Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap"

Transkript

1 Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2. etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: Tid: 10: Forfall meldes til daglig leder Berit Wiklund som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer bortsett fra 1. vara medlem møter kun ved spesiell innkalling Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Tor Langvold Leder BJUGN Eli Braseth Nestleder ÅFJORD Snorre Glørstad Medlem ØRLAND Vigdis Bolås Medlem RISSA Erlend Myking Medlem LEKSVIK Michael Momyr Medlem ROAN Svanhild Jenssen Medlem HELMID Tor Åm Medlem STOLAV Kjell Inge Skaldebø 1. varamedlem ÅFJORD Vel møtt! Møtet avsluttes med omvisning i nye lokaler for Fosen Legevaktsenter for de som ikke har sett lokalene før.

2 Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling ST 13/11 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte ST 13/12 Budsjett 2014 og handlingsplan med budsjett for perioden ST 13/13 Prosjekter i regi av Fosen Helse IKS - videreføring til eventuelt permanent drift? ST 13/14 Forespørsel fra Åfjord kommune om legevakt utover kontortid i sin helhet kan ivaretas av Fosen Legevaktsenter Orienteringssaker a. Avtaleverk - særavtaler og tjenesteavtaler mellom helseforetak og kommuner Det pågår fortsatt avtaleinngåelser mellom kommuner og helseforetak i hht. Samhandlingsreformen. Tor Langvold, leder av forhandlingsutvalget/styreleder gir en kort orientering om status i arbeidet. b. Øyeblikkelig hjelp tilbud for pasienter i Leksvik og Rissa kommune Viser til tidligere orienteringer til Styret for Fosen Helse IKS fra de to kommuner om saken ved Erlend Myking, rådmann Leksvik kommune og Vigdis Bolås, rådmann Rissa kommune. Vigdis Bolås, rådmann Rissa kommune og Reidun Hindrum, konst. rådmann Leksvik kommune vil under møtet foreta en orientering om status og videre prosess for etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud for pasienter i disse to kommuner. c. Økonomirapportering 2. tertial 2013 Økonomisjef, driftssjef og daglig leder legger frem økonomirapport for 2. tertial 2013 for både IKS og vertskommunetjenester. d. Orientering om følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen Fosen kommunene har på oppdrag av Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF, etablert følge- og beredskapstjeneste jordmor fra 1. mars St. Olavs Hospital HF finansierer tjenesten som administreres som et prosjekt under Fosen Helse IKS. Kommunale jordmødre dekker vaktturnus i to vaktdistrikter på Fosen. Det viser seg nå at jordmødrene i Fosen kommunene har en relativt stor vaktbelastning, for å kunne dekke en døgnkontinuerlig vaktturnus kombinert med sine ordinære stilinger. Administrasjonen i Fosen Helse IKS har også mottatt brev fra Bjugn kommune ved Kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson vedr. bemanningssituasjonen og vaktbelastningen knyttet til jordmor i Bjugn kommune.

3 e. Utredning av felles fagprogram og server for legetjeneste/legevaktstjeneste på Fosen. Statusrapport fra arbeidsgruppen Orientering om prosjekt videokonferanse mellom pasient, fastlege og spesialist ved St. Olavs Hospital HF. Statusrapport fra arbeidsgruppen Liz Raaken, driftssjef i Fosen Helse IKS orienterer styret om status i arbeidet pr. dato. f. Orientering om prosjektet "utprøving av ny modell for behandling og oppfølging av alvorlig syke pasienter i nærmiljøet, ved tett samhandling mellom lokal legetjeneste, relevante fagmiljøer lokalt og spesialisthelsetjenesten" Et prosjekt gjennomført i Leksvik og Rissa kommune. Prosjektleder Terje Engan, spesialist i onkologi vil orientere om prosjektet. g. Orientering om Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og Faglige samarbeidsutvalg`s (FSU) funksjon som samarbeidsarena mellom kommuner og sykehus. Gjennomgang av enighetsprotokoll mellom sykehus og kommuner Det er nå foretatt et skifte av leder i ASU. Kristian Rolstad, rådmann i Malvik erstatter Tor Åm. Kristian Rolstad har sendt ut en mail av vedrørende ASU og FSU`s funksjon som samarbeidsarena mellom kommuner og sykehus. Det vil også bli orientert Styret om hvem som representerer Fosenregionen i både ASU og FSU. Det er også ønskelig å diskutere hvordan involvere og forankre ASU og FSU`s arbeid inn til kommunene på Fosen. Styreleder og administrasjon ønsker å informere samt drøfte med Styret vedrørende begge de to saker. Vedlagt finnes mail av fra Kristian Rolstad. h. Orientering vedrørende prosjektet som etableres i Divisjon Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital HF - "Langsiktig plan for forbedringsarbeidet i Psykisk Helsevern" Kommunene er anmodet om å stille med representanter inn i utviklingsarbeidet. Har Fosen kommunene noen som kan bidra? Styreleder ønsker å orientere Styret om prosjektet. Det er også ønskelig å vurdere om Fosen regionen har mulighet, for å stille med en representant inn i arbeidsgruppen.

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 13/11 Styret for Fosen Helse IKS Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte Vedlegg: 1. Møtebok/protokoll fra styremøte Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt følger møtebok med vedtaksprotokoller fra styremøte i Fosen Helse IKS Daglig leders innstilling: Møtebok fra styremøte godkjennes.

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 13/12 Styret for Fosen Helse IKS /5 Representantskapet for Fosen Helse IKS Vedlegg: 1. Budsjett Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden Budsjett 2014 og Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden for Fosen Helse IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS Sakens bakgrunn og innhold: Budsjettet består av fire dokumenter: - Budsjett for Fosen Helse IKS - Budsjett for vertskommunetjenester - Fosen DMS - Fordeling av kostnader på kommuner - Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden Budsjett for bruk av disposisjonsfond i perioden Budsjettet 2014 for Fosen Helse IKS omfatter følgende ordninger: Fosen Helse IKS o Administrasjon o Fosen Helsekompetanse o Miljøretta helsevern o Samfunnsmedisin o Folkehelse Prosjekter: o Følge- og beredskapstjeneste for jordmor o Rask psykisk helsehjelp o Kreftkoordinatorer Fosen Vertskommunetjenester Fosen DMS (kjøp av tjenester fra Ørland kommune): o Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering o Fosen Legevaktsenter o Fosen Spesialistpoliklinikk Likviditetsplan

6 Budsjetteringskriterier: Det er i utgangspunktet lagt til grunn de samme kriterier for budsjetteringen som Fosen Regionråd benytter. Disse kriterier er fastsatt av Rådmannsgruppa i møte av Styret i Fosen Helse IKS behandlet som sak 11/13 forutsetninger for budsjettering 2014 i møte av Styret ber administrasjonen legge til grunn forutsetning om videreføring av dagens drift. Det skal tas høyde for den økonomiske situasjonen som kommuner og helseforetak har. For å imøtekomme styrets anmodning om nøktern budsjettering og et budsjett så nært opp til nivå for budsjett 2013 som mulig, har dette driftsmessige konsekvenser som synliggjøres under det enkelte ansvar. Dette gir seg utslag i et stramt og nøkternt budsjettforslag. Budsjett 2014 har tatt høyde for lønnsøkning under alle tjenesteområder som forventes å komme i fbm. sentralt lønnsoppgjør I tillegg er det budsjettert med en prisvekst på kjøp av varer og tjenester/serviceavtaler hvor dette forventes å komme. I budsjettforlag for Fosen Helse IKS forslår administrasjonen, med bakgrunnen i de føringer som er gitt å redusere kostnader knyttet til lønn i to tjenesteområder for Dette gir totalt et budsjett med samme budsjettramme som I budsjett for vertskommunetjenester er det budsjettert med samme utgangspunkt som i Fosen Helse IKS. I disse tre tjenesteområder er hovedandel av budsjettet knyttet til lønnsutgifter og det er allerede en lav bemanningsfaktor som ikke gir rom for ytterligere reduksjon i personellressurser ved videreføring av dagens tilbud. Fra 2013 ble det innvilget ekstern fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud for 3 senger, noe som gir en forventet inntekt på kr I denne summen er det tatt høyde for lønns- og prisvekst. Dette kommer kommunene og helseforetak til gode i budsjett for avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering. Styret behandlet i møte av , sak 2/13 Regnskap for Fosen DMS IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune. I Styrets vedtak fremgår det at de har som målsetting å etablere et langtidsbudsjett for perioden som også innbefatter bruk av frie disposisjonsfond. Administrasjonen ble av Styret i Fosen Helse IKS bedt om å utarbeide Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden med bakgrunn i ovennevnte styrevedtak. Viser forøvrig til vedlagte budsjett med kommentarer for 2014 og Økonomi og handlingsplan for perioden Daglig leders innstilling: Styret vedtar forelagt forslag til budsjett for 2014 og Økonomi og handlingsplan for perioden

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 13/13 Styret for Fosen Helse IKS Vedlegg: Ingen Prosjekter i regi av Fosen Helse IKS - prosess for videreføring til eventuelt permanent drift? Sakens bakgrunn og innhold: Det er for tiden flere store prosjekter i drift i regi av Fosen Helse IKS. To av disse er: 1. Rask psykisk helsehjelp i kommunene 2. Kreftkoordinator Fosen Prosjektet Rask psykisk helsehjelp i kommunene er i utgangspunktet et 3. årig prosjekt fullfinansiert av Helsedirektoratet. Dette er et nasjonalt pilotprosjekt med 12 piloter hvorav Fosen er den eneste interkommunale. Fra Fosen deltar kommunene Bjugn, Roan Ørland og Åfjord. Oppstart for prosjektet var Tilsagnsbrevet kom 2. halvår 2012 og prosjektet kom først i drift fra januar Prosjektets eksterne finansiering skal i utgangspunktet vare ut Prosjektets mål og føringer er å utvikle et lavterskel behandlingstilbud for personer med lett til moderat angst og depresjon. Personellet som deltar har forpliktet seg til å delta i videreutdanning innen kognitiv terapi. Kognitiv terapi skal benyttes som et verktøy i behandlingen. Prosjektet forutsetter at psykolog er ansatt og deltar i prosjektet sammen med det øvrige personellet. Psykologen som deltar kombinerer for tiden stillingen i prosjektet med stilling i Fosen Teamet. Dette gir en unik mulighet for samarbeid mellom spesialistog kommunehelsetjeneste. Kreftkoordinator Fosen er et prosjekt finansiert med 75 % fra den Norske Kreftforening til lønnsmidler for 1 årsverk kreftkoordinator. De øvrige 25 % forutsettes finansiert av Fosen kommunene. Alle de 6 eierkommunene i Fosen Helse IKS deltar i prosjektet. Fosen har valgt å ansette i 2 x 50 % stilling. De to som er ansatt er begge sykepleiere med spesialutdanning i kreftsykepleie. Fosen regionen er geografisk delt i to, hvor de to koordinatorene har ansvar for hvert sitt område. Kreftkoordinatorene skal bistå med koordinering av behandlingstilbud på tvers av spesialist- og kommunehelsetjeneste og bidra til et helhetlig behandlingsforløp. I tillegg skal de gi støtte og oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende i en vanskelig livssituasjon. Med bakgrunn i at prosjektperioden nærmer seg slutten er det ønskelig med en drøfting av veien videre. Er det mulighet for og ønsker om å overføre tiltakene til permanent drift etter endt prosjektperiode. Hvordan skal i så fall videre prosess foregå? Daglig leders innstilling: Det foreligger ingen innstilling fra daglig leder

8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 13/14 Styret for Fosen Helse IKS Vedlegg: 1. Brev fra Åfjord kommune ved sektorsjef Helse og sosial 2. Utskrift fra saksprotokoll fra Komité for Helse Åfjord kommune, sak 7/13 Forespørsel fra Åfjord kommune om legevakt utover kontortid i sin helhet kan ivaretas av Fosen Legevaktsenter Sakens bakgrunn og innhold: Administrasjonen i Åfjord kommune har gjennom Samarbeidsutvalg for legene fått innspill om evaluering/vurdering av lokal legevakt i perioden mandag tom fredag i tidsrommet kl. 15:00-20:00. Fra kl. 20:00-08:00 alle hverdager og fra kl. 15:00 fredag til kl. 08:00 mandag er Åfjord kommune deltager i interkommunal legevakt ved Fosen Legevaktsenter. Den lokale legevaktsordningen i Åfjord er relativt lite benyttet og det er fra legenes side ønskelig at legevaktstjenesten utenom kontortid besørges av Fosen Legevaktsenter. Saken er også behandlet/drøftet i komité for Helse i Åfjord kommune. Komiteen har følgende vedtak: Komité for Helse ber administrasjonen gjøre en henvendelse til Fosen Helse IKS om: 1. Åfjord kommune henstiller til Fosen Helse IKS at det arbeides for å etablere felles legevaktsordning for Fosen kommunene med to legevaktskontorer, et på Brekstad og et i Rissa/Leksvik 2. Åfjord kommune henvender seg til Fosen Helse IKS med spørsmål om å få utvidet samarbeidet med Fosen Legevaktsenter til å gjelde fra kontorets stengetid til neste morgen kl. 08:00 for alle hverdager Ber om at Styret behandler saken og vurderer mulighet for å imøtekomme forespørselen. Daglig leders innstilling: Det foreligger ingen innstilling fra daglig leder

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 25. april 2013 København Berit G. Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS Leena Stenkløv, regional koordinator Fylkesmennene

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer