Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT"

Transkript

1 Evaluering av ordningen med kombinerte stillinger for helsefaglige utdanninger ved UNN og UiT Illustrasjonsfoto: colorbox.com Forfattere: Mari Skaalvik, Iris Borch, Kirsti Hokland, Mari Tande Aronsen og Irene Foss Dato: April desember 1 Oppdragsgiver: Felles utdanningsvalg ved Universitetssykehuset Nord Norge og UiT Norges Arktiske universitet 1

2 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... Beskrivelse av ordningen med kombinerte stillinger... 5 Administrative rammer for de kombinerte stillingene... 5 Arbeidsgiveransvar for ansatt i kombinert stilling... Lønnsutgifter og øvrige utgifter... Funksjonsbeskrivelsene... Tildelingsprosessen... Fordeling av kombinerte stillinger... 7 Problemstillinger knyttet til tildelingsprosessen... Fordeling av kombinerte stillinger mellom UiT og UNN... Presentasjon av funn og analyse... 9 De kombinerte stillingene bidrar til å oppnå formålet med ordningen... 9 Nettverkssamlinger... 1 Respondentene anbefaler ordningen videreført Positive erfaringer og lite gjennomtrekk... 1 Tilbakemeldinger på øvrige administrative rammer og prosesser Ordningen kan forankres bedre på mellomledernivå Vurdering av kombinerte stillinger og veien videre... 1 Avklarings- og forbedringsområder... 1 Vedlegg 1: Detaljert oversikt over fordelingen av kombinerte stillinger... 1 Vedlegg : Tilbakemeldinger fra mellomledere i UNN... 19

3 Sammendrag Behovet for å styrke det mangeårige samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) om studentenes kliniske praksis ved UNN, bidro til at ordningen med kombinerte stillinger ble etablert i 11. Ordningen er inspirert av medisinutdanningens ordning med bistillinger. Profesjonsutdanningene i helsefag og psykologi ved UiT og klinikkene ved UNN ble bedt om å vurdere behovet for kombinerte stillinger av Det helsevitenskapelige fakultetet (Helsefak) ved UiT og Fag- og forskningssenteret (FFS) ved UNN. På anbefaling fra de to institusjonenes felles utdanningsutvalg (FUU) vedtok Felles ledermøte (FL) mellom UNN og UiT ved Helsefak den , å etablere ordningen med kombinerte stillinger. Ordningen finansieres av samarbeidsmidler tildelt av FUU. Formålet var å knytte ansatte i institusjonene sammen for å fremme praksisnær undervisning, nye samarbeidsformer og nye samarbeidsarenaer. For fem kombinerte stillinger ved bachelor i sykepleie var hovedformålet i tillegg å sikre bedre koordinering av praksis innad i klinikkene, mens fire stillinger ved samme utdanning var forbeholdt UiT-lærere for å sikre førstehånds kjennskap til den kliniske hverdagen i UNN. Forslag til felles funksjonsbeskrivelse for stillingene ble utformet i 11, i et samarbeid mellom Klinisk utdanningsavdeling (KUA) ved UNN, klinikkene ved UNN og studielederne ved UiT. KUA har en koordinerende rolle i arbeidet med studentenes praksis ved UNN, og har hatt rollen som bindeledd mellom UiT og UNN, og tilrettelegger i prosessen med å opprette de kombinerte stillingene. De fleste kombinerte stillinger ble besatt i løpet av 1. Ansatte i kombinerte stillinger, med hovedstilling ved UNN, innehar 19,5 kombinerte stillinger à %, mens ansatte i kombinerte stillinger, med hovedstilling ved UiT, innehar 11,5 stillinger à % 1. Ved tre utdanninger innehar ansatte ved UNN samtlige kombinerte stillinger. Stillingene er finansiert ut 15. Tilbakemeldingene fra de ansatte er at samarbeidet mellom institusjonene oppleves som mye bedre enn tidligere, og at de kombinerte stillingene styrker den praksisnære undervisningen. De ansatte benytter stillingene til student- og praksisrelatert virksomhet, og undervisningen bygger i større grad enn tidligere på oppdaterte eksempler fra den kliniske hverdagen. Nettverkssamlingene er gjennomført som en ny samarbeidsarena. De ansatte i kombinerte stillinger fremhever nytten av en møtearena for tverrfaglig erfaringsutveksling. av 9 respondenter i spørreundersøkelsen og alle informantene i intervjuene, ønsker å videreføre de kombinerte stillingene. Evalueringen har avdekket noen avklarings- og forbedringspunkter: Vurdere om fordelingen av stillinger mellom UNN og UiT i større grad bør balanseres Bedre tilrettelegging for tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjonene, for eksempel ved å etablere studentdrevne tverrfaglige praksisteam Bedre forankringen på mellomledernivå i UNN Sikre de ansatte bedre informasjon om personal- og pensjonsrettigheter Avklare om oppgaver med praksiskoordinering bør være tillagt de kombinerte stillingene Tydeliggjøre definisjon av kombinerte stillinger, for felles forståelse av innhold og funksjon Vurdere om fagmiljøene som er tildelt 1- kombinerte stillinger skal gis flere stillingsressurser Vurdere stillingskombinasjoner utover 1 % p.g.a. tilbakemeldinger om stort arbeidspress 1 1%-stillingene er her regnet om til %-stillinger. 3

4 Innledning Ordningen med kombinerte stillinger for de helsefaglige profesjonsutdanningene og profesjonsutdanningen i psykologi ble opprettet i 11, for å styrke det mangeårige samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) om studentenes kliniske praksis ved UNN. Ordningen er inspirert av medisinutdanningens mangeårige samarbeidsordning med bistillinger. De kombinerte stillingene finansieres av de to institusjonenes felles utdanningsutvalg (FUU), og ble vedtatt opprettet av Felles ledermøte (FL) den Formålet med ordningen var å knytte ansatte i institusjonene sammen for å fremme praksisnær undervisning, fortrinnsvis til bruk på nye samarbeidsformer og nye samarbeidsarenaer. For fem kombinerte stillinger tilknyttet bachelor i sykepleie ved UNN var hovedformålet i tillegg å sikre bedre koordinering av praksis innad i klinikkene. Stillingene er finansiert ut 15. FUU bestemte allerede den.9.11 at ordningen skulle evalueres. I den forbindelse bestemte FUU den å opprette en arbeidsgruppe, som har gjennomført evalueringen i tidsrommet april til november 1. Resultatene presenteres i denne rapporten. Mandatet fra FUU ga evalueringsgruppen følgende rammer for evalueringen: Redegjør for o tildelingsprosessen og pek på problemstillinger knyttet til tildelingsprosessen o samarbeidet mellom UiT og UNN i utforming av funksjonsbeskrivelse o fordelingen av kombinerte stillinger mellom UiT og UNN Vurdere nettverksseminarenes betydning Presenter og analyser hvordan de involverte opplevde ordningen Vurder ordningen og foreslå eventuell videre utvikling eller endring i ordningen Evalueringen er basert på flere kilder: Dokumenter og referater som gjelder ordningen, evalueringsgruppens to spørreundersøkelser, og tidligere spørreundersøkelser vedrørende de kombinerte stillingene, momenter som kom fram i fokusgruppeintervjuer med ansatte i kombinerte stillinger, samt øvrige tilbakemeldinger fra ansatte i kombinert stilling og andre ansatte knyttet til ordningen. Ordningen med de kombinerte stillingene gikk delvis parallelt med UNN-/UiT-prosjektet Kombinerte stillinger i sykepleierutdanning og praksisfelt, i perioden 11 og 1. Dette prosjektet er beskrevet i rapporten Kombinerte stillinger i sykepleierutdanning og praksisfelt fra 1. Takk til ressurspersoner Arbeidsgruppen ønsker å takke alle ressurspersoner som har bidratt i arbeidet med evalueringen. Først og fremst de ansatte i kombinerte stillinger som har svart på spørreundersøkelsen og deltatt i intervjuer. Deretter de ansatte ved KUA og ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) som har bidratt med informasjon om etableringsfasen og det administrative arbeidet med ordningen. Hege R. Persson, Inger Gadgil og Unni Kåsereff (KUA); og Nanna Hauksdottir og studielederne ved instituttene for helse- og omsorgsfag, medisinsk biologi og psykologi (Helsefak).

5 Beskrivelse av ordningen med kombinerte stillinger I dette kapittelet redegjøres det for de tidlige prosessene ved oppstart og innføringen av kombinerte stillinger. Det er lagt vekt på tildelingsprosessen av stillinger og problemstilling knyttet til denne, fordelinger av kombinerte stillinger mellom UNN og UiT, og samarbeidet mellom UiT og UNN i utforming av stillingenes funksjonsbeskrivelser. UiT og UNN har et mangeårig samarbeid om studentenes kliniske praksis ved UNN. Det var imidlertid behov for å styrke samarbeidet ytterligere, gjennom gjensidig faglig oppdatering mellom de ansatte i de to institusjonene. I den forbindelse sendte ledelsen ved Helsefak ved UiT henvendelse til studieprogrammene for de helsefaglige profesjonsutdanningene og profesjonsutdanningen i psykologi den , mens UNNs Fag- og forskningssenter (FFS) gjorde henvendelse til klinikkene ved UNN den Det ble i henvendelsene vist til UNNs og UiTs mangeårige samarbeidsordning med bistillinger i medisinutdanningen. Mottakerne ble bedt om å vurdere behovet for kombinerte stillinger. På anbefaling fra FUU vedtok FL mellom UNN og UiT ved Helsefak den , å etablere ordningen med kombinerte stillinger. Ordningen finansieres av samarbeidsmidler tildelt av FUU. Formålet var å knytte ansatte i institusjonene sammen for å fremme praksisnær undervisning, nye samarbeidsformer og nye samarbeidsarenaer. Stillingene er finansiert ut 15. FL vedtok den å opprette 3 midlertidige stillinger á % for to år, fordelt på instituttene for henholdsvis medisinsk biologi (IMB), helse- og omsorgsfag (IHO), og psykologi (IPS). De fleste stillingene ble besatt i 1. Den.9.13 forlenget FL stillingenes finansiering ut 1, og 1. september 1 forlenget Felles ledermøte de kombinerte stillingene ut 15. Stillingene er knyttet til studieprogram. Instituttene kan, i samråd med klinikkene i UNN velge hvilket område i studieprogrammet stillingen(e) skal knyttes til. Vedtaket ga få føringer for bruken av stillingsressursene, utover å benytte stillingene til å styrke den praksisnære undervisningen og på nye praksis- og samarbeidsarenaer. I tillegg var koordinering et hovedmål for fem av stillingene tilknyttet bachelor i sykepleie, for ansatte med hovedstilling ved UNN. Fire stillinger ved bachelor i sykepleie var forbeholdt lærer ved Helsefak for å sikre førstehånds kjennskap til den kliniske hverdagen i UNN. Stillingene er finansiert gjennom FUUs budsjett, og det bidro til å forenkle prosessen med å etablere ordningen. Administrative rammer for de kombinerte stillingene I møte mellom FFS og Helsefak.3.1, ble det bestemt at det kunne velges mellom to alternative ansettelsesformer i de kombinerte stillinger: 1. Den ansatte beholder sin heltidsstilling. Arbeidsoppgaver i kombinert stilling (1 eller %) utføres som del av hovedstilling, dvs. en funksjonsendring i stillingen.. Den ansatte beholder sin heltidsstilling, i tillegg til en bistilling a 1 % eller %. For UNNansatte vil dette innebære full stilling ved UNN og bistilling ved UiT. Tilsvarende vil gjelde for UiT-ansatte. Bakgrunnen for å benytte disse to ansettelsesformene var å ivareta de ansattes pensjonsrettigheter og -opptjening. UiT og UNN arbeidet i 13 med å etablere retningslinjer for ansettelse og oppsigelse 5

6 av personer i kombinerte stillinger. Et utkast til disse retningslinjene ble lagt fram for Felles utdanningsutvalg den. april 13, og godkjent i møte 5. juni 13. Arbeidsgiveransvar for ansatt i kombinert stilling For ansatte med hovedstilling ved UNN, der 1 % til % av hovedstillingen gis endret funksjon, har UNN arbeidsgiveransvar. Tilsvarende gjelder ved UiT. Dersom en person jobber 1 % eller % ved UiT, i tillegg til full stilling ved UNN, har UNN arbeidsgiveransvaret for heltidsstillingen mens UiT har arbeidsgiveransvaret for den kombinerte 1 % - eller %-stillingen. Tilsvarende gjelder for ansatte ved UiT, som har 1 %- eller %-stilling ved UNN i tillegg til full stilling ved UiT. Lønnsutgifter og øvrige utgifter Instituttene ved Helsefak sender refusjonskrav til KUA i UNN for utgifter knyttet til lønn, sosiale utgifter og overhead, for ansatte ved UiT. KUA sender oversikt over UNN ansatte i kombinerte stillinger til UNNs Økonomi- og analysesenter for overføring av lønnsmidler til de aktuelle klinikkene. Funksjonsbeskrivelsene Utkast til funksjonsbeskrivelse for de kombinerte stillingene ble utformet i 11, i et samarbeid mellom KUA i UNN, studielederne ved UiT og representanter for klinikkene. De ulike utdanningene har lagt vekt på ulike momenter i tråd med egne behov. Felles er at funksjonsbeskrivelsene trekker fram at stillingsinnehaveren skal jobbe med nye samarbeidsformer og på nye samarbeidsarenaer. Flere fagområder har også lagt vekt på jevn informasjonsflyt mellom klinikk og utdanning, mens noen fagområder har trukket fram koordinering av praksis som en oppgave. Tildelingsprosessen FUU vedtok 1. mai 11 følgende prosedyrer for tildeling av nye kombinerte stillinger knyttet til UNN og Helsefak ved UiT: 1) Stillingene kan være forankret i UNN med deltidsfunksjoner ved Helsefak eller forankret i Helsefak med deltidsfunksjoner i klinikkene på UNN. ) Stillingene kan være begrunnet i undervisningsbehov ved utdanningene på Helsefak (forelesninger, praksisveiledning, gruppeundervisning med mer.) eller Helsefaks ansattes behov for vedlikehold av klinisk kompetanse gjerne forbundet med veiledning av studenter i praksis. 3) Det går ut brev til instituttene ved Helsefak og klinikkene i UNN med invitasjon til å søke finansiering av nye kombinerte stillinger )Felles utdanningsutvalg behandler søknader av denne typen en gang per år. Det settes en årlig søknadsfrist i mars (syklusen er tenkt i forhold til studieår). For 11 settes søknadsfristen til 1.september. 5) Felles utdanningsutvalg innstiller på tildeling og felles ledermøte gjør tildelingen. FUU beregnet at hver kombinert stilling á koster NOK 1. FFS på UNN informerte klinikkene om at det var satt av midler i budsjettet til kombinerte stillinger. Klinikkene ble bedt om å vurdere behovet for kombinerte stillinger, og gi tilbakemelding til FFS innen Summen står i referat fra FUUs møte den

7 ..11. Det ble orientert om at midlene var tiltenkt bachelor-utdanningene innen helsefag, og profesjonsstudiet i psykologi. Helsefak sendte brev til instituttene for klinisk medisin (IKM), psykologi (IPS), helse- og omsorgsfag (IHO), og medisinsk biologi (IMB) den 7. juli 11 om at det var satt av midler for 11 til kombinerte stillinger med ekstern finansiering og at instituttene ville få dekket utgifter ved å sende refusjonskrav til UNN. Fakultetet ba IHO, IMB og IPS om å angi ønsket antall kombinerte stillinger for bachelor-, master- og profesjonsstudieprogrammer med praksis/ klinisk undervisning i UNN-HF, innen. august 11. Klinikkene i UNN og studieprogrammene ved UiT sendte høsten 11 søknader om oppretting av kombinerte stillinger. UNNs klinikker sendte søknadene til KUA ved UNN. KUA har en koordinerende rolle i arbeidet med studentenes praksis ved UNN, og har hatt rollen som bindeledd mellom UiT og UNN, og tilrettelegger i prosessen med å administrere de kombinerte stillingene. Instituttene sendte sine søknader til fakultetsledelsen ved Helsefak, UiT. UiT søkte om å opprette 1,5 stillinger, mens UNN søkte om 5 stillinger. Til sammen ble det søkt om 5,5 stillinger á %. Fordeling av kombinerte stillinger Et enstemmig FUU foreslo den. september 11 å tildele 3 kombinerte stillinger á % til UNN og UiT. Stillingsprosenten ble anbefalt å være mellom 1 % og %. Stillingene skulle være tidsbegrenset inntil to år. Den 1. november 11 fulgte FL mellom Helsefak og UNN anbefalingen fra FUU, og tildelte 3 kombinerte stillinger á %, som ble fordelt på seks studieprogram. Nr. Studieretning Antall stillinger 1 Bachelor i sykepleie 15 Bachelor i fysioterapi 3 Bachelor i ergoterapi Bachelor i radiografi 3 5 Bachelor i bioingeniørfag Profesjonsstudiet i psykologi Sum 3 Fagområdene ble gitt stor frihet i bruken av stillingene, herunder hvilket fagområde innenfor programmet stillingen skal knyttes til og om stillingen skal opprettes i UNN eller i UiT. På grunn av ulik størrelse på bachelor-programmene ble det vedtatt at minimum fire stillinger skal være for ansatte på bachelor i sykepleie, og minimum én stilling ved hver av de øvrige bachelorprogrammene. For stillinger knyttet til bachelor i sykepleie skal minimum fem stillinger være i UNN ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K), Medisinsk klinikk, Nevro- og ortopediklinikken, Hjerte- og lungeklinikken og Allmennpsykiatrisk klinikk 3, for å sikre bedre koordinering av praksis innad i klinikkene. Dette for sikre at klinikkene var godt forberedt på å ta imot større studentkull. Noen stillinger var tildelt undervisere ved Helsefak for å bidra til førstehånds kjennskap til den kliniske hverdagen ved UNN. 3 Allmennpsykiatrisk klinikk ble Psykisk helse- og rusklinikken fra

8 FUU vedtok 5. juni 1 å opprette fire kombinerte stillinger á % knyttet til videreutdanning for sykepleiere med spesialisering innenfor fagområdene anestesi, barn, intensiv og operasjon og en stilling til videreutdanning jordmor. Midler fra ubesatte kombinerte stillinger ved bachelor i henholdsvis sykepleie og fysioterapi ble omdisponert for å finansiere de nyopprettede kombinerte stillingene ved videreutdanningene. Til sammen ble det etablert 35 kombinerte stillinger. Problemstillinger knyttet til tildelingsprosessen Studieprogrammene ble kontaktet juni 11 med frist. august for søknad om kombinerte stillinger. Den korte fristen kan forklare at flere av studieretningene ved UiT ikke sendte søknader ved første utlysing. Fordeling av kombinerte stillinger mellom UiT og UNN UNNs ansatte innehar flere kombinerte stillinger enn ansatte ved UiT, se tabell. Det er opprettet kombinerte stillinger á % og ni kombinerte stillinger á 1%. Stillingsbrøk kombinert stilling Antall stillinger Antall besatte stillinger Antall ubesatte stillinger Hovedstilling ved UiT eller UNN % UNN UiT 1 % 5 1 UNN 3 1 UiT De fleste ubesatte stillingene er knyttet til sykepleierutdanningen. Det er ledig,5 stillinger for ansatt med hovedstilling ved UiT, og halvannen stilling for ansatt med hovedstilling ved UNN. For øvrig er det en ubesatt stilling á % knyttet til bachelor i ergoterapi for ansatt med hovedstilling ved UiT. Bachelor i sykepleie er det største studieprogrammet og innehar litt under halvparten av de kombinerte stillingene. De øvrige studieprogrammene innehar mellom én og fire stillinger. Nr Studieretning Antall stillinger Stillinger UNN Stillinger UiT 1 Bachelor i sykepleie 15 7,5 7,5 Bachelor i fysioterapi Bachelor i ergoterapi 3 1 Bachelor i radiografi Bachelor i bioingeniørfag Profesjonsstudiet i psykologi 3,5,5 1 7 ABIKO-videreutdanningene Jordmor-videreutdanningene 1 1 ABIKO var tidligere tildelt tre stillinger. Midlene ble imidlertid omdisponert til andre formål i 13, fordi stillingene har vært ubesatte gjennom hele perioden ordningen har eksistert.

9 Antall ansatt-respondenter Presentasjon av funn og analyse I dette kapittelet presenterer og analyserer vi hvordan de involverte opplever de kombinerte stillingene, med vekt på om ordningen fungerer etter formålet, hvordan samarbeidet mellom UiT og UNN oppleves, hvordan stillingene brukes og betydningen av nettverkssamlinger. Evalueringsgruppen gjennomførte to spørreundersøkelser i perioden fra juni til september 1, som involverte alle nåværende og tidligere ansatte i de kombinerte stillingene og relevante mellomledere ved UNN. Det ble videre gjennomført intervjuer med ansatte i kombinerte stillinger høsten 1. Formålet var å undersøke hvordan de ansatte opplever ordningen i det daglige arbeidet. Formålet med å inkludere ledere var å undersøke hvor godt ordningen er forankret på mellomledernivå. Omtrent ¾ av de ansatte i kombinert stilling (9 av 39) svarte på spørreundersøkelsen, mens omtrent % av mellomlederne (1 av 7) svarte. Resultatene fra undersøkelsen blant ledere er derfor i begrenset grad lagt til grunn i evalueringen. Diagrammet Respondentene viser hvor mange ansatte i kombinert stilling som har svart, og hvilket fagområde respondentene er knyttet til Respondentene Studieprogrammer Omtrent halvparten av respondentene er knyttet til bachelor i sykepleie, mens resten er knyttet til de øvrige fagområdene. 1 respondenter har sin hovedstilling ved UNN, mens åtte har sin hovedstilling ved UiT. De kombinerte stillingene bidrar til å oppnå formålet med ordningen Tilbakemeldingene fra de ansatte i spørreundersøkelsen og fokusgruppeintervjuene viser at de kombinerte stillingene har hatt stor betydning for samarbeidet, både formelt og uformelt, mellom de to institusjonene. Tettere samarbeid mellom utdanningen og praksisfeltet oppleves som svært positivt. I intervjuene trekker flere frem at de har blitt bedre kjent med hverandres virksomhet. Det ser de på som avgjørende for et godt samarbeid og for at undervisningen skal avspeile den kliniske virksomheten. Samarbeidet gjennomføres forskjellig ved de ulike fagområdene. Mindre utdanninger har i større grad uformelle samarbeidsstrukturer enn større utdanninger der det er mer formalisert. 9

10 Antall ansatt-respondenter Antall ansatt-respondenter 3 Bedre samarbeid med kombinerte stillinger? Ja Nei Vet ikke 7 respondenter opplever at de kombinerte stillingene har bidratt til å fremme bedre samarbeid mellom UiT og UNN. av 9 ansatte opplever at kombinerte stillinger bidrar til å fremme praksisnær undervisning. I intervjuene trekkes det frem at praksisnær undervisning vurderes til å være svært viktig, og blir godt mottatt av studentene. Samarbeidet som følger av de kombinerte stillingene bidrar til å styrke utdanningen ved at teori forklares gjennom oppdaterte eksempler fra den kliniske hverdagen. Dette evalueres positivt av studentene. Informantene erfarte at studentene blir tryggere i praksissituasjonen gjennom godforberedelse til praksisperioden, og kjennskap med ansatte som leder praksisundervisningen på UNN. 3 5 Fremmer kombinerte stillinger praksisnær undervisning? Ja Nei Vet ikke 19 av 9 respondentene mente at de kombinerte stillingen brukes på nye samarbeidsarenaer og - former, mens 1 var usikre. I intervjuer fremgår det at noen innehavere i kombinerte stillinger har fått sentrale roller i eksisterende samarbeidsfora, mens andre har vært med på å opprette nye samarbeids- og møtearenaer. Ved bioingeniørutdanningen deltar UNN-ansatte i kombinert stilling knyttet til bioingeniørfag på lærermøter ved bioingeniørutdanningen i saker som angår kombinerte stillinger. De UNN-ansatte i kombinert stilling ved bioingeniørutdanningen har også deltatt i etableringen av et nettbasert videreutdanningskurs. 1

11 Antall ansatt-respondenter Antall ansatt-respondenter Brukes kombinerte stillinger på nye samarbeidsarenaer og -former? Ja Nei Vet ikke Informantene opplyste i intervjuene at stillingene gir bedre muligheter for å jobbe med student- og praksisrelatert virksomhet, som undervisning, veiledning av studenter, direkte pasientarbeid sammen med studenter, koordinering av studenter, planlegging av undervisning, og møter. 3 Bruk av kombinert stilling Diagrammet Bruk av kombinert stilling viser hvilke oppgaver de ansatte i kombinerte stilling har hatt. I spørreundersøkelsen kunne de ansatte krysse av flere av svaralternativene som er oppgitt i diagrammet Bruk av kombinert stilling. Innholdet i aktiviteten møter er ikke definert, men fordelingen av aktiviteter kan legges til grunn for at møtene har faglig innhold og relevans. Dette understøttes av intervjumaterialet. 11

12 Antall respondenter Enkelte kombinerte stillinger ved bachelor i sykepleie og profesjonsstudiet i psykologi for personer med hovedstilling ved UNN, hadde koordinering av praksis som en av sine oppgaver. KUA opplevde det å ha en kontaktperson i klinikk ved fordeling av praksisplasser som arbeidsbesparende, og erfarte at det bidro til å gi koordinator et overordnet bilde over praksisarbeidet. Om koordineringsansvar for praksis i klinikkene skal tillegges ansatte i kombinert stilling bør diskuteres i lys av målene om praksisnær undervisning, nye samarbeidsarenaer og -former. Stillingene har i liten grad vært brukt til tverrfaglig samarbeid, men flere informanter i intervjuene ser det som mulig fremover. Stillingene er knyttet til studieprogram, og det er ikke lagt føringer for tverrfaglig praksissamarbeid. Tilbakemeldingene fra intervjuer tilsier at kombinerte stillinger styrker praksisnær undervisning, og til en viss grad, brukes på nye samarbeidsarenaer og nye samarbeidsformer. Det er behov for avklaringer og forbedringsarbeid knyttet til praksisfordeling og tverrfaglig samarbeid. I det innledende arbeidet med etablering av kombinerte stillinger ble det lagt til grunn at det skulle være én ansatt fra klinikk for hver ansatt fra studieprogram ved Helsefakultetet. Der dette er iverksatt vurderes det som svært positivt fordi det fremmer samarbeid om kvalitet i praksisstudier. Det bør være et mål at dette sikres i videreføringen. Nettverkssamlinger Som et ledd i å etablere nye samarbeidsarenaer, ble det arrangert nettverkssamlinger for de ansatte i kombinerte stillinger, og andre relevante deltakere. Det har vært arrangert fellessamlinger for alle fagområdene, og for enkelte fagområder. Deltakerne har evaluert alle samlinger, noen både skriftlig og muntlig, mens andre ble evaluert muntlig. Tilbakemeldingene har i all hovedsak vært positive. I spørreundersøkelsen ble de ansatte bedt om å vurdere læringsutbyttet i den tverrfaglige nettverkssamlingen som ble arrangert i januar 1. Læringsutbyttet ble evaluert fra godt til svært godt. Kun to respondenter opplevde læringsutbyttet som verken godt eller dårlig. Ingen var misfornøyde. av 9 respondenter deltok på nettverkssamlingen Hvordan vurderer du læringsutbyttet av nettverkssamlingen i januar 1? Svært godt Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Svært dårlig 1

13 Antall ansatt-respondenter Informantene i intervjuene gir positive tilbakemeldinger på nettverkssamlingen. Flere trakk fram viktigheten av felles møtefora, og at det var interessant å høre hvordan andre arbeidet. Noen informanter mente imidlertid at det allikevel ikke påvirket arbeidsområdene i deres egne stillinger. Nettverkssamlingene ønskes videreført. KUA ved UNN har spilt en sentral rolle i tilrettelegging og gjennomføring av nettverksseminarene. En nettverkssamling ble arrangert i september 1, i samarbeid med Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved UiT og fikk god tilbakemelding fra deltakerne. Bachelor i sykepleie har arrangert fagspesifikke erfaringsseminarer siden desember 1. 1 av 15 respondenter tilknyttet bachelor i sykepleie deltok på en eller flere av disse samlingene, og opplevde læringsutbyttet som henholdsvis svært bra og bra. Ingen var misfornøyde, kun to opplevde seminarene som verken gode eller dårlige. Erfaringsseminarene ønskes videreført. Informantene pekte i intervjuene på behovet for en egen møtearena for sykepleiere. De positive tilbakemeldingene fra de ansatte og anbefalingen om å videreføre henholdsvis nettverkssamlinger og erfaringsseminarer, tyder på at felles møtearenaer for ansatte i kombinerte stillinger er nyttige og viktige. Respondentene anbefaler ordningen videreført Ordningen verdsettes av de ansatte. av 9 respondenter i spørreundersøkelsen, og alle informantene i intervjuene, anbefaler å videreføre ordningen med de kombinerte stillinger. Kun en respondent var usikker. De fleste informantene som er intervjuet anbefalte at de kombinerte stillingene etableres som en permanent ordning. De erfarer at studentene virker å dra nytte av, og er fornøyde med, eksempler fra praksis for å illustrere teori. Utveksling og oppdatering av kompetanse oppleves som viktig for kvaliteten i utdanninga. Nært samarbeid mellom ansatte i kombinert stilling har vist seg å være svært nyttig, og det påbegynte arbeidet vil være vanskeligere å videreføres uten kombinerte stillinger. Flere informanter ved de små fagmiljøene som er tildelt 1- kombinerte stillinger fortalte i intervjuer at behovet for kombinerte stillinger er stort. De foreslo derfor at det enten vurderes å opprette flere stillinger, eller øke stillingsprosenten ved de små fagmiljøene. 3 Bør de kombinerte stillingene videreføres? Ja Nei Vet ikke 13

14 Antall ansatt-respondenter Antall ansatt-respondenter Positive erfaringer og lite gjennomtrekk De fleste ansatte har positive erfaringer med å være i kombinert stilling. av 9 respondenter opplever å bli inkludert i staben der vedkommende har sin kombinerte stilling. Mer enn halvparten ønsker å fortsette i sin stilling. Bare to respondenter opplever at kombinert stilling i liten grad kan kombineres med hovedstillingen. Syv vurderer å slutte på grunn av at arbeidsmengden er stor og at det er vanskelig å få tid til å utføre oppgavene Kan kombinert stilling kombineres med hovedstilling? I stor grad Til en viss grad Litt I liten grad I svært liten grad I spørreundersøkelsens fritekstfelter ga flere respondenter tilbakemelding om at de ser det som utfordrende med kombinert stilling utover 1% stilling, med hensyn til tid for samarbeid. De erfarte det som krevende å kombinere to jobber; hovedstilling og kombinert stilling. I oktober 1 har fjorten personer 1 %- eller %-bistillinger utover sin fulltidsstilling, herunder tretten med hovedstilling ved UNN og bistilling ved UiT, og en person med hovedstilling ved UiT og bistilling ved UNN, jf. KUAs oversikt over ansatte i kombinerte stillinger. Flere informanter ved UNN opplevde det som tidvis utfordrende å forlate sine kliniske arbeidsoppgaver. Erfaring og bedre planlegging gjorde dette lettere etter hvert Tid til samarbeid med de involverte? I stor grad Til en viss grad Litt I liten grad I svært liten grad 1

15 Antall ansatt-respondenter De blandede tilbakemeldingene fra de ansatte i kombinert stilling tyder på at det kan være hensiktsmessig at FUU vurderer bruken av stillingskombinasjoner utover 1 % ved UNN. Tilbakemeldinger på øvrige administrative rammer og prosesser For 15 av 1 ansatt-respondenter var funksjonsbeskrivelsen klar ved ansettelse. De resterende seks opplevde å ha innflytelse på utforming av egen funksjonsbeskrivelse. Mellomlederne ved UNN har i liten grad vært involvert i utformingen av stillingsbeskrivelsene. De ansatte opplevde i all hovedsak at funksjonsbeskrivelsen er forenelig med stillingsressursen. Det fremkommer at UNN og UiT kan styrke arbeidet med å informere de ansatte i kombinerte stillinger om administrative rammer knyttet til deres stillinger. Det fremkommer at det brukes ulike benevnelser om de kombinerte stillingene. For eksempel er flere kombinerte stillinger for ansatte med hovedstilling i UNN, kalt utdanningskoordinator. Det kan derfor være hensiktsmessig med en tydeligere definisjon av de kombinerte stillingene, for å sikre felles forståelse og én benevnelse. 15 av 9 respondenter hadde ikke fått opplysninger om pensjonsrettigheter, mens 7 mente temaet hadde blitt håndtert dårlig. En respondent ønsket egentlig å redusere stillingen, men ville ikke risikere å miste pensjonspoeng. Dette tyder på at de ansatte trenger mer informasjon om de administrative rammene for stillingen, siden ansatte ved både UNN og UiT kan inkludere den kombinerte stillingen i sin hovedstilling uten å tape pensjonspoeng. Ordningen kan forankres bedre på mellomledernivå Flere mellomledere ved UNN var ikke kjent med ordningen. Tilbakemeldingene fra fokusgruppeintervjuene 5, spørreskjemaundersøkelsen og samlinger for kombinerte stillinger, er at lederforankringen ved UNN kan bli bedre. I spørreskjemaundersøkelsen fremkommer det at respondentene opplever at stillingene er forankret hos nærmeste overordnede. 1 Opplever du at din kombinerte stilling er forankret hos nærmeste overordnede i kombinert stilling? 1 Svært godt Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Svært dårlig Når det gjelder bachelor i sykepleier, som har flest ansatte i kombinerte stillinger, har stillingene blitt forankret i UNN og sykepleierutdanningen gjennom møter med nøkkelpersoner i avdelingene og 5 Både ansatte ved UiT og UNN er intervjuet. 15

16 klinikkene ved UNN, deltakelse i møter på UNN og UiT og jevnlige møter for erfaringsutveksling. De øvrige utdanningene er mindre, og har gjennomført en mer uformell forankringsprosess. Vurdering av kombinerte stillinger og veien videre De involverte opplever ordningen som vellykket. Tilbakemeldingene fra de ansatte er at samarbeidet mellom UiT og UNN oppleves som mye bedre enn tidligere, og tilrettelagt i tråd med de ulike fagområdenes behov. De kombinerte stillingene styrker praksisnær undervisning, ved at undervisningen i større grad bygger på oppdaterte eksempler fra den kliniske hverdagen. Dette evalueres positivt av studentene. Stillingene er i ulik grad benyttet til nye samarbeidsformer og - arenaer. De ansatte benytter stillingene til student- og praksisrelatert virksomhet, med aktiviteter fra veiledning av studenter til koordinering og planlegging. Enkelte ansatte har fått sentrale roller i eksisterende samarbeidsfora, mens andre har vært med på å opprette nye. Nettverkssamlingene er et eksempel på et nytt forum for samarbeid. De positive tilbakemeldingene med erfaringsutveksling ble trukket fram av de ansatte, og nettverkssamlingene ønskes videreført. Møtearenaer for ansatte i kombinerte stillinger erfares som nyttige og viktige. Innehaverne av kombinerte stillinger anbefaler å videreføre ordningen. Avklarings- og forbedringsområder Det kan være hensiktsmessig å vurdere om dagens skjeve fordeling av stillinger mellom UNN og UiT i større grad bør balanseres. Det vises til at UNN-ansatte innehar 19,5 stillinger à %, mens UiTansatte innehar 11,5 stillinger à %. Dette er ikke i tråd med de opprinnelige målene i etableringsfasen, der det ble lagt til grunn at det skulle være én ansatt fra klinikk for hver ansatt fra det aktuelle studieprogrammet ved Helsefak. Stillingene er knyttet til studieprogram uten føringer for tverrfaglighet og koordinering på tvers av profesjonene. Tilbakemeldingene fra de ansatte er at de i liten grad har brukt stillingene til tverrfaglig samarbeid. Dersom det er ønskelig med tverrfaglig praksissamarbeidslæring, bør det vurderes om ansatte i kombinerte stillinger skal delta i arbeidet med å legge til rette for dette. Tilbakemeldingen fra de ansatte er at mellomlederforankringen ved UNN kan blir bedre. Det bekreftes ved at flere mellomledere ved UNN ikke var kjent med ordningen. De ansatte må sikres bedre informasjon om personal- og pensjonsrettigheter. Det kan være nyttig å tydeliggjøre definisjon av kombinerte stillinger, for å sikre felles forståelse av innhold og funksjon Det bør avklares hvorvidt oppgaven med koordinering av praksisplasser bør tillegges kombinerte stillinger. Flere informanter i fokusgruppeintervjuene ønsker å benytte tiden til å styrke praksisnær undervisning og ikke til å koordinere studentpraksis. Bedre koordinering av studentpraksis innad i klinikkene var imidlertid et viktig formål for Felles ledermøte, da de i 11 bestemte at fem av de nyopprettede kombinerte stillinger tildelt ved bachelor i sykepleie skulle sikre slik koordinering. Det kan være hensiktsmessig med en vurdering av fordelingen av antall stillinger ved de forskjellige studieprogrammene. Både ledere og ansatte i alle fagmiljøer som er tildelt 1- kombinerte stillinger ønsker en økt stillingsressurs på grunn av arbeidsmengden. 1

17 De blandede tilbakemeldingene fra de ansatte på spørsmål om det er utfordrende å kombinere hovedstillingen med den kombinerte stillingen, særlig fra ansatte som jobber utover 1 %, tyder på at stillingskombinasjoner utover 1 % med fordel kan vurderes av FUU. 17

18 Vedlegg 1: Detaljert oversikt over fordelingen av kombinerte stillinger Fagområde Klinikk Stillingsbrøk kombinert stilling Hovedstilling ved UiT eller UNN Sum komb. stillinger a % Ba i radiografi Diagnostisk klinikk % UiT K3K-klinikken % UNN Ba i fysioterapi Rehabiliteringsklinikken % UNN % UiT Ba i ergoterapi Rehabiliteringsklinikken % UNN Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk % UNN Rehabiliteringsklinikken % UiT Ba i bioingeniør Diagnostisk klinikk % Diagnostisk klinikk % 3 UNN BUK % Medisinsk klinikk % Prof. i psykolog Allmennpsykiatrisk klinikk % 1 % BUK % UNN 3,5 % UiT Jordmor K3K % UNN 1 Barn Barne- og ungdomsklinikken % UNN ABIKO 7 Kreft K3K-klinikken % Ba i sykepleie Allmennpsykiatrisk klinikk % UNN % UiT Barne- og ungdomsklinikken 1 % UiT Ubesatt 1 % UNN Hjerte- og lungeklinikken 1 % 1 % UNN % UiT K3K-klinikken % UNN % UiT 1 % UNN Medisinsk klinikk % UNN % UiT Nevro- og ortopediklinikken % UNN Ubesatt % UiT Rehabiliteringsklinikken 1 % UNN Ubesatt 1 % UiT Rus spesialpsykiatrisk klinikk Ubesatt % UNN Klinikkovergripende 1 % UiT 15 Prof. er forkortelse for profesjonsstudiet (i psykologi). 7 Midlene til fire stillinger ved videreutdanning i sykepleie har forblitt ubesatte, og ble i den forbindelse omdisponert til andre formål av Felles utdanningsutvalg i 13. Personen i stillingen er internasjonal koordinator 1

19 Antall respondenter Antall respondenter Vedlegg : Tilbakemeldinger fra mellomledere i UNN Evalueringsgruppen velger å presentere mellomledernes tilbakemeldinger i dette vedlegget. Bakgrunnen er at kun 1 av 7 mellomledere svarte på spørreundersøkelsen. Den lave svarprosenten omtrent % er grunnen til at tilbakemeldingene fra mellomledere i svært begrenset grad lagt til grunn i evalueringen. Diagrammet Respondentene viser hvor mange mellomledere ved UNN som har svart, og hvilken klinikk respondentene er knyttet til.,5 3,5 3,5 1,5 1,5 Respondentene K3K: Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken Formålet med ordningen med kombinerte stillinger Bedre samarbeid med kombinerte stillinger? Ja Nei Vet ikke Åtte av 1 respondenter opplever at ordningen med de kombinerte stillingene bidrar til bedre samarbeid mellom UiT og UNN, mens sju av 1 er usikre på om ordningen har hatt noe innflytelse på samarbeidet. Tre mellomledere mener de kombinerte stillingene ikke har bidratt til bedre samarbeid. 19

20 Antall respondenter Antall respondenter 1 1 Fremmer kombinerte stillinger praksisnær undervisning? Ja Nei Vet ikke 11 av 1 respondenter opplever at de kombinerte stillingene bidrar til å fremme praksisnær undervisning, mens seks mellomledere er usikre. Kun en mellomleder melder tilbake at stillingene ikke bidrar til å fremme praksisnær undervisning. 1 Brukes kombinerte stillinger på nye samarbeidsarenaer og - former? 1 Ja Nei Vet ikke 1 av 1 respondenter er usikre på om de kombinerte stillingene brukes på nye samarbeidsarenaer eller -former. Fire mellomledere meldte tilbake at stillingene brukes på nye samarbeidsarenaer og - former, mens like mange mellomleder meldte tilbake at stillingene ikke brukes til dette.

21 Antall respondenter De kombinerte stillingene i klinikkene Åtte av 1 mellomledere svarte at de kombinerte stillingene har fungert henholdsvis godt og svært godt, mens fire av 1 svarte at stillingene har fungert henholdsvis dårlig og svært dårlig. Seks av 1 mener ordningen har fungert verken godt eller dårlig. 7 Hvordan har de kombinerte stillingene fungert? Svært godt Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Svært dårlig Utvalgte sitater fra UNNs mellomledere om det som har fungert best med ordningen: Dialogen mellom UNN og Uit er blitt bedre. At en dedikert person har ansvaret for studentkoordineringen. Bra for utviklingen av kvaliteten. Fint å få kontakt med studentene, og artig å vise dem hva vi gjør. Vi tenker jo også rekruttering til avd. Èn kontaktperson for hele klinikken som samordner og koordinerer studentoppfølgingen. Lettere å ha oversikt og skape en felles forståelse. Studentene får siste "nytt" fra lab til enhver tid. Utvalgte sitater fra UNNs mellomledere om det som har fungert dårligst med ordningen: Dekke opp med fagfolk i fravær pga undervisning. Litt lite tid i stillingen, studentene visste ikke om funksjonen lite synlige Litt tungt pga lange dager, da vi har kurs for studentene etter vår vanlige arbeidsdag. Åtte av 1 respondenter vet ikke om det er etablert rutiner for dialog mellom ansatt i kombinert stilling og vedkommendes nærmeste leder, mens tre mellomledere svarte at det ikke er etablert slike rutiner. Blant de sju mellomlederne som svarte at det er etablerte rutiner for dialog, opplyste fem at dialogen foregår en til to ganger i måneden, mens to opplyste at dialogen foregår mer uformelt. 1

22 Antall respondenter Antall respondenter Ni av 1 respondenter er usikre på hvor mye ressurser de kombinerte stillingene bør tildeles. Seks mellomledere svarte at ressursene bør holde seg på dagens nivå, mens tre ønsker øke ressursbruken. Ingen ønsker å redusere ressursene som er tildelt de kombinerte stillingene. Hvor mye ressurser bør de kombinerte stillingene ha? Samme som dagens nivå Økes i.f.t. dagens nivå Reduseres i.f.t. dagens nivå Vet ikke Ordningens fremtid Ti av 1 respondenter litt i overkant av halvparten av respondentene svarte at de mener de kombinerte stillingene bør videreføres, mens seks mellomledere er usikre. To opplyste at de mener de kombinerte stillingene ikke bør videreføres. 1 Bør de kombinerte stillingene videreføres? 1 Ja Nei Vet ikke

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet BFIs utdanningskonferanse 5.mai 2015 Foto/illustrasjon: Sparebank1

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2015 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2015 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Fag- og forskningssenteret, UNN HF Dato: Februar 2016 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

nivå i Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo

nivå i Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo / i~ Aker universitetssykehus HF høgskolen i oslo Samarbeidsavtale - nivå i om Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo og Aker universitetssykehus

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV)

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK PRAKSISAVTALE M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

FS-Helsefak Orienteringssak

FS-Helsefak Orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet FS-Helsefak Orienteringssak Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober Arkivref.: /4039 AFJ000/ Orientering om opptakstall for Det helsevitenskapelige

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2016

Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF. Kalenderåret 2016 Virksomhetsrapport for utdanning i UNN HF Kalenderåret 2016 Forfatter: Irene Foss, Klinisk utdanningsavdeling, Kvalitets- og utviklingssenteret, UNN HF Dato: 8.2.2017 1 Innhold Kapittel 1. Antall studenter

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

UNVERSITETET I TROMSØ U1T

UNVERSITETET I TROMSØ U1T UNVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET Orienteringssak FS Hesefak 2012 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakuitet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4247 MSI000/

Detaljer

TPS som en del av all klinisk praksis Den pragmatiske løsning

TPS som en del av all klinisk praksis Den pragmatiske løsning TPS som en del av all klinisk praksis Den pragmatiske løsning Nanna Hauksdottir TPS-leder Det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges arktiske universitet Tromsø Vandrer samhandlingsreformen på gjengrodde

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Hvordan utdanner vi til fremtidens helsetjeneste? Nanna Hauksdottir Prodekan utdanning Det Helsevitenskapelige Fakultet Universitetet i Tromsø

Hvordan utdanner vi til fremtidens helsetjeneste? Nanna Hauksdottir Prodekan utdanning Det Helsevitenskapelige Fakultet Universitetet i Tromsø Hvordan utdanner vi til fremtidens helsetjeneste? Nanna Hauksdottir Prodekan utdanning Det Helsevitenskapelige Fakultet Universitetet i Tromsø Disposisjon Kort presentasjon av Helsefakultetet ved UiT Hva

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING OM UTREDNINGEN Problemstillinger Er det forhold ved statlig styring av UH-sektoren som

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

IHO Mål for samfunnsmandatet

IHO Mål for samfunnsmandatet IHO 2020 STRATEGISK PLAN FOR INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG 2015-2020 IHO utdanner helsepersonell på bachelor-, videreutdannings-, master- og ph.d. nivå, og har ansvar for mange sentrale fagområder

Detaljer

Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet på forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning

Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet på forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning Det helsevitenskapelige fakultet Deres ref.: Vår ref.: 2017/4681 Dato: 27.10.2017 Universitets- og høgskolerådet Att. Trine Grønn Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet på forslag til nasjonale

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og. Operasjons- og

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og. Operasjons- og Sak: Utredning av 14 mulige organisasjonsendringer etter LUO Mandat, prosess og beslutning II Til: Direktørens ledergruppe, ansatte og tillitsvalgte UNN HF Fra: Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen/rådgiver

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for NGS-møte 8. mai 2014 Arnfinn Sundsfjord Helsefak, Universitetet i Tromsø (C: Ola Stave, Generalsekretær, UHR) Dagens organisering;

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering av studieprogram. Emne PED4480 Praksis Semester H-2016

Detaljer

Studiefrafall og mobilitet

Studiefrafall og mobilitet Studiefrafall og mobilitet Undersøkelse om studentenes opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene Island, november 2009 Torunn Valen Mikalsen Torunn Valen Mikalsen Agenda Bakgrunn Frafallsundersøkelsen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier 1. Varighet Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 31.7.2019. Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders varsel. Partene skal så tidlig

Detaljer

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Samhandlingsreformen og kompetansebehov Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Det helsevitenskapelige fakultet Helsefak Stort, ressurssterkt og komplekst

Detaljer

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Avdeling for utdanning Deres ref.: Vår ref.: 2009/7056 ESK004/ Dato: 04.10.2009 INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2009-2013, UTDANNINGSVIRKSOMHETEN 4.1 Mål 1: UiT skal utdanne kandidater som

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Fremtidens helsetjeneste - kompetanse, kunnskapsutvikling og innovasjon

Fremtidens helsetjeneste - kompetanse, kunnskapsutvikling og innovasjon Fremtidens helsetjeneste - kompetanse, kunnskapsutvikling og innovasjon Tromsø 19. april 2017 Arnfinn Sundsfjord, Dekan Det helsevitenskapelige fakultet, UiT arnfinn.sundsfjord@uit.n o 2009 UiT + HiTø

Detaljer

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20. Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.april 2017 Inger Njølstad Professor ved Institutt for samfunnsmedisin

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Sampublisering Helsefak og UNN

Sampublisering Helsefak og UNN Sampublisering Helsefak og UNN 2012 2014 Septentrio Reports, 2015:6 ISSN: 2387-4597 DOI: http://dx.doi.org/10.7557/sr.2015.6 Jan Erik Frantsvåg, Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Notat ved Sverre Friis-Petersen Tjenesteavdelingen Arbeids- og Velferdsdirektoratet Oktober 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Til rektorrådet Fra Leder for sosialfaggruppa

Til rektorrådet Fra Leder for sosialfaggruppa Til rektorrådet Fra Leder for sosialfaggruppa Det er beklagelig å måtte melde at sosialfaggruppa ikke har funnet grunnlag for å levere en felles rapport fra arbeidet i gruppa. Det vises til vedlagte uttalelser

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helgelandssykehuset HF

Samarbeidsavtale mellom Helgelandssykehuset HF HELGELANDSSYKEHUSET HELGELAANTEN SKIEMTJE-GAE11E UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Samarbeidsavtale mellom Helgelandssykehuset HF og Bet helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromso I 4, Inniedning Samarbeidsavtalen

Detaljer

Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR 23. April 2013 NRHS 1 Ny hovedmodell - to arenaer En nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag Formål å styrke samhandling mellom utdanningene

Detaljer

mellom Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo universitetssykehus HF

mellom Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo universitetssykehus HF - 10 1 1110 11 HØGSKOLEN I OSLO OGAKERSHUS nliøgskolen i Osloog Akershus Jou rnalfort 3JUL 2012 Osio universitetssykehus Samarbeidsavtale om praksisstudier for helse- og sosialfagstudenter og om forskning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2017 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Samarbeid og samhandling

Detaljer

NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET

NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET Kontorfaglig ansattes rolle i profesjonelle organisasjoner Siri Jensen, prosjektleder LDS, 26.02.14 TEMA FOR FOREDRAGET Presentere et studieprogram

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Til stede: Hilde Lurås (leder) Sølvi Andersen Finn Nortvedt Audun Sanderud Stine Marie Ulven Lars Helliksen Oda Cecilie Pettersen Grip Carl Alexander

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM)

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Beskrivelse av verv Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Antall representanter i styret: ca 10 Antall studentrepresentanter i styret: 2 med vara Møtehyppighet: 2-4 ganger

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet.

Dekan Arnfinn Sundsfjord orienterte om status på Helsefak, og at arbeidet med strategiplanen som styret ba om i augustmøtet var startet. MØTEREFERAT Møtedato: 23. september 2009 Møteleder/referent: Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref: Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Åshild Fause, representant

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Programstyret for medisin Møtested: MH U8.103, Tromsø Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Njølstad Leder Helsefak

Detaljer

Kvalitet og innhold i bioingeniørstudentenes praksis

Kvalitet og innhold i bioingeniørstudentenes praksis Kvalitet og innhold i bioingeniørstudentenes praksis Jane Glende Seksjonsleder Avdeling for mikrobiologi Oslo universitetssykehus Praksisprosjektet Kvalitet i praksisstudiene i helse og sosialfaglig høyere

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger

Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger Universitetslektor Åse Bårdsen og Hege Solgård, Fysioterapeututdanningen, UiT Norges Arktiske universitet Mål - kombinerte

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Styringsgruppemøte 20. mai 2015

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Styringsgruppemøte 20. mai 2015 Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) Styringsgruppemøte

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak

Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2016/712 Dato: 17.02.2017 Universitetsdirektøren Intern organisering av UiT - høringsuttalelse Helsefak Helsefak takker for rapportene som er utarbeidet, og

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet. Ny kunnskap for bedre helse. ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan. 1 Dette møtet handler om Framtidens fakultet-prosjektet

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Spørsmål 1. Hvilken nytte har du hatt av å delta i fagnettverket? 2. Hvilken nytte har

Detaljer

Samarbeidsforum for Trondheim kommune og HiST, helse og sosial Dato: Tidsrom: 9:00-10:30 Sted:

Samarbeidsforum for Trondheim kommune og HiST, helse og sosial Dato: Tidsrom: 9:00-10:30 Sted: MØTEREFERAT Møtet gjaldt: Samarbeidsforum for Trondheim kommune og HiST, helse og sosial Dato: 16.11.2009 Tidsrom: 9:00-10:30 Sted: Trondheim kommune, rådhuset møterom A Til stede: TK: Kirsti Buseth, Lillibeth

Detaljer

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID RAMMEAVTALE mellom HØGSKOLEN I OSLO og HELSE SØR-ØST RHF om SAMARBEID OM UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 1 INNLEDNING Denne rammeavtalen bygger på bestemmelsene i Lov om helseforetak m.m.

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Siren Hoven Avdelingsleder Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Tverrprofesjonell læring også på Helsefak

Tverrprofesjonell læring også på Helsefak Tverrprofesjonell læring også på Helsefak Fellesmøte HSAM USAM 21.Februar 2014 Nanna Hauksdottir Prodekan utdanning Helsefak Hva er TPS? «Tverrprofesjonell samarbeidslæring» Studenter fra to eller flere

Detaljer

Politiattest Rutiner ved NTNU pr

Politiattest Rutiner ved NTNU pr Politiattest Rutiner ved NTNU pr 01.01.2015 1. Politiattest kreves ved opptak til studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Dersom

Detaljer

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid Krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning Seniorrådgiver Andrea Lundgren Avdeling for utenlandsk utdanning Tema 1. Hva er GSU-listen?

Detaljer