoresen Malme. Ein god kokk i det fri er viktig. Her diskar Erik opp med tomatsuppe av beste slag.

8 Studiar i Tanzania For nokre år sidan løyvde LC Stord Fitjar kr , til sending og oppgradering av PCàr til eit jenteprosjekt i Tanzania. Dei som står bak dette prosjektet er tidlegare nordiske lærarar som har vore engasjerte som lærarar ved denne høgskulen. Harald Haugen er mellom dei som har vore lærar der. Då datamaskinane kom til Tanzania ville tolltenestemennene ha ei skyhøg toll på desse brukte maskinane, noko som var uråd for denne frivillige lærarinstitusjonen å løysa inn. Desse lærarane, med ein svenske i brodden, greidde ikkje å komma til semje med dei sstyrande i landet. Han vart så sinna at han gjekk av som formann. Me fekk tilbod om å få pengane tilbakebetalt, men klubben meinte dei sikkert fann eit anna prosjekt til nytte og gagn for desse jentestudentane. Harald Haugen har no skrive ein rapport om korleis pengane er blitt nytta. Til Stord Fitjar Lions Club. Det er på tide med ei lita oppsummering av stoda no om lag 5 år etter at eg på vegne av KNTA (Kibaha Nordic Teacher Association, dvs. ei gruppe lærarar m/familiar som arbeidde ved det nordiske utdanningsprosjektet i Tanzania i perioden ), søkte om stønad frå LC til vidare utvikling ved Kibaha Education Centre. Det har vore sendt over informasjon til LC med ujamne mellomrom om dei ulike komplikasjonar som har kome til under vegs, m.a. om ei last med PC-ar som ikkje kom fram, om HSH sine lærarstudentar som ikkje lenger dreg til Kibaha (men til Arusha-området) på sine studieturar. No er i alle fall midlane som vart løyvde frå LC saman med innsamla midlar innan KNTA, byrja å koma til nytte ved KEC. I samråd med representantar frå KEC har KNTA bestemt at midlane blir nytta som stipend til evnerike jenter som ikkje kan skaffa seg eigne midlar til å ta høgare utdanning ved Kibaha Girls Secondary School (KGSS), altså eit «kvinne-utdannings prosjekt». Stipenda skal dekkja skulepengar for 10 jenter over ein periode på 4 år. 10 (ambisiøse) jentene fekk etter grundig vurdering tildelt stipend for 2014: Elizabeth Mpangile; Form II; Low income family (small farmer 6 childr); Future plan = Medical doctor Judith Charles; Form II; Low income family (small farmer 8 childr); Future plan = Medical doctor Emiliana P Kastori; Form I; Orphan; Future plan = Lawyer. Farida S Bovei; Form I; Orphan; Future plan = Medical doctor Modesta J Maseka; Form I; Orphan; Future plan = Accountant Lucia S Morabu; Form I; Orphan; Future plan = Nursing officer Teddy Antony Elias; Form II; Orphan; Future plan = Teacher Limi Ngegeshi; Form II; Orphan; Future plan = Nursing officer Dorcas Nassari; Form II; Low income family; Future plan = Accountant Anna Robert Kanyawawa; Form III; Low income family; Future plan = Lawyer. Kostnaden med dette er ca 1000 US$/år, dvs. 100 US$ for kvar jente. Så langt (i oktober 2014) har KNTA overført 2000 US$ til ein spesiell konto (som styret i KNTA held auge med!), slik at 10 jenter er sikra stipend i 2 år dersom dei klarer seg vel på skulen. Denne summen tilsvarer omlag den summen ( NOK) me fekk tildelt frå LC. Med KNTA sine eigne innsamla midlar frå medlemene, har ein nok til nye 2 år med stipend. Rektor ved KGSS, Ester Mbawala, og rekneskapsførar ved KEC rapporterer om god fram gang for jentene, m.a. om tentamen («mock exam») for 5 av stipendiatane som gjekk opp til denne prøven (her i leiar for KNTA,Staffan Lundquist, si svenske omsetjing): De vanliga ämnesbetygen A till F (fail) i de 11 obligatoriska ämnena ger ett poängresultat mellan 5,0 och 0. Förutom detta får eleverna sammanfattningsbetyg Distinction, Merit, Credit eller Pass. Av de 89 elever som gjort Mock 2 utdelades 22 Distinction. Den bästa eleven hade 4,7 poäng. Våra stipendiaters re-

9 Distinction; Limi Ngengeshi 4,4 Distinction; Teddy Elias 2,9 Merit. Teddy var den enda som hade F, dessutom i 2 ämnen, kemi och matematik. Fyra av de fem nådde alltså det högsta omdömet Distinction, vilket får anses vara utmärkt bra. Styrelsen få besluta om vi ska ha en närmare diskussion med KGSS om stipendiaten Teddy Elias, vars resultat var lägst bland de 5 Som de ser, så gjer altså stipendiatane det rimeleg godt, og det blir stendig sendt over rapportar og takkseiingar for stønaden dei får, m.a. frå stipend-koordinator vid KGSS Wilgis Ndunguru og rektor ved KGSS: RE: APPRECIATION FOR KNTA SUPPORT TO KGSS STUDENTS. I kindly appreciate the financial support you have given to our students. It is long time our students have been demanding such an opportunity with no success. The financial assistance you have granted them will not only encourage them to concentrate in their studies but will also reduce economic differences existing among parents. The money you have given us need serious attention to make sure that it produces the positive results as for your intended objectives. I assure you that teachers will work cooperatively with the students to ensure a financial deficit does not stand as a barrier towards achievement of students goals. Last, the school and the entire community of KGSS thank you very much for the support you have devoted to our students. This is the icon in which these students will remember you in their professions in future. Best regards, Esther K Mbawala Headmistress KGSS (Rektor på biletet t.h.) Eg har enno ikkje fått rapport om kven som er peika ut til å motta stipend for Truleg er det dei same som for 2014, med unnatak av dei som evt. sluttar ved skulen eller som ikkje held akseptabel studiestandard. Håpar dette gjev eit lite innsyn i status for aktiviteten og kva som eigentleg kjem ut av midlane de løyvde i Me i KNTA ser det som svært positivt og takkar for bidraget. Her er 6 av stipendiatane for 2014: Elizabeth Mpangile Form II Judith Charles Form II Form I stipendiater

10 Datautstyret på plass i barneheimen i Altea No er 5 PC ar, skrivar og trådlaust nett montert og operativt i dei to lekseromma på Comarcal, barneheimen som Emaus driv i Altea. Det flotte initiativet frå Gyri er realisert med god hjelp og oppfølging frå det som me snart må kalla «Venskapsklubben» vår i Spania, LC Alfaz. Spesielt må me her nemna det arbeidet som Reidar Fergestad og Pieter G. de Lint har gjort. Dei har sjekka ut kva som måtte til av utstyr og kva som kunne nyttast av eksisterande internett tilgangar på barneheimen, innhenta tilbod og vurdert utstyr og kostnader. Reidar har til og med bidrege med ein trådlaus ruter han hadde sjølv. PC ane, der maskina er integrert i skjermen, er montert i skåp med lås plassert i passande høgd på veggen for å sitja ved eit bord framom. Når datamaskinane ikkje er i bruk kan dei låsast inn saman med tastatur og mus. Dette sikrar både mot innbrot utanfrå (ingen PC ar er synlege) og skade om borna er uvørne. Me har inngått avtale med LC Alfaz at dei skal eiga maskinane og låne dei ut til borna ved barneheimen. Dette for at Emaus ikkje skal «omprioritere» bruken av PC'ane då dette Maskinane klare til bruk er nytt flott utstyr og Datamaskinane på plass i låste skåp økonomien i organisasjonen framleis er dårleg. LC Alfaz skal og følgje opp bruk og tilstand på utstyret og skaffe forbruksmateriell. I tillegg til 5 datamaskinar og ein skrivar, svart kvit laserprinter montert i skap den og, er det trekt ca 50 meter datakabel (Cat 6) og sett opp to trådlause ruterar. Det er den vanlege internett tilgangen som barneheimen har på kontoret som kablane er trekt frå slik at det ikkje vert kostnader til abonnement. Total kostnad for alt blir ca 3500 inkludert skap. I tillegg har barneheimgruppa foreslått på sist styremøte, og fått tilslutnad til, at LC Alfaz får disponere 500 til forbruksmateriell som papir og tonar etc, og 1000 til tiltak for barne som dei ønskjer å gjere. Eit forslag dei har kome med er å kjøpe inn programvare og halde språkkurs for barna ved bruk av PC ane. I norske kroner blir dette totalt ca ,-. Sponsorinntekter til dette sjølvstendige prosjektet til no er ,- så finanseringa skal gruppa klare. Printeren har fått eige skåp og er kopla til alle maskinane.

11 Gode Lions venner Har mottatt en sak fra Mitt Valg som jeg sender ut til dere alle i 104D, da dette er en god mulighet til å komme i kontakt med skoler om Mitt Valg. Jeg ber dere derfor ta dette opp med deres klubber i deres distriktet snarest og bli enig om viken skoler som skal kontaktes for å få den vedlagte invitasjon. Det er viktig at skolene får dett før sommerferien. Jeg ber dere sette dere inn i saken slik at dere kan gi god informasjon videre. Lykke til. Mitt Valg vil at Lions klubber over hele landet kontaktes av MD NAC eller NAC ene. Det er viktig at alle er engasjert. Skolene kan kontaktes av NAK er, pilotene eller andre som jobber med Mitt Valg eller ønsker det. Klubbene tar kontakt med skoler i sitt nærmiljø. Vedlagt invitasjon kan benyttes. Vi ønsker kontakt med skoler som kan tenke seg å være med på dette prosjektet og at vi i løpet av sommer/høst bør ha en oversikt over interesserte skoler. MD-NAC Bjørn Zarbell har informert undertegnede om at det nå jobbes med et opplegg som skal sendes klubbene umiddelbart. Det er viktig at dette også gjøres, da skolene bør være på plass i løpet av sommeren. Håper dette er tilstrekkelig slik at vi så snart som mulig kan sette i gang arbeidet. Per Olav Ulberget DG 104D 2014/15 Distriktsguvernør Per Olav Ulberget E-post: Hjemmeside: Myrdalskogen 89, 5117 Ulset. Mobil:

12 Mitt Valg Sak: Evalueringsforskning MITT VALG - Et doktorgradsarbeid i regi av Institutt for Atferdsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 29. april 2015 Saksnr: Saksbehandler: Christian H Johansen Sakstype O Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Lions Norge skal samarbeid med Mitt Valg og tar ansvaret med å skaffe skoler som skal være med i forskningsprosjektet. BAKGRUNN Stiftelsen DET ER MITT VALG (DMV) har nå et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med tanke på en forskningsbasert evaluering av MITT VALG. Dette er et treårig prosjekt som starter skoleåret 2015/2016 og avsluttes skoleåret 2017/2018. Vi ønsker å se på om MITT VALG har positive effekter på elevenes sosiale kompetanse og på skolemiljøet. For å gjøre prosjektet overkommelig, men allikevel vitenskapelig holdbart, har vi valgt å følge elever som er på trinn 5 i skoleåret 2015/2016 videre i trinn 6 og trinn 7, da prosjektet avsluttes. Evalueringsdesignet innebærer at halvparten av de skolene som deltar får kurs i MITT VALG i løpet av skoleåret 2015/2016, sannsynligvis på nyåret Den andre halvparten av skolene får kurset i løpet av skoleåret 2016/2017, også da sannsynligvis på nyåret. Hvilke skoler som får kurset først og hvilke som må vente, blir avgjort ved loddtrekning. Kurs og materiell vil være gratis for skolene, og alle ansatte vil få kurs selv om vi i prosjektet fokuserer på ett trinn. Alle trinn kan også få undervisning i MITT VALG underveis, selv om vi vil følge opp ett trinn spesielt. Vi ønsker kontakt med 60 skoler som kan tenke seg å være med på dette prosjektet og til dette ønsker Mitt Valg at Lions tar ansvar for å skaffe et tilstrekkelig antall skoler. Vi trenger skoler. Dette arbeidet bør begynne før sommeren, for det ville være en fordel om skolene kom på plass tidlig i høstsemesteret. Til dette arbeidet er det viktig med stort engasjement fra Lions Norge sentralt, MD-NAC, NACer, NAKer og pilotene med flere. Disse må motivere Lionsklubbene til å ta kontakter med aktuelle skoler. Vedlagt ligger invitasjonen som skal benyttes ved kontakt med aktuelle skoler. Prosjektet forutsetter Lions Røde Fjær midler og tilskudd fra Tulipanfondet, slik at de klubbene som deltar ikke vil måtte betale sin egenandel. Det vil bli utarbeidet et eget budsjett.

13 Evalueringsforskning MITT VALG (MV) (Et doktorgradsarbeid i regi av Institutt for Atferdsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus) Invitasjon til aktuelle skoler Stiftelsen DET ER MITT VALG (DMV), som har nær tilknytning til Lions Norge, har utviklet et kunnskapsbasert opplæringsprogram om skole- og læringsmiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid opp mot problematferd som mobbing. Programmet heter MITT VALG, og dekker både barnehage, grunnskole og videregående skole. Profesjonelle instruktører fra DMV holder kurs for ansatte som jobber med barn og unge om hvordan de bør gjennomføre MITT VALG. Stiftelsen DET ER MITT VALG (DMV) har nå et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med tanke på en forskningsbasert evaluering av MITT VALG. Dette er et treårig prosjekt som starter skoleåret 2015/2016 og avsluttes skoleåret 2017/2018. Vi ønsker å se på om MITT VALG har positive effekter på elevenes sosiale kompetanse og på skolemiljøet. For å gjøre prosjektet overkommelig, men allikevel vitenskapelig holdbart, har vi valgt å følge elever som er på trinn 5 i skoleåret 2015/2016 videre i trinn 6 og trinn 7, da prosjektet avsluttes. Vi ønsker kontakt med skoler som kan tenke seg å være med på dette prosjektet, og vi skal beskrive litt nærmere hva det innebærer, fordi vi i løpet av høsten 2015 bør ha en oversikt over interesserte skoler. Evalueringsdesignet innebærer at halvparten av de skolene som deltar får kurs i MITT VALG i løpet av skoleåret 2015/2016, sannsynligvis på nyåret Den andre halvparten av skolene får kurset i løpet av skoleåret 2016/2017, også da sannsynligvis på nyåret. Hvilke skoler som får kurset først og hvilke som må vente, blir avgjort ved loddtrekning. Kurs og materiell vil være gratis for skolene, og alle ansatte vil få kurs selv om vi i prosjektet fokuserer på ett trinn. Alle trinn kan også få undervisning i MITT VALG underveis, selv om vi vil følge opp ett trinn spesielt. Hvis skolen er interessert, får rektor høsten 2015 et kort spørreskjema på epost der vi spør om en del fakta rundt skolen, blant annet antall elever totalt og på trinn 5, osv. Dette gjør vi for å vurdere hvilke skoler som er aktuelle og i så fall skal få kurs i MITT VALG først og hvem som må vente.

14 De skolene som blir med i prosjektet, må være med på datainnsamling en gang i året i tre år, på nyåret 2016, 2017 og Det vil bli et spørreskjema for lærere der vi spør om skolens arbeid med skolemiljøet, relasjoner til elevene og forekomst av atferdsproblemer i klassen og skolegården. Lærerne vil svare på dette elektronisk. Elevene vil få et spørreskjema der vi spør om klassemiljø, skolemiljø, sosiale ferdigheter, sosiale problemer og mobbing. Elevene svarer på papirskjemaet med blyant eller penn, og det spørres ikke om personidentifiserende opplysninger. Skolene vil få tilsendt spørreskjemaer, og det legges opp til at elevene svarer på skolen. Det tar omtrent 45 minutter, og skjemaene samles deretter inn og sendes i retur. Skolene vil i forkant av spørreundersøkelsen få tilsendt et informasjonsskriv som de kan videresende til elevenes foreldre. Der beskrives formål og innhold i tillegg til personvernhensyn. Det er også kontaktinformasjon til prosjektleder og stipendiat ved Høgskolen. Vi ønsker at mange skoler deltar, det styrker kvaliteten på prosjektet. Allikevel må det være noen begrensninger for å sikre kvaliteten. Den første begrensningen er at skolen ikke gjennomfører MITT VALG nå, og heller ikke har gjort det siden skoleåret 2012/2013. Den andre begrensningen er at skolen heller ikke kan ha gjennomført et annet program for sosial kompetanse (eksempelvis Steg for Steg, Zippys venner, eller lignende) eller mot mobbing (eksempelvis Olweus, Zeroprogrammet, eller lignende) de siste to år. Skoler som gjennomfører modellene PALS, LP, eller Respekt, eller elementer av disse, kan delta. For disse skolene må vi vurdere en del faktorer nærmere, så vi må ha en ekstra runde med dialog mellom rektor og Høgskolen. Vi håper at mange skoler benytter anledningen til å få skolering og oppfølging i forbindelse med et opplæringsprogram om læringsmiljø og sosiale ferdigheter, samtidig som det kan være lærerikt og motiverende å være med i et større forskningsprosjekt. Vi vil gjerne komme i kontakt med interesserte skoler innen skoleferien Interesserte skoler kan melde interesse til lokal representant for Lions eller til stiftelsen DET ER MITT VALG For flere opplysninger kan dere kontakte stiftelsen DET ER MITT VALG ved daglig leder Ivar Tollefsrud eller prosjektleder Børge Strømgren på Høgskolen i Oslo og Akershus

15 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N S E T E Klubbstyret President: Terje Torget Adresse: Kvarven BRANDASUND Telefon: Priv.:. Mob.: V.president: Astrid Kjellevold Steinsland Adresse: Tyselio STORD Telefon. Priv.: Mob.: Vi gratulerer Juni Malvin Handeland Hilde Framnes Neset Vibecke Beyer Knut Ståle Rydland Henning Iversen Hans Kristian Furevik Kjell Framnes jr Kasserer: Pål Helland Adresse: Hystadvegen 34 Telefon: Mob.: Sekretær : Margit Tveito Adresse: Gullbergvegen 5, Telefon: Mob.: STORD 5411 STORD Juli Kjell Arne Halleraker Gyri Nysæther Tove Oldereide Bjørk Kjell Fylkesnes år Helge Marvin Sagvåg Marit Sævig Stockman Clubmaster : Aage Madtsen Adresse:Løkjabrotet 49, 5412 STORD Telefon: Mob.: Past President: Helge M Sagvåg Adresse Dyråsen 7 D 5410 SAGVÅG Telefon: Mob.: Aktivivtetsleiar: Svein Hatlevik Adresse: Postboks STORD Telefon: Mob.: Medlemsk.: Kjell Framnes Adresse: Hystadvegen STORD Telefon: Priv.: Mob.: I REDAKSJONEN FOR LØVO Redaktør: John Torleiv Nesse, Adresse: Åsringen STORD Telefon Priv Mob Redaktør: Lars Mugaas, Adresse: Hystadvegen 114, 5416 STORD Telefon: Priv Mob: Web-redaktør:Sigurd Johan Underhaug Adresse: Varhaugsvegen, 5419 FITJAR Telefon: Priv Mob: Frå redaktøren! Me skriv snart juni månad og eit nytt Lionsår snart til ende. Som presidenten skriv, har det vore eit hektisk år med stor aktivitet, og mange timars dugnadsinnsats er lagt ned for at det er blitt gode resultat. Det starta med ei storstilt innsamling av klede til, særleg barn i Syria. Sidan har det gått slag i slag framover etterjulsvinteren og våren. Trekløveret, Magne Jostein Mikkelson, John Torleiv Nesse og eg har sagt opp stillingane våre i annonseavisa. Det er mange dugane, unge, skriveføre, nye medlemmer som kan kosta med nye buster, og kanskje leggja ein annan mal på dette produktet om klubben vil det skal leva vidare. Me ønskjer lukke til. Når det gjeld LØVO, kjem me tre som er i den redaksjonen til å putla på vidare om klubben ønskjer at denne skal halda fram. Informasjonsflyten er blitt ein heilt annan innan ulike sosiale media. Men det er ikkje alle i klubben som ligg på facebook, difor må ein bruka andre kanalar også. Redaksjonen ønskjer alle ein god sommar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 5 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 5. mai vert hjå

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 8 og 9 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande medlemsmøte blir

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 2 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 3. februar vert

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 12 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: Julemøte hjå

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 1 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 13. januar Vert

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 4 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 7. april vert

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 3 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innkalling til medlemsmøte

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb Årsmelding Voss Hang & Paragliderklubb 2012 1 1. Styret si sammensetning FUNKSJON NAMN Valg / år På valg Leiar: Øyvind Kindem 0 Ja Nestleiar: Christian Hagen 1 Nei Skrivar : Hildegunn Pettersen 1 Nei Økonomi

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 11 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: Apply Leirvik.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer