MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av"

Transkript

1 MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH), Bodil Hansen Blix (BHB) og Ingvar Hauge (IH) fra Fusjonssekretariatet Forfall: Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av Instituttleder Gyrd Thrane, UiT, leder Instituttleder Siw Blix, HiF Studieleder Marta Grongstad, UiT Høgskolelektor Tove Størdal, HiF Seniorrådgiver Toril Hansen, UiT, sekretær Bodil Hansen Blix, UiT er oppnevnt av Forskerforbundet. Det er til nå ikke meldt inn en andre tillitsvalgt og heller ikke studenter. Felles politisk plattform ligger som grunnlag for arbeidet og Gruppen forholder seg til Mandat Undergruppe (UG) Helse- og omsorgsfag, datert (punktene i mandatet er nummerert og i referatet vises det til nummererte punkter). 1. Sikre god og hensiktsmessig integrasjon av aktuelle miljøer ved Institutt ved helsefag HIF og Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT 2. Sikre integrering og organisering som ivaretar utdanning, praksisfelt og FoU 3. Foreslå en organisering som sikrer fleksibilitet og muliggjør tverrfaglig samhandling mellom fagmiljøene i Tromsø og Hammerfest 4. Gi innspill på hensiktsmessige løsninger som sikrer styrings- og ledelsesordninger tilpasset enhetens størrelse, kompleksitet og geografiske forhold 5. Peke på mulighetsrommet for videre utvikling, herunder å identifisere og synliggjøre fagmiljøets kompetanse og kompetanseutviklingsbehov 6. Identifisere utfordringer man må ha særskilt fokus på i det videre arbeidet Og fra samme dokument: Forutsetninger og avgrensninger Beskrive hva som må gjøres av arbeid fram til fusjonstidspunktet og hvilke oppgaver som kan tas etter dette tidspunktet Legge til rette for faglige synergier ved fusjonen Det er også ønskelig at gruppa peker på mulige utviklingsoppgaver for det videre arbeidet etter Tromsø Sentralbord: Faks: seniorrådgiver Toril Hansen Tlf Faks

2 1 Innledning Gyrd Thrane ønsket velkommen, og medlemmene i gruppen presenterte seg. Ingvar Hauge orienterte at rammen for arbeidet er to fysiske møter og ett via IKT. UG må ha fokus på det som må være gjort før fusjonstidspunktet, 1. august. Rapport fra arbeidsgruppa Styring og ledelse og styringsgruppas vedtak 5. april vil legge føringer for vedr styrings- og ledelsesordninger. IH tar med til styringsgruppa spørsmålet hvorvidt UG formelt opphører ved innsending av rapporten. Siw Blix som også er medlem i arbeidsgruppa for Integrering, orienterte om at på møte også hadde diskutert at det var dels overlappende mandat vedr styring og ledelse. Integreringsgruppa poengterer også at det å få til gode fellesprosjekter eks fleksibilisering, vil være en god måte å jobbe på. Marta Grongstad poengterte at informasjon til fagmiljøene fra arbeidet i UG. Referat sendes ut til ansatte i utdanningene. Frist for levering av rapport er 22. mars 2 Organisasjonskart og orientering om instituttene 2.1 HiF og Institutt for helsefag (IH) HiF er organisert som en to-nivå institusjon, der institutt er nivået under høgskolestyret. IH er ett av fem institutter på HIF. Instituttleder og instituttrådgiver utgjør instituttledelsen. Forskningsleder som har delt stilling mellom IH og Helse Finnmark, inngår sammen med instituttleder og instituttrådgiver i ledergruppen på instituttet. Stillinger/Ledelse Det er til sammen 24.5 stillinger på IH. De fleste lærerne jobber på tvers av bachelor-,fulltid og deltid og videreutdanninger. Det er studielederressurs på tilsammen 50 % for sykepleierutdanningen og videreutdanningene. Det er klassekoordinatorer for de enkelte årstrinn. Administrasjon: I Hammerfest er det i tillegg administrativt personell som etter omorganisering i HIF i 2011, er i linje under Fellesadministrasjonen på HiF. Det er 1.75 stilling IT og drift, 1.5 bibliotek, 3 studieadministrasjon og 1 personal. Utdanninger Bachelor Sykepleie fulltid i Hammerfest og Alta (ett kull) Bachelor Sykepleie deltid, nettstøttet Videreutdanning akuttsykepleie, 60 studiepoeng Videreutdanning aldring og eldreomsorg, 60 studiepoeng Videreutdanning psykisk helse, 60 studiepoeng Videreutdanning, smerte og smertelindring, 30 studiepoeng Veilederutdanning, 10 studiepoeng Videreutdanninger tilbys med jevne/ujevne mellomrom, forutsatt det er tilstrekkelig søkergrunnlag Aktivitetskravet bachelor i sykepleie 63 studenter FoU FoU: Ved HiF er det to sentrale forskningsutvalg, ett strategi- og ett bevilgningsutvalg 2

3 FoU-tid tildeles etter individuell søknad. På instituttet er det forskningsleder 40% (delt med Helse Finnmark 60%). 2.2 UiT/ Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) Tre-nivå-modell, med fakultet som nivå to under styret og institutter som tredje nivå. IHO er ett av åtte institutter på Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Utdanninger IHO har 13 utdanningsprogrammer, Bachelor i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og sykepleie. Videreutdanninger for sykepleiere: jordmor, klinisk sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie (ABIKO-utdanningene). Master i helsefag har studieretningene flerfaglig, helsetjenester for eldre, helsesøster, klinisk nevrologi, psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi og psykisk helse. Fra kommende høst starter master i sykepleie IHO har instituttstyre, valgperioden går ut i vår, og det er ikke avklart om instituttet skal videreføre instituttstyret. Stillinger/Ledelse Det er sju studieledere, en for hver av bachelorutdanningene, en for jordmor, en for ABIKO og en for master. Studielederressursen varierer fra %. Studieleder har delegert personal- og økonomiansvar. Studieleder utgjør sammen med instituttleder, nestleder og kontorsjef ledergruppen for utdanningene. Tilsvarende har forskningsgruppelederne sitt forum. I administrasjonen er det 12 stillinger, kontorsjef, 1 personal, 1 økonomi, 8 studieadministrasjon, 1 førstekonsulent. Masterutdanningene har ett programstyre. Studielederne på bachelorutdanningene har et rådgivende organ med ekstern representasjon. Sykepleierutdanningen Sykepleierutdanningen har 32 stillinger, ca. 50 personer.. Studieledelse 100%. Det vurderes å opprette en nestlederfunksjon på sykepleierutdanningen. Det er en kulleder for hvert årstrinn. Aktivitetskravet sykepleie 145 Desentraliser sykepleierutdanning har tre studiesteder, og det er en koordinator på hvert studiested. Aktivitetskravet bachelor sykepleie er 145 studenter FoU På IHO er det fem forskningsgrupper, Folkehelse og rehabilitering, Helsefaglig profesjonsutøvelse, Helse- og omsorgstjenester i kommunene/senter for omsorgsforskning, Pasientnær sykepleieforskning og Utdanning. 3 Mandatet 1. Sikre god og hensiktsmessig integrasjon av aktuelle miljø ved Institutt for helsefag HIF og Institutt for helse og omsorgsfag ved UiT (1) 2. Sikre integrering og organisering som ivaretar utdanning, praksisfelt og FoU Gi innspill på hensiktsmessige løsninger som sikrer styrings- og ledelsesordninger tilpasset enhetens størrelse, kompleksitet og geografiske forhold 3.1 Visjon Undergruppen ønsker at det utarbeides en felles visjon for det nye instituttet før 1. august. UG oppnevner komité. 3.2 Administrasjon: 3

4 Ut fra den forskjellen mht. administrativ organisering, er det nødvendig å opprette en administrativ komité som bes vurdere størrelsen på og organisering av administrativ ressurs som må overføres fra HiF til IHO. På HiF er dette er stillinger som tilhører fellesadministrasjonen, og det vil omfatte studie- og forskningsadministrasjon, personal og økonomi. Komitéen består i utgangspunktet av kontorsjef Vibeke Guddingsmo, IHO og instituttrådgiver Ruth Yttervik, IH. De vurderer om de ønsker ytterligere en person til fra hver institusjon. Arbeidet fra denne komitéen ønskes tatt inn i rapporten som skal leveres 22. mars. 3.6Utdanning Et vesentlig spørsmål når IHs utdanninger skal organiseres sammen med IHO, er om det skal være en felles fagplan for bachelor i sykepleie. Gruppen diskuterte fordeler og ulemper, og gruppen mener det vil være mest naturlig at ett institutt har én fagplan for sin bachelor i sykepleie. Det må imidlertid være mulig å ha lokal profil på planen, eks ønsker Hammerfest mer fokus på det samiske. Vi foreslår at det høsten 2013 nedsettes en prosjektgruppe for å utarbeide planen. Dette vil være et omfattende arbeid som forutsetter ekstra ressurser. Det er realistisk at studiestart for bachelor sykepleie etter felles fagplan, tidligst kan være i 2015, men det bør ikke drøye lenger enn 2016 for iverksetting. Arbeidet må samordnes med nasjonale prosesser vedrørende diskusjonen om rammeplan/ forskrift. Tromsø har desentralisert sykepleierutdanning knyttet til tre studiesentra der det er tilsatt lokale lærere og koordinatorer. Hammerfest har nå en nettstøttet, desentralisert utdanning. Lærere i Kirkenes og Alta er ikke utelukkende knyttet til desentralisert/nettstøttet utdanning, og lærere i Hammerfest har også oppgaver knyttet til disse. Det er behov for å opprette en komité som skal utrede spørsmålet om samordning og koordinering av ledelse av desentralisert sykepleierutdanning. Mandat og tidsplan for dette arbeidet settes opp før 1. august. Dette vil være et prosjekt som det kan søkes om SAK midler til. Gyrd Thrane ga innspill til punkt 4 i mandatet og skisserte at det i tillegg til studieledere i Tromsø og Hammerfest, også ville være samlende og funksjonelt med et felles programstyre for utdanningene. En slik modell bryter med kvalitetssystemets tre alternativer for faglig ledelse av utdanningsprogrammene, men praktiseres for master i helsefag som har flere studieretninger. Økonomi- og personalansvar vil i en slik kombinasjonsmodell, ligge hos studieleder, mens programstyret har en koordinerende og rapporterende funksjon og behandler faglige spørsmål knyttet til programmet. Felles /valgfrie emner og synergier av fleksibilisering vil også være aktuelle tema for programstyret. GT retter en henvendelse til Arbeidsgruppe for utdanningsvirksomhet og ber om at en i forbindelse med kvalitetssystemet, ser på muligheten for en mer fleksibel modell for ledelse av program som har flere studieretninger eller flere studiesteder med lokal ledelse. En slik avklaring må komme før 1. august. Når det gjelder videreutdanningene og master, er det også flere spørsmål som må utredes, eks. ABIKO, Helse Finnmarks behov, og organisering av undervisning. For masterprogrammene, videreutdanninger ved IH som del av masterprogrammene og organisering av undervisning. Gruppen mener at også arbeidet med å se på synergier i Finnmark for de andre utdanningene IHO har, må utredes. Alle disse utredningene må sees i lys av de muligheter som fleksibilisering gir. Disse utredningene starter ikke før 1. august. 3.7 FoU Det er hensiktsmessig at forskningsgruppesatsingen ved UiT videreføres i det nye universitetet. Det er derfor viktig å vurdere om forskningssatsingen i Hammerfest strategisk kan samordnes i de eksisterende forskningsgruppene på IHO, og at forskerne derfor kan gå inn der, eller om forskningsgruppen mellom IH og Helse Finnmark, skal bestå som egen forskningsgruppe. Dette må klargjøres før 1.august, men etter 22. mars. Gyrd Thrane, Gudrun Nilsen som er forskningsleder ved IH samt en forskningsgruppeleder utgjør en komité for dette arbeidet. 4

5 På dagsorden for neste møte, ønsker en å ta opp system for oppfølging av FoU tid. Hvorvidt dette må utsettes i forhold til at mandatet til Arbeidsgruppe for FoU og formidling er å foreslå hvordan rammeverk og virkemidler for FoU og forskningsformidling ved de to institusjonene skal harmoniseres og videreutvikles, må vurderes. Dette må avklares før 1. august. 3.8 Praksisfelt Det er behov for samordning av praksissystemene og kontrakter med helseforetak og kommuner. Helsefak har avtaler med foretak og kommuner der studenter fra utdanningene i Tromsø har studenter. Det er derfor naturlig at Helsefak også ivaretar denne funksjonen for utdanningene i Finnmark. Likeså at fakultetets veilederseminar også tilbys praksisveiledere for sykepleierutdanningen i Finnmark. En møter i dag flere utfordringer mht. veiledning enn for få år siden. 4 Oppsummering 4.1 Komité som leverer arbeidet før 22. mars Det opprettes en administrativ komité som bes vurdere størrelsen på og organisering av administrativ ressurs som må overføres fra HiF til IHO. På HiF er dette er stillinger som tilhører fellesadministrasjonen og omfatter studie- og forskningsadministrasjon, personal og økonomi. Komitéen består i utgangspunktet av kontorsjef Vibeke Guddingsmo, IHO og instituttrådgiver Ruth Yttervik, IH. De vurderer om de ønsker ytterligere en person fra hver institusjon med. Arbeidet fra denne komitéen ønskes tatt inn i rapporten som skal leveres 22. mars (se 3.2). 4.2 Arbeid som initieres etter 22. mars men før 1. august. Evt. komité som utarbeider visjonen for det nye instituttet (se 3.1) Jfr. 4. Gi innspill på hensiktsmessige løsninger som sikrer styrings- og ledelsesordninger tilpasset enhetens størrelse, kompleksitet og geografiske forhold, må det fattes beslutning hvorvidt styring- og ledelsesordningen kan være så fleksibel at man kan ha både programstyre og lokale studieledere (se 3.6). Det er behov for å opprette en komité som skal utrede spørsmålet om samordning og koordinering av ledelse av desentralisert sykepleierutdanning. Mandat og tidsplan for dette arbeidet settes opp før 1. august (se 3.6). Det er behov for å vurdere om forskningssatsingen i Hammerfest strategisk kan samordnes i de eksisterende forskningsgruppene på IHO, og at forskerne derfor kan gå inn der, eller om forskningsgruppen mellom IH og Helse Finnmark, skal bestå som egen forskningsgruppe. Gyrd Thrane, Gudrun Nilsen som er forskningsleder ved IH samt en forskningsgruppeleder utgjør en komité for dette arbeidet (se 3.7). Helsefak leverer en plan for arbeidet med samordning av praksissystemene og avtaler med helseforetak og kommuner (se 3.8). 4.3 Arbeid som planlegges og igangsettes etter 1. august Felles fagplan for Bachelor sykepleie. Det nedsettes en prosjektgruppe høsten 2013 for å utarbeide planen (se 3.6). For de andre utdanningene, er det flere spørsmål som må utredes, eks. ABIKO, Helse Finnmarks behov, og organisering av undervisning. For masterprogrammene; videreutdanninger ved IH som del av masterprogrammene og organisering av undervisning. En må også utrede synergier i 5

6 Finnmark for de øvrige bachelorutdanningene og jordmorutdanningen. Alle disse utredningene må sees i lys av de muligheter som fleksibilisering gir.( se 3.6) 5.Møteplan 8. mars Videokonferanse. Tromsø kobler opp 19. mars kl Møte i Tromsø Foreløpig Agenda for møtet: System for oppfølging av FoU tid Arbeidsplanreglementet, AR2- implementering 6

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Rapport utarbeidet av UG- idrett Tromsø/Alta, 21.mars 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 2 Mandat, forutsetninger og avgrensninger...

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Helsefagutdanning i Helse Nord Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 23. januar 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Arbeidsutvalg...

Detaljer

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Innpasning av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet 14.12.2014 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 5 3. ORGANISERING OG ARBEIDSFORM... 6

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 4/2014 Journalnr.: 2013/5628 Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FOU-SEKSJON VED FAKULTET FOR HELSEFAG Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Undervisningsstrategi del 2

Undervisningsstrategi del 2 Undervisningsstrategi del 2 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0200 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-+../

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 6/13 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 20.02.2013 Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan?

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan? Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved - Hva, hvorfor og hvordan? 2014 Det helsevitenskapelige fakultet Rigmor Furu Prosjektleder ecampus/sjefsrådgiver NST/helsekompetanse 10.07.2014 Forord

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer