Budsjett 2017 Budsjettkommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2017 Budsjettkommentarer"

Transkript

1 Budsjett 2017 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon ansvar 100 Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling. Det er budsjettert med samme omfang av kompetanse innen økonomi fra økonomisjef i Ørland kommune. Selskapet har mange tjenester/tiltak som er i drift og prosjekter, så det anses som nødvendig med støttefunksjonen for å ivareta lov, forskrift og forsvarlig drift. I fra 2016 er det en merbar prisøkning på serviceavtaler/tjenester selskapet har inngått med eksterne aktører, for å ivaret drift eks. IKT, lønn, regnskap og revisjon. Representantskapet for Fosen Helse IKS vedtok i desember 2015 å øke styrehonorar med virkning fra Økningen ble vedtatt etter at budsjett 2016 var vedtatt og finansieres frem til 2017 vha. driftsfond. Økning i budsjettet utover ovennevnte er lønnskonatnader. I forbindelse med Samhandlingsreformen og økende utadrettet virksomhet har daglig ledelse fått flere utviklings- og driftsoppgaver i tråd med selskapets rolle som regionens utviklingsaktør innenfor helse og omsorg. For å fortsette å være en region som ses på som modell for samhandling, må Fosen Helse IKS kontinuerlig utvikles, der helheten blir mer enn summen av de enkelte delene. Dette krever god strategisk planlegging i dialog mellom de enkelte eierkommuner, eksterne samarbeidspartnere og selskapets styre og ledelse. Fosen Helse IKS søker om prosjektmidler og skjønnsmidler for styrking av utviklingsoppgaver og FoU. Dette ligger ikke i budsjettforslaget. Kostnadsfordelingen er fordelt etter selskapsandeler. Administrasjon prosjektstilling ansvar 103 Det ble opprette ny administrativ ressurs i 100 % stilling, fra prosjektleder skal bistå med administrative oppgaver og oppfølging av prosjekt - porteføljen i selskapet. Stillingen er prosjektbasert i 2 år, med mulighet for fast ansettelse etter prosjektperioden. Administrasjonen er liten i forhold til organisasjonens vekst de senere år. Ressurser for å ivareta løpende drift bidrar til at det har vært lite ressurser til utviklingsarbeid. Selskapet ønsker å ha stort fokus på forskning og utvikling (FoU). Aktivitet knyttet til søknader og oppfølging av tildelte prosjekter er tidkrevende og avhengig av kontinuerlig oppfølging. Fosen Helse IKS er tillagt de samme krav til rapportering og oppfølging som en hver kommune pålegges. Ny administrativ ressurs er tiltenkt blant annet disse oppgavene. Denne stillingen er nært knyttet til Fosen helsekompetanse og arbeidsoppaver virksomheten har. Lønnskostnader forsøkes finansiert med eksterne prosjektmidler. Driftsfond benyttes som garanti dersom ekstern finansiering ikke er tilstrekkelig. En har igjennom det første driftsåret erkjent at det ikke er mulig å finaisere stillingen med kun eksterne lønnsmidler og administrasjonen foreslår for 2017 å finansiere 50 % av stillingen vha. driftsfond og den resterende 50 % vha. kommunal finansiering.

2 Fosen Helsekompetanse ansvar 110 Kompetanseheving og kompetanseoverføring samt FoU er viktige oppgaver og et satsningsområde. Driftsbudsjettene har ingen rammer for ivaretakelse av dette. For å drive FoU som er overførbar og av interesse for andre, er det nødvendig å samarbeide med anerkjente forskningsmiljø. Så langt har Fosen Helse IKS finansiert kjøp av bistand fra forskningsmiljøene gjennom prosjektmidler. Dette er uforutsigbar finansiering og knyttet til definerte områder. Det er flere områder i Fosen Helse IKS sin virksomhet hvor det er ønskelig med aksjonsforskning som krever kjøp av prosjektledelse og veiledning. Uavhengig av ekstern prosjektledelse vil det falle mye arbeid på selskapets ansatte. Ansatte i Fosen Helsekompetanse har en nøkkelrolle i arbeidet med kompetanseheving, kompetanseoverføring og oppfølging av FoU. Kompetansekoordinatorene har en viktig rolle i samordning av kommunenes kompetansebehov, utvikling av læringsprogram og kurs og motivering til deltakelse. Fosen Helsekompetanse startet arbeidet med å utarbeide felles strategisk kompetanseplan for Fosen, dette arbeidet ble ferdigstilt i Fokus nå er å implementere planen i alle kommuner. Fosen Helsekompetanse vil være Fosen-kommunenes effektive verktøy for kompetanseheving og trening av IKT -ferdigheter innenfor framtidas helse- og omsorgstjenester. Frem til 2014 har Fosen Helsekompetanse blitt driftet vha. 1 årsverk fordelt på 2 x 50 % stilling. For å tilstrebe og imøtekomme nullvekst i budsjett 2015 sett i forhold til 2014 tall, ble det vedtatt å redusere med 10 % stilling. Budsjettforslaget for 2017 innebærer en videreføring av to kompetansekoordinatorer i 50 % stilling + 40 % stilling. Dette tilsier samme aktivitetsnivå som i 2016, slik at nye tiltak må baseres på prosjektmidler. Planlagte tiltak i Handlingsplan vil finansieres av fondsmidler. Alle eierkommunene deltar i ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60 % fast andel og 40 % innbyggerandel. Miljøretta helsevern ansvar 300 Miljøretta helsevern er en del av enheten Folkehelse Fosen og tjenesten ivaretar lovpålagte oppgaver sammen med interkommunal samfunnsmedisiner. Budsjettet for Miljøretta helsevern består av lønn og oppgaver knyttet til miljøhygieniker tilsvarende 80 % stilling. Det er også husleiekostnader til leie av kontorlokaler ved Mattilsynet. Miljøhygieniker har fra 2014 hatt velferdspermisjon tilsvarende 20 % stilling, og permisjonen løper også i Alle kommuner deltar i denne ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60 % fast andel og 40 % innbyggerandel. Samfunnsmedisin ansvar 301 I Folkehelse Fosen inngår 50 % overlegestilling som er kommunenes felles samfunnsmedisinske ressurs. Interkommunal samfunnsmedisiner ivaretar lovpålagte oppgaver for kommunene innen Miljørettet helsevern Alle kommuner deltar i denne ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60% fast andel og 40 % innbyggerandel.

3 Folkehelse Fosen ansvar 302 Folkehelse arbeidet er et satsningsområde på Fosen. Funksjonen er i 2016 under evaluering. Administrasjonen ser at behov endres i takt med nasjonale krav og forventninger til kommunene. Tyngdepunktet har endret seg slik at en ser tydlig at det er større behov for å spisse satningen mot mestring og definere hva den enklet innbygger selv skal ta ansvar for, og dermed tydliggjøre kommunenes ansvar og rolle i folkehelsearbeidet. Med dette som et bakteppe foreslår administrasjoen at funksjonen Folkehelsekoordinator kan fordeles på to områder. Det anbefales at 50 % av stillingen benyttes som fortsatt Folkeheslkoordinator med ansvar for å være en interkommunalt katalysator i tett samarbeid med kommunenes egne dedikerte medarbeidere innen området. Funksjonen vil også inneha et særskilt ansvar for å følge opp lov og forskrift (planarbeid) for området sammen med Folkehelseenhetens øvrige medarbeidere. Den øvrige 50 % stilling anbefales benyttet til oppbygging av lærings- og mestrings tilbud for Fosen kommunene. Denne satsninen vil være i tråd med Oppgavemeldingen som ble forelagt kommunen våren Alle kommuner deltar i denne ordningen. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er 60 % fast andel og 40 % innbyggerandel. Prosjekter Rask psykisk helsehjelp ansvar 420 Et prosjekt som startet i november 2012 og som etter planen skulle fullfinansieres ut I løpet av våren 2016 ble det gitt signaler fra Helsedirektoratet om at prosjektet trolig ikke vil bli videreført i 2017, for de pilotkommunene som har deltatt fra oppstart. Styret har behandlet saken i flere møter og besluttet at det er ønskelig å videreføre tiltaker over i permanent drift etter prosjektperioden. Lederforum helse- og omsorg Fosen behandlet i møte av , sak 25/2016 vedrørende videreføring av prosjektet. Folkehelseinstituttet har evaluert prosjektet og rapport viser at tiltaket er vellykket blant annet gjennom økt deltakelse i arbeidslivet. I prosjekteperioden har deltagende kommuner avgitt 20 % stilling for 4 medarbeidere samt at Fosen Helse IKS gjennom prosjektmidler har finansiert samme stillingsbrøk for medarbeiderne. Det er krav til minimun 50 % psykologspesialist i tjenesten og frem til nå har prosjekmidler dekket deler av denne funksjonen. Det er interkommunal kommunepsykolog som har ivaretatt funksjonen. Både helsedirektoratet som prosjekteier og Fosen Helse IKS ser at det har vært gunstig at interkommunal kommunepsykolog har ivaretatt begge funksjoner. I Fosen har vi svært gode resultat som er bedre enn landsgjennomsnittet, Lederforum helseog omsorg Fosen anbefaler Styret å videreføre tiltaker over til permanent drift med virkning fra De anbefaler også at fordelingen er som tidligere, med å avgi ressurs i egen kommune tilsvarende 20 % pr medarbeider og det resterende fortsatt knyttet til Fosen Helse IKS. Ørland kommune deltar ikke i tjenesten interkommunal kommunepsykolog og med krav til denne kompetanse i Rask psykisk helsehjelp anbefales det at de går inn med økonomisk støtte tilsvaende 20 % stilling fra Rask psykisk helsehjelp er også et klinisk tilbud i militært sivilt samarbeid. Den store økningen fra 2016 til 2017 er med bakgrunn i opphør av eksterne prosjektmidler. Kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord deltar i prosjektet.

4 Kommunepsykolog ansvar 430 Er delfinansiert av prosjekteier Helsedirektoratet. Prosjekt hadde sin oppstart 1.juli På bakgrunn av skissert tilskuddsordning fra Helsedirektoratet må man anta at det også i 2017 gis et lite tilskudd. Som nevnt under Rask psykisk helsehjelp er det krav til kompetansen psykologspesialist i Rask psykisk helsehjelp (RPH). Ved at interkommunal kommunepsykolog innehar fagansvar for RPH vil en få en god ressursutnyttelse av begge tiltak. En ser også at det er viktig for å kunne rekruttere og beholde spisskompetanse at de er tilknyttet et fagmiljø, noe som ivareta med denne ordningen. Fosen er dermed godt foreberedt på å oppfylle lovkravet med virkning fra Prosjektet er vedtatt overført i permanent drift etter prosjektperioden, og kommunepsykolog er fast ansatt i Fosen Helse IKS. Kommunene Bjugn, Roan og Åfjord deltar i prosjektet. Kreftkoordinatorer ansvar 410 Prosjektet er initiert av kreftforeningen. Ble fra oppstart finansiert med 75% av lønnsmidlene til 1 årsverk. Prosjektperioden skulle etter planen vare ut Kreftforeningen utvidet prosjektet til å gjelde ut 2016, da med finansiering av 60% av lønnsmidlene. Det er nå meddelt kommunene at det for 2017 kun vil være ekstern finansiering på 40 % av lønnsmidler. Resterende kostnader knyttet til lønn og drift skal finansieres av kommunene - 60 %. Lederforum helse- og omsorg Fosen behandlet i møte av , sak 25/2016 vedrørende behov for videreføring av prosjektet. Kreftkoordinators innsats har resultert i utvikling av god kompetanse og systembygging slik at eierkommunene nå er satt i stand til å ivareta dene funksjonen selv. Lederforum helse- og omsorg Fosen anbefaler Styret å ikke videreføre tiltaker i Alle kommuner har deltatt i denne ordningen ut Vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering - ansvar 319 Avdelingen har 15,5 årsverk som er fordelt på flere faggrupper. Avdelingen er marginalt bemannet sett if forhold til sammenlignbare virksomheter. I avdelingen er det også åpnet for overbelegg utover de 13 normerte senger. På inntektssiden er det lagt inn refusjoner for Salg av 4 plasser for spesialisert rehabilitering til Helse Midt-Norge/St. Olavs Hospital HF. Disse plassene pågår det ved budsjettarbeid for 2017 forhandlinger rundt. St. Olavs Hospital HF vil se på muligheten for langsiktig avtale med sykehuset. Inntekt for øyeblikkelig hjelp tilbud. Dette har vært fullfinansiert og øremerket fra Helsedirektoratet. Fra 2016 ble det rammefinansiert til kommunene, og det er i budsjett 2017 lagt inn som inntekt fra kommunene. Tallene er definert av Helsedirektoratet, og kommunene får refusjonskrav fra Fosen DMS. Dette må kommunene ta høyde for i egen budsjettprosess. Plassene for etterbehandling er finansiert som følger: 1/3 til Fosen-kommunene og 2/3 til St. Olavs Hospital HF/Helse Midt-Norge RHF. Kommuneandelen fordeles likt på Ørland, Bjugn, Rissa og Åfjord. Roan har har sagt opp sin avtale om deltagelse i sengetilbudet i Fosen DMS med virkning fra 2017.

5 Etter forhandlinger har Roan kommune sagt seg villig til å inngå ny avtale eller trekke oppsigelse mot en redusert pris for medisinsk etterbehandling. Ny pris er innarbeidet i budsjettforslag for 2017 vha. driftsfond. Fosen Legevaktsenter ansvar 315 Legevaktslegene ved Fosen Legevaktsenter har på lørdager og helligdager bistand av hjelpepersonell fra sengeposten i Fosen DMS. Det er større aktivitet ved legevaktsentret på disse dager enn ellers. Lønnsmidler til hjelpepersonell finansieres av de sparte utgiftene som Åfjord og Roan kommuner har, etter å ha inngått avtale om at legevakt overføres fra disse to kommuner fra kl. 15 på hverdager. Kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord inngår i FLVS. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er etter. Spesialistpoliklinikken Fosen ansvar 313 Spesialistpoliklinikken er et desentralisert tilbud til Fosen-befolkningen i regi av St. Olavs Hospital HF. Sykehuset kjøper støttefunksjonene fra vertskommunen Ørland. Det er hjelpepersonell tilsvarende 2,5 årsverk fordelt på kategoriene sykepleiere og legesekretærer. Det har vært en gradvis oppjustering av tilbud fra 2006 frem til nå. Det er det siste året etablert tilbud innen spesialiteten barnesykdommer, som ukentlig er tilstede i poliklinikken. Spesialistpoliklinikken Fosen har et stort spekter av spesialister og er et av landest største desentraliserte poliklinikker med hansyn til bredde i tilbudet som er dimensjonert ut i fra behov. Det ble i 2016 innstalert nytt røntgenutstyr som er topp moderne og gir et bedre tilbud til Fosens befolkning. Spesialistpoliklinikken er fullfinansiert av St. Olavs Hospital HF og belastes dermed ikke kommunene. Oppsummering Styret ber administrasjonen legge til grunn forutsetning om videreføring av dagens drift. Det skal tas høyde for den økonomiske situasjonen som kommuner og helseforetak har. For å imøtekomme styrets anmodning om nøktern budsjettering og et budsjett med gjennomsnittlig 1,8 % økning fra på tjenester i ordinær drift. Administrasjoenens forslag på å benytte driftsfond er en delvis forlaring på hvorfor en opererer på lavere prosentvis økning enn 3 %. Dette gir seg utslag i et stramt og nøkternt budsjettforslag. Viser for øvrig til skjema «Total kommunal fordeling 2017». Administrasjonen har valgt i budsjetteringen å skille mellom tjenester i permanent drift og prosjekter. Prosjekter hvor kommunene frem til 2017 ikke har blitt økonomisk belastet, vil gi store % vise utslag i budsjettpostene. Det er ikke budsjettert med midler for innkjøp av nytt medisinsk teknisk utstyr eller andre type investeringer. Ved behov må dette finansieres gjennom driftsfond. Ørland Berit Groeggen Wiklund driftssjef Fosen Helse IKS Leena Stenkløv daglig leder Fosen Helse IKS Gaute Krogfjord økonomisjef Fosen Helse IKS

6 Fosen Helse IKS fordeling av kostnader budsjettåret 2017 Vedtatt i Styret: Vedtatt i Representantskap: Fosen Helse IKS administrasjon Kostnadsfordeling: Antall andeler i IKS et. Kommune Selskaps -andel Kostnad pr. andel 2016 SUM pr. Sum pr. kommune andel SUM pr. kommune 2017 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik Administrasjon prosjektstilling Kostnadsfordeling: Kommunal finansiering 60 % fast og 40 % etter folketall pr (kr. 17,93 pr.innbygger) samt bruk av fond Kommune SUM pr. kommune 2017 Sum pr. kommune 2016 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik SUM: Bruk av fond SUM totalt * Stillingen ble i 2016 finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Fosen Helsekompetanse Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr (33,61 pr.innbygger) Kommune Innbyggertall % fast 40 % etter Totalt 2017 Totalt 2016 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt

7 Miljøretta helsevern Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr (22,71 pr innbygger) Kommune Innbyggertall 60 % fast 40 % etter Totalt 2017 Totalt Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt Samfunnsmedisin Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr (28,70 pr innbygger) Kommune Innbyggertall 60 % fast 40 % etter Totalt 2017 Totalt Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt Folkehelse Fosen Kostnadsfordeling: 60 % fast og 40 % etter folketall pr (33,78 pr innbygger) Kommune Innbyggertall 60 % fast 40 % etter Totalt 2017 Totalt Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt Kreftkoordinatorer Kostnadsfordeling: Alle eierkommuner finansierer 60 % av lønn samt alle driftskostnader Den Norske Kreftforening finansierer 40 % av lønnsutgifter i 2017 Kommune 60 % 2017 Totalt % 2016 Totalt 2016 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt

8 Rask psykisk helsehjelp Kostnadsfordeling: Finansierer 60 % fast og 40 % etter folketall pr (13,43 pr innb.) Helsedirektoratets finansiering er svært uviss.fordelingen er derforbasert på ren kommunal finansiering. Kostnadsfordeling 2017 Innb.tall Andel psykolog 60,00 % 40,00 % Sum 2017 Bjugn Ørland Åfjord Roan Sum Sum pr. innbygger 40,71 27,14 60 % fast og 40 % etter Kommunepsykolog Kostnadsfordeling: Finansierer 60 % fast og 40 % etter folketall pr (89,00 pr innb.) Helsedirektoratet finansierer kr Dette er ikke tatt inn i fordelingen. Kommune Innbyggertall % fast 40 % etter Totalt 2017 pr. kommune Totalt 2016 kommuner Bjugn Roan Åfjord I alt Vertskommunetjenester - Fosen DMS 2017 Avdeling for ø-hjelp, etterbehandling og rehabilitering Kommune Andel 2017 Etterbeh. Andel 2017 Ø-hjelp Total 2017 Andel etterbeh Andel 2016 Ø-hjelp Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Bruk av driftsfond SUM Staten Andel 2017 Andel 2016 Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital andel * pl. medisinsk. etterbehandling og rehabilitering St. Olavs Hospital HF andel ø-hjelp (tom 2015) 0 0 SUM * I 2016 ble det benyttet kr fra driftsfond for oppfinansiering av andel fra St. Olavs Hospital

9 Fosen Legevaktsenter Kostnadsfordeling: etter folketallet pr ( 228,25 pr innbygger) Kommune Innbyggertall Andel 2017 Andel Ørland Bjugn Åfjord Roan SUM Spesialistpoliklinikken Fosen Fullfinansiert: av St. Olavs Hospital HF St.Olavs Hospital HF Andel 2017 Andel SUM

10 Total fordeling tjenester i ordinær drift pr. kommune B 2017 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik Bruk av Fond SUM 2017 SUM 2016 Endr Administrasjon Fosen Helsekompetanse Miljøretta Helsevern Samfunnsmedisin Folkehelse Fosen *Sengepost Fosen Legevaktsenter Spes.poliklinikk SUM drift SUM drift *Andel medisinsk etterbehandling Total fordeling prosjekter og KAD tilbud pr. kommune B 2017 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik Bruk av fond SUM 2017 SUM 2016 Endring Prosjektleder FoU Administrasjonen * Øyeblikkelig hjelp Kommunepsykolog Rask psykisk helsehjelp * SUM drift SUM drift *Prosjektleder FoU ble i 2016 finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. *Øyeblikkelig hjelp er satt inn i tabell for prosjekt. Dette grunnet overgang fra øremerkede tilskudd til kommunene og til rammetilskudd fra *Ørland kommune finansierer andel av psykolog i tilbudet Rask psykisk helsehjelp. De øvrige kommuner 3 kommuner finansierer denne andel via kommunepsykolog. Versjon: 1 av Revisjon: 0 gk/ls/bgw

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling.

Detaljer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling,

Detaljer

Budsjett Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS

Budsjett Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS Budsjett 2015 Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS Versjon av 20.5.2014 Fosen Helse IKS Økonomisk oversikt drift - budsjett 2015 Budsjett Budsjett Regnskap 2 015 2 014 2

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 4. etg. Parken Kjøpesenter, Åfjord Møtedato: 11.04. 2014 Tid: 10:00 - Innkalling er sendt

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom, Leksvik Møtedato: 13.5. 2016 Tid: 09:30 - Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Møtedato: 23.9.2016 Tid: 09:30 14:00 Forfall meldes til daglig leder

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Åfjord helsesenter, møterom Toppen Møtedato: 5.9.2014 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig leder Berit

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

Sum Fosen Helse IKS Budsjett 2017

Sum Fosen Helse IKS Budsjett 2017 Sum Fosen Helse IKS 100 Lønn og sosiale kostnader 2 069 1 819 2 022 100 Andre utgifter 504 771 828 100 Inntekter og overføringer -2 0 0 100 Overføringer fra eierkommuner -3 010-2 590-2 850 100 Renteinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune FELLESNEMNDA INDRE FOSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune 24.11.2016 Saksbehandler: Hilde Anhanger Karlsen INDRE FOSEN KOMMUNE -

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2. etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: 16.09.2013 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom FoRum, Åfjord Helsesenter, Åfjord Møtedato: 3.5.2017 Tid: 12:00 15:30 Forfall meldes til daglig leder

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Fosen legevaktsenter, Ørland Møtedato: 21.3.2017 Tid: 10:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Tor Langvold

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Rissa Rådhus Møtedato: 9.4.2014 Tid: 12:00-18.00 Forfall meldes til daglig leder Berit Wiklund som

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: 2. etg., Fosen Legevaktsenter, Brekstad Dato: 16.09.2013 Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Berit Groeggen Wiklund daglig leder Fosen helse IKS 1 FOSEN DMS IKS Fosen Helse IKS Eierkommuner: Roan

Detaljer

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 25. april 2013 København Berit G. Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS Leena Stenkløv, regional koordinator Fylkesmennene

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom ved Fosen Legevaktsenter, 2. etasje, Brekstad Møtedato: 21.3.2017 Tid: 10:00 13:00 Forfall meldes

Detaljer

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud FOSEN DMS IKS Samarbeidsavtale mellom Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS og St. Olavs Hospital HF Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud Gjeldende fra 1.6.2012 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom FoRum, Åfjord helsesenter, Åfjord Møtedato: 3.5.2017 Tid: 12:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Eli

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd FOSEN REGIONRÅD Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd v/sekretariatsleder Vidar Daltveit Samhandlingskonferanse 2. oktober FOSEN REGIONRÅD Etablert

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Rissa Rådhus, Rissa Dato: 9.4.2014 Tid: 12:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom i 2.etg. Statens hus, Bjugn Møtedato: 19.2.2016 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Tor Langvold

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Balsnes, Ørland Kultursenter, Brekstad Dato: 13-11.2013 Tid: 10:00-12:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK

MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK Fosen DMS IKS MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK Sted: Tid: LIV-bygget, Vanvikan, Leksvik kommune fredag 16.12.11 (etter styremøtet i Fosen Regionråd)

Detaljer

Saksbeh.: Navn på saken. Møtedato: Behandles av: Saksnr.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ BW/TB Representantskapet

Saksbeh.: Navn på saken. Møtedato: Behandles av: Saksnr.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ BW/TB Representantskapet Behandles av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Styret for Fosen 31/09 27.10. 09 LS/HSJ/ DMS IKS BW/TB Representantskapet 3 30.10.09 LS/HSJ/ BW/TB Navn på saken Fosen DMS IKS budsjett 2010 Vedlegg: o Detaljbudsjett

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. Fosen legevaktsenter

Samarbeidsavtale. for. Fosen legevaktsenter Samarbeidsavtale for Fosen legevaktsenter Revisjon av avtale inngått 28. april 2006 Innhold 1. Parter...3 2. Bakgrunn for og organisering av interkommunalt samarbeid...3 3. Avtalens formål...4 4. Målsettingen

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Nettverkssamling UHT/USH i Midt-Norge 12. oktober 2010 7 Fosenkommuner Fosen DMS St. Olavs Hospital Fokus

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse Møtested: Møterom Tangen, Scandic Hell Hotell, Stjørdal Dato: 18.11.2014 Tid: 11:30 15:00 Styremøte inkl. lunsj 15:00 17:30

Detaljer

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2.etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: Tid: 10 : : 00

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2.etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: Tid: 10 : : 00 M øteinnkalling Interkommunalt Fosen Helse selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2.etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: 18. 11.201 5 Tid: 10 : 00 13 : 00 Innkalling er sendt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Balsnes, Ørland Kultursenter, Brekstad Møtedato: 13.11.2013 Tid: 10:00-19.00 Forfall meldes til daglig

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Leksvik Videregående Skole, Leksvik Møtedato: 20.12.2013 Tid: 10:00 - Forfall meldes til daglig

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Ørland kommune ved. Fosen Distriktsmedisinske Senter. Medisinsk etterbehandling

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Ørland kommune ved. Fosen Distriktsmedisinske Senter. Medisinsk etterbehandling /.7 ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Ørland kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og Ørland kommune ved Fosen Distriktsmedisinske Senter Medisinsk etterbehandling Gjeldende

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Fosen DMS IKS Helse Midt-Norge postmottak@helse-midt.no Vår ref. Deres ref. Dato 18.05.2010 Strategi 2020 - Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Kommunene

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Rissa Leksvik legevakt Mellom Rissa kommune og Leksvik kommune 1. Etablering Rissa Leksvik legevakt er etablert som en interkommunal legevaktstjeneste mellom Rissa og Leksvik

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene i Værnesregionen Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Gjeldende fra 01.07.2012 Innhold 1. Parter 3 2. Bakgrunn 3 3. Avtalens formål 3 4. Øyeblikkelig

Detaljer

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Arkivsak. Nr.: 2012/624-11 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Kommunestyret Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Rådmannens forslag

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: 16.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord - Komite for livsløp Saksbehandler: Eli Johanne Braseth BUDSJETT 2016 - SEKTOR HELSE OG VELFERD Sakens bakgrunn

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS EIERSTRATEGI. Versjon

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS EIERSTRATEGI. Versjon Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS EIERSTRATEGI Versjon 1.0 2014-17 Innhold Innledning... 2 Eierstrategi... 2 Utarbeidelse av eierstrategi... 2 Eierstrategi... 2 Hensikt... 2 Kjernevirksomhet...

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Samhandling mellom primærhelsetjeneste, DMS og sykehus bruk av moderne teknologi i pasientbehandlingen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 43/17 Behandling: Eldrerådets uttalelse av 29.08.2017 lagt ut. Innstillingen

Detaljer

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2017-2020 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett innsats på rett sted til rett tid" Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2017-2020...5 2. Organisasjon og visjon...6

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Rissa Rådhus, Rissa Dato: 6.6.2014 Tid: 10:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/935-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Universet, Bjugn Helsesenter, Bjugn Dato: Tid: 09: 30 14: 30

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Universet, Bjugn Helsesenter, Bjugn Dato: Tid: 09: 30 14: 30 M øteprotokoll Interkommunalt Fosen Helse selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Universet, Bjugn Helsesenter, Bjugn Dato: 17.6.201 5 Tid: 09: 30 14: 30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar at etablering av Fosen distriktsmedisinske senter gjennomføres som et pilotprosjekt over tre år.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar at etablering av Fosen distriktsmedisinske senter gjennomføres som et pilotprosjekt over tre år. SAKSFREMLEGG Sak FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Saksbehandler: Leena Stenkløv Arkivsak: 03/00916 Arkiv: 016 Innstilling Styret vedtar at etablering av Fosen distriktsmedisinske

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

DISKUSJONSGRUNNLAG FOR EIERKOMMUNENES GJENNOMGANG AV FOSEN HELSE IKS

DISKUSJONSGRUNNLAG FOR EIERKOMMUNENES GJENNOMGANG AV FOSEN HELSE IKS DISKUSJONSGRUNNLAG FOR EIERKOMMUNENES GJENNOMGANG AV FOSEN HELSE IKS 1 Innhold Bestilling fra arbeidsutvalget i Fosen Regionråd... 5 Fosen Helse IKS (frem til 31.12.2012 Fosen DMS IKS)... 5 En tidlig samhandlingsidé

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Videokonferanse Dato: 3.2.2015 Tid: 15:30 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Langvold

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte : Navn Funksjon Representerer Snorre Glørstad Medlem ØRLAND

Faste medlemmer som ikke møtte : Navn Funksjon Representerer Snorre Glørstad Medlem ØRLAND M øteprotokoll Interkommunalt Fosen Helse selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Rissa Rådhus Møtedato: 22. 4.201 6 Tid: 09 : 30 14: 00 Faste medlemmer som møtte : Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 1. Selskapets navn Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS (IØLK), er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i

Detaljer

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S Seminar Med kommunene i fokus,, Tromsø 23.-24.4.2008 24.4.2008 Leena Stenkløv, prosjektleder

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Oppbygging av kampflybase - samfunnsmedisinske konsekvenser

Oppbygging av kampflybase - samfunnsmedisinske konsekvenser Fosen Helse IKS Oppbygging av kampflybase - samfunnsmedisinske konsekvenser Presentasjon på oppdrag for Ørland og Bjugn kommune under Fylkeslegens møte 11. mars 2013 Hovde Gård Torgeir Schmidt-Melbye,

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Bjugn Helsesenter, møterm Universet Møtedat: 6.6.2014 Tid: 10:00-15.00 Frfall meldes til daglig leder Berit Wiklund

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunereformen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 21. januar 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunereformen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 21. januar 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 21. januar 2016 Demografi Rekruttering og kompetanse Stigende forventninger Omstilling og endring

Detaljer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Svanhild Jenssen Konst. Samhandlingsdirektør Helse Midt-Norge RHF Faglig innhold Øhj tilbudet i kommunene

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

SELSKAPSSTRATEGI 2016-2019 INKLUDERT ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN

SELSKAPSSTRATEGI 2016-2019 INKLUDERT ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN SELSKAPSSTRATEGI 2016-2019 INKLUDERT ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Styrets innstilling Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS 05.11.2015 Innhold Bakgrunn... - 2 - Selskapet... - 2 - Administrative

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF Revidert 20.01.2015. Fl N N MARKSSYKEHUSET FINNMARKKU BUOHCCIVIESSU TANA KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Tana kommune og Finnmarkssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL

Saksframlegg. Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 026 G10 Lnr.: 7821/13 Arkivsaksnr.: 13/1320-1 Saksbehandler: Marit Lang-Ree Finstad INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I HELSEREGION SØR- GUDBRANDSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Underlagsdokument. for Strategimøte mellom Åfjord og Roan kommuner ved formannskapene og Fosen Helse IKS. 22.september 2016, Roan

Underlagsdokument. for Strategimøte mellom Åfjord og Roan kommuner ved formannskapene og Fosen Helse IKS. 22.september 2016, Roan Underlagsdokument for Strategimøte mellom Åfjord og Roan kommuner ved formannskapene og Fosen Helse IKS 22.september 2016, Roan Fosen Helse Interkommunalt Selskap Historie: I forbindelse med det såkalte

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saks - nr.: Møte - dato: Saks - beh.: Navn på saken Rådmannsgruppa 16/15 18.09.15 KFJ Regionale samarbeidsordninger Arbeidsutvalget 17/15 03.11.15

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 16/14 26.09.14 KFj Regionale samarbeidsordninger Arbeidsutvalget 24/14 06.11.14 KFj

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 01.12.14 19.10 19.30 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 24.11.14 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Videokonferanse, virtuelt rom 999231 Møtedato: 3.2.2015 Tid: 15:30-17:00 Forfall meldes til daglig leder innen

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Styret i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ TB Møtedato: 03.11.2017 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: «Statens hus», Bjugn kommune Tid: Fredag 03.11.17,

Detaljer

REDIGERT RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST.

REDIGERT RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST. REDIGERT 1012.2015 RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL Retningslinjen inngår som et obligatorisk element i lovpålagt

Detaljer

SAMARBE1DSAVTALE OM DR1FT AV LEGEVAKTSENTRAL. mellom ST. OLAVS HOSPITAL HF ØRLAND KOMMUNE

SAMARBE1DSAVTALE OM DR1FT AV LEGEVAKTSENTRAL. mellom ST. OLAVS HOSPITAL HF ØRLAND KOMMUNE ST. OLAVS HOSP1TAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Sentral stab Enhet for administrasjon Harald Hardrådes gt. 14, Trondheim Telefon: +47 72571372 Telefaks: +47 72571350 www.stolav.no post.adm.dir@stolav.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 23.10.15 Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag 23.10.15 Sted: Møterom «Toppen»,

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer