Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen"

Transkript

1 Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator. Det ble i lederforumets møte av nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å foreta evalueringen. Arbeidsgruppen har bestått av Eli Braseth, sektorsjef Åfjord, Hilde Anhanger Karlsen, Helse- og omsorgssjef Rissa kommune og Berit Groeggen Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS. Saksfremstilling: Det ble opprettet en funksjon for Regional koordinator for sektor helse- og omsorg Fosen med oppstart Stillingen organiseres sammen med sekretariatet i Fosen Regionråd. Koordinator ble ansatt fra Stillingen er fra oppstart organisert som prosjekt og skal evalueres før prosjekt- /prøveperioden på 2 år utløper. I Fosen Regionråd, Rådmannsgruppen i møte av 20. oktober 2011 anbefaler rådmannsgruppen følgende: Det bør etableres en regional koordinator for arbeidet med Samhandlingsreformen og gjennomføring av Helse- og omsorgsplan Helse- og omsorglederforum bes om å utarbeide forslag til hvordan dette kan organiseres og finansieres. Lederforum for Helse- og omsorg Fosen får oversendt saken fra Rådmannsgruppen og saken ble behandlet i møte av Følgende anbefaling ble gitt til rådmannsgruppen: Organisering: Lederforum helse og omsorg anbefaler organisering inn under Fosen Regionråd. Begrunnelse ligger i: En koordinator/ konsulent for kommunene og Fosen DMS vil fungere best med å være organisert i Regionrådet, vi ser for oss at vedkommende skal ha en rolle for kommunene, interkommunalt, for DMS og i samhandlingen DMS/ kommuner. Da er det viktig at denne ikke er organisert i et av miljøene. Viktig med samarbeid med OFO (oppvekstforum Fosen) Mandat / oppgaver til koordinator: Koordinator skal arbeide med utvikling og utfordringer ifm samhandlingsreformen og felles omsorgsplan. Koordinator skal ha rolle: - For kommunene - I kommunene - Samarbeid mot og med DMS - Få bredde i samhandlingsreformen

2 Oppgaver for kommunene: - Sekretariatfunksjon for lederforum - Bistå og være orientert om de faggrupper som vi har på Fosen: Profil, helsesøstertjenesten, psykisk helse, - Koordinering mot Fosen DMS - Følge opp avtaler som inngås i Fosen samarbeidet - nye oppgaver underveis, på vegne av kommunene, FDMS, rådmannsgruppen, og andre. Økonomi: Lederforum vil anbefale at det ikke brukes samhandlingsmidler Det er signalisert skjønnsmidler fra FMST til omsorgsplan ( 100`) for 2012 i 5 av Sør Trøndelagskommunene. Vi må også søke eksterne midler. Lederforum anbefaler at kommunene garanterer for kostnadene i en prøveperiode på to år. Etablering av funksjonen regional koordinator er behandlet i alle organ i Fosen Regionråd med følgende vedtak: Sekretariatets i Fosen Regionråd`s forslag til vedtak: 1. Rådmannsgruppen vil anbefale styret i Fosen Regionråd at det opprettes 1/1- stilling som koordinator/prosjektleder innen fagområdet Helse. 2. Stillingen organiseres sammen med sekretariatet i Fosen Regionråd. utlysingstekst, samt foreta tilsetting. 4. Kommunene anbefales å sørge for finansiering av stillingen slik skissert i saksfremlegget. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling sak 02/12 i møte av : 1. Rådmannsgruppen vil anbefale styret i Fosen Regionråd at det opprettes 1/1- stilling som koordinator/prosjektleder innen fagområdet Helse. 2. Stillingen organiseres sammen med sekretariatet i Fosen Regionråd. utlysingstekst, samt foreta tilsetting.

3 4. Sekretariatet utarbeider forslag til budsjett for stillingen (2012 og 2013) til behandlinga av saken i Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets i Fosen Regionråd`s enstemmige innstilling i sak 02/12 i møte av : 1. Fra opprettes det 1/1- stilling som koordinator/prosjektleder innen fagområdet Helse. Koordinator/prosjektleder ansettes i utgangspunktet for 2 år, og stillingen skal evalueres i god tid før utløpet av perioden. Evalueringen legges til grunn for evt. vurdering om videreføring. 2. Stillingen organiseres sammen med sekretariatet i Fosen Regionråd, og skal blant annet ha oppgaver med å følge opp vedtatte tiltak innenfor helse- og omsorgsområdet jfr. Samhandlingsprogrammet for Fosen Regionråd. utlysingstekst. 4. Det framlagte budsjett for stillingen i 2012 godkjennes. Forslag til rammer for 2013 og 2014 legges til grunn for utarbeidelse av budsjettene for de påfølgende år. Behandling i styret Fosen Regionråd i sak 02/12 i møte av :: Varaordfører Hans Eide, Bjugn, foreslo at saken utsettes. Forslaget falt mot 1 stemmer. Styret i Fosen Regionråd`s endelige vedtak i sak 02/12 i møte av : Styret vedtok følgende mot 2 stemmer: 1. Fra opprettes det 1/1- stilling som koordinator/prosjektleder innen fagområdet Helse. Koordinator/prosjektleder ansettes i utgangspunktet for 2 år, og stillingen skal evalueres i god tid før utløpet av perioden. Evalueringen legges til grunn for evt. vurdering om videreføring. 2. Stillingen organiseres sammen med sekretariatet i Fosen Regionråd, og skal blant annet ha oppgaver med å følge opp vedtatte tiltak innenfor helse- og omsorgsområdet jfr. Samhandlingsprogrammet for Fosen Regionråd. utlysingstekst.

4 4. Det framlagte budsjett for stillingen i 2012 godkjennes. Forslag til rammer for 2013 og 2014 legges til grunn for utarbeidelse av budsjettene for de påfølgende år. I prosjekt-/prøveperioden har stillingen vært finansiert vha. vha. skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Viser til søknad om skjønnsmidler for 2012, (styresak 26/11): Utredning av felles kompetanse-/ forvaltningsenhet innen Pleie og omsorg. Kommunene på Fosen har i tillegg bidratt med finansiering av stillingen i denne perioden. I prosjekt-/prøveperioden har Regional koordinator hatt ansvar for følgende: Prosjektleder for Utredning av felles kompetanse-/ forvaltningsenhet innen Pleie og omsorg på Fosen. Arbeidet tilsvarer ca 50 % stilling Saksbehandling og sekretariatsfunksjon for Lederforum Helse- og omsorg Fosen Bidra sammen med Fosen Helse IKS til å bistå Fosen kommunene med å implementere Samhandlingsreformen i hht. Samhandlingsreformens intensjon Samarbeid med Regional koordinator for Oppvekstforum Fosen innen områder som berører begge sektorer Stillingen har også representert Fosen kommunene på forskjellige samarbeidsarenaer i og utenfor Fosen Aktivt med i faggruppearbeid og utarbeidelse av felles helse- og omsorgsplan med handlingsplan for Fosen Bidratt i forarbeidet til oppstart av fullelektronisk arkiv for saksbehandlings- og journalprogrammet Profil Bidratt med implementering av E-meldinger mellom kommuner og sykehus, og har utarbeidet felles rutiner for meldingsutvekslingen Arbeidet i kulepunkt 2-7 tilsvarer totalt ca. 50 % stilling Evaluering/erfaring: Regional koordinator stilling har nå vært i funksjon i to år. Funksjonen har bidratt til at prosjektet Forvaltning Fosen er gjennomført. Det er nå utarbeidet felles rutinebeskrivelser for Forvaltning innen sektoren Helse- og omsorg. Viser forøvrig til prosjektrapport. Funksjonen har bidratt til å utvikle Lederforum Helse- og omsorg Fosen gjennom sin funksjon som sekretær for forumet. Sekretærfunksjonen har bidratt til å avlaste leder. Regional koordinator har sammen med leder sikret at saker er satt på dagsorden og koordinert inn til riktige fora.

5 Styret og Representantskapet i Fosen Helse IKS behandlet i henholdsvis sak 9/14 og sak 1/14 Regnskap og Årsmelding 2013 for Selskapet. Administrasjonen i Fosen Helse IKS har overfor Styret og Representantskapet varslet at det er behov for å styrke administrasjonen, for å kunne ivareta både drift, FoU og utviklingsarbeidet i Selskapet. Styret ber administrasjonen om å utrede konsekvenser av å ikke styrke administrasjonen ytterligere. Styret ser også at det er en klar sammenheng mellom de oppgaver som Fosen Helse IKS skal løse på vegne av eierkommunene og det arbeidet som Regional koordinator har i sin portefølje. Styret og Representantskapet i Fosen Helse IKS ber derfor om at disse to funksjoner sees i sammenheng. Arbeidsgruppens vurdering knyttet til funksjonen: Organisering: Lederforum Helse og omsorg Fosen anbefaler at Fosen Helse IKS for fremtiden ivaretar funksjon og oppgaver som frem til nå har blitt ivaretatt av regional koordinator. Begrunnelse: Fosen Helse IKS er den vedtatte utviklingsaktøren innen Helse- og omsorgssektoren på Fosen. Felles prosjekter og FoU arbeid organiseres og driftes i regi av Selskapet. Det antas at det er mulig å ta ut en større gevinst med å samle og å koordinere FoU- arbeid og regional koordinators arbeidsoppgaver, under paraplyen til Fosen Helse IKS. Funksjonen må også sees i sammenheng med økt behov for administrativ støttefunksjon i administrasjonen i Selskapet. Ved opprettelse av en permanent 100 % stilling kan de skisserte behov ivaretas. Mandat / oppgaver: Viktige oppgaver som Fosen Helse IKS vil måtte videreføre fra funksjonen regional koordinator: - Sekretariatsfunksjon for Lederforum Helse- og omsorg Fosen - Prosjektledelse, initiering og oppfølging av FoU arbeidet - Felles kontakt inn mot etablerte nettverk og samarbeidsfora, for å bidra til å skape involvering, forankring og deltagelse for regionen - Kontaktpunkt mot Oppvekstforum Fosen og andre etablerte faggrupper på Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen vil i samarbeid med administrasjonen i Fosen Helse IKS utarbeide en funksjonsbeskrivelse for stillingen dersom den vedtas videreført. Kompetanse: Minimum bachelore utdanning innen følgende fagområder: helse, økonomi, administrasjon og ledelse eller prosjektledelse. Det er behov for erfaring med kommunal forvaltning.

6 Økonomi: Kostnader knyttet til etablering av stilling innarbeides i budsjett for administrasjonen i Fosen Helse IKS og vedtas av Styret og Representantskapet. Lederforum Helse- og omsorg Fosen`s anbefaling overfor Rådmannsgruppen: Funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator overføres til Fosen Helse IKS Funksjonsbeskrivelse for stillingen utarbeids i fellesskap av Lederforum Helse- og omsorg Fosen og administrasjonen i Fosen Helse IKS Kostnader knyttet til etablering av stilling innarbeides i budsjett for administrasjonen i Fosen Helse IKS og vedtas av Styret og Representantskapet Fosen Helse IKS skal arbeide aktivt for å finne ekstern delfinansiering av stillingen gjennom prosjektmidler Fosen Eli Braseth Hilde A. Karlsen Berit G. Wiklund

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2. etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: 16.09.2013 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer