Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT"

Transkript

1 Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT Illustrasjonsfoto: colorbox.com Forfattere: Mari Skaalvik, Iris Borch, Kirsti Hokland, Mari Tande Aronsen og Irene Foss Dato: April desember 1 Oppdragsgiver: Felles utdanningsvalg ved Universitetssykehuset Nord Norge og UiT Norges Arktiske universitet 1

2 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... Beskrivelse av ordningen med kombinerte stillinger... 5 Administrative rammer for de kombinerte stillingene... 5 Arbeidsgiveransvar for ansatt i kombinert stilling... Lønnsutgifter og øvrige utgifter... Funksjonsbeskrivelsene... Tildelingsprosessen... Fordeling av kombinerte stillinger... 7 Problemstillinger knyttet til tildelingsprosessen... Fordeling av kombinerte stillinger mellom UiT og UNN... Presentasjon av funn og analyse... 9 De kombinerte stillingene bidrar til å oppnå formålet med ordningen... 9 Nettverkssamlinger... 1 Respondentene anbefaler ordningen videreført Positive erfaringer og lite gjennomtrekk... 1 Tilbakemeldinger på øvrige administrative rammer og prosesser Ordningen kan forankres bedre på mellomledernivå Vurdering av kombinerte stillinger og veien videre... 1 Avklarings- og forbedringsområder... 1 Vedlegg 1: Detaljert oversikt over fordelingen av kombinerte stillinger... 1 Vedlegg : Tilbakemeldinger fra mellomledere i UNN... 19

3 Sammendrag Behovet for å styrke det mangeårige samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) om studentenes kliniske praksis ved UNN, bidro til at ordningen med kombinerte stillinger ble etablert i 11. Ordningen er inspirert av medisinutdanningens ordning med bistillinger. Profesjonsutdanningene i helsefag og psykologi ved UiT og klinikkene ved UNN ble bedt om å vurdere behovet for kombinerte stillinger av Det helsevitenskapelige fakultetet (Helsefak) ved UiT og Fag- og forskningssenteret (FFS) ved UNN. På anbefaling fra de to institusjonenes felles utdanningsutvalg (FUU) vedtok Felles ledermøte (FL) mellom UNN og UiT ved Helsefak den , å etablere ordningen med kombinerte stillinger. Ordningen finansieres av samarbeidsmidler tildelt av FUU. Formålet var å knytte ansatte i institusjonene sammen for å fremme praksisnær undervisning, nye samarbeidsformer og nye samarbeidsarenaer. For fem kombinerte stillinger ved bachelor i sykepleie var hovedformålet i tillegg å sikre bedre koordinering av praksis innad i klinikkene, mens fire stillinger ved samme utdanning var forbeholdt UiT-lærere for å sikre førstehånds kjennskap til den kliniske hverdagen i UNN. Forslag til felles funksjonsbeskrivelse for stillingene ble utformet i 11, i et samarbeid mellom Klinisk utdanningsavdeling (KUA) ved UNN, klinikkene ved UNN og studielederne ved UiT. KUA har en koordinerende rolle i arbeidet med studentenes praksis ved UNN, og har hatt rollen som bindeledd mellom UiT og UNN, og tilrettelegger i prosessen med å opprette de kombinerte stillingene. De fleste kombinerte stillinger ble besatt i løpet av 1. Ansatte i kombinerte stillinger, med hovedstilling ved UNN, innehar 19,5 kombinerte stillinger à %, mens ansatte i kombinerte stillinger, med hovedstilling ved UiT, innehar 11,5 stillinger à % 1. Ved tre utdanninger innehar ansatte ved UNN samtlige kombinerte stillinger. Stillingene er finansiert ut 15. Tilbakemeldingene fra de ansatte er at samarbeidet mellom institusjonene oppleves som mye bedre enn tidligere, og at de kombinerte stillingene styrker den praksisnære undervisningen. De ansatte benytter stillingene til student- og praksisrelatert virksomhet, og undervisningen bygger i større grad enn tidligere på oppdaterte eksempler fra den kliniske hverdagen. Nettverkssamlingene er gjennomført som en ny samarbeidsarena. De ansatte i kombinerte stillinger fremhever nytten av en møtearena for tverrfaglig erfaringsutveksling. av 9 respondenter i spørreundersøkelsen og alle informantene i intervjuene, ønsker å videreføre de kombinerte stillingene. Evalueringen har avdekket noen avklarings- og forbedringspunkter: Vurdere om fordelingen av stillinger mellom UNN og UiT i større grad bør balanseres Bedre tilrettelegging for tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjonene, for eksempel ved å etablere studentdrevne tverrfaglige praksisteam Bedre forankringen på mellomledernivå i UNN Sikre de ansatte bedre informasjon om personal- og pensjonsrettigheter Avklare om oppgaver med praksiskoordinering bør være tillagt de kombinerte stillingene Tydeliggjøre definisjon av kombinerte stillinger, for felles forståelse av innhold og funksjon Vurdere om fagmiljøene som er tildelt 1- kombinerte stillinger skal gis flere stillingsressurser Vurdere stillingskombinasjoner utover 1 % p.g.a. tilbakemeldinger om stort arbeidspress 1 1%-stillingene er her regnet om til %-stillinger. 3

4 Innledning Ordningen med kombinerte stillinger for de helsefaglige profesjonsutdanningene og profesjonsutdanningen i psykologi ble opprettet i 11, for å styrke det mangeårige samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) om studentenes kliniske praksis ved UNN. Ordningen er inspirert av medisinutdanningens mangeårige samarbeidsordning med bistillinger. De kombinerte stillingene finansieres av de to institusjonenes felles utdanningsutvalg (FUU), og ble vedtatt opprettet av Felles ledermøte (FL) den Formålet med ordningen var å knytte ansatte i institusjonene sammen for å fremme praksisnær undervisning, fortrinnsvis til bruk på nye samarbeidsformer og nye samarbeidsarenaer. For fem kombinerte stillinger tilknyttet bachelor i sykepleie ved UNN var hovedformålet i tillegg å sikre bedre koordinering av praksis innad i klinikkene. Stillingene er finansiert ut 15. FUU bestemte allerede den.9.11 at ordningen skulle evalueres. I den forbindelse bestemte FUU den å opprette en arbeidsgruppe, som har gjennomført evalueringen i tidsrommet april til november 1. Resultatene presenteres i denne rapporten. Mandatet fra FUU ga evalueringsgruppen følgende rammer for evalueringen: Redegjør for o tildelingsprosessen og pek på problemstillinger knyttet til tildelingsprosessen o samarbeidet mellom UiT og UNN i utforming av funksjonsbeskrivelse o fordelingen av kombinerte stillinger mellom UiT og UNN Vurdere nettverksseminarenes betydning Presenter og analyser hvordan de involverte opplevde ordningen Vurder ordningen og foreslå eventuell videre utvikling eller endring i ordningen Evalueringen er basert på flere kilder: Dokumenter og referater som gjelder ordningen, evalueringsgruppens to spørreundersøkelser, og tidligere spørreundersøkelser vedrørende de kombinerte stillingene, momenter som kom fram i fokusgruppeintervjuer med ansatte i kombinerte stillinger, samt øvrige tilbakemeldinger fra ansatte i kombinert stilling og andre ansatte knyttet til ordningen. Ordningen med de kombinerte stillingene gikk delvis parallelt med UNN-/UiT-prosjektet Kombinerte stillinger i sykepleierutdanning og praksisfelt, i perioden 11 og 1. Dette prosjektet er beskrevet i rapporten Kombinerte stillinger i sykepleierutdanning og praksisfelt fra 1. Takk til ressurspersoner Arbeidsgruppen ønsker å takke alle ressurspersoner som har bidratt i arbeidet med evalueringen. Først og fremst de ansatte i kombinerte stillinger som har svart på spørreundersøkelsen og deltatt i intervjuer. Deretter de ansatte ved KUA og ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) som har bidratt med informasjon om etableringsfasen og det administrative arbeidet med ordningen. Hege R. Persson, Inger Gadgil og Unni Kåsereff (KUA); og Nanna Hauksdottir og studielederne ved instituttene for helse- og omsorgsfag, medisinsk biologi og psykologi (Helsefak).

5 Beskrivelse av ordningen med kombinerte stillinger I dette kapittelet redegjøres det for de tidlige prosessene ved oppstart og innføringen av kombinerte stillinger. Det er lagt vekt på tildelingsprosessen av stillinger og problemstilling knyttet til denne, fordelinger av kombinerte stillinger mellom UNN og UiT, og samarbeidet mellom UiT og UNN i utforming av stillingenes funksjonsbeskrivelser. UiT og UNN har et mangeårig samarbeid om studentenes kliniske praksis ved UNN. Det var imidlertid behov for å styrke samarbeidet ytterligere, gjennom gjensidig faglig oppdatering mellom de ansatte i de to institusjonene. I den forbindelse sendte ledelsen ved Helsefak ved UiT henvendelse til studieprogrammene for de helsefaglige profesjonsutdanningene og profesjonsutdanningen i psykologi den , mens UNNs Fag- og forskningssenter (FFS) gjorde henvendelse til klinikkene ved UNN den Det ble i henvendelsene vist til UNNs og UiTs mangeårige samarbeidsordning med bistillinger i medisinutdanningen. Mottakerne ble bedt om å vurdere behovet for kombinerte stillinger. På anbefaling fra FUU vedtok FL mellom UNN og UiT ved Helsefak den , å etablere ordningen med kombinerte stillinger. Ordningen finansieres av samarbeidsmidler tildelt av FUU. Formålet var å knytte ansatte i institusjonene sammen for å fremme praksisnær undervisning, nye samarbeidsformer og nye samarbeidsarenaer. Stillingene er finansiert ut 15. FL vedtok den å opprette 3 midlertidige stillinger á % for to år, fordelt på instituttene for henholdsvis medisinsk biologi (IMB), helse- og omsorgsfag (IHO), og psykologi (IPS). De fleste stillingene ble besatt i 1. Den.9.13 forlenget FL stillingenes finansiering ut 1, og 1. september 1 forlenget Felles ledermøte de kombinerte stillingene ut 15. Stillingene er knyttet til studieprogram. Instituttene kan, i samråd med klinikkene i UNN velge hvilket område i studieprogrammet stillingen(e) skal knyttes til. Vedtaket ga få føringer for bruken av stillingsressursene, utover å benytte stillingene til å styrke den praksisnære undervisningen og på nye praksis- og samarbeidsarenaer. I tillegg var koordinering et hovedmål for fem av stillingene tilknyttet bachelor i sykepleie, for ansatte med hovedstilling ved UNN. Fire stillinger ved bachelor i sykepleie var forbeholdt lærer ved Helsefak for å sikre førstehånds kjennskap til den kliniske hverdagen i UNN. Stillingene er finansiert gjennom FUUs budsjett, og det bidro til å forenkle prosessen med å etablere ordningen. Administrative rammer for de kombinerte stillingene I møte mellom FFS og Helsefak.3.1, ble det bestemt at det kunne velges mellom to alternative ansettelsesformer i de kombinerte stillinger: 1. Den ansatte beholder sin heltidsstilling. Arbeidsoppgaver i kombinert stilling (1 eller %) utføres som del av hovedstilling, dvs. en funksjonsendring i stillingen.. Den ansatte beholder sin heltidsstilling, i tillegg til en bistilling a 1 % eller %. For UNNansatte vil dette innebære full stilling ved UNN og bistilling ved UiT. Tilsvarende vil gjelde for UiT-ansatte. Bakgrunnen for å benytte disse to ansettelsesformene var å ivareta de ansattes pensjonsrettigheter og -opptjening. UiT og UNN arbeidet i 13 med å etablere retningslinjer for ansettelse og oppsigelse 5

6 av personer i kombinerte stillinger. Et utkast til disse retningslinjene ble lagt fram for Felles utdanningsutvalg den. april 13, og godkjent i møte 5. juni 13. Arbeidsgiveransvar for ansatt i kombinert stilling For ansatte med hovedstilling ved UNN, der 1 % til % av hovedstillingen gis endret funksjon, har UNN arbeidsgiveransvar. Tilsvarende gjelder ved UiT. Dersom en person jobber 1 % eller % ved UiT, i tillegg til full stilling ved UNN, har UNN arbeidsgiveransvaret for heltidsstillingen mens UiT har arbeidsgiveransvaret for den kombinerte 1 % - eller %-stillingen. Tilsvarende gjelder for ansatte ved UiT, som har 1 %- eller %-stilling ved UNN i tillegg til full stilling ved UiT. Lønnsutgifter og øvrige utgifter Instituttene ved Helsefak sender refusjonskrav til KUA i UNN for utgifter knyttet til lønn, sosiale utgifter og overhead, for ansatte ved UiT. KUA sender oversikt over UNN ansatte i kombinerte stillinger til UNNs Økonomi- og analysesenter for overføring av lønnsmidler til de aktuelle klinikkene. Funksjonsbeskrivelsene Utkast til funksjonsbeskrivelse for de kombinerte stillingene ble utformet i 11, i et samarbeid mellom KUA i UNN, studielederne ved UiT og representanter for klinikkene. De ulike utdanningene har lagt vekt på ulike momenter i tråd med egne behov. Felles er at funksjonsbeskrivelsene trekker fram at stillingsinnehaveren skal jobbe med nye samarbeidsformer og på nye samarbeidsarenaer. Flere fagområder har også lagt vekt på jevn informasjonsflyt mellom klinikk og utdanning, mens noen fagområder har trukket fram koordinering av praksis som en oppgave. Tildelingsprosessen FUU vedtok 1. mai 11 følgende prosedyrer for tildeling av nye kombinerte stillinger knyttet til UNN og Helsefak ved UiT: 1) Stillingene kan være forankret i UNN med deltidsfunksjoner ved Helsefak eller forankret i Helsefak med deltidsfunksjoner i klinikkene på UNN. ) Stillingene kan være begrunnet i undervisningsbehov ved utdanningene på Helsefak (forelesninger, praksisveiledning, gruppeundervisning med mer.) eller Helsefaks ansattes behov for vedlikehold av klinisk kompetanse gjerne forbundet med veiledning av studenter i praksis. 3) Det går ut brev til instituttene ved Helsefak og klinikkene i UNN med invitasjon til å søke finansiering av nye kombinerte stillinger )Felles utdanningsutvalg behandler søknader av denne typen en gang per år. Det settes en årlig søknadsfrist i mars (syklusen er tenkt i forhold til studieår). For 11 settes søknadsfristen til 1.september. 5) Felles utdanningsutvalg innstiller på tildeling og felles ledermøte gjør tildelingen. FUU beregnet at hver kombinert stilling á koster NOK 1. FFS på UNN informerte klinikkene om at det var satt av midler i budsjettet til kombinerte stillinger. Klinikkene ble bedt om å vurdere behovet for kombinerte stillinger, og gi tilbakemelding til FFS innen Summen står i referat fra FUUs møte den

7 ..11. Det ble orientert om at midlene var tiltenkt bachelor-utdanningene innen helsefag, og profesjonsstudiet i psykologi. Helsefak sendte brev til instituttene for klinisk medisin (IKM), psykologi (IPS), helse- og omsorgsfag (IHO), og medisinsk biologi (IMB) den 7. juli 11 om at det var satt av midler for 11 til kombinerte stillinger med ekstern finansiering og at instituttene ville få dekket utgifter ved å sende refusjonskrav til UNN. Fakultetet ba IHO, IMB og IPS om å angi ønsket antall kombinerte stillinger for bachelor-, master- og profesjonsstudieprogrammer med praksis/ klinisk undervisning i UNN-HF, innen. august 11. Klinikkene i UNN og studieprogrammene ved UiT sendte høsten 11 søknader om oppretting av kombinerte stillinger. UNNs klinikker sendte søknadene til KUA ved UNN. KUA har en koordinerende rolle i arbeidet med studentenes praksis ved UNN, og har hatt rollen som bindeledd mellom UiT og UNN, og tilrettelegger i prosessen med å administrere de kombinerte stillingene. Instituttene sendte sine søknader til fakultetsledelsen ved Helsefak, UiT. UiT søkte om å opprette 1,5 stillinger, mens UNN søkte om 5 stillinger. Til sammen ble det søkt om 5,5 stillinger á %. Fordeling av kombinerte stillinger Et enstemmig FUU foreslo den. september 11 å tildele 3 kombinerte stillinger á % til UNN og UiT. Stillingsprosenten ble anbefalt å være mellom 1 % og %. Stillingene skulle være tidsbegrenset inntil to år. Den 1. november 11 fulgte FL mellom Helsefak og UNN anbefalingen fra FUU, og tildelte 3 kombinerte stillinger á %, som ble fordelt på seks studieprogram. Nr. Studieretning Antall stillinger 1 Bachelor i sykepleie 15 Bachelor i fysioterapi 3 Bachelor i ergoterapi Bachelor i radiografi 3 5 Bachelor i bioingeniørfag Profesjonsstudiet i psykologi Sum 3 Fagområdene ble gitt stor frihet i bruken av stillingene, herunder hvilket fagområde innenfor programmet stillingen skal knyttes til og om stillingen skal opprettes i UNN eller i UiT. På grunn av ulik størrelse på bachelor-programmene ble det vedtatt at minimum fire stillinger skal være for ansatte på bachelor i sykepleie, og minimum én stilling ved hver av de øvrige bachelorprogrammene. For stillinger knyttet til bachelor i sykepleie skal minimum fem stillinger være i UNN ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K), Medisinsk klinikk, Nevro- og ortopediklinikken, Hjerte- og lungeklinikken og Allmennpsykiatrisk klinikk 3, for å sikre bedre koordinering av praksis innad i klinikkene. Dette for sikre at klinikkene var godt forberedt på å ta imot større studentkull. Noen stillinger var tildelt undervisere ved Helsefak for å bidra til førstehånds kjennskap til den kliniske hverdagen ved UNN. 3 Allmennpsykiatrisk klinikk ble Psykisk helse- og rusklinikken fra

8 FUU vedtok 5. juni 1 å opprette fire kombinerte stillinger á % knyttet til videreutdanning for sykepleiere med spesialisering innenfor fagområdene anestesi, barn, intensiv og operasjon og en stilling til videreutdanning jordmor. Midler fra ubesatte kombinerte stillinger ved bachelor i henholdsvis sykepleie og fysioterapi ble omdisponert for å finansiere de nyopprettede kombinerte stillingene ved videreutdanningene. Til sammen ble det etablert 35 kombinerte stillinger. Problemstillinger knyttet til tildelingsprosessen Studieprogrammene ble kontaktet juni 11 med frist. august for søknad om kombinerte stillinger. Den korte fristen kan forklare at flere av studieretningene ved UiT ikke sendte søknader ved første utlysing. Fordeling av kombinerte stillinger mellom UiT og UNN UNNs ansatte innehar flere kombinerte stillinger enn ansatte ved UiT, se tabell. Det er opprettet kombinerte stillinger á % og ni kombinerte stillinger á 1%. Stillingsbrøk kombinert stilling Antall stillinger Antall besatte stillinger Antall ubesatte stillinger Hovedstilling ved UiT eller UNN % UNN UiT 1 % 5 1 UNN 3 1 UiT De fleste ubesatte stillingene er knyttet til sykepleierutdanningen. Det er ledig,5 stillinger for ansatt med hovedstilling ved UiT, og halvannen stilling for ansatt med hovedstilling ved UNN. For øvrig er det en ubesatt stilling á % knyttet til bachelor i ergoterapi for ansatt med hovedstilling ved UiT. Bachelor i sykepleie er det største studieprogrammet og innehar litt under halvparten av de kombinerte stillingene. De øvrige studieprogrammene innehar mellom én og fire stillinger. Nr Studieretning Antall stillinger Stillinger UNN Stillinger UiT 1 Bachelor i sykepleie 15 7,5 7,5 Bachelor i fysioterapi Bachelor i ergoterapi 3 1 Bachelor i radiografi Bachelor i bioingeniørfag Profesjonsstudiet i psykologi 3,5,5 1 7 ABIKO-videreutdanningene Jordmor-videreutdanningene 1 1 ABIKO var tidligere tildelt tre stillinger. Midlene ble imidlertid omdisponert til andre formål i 13, fordi stillingene har vært ubesatte gjennom hele perioden ordningen har eksistert.

9 Antall ansatt-respondenter Presentasjon av funn og analyse I dette kapittelet presenterer og analyserer vi hvordan de involverte opplever de kombinerte stillingene, med vekt på om ordningen fungerer etter formålet, hvordan samarbeidet mellom UiT og UNN oppleves, hvordan stillingene brukes og betydningen av nettverkssamlinger. Evalueringsgruppen gjennomførte to spørreundersøkelser i perioden fra juni til september 1, som involverte alle nåværende og tidligere ansatte i de kombinerte stillingene og relevante mellomledere ved UNN. Det ble videre gjennomført intervjuer med ansatte i kombinerte stillinger høsten 1. Formålet var å undersøke hvordan de ansatte opplever ordningen i det daglige arbeidet. Formålet med å inkludere ledere var å undersøke hvor godt ordningen er forankret på mellomledernivå. Omtrent ¾ av de ansatte i kombinert stilling (9 av 39) svarte på spørreundersøkelsen, mens omtrent % av mellomlederne (1 av 7) svarte. Resultatene fra undersøkelsen blant ledere er derfor i begrenset grad lagt til grunn i evalueringen. Diagrammet Respondentene viser hvor mange ansatte i kombinert stilling som har svart, og hvilket fagområde respondentene er knyttet til Respondentene Studieprogrammer Omtrent halvparten av respondentene er knyttet til bachelor i sykepleie, mens resten er knyttet til de øvrige fagområdene. 1 respondenter har sin hovedstilling ved UNN, mens åtte har sin hovedstilling ved UiT. De kombinerte stillingene bidrar til å oppnå formålet med ordningen Tilbakemeldingene fra de ansatte i spørreundersøkelsen og fokusgruppeintervjuene viser at de kombinerte stillingene har hatt stor betydning for samarbeidet, både formelt og uformelt, mellom de to institusjonene. Tettere samarbeid mellom utdanningen og praksisfeltet oppleves som svært positivt. I intervjuene trekker flere frem at de har blitt bedre kjent med hverandres virksomhet. Det ser de på som avgjørende for et godt samarbeid og for at undervisningen skal avspeile den kliniske virksomheten. Samarbeidet gjennomføres forskjellig ved de ulike fagområdene. Mindre utdanninger har i større grad uformelle samarbeidsstrukturer enn større utdanninger der det er mer formalisert. 9

10 Antall ansatt-respondenter Antall ansatt-respondenter 3 Bedre samarbeid med kombinerte stillinger? Ja Nei Vet ikke 7 respondenter opplever at de kombinerte stillingene har bidratt til å fremme bedre samarbeid mellom UiT og UNN. av 9 ansatte opplever at kombinerte stillinger bidrar til å fremme praksisnær undervisning. I intervjuene trekkes det frem at praksisnær undervisning vurderes til å være svært viktig, og blir godt mottatt av studentene. Samarbeidet som følger av de kombinerte stillingene bidrar til å styrke utdanningen ved at teori forklares gjennom oppdaterte eksempler fra den kliniske hverdagen. Dette evalueres positivt av studentene. Informantene erfarte at studentene blir tryggere i praksissituasjonen gjennom godforberedelse til praksisperioden, og kjennskap med ansatte som leder praksisundervisningen på UNN. 3 5 Fremmer kombinerte stillinger praksisnær undervisning? Ja Nei Vet ikke 19 av 9 respondentene mente at de kombinerte stillingen brukes på nye samarbeidsarenaer og - former, mens 1 var usikre. I intervjuer fremgår det at noen innehavere i kombinerte stillinger har fått sentrale roller i eksisterende samarbeidsfora, mens andre har vært med på å opprette nye samarbeids- og møtearenaer. Ved bioingeniørutdanningen deltar UNN-ansatte i kombinert stilling knyttet til bioingeniørfag på lærermøter ved bioingeniørutdanningen i saker som angår kombinerte stillinger. De UNN-ansatte i kombinert stilling ved bioingeniørutdanningen har også deltatt i etableringen av et nettbasert videreutdanningskurs. 1

11 Antall ansatt-respondenter Antall ansatt-respondenter Brukes kombinerte stillinger på nye samarbeidsarenaer og -former? Ja Nei Vet ikke Informantene opplyste i intervjuene at stillingene gir bedre muligheter for å jobbe med student- og praksisrelatert virksomhet, som undervisning, veiledning av studenter, direkte pasientarbeid sammen med studenter, koordinering av studenter, planlegging av undervisning, og møter. 3 Bruk av kombinert stilling Diagrammet Bruk av kombinert stilling viser hvilke oppgaver de ansatte i kombinerte stilling har hatt. I spørreundersøkelsen kunne de ansatte krysse av flere av svaralternativene som er oppgitt i diagrammet Bruk av kombinert stilling. Innholdet i aktiviteten møter er ikke definert, men fordelingen av aktiviteter kan legges til grunn for at møtene har faglig innhold og relevans. Dette understøttes av intervjumaterialet. 11

12 Antall respondenter Enkelte kombinerte stillinger ved bachelor i sykepleie og profesjonsstudiet i psykologi for personer med hovedstilling ved UNN, hadde koordinering av praksis som en av sine oppgaver. KUA opplevde det å ha en kontaktperson i klinikk ved fordeling av praksisplasser som arbeidsbesparende, og erfarte at det bidro til å gi koordinator et overordnet bilde over praksisarbeidet. Om koordineringsansvar for praksis i klinikkene skal tillegges ansatte i kombinert stilling bør diskuteres i lys av målene om praksisnær undervisning, nye samarbeidsarenaer og -former. Stillingene har i liten grad vært brukt til tverrfaglig samarbeid, men flere informanter i intervjuene ser det som mulig fremover. Stillingene er knyttet til studieprogram, og det er ikke lagt føringer for tverrfaglig praksissamarbeid. Tilbakemeldingene fra intervjuer tilsier at kombinerte stillinger styrker praksisnær undervisning, og til en viss grad, brukes på nye samarbeidsarenaer og nye samarbeidsformer. Det er behov for avklaringer og forbedringsarbeid knyttet til praksisfordeling og tverrfaglig samarbeid. I det innledende arbeidet med etablering av kombinerte stillinger ble det lagt til grunn at det skulle være én ansatt fra klinikk for hver ansatt fra studieprogram ved Helsefakultetet. Der dette er iverksatt vurderes det som svært positivt fordi det fremmer samarbeid om kvalitet i praksisstudier. Det bør være et mål at dette sikres i videreføringen. Nettverkssamlinger Som et ledd i å etablere nye samarbeidsarenaer, ble det arrangert nettverkssamlinger for de ansatte i kombinerte stillinger, og andre relevante deltakere. Det har vært arrangert fellessamlinger for alle fagområdene, og for enkelte fagområder. Deltakerne har evaluert alle samlinger, noen både skriftlig og muntlig, mens andre ble evaluert muntlig. Tilbakemeldingene har i all hovedsak vært positive. I spørreundersøkelsen ble de ansatte bedt om å vurdere læringsutbyttet i den tverrfaglige nettverkssamlingen som ble arrangert i januar 1. Læringsutbyttet ble evaluert fra godt til svært godt. Kun to respondenter opplevde læringsutbyttet som verken godt eller dårlig. Ingen var misfornøyde. av 9 respondenter deltok på nettverkssamlingen Hvordan vurderer du læringsutbyttet av nettverkssamlingen i januar 1? Svært godt Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Svært dårlig 1

13 Antall ansatt-respondenter Informantene i intervjuene gir positive tilbakemeldinger på nettverkssamlingen. Flere trakk fram viktigheten av felles møtefora, og at det var interessant å høre hvordan andre arbeidet. Noen informanter mente imidlertid at det allikevel ikke påvirket arbeidsområdene i deres egne stillinger. Nettverkssamlingene ønskes videreført. KUA ved UNN har spilt en sentral rolle i tilrettelegging og gjennomføring av nettverksseminarene. En nettverkssamling ble arrangert i september 1, i samarbeid med Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved UiT og fikk god tilbakemelding fra deltakerne. Bachelor i sykepleie har arrangert fagspesifikke erfaringsseminarer siden desember 1. 1 av 15 respondenter tilknyttet bachelor i sykepleie deltok på en eller flere av disse samlingene, og opplevde læringsutbyttet som henholdsvis svært bra og bra. Ingen var misfornøyde, kun to opplevde seminarene som verken gode eller dårlige. Erfaringsseminarene ønskes videreført. Informantene pekte i intervjuene på behovet for en egen møtearena for sykepleiere. De positive tilbakemeldingene fra de ansatte og anbefalingen om å videreføre henholdsvis nettverkssamlinger og erfaringsseminarer, tyder på at felles møtearenaer for ansatte i kombinerte stillinger er nyttige og viktige. Respondentene anbefaler ordningen videreført Ordningen verdsettes av de ansatte. av 9 respondenter i spørreundersøkelsen, og alle informantene i intervjuene, anbefaler å videreføre ordningen med de kombinerte stillinger. Kun en respondent var usikker. De fleste informantene som er intervjuet anbefalte at de kombinerte stillingene etableres som en permanent ordning. De erfarer at studentene virker å dra nytte av, og er fornøyde med, eksempler fra praksis for å illustrere teori. Utveksling og oppdatering av kompetanse oppleves som viktig for kvaliteten i utdanninga. Nært samarbeid mellom ansatte i kombinert stilling har vist seg å være svært nyttig, og det påbegynte arbeidet vil være vanskeligere å videreføres uten kombinerte stillinger. Flere informanter ved de små fagmiljøene som er tildelt 1- kombinerte stillinger fortalte i intervjuer at behovet for kombinerte stillinger er stort. De foreslo derfor at det enten vurderes å opprette flere stillinger, eller øke stillingsprosenten ved de små fagmiljøene. 3 Bør de kombinerte stillingene videreføres? Ja Nei Vet ikke 13

14 Antall ansatt-respondenter Antall ansatt-respondenter Positive erfaringer og lite gjennomtrekk De fleste ansatte har positive erfaringer med å være i kombinert stilling. av 9 respondenter opplever å bli inkludert i staben der vedkommende har sin kombinerte stilling. Mer enn halvparten ønsker å fortsette i sin stilling. Bare to respondenter opplever at kombinert stilling i liten grad kan kombineres med hovedstillingen. Syv vurderer å slutte på grunn av at arbeidsmengden er stor og at det er vanskelig å få tid til å utføre oppgavene Kan kombinert stilling kombineres med hovedstilling? I stor grad Til en viss grad Litt I liten grad I svært liten grad I spørreundersøkelsens fritekstfelter ga flere respondenter tilbakemelding om at de ser det som utfordrende med kombinert stilling utover 1% stilling, med hensyn til tid for samarbeid. De erfarte det som krevende å kombinere to jobber; hovedstilling og kombinert stilling. I oktober 1 har fjorten personer 1 %- eller %-bistillinger utover sin fulltidsstilling, herunder tretten med hovedstilling ved UNN og bistilling ved UiT, og en person med hovedstilling ved UiT og bistilling ved UNN, jf. KUAs oversikt over ansatte i kombinerte stillinger. Flere informanter ved UNN opplevde det som tidvis utfordrende å forlate sine kliniske arbeidsoppgaver. Erfaring og bedre planlegging gjorde dette lettere etter hvert Tid til samarbeid med de involverte? I stor grad Til en viss grad Litt I liten grad I svært liten grad 1

15 Antall ansatt-respondenter De blandede tilbakemeldingene fra de ansatte i kombinert stilling tyder på at det kan være hensiktsmessig at FUU vurderer bruken av stillingskombinasjoner utover 1 % ved UNN. Tilbakemeldinger på øvrige administrative rammer og prosesser For 15 av 1 ansatt-respondenter var funksjonsbeskrivelsen klar ved ansettelse. De resterende seks opplevde å ha innflytelse på utforming av egen funksjonsbeskrivelse. Mellomlederne ved UNN har i liten grad vært involvert i utformingen av stillingsbeskrivelsene. De ansatte opplevde i all hovedsak at funksjonsbeskrivelsen er forenelig med stillingsressursen. Det fremkommer at UNN og UiT kan styrke arbeidet med å informere de ansatte i kombinerte stillinger om administrative rammer knyttet til deres stillinger. Det fremkommer at det brukes ulike benevnelser om de kombinerte stillingene. For eksempel er flere kombinerte stillinger for ansatte med hovedstilling i UNN, kalt utdanningskoordinator. Det kan derfor være hensiktsmessig med en tydeligere definisjon av de kombinerte stillingene, for å sikre felles forståelse og én benevnelse. 15 av 9 respondenter hadde ikke fått opplysninger om pensjonsrettigheter, mens 7 mente temaet hadde blitt håndtert dårlig. En respondent ønsket egentlig å redusere stillingen, men ville ikke risikere å miste pensjonspoeng. Dette tyder på at de ansatte trenger mer informasjon om de administrative rammene for stillingen, siden ansatte ved både UNN og UiT kan inkludere den kombinerte stillingen i sin hovedstilling uten å tape pensjonspoeng. Ordningen kan forankres bedre på mellomledernivå Flere mellomledere ved UNN var ikke kjent med ordningen. Tilbakemeldingene fra fokusgruppeintervjuene 5, spørreskjemaundersøkelsen og samlinger for kombinerte stillinger, er at lederforankringen ved UNN kan bli bedre. I spørreskjemaundersøkelsen fremkommer det at respondentene opplever at stillingene er forankret hos nærmeste overordnede. 1 Opplever du at din kombinerte stilling er forankret hos nærmeste overordnede i kombinert stilling? 1 Svært godt Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Svært dårlig Når det gjelder bachelor i sykepleier, som har flest ansatte i kombinerte stillinger, har stillingene blitt forankret i UNN og sykepleierutdanningen gjennom møter med nøkkelpersoner i avdelingene og 5 Både ansatte ved UiT og UNN er intervjuet. 15

16 klinikkene ved UNN, deltakelse i møter på UNN og UiT og jevnlige møter for erfaringsutveksling. De øvrige utdanningene er mindre, og har gjennomført en mer uformell forankringsprosess. Vurdering av kombinerte stillinger og veien videre De involverte opplever ordningen som vellykket. Tilbakemeldingene fra de ansatte er at samarbeidet mellom UiT og UNN oppleves som mye bedre enn tidligere, og tilrettelagt i tråd med de ulike fagområdenes behov. De kombinerte stillingene styrker praksisnær undervisning, ved at undervisningen i større grad bygger på oppdaterte eksempler fra den kliniske hverdagen. Dette evalueres positivt av studentene. Stillingene er i ulik grad benyttet til nye samarbeidsformer og - arenaer. De ansatte benytter stillingene til student- og praksisrelatert virksomhet, med aktiviteter fra veiledning av studenter til koordinering og planlegging. Enkelte ansatte har fått sentrale roller i eksisterende samarbeidsfora, mens andre har vært med på å opprette nye. Nettverkssamlingene er et eksempel på et nytt forum for samarbeid. De positive tilbakemeldingene med erfaringsutveksling ble trukket fram av de ansatte, og nettverkssamlingene ønskes videreført. Møtearenaer for ansatte i kombinerte stillinger erfares som nyttige og viktige. Innehaverne av kombinerte stillinger anbefaler å videreføre ordningen. Avklarings- og forbedringsområder Det kan være hensiktsmessig å vurdere om dagens skjeve fordeling av stillinger mellom UNN og UiT i større grad bør balanseres. Det vises til at UNN-ansatte innehar 19,5 stillinger à %, mens UiTansatte innehar 11,5 stillinger à %. Dette er ikke i tråd med de opprinnelige målene i etableringsfasen, der det ble lagt til grunn at det skulle være én ansatt fra klinikk for hver ansatt fra det aktuelle studieprogrammet ved Helsefak. Stillingene er knyttet til studieprogram uten føringer for tverrfaglighet og koordinering på tvers av profesjonene. Tilbakemeldingene fra de ansatte er at de i liten grad har brukt stillingene til tverrfaglig samarbeid. Dersom det er ønskelig med tverrfaglig praksissamarbeidslæring, bør det vurderes om ansatte i kombinerte stillinger skal delta i arbeidet med å legge til rette for dette. Tilbakemeldingen fra de ansatte er at mellomlederforankringen ved UNN kan blir bedre. Det bekreftes ved at flere mellomledere ved UNN ikke var kjent med ordningen. De ansatte må sikres bedre informasjon om personal- og pensjonsrettigheter. Det kan være nyttig å tydeliggjøre definisjon av kombinerte stillinger, for å sikre felles forståelse av innhold og funksjon Det bør avklares hvorvidt oppgaven med koordinering av praksisplasser bør tillegges kombinerte stillinger. Flere informanter i fokusgruppeintervjuene ønsker å benytte tiden til å styrke praksisnær undervisning og ikke til å koordinere studentpraksis. Bedre koordinering av studentpraksis innad i klinikkene var imidlertid et viktig formål for Felles ledermøte, da de i 11 bestemte at fem av de nyopprettede kombinerte stillinger tildelt ved bachelor i sykepleie skulle sikre slik koordinering. Det kan være hensiktsmessig med en vurdering av fordelingen av antall stillinger ved de forskjellige studieprogrammene. Både ledere og ansatte i alle fagmiljøer som er tildelt 1- kombinerte stillinger ønsker en økt stillingsressurs på grunn av arbeidsmengden. 1

17 De blandede tilbakemeldingene fra de ansatte på spørsmål om det er utfordrende å kombinere hovedstillingen med den kombinerte stillingen, særlig fra ansatte som jobber utover 1 %, tyder på at stillingskombinasjoner utover 1 % med fordel kan vurderes av FUU. 17

18 Vedlegg 1: Detaljert oversikt over fordelingen av kombinerte stillinger Fagområde Klinikk Stillingsbrøk kombinert stilling Hovedstilling ved UiT eller UNN Sum komb. stillinger a % Ba i radiografi Diagnostisk klinikk % UiT K3K-klinikken % UNN Ba i fysioterapi Rehabiliteringsklinikken % UNN % UiT Ba i ergoterapi Rehabiliteringsklinikken % UNN Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk % UNN Rehabiliteringsklinikken % UiT Ba i bioingeniør Diagnostisk klinikk % Diagnostisk klinikk % 3 UNN BUK % Medisinsk klinikk % Prof. i psykolog Allmennpsykiatrisk klinikk % 1 % BUK % UNN 3,5 % UiT Jordmor K3K % UNN 1 Barn Barne- og ungdomsklinikken % UNN ABIKO 7 Kreft K3K-klinikken % Ba i sykepleie Allmennpsykiatrisk klinikk % UNN % UiT Barne- og ungdomsklinikken 1 % UiT Ubesatt 1 % UNN Hjerte- og lungeklinikken 1 % 1 % UNN % UiT K3K-klinikken % UNN % UiT 1 % UNN Medisinsk klinikk % UNN % UiT Nevro- og ortopediklinikken % UNN Ubesatt % UiT Rehabiliteringsklinikken 1 % UNN Ubesatt 1 % UiT Rus spesialpsykiatrisk klinikk Ubesatt % UNN Klinikkovergripende 1 % UiT 15 Prof. er forkortelse for profesjonsstudiet (i psykologi). 7 Midlene til fire stillinger ved videreutdanning i sykepleie har forblitt ubesatte, og ble i den forbindelse omdisponert til andre formål av Felles utdanningsutvalg i 13. Personen i stillingen er internasjonal koordinator 1

19 Antall respondenter Antall respondenter Vedlegg : Tilbakemeldinger fra mellomledere i UNN Evalueringsgruppen velger å presentere mellomledernes tilbakemeldinger i dette vedlegget. Bakgrunnen er at kun 1 av 7 mellomledere svarte på spørreundersøkelsen. Den lave svarprosenten omtrent % er grunnen til at tilbakemeldingene fra mellomledere i svært begrenset grad lagt til grunn i evalueringen. Diagrammet Respondentene viser hvor mange mellomledere ved UNN som har svart, og hvilken klinikk respondentene er knyttet til.,5 3,5 3,5 1,5 1,5 Respondentene K3K: Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken Formålet med ordningen med kombinerte stillinger Bedre samarbeid med kombinerte stillinger? Ja Nei Vet ikke Åtte av 1 respondenter opplever at ordningen med de kombinerte stillingene bidrar til bedre samarbeid mellom UiT og UNN, mens sju av 1 er usikre på om ordningen har hatt noe innflytelse på samarbeidet. Tre mellomledere mener de kombinerte stillingene ikke har bidratt til bedre samarbeid. 19

20 Antall respondenter Antall respondenter 1 1 Fremmer kombinerte stillinger praksisnær undervisning? Ja Nei Vet ikke 11 av 1 respondenter opplever at de kombinerte stillingene bidrar til å fremme praksisnær undervisning, mens seks mellomledere er usikre. Kun en mellomleder melder tilbake at stillingene ikke bidrar til å fremme praksisnær undervisning. 1 Brukes kombinerte stillinger på nye samarbeidsarenaer og - former? 1 Ja Nei Vet ikke 1 av 1 respondenter er usikre på om de kombinerte stillingene brukes på nye samarbeidsarenaer eller -former. Fire mellomledere meldte tilbake at stillingene brukes på nye samarbeidsarenaer og - former, mens like mange mellomleder meldte tilbake at stillingene ikke brukes til dette.

21 Antall respondenter De kombinerte stillingene i klinikkene Åtte av 1 mellomledere svarte at de kombinerte stillingene har fungert henholdsvis godt og svært godt, mens fire av 1 svarte at stillingene har fungert henholdsvis dårlig og svært dårlig. Seks av 1 mener ordningen har fungert verken godt eller dårlig. 7 Hvordan har de kombinerte stillingene fungert? Svært godt Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Svært dårlig Utvalgte sitater fra UNNs mellomledere om det som har fungert best med ordningen: Dialogen mellom UNN og Uit er blitt bedre. At en dedikert person har ansvaret for studentkoordineringen. Bra for utviklingen av kvaliteten. Fint å få kontakt med studentene, og artig å vise dem hva vi gjør. Vi tenker jo også rekruttering til avd. Èn kontaktperson for hele klinikken som samordner og koordinerer studentoppfølgingen. Lettere å ha oversikt og skape en felles forståelse. Studentene får siste "nytt" fra lab til enhver tid. Utvalgte sitater fra UNNs mellomledere om det som har fungert dårligst med ordningen: Dekke opp med fagfolk i fravær pga undervisning. Litt lite tid i stillingen, studentene visste ikke om funksjonen lite synlige Litt tungt pga lange dager, da vi har kurs for studentene etter vår vanlige arbeidsdag. Åtte av 1 respondenter vet ikke om det er etablert rutiner for dialog mellom ansatt i kombinert stilling og vedkommendes nærmeste leder, mens tre mellomledere svarte at det ikke er etablert slike rutiner. Blant de sju mellomlederne som svarte at det er etablerte rutiner for dialog, opplyste fem at dialogen foregår en til to ganger i måneden, mens to opplyste at dialogen foregår mer uformelt. 1

22 Antall respondenter Antall respondenter Ni av 1 respondenter er usikre på hvor mye ressurser de kombinerte stillingene bør tildeles. Seks mellomledere svarte at ressursene bør holde seg på dagens nivå, mens tre ønsker øke ressursbruken. Ingen ønsker å redusere ressursene som er tildelt de kombinerte stillingene. Hvor mye ressurser bør de kombinerte stillingene ha? Samme som dagens nivå Økes i.f.t. dagens nivå Reduseres i.f.t. dagens nivå Vet ikke Ordningens fremtid Ti av 1 respondenter litt i overkant av halvparten av respondentene svarte at de mener de kombinerte stillingene bør videreføres, mens seks mellomledere er usikre. To opplyste at de mener de kombinerte stillingene ikke bør videreføres. 1 Bør de kombinerte stillingene videreføres? 1 Ja Nei Vet ikke

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.

Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse. Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d. Evaluering av Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-graden Inge Ramberg Clara Åse Arnesen Rapport 13/2014

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Sammendrag. Vår tilnærming til prosjektet er å undersøke om det er sammenheng mellom tilskudd, tiltakene som er iverksatt og virkninger for brukerne.

Sammendrag. Vår tilnærming til prosjektet er å undersøke om det er sammenheng mellom tilskudd, tiltakene som er iverksatt og virkninger for brukerne. Sammendrag Fra 1995 er det bevilget et statlig øremerket tilskudd til kommunene til styrking av tjenestetilbudet for personer med alvorlige psykiske lidelser og til forebygging av psykososiale problemer

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen

Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen RAPPORT 41/2010 Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen Agnete Vabø, Cathrine Tømte og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

Undervisningsstrategi del 2

Undervisningsstrategi del 2 Undervisningsstrategi del 2 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0200 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-+../

Detaljer

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM 2009 2011 Gunn Vottestad: Blå time Gunn Vottestad/ Bono Rapport ved prosjektleder Hilde Isaksen, Smittevernsenteret, AMS, UNN HF. Juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1... 4 SAMMENDRAG...

Detaljer

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 SKRIFTSERIE 10/2005 Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt Eksperter i team En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby

Rapport. Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten. Forfatter Line Melby - Åpen Rapport Evaluering av modeller for forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Forfatter Line Melby SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning 2014-09-26 SINTEF

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Europakommisjonens hospitantordning. Difi rapport 2010:2 ISSN 1890-6583

Europakommisjonens hospitantordning. Difi rapport 2010:2 ISSN 1890-6583 Europakommisjonens hospitantordning Difi rapport 2010:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har kartlagt og vurdert bruken av Europakommisjonens hospitantordning i norsk forvaltning. Prosjektet er gjennomført på

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer