Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar."

Transkript

1 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 7. april vert hjå Fylkesnes Bil. Sjå innkalling Side 3. Innkalling til medlemsmøte Side 4, 5. Referat frå styremøte Side 6,7. Referat frå medlemsmøte Side 8. Ein glimrande ide` Side 9. Vimpelen Side 10. Vimpelsymbolikken Side 11. Lions Club of Mongu Side 12. Siste side Redaksjonen ønskjer alle medlemmer ei riktig god påske. I redaksjonen: Lars Mugaas, John Torleiv Nesse. Sigurd Johan Underhaug

2 Presidenten har ordet. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Terje Torget President Gode Lionsvener Klubbaktivitet på høgt gir komande veker Ikkje før er Røde Fjær aksjonen avslutta med for klubben ein imponerande innsats og like så resultat, så står vårens tre inntektsgjevande hovudaktivitetar for tur i løpet av april. Løvinne for ein kveld, fredag 17. april: Komiteen har alt i fleire veker jobba med planlegging, program, sponsorar og sal av bilettar. Me kan gle oss til orienteringa som blir gitt på medlemsmøtet frå denne dynamiske gjengen. Annonseavisa, torsdag 23 april: I år som tidlegare blir avisa distribuert til firma og husstandar i Kvinnherad, Halsnøy, Tysnes, Fitjar, Bømlo og Stord. Avisa har i alle år vore klubben sin viktigaste kanal for omdømmebygging i lokalområdet og også våre hovudkjelde til inntekter for klubben. Redaksjonskomite, layout, sal av annonsar er godt i gong og kvaliteten på avisa blir garantert som tidlegare år, med interessant lesnad med fokus på kva klubben driv med og står for. Tulipanaksjonen; Laurdag 26. april skal ein stor del av LIONS Norge medlemmer ut og «gje bort» tulipanar. Midlane som blir samla inn vil også i år gå til styrking av LIONS tulipanfond og Mitt Val. I medlemsmøtet 7. april (3dje påskedag); får me denne gong vitjing av vår distriktsguvernør som vil fortelja om kva som står på agendaen i D- distriktet. Nominasjonskomiteens framlegg til nytt styre blei i samsvar med klubbvedtektene lagt fram på førre medlemsmøte, og formelt val står no for tur. Medlemmane vil også få siste ordet før nytt opptrykk av klubbvimpelen blir bestilt, etter at vimpeloppdatering vart drøfta på førre medlemsmøte, innspel tatt omsyn til, og justeringar i utkast utført. God påske og beste Lionshelsing frå President Terje

3 LC Stord Fitjar Innkalling til medlemsmøte 7 April 2015 Møtestad og tid: Fylkesnes Bil, kl Velkommen Lions etiske norm Sakliste: Sak 034/14-15 Sak 035/14-15 Sak 036/14-15 Sak 037/14-15 Sak 038/14-15 Sak 039/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige medlemsmøte Distrikt Guvernør MD104D Per Olav Ulberget har ordet Opptak nye medlemmer v/ Kjell Framnes Aktivitetsleiar orienterar v/ Svein Løvinne for ein kveld v/ Vibecke Annonseavis v/ Magne Jostein Tulipanaksjon v/ Øyvind Val fiskalåret v/helge Klubbvimpel v/ Ole Arthur Eventuelt TETOR:

4 Referat frå styremøte LC Stord Fitjar Tysdag 17 Mars 2015 Desse møtte: Terje Torget, Astrid Kjellevold Steinsland, Pål Helland, Kjell Framnes, Svein Hatlevik, Reidunn Vaage, Margit Tveito og Ole Artur Vaage. LIONs etiske norm. Sak 049/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå sist styremøte. Samrøystes godkjent Sak 050/14-15 Clubmaster / Sosialkomite: planar framover Komiteen er fornøgd med sist medlemsmøte. Medlemmane er flinke med av og på melding. Neste møte vert 7. april som kjem til å innehalda dette:. DG Per Olav Ullberget kjem, Vimpelen, nytt utkast, opptak av 2 nye medlemmar Informasjon om Løvinna for ein kveld og val Sak 051/14-15 Tilbakemelding / status: Aktivitetsleiar, kasserar, medlemsansvarleg, og andre; Aktivitetsleiar: Annonseavisa, nokre utfordringar, Ole Arthur Vaage skal ta kontakt med ein del som ikkje er med enno Mail til herrane som skal delta på Løvinnekvelden Kjøring for Frivilligsentralen, her er arbeidet med dette i gang Dugnad på Sonjas kvile, aktivitetsleiar tek kontakt med Stord kommune Ungdomsgruppa skal i Ridehallen, dei skal ordna hest og ri, i tillegg vert det matlaging. Seinare vert det: miniregatta,med hjelp frå seglforeininga i slutten av april og mange andre kjekke aktivitetar framover. Kasserar Økonomi status : Har betalt den internasjonale kontingenten. Sender snart ut krav om kontingent lokalt. Røde fjær rekneskapen er under arbeid. Resultat ca 250 tusen. Presidenten får over sak om flybillettar. Spørsmål om Motitech sykkelen me tidlegare har løyvt pengar til. Styret løyver til dekking av annonsane til RF kr 11000kr Rekruttering To medlemmar skal takast opp på neste medlemsmøte Klubb val Alle posisjonane er fylte. Sak 052/14-15 Klubb vimpel v/ Ole Arthur Fredrik Fladmark er kontakta, han hadde ikkje noko i mot at klubben endra på logo, fontar og bakgrunnsfargar. Styret legg fram nytt framlegg til vimpel.

5 Sak 053/14-15 Innkomen post, søknader og anna «nytt»; Augehelse i Zambia, dette er vedteke på Riksmøtet at skal støttast. Søknad om støtte eller gjera opp gjelda vår som «Club of Excellence» er på ca kr, vart diskutert. Ventar på faktura frå Oak Brook, står att kr i gammal gjeld. Me løyver 5000kr og vil betala gjeld. LIONS Eldsjel Ungdomsutveksling (Litauen ) To studentar frå HSH inviterast å vera med, me løyver innanfor ei ramme av kr til julekaravane til Marijampole. Assisterande soneleiar kandidat? Presidenten spør kandidatar. izettle: kortbetalingsautomat : Ikkje aktuelt enno Andre søknad(er) om støtte Stord Fitjar turlag, sti i Fossebrekka. : Avslag. Norsk luftambulanse; avslag Stord Fitjar dement foreining: støttar kr 2000 Distriktsmøte april, klubben dekkjer utgifter, 3 påmelde så langt Referat sonemøte: Presidenten refererte. Tok opp saka om Ny brønn i Zambia 118 medlemmar total i sona, fordelt etter medlemstal vil dette kosta 7200kr, 11400kr og 31400k r= 50000kr totalt. Soneprosjekt. Førre brønn vert omtala i Løvo Riksmøte: Kjell F skal dit, Ønskjer at påtroppane president Astrid skal reisa. Søknad frå Linda Nonås Fylkesnes. Søknad om økonomisk støtte til Traumeklasse ved Stord ungdomsskule for elevar frå Asylmottaket. Helgekurs med Magne Raundalen. Avslag grunna at me ser dette som ei kommunal oppgåve, og / eller offentleg helsevesen. Frivillige sentralen på Bømlo søkjer støtte kr 5000,-, ungdomsgruppa er positive til dette, styret løyver pengar slik det er søkt om. Sak 054/14-15 Eventuelt Pål skal til Tanzania, 27.mars 8.april. Prøver å få kontakt med lokal Lions klubb. Han reiser i samband med Hystad skule sitt prosjekt. Ved foten av Kilimanjaro er det ein ung befolkning grunna mykje hiv aids. Prosjektet satsar på ungdom, utdanning og helse. Styret løyver US 300 dollar til den lokale Lions-klubben, vert sendt med Pål Helland. Hjelp til sjølvhjelp, er mottoet. MT

6 LC Stord Fitjar Referat frå medlemsmøte 3. Mars 2015 Lions etiske norm. Namneopprop oppmøtte Frammøte: 47% Sak 026/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige medlemsmøte Samrøystes godkjent Sak 027/14-15 Brønnopning Zambia «Kjell Lønnings minnebrønn» v/ Tone Lønning «Water for Africa» Tone Lønning fortald om brønnopninga. Dei var ei gruppe på 8 personar som skulle opna 5 brønnar. Brønnen ho opna ligg langt ute i bushen. Der er 380 menneske der. Før var det ungjentene sitt arbeid å bera vatn. Reint vatn er med å betrar hygienen. Dette kan og vera med å hindra augesjukdomar. Ho hadde med seg 300 dollar som gåve til Lions klubben lokalt. Sak 028/14-15 Opptak ny melem v/ Kjell Martin Tveita vart teken opp som medlem i dag. Kjell Framnes presenterte han. Presidenten delte ut medlemsnål. Totalt er me no 75 medlemmar i klubben. Plan om å ta opp to nye medlemmar neste gong. Sak 029/14-15 Aktivitetsleiar orienterar Annonseavisa, arbeidet er fordelt og fristen for innlevering av annonsar er 13.mars Tulipanaksjonen. Øyvind har det under kontroll Ungdomsgruppa. Var i klatreveggen på Vikahaugen etter å ha ete pizza på Frugård. Neste gong skal dei i Ridehallen der dei skal delta i riding og stallrydding. Driv og med oppfylging Tanaprosjektet. Frivillighetssentralen treng sjåførar på dagtid, transport av eldre til Sævarhagen. Treng to/ tre bilar annakvar veke. To medlemmar melde seg. «Nina» tok tak i Dronning Sonja hytta i Helsesportløypa. Lions har helde denne løypa ved like. Framlegg: Kontakt med KF, dersom dei held utstyr og tek kostnaden, gjer me jobben. Vedtak: Me tek saka. Sak 030/14-15 Røde Fjær 2015 oppsummering v/ Anne Grete Me hadde ein særdeles vellukka aksjon. Oppsummeringa ligg i Løvo. Målsetjinga i år var i vår klubb, synleggjera Mitt val og rekruttera medlemmar. Lions sentralt har hatt ein god plan. Markedsføringsmaterialet kunne vore fordelt litt annleis. Utfordringa var å ha nok materiell og å få nok bøssebærarar. 260 bøsser i sving i vårt område. Takk til alle som deltok. Presidenten takka for ein strålande innsats

7 Sak 031/14-15 Løvinna for ein kveld v/ Vibecke Starta ut for 14 dagar sidan. Har allereie kome i mål med mange av dei tinga me skal gjera. Pengane me samlar inn går til: Emaus barneheim, behandling og rehabiliteringsavdelinga for kreftsjuke på Stord sjukehus og ungdomsarbeidet med barn av psykisk sjuke foreldre. Åge Stokken vert konferansier. Utstillarar får i år lov å selja på sin stand. Websida er under utvikling og vert slept i neste veke, vert og lagt ut på FB. Sak 032/14-15 Nominasjon fiskalåret v/ Svein Valet vert på neste medlemsmøte. Helge, Fredrik og Svein er i valnemnda.. Innstilling frå valnemnda: President: Astrid Kjellevold Steinsland Visepresident: Ole Arthur Vaage Kasserar: Jarle Neset Sekretær: Margit Olava Tveito Prosjekt koordinator: Svein Hatlevik GMT: Kjell Fylkesnes Clubmaster: Anne Britt Melkevik Dahle Past President: Terje Torget Revisor: Terje Aase Sak 033/14-15 Klubb vimpel v/ Ole Arthur Styret gjer framlegg om at me gjer han meir «up to date». Framlegg frå Ole A, på førre styremøte vart me einige om å koma med framlegg om å fornya vimpelen. Fornya logoen til slik han er i dag, laga kvit bakgrunn og andre fontar. Debatt på møtet. Me må ha ny logo, slik dagens logo er. Dette er eit åndsverk og kan ikkje endrast utan vidare. Det blå er himmel, det er det bakgrunnen står for. Les Løva nr 12 i ( Fladmark) Styret tek han tilbake for ny vurdering, og kjem attende med det endelege framlegget. Må han godkjennast på landsbasis? Oppdatere logo og fontane. Eventuel: Løvinnekvelden v/ Svein Arbeid 16.april og fredag 17.april før, på og etter festen. Treng 20 menn. MT

8 Ein glimrande ide. Kjøpte inn boka De viktige årene til alle 1. klasseforeldre Henta frå Sogn Avis, som eg fekk låna av John Torleiv. Gåve frå Lions til skulane i Luster. Oppslagsverk til 1.klasseforeldre. Slik skriv avisa, utdrag av ein lengre artikkel om lions i Luster: Det er betre å byggje barn, enn å raparere vaksne. Slagordet høyrer Lions til, og er retta mot jobben dei gjer inn mot mellom anna skular. Dette er knytt opp til prosjketet Mitt val, og med det som utgangspunkt kjøpte me inn 100 bøker som samtlege 1.klasseforeldre skal får eit eksemplar av, seier sekretæren i klubben. Til låns Skulane får bøkene til odel og eige, medan foreldra får låna dei det året ungane deira går i 1. klasse. Sidan skal bøkene gå vidare til neste 1. klassetrinn som kjem året etter. Er dette ein ide for LC Stord Fitjar? Ein glimrande i de om å profilera Lions sitt arbeid for barn og unge. Får me ein liten debatt om dette??

9 LIONS CLUB STORD FITJAR

10 Dette er tenkt å stå på baksida av vimpelen. Vimpelen skal minna oss om det viktige med dei stille aktivitetane. Lions sitt merke er framstilt som ei lyskjelde som sender strålar over ein blom. Blomen er gitt ei menneskeleg form for å syna at alt handlar om forhold mellom menneske. Kvitveisen er kjend og kjær og finst i store mengder på øya vår. Denne blomen er teikn på våren og spirande liv. Bakgrunnen på vimpelen er lyseblå som er den klare fargen på himmelen. Det er ein farge som symboliserer håp og glede.

11 P.O. Box K066 Kanyonyo MONGU 5 th March 2015 To: The President LC Stord Fitjar Dear Lions friends in Norway. We greet you and wish you the Lord s blessings from Mongu Zambia. We cannot find words to thank you enough for your gift. Your gift of Three Hundred Dollars (US$300) went a long way in our projects in Zambia. Some of the money helped us to feed the patients at our provincial hospital during the month of January when Lions feed the hungry. The rest of the money will go to the purchase of cement for the Mourners Shelter at the same hospital. Your contribution pleased the government officials at the hospital and it went down in their history books. Thank you once more and may God provide more so that you can help many more people worldwide. We are making plans on projects concerning wells. Lions AID Norway will update you on the same. Please send our thanks to Kjell Loennings family for their goodwill and we hope their daughter will be a Lion soon, and work together with Lions of Mongu, now and in the future. Lion Georgina Nkolola ( CLUB PRESIDENT

12 Lions Club of Mongu donating foodstuffs at Lewanika General Hospital in Mongu Feed the Hungry Programme on 1 st January 2015 New Year s Day Lions Club of Mongu donated 150 trees to Tungi Basic School in Mongu during the Tree Planting 25 th February 2015

13 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N S E T E Klubbstyret President: Terje Torget Adresse: Kvarven BRANDASUND Telefon: Priv.:. Mob.: V.president: Astrid Kjellevold Steinsland Adresse: Tyselio STORD Telefon. Priv.: Mob.: Vi gratulerer Siren Eldøy Hinderaker Margit Olava Tveito Fredrik Ugland Litleskare Magne Heimvik Martin Tveita Tora Haslum Myklebust Kasserer: Pål Helland Adresse: Hystadvegen 34 Telefon: Mob.: STORD Sekretær : Margit Tveito Adresse: Gullbergvegen 5, Telefon: Mob.: STORD Clubmaster : Aage Madtsen Adresse:Løkjabrotet 49, 5412 STORD Telefon: Mob.: Past President: Helge M Sagvåg Adresse Dyråsen 7 D 5410 SAGVÅG Telefon: Mob.: Aktivivtetsleiar: Svein Hatlevik Adresse: Postboks STORD Telefon: Mob.: Medlemsk.: Kjell Framnes Adresse: Hystadvegen STORD Telefon: Priv.: Mob.: I REDAKSJONEN FOR LØVO Redaktør: John Torleiv Nesse, Adresse: Åsringen STORD Telefon Priv Mob Frå redaktøren! Presidenten skriv om ein hektisk vår. Me står midt opp i utgjevinga av annonseavisa. Sjefen for annonsesalet, Magne Jostein, er svært oppgitt over at ikkje fleire held tidsfristane og har sagt at han forlet denne jobben. Synd, for her har vore rett person på rett plass i 6 år. Redigeringsapparatet får det veldig hektisk etter påske, for det er annonsane som det tek svært mykje tid å setja. Logoar og innhald skal stemma. Me som sit med stoffet veit enno ikkje om det vert 24 eller 28 sider. Det siste talet var målet i år, men det når me truleg ikkje. Stoffet er ein gong gjort å brekka inn på sidene, men også her skald det lesast korrektur. Syng me på siste verset med denne avisa no etter 25 suksessfulle år? Eg trur me står ved eit vegskilje i så måte. Eg er pessimist. Mi tid renn ut, men kan lett erstattast, men å overta Magne Jostein si rolle er ikkje så enkel å trø inn i. Likevel: Redaksjonen ønskjer alle ei fin påskehelg! Lars Redaktør: Lars Mugaas, Adresse: Hystadvegen 114, 5416 STORD Telefon: Priv Mob: Web-redaktør:Sigurd Johan Underhaug Adresse: Varhaugsvegen, 5419 FITJAR Telefon: Priv Mob: Har du ljose idear. Kom med dei

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 11 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3, 4 Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013 www.sfj.no Innhold Innleiing... 2 Dag 1 i Venlo: tysdag 1.oktober... 3 Dag 2 i Venlo: onsdag 2.oktober...

Detaljer

Elevbedrift. Interpretasjon og geoturisme.

Elevbedrift. Interpretasjon og geoturisme. Elevbedrift. Interpretasjon og geoturisme. Entreprenørskap i skule og lokalsamfunn 15 stp. 2006/-07 Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for Lærarutdanning og Idrett. Prosjektoppgåve for Svein Hjelmeset

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2011 STORD ORIENTERING Sølvvinnarar i KM i Odda: Sveinung Rykkje, Bjarthe og Kenneth Westerheim I tillegg til dette resultatet med stafettlaget, vann Bjarthe gull i KM-Lang og i KM-Ultralang. Han

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 1 2010 15. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har hatt ein litt merkeleg vinter. Ein av det gode, gamle slaget når det gjeld temperatur, men

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer