Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap"

Transkript

1 Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse Møtested: Møterom Tangen, Scandic Hell Hotell, Stjørdal Dato: Tid: 11:30 15:00 Styremøte inkl. lunsj 15:00 17:30 Strategisamling med gjester fra Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Langvold LEDER BJUGN Eli Braseth NESTL ÅFJORD Vigdis Bolås MEDL RISSA Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Bjarne Hemmingsen MEDL ROAN Kjell Inge Skaldebø 1 VARA.MEDL ÅFJORD Snorre Glørstad MEDL ØRLAND Reidun Hindrum MEDL LEKSVIK Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Eva Støbakk Roy Bjarne Hemmingsen ROAN Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Møtte for Representerer Siv Iren S. Andersson Arnfinn Brasø BJUGN ØRLAND Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Berit G. Wiklund Daglig leder Liz Raaken Driftssjef/sekretær Karin Størseth John Arne Lein Folkehelsekoordinator Interkommunal psykolog

2 Saker til behandling Saksnr. Sakstittel Lukket ST 14/19 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte Orienteringssaker a. Utredning av felles fagprogram og server for legetjeneste /legevaktstjeneste på Fosen - status i arbeidet og veien videre SystemX er nå installert og i drift ved alle legekontorer på Fosen. Ved Fosen Legevaktsenter og legevakt i Vanvikan SystemX i drift. Kommunene gir en kort orientering om status i forbindelse med implementering og oppstart av drift med det nye systemet: Bjugn kommune; fungerer tilfredsstillende, legene er fornøyde. Åfjord kommune; mangler oppkobling av e-meldinger, ellers har innfasing og drift gått greit. Legene er fornøyde. Rissa kommune; noe konvertering som ikke er helt på plass, ellers godt fornøyd. Ørland kommune; kostnader noe høyere enn forespeilet. Mange brukere av systemet førte til at flere konsulenter fra Hove Medical ble satt på i forbindelse med opplæringen. Fosen legevaktsenter; mangler fortsatt felles passord/bruker for innlogging. Det er fortsatt ikke utarbeidet supportavtale mellom kommunene og Fosen IKT. Ansvaret for utarbeidelse av avtalen er tillagt Fosen IKT. Avtalen bør snarlig være på plass, da systemet krever en oppetid 24/7. b. Oppsigelse av avtale om Legevaktsformidling (telefoni) Avtalen skal behandles politisk i den enkelte kommune. Avtaleforslag og forslag til saksfremlegg er utsendt alle kommuner. De fleste Fosen kommunene er nå ferdig med politisk behandling av saken. Rissa kommune har saken oppe til behandling Daglig leder ber om at kopi av politisk vedtak sendes administrasjonen i Fosen Helse IKS snarest. c. Innføring av felles Nasjonalt Nødnett Orientering/oppdatering mht. fremdrift av innfasing av felles Nasjonalt nødnett. Daglig leder orienterer om bestilling av nye radioterminaler på Fosen i forbindelse med innfasingen. Det er sendt en samlet oversikt til sektorsjefene. Det foreligger pr. d.d. følgende bestilling av radioutstyr på Fosen: Rissa; 3 ordinære radioer og 1 i beredskap Ørland;1 ordinær radio og 2 i beredskap Bjugn; 2 ordinære radioer og 0 i beredskap Åfjord/Roan; 2 ordinære og 1 i beredskap, FLVS; 1 ordinær radio og 1 i beredskap Legevakt i Vanvikan.? Det ble også foretatt en gjennomgang av presentasjon fra møte i Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for akuttmedisinsk kjede og beredskap, Sør-Trøndelag av oktober 2014, hvor innfasing av nødnett for helse ble behandlet. I dette møtet ble det lagt frem til behandling 3 alternativer for innfasing i S-T. Alternativ nr. 3 ble

3 valgt: Innfasing og oppstart drift er planlagt andre halvår 2015 jmf. Vedlagt presentasjon Styret er bekymret for at innfasingen av nytt nødnett i Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag ikke skjer samtidig. Innfasingen i Midt-Norge vil starte i Møre & Romsdal, deretter i Sør Trøndelag og avsluttes i Nord - Trøndelag. Med bakgrunn i dette kan det være en fare for at Rissa kommune vil kunne benytte de nye nødnettradioene før Leksvik kommune. De to kommunene har et interkommunalt legevaktsamarbeid som krever at det benyttes samme radioterminaler. Dette er nå tatt opp som sak i FSU, akuttmedisinsk kjede og beredskap i Sør Trøndelag. Leder av FSU som også er avdelingssjef for AMK Sør-Trøndelag tar dette inn til Helsedirektoratet. Styrets endelige vedtak: Orienteringssak A, B og C: Orienteringssak A, B og C; Styret tar orienteringene til etterretning. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 14/19 Styret for Fosen Helse IKS Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte av Vedlegg: 1. Møtebok/protokoll fra styremøte Daglig leders innstilling: Møtebok fra styremøte godkjennes. Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt følger møtebok med vedtaksprotokoller fra styremøte i Fosen Helse IKS Styrets innstilling: Møtebok fra styremøte godkjennes enstemmig.

4 Drøfting Aktuelle tema/problemstillinger for strategisamlingen Rehabilitering inkl. hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi Eli Braseth innleder med noen tanker hun har rundt temaene samt trekker inn nasjonale strategier og satsningsområder: Rapport Habilitering i Midt-Norge gir noen føringer og anbefalinger både til sykehus og kommuner. Utviklingen innenfor habilitering /rehabilitering har kommet uavhengig av Samhandlingsreformen. Oppgaver over til poliklinikk og dagtilbud. Hvilken rolle skal kommunene ha i satsingen på området fremover? Ansvar- og oppgavefordeling er på nåværende tidspunkt ikke definert. Primærhelsemelding kommer våren Skal Fosen-kommunene ha en felles satsning innenfor området? Hva blir rollen til Fosen Helse IKS/Fosen DMS? Hvis man ser på modellen fra Kristiansand kommune som er i Rapport habilitering, kan man tenke seg at Fosen Helse IKS/Fosen DMS kommer inn i de trinnene som krever mer kompetanse/ spesialkompetanse. Det er ønskelig å satse på et mer spesialisert rehabiliteringstilbud i interkommunal regi. Kortere behandlingstid, færre reinnleggelser, høyere levealder og mindre kommunale tjenester viser resultat av forskning på opphold ved spesialisert rehabiliteringsavdeling kontra rehabilitering i et sykehjem. For Fosen vil da trinn nr. 4 og 5 i pyramiden delvis bli ivaretatt av Fosen Helse IKS/Fosen DMS (jmf. vedlagt fig1. og notat fra Eli Braseth) Ved innføring av velferdsteknologi har man ikke vært gode nok å sette teknologi og tjenestedesign inn i behandlingskjedene. Alle Fosenkommunene har representanter i nettverk for velferdsteknologi. Hver kommune har utarbeidet plan for å sette velferdsteknologi inn i system og videreutvikle tjenestene basert på dette. Teknologi for behandling og pleie er prøvd ut i Trondheim, spesielt innenfor KOLS-pasienter. Dette kan også være et område det kan satses på hvor Fosen Helse IKS/Fosen DMS kan være en drivkraft på vegne av kommunene. Det er tidligere besluttet at det skal arrangeres en samling i regi av Folkehelse Fosen våren 2015, hvor hverdagsrehabilitering skal være tema. Styret ønsker å utfordre St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF på oppgavefordeling og samhandling innenfor fagområdet habilitering/rehabilitering.

5 Tilbud og oppgavefordeling innen Rus- og psykiatri. Hvilke tanker har Regjeringen rundt dette? Kan Fosen komme i forkant og være et test bed? Driftssjef og daglig leder gir en kort innledning på det som er kjent pr. d.d. Runar Asp, daglig leder i Værnesregionen, oppnevnt representant fra KS i en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Arbeidsgruppen har som mandat å se på oppgavefordeling innenfor området rus og psykiatri. Gruppen skal i løpet av desember 2014 fremlegge en rapport med forslag til hvilke oppgaver som fortsatt skal være i spesialisthelsetjenesten og hva som bør overføres til kommunene innen disse to fagområdene. Hvor er grensegangene og hva kan gjøres annerledes? Hva kan kommunene ta ansvar for og hva bør fortsatt bli håndtert av spesialisthelsetjenesten. Regjeringen har signalisert større fokus på disse to fagfeltene og at de må sees i sammenheng. Det bør komme en opptrappingsplan for rusfeltet. Arbeidsgruppen ser på muligheten for at DPS kan bli kommunale? Arbeidsgruppen vil legge til grunn at viktige forutsetninger må være på plass før en oppgaveforskyvning. Først og fremst vil det være at kompetanse og økonomi også overføres sammen med oppgavene. Forutsetninger for overtagelse av det som i dag er Statlige oppgaver er at kommunene er av en viss størrelse og har en robusthet for å kunne ivareta denne type oppgaver. Styret ønsker å utfordre St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF på å dele tanker om fremtidig oppgavefordeling. Fosen Helse IKS/Fosen DMS vil formidle at det er av interesse å søke å være et testbed/pilot på overføring av nye oppgaver til kommunene. Oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner sett i lys av kommunereformen og 2016 hvor finansieringen vil komme i rammetilskuddet til kommunene. Tilskuddene er i dag øremerka. Vil dette gi konsekvenser for samarbeidet? Innledere på temaet er Tor Langvold, styreleder og Eli Braseth, nestleder i Styret Fra Regjeringen er det skissert et forslag på følgende kommunestruktur; By (stor)fylke Oslo, Bergen, Trondheim Regionkommuner Fosen Unntakskommuner enkeltkommuner som kan søke om å stå utenfor regionkommuner eks. Tydal, Osen etc. Større og mere robuste regioner er en forutsetning for å overta flere oppgaver fra Staten.

6 Strategi Helseomsorg21 hvilken betydning vil strategien ha for Fosen kommunene. Driftssjef og daglig leder innleder på temaet Det legges stor vekt på forskning og utvikling i kommunene i langt større grad enn det som er gjeldende i dag. På sikt er det tanken at kommunene vil få et lovfestet ansvar for å drive FoU-aktivitet. Inntil dette lovfestes skal de bidra til aktivitet på dette i samarbeid med Helseforetak og utdannings institusjonene. Utvikling av allerede etablerte tjenestetilbud og kvalitet/innhold i disse tilbudene. Røntgen, poliklinikk, etterbehandling og spesialisert rehabilitering er områder som bør berøres samt andre aktuelle tema som Styret er opptatt av. Hva ønsker vi sykehusene skal bidra med på både kort og lengre sikt. Plenumsdiskusjon Kirurgisk poliklinikk avvikles ved Spesialistpoliklinikken Fosen ved virkning fra Administrasjonen i Fosen Helse IKS/Fosen DMS ser at pasientgrunnlaget ikke er tilstede for å opprettholde dette tilbudet. Det arbeides kontinuerlig i samarbeid med St. Olavs Hospital HF om hvilke tilbud som skal driftes ved den desentraliserte poliklinikken. Innkjøp av nytt røntgen utstyr er fortsatt ikke avklart Det jobbes fra Samhandlingsavdelingen med fremdrift og avklaringer på når nytt utstyr kan være på plass. Styret vil anmode Samhandlingsdirektøren ved St. Olavs Hospital HF om å bidra til at nytt utstyr kan realiseres og være i drift i løpet av Forsvarets oppbygging av kampflybase og behov for styrking av tjenestetilbud og beredskap i lys av dette. Det er ønskelig at man i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF ser på mulige løsninger og samarbeidsmodeller for å sikre et godt tjenestetilbud i et samfunn som er i endring. Økonomisk samarbeid mellom Fosen Helse IKS/Fosen DMS og spesialisthelsetjenesten fra Tor Langvold innleder til diskusjon rundt temaet. Styret har behov for en avklaring knyttet til økonomisk samarbeid på de ulike tilbudene fra Det kliniske tilbudet i sengepost ved Fosen DMS vil ha store utfordringer med videre drift dersom 2/3 av finansieringen faller bort.

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2. etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: 16.09.2013 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom hos Fosen Tools, Brekstad Møtedato: 19.12. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er sendt til:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 Medlemer som er innkalla til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Versjon av 25.9.2014 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2015-2018...4 2.

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2015-2018...4 2. Organisasjon og visjon...4

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029 SAKSFREMLEGG Sak 17/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Utredning og kostnadsberegning av klinisk virksomhet ved Røros sykehus etter innflytting i Bevegelsessentret Utvalg:

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830

Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Sør-Gardermoen 17. juni 2013 Referat fra rådmannsmøte 6. juni 2013 Sted: Raumergården Kl: 1600-1830 Dagsorden : Sak nr.: 48/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 49/13 HELSEHUS...2 Sak nr.: 50/13 REGIONAL

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer